NOLPAZA

Toimeained: pantoprasool

Ravimi vorm: gastroresistentne tablett

Ravimi tugevus: 40mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NOLPAZA ja milleks seda kasutatakse

Nolpaza on selektiivne prootonpumba inhibiitor, ravim mis vähendab maos toodetava happe kogust.
See on mõeldud mao- ja sooletrakti ülemäärasest happesusest tingitud haiguste raviks.

Nolpaza't kasutatakse:

Täiskasvanud ja noorukid alates 12 aasta vanusest:
- refluksösofagiit. Söögitoru põletik, millega kaasneb maohappe tagasivool.

Täiskasvanud:
- Helicobacter pylori (bakter) infektsiooniga seotud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi koos
kahe sobiva antibiootikumiga (eradikatsioonravi). Eesmärgiks on vabaneda sellest bakterist
ning vähendada seeläbi mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi taastekkimise riski;
- mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi;
- Zollingeri-Ellisoni sündroomi ja teiste maohappe hüpersekretsiooniga seotud seisundite ravi.

2. Mida on vaja teada enne NOLPAZA võtmist

Ärge võtke Nolpaza't:
- kui olete pantoprasooli, sorbitooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.
- kui te olete allergiline teiste prootonpumba inhibiitoreid sisaldavate ravimite suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Nolpaza võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga
- kui teil on rasked maksaprobleemid. Palun informeerige oma arsti, kui teil on kunagi varem
esinenud maksaprobleeme. Sellisel juhul kontrollib arst maksaensüümide sisaldust teie veres
sagedamini, eriti juhul kui te võtate Nolpaza’t pika aja vältel. Maksaensüümide sisalduse
suurenemise korral tuleb ravi lõpetada.
- kui teie B12-vitamiini varud organismis on vähenenud või kui teil on oht nende vähenemiseks
ja te kasutate pantoprasooli pikema aja vältel. Nagu kõik mao happesust vähendavad ravimid,
võib ka pantoprasool vähendada B12-vitamiini imendumist.
- kui te võtate samaaegselt koos pantoprasooliga atasanaviiri sisaldavat ravimit (HIV
infektsiooni ravim), siis küsige nõu oma arstilt.

Informeerige koheselt oma arsti kui te märkate mõnda allpool nimetatud sümptomitest:
- planeerimata kehakaalu langus;
- korduv oksendamine;
- neelamisraskus;
- veriokse;
- te näite kahvatu ja nõrk (aneemia);
- märkate verd väljaheites;
- raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest Nolpaza võib veidi suurendada infektsioonidest
põhjustatud kõhulahtisuse tekkeriski.

Enne ravi alustamist võib teie arst teha teil mõned uuringud, et välistada pahaloomulise haiguse
võimalus, sest pantoprasool leevendab ka pahaloomuliste kasvajate sümptomeid ning võib seega edasi
lükata nende haiguste diagnoosimist. Täiendavad uuringud on vajalikud ka juhul kui sümptomid
püsivad vaatamata ravile.

Kui te võtate Nolpaza't pikema aja vältel (kauem kui 1 aasta), siis kontrollib arst teie seisundit
regulaarselt. Informeerige oma arsti kõigist ravi ajal tekkinud uutest või ebatavalistest sümptomitest ja
asjaoludest.

Võttes prootonpumba inhibiitoreid, nagu Nolpaza, seda eriti pikema perioodi jooksul kui üks aasta,
võib teil vähesel määral tõusta puusaluu-, randmeluu-, või lülisambamurdude risk. Teavitage oma
arsti, kui teil on osteoporoos või kui te võtate kortikosteroide (mis võivad suurendada osteoporoosi
riski).

Muud ravimid ja Nolpaza
Nolpaza võib mõjutada teiste ravimite toimet, seetõttu informeerige oma arsti kui te võtate
- ravimeid nagu ketokonasool, itrakonasool ja posakonasool (kasutatakse seeninfektsioonide
raviks) või erlotiniib (kasutatakse teatud vähivormide raviks), sest Nolpaza võib takistada neid
ja teisi ravimeid toimet avaldamast;
- vere hüübivust vähendavaid ravimeid, nagu varfariin või fenprokumoon. Sellisel juhul võib
olla vajalik sagedamini kontrollida vere hüübivuse näitajaid;
- atasanaviiri (kasutatakse HIV infektsiooni raviks).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Pantoprasooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. On teateid eritumise kohta
rinnapiima.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, tohite seda ravimit
kasutada ainult juhul, kui teie arst otsustab, et oodatav kasu teile ületab võimalikud ohud teie lootele
või imikule.
Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot või kasutage masinaid kui teil tekivad ravi ajal sellised kõrvaltoimed nagu
pearinglus või nägemishäired.

Nolpaza sisaldab sorbitooli
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas NOLPAZA võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Millal ja kuidas tuleb Nolpaza't võtta?
Nolpaza tablette ei tohi närida ega purustada vaid need tuleb neelata alla tervelt, koos vähese veega, 1
tund enne sööki.

Kui arst pole teisiti määratud, siis on tavaline annus:

Täiskasvanud ja noorukid alates 12.-ndast eluaastast

Refluksösofagiidi ravi
Tavaline annus on 1 tablett ööpäevas. Vajadusel võib arst suurendada teie annuse kahe tabletini
ööpäevas. Tavaliselt kestab refluksösofagiidi raviperiood 4...8 nädalat. Teie arst ütleb teile, kui kaua te
peate seda ravimit võtma

Täiskasvanud

Helicobacter pylori (bakter) infektsiooniga seotud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi koos kahe
sobiva antibiootikumiga (eradikatsioonravi)
Üks tablett kaks korda ööpäevas pluss kahe antibiootikumi, kas amoksitsilliin, klaritromütsiin ja
metronidasool või (tinidasool), tabletid samuti kaks korda ööpäevas koos pantoprasooli tabletiga.
Esimene pantoprasooli tablett võetakse 1 tund enne hommikusööki ja teine tablett 1 tund enne
õhtusööki. Järgige täpselt oma arsti poolt antud juhiseid ning lugege ka antibiootikumide pakendi
infolehte. Tavaliselt kestab ravi 1…2 nädalat.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi
Tavaline annus on üks tablett ööpäevas. Pärast arstiga konsulteerimist võib arst määrata teile
kahekordse annuse. Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate seda ravimit võtma. Tavaliselt kestab
maohaavandi ravi 4…8 nädalat ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi 2…4 nädalat.

Zollingeri-Ellisoni sündroom ja teiste maohappe hüpersekretsiooniga seotud seisundite pikaaegne
ravi
Soovitatav algannus on tavaliselt kaks tabletti ööpäevas.
Võtke kaks tabletti korraga 1 tund enne sööki. Teie arst võib hiljem kohandada annust, sõltuvalt teie
maos toodetud happe hulgast. Kui ravimi annus on üle kahe tableti ööpäevas, siis võetakse ravimit
kaks korda ööpäevas.
Kui arst määrab teile ööpäevaseks annuseks rohkem kui neli tabletti, siis ütleb ta teile täpselt, millal te
ravimi võtmise peate lõpetama.

Patsientide erigrupid:
- Kui teil on tegemist neerufunktsiooni häirega, mõõduka kuni raske maksafunktsiooni häirega,
siis ei tohi te Nolpaza’t Helicobacter pylori infektsiooni raviks võtta.
- Kui teil on tegemist raske maksafunktsiooni häirega, siis ei tohi te ööpäevas võtta rohkem kui
20 mg pantoprasooli (selleks otstarbeks on saadaval 20 mg pantoprasooli tabletid).
- Alla 12-aastased lapsed. Nolpaza tablettide kasutamine alla 12-aastastel lastel ei ole
soovitatav.

Kui te võtate Nolpaza’t rohkem kui ette nähtud
Võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Üleannustamise nähud ei ole teada.

Kui te unustate Nolpaza’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ettenähtud ajal järgmine
tavaline annus.

Kui te lõpetate Nolpaza võtmise
Ärge lõpetage nende tablettide võtmist ilma eelnevalt oma arsti või apteekriga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete esinemissageduse esitamisel on lähtutud järgmistest
kriteeriumitest:
- väga sage (mõjutab rohkem kui ühte kasutajat 10-st);
- sage (mõjutab 1…10 kasutajat 100-st);
- aeg-ajalt (mõjutab 1…10 kasutajat 1000-st);
- harv (mõjutab 1…10 kasutajat 10000-st);
- väga harv (mõjutab vähem kui ühte kasutajat 10000-st);
- teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kui teil tekib mõni allpool nimetatud kõrvaltoimetest, lõpetage tablettide võtmine ning
informeerige sellest kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini
osakonnaga:

- Tõsised allergilised reaktsioonid (sagedus harv): keele ja/või kurgu turse, neelamisraskus,
nõgeslööve (urtikaaria), hingamisraskus, allergiline näoturse (Quincke ödeem/angioödeem),
tugevalt väljendunud pearinglus koos kiire südametegevuse ja rohke higistamisega.
- Tõsised nahareaktsioonid (sagedus teadmata): villiline nahalööve koos tervisliku seisundi
kiire halvenemisega, erosioonid (sh vähene verejooks) silmade, nina, suu/huulte või
suguelundite ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom, multiformne
erüteem), valgustundlikkus.
- Muud tõsised reaktsioonid (sagedus teadmata): naha või silmavalgete kollasus (raske
maksarakkude kahjustus, kollatõbi) või palavik, nahalööve ja neerude suurenemine mõnikord
koos valuliku urineerimise ja alaseljavaluga (tõsine neerupõletik).

Kui te kasutate pantoprasooli kauem kui kolm kuud võib juhtuda, et teie magneesiumi tase
veres muutub liiga madalaks. Madal magneesiumi tase võib väljenduda väsimuses,
tahtmatutes lihastõmblustes, desorientatsioonis, pearingluses, tõusnud südame löögisageduses.
Palun teatage otsekohe oma arstile, kui teil tekib mõni nendest sümptomitest. Madal
magneesiumi tase võib viia ka kaaliumi või kaltsiumi tasemete vähenemiseni veres. Teie arst
võib teostada regulaarseid vereteste, et teie magneesiumi taset veres mõõta.

Muud kõrvaltoimed:
- Aeg-ajalt (mõjutab 1…10 kasutajat 1000-st)
Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus ja kõhugaasid,
kõhukinnisus, suukuivus, valu ja ebamugavustunne kõhus, nahalööve, eksanteem, eruptsioon,
sügelus, puusaluu-, randmeluu-või lülisambamurd, nõrkustunne, jõuetus või halb enesetunne,
unehäired.
- Harv (mõjutab 1…10 kasutajat 10000-st)
Nägemishäired nagu ähmane nägemine, nõgeslööve, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu
muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, jäsemete turse (perifeerne ödeem), allergilised
reaktsioonid, depressioon, rindade suurenemine meestel.
- Väga harv (mõjutab vähem kui ühte kasutajat 10000-st)
Desorienteeritus.
- Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel seda on varem esinenud), vere
naatriumisisalduse vähenemine.

Vereanalüüsides täheldatud kõrvaltoimed:
- Aeg-ajalt (mõjutab 1…10 kasutajat 1000-st)
Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.
- Harv (mõjutab 1…10 kasutajat 10000-st)
Bilirubiini sisalduse suurenemine, lipiidide sisalduse suurenemine veres.
- Väga harv (mõjutab vähem kui üht kasutajat 10000-st)
Vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või
verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide
sagenemise.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas NOLPAZA säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja purgi etiketil ja blistril
pärast märget "kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Blisterpakend: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Purk: Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.
Kõlblikkusaeg pärast purgi esmast avamist on 3 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nolpaza sisaldab
- Toimeaine on pantoprasool. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 40 mg pantoprasooli
(pantoprasoolnaatriumseskvihüdraadina).
- Teised koostisosad on tableti sisus: mannitool, krospovidoon (tüüp B), veevaba
naatriumkarbonaat, sorbitool (E420), kaltsiumstearaat. Tableti kattes: hüpromelloos, povidoon
(K25), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), propüleenglükool, metakrüülhappe-
etüülakrülaat-kopolümeer, naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, makrogool 6000 ja talk.

Milline Nolpaza välja näeb ja pakendi sisu
40 mg gastroresistentsed tabletid on pruunikaskollased, ovaalsed, kergelt kaksikkumerad tabletid.

Pakendi suurused:
Pakendis on 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50 x 1 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 või 140
gastroresistentset tabletti blisterpakendis.
Plastikpurgis on 100 või 250 gastroresistentset tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria
PANTOPRAZOL TEVA 40 mg - magensaftresistente Tabletten
Belgia
PANTOPRATEVA 40 mg maagsapresistente tabletten
Taani
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter
Soome
PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg enterotabletti
Prantsusmaa
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg comprimé gastro-résistant
Saksamaa
PANTOPRAZOL TAD 40 mg magensaftresistente Tabletten
Kreeka
PANTIUM
Iirimaa
ZOLEPANT 40mg Gastro-resistant Tablets
Itaalia
PANTOPRAZOLO TEVA 40 mg compresse gastroresistenti
Ühendkuningriik PANTOPRAZOLE 40 mg gastro-resistant tablets
Holland
PANTOPRAZOL 40 mg msr PCH, maagsapreisistente tabletten
Norra
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter
Rootsi
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg enterotabletter
Hispaania
PANTOPRAZOL TEVA 40 mg comprimidos gastroresistentes EFG
Portugal
PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg Comprimido gastrorresistente
Poola
NOLPAZA 40 mg tabletki dojelitowe
Slovakkia
NOLPAZA 40 mg gastrorezistentne tablety
Läti
NOLPAZA 40 mg tablets šķīstošās
Eesti
NOLPAZA
Leedu
NOLPAZA 40 mg skrandyje neirios tabletės
TÅ¡ehhi Vabariik
NOLPAZA 40 mg enterosolventni tablety


Infoleht on viimati uuendatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nolpaza, 40 mg gastroresistentsed tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 40 mg pantoprasooli (pantoprasoolnaatriumiseskvihüdraadina).

INN. Pantoprazolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Üks Nolpaza 40 mg gastroresistentne tablett sisaldab 36 mg sorbitooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett.

Pruunikaskollane, ovaalne, kergelt kaksikkumer tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Täiskasvanud ja noorukid alates 12 aasta vanusest
- Refluksösofagiit.

Täiskasvanud
- Helicobacter pylori (H. pylori) eradikatsioon kombineerituna sobiva antibiootikumraviga,
patsientidel, kellel on H. pylori'ga seotud haavandid.
- Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavand.
- Zollingeri-Ellisoni sündroom ja teised maohappe hüpersekretsiooniga seotud seisundid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tablette ei tohi närida ega purustada ning need tuleb sisse võtta tervelt koos veega 1 tund enne sööki.

Soovituslik annus

Täiskasvanud ja noorukid alates 12 aasta vanusest
Refluksösofagiit
Üks tablett Nolpaza't ööpäevas. Üksikjuhtudel võib annust kahekordistada (kaks Nolpaza tabletti
ööpäevas), eriti juhtudel, kui muu ravi ei ole aidanud. Refluksösofagiidi korral piisab tavaliselt 4-
nädalasest ravist. Kui see ei ole piisav, siis saavutatakse paranemine tavaliselt järgneva 4 nädala
jooksul.

Täiskasvanud
H. pylori eradikatsioon koos kahe sobiva antibiootikumiga
Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi korral, mille puhul on kindlaks tehtud H. pylori infektsioon, tuleb
mikroorganismi hävitamiseks kasutada kombineeritud ravi. Mikroobide resistentsuse ning
antibakteriaalsete ainete kasutamise ja väljakirjutamise osas tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest
juhistest (nt riiklikud ravijuhised). Sõltuvalt individuaalsest ravimresistentsusest võib H. pylori
hävitamiseks kasutada järgnevaid raviskeeme:

a)
Üks Nolpaza tablett 2 korda ööpäevas

+ 1000 mg amoksitsilliini 2 korda ööpäevas

+ 500 mg klaritromütsiini 2 korda ööpäevas

b)
Üks Nolpaza tablett 2 korda ööpäevas

+ 400…500 mg metronidasooli (või 500 mg tinidasooli) 2 korda ööpäevas

+ 250…500 mg klaritromütsiini 2 korda ööpäevas

c)
Üks Nolpaza tablett 2 korda ööpäevas

+ 1000 mg amoksitsilliini 2 korda ööpäevas

+ 400…500 mg metronidasooli (või 500 mg tinidasooli) 2 korda ööpäevas
.
Kombineeritud ravi korral H. pylori hävitamiseks võetakse teine Nolpaza tablett 1 tund enne
õhtusööki. Tavaliselt on kombineeritud ravi kestuseks 7 päeva ning vajadusel võib seda pikendada
täiendavalt 7 päevaks, et ravi kogukestuseks on kuni kaks nädalat. Kui haavandi paranemise
saavutamiseks on vaja jätkata ravi pantoprasooliga, siis tuleb annuse valikul juhinduda mao- kaksteistsõrmikuhaavandi raviks soovitatavatest annustest.

Kui kombineeritud ravi ei ole vajalik, nt patsiendi H. pylori test on negatiivne, siis kehtivad Nolpaza
monoteraapia korral järgmised juhised:

Maohaavandi ravi
Üks Nolpaza tablett ööpäevas. Üksikjuhtudel võib annust kahekordistada (kaks Nolpaza tabletti
ööpäevas), eriti juhtudel, kui muu ravi ei ole aidanud. Maohaavandi korral piisab tavaliselt 4-
nädalasest ravist. Kui see ei ole piisav, siis saavutatakse paranemine tavaliselt veel pärast 4-nädalast
ravi.

Kaksteistsõrmikuhaavandi ravi
Üks Nolpaza tablett ööpäevas. Üksikjuhtudel võib annust kahekordistada (kaks Nolpaza tabletti
ööpäevas), eriti juhtudel, kui muu ravi ei ole aidanud. Kaksteistsõrmikuhaavandi korral piisab
tavaliselt 2-nädalasest ravist. Kui 2- nädalane ravi ei ole piisav, siis saavutatakse paranemine tavaliselt
veel pärast 2-nädalast ravi.

Zollingeri-Ellisoni sündroom ja teised maohappe hüpersekretsiooniga seotud seisundid
Zollingeri-Ellisoni sündroomi ja teiste maohappe patoloogilise hüpersekretsiooniga seotud seisundite
pikaajaliseks raviks peaksid patsiendid alustama ravi annusega 80 mg ööpäevas (kaks Nolpaza 40 mg
tabletti). Seejärel võib maohappe sekretsiooni mõõtmistulemuste alusel annust titreerida üles või alla
vastavalt vajadusele. 80 mg ööpäevas ületavate annuste korral peab annuse jagama kaheks ning
manustama kahe üksikannusena. Ajutiselt võib annuse suurendada kuni 160 mg pantoprasoolini
ööpäevas, kuid seda ei tohi teha kauem kui adekvaatseks happesekretsiooni kontrolliks vaja on.
Ravi kestvus Zollingeri-Ellisoni sündroomi ja teiste maohappe patoloogilise hüpersekretsiooniga
seotud seisundite korral ei ole piiratud ning seda peab kohandama vastavalt kliinilistele vajadustele.

Patsientide eripopulatsioonid

Alla 12-aastased lapsed
Ohutus- ja efektiivsusandmete vähesuse tõttu selles vanusegrupis ei soovitata Nolpaza tablette alla 12-
aastastel lastel kasutada.

Maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientidel ei tohi ületada annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas (1
pantoprasool 20 mg tablett). Nolpaza tablette ei tohi kasutada H. pylori eradikatsiooni kombineeritud
raviks patsientidel, kellel esineb mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni häire, kuna käesoleval hetkel
puuduvad kliinilised andmed Nolpaza kasutamise efektiivsuse ja ohutuse kohta kombineeritud ravis
nendel patsientidel (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus
Neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada. Nolpaza tablette ei tohi
kasutada H. pylori eradikatsiooni kombineeritud raviks patsientidel, kellel esineb neerufunktsiooni
häire, kuna käesoleval hetkel puuduvad kliinilised andmed Nolpaza kasutamise efektiivsuse ja ohutuse
kohta kombineeritud ravis nendel patsientidel.

Eakad
Eakatel patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, asendatud bensimidasoolide, sorbitooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientidel tuleb pantoprasoolravi ajal regulaarselt kontrollida
maksaensüümide aktiivsust, seda eriti pikaajalise ravi korral. Maksaensüümide aktiivsuse tõusu korral
tuleb ravi katkestada (vt lõik 4.2).

Kombineeritud ravi
Kombineeritud ravi korral tuleb järgida samaaegselt kasutatavate ravimpreparaatide omaduste
kokkuvõtetes sisalduvat informatsiooni.

Alarmeerivate sümptomite esinemine
Mistahes alarmeerivate sümptomite (nt märkimisväärne planeerimata kehakaalu langus, korduv
oksendamine, düsfaagia, veriokse, aneemia või veriroe) või maohaavandi või selle kahtluse esinemisel
tuleb välistada pahaloomulise haiguse võimalus, sest ravi pantoprasooliga võib leevendada
pahaloomulise kasvaja sümptome ning edasi lükata selle diagnoosimist.

Kui sümptomid püsivad vaatamata adekvaatsele ravile, tuleb kaaluda täiendavate uuringute vajadust.

Samaaegne kasutamine koos atasanaviiriga
Atasanaviiri samaaegne kasutamine koos prootonpumba inhibiitoritega ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).
Kui atasanaviiri ja prootonpumba inhibiitori samaaegne kasutamine on hädavajalik, on soovitav
patsienti kliiniliselt hoolikalt jälgida (näiteks viiruskoormus) ning atasanaviiri annust suurendada 400
mg-ni koos 100 mg ritonaviiriga. Pantoprasooli annus ei tohi ületada 20 mg ööpäevas.

Mõju B12-vitamiini imendumisele
Zollingeri-Ellissoni sündroomiga ja teiste maohappe patoloogilise hüpersekretsiooniga seotud
seisunditega patsientidel, kus on vajalik pikaajaline ravi, võib pantoprasool, nagu kõik happeid
blokeerivad ravimid, vähendada B -vitamiini (tsüanokobalamiin) imendumist, tingituna hüpo- või
12
aklorhüüdriast. Seda tuleb arvestada patsientidel, kelle organismis B -vitamiini varud on vähenenud
12
või kellel on riskifaktorid B -vitamiini imendumise vähenemiseks pikaajalise ravi korral või kellel
12
esinevad vastavad kliinilised sümptomid.

Pikaaegne ravi
Pikaajalise ravi korral, eriti juhul kui raviperiood ületab ühte aastat, peavad patsiendid olema
regulaarse järelevalve all.

Bakterite poolt põhjustatud seedetrakti infektsioonid
Pantoprasool, sarnaselt kõigile prootonpumba inhibiitoritele (PPI-d), võib suurendada ülemises
seedetraktis tavaliselt elunevate bakterite arvu. Ravi Nolpaza'ga võib veidi suurendada bakterite (nagu
Salmonella ja Campylobacter) poolt põhjustatud seedetrakti infektsioonide tekkeriski.

Hüpomagneseemia
Patsientidel, keda on ravitud PPI-dega, nagu pantoprasool, vähemalt kolm kuud ja enamikul juhtudel
aasta, on täheldatud rasket hüpomagneseemiat. Võivad esineda tõsised hüpomagneseemia ilmingud,
nagu väsimus, tetaania, deliirium, krambid, pearinglus ja ventrikulaarne arütmia, kuid need võivad
alata hiilivalt ja tähelepanuta jääda. Pärast magneesiumi asendamist ja PPI ravi lõpetamist
hüpomagneseemia nähud enamikul patsientidel paranesid.
Patsientidel, kes eeldatavasti vajavad pikaajalist ravi või kes võtavad PPI-sid koos digoksiiniga või
ravimitega, mis võivad põhjustada hüpomagneseemiat (nagu diureetikumid), peaksid
meditsiinitöötajad kaaluma magneesiumi taseme mõõtmist enne PPI ravi alustamist ja perioodiliselt
ravi kestel.

Puusa, randme ja lülisamba murrud
Prootonpumba inhibiitorid, eriti kui neid kasutatakse suurtes annustes ja pikema perioodi jooksul (>1
aasta), võivad vähesel määral tõsta riski puusa, randme ja lülisamba murdude tekkeks, peamiselt
eakatel või teiste teadaolevate riskifaktorite olemasolul. Vaatlusuuringud näitavad, et prootonpumba
inhibiitorid võivad suurendada üldist riski luumurdude tekkeks 10…40%. Osa sellest kasvust võib olla
tingitud teiste riskifaktorite tõttu. Patsientidel, kellel on risk osteoporoosi tekkeks, peaksid saama ravi
vastavalt kliinilistele ravijuhistele ja nad peaksid saama piisaval hulgal D vitamiini ja kaltsiumi.

Sorbitool
Nolpaza sisaldab sorbitooli. Harvaesineva kaasasündinud fruktoosi talumatusega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pantoprasooli mõju teiste ravimite imendumisele
Maohappe sekretsiooni tugeva ja pikaajalise pärssimise tõttu võib pantoprasool vähendada nende
ravimite imendumist, mille biosaadavus sõltub mao pH-st, näiteks mõned asooli-tüüpi seenevastased
preparaadid nagu ketokonasool, itrakonasool ja posakonasool ning teised ravimid nagu erlotiniib.

HIV infektsiooni ravimid (atasanaviir)
Atasanaviiri ja teiste HIV-infektsiooni ravimite, mille imendumine sõltub pH-st, manustamine koos
prootonpumba inhibiitoritega võib oluliselt vähendada nimetatud HIV infektsiooni ravimite
biosaadavust, mis omakorda võib mõjutada nende ravimite efektiivsust. Seetõttu ei ole prootonpumba
inhibiitorite samaaegne manustamine koos atasanaviiriga soovitatav (vt lõik 4.4).

Kumariini-tüüpi antikoagulandid (fenprokumoon või varfariin)
Kuigi kliinilistes farmakokineetilistes uuringutes ei ole samaaegsel manustamisel koos fenprokumooni
või varfariiniga koostoimeid täheldatud, on turuletulekujärgsel perioodil teatatud üksikutest INR’i
muutuste juhtudest samaaegse ravi jooksul. Seetõttu soovitatakse kumariini-tüüpi antikoagulantidega
(näiteks fenprokumoon või varfariin) ravitavatel patsientidel monitoorida protrombiini aega/INR’i
pärast pantoprasool-ravi algust, lõppu või pantoprasooli ebaregulaarse kasutamise jooksul.

Muud koostoimeuuringud
Pantoprasool metaboliseeritakse ulatuslikult maksas tsütokroom P450 ensüümsüsteemi poolt.
Peamiseks metabolismiteeks on demetüleerimine CYP2C19 poolt ning teiseks metabolismiteeks on
oksüdeerimine CYP3A4 poolt.

Koostoimeuuringutes nimetatud ensüümsüsteemi poolt metaboliseeritavate ravimitega (nt
karbamasepiin, diasepaam, glibenklamiid, nifedipiin ning levonorgestreeli ja etünüülöstradiooli
sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased preparaadid) ei täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Muude koostoimeuuringute tulemused näitavad, et pantoprasool ei mõjuta CYP1A2 (näiteks kofeiin,
teofülliin), CYP2C9 (näiteks piroksikaam, diklofenak, naprokseen), CYP2D6 (näiteks metoprolool)
ega CYP2E1 (näiteks etanool) poolt metaboliseeritavate ravimite metabolismi ega p-glükoproteiini
poolt vahendatud digoksiini imendumist.

Koostoimeid samaaegselt manustatud antatsiididega ei ole täheldatud.

Läbi on viidud ka koostoime uuringud pantoprasooli ja samaaegselt kasutatavate antibiootikumidega
(klaritromütsiin, metronidasool, amoksitsilliin). Kliiniliselt olulisi koostoimeid nimetatud uuringutes ei
täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad adekvaatsed andmed pantoprasooli kasutamise kohta rasedatel naistel. Loomuuringutes on
täheldatud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Nolpaza't võib
raseduse ajal kasutada ainult äärmise vajaduse korral.

Imetamine
Loomuuringutes on leitud, et pantoprasool eritub piima. On andmeid, et pantoprasool eritub ka
inimese rinnapiima. Otsus, kas jätkata/lõpetada rinnaga toitmine või jätkata/lõpetada ravi Nolpaza'ga,
tuleb langetada võttes arvesse rinnaga toitmisest saadavat kasu lapsele ning Nolpaza ravist saadavat
kasu emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi ajal võivad tekkida sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4.8). Nende
kõrvaltoimete tekkel tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Ravimi kõrvaltoimeid võib eeldada ligikaudu 5% patsientidest. Kõige sagedamini täheldatud
kõrvaltoimed on kõhulahtisus ja peavalu, mis tekivad ligikaudu 1% patsientidest.

Pantoprasooliga esinenud kõrvaltoimed on toodud alljärgnevas tabelis järgmise esinemissageduse
klassifikatsiooni kohaselt:

Väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10000 kuni
<1/1000); väga harv (<1/10000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Ravimi turuletulekujärgse kogemuse käigus registreeritud kõrvaltoimete puhul ei ole võimalik hinnata
nende esinemissagedust, seetõttu on nende puhul kasutatud terminit "teadmata".

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1. Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt täheldatud pantoprasooli kõrvaltoimed

Sagedus
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
Organ-süsteemi klass
Vere ja lümfisüsteemi

Trombotsütopeenia;
häired
leukopeenia
Immuunsüsteemi

Ülitundlikkus (kaasa

häired
arvatud
anafülaktilised
reaktsioonid ja
anafülaktiline šokk)
Ainevahetus- ja

Hüperlipideemiad ja
Hüponatreemia,
toitumishäired
vere lipiididesisalduse
hüpomagneseemia
suurenemine
(vt lõik 4.4)
(triglütseriidid,
kolesterool);
kehakaalu muutused
Psühhiaatrilised
Unehäired
Depressioon (ja kõik Desorientatsioon (ja Hallutsinatsioon;
häired
ägenemised)
kõik ägenemised) segasus (eelkõige
vastava
eelsoodumusega
patsientidel ning
ka olemasolevate
sümptomite
ägenemine)
Närvisüsteemi häired Peavalu;pearinglus
Silma kahjustused

Nägemishäired/


ähmane nägemine
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus;iiveldus/
oksendamine;
kõhupuhitus ja
paisumine;
kõhukinnisus;
suukuivus; valu ja
ebamugavustunne
kõhus
Maksa ja sapiteede
Maksaensüümide Bilirubiinisisalduse
Maksarakkude
häired
aktiivsuse
suurenemine
kahjustus;
suurenemine
kollatõbi;
(transaminaasid,
maksarakkude
gamma-GT)
puudulikkus
Naha ja nahaaluskoe Lööve/eksanteem/ Nõgestõbi;

Stevensi-Johnsoni
kahjustused
eruptsioon;
angioödeem
sündroom; Lyelli
nahasügelus
sündroom;
multiformne
erüteem,
valgustundlikkus
Lihas-skeleti ja
Puusa-, randme- ja Liigesvalu; lihasvalu

sidekoe kahjustused lülisambamurrud
(vt lõik 4.4)
Neerude ja kuseteede


Interstitsiaalne
häired
nefriit
Reproduktiivse

Günekomastia


süsteemi ja
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Asteenia; jõuetus Kehatemperatuuri


manustamiskoha
ja halb enesetunne tõus; perifeersed
reaktsioonid
tursed

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid inimesel ei ole teada.
Annuseid kuni 240 mg, mis manustati veenisiseselt 2 minuti jooksul, taluti hästi.
Kuna pantoprasool seondub ulatuslikult plasmavalkudega, siis ei ole ta kergesti dialüüsitav.

Üleannustamise korral, kui esinevad mürgistuse kliinilised sümptomid, tuleb rakendada
sümptomaatilist ja toetavat ravi. Spetsiifilisi ravisoovitusi ei ole.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: prootonpumba inhibiitorid
ATC-kood: A02BC02

Toimemehhanism
Pantoprasool on substitueeritud bensimidasool, mis pärsib maos soolhappe sekretsiooni, blokeerides
spetsiifiliselt mao parietaalrakkude prootonpumbad.

Pantoprasool konverteeritakse mao parietaalrakkude happelises keskkonnas aktiivseks vormiks, kus ta
pärsib ensüümi H+, K+ -ATPaasi, st mao soolhappe produktsiooni viimast etappi. Inhibeeriv toime
sõltub annusest ning mõjutab nii basaal- kui stimuleeritud sekretsiooni. Enamikul patsientidel
saavutatakse sümptomite taandumine 2 nädala jooksul. Sarnaselt teistele prootonpumba inhibiitoritele
ja H -retseptorite inhibiitoritele põhjustab pantoprasoolravi mao happesuse vähenemise ja seeläbi
2
suurendab gastriinisisaldust proportsionaalselt happesuse langusega. Gastriinisisalduse tõus on
pöörduv. Kuna pantoprasool seondub ensüümiga raku retseptoritasemest distaalselt, võib ta
inhibeerida soolhappe sekretsiooni sõltumatult teiste ainete (atsetüülkoliin, histamiin, gastriin)
stimulatsioonist. Toime on ühesugune nii ravimi suukaudsel kui ka intravenoossel manustamisel.

Pantoprasooli kasutamisel suureneb tühja kõhu gastriinisisaldus. Lühiajalisel kasutamisel ei ületa see
enamusel juhtudel normaalset taset. Pikaajalisel kasutamisel gastriinisisaldus enamikul juhtudel
kahekordistub. Liigset suurenemist esineb ainult üksikjuhtudel. Selle tulemusena võib pikaaegse ravi
korral üksikjuhtudel vähesel kuni mõõdukal määral suureneda spetsiifiliste endokriinrakkude (ECL)
arv maos (lihtne kuni adenomatoosne hüperplaasia). Senini inimestel läbi viidud uuringutes ei ole
täheldatud loomkatsetes leitud kartsinoidi-eelseid seisundeid (atüüpiline hüperplaasia) ega mao
kartsinoide (vt lõik 5.3).

Vastavalt loomkatsete tulemustele ei saa üle ühe aasta kestva pantoprasoolravi korral täielikult
välistada mõju kilpnäärme endokriinsetele parameetritele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

.

Imendumine
Pantoprasool imendub kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas kujuneb isegi ühekordse 40
mg suukaudse annuse manustamise järgselt. Maksimaalne plasmakontsentratsioon 2...3
mikrogrammi/ml saavutatakse 2,5 tunniga ja need väärtused jäävad konstantseks ka korduval
manustamisel.
Farmakokineetika on ühesugune nii ühekordse kui korduva manustamise järgselt. Annusevahemikus
10…80 mg on pantoprasooli farmakokineetika lineaarne nii suukaudse kui veenisisese manustamise
järgselt. Tableti manustamisel leiti absoluutne biosaadavus olevat ligikaudu 77%. Samaaegne söömine
ei mõjuta kontsentratsioonikõvera alust pindala (AUC), maksimaalset plasmakontsentratsiooni ja
seeläbi biosaadavust. Manustamisel koos toiduga suureneb üksnes nende saabumise aja varieeruvus.

Jaotumine
Pantoprasooli seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 98%. Jaotusruumala on ligikaudu 0,15 l/kg.

Eritumine
Toimeaine metaboliseeritakse peaaegu täielikult maksas. Peamiseks metabolismiteeks on
demetüleerimine CYP2C19 poolt, millele järgneb konjugeerimine sulfaadiga, ning teiseks
metabolismiteeks on oksüdeerimine CYP3A4 poolt. Terminaalne poolväärtusaeg on ligikaudu 1 tund
ja kliirens ligikaudu 0,1 l/h/kg..Üksikjuhtudel on täheldatud eliminatsiooniaja pikenemist.
Pantoprasooli spetsiifilise seondumise tõttu parietaalraku prootonpumbaga ei ole eliminatsiooni
poolväärtusaeg korrelatsioonis ravimi toime (soolhappe sekretsiooni pärssimine) kestusega, mis on
märksa pikem.
Pantoprasooli metaboliidid erituvad peamiselt (ligikaudu 80%) neerude kaudu ning ülejäänud osa
eritub väljaheitega. Peamine metaboliit on nii seerumis kui uriinis desmetüülpantoprasool, mis
konjugeeritakse sulfaadiga. Põhimetaboliidi poolväärtusaeg (ligikaudu 1,5 tundi) ei ole oluliselt pikem
kui pantoprasoolil endal.

Patsientide/indiviidide erigrupid
Ligikaudu 3% euroopa elanikkonnast puudub funktsioneeriv CYP2C19 ensüüm, mistõttu neid
nimetatakse aeglasteks metaboliseerijateks. Nimetatud indiviididel katalüüsib pantoprasooli
metabolismi ilmselt CYP3A4. Pärast 40 mg pantoprasooli ühekordset manustamist oli keskmine
kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) aeglastel metaboliseerijatel ligikaudu 6 korda suurem
kui funktsioneeriva CYP2C19 ensüümiga indiviididel (kiired metaboliseerijad). Keskmine
maksimaalne plasmakontsentratsioon oli aeglastel metaboliseerijatel ligikaudu 60% võrra kõrgem. See
aga ei nõua pantoprasooli annustamise muutmist.

Neerufunktsiooni kahjustusega (sealhulgas dialüüsravi saavad patsiendid) patsientidel ei ole annuse
vähendamine vajalik. Sarnaselt tervete isikutega on pantoprasooli poolväärtusaeg lühike. Pantoprasool
on dialüüsitav ainult väga vähesel määral. Kuigi põhimetaboliidi poolväärtusaeg on mõõdukalt
pikenenud (2...3 tundi), on eritumine siiski kiire ja seega ravimi kumuleerumist ei toimu.

Kuigi maksatsirroosi korral (klass A ja B Child’i järgi) on ravimi poolväärtusaeg pikenenud 7...9
tunnini ja AUC suurenenud 5...7 korda, on ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas tervete
isikutega võrreldes suurenenud ainult 1,5 korda.

Eakatel vabatahtlikel täheldati noorematega võrreldes AUC ja C vähest tõusu, millel ei ole samuti
max
kliinilist tähtsust.

Lapsed
20 mg või 40 mg pantoprasooli ühekordse suukaudse manustamise järel lastele vanuses 5...16 aastat
olid AUC ja C väärtused täiskasvanutega samas suurusjärgus.
max
0,8 mg/kg või 1,6 mg/kg pantoprasooli manustamisel ühekordse intravenoosse annusena lastele
vanuses 2...16 aastat ei täheldatud olulist seost pantoprasooli kliirensi ning vanuse või kehakaalu
vahel. AUC ja jaotusruumala olid vastavuses täiskasvanutel saadud andmetega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud
kahjulikku toimet inimesele.

Rottidel teostatud kaheaastases kartsinogeensusuuringus leiti neuroendokriinseid kasvajaid. Lisaks
sellele leiti rottidel eesmaos skvamoosrakulisi papilloome. Bensimidasoolide mehhanismi, mis viib
maokartsinoidide tekkeni, on hoolikalt uuritud ning nende alusel on võimalik järeldada, et tegemist on
sekundaarse reaktsiooniga gastriinitaseme massiivsele kõrgenemisele, mis tekib rottidel pikaajalise
ravi käigus suurte annustega. Närilistel teostatud kaheaastastes uuringutes täheldati maksakasvajate
esinemissageduse tõusu rottidel ja emastel hiirtel ning seda tõlgendati kui pantoprasooli intensiivse
metabolismi tagajärge maksas.

Rottidel, kellele manustati ravimit suurimates annustes (200 mg/kg) täheldati kilpnäärmekasvajate
vähest sagenemist. Nende kasvajate esinemist seostatakse pantoprasooli poolt põhjustatud türoksiini
katabolismi muutustega roti maksas. Kuna inimesel kasutatavad terapeutilised annused on väikesed, ei
ole põhjust oodata kahjulikke toimeid kilpnäärmele.

Katseloomadel läbi viidud reproduktsiooniuuringutes täheldati vähest fetotoksilist toimet annuste
korral, mis ületasid 5 mg/kg. Uuringutest ei ole ilmnenud andmeid teratogeensete toimete või toime
kohta fertiilsusele.
Rottidel uuriti ravimi platsenta läbimist ning leiti, et see suureneb gestatsiooniaja kasvades. Selle
tagajärjel suureneb pantoprasooli kontsentratsioon loote veres vahetult enne sündi.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mannitool,
Krospovidoon (tüüp B),
Veevaba naatriumkarbonaat,
Sorbitool (E420),
Kaltsiumstearaat.

Tableti kate:
Hüpromelloos,
Povidoon (K25),
Titaandioksiid (E171),
Kollane raudoksiid (E172),
Propüleenglükool,
Metakrüülhappe-etüülakrülaat-kopolümeer,
Naatriumlaurüülsulfaat,
Polüsorbaat 80,
Makrogool 6000,
Talk.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

HDPE purk:
Kõlblikkusaeg pärast purgi esmast avamist on 3 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Blisterpakend: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Purk: Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (OPA/Al/PVC ja alumiiniumfoolium) kartongkarbis.
Karbis on 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50 x 1 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 või 140 gastroresistentset
tabletti.

HDPE purgid keeratava PP korgiga, millesse on lisatud niiskuseemaldaja silikageeliga.
Purgis on 100 või 250 gastroresistentset tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

8. Müügiloa number

549707

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.06.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.11.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2013