OFTAN A-PANT

Toimeained: retinool+dekspantenool

Ravimi vorm: silmasalv

Ravimi tugevus: 20TÜ+20mg 1g 3.5g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OFTAN A-PANT ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON OFTAN A-PANT SILMASALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Silmasalv sisaldab rasvlahustuvat A-vitamiini ja dekspantenooli, mis on B-vitamiinide gruppi kuuluva
pantoteenhappe derivaat. Need ained soodustavad silma side- ja sarvkesta uuenemisprotsesse ja
kiirendavad paranemisprotsesse silma pinnal. Silmasalv ka niisutab silma ja muudab silma pinna siledaks.
Oftan A-Pant silmasalvi kasutatakse kergete silma sarv- ja sidekesta kahjustuste raviks. Kasutatakse ka
kuiva silma ja mittemädaste pÃ'letike raviks.


2. Mida on vaja teada enne OFTAN A-PANT võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE OFTAN A-PANT SILMASALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi
Kui te olete ülitundlik (allergiline) retinüülpalmitaadi ja/vÃ'i pantoteenhappe suhtes vÃ'i Oftan A-Pant
silmasalvi mÃ'ne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik Oftan A-Pant silmasalviga
- Üksikravimina kasutatuna pole Oftan A-Pant silmasalv piisavalt efektiivne mädaste
silmainfektsioonide raviks.
- Oftan A-Pant silmasalvi kasutamise ajal ärge kontaktläätsi kandke.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan A-Pant silmasalvi toimet. Palun informeerige oma
arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma
retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nÃ'u arsti vÃ'i apteekriga.
Oftan A-Pant silmasalvi vÃ'ib kasutada raseduse ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

2

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nÃ'u arsti vÃ'i apteekriga.
Oftan A-Pant silmasalvi vÃ'ib kasutada imetamise ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Oftan A-Pant silmasalvi kasutamine ei sega autojuhtimist ega töötamist teravat nägemist nÃ'udvate
seadmetega.

3. Kuidas OFTAN A-PANT võtta

KUIDAS KASUTADA OFTAN A-PANT SILMASALVI

Ravim on vaid silma manustamiseks. Kasutage Oftan A-Pant silmasalvi vastavalt arstilt saadud juhistele.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nÃ'u arsti vÃ'i apteekriga. Tavaline annus on umbes 1 cm salvi
haige(te)sse silma(desse) mitmed korrad päevas vastavalt vajadusele.

Enne salvi manustamist:
- peske käed
- seiske peegli etteManustamine:
1. Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu.


2. TÃ'mmake alumist silmalaugu
allapoole, et moodustuks kotike.
Asetage salvituubi otsik kotikese
kohale nagu joonisel näidatud ja
vaadake üles.3. Ärge puudutage salvituubi
otsikuga ripsmeid ega silma.
Manustage kotikesse umbes 1 cm
salvi.4. Sulgege silmad ja pilgutage
môned korrad, et salv jaotuks
ühtlaselt üle silma pinna. Sulgege
tuub..
3
Kui kasutate nii silmatilkasid kui -salvi, siis viimasena kasutage salvi.

Kui te kasutasite Oftan A-Pant silmasalvi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest pôhjustatud sümptomitest ei ole teateid.

Kui te unustate Oftan A-Pant silmasalvi kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

VÔIMALIKUD KÔRVALTOIMED

Nagu kÃ'ik ravimid vÃ'ib ka Oftan A-Pant silmasalv pÃ'hjustada kÃ'rvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Oftan A-Pant silmasalv on tavaliselt hästi talutav. Pärast manustamist vôib esineda mööduvat kipitust ja
ebaselget (hägusat) nägemist.
Kui täheldate endal mistahes kÃ'rvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti vÃ'i apteekrit.

5. Kuidas OFTAN A-PANT säilitada

OFTAN A-PANT SILMASALVI SÄILITAMINE

Ù  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ù  Hoida külmkapis (2oC...8oC).
٠ Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi pärast tuubile ja pakendile märgitud kõlblikkusaega.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
٠ Pärast tuubi esmakordset avamist on silmasalv kõlblik veel 28 päeva.
٠ Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oftan A-Pant silmasalv sisaldab
- Toimeained on retinüülpalmitaat (A-vitamiini ekvivalent) 20 IU/g ja dekspantenool 20 mg/g.
- Abiained on valge vaseliin, glütserool, valge pehme paraffiin, lanoliinalkohol, tsetostearüülalkohol.

Kuidas Oftan A-Pant silmasalv välja näeb ja pakendi sisu
Oftan A-Pant Silmasalv on kahvatu, pehme, läbipaistev salv.
Pakendi suurus: 3,5 g.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Tootjad
Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00040 Pomezia (Roma)
Itaalia


4
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Pärnu mnt. 501
76401 Laagri, Harjumaa
tel. 6503680


Infoleht on viimati kooskÃ'lastatud septembris 2010Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Oftan A-Pant, silmasalv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Retinüülpalmitaat (ekvivalentne A-vitamiiniga) 20 RÜ/g.
Dekspantenool 20 mg/g.
INN. Retinolum, dexpanthenolum

Abiained vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmasalv.
Kahvatu, pehme, poolläbipaistev salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerged silma sarv- ja sidekesta kahjustused.
Krooniline mittebakteriaalne keratokonjunktiviit. Kuiva silma sündroom,kuiv keratokonjunktiviit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Salvi manustatakse umbes 1 cm silma(de) konjunktivaalkotti mitmed korrad päevas vastavalt
vajadusele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mädaste konjunktiviitide korral ei piisa raviks vaid Oftan A-Pant silmasalvist, lisaks silmasalvile tuleb
kasutada tekitajale toimivat antimikroobset ravi.
Oftan A-Pant silmasalvi ei soovitata kasutada kui kantakse kontaktläätsi.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed ravimitega ja muud
Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Oftan A-Pant silmasalvi toimeained on vitamiinid. Silmasalvi võib kasutada raseduse ja imetamise
ajal, kui peetakse kinni soovitatud annusest.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Oftan A-Pant silmasalv ei mõjuta võimet juhtida liiklusvahendeid ega töötada masinatega.

4.8. Kõrvaltoimed

Silma kahjustused
Sage (> 1/100 kuni < 1/10): mööduv kipitus ja hägune nägemine.

4.9. Üleannustamine

Ei ole teateid üleannustamisest põhjustatud ebasoovitavatest toimetest.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised silmaravimid, ATC-kood. S01XA02

Oftan A-Pant silmasalvi toimeaineks on vitamiinid. Vitamiin-A on rasvlahustuv ja organism saab A-
grupi vitamiine igapäevase toiduga. Bioloogiliselt on kõige aktiivsem retinüül (vitamiin A-1).
A-vitamiin on vajalik rakkude regeneratsiooniks, epiteeli kasvuks ja ka reetina valgustundlikkuseks.
Dekspantenool on pantoteenhappe bioloogiliselt aktiivse dekstroisomeeri alkoholi derivaat.
Pantoteenhape kuulub B-vitamiinide gruppi, ta kuulub koensüüm-A koostisse. Pantoteenhape on eriti
vajalik epiteelrakkudele.
Vitamiin-A ja pantoteenhape soodustavad side- ja sarvkesta epiteeli regeneratsiooniprotsesse.
Seetõttu kasutatakse Oftan A-Pant silmasalvi side- ja sarvkesta epiteeli kahjustuste paranemise
kiirendamiseks. Ravim niisutab ja libestab silma pinda.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Oftan A-Pant silmasalvist imendub läbi kornea silma väike kogus toimeainet, sest annused on väga
väikesed. Ravimi toime avaldub silma pinnal.
Suukaudu manustamisel vitamiin-A ja pantoteenhape imenduvad kiiresti ja praktiliselt täielikult.
Jaotumise ruumala on varieeruv, sest vitamiin-A kumuleerub maksas. Retinüül eritub glükuroniidi
konjugaatidena.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Suukaudsel manustamisel vitamiin-A üleannustamise nähud ilmnevad kui pikaajaliselt on kasutatud
annust, mis on suurem kui 4000 RÜ. Ühekordseks toksiliseks annuseks loetakse 25000 RÜ/kg kohta.
Vitamiin-A läbib platsenta ja loomkatsetes on leidnud kinnitust tema teratogeensed ja kantserogeensed
omadused, kui on kasutatud suuri annuseid.
Pantoteenhape on mittetoksiline, tal puuduvad teratogeensed ja mutageensed omadused.
Oftan A-Pant silmasalvi ühekordses annuses on umbes0,4 RÜ A-vitamiini ja umbes0,4 mg
dekspantenooli.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Parafiinõli, vedel parafiin, valge vaseliin, glütserool, lanoliinalkohol, testosterüülalkohol.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat
Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblik 28 päeva.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril 2°C...8°C (külmkapis).

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alumiiniumist salvituub, seestpoolt kaetud läikega
Pakendi suurus: 3,5g

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Üksikasjalik kasutusjuhend pakendi infolehel.

7. Müügiloa hoidja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

8. Müügiloa number

322700

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

23.08.2000/27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2010