NEUPOGEN

Toimeained: filgrastiim

Ravimi vorm: süstelahus süstlis

Ravimi tugevus: 0,6mg 1ml 0.5ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEUPOGEN ja milleks seda kasutatakse

Neupogen on valgete vereliblede kasvufaktor (granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor) ja kuulub
ravimite hulka, mida nimetatakse tsütokiinideks. Kasvufaktorid on organismis loomulikult toodetavad
valgud, aga neid saab valmistada ka biotehnoloogia abil raviotstarbeliseks kasutamiseks. Neupogen
stimuleerib luuüdi tootma rohkem valgeid vereliblesid.

Erinevatel põhjustel võib tekkida valgete vereliblede arvu langus (neutropeenia), mis vähendab teie
organismi vastupanuvõimet nakkushaigustele (infektsioonidele). Neupogen stimuleerib luuüdi kiiresti
tootma uusi vere valgeliblesid.

Neupogen’i kasutatakse:
- valgete vereliblede arvu suurendamiseks pärast keemiaravi, et vältida infektsiooni teket;
- valgete vereliblede arvu suurendamiseks pärast luuüdi siirdamist, et vältida infektsiooni teket;
- enne suureannuselist keemiaravi tüvirakkude tootmise suurendamiseks luuüdis. Tüvirakud
kogutakse ja siirdatakse teile tagasi pärast ravi lõppu. Need võetakse kas sobivalt doonorilt või
teilt endalt. Tüvirakud lähevad tagasi luuüdisse ja toodavad uusi vererakke;
- valgete vereliblede arvu suurendamiseks neutropeenia korral, et vältida infektsiooni teket;
- kaugelearenenud HIV-infektsiooniga patsientidel infektsiooniriski vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne NEUPOGEN võtmist

Ärge kasutage Neupogen'i:
- kui olete filgrastiimi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Neupogen'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.Enne ravi alustamist rääkige palun arstile kui:
- teil on sirprakuline aneemia, sest Neupogen võib põhjustada sirprakulist kriisi;
- olete allergiline naturaalse kummi (lateksi) suhtes. Süstla nõelakate võib olla valmistatud
naturaalsest kummist ja võib põhjustada allergilisi reaktsioone;
- teil on osteoporoos (luuhaigus).


Palun teavitage viivitamatult oma arsti, kui ravi ajal Neupogen’iga:
- tekib valu vasakul ülakõhus, valu vasakul roidekaare all või vasaku õla tipus (need võivad olla
põrna suurenemise (splenomegaalia) või võimaliku põrnarebendi sümptomid);
- märkate ebatavalist veritsemist või verevalumite teket (need võivad olla vereliistakute arvu
vähenemise sümptomid (trombotsütopeenia), sellega seoses väheneb verehüübimisvõime);
- ootamatult tekivad allergia nähud, nagu nahalööve, -sügelus või nõgestõbi, turse näol, huultel,
keelel või teistel kehaosadel, hingeldus, vilistav hingamine või hingamisraskus, sest need
võivad olla raske allergilise reaktsiooni ilmingud.

Ravivastuse puudumine filgrastiimi suhtes

Kui teil kaob ravivastus filgrastiimile või ravivastus ei ole püsiv, uurib arst selle põhjuseid, k.a seda,
kas teil võivad olla tekkinud antikehad, mis neutraliseerivad filgrastiimi toime.

Vajadusel teie arst jälgib teid hoolikalt, vaata pakendi infolehe lõik 4.

Kui te olete raske kroonilise neutropeeniaga patsient, võib teil olla oht vereloome pahaloomulise
kasvaja (leukeemia, müelodüsplastiline sündroom) tekkeks. Pidage nõu oma arstiga vereloome
pahaloomulise kasvaja tekkeriski ja vajalike uuringute kohta. Kui teil tekib vereloome pahaloomuline
kasvaja või on oht selle tekkeks, ei tohi te Neupogen’i kasutada, välja arvatud arsti ettekirjutusel.

Kui te olete tüviraku doonor, peab teie vanus olema vahemikus 16...60 aastat.

Olge eriti ettevaatlik teiste ravimitega, mis stimuleerivad valgeid vereliblesid.
Neupogen on üks ravimite hulgast, mis stimuleerivad vere valgeliblede tootmist. Teie arst peab alati
talletama täpselt selle ravimi, mida te kasutate.

Muud ravimid ja Neupogen
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Neupogen’i ei ole rasedatel või imetavatel naistel uuritud.

On tähtis teatada oma arstile, kui te
- olete rase;
- arvate olevat rase või
- planeerite rasestuda.

Palun teavitage oma arsti, kui te rasestute ravi ajal Neupogen’iga. Teid võidakse paluda osalema
Amgen’i raseduse jälgimise programmis. Kontaktandmed on selle infolehe lõpus.

Kui te kasutate Neupogen’i, peate imetamise lõpetama, kui arst ei ole määranud teisiti. Kui te imetate
ravi ajal Neupogen’iga, võidakse teid paluda osalema Amgen’i imetamise jälgimise programmis.
Kontaktandmed on selle infolehe lõpus.Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Neupogen ei peaks avaldama mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele. Pärast Neupogen’i
süstimist on siiski soovitatav oodata ja vaadata, kuidas te end tunnete, enne kui hakkate autot juhtima
või masinatega töötama.

Neupogen sisaldab naatriumi ja sorbitooli
Neupogen sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 0,6 mg/ml kohta, st on põhimõtteliselt
naatriumivaba.

Neupogen sisaldab sorbitooli (E420). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas NEUPOGEN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Kuidas Neupogen'i manustatakse ja kui palju peab manustama?
Neupogen'i manustatakse tavaliselt igapäevase süstena nahaalusesse koesse (subkutaanne süst). Seda
võib manustada ka igapäevase aeglase süstena veeni (veenisisene infusioon). Annus sõltub teie
haigusest ja kehakaalust. Teie arst ütleb teile, kui palju Neupogen’i peate süstima.

Patsiendid, kellele siirdatakse luuüdi pärast keemiaravi:
Teile manustatakse tavaliselt Neupogen’i esimene annus vähemalt 24 tundi pärast keemiaravi ja
vähemalt 24 tundi pärast luuüdi siirdamist.

Teid või teie hooldajat võidakse õpetada tegema nahaalust süsti, et saaksite ravi kodus jätkata. Te ei
tohi üritada seda proovida ilma eelneva põhjaliku tervishoiutöötaja koolituseta.

Kui kaua peab Neupogen’i kasutama?
Te peate Neupogen’i kasutama kuni teie valgete vereliblede arv on normaliseerunud. Valgete
vereliblede arvu jälgimiseks tehakse regulaarselt vereproove. Arst määrab Neupogen’i ravi kestuse.

Kasutamine lastel
Neupogen’i kasutatakse laste raviks, kes saavad keemiaravi või kelle valgete vereliblede arv on väga
madal (neutropeenia). Annustamine keemiaravi saavatel lastel on samasugune kui täiskasvanutel.

Kui te kasutate Neupogen’i rohkem kui ette nähtud
Ärge suurendage arsti poolt määratud annust. Kui te arvate, et olete süstinud rohkem kui ette nähtud,
võtke ühendust oma arstiga nii ruttu kui võimalik.

Kui te unustate Neupogen’i kasutada
Kui te unustasite süstida või süstisite ettenähtust vähem, võtke ühendust oma arstiga nii ruttu kui
võimalik. Ärge süstige kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral süstimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Palun teavitage ravi ajal kohe oma arsti alljärgnevast:
- kui teil tekib allergiline reaktsioon, millega kaasneb nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus,
näo turse (anafülaksia), nahalööve, sügelev lööve (urtikaaria e nõgestõbi), huulte, suu, keele või


kõri turse (angioödeem) ning hingamisraskus (düspnoe); kasvajaga patsientidel esineb sageli
ülitundlikkust;
- kui teil tekib köha, palavik ja hingamisraskus (düspnoe), sest see võib olla täiskasvanute ägeda
respiratoorse distress sündroomi (ingl Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) tunnus;
kasvajaga patsientidel esineb aeg-ajalt ARDS-i;
- kui teil tekib valu vasakul ülakõhus, vasakul roidekaare all või õlas, sest tegemist võib olla
probleemiga põrnas (põrna suurenemine (splenomegaalia) või põrnarebend);
- kui te saate raske kroonilise neutropeenia ravi ja teie uriinis leidub verd (hematuuria). Kui teil
tekib see kõrvaltoime või teie uriinis leidub valke (proteinuuria), võib arst määrata teile
regulaarseid uriinianalüüse;
- kui teil on mistahes järgnev kõrvaltoime või nende kombinatsioon:
- paistetus või tursed, millega seoses võib kaasneda harvem urineerimine, hingamisraskus,
kõhu paistetus ja täitumistunne ning üldine väsimustunne; need sümptomid tekivad
tavaliselt kiiresti.
Need võivad olla sümptomid aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st) tekkivale seisundile, mida
nimetatakse kapillaaride lekke sündroomiks; see põhjustab vere lekkimist väikestest
veresoontest teie kehasse ja vajab kiiresti arstiabi.

Neupogen’i väga sagedane kõrvaltoime on lihas- või luuvalu (lihas-skeleti valu), mida leevendavad
tavapärased valuvaigistid (analgeetikumid). Patsientidel, kellele tehakse tüvirakkude või luuüdi
siirdamist, võib tekkida siirik-peremehe vastu haigus, see on siirdatud doonorrakkude reaktsioon
patsiendi vastu, kellele rakke siirdatakse, mille nähud ja sümptomid on lööve peopesadel või
jalataldadel, haavandid ja valulikud kahjustused suus, soolestikus, maksas, nahal või silmades,
kopsus, tupes ja liigestes. Tervetel tüvirakudoonoritel täheldatakse väga sageli valgete vererakkude
arvu suurenemist (leukotsütoos) ja vereliistakute arvu vähenemist (trombotsütopeenia), mistõttu vere
hüübimisvõime langeb; arst jälgib seda.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 Neupogen’i kasutaval inimesel 10 kohta):
Pahaloomulise kasvajaga patsientidel
- muutused vere keemilises analüüsis;
- teatud ensüümide tõus veres;
- söögiisu vähenemine;
- peavalu;
- suuõõne ja neelu piirkonna valu (orofarüngeaalne valu);
- köha;
- kõhulahtisus;
- oksendamine;
- kõhukinnisus;
- iiveldus;
- nahalööve;
- ebatavaline juuste väljalangemine või hõrenemine (alopeetsia);
- lihas- või luuvalu (lihas-skeleti valu);
- üldine nõrkus (asteenia);
- väsimus (jõuetus);
- seedetrakti limaskesta (katab seedekulglat suuõõnest kuni pärakuni) valulikkus ja turse
(mukosiit);
- õhupuudus (düspnoe).

Tervetel tüviraku doonoritel
- vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia), mis vähendab vere hüübimisvõimet;
- valgete vererakkude arvu suurenemine (leukotsütoos);
- peavalu;
- valu teie lihastes või luudes (lihas-skeleti valu).Raske kroonilise neutropeeniaga patsientidel
- põrna suurenemine (splenomegaalia);
- punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia);
- muutused vere keemilises analüüsis;
- teatud ensüümide taseme tõus veres;
- peavalu;
- ninaverejooks (epistaksis);
- kõhulahtisus;
- maksa suurenemine (hepatomegaalia);
- nahalööve;
- valu teie lihastes või luudes (lihas-skeleti valu);
- liigesvalu (artralgia).

HIV-ga patsientidel
- valu teie lihastes või luudes (lihas-skeleti valu).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 Neupogen’i kasutaval inimesel 100 kohta):
Pahaloomulise kasvajaga patsientidel
- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus ravimi suhtes);
- vererõhu langus (hüpotensioon);
- valu urineerimisel (düsuuria),
- valu rindkeres;
- veriköha (hemoptüüs).

Tervetel tüviraku doonoritel
- teatud ensüümide taseme tõus veres;
- õhupuudus (düspnoe);
- põrna suurenemine (splenomegaalia).

Raske kroonilise neutropeeniaga patsientidel
- põrnarebend;
- vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia), mis vähendab vere hüübimisvõimet;
- muutused vere keemilises analüüsis;
- naha veresoontepõletik (naha vaskuliit);
- ebatavaline juuste väljalangemine või hõrenemine (alopeetsia);
- haigus, mis põhjustab luukoe hõrenemist, selle tagajärjel muutub luu nõrgemaks, rabedamaks ja
kergemini murduvaks (osteoporoos);
- veri uriinis (hematuuria);
- süstekoha valu.

HIV-ga patsientidel
- põrna suurenemine (splenomegaalia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 Neupogen’i kasutaval inimesel 1000 kohta):
Pahaloomulise kasvajaga patsientidel
- põrnarebend;
- põrna suurenemine (splenomegaalia);
- tugev valu luudes, rindkeres, kõhus või liigestes (sirprakulise aneemia kriis);
- siirdatud luuüdi äratõuge (siirik-peremehe vastu haigus);
- liigesvalu ja -turse, sarnane podagrale (pseudopodagra);
- raskekujuline kopsupõletik, mis põhjustab hingamisraskust (äge respiratoorne distress-
sündroom);
- kopsud ei tööta nagu peab, põhjustades õhupuudust (hingamispuudulikkus);
- kopsuturse ja/või vedeliku kogunemine kopsudes (kopsuödeem);


- kopsupõletik (interstitsiaalne kopsuhaigus);
- kopsu röntgenuuringu tulemus ei ole normis (kopsuinfiltraadid);
- ploomivärvi, kõrgenenud, valulikud kohad jäsemetel ning mõnikord näol ja kaelal koos
palavikuga (Sweet’i sündroom);
- naha veresoonte põletik (naha vaskuliit);
- reumatoidartriidi ägenemine;
- uriini ebatavaline muutus;
- valu;
- maksakahjustus, mis on põhjustatud väikeste maksaveenide sulgusest (oklusiivne veenihaigus);
- verejooks kopsust (kopsuhemorraagia);
- muutused organismi vedelikuregulatsioonis ja sellest tingitud turse.

Tervetel tüviraku doonoritel
- põrnarebend;
- tugev valu luudes, rindkeres, kõhus või liigestes (sirprakulise aneemia kriis);
- ootamatu eluohtlik allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon);
- muutused vere keemilises analüüsis;
- kopsuverejooks (pulmonaalne hemorraagia);
- veriköha (hemoptüüs);
- ebatavaline leid kopsude ülesvõttel (kopsuinfiltraadid);
- puudulik hapniku imendumine kopsudes (hüpoksia);
- teatud ensüümide taseme tõus veres;
- reumatoidartriidi süvenemine.

Raske kroonilise neutropeeniaga patsientidel
- tugev valu luudes, rindkeres, kõhus või liigestes (sirprakulise aneemia kriis);
- valgu esinemine uriinis (proteinuuria).

HIV-ga patsientidel
- tugev valu luudes, rindkeres, kõhus või liigestes (sirprakulise aneemia kriis).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEUPOGEN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.
Juhuslik külmumine ei kahjusta Neupogen'i.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstli etiketil ja pakendil pärast
„Kõlblik kuni” või „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit kui täheldate lahuse värvi muutust, hägusust või osakeste esinemist, lahus
peab olema selge, värvitu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neupogen sisaldab
- Toimeaine on filgrastiim, 300 mikrogrammi (0,6 mg/ml).
- Teised koostisosad on naatriumatsetaat, sorbitool (E420), polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Neupogen välja näeb ja pakendi sisu
Neupogen on selge värvitu süstelahus/infusioonilahuse kontsentraat (steriilne kontsentraat) süstlis.

Pakendis on üks või viis süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Holland

Tootjad:
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Holland

Amgen Technology Ireland (ADL)
Pottery Road
Dun Laoghaire
Co Dublin
Iirimaa

Seda ravimit turustatakse Euroopa Majanduspiirkonnas nimetuse all Neupogen, välja arvatud Küpros,
Kreeka ja Itaalia, kus seda nimetatakse Granulokine.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole:
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102 c, 11312 Tallinn
Tel: 6600945

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Juhised Neupogen’i süstimiseks

Sellest lõigust leiate teavet selle kohta, kuidas Neupogen’i süstida.

Oluline: ärge proovige ennast süstida enne, kui arst või meditsiiniõde on teid koolitanud.

Neupogen’i süstitakse nahaalusesse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Varustus, mida vajate
Iseendale nahaaluse süsti tegemiseks vajate:
- uut süstlit Neupogen’iga;
- alkoholiga niisutatud puhastuslappe vm samaväärset.Mida ma teen enne Neupogen’i süstimist endale naha alla?
1.
Võtke üks ümbrises süstal külmkapist välja ja jätke ligikaudu 30 minutiks toatemperatuurile,
või hoidke ettevaatlikult peos mõne minuti vältel. See muudab süstimise mugavamaks. Ärge
soojendage Neupogen’i muul viisil (ärge näiteks soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas
vees).
2.
Ärge raputage süstlit.
3.
Võtke ümbris kätte ja tõmmake paberkate ümbrise pealt ära.
4.
Eemaldage ümbris ja asetage süstel peopessa.
5.
Ärge eemaldage nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.
6.
Kontrollige kõlblikkusaega süstli etiketil (EXP:). Kui märgitud kuu viimane päev on möödas,
ärge seda kasutage.
7.
Kontrollige Neupogen’i välimust. See peab olema selge ja värvitu lahus. Kui see on värvi
muutnud, hägune või sisaldab osakesi, ärge kasutage seda.
8.
Peske hoolikalt käsi.
9.
Leidke mugav, hästivalgustatud koht ja seadke kõik vajalik käeulatusse.

Kuidas ma Neupogen’i süstimiseks ette valmistan?
Enne Neupogen’i süstimist peate toimima järgnevalt:
1.
Vältimaks nõela paindumist, hoidke ettevaatlikult kinni süstli
klaasmahutist. Eemaldage ettevaatlikult nõelalt kate ilma seda
keeramata, nagu on näidatud joonisel 1 ja 2.
2.
Ärge puudutage nõela ega suruge kolbi.
3.
Võite märgata süstlis pisikest õhumulli. Te ei pea seda
õhumulli enne süstimist eemaldama. Õhumulliga lahuse
süstimine on ohutu.

4.
Nüüd võite süstlit kasutada.

Kuhu ma süstin?

Kõige sobivamad kohad enda süstimiseks on reie ülaosa ja kõht.
Kui teid süstib keegi teine, võib ta süstida ka õlavarre tagakülge.

Võite valida süstimiseks uue koha, kui märkate punetust või
valulikkust.


Kuidas ma süstin?
1.
Desinfitseerige nahk alkoholiga niisutatud puhastuslapiga ja võtke nahk (pigistamata) pöidla ja
nimetissõrme vahele.
2.
Torgake nõel täielikult naha sisse nagu meditsiiniõde või arst on teile näidanud.
3.
Tõmmake kolbi veidi tagasi, et kontrollida, kas nõel ei ole sattunud veresoonde. Kui näete
süstlas verd, tõmmake nõel välja ja torgake see teise kohta.
4.
Suruge kolbi aeglaselt ja ühtlaselt, hoides nahavolti sõrmede vahel kuni süstal on tühi.
5.
Eemaldage nõel ja laske nahk lahti.
6.
Süstekoht võib pisut veritseda. Võite süstekohale vajutada vatitupsu. Ärge hõõruge süstekohta.
Vajadusel võite süstekohale panna plaastri.
7.
Ühe süstlaga tohib süstida ainult üks kord. Ärge enam kasutage Neupogen’i, mis on jäänud
süstlasse.

Pidage meeles: probleemide korral ärge kartke arstilt või meditsiiniõelt abi või nõu küsida.

Kasutatud süstalde hävitamine
- Ärge pange kasutatud nõelale katet tagasi, kuna võite ennast kogemata vigastada.
- Hoidke kasutatud süstlaid lastele varjatud ja kättesaamatus kohas.


- Kasutatud süstlaid ei tohi ära visata koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas
hävitatakse kasutatud süstlaid või süstlaid, mida enam ei vajata.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:
Kasutamisel infusioonilahuse kontsentraadina tuleb Neupogen’i lahjendada 20 ml 5%
glükoosilahuses. Täpne informatsioon vt ravimi omaduste kokkuvõttest.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Neupogen, 300 mikrogrammi (0,6 mg/ml), süstelahus süstlis
filgrastiim

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks süstel sisaldab 30 miljonit ühikut (MÜ)/300 mikrogrammi (µg) filgrastiimi 0,5 ml-s (0,6 mg/ml).

Filgrastiim (rekombinant-metionüül inimese granülotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor) on toodetud
r-DNA tehnoloogia abil E. coli bakteri tüves (K12).

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Iga süstelahuse ml sisaldab 0,0015...0,0023 mmol ehk 0,035...0,052 mg naatriumi ja 50 mg sorbitooli
(E420).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus süstlis.

Kontsentraat süstlis infusioonilahuse valmistamiseks.

Selge, värvitu lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Neutropeenia kestuse lühendamine ja febriilse neutropeenia esinemissageduse vähendamine
pahaloomuliste kasvajate (välja arvatud kroonilise müeloidse leukeemia ja müelodüsplastiliste
sündroomide) raviks tsütotoksilist keemiaravi saavatel patsientidel ning neutropeenia kestuse
lühendamine patsientidel, kes saavad müeloablatiivset ravi, millele järgneb luuüdi siirdamine, ning
kellel on suurenenud risk pikaajalise raske neutropeenia tekkeks.

Neupogen’i ohutus ja efektiivsus on sarnased nii tsütotoksilist keemiaravi saavatel täiskasvanutel kui
lastel.

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimine perifeersesse verre (PBPC).

Neupogen’i pikaajaline manustamine neutrofiilide hulga suurendamiseks ning infektsioossete
tüsistuste esinemissageduse ja kestuse vähendamiseks raskekujulise kaasasündinud, tsüklilise või
idiopaatilise neutropeeniaga lastel ja täiskasvanud patsientidel, kelle neutrofiilide absoluutarv on
≤0,5×109/l ning on esinenud raskekujulisi või retsidiveeruvaid infektsioone.

Püsiva neutropeenia (neutrofiilide absoluutarv <1,0×109/l) ravi kaugelearenenud HIV-infektsiooniga
patsientidel bakteriaalsete infektsioonide riski vähendamiseks, kui teised neutropeenia ravivõimalused
ei ole sobivad.


4.2. Annustamine ja manustamisviis

Neupogen'i tohib manustada ainult koostöös onkoloogiakeskusega, kus on kogemusi ravis
granulotsüütide kolooniaid stimuleerivate faktoritega (G-CSF) ja hematoloogias ning kus on vajalikud
diagnostikavõimalused. Mobilisatsiooni- ja afereesiprotseduure peab tegema koostöös
hematoloogia-onkoloogiakeskusega, kus on vajalik kogemus selles valdkonnas ja kus on võimalik
õigesti monitoorida hematopoeetilisi tüvirakke.

Tsütotoksiline keemiaravi kehtestatud annustes


Soovitatav Neupogen’i annus on 0,5 MÜ (5 µg)/kg ööpäevas. Esimest Neupogen’i annust ei tohi
manustada enne, kui tsütotoksilisest keemiaravist on möödunud vähemalt 24 tundi. Randomiseeritud
kliinilistes uuringutes on nahaalusi manustamisel kasutatud annust 230 µg/m2 ööpäevas
(4,0...8,4 µg/kg ööpäevas).

Neupogen’i igapäevast manustamist tuleb jätkata seni, kui arvatav madalaim neutropeenia staadium
on möödas ja neutrofiilide hulk on tõusnud normaalse tasemeni. Soliidtuumorite, lümfoomide lümfoidse leukeemia puhul kasutatava keemiaravi järgselt on eeldatav ravi kestus nimetatud
kriteeriumide täitmiseks kuni 14 päeva. Ägeda müeloidse leukeemia puhul kasutatud induktsioon- ja
konsolideeriva ravi järgselt võib ravi kestus olla oluliselt pikem (kuni 38 päeva), olenedes kasutatud
tsütotoksilise keemiaravi tüübist, annustest ja manustamisskeemist.

Tsütotoksilist keemiaravi saanud patsientide puhul täheldatakse tavaliselt 1...2 päeva pärast ravi
alustamist Neupogen’iga neutrofiilide arvu mööduvat tõusu. Püsiva ravivastuse saamiseks tuleb ravi
Neupogen’iga jätkata seni, kui arvatav madalaim neutropeenia staadium on möödas ja neutrofiilide
hulk on tõusnud normaalse tasemeni. Neupogen’iga ravi enneaegne katkestamine (enne arvatava
madalaima neutropeenia staadiumi möödumist) ei ole soovitatav.

Manustamisviis

Neupogen’i manustatakse üks kord ööpäevas nahaaluse süstena või intravenoosse infusioonina.
Infusiooniks lahjendatakse ravim 5% glükoosilahuses ja manustatakse 30 minuti jooksul (vt lõik 6.6).
Enamikul juhtudest on eelistatum manustamine nahaalusi. Ühekordse annuse manustamise uuringus
on saadud mõningaid viiteid, et veenisisesel manustamisel võib ravimi toime kestus lüheneda. Selle
leiu kliiniline tähtsus korduvannuste puhul ei ole veel selge. Manustamisviisi valimisel tuleb lähtuda
konkreetsest kliinilisest situatsioonist.

Luuüdi siirdamisele järgnev müeloablatiivne ravi

Annustamine

Neupogen’i soovitatav algannus on 1,0 MÜ (10 µg)/kg ööpäevas. Neupogen’i esimese annuse tohib
manustada vähemalt 24 tundi pärast tsütotoksilist keemiaravi ja vähemalt 24 tundi pärast luuüdi
infusiooni.

Pärast neutrofiilide madalseisu ületamist tuleb Neupogen’i annust tiitrida vastavalt neutrofiilide
arvule:

Neutrofiilide arv
Neupogen’i annus
>1,0x109/l kolmel järjestikusel päeval
Vähendada annust kuni 0,5 MÜ (5 µg)/kg/päevas
Kui neutrofiilide absoluutarv püsib seejärel
Lõpetada ravi Neupogen’iga
>1,0x109/l kolmel järjestikusel päeval
Kui neutrofiilide absoluutarv langeb raviperioodi jooksul <1,0x109/l, peab annust taas suurendama
vastavalt eelpool kirjeldatule.


Manustamisviis

Neupogen’i manustatakse intravenoosse infusioonina kas 30 minuti või 24 tunni jooksul või nahaalusi
24-tunnise püsiinfusioonina. Neupogen’i tuleb lahjendada 20 ml 5% glükoosilahuses (vt lõik 6.6).

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimine perifeersesse verre patsientidel, kes saavad
müelosupressiivset või müeloablatiivset ravi, millele järgneb perifeersest verest separeeritud
vereloome tüvirakkude autoloogne siirdamine

Annustamine

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse verre on Neupogen’i soovitatav annus
monoteraapiana 1,0 MÜ (10 µg)/kg päevas 5...7 järjestikuse päeva jooksul. Leukafereesi ajad:
enamasti piisab ühest või kahest leukafereesist, mis teostatakse 5. ja 6. päeval. Teistel juhtudel võib
olla vajalik täiendav leukaferees. Neupogen’i manustamine peab jätkuma kuni viimase leukafereesini.

Müelosupressiivsele keemiaravile järgneval vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse
verre on soovitatav Neupogen’i annus 0,5 MÜ (5 µg)/kg päevas alates esimesest keemiaravijärgsest
päevast kuni neutrofiilide madalseisu ületamiseni ja neutrofiilide arvu taastumiseni. Sobiv aeg
leukafereesiks on periood, mil leukotsüütide üldarv tõuseb <0,5x109/l...>5,0x109/l. Patsientide puhul,
kes ei ole saanud ulatuslikku keemiaravi, piisab tavaliselt ühest leukafereesist. Muudel juhtudel
soovitatakse täiendavat leukafereesi.

Manustamisviis

Neupogen’i kasutamine monoteraapiana vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse verre:
Neupogen’i manustatakse 24-tunnise püsiinfusioonina või nahaaluse süstena. Neupogen’i
infusioonilahuse valmistamiseks tuleb seda lahjendada 20 ml 5% glükoosilahuses (vt lõik 6.6).

Neupogen’i kasutamine vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perfifeersesse verre pärast
müelosupressiivset keemiaravi:
Neupogen’i tuleb manustada nahaaluse süstena.

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimine perifeersesse verre tervetel doonoritel enne vereloome
tüvirakkude allogeenset siirdamist

Annustamine

Tervetele doonoritele manustatakse vereloome tüvirakkude perifeersesse verre mobiliseerimiseks
Neupogen’i 4...5 järjestikusel päeval nahaalusi annustes 1,0 MÜ (10 µg)/kg ööpäevas. Leukafereesi
alustatakse 5. päeval ja jätkatakse vajadusel kuni 6. päevani, et koguda 4 x 106 CD34+ rakku/kg
retsipiendi kehakaalu kohta.

Manustamisviis

Neupogen’i tuleb manustada nahaaluse süstena.

Raskekujulise kroonilise neutropeeniaga patsiendid

Annustamine

Kaasasündinud neutropeenia: soovitatav algannus on 1,2 MÜ (12 µg)/kg päevas ühekordse annusena
või jaotatud annustena.


Idiopaatiline või tsükliline neutropeenia: soovitatav algannus on 0,5 MÜ (5 µg)/kg päevas ühekordse
annusena või jaotatud annustena.

Annuste kohandamine: Neupogen’i manustatakse iga päev nahaaluse süstena kuni neutrofiilide arv on
tõusnud püsivalt üle taseme 1,5×109/l. Ravi jätkatakse minimaalse efektiivse annusega, mis säilitab
saavutatud taset. Adekvaatse neutrofiilide arvu säilitamiseks on vajalik ravimi pikaajaline igapäevane
manustamine. Patsiendil saavutatud ravivastusest lähtuvalt võib esialgset annust pärast ühe- kuni
kahenädalast ravi kahekordistada või poole võrra vähendada. Seejärel korrigeeritakse annust
individuaalselt iga 1...2 nädala järel, et säilitada keskmist neutrofiilide arvu vahemikus 1,5×109/l ...
10×109/l. Kiirem annuse suurendamise ajakava võib olla näidustatud raskekujuliste infektsioonidega
patsientidel. Kliiniliste uuringute käigus saavutati 97% ravile allunud patsientidest täielik ravivaste
annusega ≤24 µg/kg päevas. Neupogen’i pikaajalise manustamise ohutust raskekujulise kroonilise
neutropeeniaga patsientidele annustes üle 24 µg/kg päevas ei ole kindlaks tehtud.

Manustamisviis

Kaasasündinud, idiopaatiline või tsükliline neutropeenia: Neupogen’i tuleb manustada nahaaluse
süstena.

HIV-nakkusega patsiendid

Annustamine

Neutropeenia korrektsioon.
Neupogen’i soovitatav algannus on 0,1 MÜ (1 µg)/kg päevas, mida tiitritakse maksimaalse annuseni
0,4 MÜ (4 µg)/kg päevas kuni neutrofiilide arv on tõusnud püsivalt üle taseme 2,0 × 109/l. Kliinilistes
uuringutes saadi nende annuste kasutamisel ravivastus > 90% patsientidest ning neutropeenia
pöördumine saavutati keskmiselt 2 päevaga.

Väikesel arvul patsientidest (<10%) vajati neutropeenia pöördumiseks annuseid kuni
1,0 MÜ (10 µg)/kg päevas.

Neutrofiilide normaalse arvu säilitamine.
Kui on saavutatud neutropeenia pöördumine, tuleks kindlaks teha minimaalne efektiivne annus
neutrofiilide normaalse arvu säilitamiseks. Esialgse annuse kohandamisena soovitatakse manustamist
üle päeva annuses 30 MÜ (300 µg)/ööpäevas. Vajadusel võib annuseid edaspidi kohandada vastavalt
patsiendi neutrofiilide absoluutarvule, et neutrofiilide arv püsiks >2,0×109/l. Kliinilistes uuringutes oli
vaja manustada 30 MÜ (300 µg) päevas 1...7 päeval nädalas, et säilitada neutrofiilide absoluutarvu
tasemel >2,0×109/l. Annutamissageduse mediaan oli 3 korda nädalas. Neutrofiilide absoluutarvu
säilitamiseks tasemel >2,0×109/l võib olla vajalik pikaajaline ravi.

Manustamisviis

Neutropeenia korrektsiooniks või neutrofiilide normaalse arvu säilitamiseks tuleb Neupogen’i
manustada nahaaluse süstena.

Eakad

Neupogen’i kliinilised uuringud hõlmasid väikse arvu eakaid patsiente, kuid spetsiaalseid uuringuid
selles vanusegrupis ei ole teostatud ja seetõttu ei saa anda annustamise erijuhiseid.

Neerukahjustusega patsiendid

Uuringute põhjal ei erine Neupogen’i farmakokineetiline ja farmakodünaamiline profiil raskekujulise
neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel tavapärasest, mistõttu annuse kohandamine nimetatud
asjaoludel ei ole vajalik.


Raskekujulise kroonilise neutropeenia ja pahaloomuliste kasvajate ravi lastel

Kuuskümmend viis protsenti raskekujulise kroonilise neutropeenia uuringuprogrammis osalenud
patsientidest olid nooremad kui 18 aastat. Ravi efektiivsus selles vanuserühmas, mis hõlmas enamikku
kaasasündinud neutropeeniaga patsientidest, oli ilmne. Ohutusprofiil raskekujulise kroonilise
neutropeenia tõttu ravi saanud lastel ei erinenud millegi poolest.

Lastega tehtud kliiniliste uuringute andmed näitavad, et Neupogen’i ohutus ja efektiivsus on
tsütotoksilist keemiaravi saavatel täiskasvanutel ja lastel sarnased.

Annustamisjuhised lastele on samad, mis müeolsupressiivset tsütotoksilist keemiaravi saavatele
täiskasvanutele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neupogen'i ei tohi kasutada tsütotoksilise keemiaravi kehtestatud annuste ületamiseks.

Neupogen’i ei tohi manustada raske kaasasündinud neutropeeniaga patsientidele, kellel tekib
leukopeenia või on tõendid selle kujunemisest.

Neupogen’iga ravitud patsientidel on teatatud ülitundlikkuse, k.a anafülaktiliste reaktsioonide, tekkest
esmase või korduva ravi käigus. Kliiniliselt olulise ülitundlikkusega patsientide ravi Neupogen’iga
tuleb jäädavalt lõpetada. Ärge manustage Neupogen’i patsientidele, kes on olnud ülitundlikud
filgrastiimile või pegfilgrastiimile.

Sarnaselt kõikidele raviotstarbelistele valkudele, on võimalik immunogeensuse teke.
Filgrastiimivastaste antikehade tekke tõenäosus on üldiselt väike. Võivad tekkida seonduvad
antikehad, nagu võib eeldada kõikide bioloogiliste ravimite puhul, kuid praeguseks ei ole neil seost
neutraliseeriva toimega.

Pahaloomuliste rakkude kasv

In vitro võib granulotsüütide koloonia stimulatsioonifaktor soodustada müeloidsete rakkude ning ka
mõnede mittemüeloidsete rakkude kasvu.

Müelodüsplaasia või kroonilise müeloidse leukeemiaga patsientidel ei ole Neupogen’i kasutamise
ohutust ja efektiivsust tõestatud.

Nendel juhtudel ei ole Neupogen’i kasutamine näidustatud. Eriline tähelepanu on vajalik kroonilise
müeloidse leukeemia blastse faasi eristamisel ägedast müeloidsest leukeemiast.

Kuna vastavad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta on piiratud, tuleb sekundaarse ägeda müeloidse
leukeemiaga patsientidele manustada Neupogen’i ettevaatusega.

Neupogen’i ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud alla 55-aastastel de novo ägeda müeloidse
leukeemiaga patsientidel, kellel on head tsütogeneetilised näitajad (t(8;21), t(15;17) ja inv(16)).

Muud erilised ettevaatusabinõud.

Kui osteoporootilist luuhaigust põdevatele patsientidele manustatakse Neupogen’i pidevalt kauem kui
6 kuud, tuleb jälgida luutiheduse näitajaid.


Pärast G-CSF-i manustamist on teatatud pulmonaalsetest kõrvaltoimetest, eriti interstitsiaalsest
kopsuhaigusest. Patsiendid, kellel on hiljuti olnud kopsuinfiltraat või pneumoonia, võivad olla enam
ohustatud. Hingamisteede kaebuste tekkimine (köha, palavik, düspnoe) koos kaasneva röntgenleiuga
kopsuinfiltraatide näol ja kopsufunktsiooni halvenemine võivad olla ägeda respiratoorse distressi
sündroomi (ARDS) eelnähtudeks. Neupogen’i manustamine tuleb lõpetada ja anda asjakohast ravi.

Granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori manustamise järgselt on teatatud kapillaaride lekke
sündroomist, mida iseloomustab hüpotensioon, hüpoalbumineemia, ödeem ja hemokontsentratsioon.
Patsiente, kellel tekivad kapillaaride lekke sündroomi sümptomid, peab hoolikalt jälgima ja nad
peavad saama tavapärast sümptomaatilist ravi, mis võib hõlmata ka intensiivravi vajadust (vt lõik 4.8).

Süstli nõelakate võib sisaldada kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat), mis võib põhjustada
allergilisi reaktsioone.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud kasvajaga patsientide puhul

Filgrastiimi manustamise järgselt on aeg-ajalt teatatud splenomegaalia ja põrnarebendi juhtudest.
Põrnarebendi mõned juhud lõppesid surmaga. Filgrastiimi saavaid isikuid, kes kaebavad valu vasakul
ülakõhus ja/või õlas, tuleb uurida põrna suurenemise või rebendi suhtes.

Leukotsütoos

Vähem kui 5% Neupogen’iga (annus üle 0,3 MÜ (3 µg)/kg päevas) ravitud patsientidest on täheldatud
leukotsütoosi 100×109/l või enam. Seni ei ole teatatud ebasoovitavatest toimetest, mida võiks otseselt
seostada sellise leukotsütoosi tasemega. Siiski, arvestades raske leukotsütoosiga seotud võimalikke
ohte, peab ravi käigus Neupogen’iga regulaarselt kontrollima leukotsüütide arvu. Ravi Neupogen'iga
tuleb lõpetada kohe, kui leukotsüütide arv tõuseb arvatava madalseisu järgselt uuesti tasemeni üle
50×109/l. Kui Neupogen’i manustatakse vereloome tüvirakkude mobiliseermiseks perifeersesse verre,
tuleks juhtudel, kui leukotsüütide arv tõuseb >70 x 109/l Neupogen’i manustamine lõpetada või
annuseid vähendada.

Keemiaravi suurenendatud annustega seotud ohud

Patsientide ravimisel tsütostaatikumide suurendatud annustega peab olema eriti ettevaatlik, sest
kasvajavastase toime paranemine sel puhul on tõestamata ning tsütostaatikumide suurendatud annused
võivad lisada toksilisi kõrvaltoimeid, sh südamele, kopsudele, närvisüsteemile ja nahale (palun
tutvuda vastava tsütostaatikumi ravimi omaduste kokkuvõttega).

Ravi Neupogen’iga ei välista müelosupressiivse keemiaravi mõjul tekkivat trombotsütopeeniat ja
aneemiat. Tulenevalt tsütostaatikumide suuremate annuste võimalikust manustamisest (nt määratud
raviskeemi täisannused) on suurem oht trombotsütopeenia ja aneemia tekkeks. Soovitatav on
regulaarselt jälgida trombotsüütide arvu ja hematokriti väärtust. Eriti hoolikas peab olema, kui
manustatakse eraldi või kombineeritult tsütostaatikume, mis teadaolevalt põhjustavad raskekujulist
trombotsütopeeniat.

On leidnud kinnitust, et müelosupressiivse või müeloablatiivse keemiaravi järgse trombotsütopeenia
kestus ja raskusaste vähenevad Neupogen’iga mobiliseeritud vereloome tüvirakkude mõjul.

Teised erilised ettevaatusabinõud

Neupogen’i mõju oluliselt vähenenud müeloidsete eelrakkude arvuga patsientidele ei ole uuritud.
Neupogen suurendab neutrofiilide hulka, toimides eelkõige neutrofiilide prekursoritele. Seetõttu võib
vähenenud neutrofiilide prekursorite hulgaga patsientidel olla neutrofiilide hulga tõus oodatust
madalam (nt patsiendid, kes on suurtes annustes ja pikka aega saanud kiiritusravi või keemiaravi või
kellel on luuüdi infiltreeritud kasvaja poolt).


Patsientidel, kes on saanud suureannuselist keemiaravi koos järgneva siirdamisega, on aeg-ajalt
teatatud vaskulaarsetest häiretest, sealhulgas oklusiivsed veenihaigused ning vedelikumahu häired.

Allogeense luuüdi transplantatsiooni järgselt on G-CSF saavatel patsientidel esinenud transplantaat-
peremehe vastu haiguse juhte ja surmaga lõppenud juhte (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Seoses luuüdi suurenenud hematopoeetilise aktiivsusega vastusena ravile kasvufaktoriga on
täheldatud mööduvaid kõrvalekaldeid luukoe skaneeringutes. Seda peab arvestama uuringutulemuste
interpreteerimisel.

Erilised ettevaatusabinõud vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse verre patsientidel

Mobilisatsioon

Kaht soovitatavat mobilisatsiooni metoodikat (filgrastiim üksi või kombinatsioonis müelosupressiivse
keemiaraviga) võrdlevaid randomiseeritud prospektiivseid uuringuid samas patsientide populatsioonis
ei ole teostatud. Variaabelsuse tõttu individuaalsete patsientide hulgas ja CD34+ rakkude määramiseks
kasutatavates laboratoorsetes uuringutes on erinevate uuringute võrdlemine raske. Seetõttu ei ole
võimalik soovitada ka optimaalset meetodit. Mobilisatsioonimetoodika tuleb valida iga individuaalse
patsiendi puhul püstitatud ravieesmärgist lähtudes.

Eelnev tsütotoksiline keemiaravi

Eelneva väga intensiivse müelosupressiivse ravi korral võib vereloome tüviraku mobilisatsioon
perifeersesse verre osutuda ebapiisavaks, et saavutada soovitatud minimaalset rakuhulka
(≥2,0 x 106/CD34+ rakku/kg) või trombotsüütide taastumist samale tasemele.

Mõned tsütotoksilised ained on tüvirakkudele eriti toksilised ja raskendavad seetõttu nende
mobilisatsiooni. Näiteks melfalaani, karmustiini (BCNU) ja karboplatiini pikemaajaline manustamine
enne mobilisatsiooni võib vähendada mobiliseeritavate tüvirakkude hulka. Sellegipoolest on tõestatud,
et melfalaani, BCNU või karboplatiini manustamine koos Neupogen’iga on efektiivne tüvirakkude
mobilisatsiooni seisukohalt. Juhul, kui on ette näha vajadust vereloome tüvirakkude
mobilisatsiooniks, on soovitatav koguda tüvirakud varases ravistaadiumis. Enne suureannuselise
keemiaravi kasutamist on oluline hinnata kogutud tüvirakkude hulka. Kui saadud kogus on väiksem
eelpoolmainitud miinimumist, tuleb kaaluda alternatiivseid ravivõimalusi, mis ei nõua tüviraku
siirdamist.

Kogutud tüvirakkude hulga määramine

Neupogen’iga ravitud patsientidelt kogutud tüvirakkude hulga hindamisel peab olema eriti
tähelepanelik koguse määramise metoodika suhtes. CD34+ rakkude voolutsütomeetrilise analüüsi
tulemused varieeruvad, sõltuvalt täpsest metodoloogiast ja eri laboratooriumides teostatud uuringutel
põhinevatest tõlgendamissoovitustest. Seetõttu on tulemuste tõlgendamisel vajalik ettevaatus.

Statistiline analüüs viitab komplekssele, kuid pidevale sõltuvusele tagasimanustatud CD34+ rakkude
hulga ja trombotsütaarse taastumise kiiruse vahel.

Minimaalne soovitatav kogus ≥2,0 x 106/CD34+ rakku/kg põhineb avaldatud kogemustel saavutatud
adekvaatse hematoloogilise taastumise kohta. Nimetatud koguse suurendamisel näib taastumine olevat
kiirem ja vastupidi.

Erilised ettevaatusabinõud vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse verre tervetel
doonoritel


Vereloome tüvirakkude perifeersesse verre mobiliseerimisest ei saa doonorid otsest kasu ja selle
kasutamist tuleks kaaluda ainult tüvirakkude allogeense siirdamise eesmärgil.

Vereloome tüvirakkude perifeersesse verre mobiliseerimist tohib kaaluda ainult nende doonorite
puhul, kes vastavad normaalsetele kliinilistele ja laboratoorsetele valikukriteeriumidele tüvirakkude
doneerimiseks, pöörates erilist tähelepanu hematoloogilistele näitajatele ja infektsioonhaigusele.

Neupogen’i ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud tervetel doonoritel vanuses alla 16 ja üle 60 eluaasta.

Neupogen’i saavatel patsientidel on väga sageli teatatud trombotsütopeeniast. Seetõttu tuleb hoolikalt
jälgida trombotsüütide arvu.

Filgrastiimi manustamise ja leukafereesi järgselt täheldati 35% uuringus osalejaist mööduvat
trombotsütopeeniat (trombotsüütide arv <100×109/l). Nende seas kahel uuritaval vähenes
trombotsüütide arv alla 50×109/l ja vajalik oli leukaferees.

Kui leukafereesi vajatakse rohkem kui üks kord, tuleks enne leukafereesi läbiviimist pöörata erilist
tähelepanu doonoritele, kelle trombotsüütide arv on <100×109/l. Üldiselt ei soovitata afereesi, kui
trombotsüütide arv on <75×109/l.

Leukafereesi ei tohi teostada doonoritel, kes saavad antikoagulantravi või kellel on teadaolev vere
hüübimishäire.

Neupogen’i manustamine tuleb katkestada või annuseid vähendada, kui leukotsüütide arv tõuseb
>70×109/l.

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks perifeersesse verre G-CSF preparaate saavaid doonoreid
tuleb jälgida kuni hematoloogiliste näitajate normaliseerumiseni.

Pärast G-CSF manustamist tervetele doonoritele on täheldatud mööduvaid tsütogeneetilisi muutusi.
Nende muutuste olulisus ei ole teada. Siiski ei saa välistada pahaloomulise müeloidse kasvajaklooni
edendamise ohtu. Afereesi teostamise keskuses on soovitatav süstemaatiliselt registreerida ja jälgida
andmeid tüviraku doonorite kohta vähemalt 10 aastat, et oleks ülevaade pikaajalise ohutuse kohta.

Tervetel doonoritel (ja patsientidel) on G-CSF manustamise järgselt sageli teatatud asümptomaatilise
splenomegaalia ja aeg-ajalt põrnarebendi tekkest. Mõned põrnarebendi juhtumid on lõppenud
surmaga. Seetõttu tuleb hoolikalt jälgida põrna suurust (nt arstlikul läbivaatusel, ultraheliuuringul).
Põrnarebendit tuleks kahtlustada doonoritel ja/või patsientidel, kes kaebavad valu vasakul ülakõhus
või õlas.

Sageli on teatatud düspnoe ja aeg-ajalt pulmonaalsete kõrvaltoimete (hemoptüüs, kopsuverejooks,
kopsuinfiltraadid ja hüpoksia) esinemisest tervetel doonoritel. Pulmonaalsete kõrvaltoimete kahtlusel
või nende esinemisel tuleb kaaluda Neupogen’i manustamise katkestamist ja anda asjakohast
meditsiinilist abi.

Erilised ettevaatusabinõud Neupogen’iga mobiliseeritud allogeensete vereloome tüvirakkude
retsipientide puhul

Olemasolevate andmete põhjal võivad immunoloogilised koostoimed siirdatud allogeensete
vereloome tüvirakkude ja retsipiendi vahel suurendada riski ägeda ja kroonilise siirik-peremehe vastu
haiguse tekkeks, võrreldes luuüdi siirdamisega.

Ettevaatusabinõud raskekujulise kroonilise neutropeeniaga patsientide puhul

Vererakkude arv


Neupogen’i saavatel patsientidel on sageli teatatud trombotsütopeeniast. Trombotsüütide hulka peab
hoolikalt jälgima, eriti Neupogen’iga ravi esimestel nädalatel. Patsientidel, kellel tekib
trombotsütopeenia (s.o trombotsüütide arv on püsivalt <100 000/mm3), peab kaaluma Neupogen’i
manustamise ajutist katkestamist või annuse vähendamist.

Võivad tekkida teised vererakkude muutused, sh aneemia ning müeloidsete eelrakkude arvu mööduv
suurenemine, mis nõuavad vererakkude arvu täpset jälgimist.

Transformatsioon leukeemiaks või müelodüsplastiliseks sündroomiks

Raskekujulise kroonilise neutropeenia diagnoosimisel peab olema eriti hoolikas, eristamaks seda
teistest hematoloogilistest haigustest nagu aplastiline aneemia, müelodüsplaasia ja müeloidne
leukeemia. Enne ravi alustamist peab tegema täieliku vereanalüüsi, koos „verevalemi” ja
trombotsüütide hulga kindlaksmääramisega ning hindama luuüdi morfoloogiat ja karüotüüpi.

Uuringute käigus Neupogen’iga ravitud raskekujulise kroonilise neutropeeniaga patsientidel esines
harva (ligikaudu 3% juhtudest) müelodüsplastilisi sündroome (MDS) või leukeemiat. Need andmed
puudutavad ainult kaasasündinud neutropeeniaga patsiente. MDS ja leukeemiad on haiguse
loomulikud komplikatsioonid ning nende seos Neupogen’iga on ebaselge. Ligikaudu 12%
patsientidest, kelle tsütogeneetilised näitajad olid uuringu alustamisel normaalsed, täheldati rutiinsel
korduval hindamisel rakulisi muutusi, sh monosoomia 7. Praegu on ebaselge, kas raskekujulise
kongenitaalse neutropeeniaga patsiendid, kes saavad pikaajalist ravi Neupogen’iga, on disponeeritud
tsütogeneetilistele muutustele, MDS-le või leukeemilisele transformatsioonile. Soovitatav on
regulaarsete intervallide (ligikaudu iga 12 kuu järel) teha morfoloogiline ja tsütogeneetiline luuüdi
uuring.

Teised erilised ettevaatusabinõud

Muud mööduva neutropeenia põhjused, nagu näiteks viirusinfektsioonid, peavad olema välistatud.

Filgrastiimi manustamise järgselt on teatatud väga sageli splenomegaalia ja sageli põrnarebendi
juhtudest. Filgrastiimi saavaid isikuid, kes kaebavad valu vasakul ülakõhus ja/või õlas, tuleb uurida
põrna suurenemise või rebendi suhtes.

Neupogen’iga ravimise otsene tagajärg on splenomegaalia. 31% raskekujulise kroonilise
neutropeeniaga patsientidest täheldati palpeeritavat splenomegaaliat. Radiograafiliselt määratud põrna
mahu suurenemist täheldati kohe ravi alustamisel Neupogen’iga ja see püsis platoona. Annuse
vähendamisel põrna edasine suurenemine aeglustus või peatus, 3% patsientidest oli vajalik
splenektoomia. Põrna suurust peab regulaarselt jälgima. Kõhu palpatsioon peaks olema piisav põrna
mahu ebanormaalse suurenemise kindlakstegemiseks.

Hematuuria oli sage ja väiksel arvul patsientidel tekkis proteinuuria. Nende muutuste jälgimiseks
tuleb regulaarselt teha uriinianalüüs.

Ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud vastsündinute ja autoimmuunse neutropeeniaga patsientide ravi
korral.

Erilised ettevaatusabinõud HIV-nakkusega patsientidel

Neupogen’i manustamise järgselt on sageli teatatud splenomegaaliast. Filgrastiimi saavaid isikuid, kes
kaebavad valu vasakul ülakõhus ja/või õlas, tuleb uurida põrna suurenemise või rebendi suhtes.

Vererakkude arv

Hoolikalt tuleb jälgida neutrofiilide absoluutarvu, eelkõige esimestel ravinädalatel Neupogen’iga.
Osadel patsientidel võib väga kiiresti tekkida ravivastus ja oluline neutrofiilide arvu tõus pärast

Neupogen’i algannuse manustamist. Neupogen’i manustamise esimesel 2…3 päeval soovitatakse
neutrofiilide absoluutarvu määrata üks kord päevas. Edaspidi soovitatakse neutrofiilide absoluutarvu
määramist säilitusravi ajal vähemalt kaks korda nädalas esimesel kahel nädalal ja järgnevalt üks kord
nädalas või igal teisel nädalal. Tsüklilise ravi korral Neupogen’i annustega 30 MÜ (300 µg)/kg päevas
võivad ilmneda ulatuslikud kõikumised patsiendi neutrofiilide absoluutarvus. Madalaima neutrofiilide
absoluutarvu kindlaks tegemiseks soovitatakse võtta vereanalüüsid neutrofiilide absoluutarvu
määramiseks vahetult enne iga Neupogen’i annuse manustamist.

Müelosupressiivsete ravimite suurendatud annustega seotud ohud

Ravi Neupogen’iga ei välista müelosupressiivsetest ravimitest tingitud trombotsütopeeniat ega
aneemiat. Kuna koos Neupogen’i manustamisega suureneb võimalus nimetatud ravimite annuste või
arvu suurendamiseks, suureneb oht trombotsütopeenia ja aneemia tekkeks. Soovitatav on regulaarne
verepildi jälgimine (vt eestpoolt).

Müelosupressiooni põhjustavad infektsioonid ja pahaloomulised kasvajad

Neutropeeniat võivad põhjustada luuüdi infiltreerivad oportunistlikud infektsioonid (nagu
Mycobacterium avium’i kompleks) või pahaloomulised kasvajad (lümfoom). Teadaoleva luuüdi
infektsioosse või kasvajalise infiltratsiooniga patsientidel peab kaaluma põhihaiguse ravi lisaks
neutropeenia ravile Neupogen’iga. Neupogen’i mõju infektsioonist või pahaloomulisest kasvajast
tingitud luuüdi infiltratsiooni tagajärjel tekkinud neutropeeniale ei ole välja selgitatud.

Erilised ettevaatusabinõud sirprakulise aneemia sümptomaatilise kandluse ja sirprakulise aneemia
puhul

Teatatud on sirprakuliste kriiside tekkest, mis mõnel juhul on lõppenud surmaga, seoses Neupogen’i
kasutamisega sirprakulise aneemia sümptomaatilise kandlusega või sirprakulise aneemiaga patsientide
raviks. Arst peab olema ettevaatlik Neupogen’i kasutamisel sirprakulise aneemia sümptomaatilise
kandlusega või sirprakulise aneemiaga patsientidel.

Kõik patsiendid

Neupogen sisaldab sorbitooli (E420). Seda ravimit ei tohi manustada kaasasündinud
fruktoositalumatusega patsientidele.

Neupogen sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatiumi 0,6 mg/ml kohta, st on põhimõtteliselt
naatriumivaba.

Granulotsüütide kolooniat stimuleerivate faktorite (G-CSF) jälitatavuse parandamiseks tuleb patsiendi
haiguslukku selgelt märkida manustatud ravimi kaubanduslik nimetus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Neupogen'i ohutus ja efektiivsus, manustatuna samal päeval müelosupressiivse tsütotoksilise
keemiaraviga, on tõestamata. Arvestades kiiresti jagunevate müeloidsete rakkude tundlikkust
müelosupressiivsele tsütostaatilisele ravile, ei soovitata ravi Neupogen’iga 24 tundi enne ja 24 tundi
pärast keemiaravi. Esialgsed andmed väikese arvu patsientide kohta, kes on saanud ravi samaaegselt
Neupogen’i ja 5-fluorouratsiiliga näitavad, et neutropeenia raskusaste võib ägeneda.

Võimalikke koostoimeid teiste hematopoeetiliste kasvufaktorite ja tsütokiinidega ei ole kliiniliste
uuringute käigus kindlaks tehtud.

Kuna liitium soodustab neutrofiilide vabanemist, võib liitium tugevdada Neupogen'i toimeid. Kuigi
sellist koostoimet ei ole uuritud, puuduvad tõendid selle koostoime ohtlikkuse kohta.

10

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Filgrastiimi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed on
näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Suurte annuste korduval manustamisel täheldati
küülikutel tiinuse katkemise sagenemist ja toksilisust emasloomal (vt lõik 5.3). Kirjanduses on
avaldatud viiteid, mille järgi läbib filgrastiim naistel platsentaarbarjääri.

Neupogen’i ei ole soovitav kasutada raseduse ajal.

Naisi, kes rasestuvad ravi ajal Neupogen’iga, kutsutakse osalema Amgen’i raseduse jälgimise
programmis. Kontaktandmed on selle infolehe lõpus.

Imetamine

Ei ole teada, kas filgrastiim ja metaboliidid erituvad rinnapiima. Ohtu vastsündinule ja imikule ei saa
välistada. Tuleb otsustada, kas lõpetada rinnaga toitmine või lõpetada (mitte alustada) ravi
Neupogen'iga, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Naisi, kes imetavad ravi ajal Neupogen'iga, kutsutakse osalema Amgen'i imetamise jälgimise
programmis. Kontaktandmed on selle infolehe lõpus.

Fertiilsus

Filgrastiim ei avaldanud kahjulikku toimet isas- ega emasrottide reproduktiivsusele ega fertiilsusele
(vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

a.
Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes oli pahaloomulise kasvajaga patsientidel kõige sagedasem kõrvaltoime lihas-
skeleti valu, mis oli 10% patsientidest kerge või mõõdukas ja 3% patsientidest tugev.

Teatatud on ka siirik-peremehe vastu haigusest ( vt lõik c, allpool).

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisel perifeersesse verre tervetel doonoritel oli kõige sagedamini
teatatud kõrvaltoime lihas-skeleti valu. Doonoritel täheldati leukotsütoosi ning filgrastiimi
manustamise ja leukafereesi järgselt ka trombotsütopeeniat. Teatatud on ka splenomegaaliast ja
põrnarebendist. Mõned põrnarebendi juhud olid fataalsed.

Raskekujulise kroonilise neutropeeniaga patsientidel olid kõige sagedasemad Neupogen’iga seotud
kõrvaltoimed luuvalu, üldine lihas-skeleti valu ja splenomegaalia. Neupogen’iga ravitud
kaasasündinud neutropeeniaga patsientidel on tekkinud müelodüsplastiline sündroom või leukeemia
(vt lõik 4.4).

Pärast granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori manustamist keemiaravi saavatele kasvajaga
patsientidele ja tervetele doonoritele, kellel mobiliseeritakse vereloome tüvirakke perifeersesse verre,
on aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100) teatatud kapillaaride lekke sündroomist, mis võib olla eluohtlik,
kui seda ei ravita õigeaegselt; vt lõik 4.4 ja lõik 4.8, alalõik c.

11

Kliinilistes uuringutes olid HIV-infektsiooniga patsientidel ainsateks Neupogen’i manustamisega
seostatud kõrvaltoimeteks lihas-skeleti valu, luuvalu ja müalgia.

b.
Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Allolevates tabelites kirjeldatud kõrvaltoimed pärinevad kliinilistest uuringutest ja kõrvaltoime
teatistest. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras.
Andmed on esitatud eraldi pahaloomulise kasvajaga patsientide kohta, tervete doonorite kohta, kellel
mobiliseeriti vereloome tüvirakke perifeersesse verre, raskekujulise kroonilise neutropeeniaga
patsientide ja HIV-infektsiooniga patsientide kohta, kajastades erinevaid kõrvaltoimeprofiile nendes
populatsioonides.

Pahaloomulise kasvajaga patsiendid

MedDRA
Kõrvaltoimed
organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni
(≥ 1/1000 kuni
(≥ 1/10000
(< 1/10000)
< 1/10)
< 1/100)
kuni < 1/1000)
Vere ja


Põrnarebenda


lümfisüsteemi
Splenomegaaliaa, e
häired
Sirprakuline kriisa
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkus
Siirik-peremehe


häired
ravimi suhtesa
vastu haigusb
Ainevahetus- ja
Kusihappe tõus

Pseudopodagraa


toitumishäired
veres


Laktaat-
dehüdrogenaasi
tõus veres
Söögiisu
väheneminea
Närvisüsteemi
Peavalua
häired
Vaskulaarsed

Hüpotensioon
Oklusiivne


häired
veenihaigusd
Vedelikumahu
häired
Kapillaaride lekke
sündrooma
Respiratoorsed,
Orofarüngeaalne
Hemoptüüse
Äge respiratoorne


rindkere ja
valua
distress-sündrooma
mediastiinumi
Köhaa
Hingamis-
häired
Düspnoe
puudulikkusa
Kopsutursea
Interstitsiaalne
kopsuhaigusa
Kopsuinfiltraadida
Kopsuverejooks
Seedetrakti
Diarröaa
häired
Oksendaminea
Kõhukinnisusa
Iiveldusa
Maksa ja
Gamma-
sapiteede häired
glutamüül-
transferaasi tõus
Alkaalse
fosfataasi tõus
veres
12

MedDRA
Kõrvaltoimed
organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni
(≥ 1/1000 kuni
(≥ 1/10000
(< 1/10000)
< 1/10)
< 1/100)
kuni < 1/1000)
Naha ja
Löövea

Sweet’i sündroom


nahaaluskoe
Alopeetsiaa
Naha vaskuliita
kahjustused

Lihas-skeleti ja
Lihas-skeleti valuc
Rematoidartriidi


sidekoe
ägenemine
kahjustused
Neerude ja

Düsuuria
Kõrvalekalded


kuseteede häired
uriinis
Üldised häired ja Asteeniaa
Valu rindkeresa
Valua


manustamiskoha
Jõuetusa

reaktsioonid
Limaskesta
põletika
a Vt lõik c
b Allogeense luuüdi transplantatsiooni järgselt on teatatud siirik-peremehe vastu haiguse juhtudest ja surmaga
lõppenud juhtudest (vt lõik c).
c Sh luuvalu, seljavalu, artralgia, müalgia, käte-jalgade valu, lihas-skeleti valu, lihas-skelti valu rindkeres,
kaelapiirkonna valu.
d Juhte on täheldatud turuletulekujärgselt patsientidel luuüdi transplantatsioonil või vereloome tüvirakkude
mobiliseerimisel perifeersesse verre.
e Juhte täheldati kliinilistes uuringutes.

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimine perifeersesse verre tervetel doonoritel

MedDRA
Kõrvaltoimed
organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni
(≥ 1/1000 kuni
(≥ 1/10000 kuni (< 1/10000)
< 1/10)
< 1/100)
< 1/1000)
Vere ja
Trombotsütopeeniaa
Splenomegaaliaa Põrnarebenda


lümfisüsteemi
Leukotsütoosa
Sirprakulise
häired
aneemia kriisa
Immuun-


Anafülaktiline


süsteemi häired
reaktsioon
Ainevahetus- ja

Laktaat-
Hüperurikeemia


toitumishäired
dehüdrogenaasi
(kusihappe
tõus veresa
sisalduse tõus

veres)
Närvisüsteemi
Peavalu
häired
Vaskulaarsed


Kapillaaride lekke

häired
sündrooma
Respiratoorsed,

Düspnoe
Kopsuverejooks


rindkere ja
Hemoptüüs
mediastiinumi
Kopsuinfiltraadid
häired
Hüpoksia
Maksa ja

Alkaalse
Aspartaat-


sapiteede häired
fosfataasi tõus
aminotransferaasi
veres
sisalduse tõusa
Lihas-skeleti ja
Lihas-skeleti valub

Reumatoidartriidi


sidekoe
ägenemine
kahjustused
a vt lõik c
b sh luuvalu, seljavalu, artralgia, müalgia, valu jalgades ja kätes, lihas-skeleti valu, lihas-skeleti valu rindkeres,
kaelavalu.

13

Raske kroonilise neutropeeniaga patsiendid

MedDRA
Kõrvaltoimed
organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni
(≥ 1/1000 kuni
(≥ 1/10000
(< 1/10000)
< 1/10)
< 1/100)
kuni < 1/1000)
Vere ja
Splenomegaaliaa
Põrnarebenda
Sirprakulise


lümfisüsteemi
Aneemia
Trombo-
aneemia kriisa
häired
tsütopeeniaa
Ainevahetus- ja
Hüperurikeemia
toitumishäired
Vere
glükoosisisalduse
langus
Laktaat-
dehüdrogenaasi
tõus veres
Närvisüsteemi
Peavalu
häired
Respiratoorsed,
Epistaksis
rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti häired Diarröa
Maksa ja
Hepatomegaalia
sapiteede häired
Alkaalse
fosfataasi tõus
veres
Naha ja
Lööve
Naha vaskuliitnahaaluskoe

Alopeetsia
kahjustused
Lihas-skeleti ja
Lihas-skeleti
Osteoporoossidekoe
valub
kahjustused
Artralgia
Neerude ja

Hematuuria
Proteiinuuria


kuseteede häired

Üldised häired ja

Süstekohamanustamiskoha
reaktsioon
reaktsioonid
a vt lõik c
b sh luuvalu, seljavalu, artralgia, müalgia, valu jalgades ja kätes, lihas-skeleti valu, lihas-skeleti valu rindkeres,
kaelavalu.

HIV-infektsiooniga patsiendid

MedDRA
Kõrvaltoimed
organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 kuni
(≥ 1/1000 kuni
(≥ 1/10000 kuni
(< 1/10000)
< 1/10)
< 1/100)
< 1/1000)
Vere ja

Splenomegaaliaa
Sirprakulise


lümfisüsteemi
aneemia kriisa
häired
Lihas-skeleti ja
Lihas-skeleti valub
sidekoe
kahjustused
a vt lõik c
b sh luuvalu, seljavalu, artralgia, müalgia, valu jalgades ja kätes, lihas-skeleti valu, lihas-skeleti valu rindkeres,
kaelavalu.

14

c.
Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Allogeense luuüdi transplantatsiooni järgselt on G-CSF’iga ravitavatel patsientidel teatatud siirik-
peremehe vastu haigusjuhtudest ja surmajuhtudest (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori kasutamisel on turuletulekujärgselt teatatud
kapillaaride lekke sündroomi juhtudest. Need on üldiselt tekkinud kaugelearenenud pahaloomulise
haigusega, sepsisega, mitme tsütotoksilise keemiaravimiga ravitavatel või afereesi saavatel
patsientidel (vt lõik 4.4).

Pahaloomulise kasvajaga patsiendid

Randomiseeritud, platseebokontrolliga kliiniliste uuringute põhjal ei suurenda Neupogen
tsütotoksilise keemiaravi kõrvaltoimete esinemissagedust. Nendes kliinilistes uuringutes esinesid nii
Neupogen/keemiaravi kui platseebo/keemiaravi korral võrdse sagedusega järgmised kõrvaltoimed:
iiveldus ja oksendamine, alopeetsia, kõhulahtisus, kurnatus, anoreksia (söögiisu vähenemine),
limaskestapõletik, peavalu, köha, nahalööve, valu rindkeres, asteenia, farüngolarüngeaalne valu
(neelu-kõripiirkonna valu), kõhukinnisus ja ebamäärase lokalisatsiooniga valud.

Turuletulekujärgselt on Neupogen’iga ravitud patsientidel teatatud naha vaskuliidist. Vaskuliidi
tekkemehhanism Neupogen’iga ravitavatel patsientidel ei ole teada. Kliiniliste uuringute alusel on
oodatav esinemissagedus „aeg-ajalt“.

Turuletulekujärgselt on teatatud Sweet’i sündroomi (äge febriilne dermatoos) juhtudest. Kliiniliste
uuringute alusel on oodatav esinemissagedus „aeg-ajalt“.

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on teatatud kopsukõrvaltoimetest, sh interstitsiaalne
kopsuhaigus, kopsuödeem ja kopsuinfiltraadid, mille järgselt tekkis mõnel juhul hingamispuudulikkus
või äge respiratoorne distress-sündroom, mis võib lõppeda surmaga (vt lõik 4.4).

Filgrastiimi manustamise järgselt on aeg-ajalt teatatud splenomegaalia ja põrnarebendi juhtudest.
Põrnarebendi mõned juhud lõppesid surmaga (vt lõik 4.4).

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on teatatud ülitundlikkuselaadsetest reaktsioonidest, k.a
anafülaksia, nahalööve, urtikaaria, angioödeem, düspnoe ja hüpotensioon, mis tekkisid esmasel või
korduval ravil. Üldiselt teatati neist kõrvaltoimetest sagedamini pärast intravenoosset manustamist.
Mõnikord põhjustas korduv manustamine sümptomite taastekke, viidates põhjuslikule seosele. Tõsise
allergilise reaktsiooni saanud patsientidel peab ravi Neupogen’iga püsivalt lõpetama.

Turuletulekujärgselt on sirprakulise aneemia sümptomaatilise kandlusega või sirprakulise aneemiaga
patsientidel teatatud sirprakulise aneemia kriisi üksikjuhtudest (vt lõik 4.4). Kliiniliste uuringute
alusel on oodatav esinemissagedus „aeg-ajalt“.

Neupogen’iga ravitud pahaloomulise kasvajaga patsientidel on teatatud pseudopodagra juhtudest.
Kliiniliste uuringute alusel on oodatav esinemissagedus „aeg-ajalt“.

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimine perifeersesse verre tervetel doonoritel

Tervetel doonoritel ja patsientidel on filgrastiimi manustamise järgselt sageli teatatud
asümptomaatilise splenomegaalia ja aeg-ajalt põrnarebendi tekkest. Põrnarebendi mõned juhud
lõppesid surmaga (vt lõik 4.4).

Teatatud on kõrvalnähtudest kopsudes (hemoptüüs, kopsuverejooks, kopsuinfiltraadid, düspnoe ja
hüpoksia; vt lõik 4.4).

Aeg-ajalt on kirjeldatud artriidisümptomite ägenemist.
15


Leukotsütoosi (leukotsüüdid >50×109/l) täheldati 41% doonoritest ning filgrastiimi ja leukafereesi
järgset mööduvat trombotsütopeeniat (trombotsüüdid <100 x 109/l) täheldati 35% doonoritest (vt lõik
4.4).

Raske kroonilise neuropeeniaga patsiendid

Kõrvaltoimetena on muuhulgas täheldatud splenomegaaliat, mis võib harvadel juhtudel
progresseeruda, põrnarebendit ja trombotsütopeeniat (vt lõik 4.4).

Neupogen’iga võimalikult seotud kõrvaltoimed, mis tüüpiliselt tekkisid <2% raskekujulise kroonilise
neutropeeniaga patsientidest, olid süstekoha reaktsioon, peavalu, hepatomegaalia, artralgia, alopeetsia,
osteoporoos ja nahalööve.

Pikaajalisel kasutamisel teatati naha vaskuliidi tekkest 2% raskekujulise kroonilise neutropeeniaga
patsientidest.

HIV-infektsiooniga patsiendid

Splenomegaaliast teatati seoses Neupogen’iga <3% patsientidest. Kõikide patsientide puhul oli põrna
suurenemine arstliku läbivaatuse hinnangul kerge kuni keskmise raskusastmega, kliiniliselt
healoomulise kuluga ja ühelgi juhul ei olnud vajalik põrna eemaldamine. Splenomegaalia on HIV-
infektsiooniga patsientide puhul tavaliseks muutuseks, mida esineb erinevas raskusastmes enamikul
AIDS-iga patsientidest. Seos Neupogen’iga on seetõttu ebaselge (vt lõik 4.4).

d.
Lapsed

Lastega tehtud kliiniliste uuringute andmed näitavad, et tsütotoksilist keemiaravi saavatel
täiskasvanutel ja lastel on Neupogen’i ohutus ja efektiivsus sarnased, mille põhjal võib arvata, et
filgrastiimi farmakokineetikas ei ole east tingitud erinevusi. Ainuke pidevalt teatatud kõrvaltoime oli
lihas-skeleti valu, mis ei erinenud täiskasvanute populatsiooni kogemustest.

Neupogen’i kasutamise kohta lastel ei ole piisavalt andmeid.

e.
Teised eripopulatsioonid

Kasutamine eakatel

Üle 65-aastastel isikutel ei täheldatud ohutuse või efektiivsuse üldisi erinevusi, võrreldes nooremate
täiskasvanutega (>18-aastased), kes said tsütotoksilist keemiaravi, ning kliinilise kogemuse põhjal ei
ole eakate ja nooremate täiskasvanud patsientide ravivastuses erinevusi. Neupogen’i hindamiseks
eakatel teiste kinnitatud näidustuse korral ei ole piisavalt andmeid.

Raske kroonilise neutropeeniaga lapsed

Neupogen’iga pikaajaliselt ravitavatel raske kroonilise neutropeeniaga lastel on teatatud luutiheduse
languse ja osteoporoosi juhtudest. Kliiniliste uuringute andmete põhjal hinnatud sagedusmääratlus on
„sage“.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

16

4.9. Üleannustamine

Neupogen'i üleannustamisest tulenevad toimed on kindlaks tegemata. Neupogen'iga ravi
katkestamisel langeb tsirkuleerivate neutrofiilide hulk 1...2 päeva jooksul tavaliselt 50%, saavutades
normaalse taseme 1...7 päevaga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tsütokiinid,
ATC-kood: L03AA02.

Inimese G-CSF on glükoproteiin, mis reguleerib küpsete neutrofiilide produktsiooni ja vabanemist
luuüdist. Neupogen’is sisalduv r-metHuG-CSF (filgrastiim) põhjustab 24 tunni jooksul
märkimisväärse neutrofiilide ja vähemal määral monotsüütide arvu tõusu perifeerses veres. Mõnedel
raskekujulise kroonilise neutropeeniaga patsientidel võib Neupogen esile kutsuda tsirkuleerivate
eosinofiilide ja basofiilide arvu vähese relatiivse tõusu võrreldes algnäitajaga, mõnedel neist
patsientidest võib eosinofiilide või basofiilide hulk olla tõusnud juba enne ravi.
Soovitatud annuste kasutamisel sõltub neutrofiilide hulga tõus annuse suurusest. Kemotaktilise ja
fagotsütoosifunktsiooni uuringud on näidanud, et filgrastiimi mõjul produtseeritud neutrofiilid on
normaalsete või võimendatud omadustega. Ravi lõpetamisel filgrastiimiga väheneb tsirkuleerivate
neutrofiilide hulk 50% võrra 1...2 päeva jooksul, normaalne tase saabub 1...7 päeva jooksul.

Tsütotoksilist keemiaravi saavate patsientide ravi filgrastiimiga vähendab oluliselt neutropeenia ja
febriilse neutropeenia esinemissagedust ja raskusastet ning lühendab selle kestust. Ägeda müeloidse
leukeemiaga patsientide induktsioonravile või müeloablatiivsele ravile koos pärastise luuüdi
transplantatsiooniga järgnev ravi filgrastiimiga vähendab febriilse neutropeenia kestust,
antibiootikumide kasutamist ja hospitaliseerimist. Kummalgi juhul ei vähenenud palaviku
esinemissagedus ega registreeritud infektsioonide arv. Müeloablatiivse ravi järgselt luuüdi siirdamise
läbi teinud patsientidel palaviku kestus ei lühenenud.

Ravi filgrastiimiga nii üksi kui keemiaravi järgselt mobiliseerib hematopoeetilised tüvirakud
perifeersesse verre. Neid autoloogseid perifeerses veres olevaid vereloome tüvirakke on võimalik
koguda ja pärast suureannuselist tsütotoksilist keemiaravi tagasi manustada nii täiendavalt luuüdi
siirdamisele kui selle asendusena. Vereloome tüvirakkude infusioon kiirendab hematopoeetilist
taastumist, lühendades hemorraagiliste komplikatsioonide võimaliku tekke perioodi ja vähendades
trombotsüütide infusiooni vajadust.

Neupogen’iga mobiliseeritud allogeensete vereloome tüvirakkude retsipientidel oli hematoloogiline
taastumine oluliselt kiirem, mis lühendas olulisel määral trombotsüütide iseenesliku taastumise aega,
võrreldes allogeense luuüdi siirdamisega.

Euroopas läbi viidud retrospektiivses uuringus hinnati G-CSF kasutamist ägeda leukeemiaga
patsientidel allogeense luuüdi transplantatsiooni järgselt, G-CSF manustamisel suurenes
siirik-peremehe vastu haiguse (GvHD - graft versus host disease) tekkerisk, raviga seotud suremus
(RSS) ja üldine suremus. Teises rahvusvahelises retrospektiivses uuringus ägeda ja kroonilise
müelogeense leukeemiaga patsientidel ei esinenud muutust transplantaat-peremehe vastu haiguse
tekkeriski, RSS ja üldise suremuse osas. Allogeense transplantaadi uuringute metaanalüüsis,
sealhulgas 9 prospektiivset randomiseeritud uuringut, 8 retrospektiivset uuringut ja 1 kontrollitud
juhuga uuring, ei täheldatud muutust ägeda või kroonilise siirik-peremehe vastu haiguse tekkeriski või
raviga seotud varajase suremuse osas.

17

GvHD ja RSS suhteline risk (95% usaldusvahemik) G-CSF-ravi korral luuüdi
transplantatsiooni järgseltÄge II-IV
Krooniline

Publikatsioon
Uuringu aeg
Arv
GvHD
GvHD
RSS
Meta-analüüs


1,08
1,02
0,70
(2003)
1986-2001a
1198
(0,87; 1,33)
(0,82; 1,26)
(0,38; 1,31)
Euroopa

retrospektiivne


1,33
1,29
1,73
uuring (2004)
1992-2002b
1789
(1,08; 1,64)
(1,02; 1,61)
(1,30; 2,32)
Rahvusvaheline

retrospektiivne


1,11
1,10
1,26
uuring (2006)
1995-2000b
2110
(0,86; 1,42)
(0,86; 1,39)
(0,95; 1,67)
aAnalüüs hõlmab luuüdi transplantaadi uuringuid sel perioodil, mõned GM-CSF kasutamisega
uuringud.
bAnalüüs hõlmab luuüdi transplantaadiga patsiente sel perioodil.

Filgrastiimi kasutamine vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks perifeersesse verre tervetel
doonoritel enne allogeensete perifeersest verest kogutud tüvirakkude siirdamist

Tervetel doonoritel võimaldab 10g/kg päevas annuse nahaalusi manustamine 4...5 järjestikusel päeval
koguda ≥4 x 106 CD34+ rakku/kg retsipiendi kehakaalu kohta enamustel doonoritest pärast kahte
leukafereesi.

Raskekujulise kroonilise neutropeeniaga (raskekujuline kaasasündinud, tsükliline ja idiopaatiline
neutropeenia) laste ja täiskasvanud patsientide ravimisel filgrastiimiga tõuseb püsivalt neutrofiilide
absoluutarv perifeerses veres ning väheneb infektsioonide ja nendega seotud tüsistuste oht.

Filgrastiimi kasutamine HIV-nakkusega patsientidel säilitab normaalset neutrofiilide arvu, mis
võimaldab ettenähtud viirusevastase ja/või teiste müelosupressiivsete ravimite kasutamist. Puuduvad
tõendid, et filgrastiimiga ravitud HIV-nakkusega patsientidel suureneks HI-viiruse replikatsioon.

Sarnaselt teistele hematopoeetilistele kasvufaktoritele on ka G-CSF puhul täheldatud in vitro
stimuleerivaid omadusi inimese endoteelirakkudele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Filgrastiimi eliminatsioon on korrelatsioonis esmase farmakokineetikaga nii nahaaluse kui veenisisese
manustamise korral. Filgrastiimi eliminatsiooni poolväärtusaeg seerumis on ligikaudu 3,5 tundi ja
kliirens ligikaudu 0,6 ml/min/kg. Neupogen'i kuni 28 päeva kestev püsiinfusioon luuüdi
transplantatsioonist taastuvatele haigetele ei kutsunud esile ravimi akumulatsiooni ega poolväärtusaja
pikenemist. Filgrastiimi kontsentratsioon vereseerumis on annusega positiivses lineaarses sõltuvuses
nii veenisisese kui nahaaluse manustamise korral. Soovitatud annuste manustamisel nahaalusi püsib
kontsentratsioon vereseerumis 8...16 tunni vältel üle 10 ng/ml. Jaotusruumala veres on ligikaudu
150 ml/kg.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Filgrastiimi uuriti korduva manustamise toksilisusuuringutes kestusega kuni 1 aasta, mis näitasid
farmakoloogilise toimega seostatavaid muutusi, k.a leukotsüütide arvu tõusu, müeloidset
hüperplaasiat luuüdis, luuüdivälist granulotsüütide loomet ja põrna suurenemist. Kõik nimetatud
muutused taandusid pärast ravi lõpetamist.

Filgrastiimi toimet loote arengule on uuritud rottidel ja küülikutel. Filgrastiimi intravenoosne
manustamine (80 µg/kg/ööpäevas) küülikutele organogeneesi ajal oli emasloomadele toksiline,
suurendas tiinuse iseeneslikku katkemist, implanteerumisjärgset tiinuse katkemist ning vähendas
elusalt sündinud pesakonna keskmist arvukust ja loote kehakaalu.
18


Neupogen’iga sarnase, filgrastiimi sisaldava ravimiga on teatatud andmete põhjal täheldatud
samasuguseid leide ning loote väärarengute lisandumist annusega 100 µg/kg/ ööpäevas, mis on
emasloomale toksiline annus ning vastab süsteemsele saadavusele, mis ületab kliiniliste annustega, 5
µg/kg/ ööpäevas, ravitud patsientidel täheldatud süsteemset saadavust 50...90 korda. Kõrvaltoimeid
mitte põhjustav tase embrüo- ja lootetoksilisuse seisukohalt oli 10 µg/kg/ ööpäevas, mis vastab
kliiniliste annustega ravitavatel patsientidel täheldatud süsteemset saadavust 3...5 korda ületavale
süsteemsele saadavusele.

Tiinetel rottidel ei täheldatud toksilisust emasloomale ja lootele annustega kuni 575 µg/kg/ööpäevas.
Filgrastiimi manustamisel rottidele perinataalses ja laktatsiooniperioodis täheldati järglastel
välistunnuste väljakujunemise aeglustumist ja kasvu pidurdumist (>20 µg/kg/ööpäevas) ja elusate
järglaste määra vähest langust (100 µg/kg/ööpäevas).

Filgrastiim ei avaldanud toimet emaste või isaste rottide fertiilsusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumatsetaat*,
Sorbitool (E420)
Polüsorbaat 80
Süstevesi.
* Naatriumatsetaat on saadud jää-äädikhappe tiitrimisel naatriumhüdroksiidiga.

6.2. Sobimatus

Neupogen'i ei tohi lahjendada soolalahustes.

Lahjendatud filgrastiim võib adsorbeeruda klaasile ja plastmaterjalidele.

Seda ravimit ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

30 kuud.

Lahjendatud infusioonilahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul
temperatuuril 2°C...8°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahus kohe ära kasutada. Kui
lahust ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8 °C, v.a juhul, kui lahjendamine on toimunud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Lühiajaline külmumine ei mõjuta pöördumatult Neupogen’i stabiilsust.

Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.
19

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendi suurused:
Süstelahus 0,5 ml süstlis, 1 tk pakendis.
Süstelahus 0,5 ml süstlis, 5 tk pakendis.

Süstlid I tüüpi klaasist püsivalt ühendatud roostevabast terasest süstlanõelaga. Süstli nõelakate
sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat) või sünteetilist kummi. Vt lõik 4.4.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Vajadusel võib Neupogen'i lahjendada 5% glükoosilahuses.

Lahjenduse lõplik kontsentratsioon ei tohiks olla väiksem kui 0,2 MÜ (2 µg)/ml.

Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida. Manustada tohib ainult selget lahust, mis ei
sisalda osakesi.

Kui filgrastiim on lahjendatud kontsentratsioonini alla 1,5 MÜ (15 µg)/ml, tuleb lahusele lisada
inimese seerumalbumiini (HSA) kuni saavutatakse lõplikuks kontsentratsiooniks 2 mg/ml.

Näide: kui 20 ml lõplikku süstelahust sisaldab filgrastiimi vähem kui 30 MÜ (300 µg), peab sellele
enne manustamist lisama 0,2 ml 20% inimese seerumialbumiini lahust (Ph.Eur.).

Neupogen ei sisalda säilitusaineid. Bakteriaalse kontaminatsiooni riski vähendamiseks on süstlad
mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

5% glükoosilahuses lahjendatud Neupogen sobib klaasi ning mitmesuguste plastikutega, sealhulgas
polüvinüülkloriidiga (PVC), polüolefiiniga (polüpropüleeni ja polüetüleeni kopolümeer) ja
polüpropüleeniga.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
NL-4817 ZK Breda
Holland

8. Müügiloa number

087394

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013


20

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015
21