NEUROMULTIVIT

Toimeained: tiamiin+püridoksiin+tsüanokobalamiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 100mg+200mg+0,2mg 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEUROMULTIVIT ja milleks seda kasutatakse

Vitamiin B1(tiamiinvesinikkloriid) toetab süsivesikute ainevahetust ja närvisüsteemi
funktsioone.
Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid) osaleb aminohapete ainevahetuses närvikoes ja
mõjutab mitmete teadaolevate mediaatorite, nt dopamiini, adrenaliini ja noradrenaliini
biosüteesi.
Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) osaleb rasvhapete ainevahetuses närvikoes ja hädavajalik
rakkude kasvuks ning paljunemiseks.

Neuromultivit'i kasutatakse vitamiinide B1, B6 ja B12 vaeguse raviks ja vältimiseks.

2. Mida on vaja teada enne NEUROMULTIVIT võtmist

Ärge võtke Neuromultivit'i
- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Neuromultivit’i mõne koostisosa
suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neuromultivit
- kui te võtate rohkem kui 3 tabletti päevas rohkem kui 4 nädala jooksul, kuna võivad
tekkida närvisüsteemi kõrvaltoimed. Pidage nõu oma arstiga edasise ravi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Samaaegsel manustamisel võib vitamiin B6 vähendada L-dopa (Parkinsoni tõve või
hüpertensiooni raviks kasutatavad ravimid) efektiivsust.

Neuromultivit'i võtmine koos toidu ja joogiga
Toit suurendab vitamiin B1 imendumist seedetraktist. Seetõttu tuleb tabletid võtta koos vähese
koguse vedelikuga pärast sööki. Toidu ja joogi muid toimeid Neuromultivit'le ei ole teada.

Rasedus ja imetamine
Ravimeid, mis sisaldavad B vitamiine, ei tohi raseduse või imetamise ajal võtta.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Neuromultivit ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas NEUROMULTIVIT võtta

Võtke Neuromultivit'i alati täpselt nii nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst on teile
rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki.

Tavaline ööpäevane annus täiskasvanutele ja üle 15 aasta vanustele noorukitele on 1 tablett
1 kord ööpäevas.

Suurte annuste kasutamine pikemalt kui 4 nädala vältel pole soovitatav, kuna võivad avalduda
neuroloogilised sümptomid.

Kui te võtate Neuromultivit’i rohkem kui ette nähtud
Neuromultivit’iga üleannustamise korral võtke ühendust arstiga.

Kui te unustate Neuromultivit’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Neuromultivit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

Harv (1…10 inimesel 10000-st)
Närvisüsteem: peavalu, peapööritus
Seedetrakt: iiveldus

Väga harv (vähem kui 1 inimesel 10000-st)
Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid, peamiselt nahal (lööve, ekseem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. Kuidas NEUROMULTIVIT säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitada temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage Neuromultivit'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neuromultivit sisaldab
- Toimeained on: tiamiinvesinikkloriid (Vitamiin B1), püridoksiinvesinikkloriid
(Vitamiin B6), tsüanokobalamiin (Vitamiin B12).

- Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, povidoon, makrogool
6000, titaandioksiid, talk, hüpromelloos, polüakrülaadi dispersioon 30% (sisaldab
nonoksünool 100).

Kuidas Neuromultivit välja näeb ja pakendi sisu
Valged või hallikasvalged, ümarad, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.
PVC/PE/PVdC-alumiinium pakendis 20 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
A-8502 Lannach
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
Tallinn 11312
tel: +3726600945
fax: +3726600946


Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2011.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Neuromultivit, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Tiamiinvesinikkloriidi (Vitamiin B1) 100 mg
Püridoksiinvesinikkloriidi (Vitamiin B6) 200 mg
Tsüanokobalamiini (Vitamiin B12) 0,2 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett
Valge või hallikasvalge, ümar, kaksikkumer tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

B-grupi vitamiinide vaeguse vältimine ja ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine
Ööpäevane annus täiskasvanutele ja üle 15 aasta vanustele noorukitele on 1 tablett 1 kord ööpäevas.

Manustamisviis
Neuromultivit tablette neelatakse tervelt koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suurte annuste kasutamine pikemalt kui 4 nädala vältel pole soovitatav, kuna võivad avalduda
neuroloogilised sümptomid. Siiski ei saa kliiniliste ega laboratoorsete leidude alusel selgelt väita
funikulaarse müeloosi ega pernitsioosse aneemia kujunemist vitamiini B12 manustamisel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegsel manustamisel võib vitamiin B6 vähendada L-dopa efektiivsust.


1

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Piiratud kliiniliste kogemuste tõttu ei soovitata vitamiinide B1, B6 ja B12 kombinatsioone kasutada
raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Neuromultivit ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid klassifitseeritakse raskusastme ja esinemissageduse alusel järgnevalt:
Väga sage (> 1/10)
Sage (> 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100)
Harv (> 1/10000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Närvisüsteemi häired
Harv: peavalu, peapööritus.

Seedetrakti häired
Harv: iiveldus.

Üldised häired
Teadmata: korduva väga suures annuses vitamiin B6 manustamisel võivad tekkida tundlikkuse häired.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: ülitundlikkuse reaktsioonid, sh nahareaktsioonid (lööve, ekseem)

4.9. Üleannustamine

Vitamiin B1
Suukaudse manustamise järgselt ei ole üleannustamisest teatatud

Vitamiin B6
Pärast enam kui 2 g sisse võtmist päevas on täheldatud neuropaatiat koos ataksia ja tundlikkuse
häirega, tsentraalse geneesiga krampe koos muutustega EEG-s ning väga harva hüpokroomset
aneemiat ja seborroilist dermatiiti.

Vitamiin B12
Suures annuses parenteraalse manustamise järgselt on täheldatud allergilisi reaktsioone, ekseemitaolist
kahjustust nahal ja healoomulist aknet.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: vitamiin B1 kombinatsioonis vitamiinidega B6 ja/või B12.
ATC kood: A11DB84

Vitamiini B1 aktiivne komponent on tiamiinpürofosfaat, mis toimib koensüümina süsivesikute
metabolismis alfaketohapete dekarboksülatsioonil, sarnaselt püruvaadi ja alfaketoglutaraadiga.

2
Tiamiin on määratav närvikoes ja -membraanides ning võib sekkuda neurotransmitterite biosünteesi
neuronaalsetes funktsioonides.
Püridoksiin on tähtis koensüüm aminohapete metaboliseerumisel ja toimib prosteetilise rühmana
närvikoe tähtsates ensüümides. Lisaks mõjutab püridoksiin paljude neurotransmitterite nagu dopamiin,
noradrenaliin, adrenaliin, 5-hüdroksütrüptamiin, histamiin, GABA biosünteesi ja kontsentratsiooni.
Tsüanokobalamiin mõjutab nukleiinhapete sünteesi närvikoes ja rasvhapete koostist neuraalsetes
tserebrosiidides ja fosfolipiidides. Aktiivne koensüüm metüülkobalamiin ja 5'-
desoksüadenosiilkobalamiin on vajalikud rakkude kasvuks ja replikatsiooni protsessides.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Tiamiini imendumist maosooletraktist soodustab toit. Tiamiin on määratav peaaegu kõigis keha
kudedes ja jääb muutumatuks või esineb metaboliitidena uriinis ja roojas.
Püridoksiini imendumine seedetraktist toimub kiiresti ja täielikult. Püridoksiin absorbeerub
erütrotsüütidesse.
B6-vitamiini vormid püridoksaal ja püridoksaalfosfaat on seotud seerumi proteiinidega. Peamine
sekretsiooni produkt roojas on 4-püridokshape.
Tsüanokobalamiini imendumine toimub aktiivse ja passiivse mehhanismi kaudu. Pärast sidumist
sisemise faktoriga, imendub valgu-vitamiini kompleks iileumis. Passiivne diffusiooni mehhanism on
võimalik ainult suure vitamiini koguse korral peensooles.
Vitamiin B12 on seotud seerumi valgu transkobalamiiniga I-III. Eritumine toimub uriiniga, sapiga ja
roojaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Vitamiinide B1 B6 B12 toksilisus on madal. Olemasolevate andmete alusel puudub võimalik risk
inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, povidoon.
Tableti kate:
makrogool 6000, titaandioksiid, talk, hüpromelloos, polüakrülaadi dispersioon 30% (sisaldab
nonoksünool 100).

6.2. Sobimatus

Ei ole täheldatud.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PE/PVdC-alumiinium blisterpakendis 20 või 100 tabletti.

3

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

8. Müügiloa number

513906

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

18.05.2006/3.05.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2011.

4