NERHEEL

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NERHEEL ja milleks seda kasutatakse

Laktoosmonohüdraat 60 mg;

2. Mida on vaja teada enne NERHEEL võtmist

Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Nerheel välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge, siledapinnaline tablett kaldservaga, halli varjundiga, kohati on nähtavad
mustad laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.


Müügiloa hoidja ja tootja Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nerheel, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Acidum phosphoricum D4
60 mg
Strychnos ignatii D4
60 mg
Sepia officinalis D4
60 mg
Kalium bromatum D4
30 mg
Zincum isovalerianicum D4
30 mg

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge, siledapinnaline tablett kaldservaga, halli varjundiga, kohati on nähtavad mustad laigud.
Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.


4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Ülitundlikkus broomile.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja muud
Ei ole täheldatud

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nerhelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone nt. nahalööve või seedetraktivaevused
(vähem kui 1 juhtum 10 000 kasutajate kohta).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
60 mg
Magneesiumstearaat
1,5 mg

6.2. Sobimatus

Ei ole teada

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõudeid puuduvad

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa

8. Müügiloa number

449204

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014