PANANGIN

Toimeained: magneesiumaspartaat+kaaliumaspartaat

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 40mg+45,2mg 1ml 10ml 5TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PANANGIN ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON PANANGIN SÜSTELAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

PANANGIN süstelahus on mineraalne lisand, mis sisaldab magneesiumi ja kaaliumi, mis on olulised
katioonid rakkude töös. Nad mängivad olulist rolli mitmetes ensüümides, on olulised rakustruktuuride
koostisosad ning osalevad lihaste töös (molekulaarsel tasandil). PANANGIN süstelahust kasutatakse
ravimina magneesiumi ja kaaliumi puuduse korral, mis on tingitud nt ioonide omastamise häiretest ja
elektrolüütide olulisest kaotusest (diureetikumide või kõhulahtistite pikaajaline kasutamine,
kõhulahtisus).

2. Mida on vaja teada enne PANANGIN võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANANGIN SÜSTELAHUSE KASUTAMIST

Ärge kasutage PANANGIN süstelahust
- kui teil on äge või krooniline neerupuudulikkus
- kui teil on Addisoni tõbi
- kui teil esineb 3. astme atrioventrikulaarne blokaad või kardiogeenne šokk (vererõhk alla 90
mmHG)
- kui teil esineb hüperkaleemia (kaaliumiliig)
- kui te kasutate kaaliumi säästvaid diureetikume

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PANANGIN:
- hüperkaleemiaga kulgevate haiguste korral, mil on vajalik regulaarselt kontrollida kaaliumi
sisaldust plasmas

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. PANANGIN süstelahus võib mõjutada teiste ravimite toimet.
Veeni manustamisel suureneb vererõhku alandavate ravimite toime. Samaaegsel kasutamisel koos
kaaliumi säästvate diureetikumidega ja/või angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoritega
võib kujuneda hüperkaleemia (kaaliumiliig).

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Andmed PANANGIN süstelahuse ohutuse ja efektiivsuse kohta raseduse või rinnaga toitmise ajal
puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed PANANGIN süstelahuse mõju kohta masinatega töötamise ja autojuhtimise ajal puuduvad.
Pikaajaline kogemus näitab, et selle ravimi kasutamise ajal ei ole seadmetega töötades ja autot juhtides
täiendavaid ohutusmeetmeid vaja rakendada.

3. Kuidas PANANGIN võtta

KUIDAS PANANGIN SÜSTELAHUST KASUTADA

Tavaline ööpäevane annus on 1...2 ampulli PANANGIN 40/45,2 mg/ml süstelahust, lahjendatuna 50
kuni 100 ml 5% glükoosilahuses, aeglase tilkinfusioonina veeni. Annust võib vajadusel korrata iga

4. Võimalikud kõrvaltoimed

..6 tunni möödudes. Süstelahuse manustamist võib jätkata, kuni seerumi magneesiumi ja kaaliumi
normaalse kontsentratsiooni saavutamiseni.
PANANGIN sobib ka kombineeritud raviks.

Kui te kasutate PANANGIN süstelahust rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise juhtumeid teada ei ole. Üleannustamise korral võivad ilmneda kaaliumi- ja
magneesiumiliia tunnused:
Hüperkaleemia tunnused: üldine väsimus, paresteesiad, paralüüs, südametegevuse häired (nt
bradükardia, arütmiad, kardiaalne depressioon või südametegevuse lakkamine).
Hüpermagneseemia tunnused: iiveldus, oksendamine, letargia, hüpotensioon, bradükardia, väsimus.
Ülepiiriliselt kõrge magneesiumi kontsentratsioon vereseerumis võib põhjustada reflekside nõrkust,
lihashalvatust, hingamise ja südametegevuse seiskumist.
Üleannustamise kahtluse korral teatage sellest koheselt arstile või apteekrile.
Üleannustamise juhtudel on soovitatav PANANGIN süstelahuse manustamine lõpetada ja rakendada
sümptomaatilist ravi (kaltsiumkloriid i.v. 100 mg/min, vajadusel dialüüs).

4.
Nagu kõik ravimid, võib ka PANANGIN süstelahus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.
Liiga kiirel manustamisel võivad ilmuda nahapunetus ja kaaliumi või magneesiumi üleannustamise
nähud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas PANANGIN säilitada

KUIDAS PANANGIN SÜSTELAHUST SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage PANANGIN süstelahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PANANGIN süstelahus sisaldab:

- Toimeained on: 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg magneesiumaspartaati (Mg++ = 3,37 mg) ja
45,2 mg kaaliumaspartaati (K+ = 10,33 mg). Üks ampull sisaldab 10 ml süstelahust.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas PANANGIN süstelahus välja näeb ja pakendi sisu
10 ml värvitust klaasist ampullid. 5 ampulli pakituna pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.
Gyömröi ut 19-21
1101 Budapest
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filial
Kitsas 8
51003 Tartu
Tel: +372 742 7056

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2009Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NIMETUS

PANANGIN, 40/45,2 mg/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml süstelahust sisaldab 40 mg magneesiumaspartaati ja 45,2 mg kaaliumaspartaati.
Süstelahuse 10 ml (ampull) sisaldab:
Magneesiumaspartaati (magneesiumaspartaadi 4H2O kujul) 400 mg, mis vastab 33,7 mg Mg++
Kaaliumaspartaati (kaaliumaspartaadi 1/2H2O kujul) 452 mg, mis vastab 103,3 mg K+
INN. Magnesii aspartas, kalii aspartas

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

Värvitu või kergelt rohekas lahus, selge ja vaba nähtavatest osakestest.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed