MST CONTINUS 30 MG

Toimeained: morfiin

Ravimi vorm: suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid

Ravimi tugevus: 30mg 30TK

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MST CONTINUS 30 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on MST CONTINUS ja milleks seda kasutatakse

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid
sisaldavad morfiinsulfaati, mis on tugev valuvaigisti ning kuulub opioidide ravimrühma.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid
kasutatakse tugeva valu raviks.

2. Mida on vaja teada enne MST CONTINUS 30 MG võtmist

Mida on vaja teada enne MST CONTINUS'e kasutamist

Ärge kasutage ravimit MST CONTINUS:

- kui te olete morfiini, Ponceau 4R (E124) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui teil on seisund, mille korral teie sooled on blokeeritud (iileus),
- kui teil on teadmata põhjusega äge kõhuvalu (äge kõht).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MST CONTINUS:

- kui te olete sõltuv opioididest,
- kui teil on teadvushäired,
- kui teil on seisund, mille korral esinevad või peab vältima hingamiskeskuse ja
hingamisfunktsiooni häireid,
- kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (kopssüda),
- kui teil on hingamisprobleemid, nagu nt raske bronhiaalastma või krooniline raske obstruktiivne
hingamisteede haigus,
- kui teil on seisund, mille korral on suurenenud ajusisene rõhk,
- kui teil on madal vererõhk, mis on seotud ringleva vere vähese mahuga (hüpovoleemiast
tingitud hüpotensioon),
- kui teil on eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia) koos kusepõie tühjendamise järgse
jääkuriiniga (risk kusepõie rebendi tekkeks (st kusepõis võib lõhkeda) uriinipeetuse tõttu),
- kui teil on kuseteede kitsenemine või koolik,
- kui teil on sapiteede haigus,
- kui teil on obstruktiivne (soolte kitsenemisega seotud) ja põletikuline soolte haigus,
- kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom),
- kui teil on pankrease põletik (pankreatiit),
- kui teil on raske neerufunktsiooni häire,
- kui teil on rasked maksaprobleemid,
- kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism),
- kui teil on epilepsia või suurenenud krambivalmidus.

Pikemaajaline MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult
vabastavate graanulite kasutamine võib viia taluvuse (tolerantsi) kujunemisele ning sellest tuleneva
vajaduseni kasutada soovitava valuvaigistava toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Pikaajaline
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
kasutamine võib viia füüsilise sõltuvuse tekkeni ja järsk ravi lõpetamine võib tekitada võõrutusnähte.
Kui ravi morfiiniga ei ole enam vajalik, võib olla soovitav annuse järk-järguline vähendamine, et
vältida võõrutusnähte.

Morfiinsulfaadi puhul on võimalik kuritarvitamine nagu teiste tugevate opioidide korral. Esineb
võimalus psühholoogilise sõltuvuse tekkeks. MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni
toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid peab seetõttu kasutama erilise ettevaatusega
patsientidel, kellel esineb praegu või on esinenud minevikus alkoholi või ravimite kuritarvitamist.
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid
tuleb kasutada ettevaatusega enne ja 24 tunni jooksul pärast operatsiooni (kuna esineb risk soole
liikuvuse pidurdumiseks või hingamise pärssimise tekkeks).

Väga harva, eriti suurte annuste korral, tekib valutundlikkuse suurenemine (hüperalgeesia), mis ei allu
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
annuse edasisele tõstmisele. Teie arst otsustab, kas annuse vähendamine või muutus
(opioid)valuvaigisti ravis on sellises olukorras vajalik.
Kui teil on neerupealise koore haigus (nt Addisoni tõbi), kontrollib arst neerupealiste koore hormooni
sisaldust veres (vereplasma kortisooli kontsentratsioon) ja vajadusel määrab teile sobiva ravimi
(kortikosteroidi).

Enne ravi MST CONTINUS’ega
Morfiiniravile tüüpiline kõrvaltoime on kõhukinnisus. Te peaksite hakkama lahtistit võtma juba alates
morfiiniravi algusest, eriti kui teil on enne morfiini kasutamist esinenud probleeme soole liikuvusega.
Konsulteerige oma arstiga.

Fertiilses eas mehed ja naised
Morfiinil on mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu
tohib seda fertiilses eas meestele ja naistele manustada ainult juhul, kui nad kasutavad tõhusaid
rasestumisvastaseid vahendeid.

Lapsed
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
kasutamise kohta alla 12-aastastel lastel on andmeid ebapiisavalt.

Eakad
Eakatele tuleb MST CONTINUS’t manustada erilise ettevaatusega (vt Kuidas MST CONTINUS’t
kasutada).

Tagajärjed väärkasutamisel dopingu eesmärgil
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
kasutamine võib anda dopingukontrollis positiivse tulemuse.

Muud ravimid ja MST CONTINUS
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Morfiini ja KNS-pärssijate (ravimid, mis nõrgendavad ajufunktsiooni) [nagu ärevushäirete ravimid
(rahustid), depressiooni ravimid (antidepressandid), vaimsete häirete ravimid (neuroleptikumid),
tuimestuses kasutatavad ravimid (anesteetikumid), unehäirete ravis kasutatavad ravimid
(hüpnootikumid ja sedatiivsed ained, barbituraadid), gabapentiin, allergiate või merehaiguse ravis
kasutatavad ravimid (antihistamiinid/antiemeetikumid), teiste tugevate valuvaigistite (opioidid)]
samaaegne kasutamine võib põhjustada morfiini kõrvaltoimete, eriti hingamist pärssiva toime
tugevnemist.
Antikolinergilise toimega ravimid (nagu psühhoaktiivse toimega ravimid, allergiaravimid,
oksendamise vastased ravimid, Parkinsoni tõve ravimid) võivad suurendada opioidide antikolinergilisi
kõrvaltoimeid (nagu kõhukinnisus, suukuivus, urineerimishäired).
Tsimetidiin (kasutusel maohaavandite ravis) ja teised ravimid, mis kõrvaltoimena mõjutavad maksas
toimuvat ainevahetust, võivad pidurdada morfiini lagundamist ja seega tõsta morfiini kontsentratsiooni
veres.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid ei
tohi kasutada koos monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (depressiooni ravimid). Patsiendid,
keda on MAO-inhibiitoritega ravitud 14 päeva jooksul enne opioidiga (petidiin) ravi alustamist, on
kogenud eluohtlikke koostoimeid, mis mõjutavad aju (kesknärvisüsteem), hingamise ja vereringe tööd.
Sarnaseid kõrvaltoimeid MAO inhibiitorite kasutamisel ei saa välistada ka MST CONTINUS 30 mg
suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamisel.
Morfiin võib tugevdada lihaseid lõõgastavate ravimite (lihaslõõgastite) toimet.
Samaaegne rifampitsiini (tuberkuloosi ravim) kasutamine võib morfiini toimet vähendada.

MST CONTINUS koos toidu ja joogiga
Kui te joote MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate
graanulite võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete
(nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on MST
CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite võtmise
ajal alkoholi mitte juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Loomkatsetest on tõendeid kahjulikust toimest morfiiniga ravitud emasloomade järglastele. Seetõttu ei
tohi te MST CONTINUS’t raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui teie arst peab morfiinravi
tingimata vajalikuks ja sellest saadav kasu teile on palju suurem kui risk lapsele. Morfiinil on
mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu tohib seda
fertiilses eas meestele ja naistele manustada vaid juhul, kui nad kasutavad efektiivset rasestumisvastast
vahendit.
Pärast morfiini pikaajalist kasutamist raseduse ajal on teatatud võõrutusnähtudest vastsündinutel.
Morfiin eritub rinnapiima ja saavutab lapse jaoks toimiva kontsentratsiooni. Seetõttu ei ole rinnaga
toitmine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid
võivad muuta halvemaks tähelepanuvõimet ja reaktsiooniaega. Sel juhul ei ole te enam võimeline
reageerima piisavalt kiiresti ja efektiivselt ootamatutele ja äkilistele sündmustele.
Konsulteerige oma arstiga, kas ja mis tingimustel te võite nt autot juhtida.
Tugevam negatiivne toime on eriti tõenäoline ravi alustamisel, annuse suurendamisel või üleminekul
teisele ravimile ja kombinatsioonis koos alkoholiga või trankvillisaatorite kasutamisega. Sellises
olukorras ärge juhtige autot ega teisi mootorsõidukeid. Ärge käsitsege elektrilisi tööriistu ega
masinaid. Ärge töötage kõrgustes.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad
graanulid sisaldavad Ponceau 4R (E124). Ponceau 4R võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas MST CONTINUS 30 MG võtta

Kuidas MST CONTINUS't kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis
Suukaudne.

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
annus peab põhinema valu tugevusel ja patsiendi individuaalsel tundlikkusel.

Ravi alustatakse tavaliselt lühitoimelise morfiiniga (tablett või lahus), et selgitada välja valu
kontrollimiseks vajalik annus. Seejärel viiakse patsient üle vastavale MST CONTINUS 30 mg
suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite ööpäevasele annusele.
Säilinud valu (läbilöögivalu) ravitakse lühitoimelise morfiini annustega (tableti või lahusega).
Toimeainet prolongeeritult vabastavat morfiini võetakse tavaliselt 12 tunnise intervallidega,
manustamine sõltub valu raskusest ja patsiendi vanusest ning eelnevast analgeesia vajadusest.

Kui teie arst ei ole välja kirjutanud teisiti, on täiskasvanute ja üle 12-aastaste noorukite tavaline annus:
1 pakike MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid kaks korda
ööpäevas.

Ravi kestus
Ravi kestuse otsustab teie arst sõltuvalt teie valust.
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid suukaudse suspensiooni graanuleid ei
tohi kunagi kasutada kauem kui tingimata vajalik. Patsientidel, kellel haigusseisundi iseloomu ja
raskuse tõttu on vajalik pikaajaline valuravi MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult
vabastavate suukaudse suspensiooni graanulitega, peab seda vajadust regulaarselt lühikeste
intervallide järel hindama (nt ravi katkestamise teel; vt Kui te lõpetate MST CONTINUS’e võtmise),
kas ja kui suures ulatuses on säilinud meditsiiniline vajadus valu kontrolliks selle ravimiga. Patsient
võib vajada üleviimist sobivamale ravimvormile.
Kroonilise valu ravis on eelistatud fikseeritud skeemiga manustamine.

Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid
Maksa- või neeruprobleemidega või arvatava aeglustunud mao-soolepassaažiga patsientidel tuleb
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate suukaudse suspensiooni graanulite
annust tiitrida erilise ettevaatusega.

Eakad patsiendid
Eakad patsiendid (reeglina vanemad kui 75 eluaastat) ja halvas üldseisundis patsiendid võivad olla
morfiinile tundlikumad. Seega tuleb annuseid kohandada suurema ettevaatlikkusega ja/või manustada
annuseid pikema ajavahemikuga. Võib osutuda vajalikuks kasutada väiksemaid toimeaine tugevusi.

Erijuhised annuse kohandamisel
Annuse esmaseks kohandamiseks peab kasutama morfiini lühitoimelist ravimvormi. Annuse
kohandamiseks võib vajadusel kasutada morfiini madalama toimeaine sisaldusega ravimvorme,
võimalik, et ka kombinatsioonis koos olemasoleva ravi, morfiini toimeainet prolongeeritult vabastava
ravimvormiga.
Üldiselt tuleb kasutada väikseimat annust, mille analgeetiline toime on individuaalselt piisavalt tõhus.

Kui te saate muud täiendavat valuravi (nt operatsioon, närvipõimiku blokaad), peab annust pärast
protseduuri tõenäoliselt uuesti tiitrima. Vajadusel teeb seda teie arst.

Pakikese sisu võib segada veega suspensiooniks ja juua, puistada pehmele toidule, nt jogurtile või
manustada toitmissondi kaudu. Suspensiooni on soovitatav võtta hommikuti ja õhtuti.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid saab manustada toitmissondidega, mille suurus on
alates CH 8. Pange toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid mõõdunõusse ja lisage pakikese
sisule 20 ml vett. Segage hoolikalt. Tõmmake homogeenne suspensioon süstlasse, ühendage see
toitmissondiga ja süstige suspensioon. Lõpuks loputage nagu tavaliselt. Veenduge, et mõõdunõusse
või süstlasse ei jäänud graanuleid.

Kui teil on tunne, et MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult
vabastavate graanulite toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate MST CONTINUS’t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid
graanuleid rohkem kui ette nähtud, peate otsekohe pöörduma lähima arsti poole.
Teil võib tekkida mõni järgmistest sümptomitest: silma pupillide ahenemine, hingamise kahjustus kuni
hingamise peatumiseni, teadvushäire kuni koomani, vererõhu langus kuni šokini, kiirenenud südame
töö, krambid ja lihaste kahjustus kuni lihaste lagunemiseni (koos võimaliku järgneva
neerupuudulikkusega). Tugevate opioidide üleannustamine võib olla surmav.
Ärge osalege tegevustes, mis nõuavad kõrgendatud tähelepanu, nt autojuhtimine.
Üleannustamise puhul võib arsti tulekut oodates kasu olla järgmistest toimingutest:
hoidke patsient ärkvel, käskige hingata, abistage hingamisel.

Kui te unustate MST CONTINUS’t võtta
Kui te võtate väiksema annuse MST CONTINUS’t kui peaks või kui te unustate MST CONTINUS’t
võtta, võib kontroll valu üle väheneda või kaduda.
Kui te unustasite võtmata üksikannuse, võite te unustatud annuse võtta, kui järgmise annuse võtmiseni
on jäänud rohkem kui 8 tundi. Seejärel võite pöörduda tagasi fikseeritud raviskeemi juurde.
Kui järgmise regulaarse annuse võtmiseni on vähem kui 8 tundi, võtke samuti MST CONTINUS’t. Sel
juhul tuleb siiski annustamise režiimi muuta. Rääkige oma arstiga, kuidas edasi toimida. Tavaliselt ei
tohi MST CONTINUS’t võtta sagedamini kui iga 12 tunni järel. Ärge võtke kunagi kahekordset
annust.

Kui te lõpetate MST CONTINUS’e võtmise
Kui te soovite ravi katkestada või lõpetada, rääkige alati oma arstile katkestamise põhjustest ja arutage
oma edasist ravi.
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate suukaudse suspensiooni graanulite
pikaajaline kasutamine võib põhjustada füüsilist sõltuvust. Järsk ravi katkestamine võib seetõttu kaasa
tuua võõrutusnähud. Nende hulgas võivad olla peavalu, lihasvalu, ärevus, pinge, väsimus, segasus,
ärrituvus, korduv unetus, meeleolu muutused, hallutsinatsioonid ja krambid.

Kuna risk võõrutusnähtude tekkeks on suurem ravi järsul katkestamisel, peab annust ravi
katkestamisel vähendama järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid on hinnatud järgmiste sageduste alusel:
Väga sage: rohkem kui 1 kasutajal 10-st
Sage: 1 kuni 10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
Harv: 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel


Olulised kõrvaltoimed või nähud, millest te peate olema teadlik ning meetmed nende tekkimise
korral:

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistest kõrvaltoimetest, võtke otsekohe ühendust arstiga.
Opioidi üleannustamisel on peamine oht pinnapealne ja aeglustunud hingamine (hingamise
pärssimine). See tekib peamiselt eakatel või halvas üldseisundis patsientidel.

Muud võimalikud
Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)
Teadmata: ägedad allergilised üldised reaktsioonid, sh järsku tekkinud hingamisraskused, naha turse
ja/või vererõhu järsk langus (anafülaktilised reaktsioonid)

MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid
sisaldavad värvainet Ponceau 4R (E124). Ponceau 4R võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Endokriinsüsteemi häired
Väga harv: antidiureetilise hormooni väärsekretsiooni sündroom (SIADH)

Psühhiaatrilised häired
Morfiin võib põhjustada erinevaid vaimseid kõrvaltoimeid, mille raskus ja iseloom on patsientidel
erinev (sõltudes isiksusest ja ravi kestusest).
Sage: muutused aktiivsuses (tavaliselt vähenenud aktiivsus, kuid ka suurenenud aktiivsus või
erutusseisund), unehäired, segasusseisund
Aeg-ajalt: ärritatus, eufooria, hallutsinatsioonid, tujumuutused
Teadmata: mõtlemishäired, ravimsõltuvus, düsfooria

Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu, pearinglus, tahtmatud lihaste kokkutõmbed, unisus
Aeg-ajalt: krambid, hüpertoonia, sipelgate jooksmise tunne nahal (paresteesia), minestus
Väga harv: lihasvärin, ebaharilik valutundlikkus (allodüünia)
Teadmata: annusest sõltuv erutuse vähenemine (sedatsioon), valutundlikkuse suurenemine
(hüperalgeesia, vt lõik 4.4)

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: nägemishäired
Teadmata: pupillide ahenemine (mioos)

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: peapööritus

Südame häired
Aeg-ajalt: pulsi kiirenemine (tahhükardia), pulsi aeglustumine (bradükardia)
Teadmata: südamepekslemine, südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: vererõhu langus, vererõhu tõus, näo õhetus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: kopsuturse, pinnapealne ja aeglustunud hingamine, vilisev hingamine (bronhospasm)
Väga harv: hingamisraskused (düspnoe)
Teadmata: vähenenud köhimine (pärsitud köharefleks)

Seedetrakti häired
Väga sage: kõhukinnisus (pikaajalise ravi ajal), iiveldus
Sage: oksendamine (eriti ravi algul), kõhuvalu, isutus, suukuivus
Aeg-ajalt: soolesulgus, maitsetundlikkuse muutused, seedehäired (düspepsia)
Harv. kõhunäärme ensüümide aktiivsuse suurenemine, kõhunäärme põletik
Väga harv: hammaste kahjustused, kuigi põhjuslik seos morfiiniraviga ei ole kindel


Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: maksaensüümide aktiivsuse tõus
Teadmata: sapikoolikud

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: liighigistamine, lööve
Aeg-ajalt: nõgeslööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv: lihaste jäikus

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: uriinipeetus
Harv: neerukoolik

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: vähenenud libiido, impotentsus (erektsioonihäired), menstruaalperioodi puudumine

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: üldine nõrkus, sügelus
Aeg-ajalt: käte, hüppeliigeste või labajala piirkonna tursed (perifeerne turse)
Väga harv: külmavärinad
Teadmata: kurnatus, ravimtaluvus, ravimi ärajätusündroom

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MST CONTINUS 30 MG säilitada

Kuidas MST CONTINUS't säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Stabiilsus pärast avamist või valmistamist
Ravim tuleb võtta koheselt pärast valmistamist.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MST CONTINUS sisaldab

- Toimeaine on morfiinsulfaat. Üks pakike (0,583 g) graanuleid sisaldab 30 mg morfiinsulfaati
(63 mg morfiin-polü(stürool-ko-divinüülbenseen)sulfonaadina, mis vastab 22,5 mg morfiinile).
- Abiained on resiinne katioonvahetaja, ksülitool, ksantaankummi, vaarika maitse- ja lõhnaaine
ning erkpunane värvaine Ponceau 4R (E124).

Igas karbis on 10, 20, 30 või 60 pakikest graanulitega.

Müügiloa hoidja:
Mundipharma Ges.m.b.H., Apollogasse 16-18, A-1070 Viin, Austria.

Tootja:
Mundipharma GmbH, Mundipharmastraße 2, 65549 Limburg/Lahn, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati kooskõlastatudmais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

MST CONTINUS 30 mg, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks pakike 0,583 g toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulitega sisaldab 63 mg morfiin-
polü(stürool-ko-divinüülbenseen)sulfonaati, mis vastab 30 mg morfiinsulfaadile või 22,5 mg
morfiinile.

Teadaolevat toimet omav abiaine:
sisaldab 2,0 mg Ponceau 4R punast (E124).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tugev valu.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravi alustatakse tavaliselt lühitoimelise morfiiniga (tablett või lahus), et selgitada välja valu
kontrollimiseks piisav annus. Seejärel viiakse patsient üle MST CONTINUS suukaudse suspensiooni
toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite ekvivalentsele annusele. Säilinud valu
(läbilöögivalu) tuleb ravida morfiini lühitoimelise ravimvormiga (tablett või lahus).
Toimeainet prolongeeritult vabastavat morfiini võetakse tavaliselt 12 h intervallidega, annus sõltub
valu tugevusest ja patsiendi vanusest ning eelnevast analgeesia vajadustest.

Täiskasvanud ja vanemad kui 12-aastased noorukid
1 pakike MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid suukaudse suspensiooni
graanuleid kaks korda ööpäevas (vastab 45 mg morfiinile ööpäevas).

Maksa- või neerukahjustus
Maksa- või neerufunktsiooni häirega patsientidel ja arvatava seedetrakti passaaži aeglustumise korral
peab MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavaid
graanuleid manustama erilise ettevaatusega.

Eakad patsiendid
Eakad patsiendid (reeglina vanemad kui 75 eluaastat) ja halvas üldseisundis patsiendid võivad olla
morfiinile tundlikumad. Seega tuleb suuremat ettevaatlikkust rakendada annuste tiitrimisel ja/või
manustada annuseid pikema ajavahemikuga. Vajadusel võib üle minna väiksema tugevusega
annustele.

Lapsed
Puudub piisav dokumenteeritud kogemus MST CONTINUS 30 mg suukaudse suspensiooni
toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamisest alla 12-aastastel lastel.

Erijuhised annuse tiitrimiseks
Annuse esmaseks tiitrimiseks peab kasutama morfiini lühitoimelist ravimvormi. Annuse järgnevaks
kohandamiseks võib vajadusel kasutada ravimvorme, milles toimeaine sisaldus on väiksem,
kombineerides neid olemasoleva raviga toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega.
Patsiente, kes on parenteraalselt morfiinilt üle viidud ravile morfiini toimeainet prolongeeritult
vabastava ravimvormiga, tuleb ravida ettevaatusega, võttes arvesse individuaalset tundlikkuse
erinevust, st et ööpäevast vajadust ei tohi ülehinnata.
Tugeva valuga patsientide ravi tuleks tavaliselt alustada 10...30 mg morfiinsulfaadiga iga 12 h järel,
väiksema kehakaaluga patsientidele (<70 kg) on vajalik väiksem algannus.
Kui valu muutub tugevamaks, on vajalik suurema morfiini annuse kasutamine.
Individuaalne optimaalne annus on saavutatud, kui valu on leevendatud 12 h perioodiks ilma
kõrvaltoimeteta või kõrvaltoimetega, mis on õigustatud.
Üldiselt tuleb patsiendil kasutada väikseimat annust, mille analgeetiline toime on piisavalt tõhus.
Kroonilise valu ravis peab manustamine toimuma vastavalt kindlale ajakavale.
Patsientidel, kes saavad täiendavat valuravi (nt operatsioon, närvipõimiku blokaad), tuleb annust
pärast meetme teostamist kohandada.

Pakikese sisu võib segada vähemalt 10 ml veega suspensiooniks ja juua, puistada pehmele toidule, nt
jogurtile, või manustada toitmissondi kaudu. Suspensiooni on soovitatav võtta hommikuti ja õhtuti.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid saab manustada toitmissondiga, mille suurus on
alates CH 8. Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid tuleb panna mõõdunõusse ja igale
pakikese sisule tuleb lisada vett. Tugevusele 30 mg lisage vähemalt 20 ml vett. Segage hoolikalt.
Tõmmake homogeenne suspensioon süstlasse, ühendage see toitmissondiga ja süstige suspensioon.
Lõpuks loputage nagu tavaliselt. Veenduge, et mõõdunõusse või süstlasse ei jäänud graanuleid.

Arst määrab ravi kestuse vastavalt valu sümptomitele.
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid ei tohi kunagi kasutada
kauem, kui see on tingimata vajalik. Kui seisundi iseloomu ja raskuse tõttu osutub vajalikuks veel
pikaajalisem valuravi MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulitega,
tuleb regulaarsete lühikeste intervallidega hoolikalt kontrollida (nt ravi katkestamise teel), kas ja kui
suures ulatuses on säilinud kliiniline vajadus selle järele. Vajadusel tuleb üle minna sobivamatele
annustele. Kroonilise valu seisundis on eelistatud fikseeritud manustamise režiim.
Kuna ärajätunähtude tekkerisk on suurem ravi järsul lõpetamisel, tuleb annust ravi lõpetamisel
vähendada järk-järgult.

4.3. Vastunäidustused

MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid ei tohi kasutada:
- ülitundlikkuse korral morfiini, Ponceau 4R (E124) või teiste MST CONTINUS 30 mg
toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite koostisosade suhtes,
- iileuse korral,
- ägeda kõhu korral.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eriti hoolikas meditsiiniline jälgimine ja vajadusel annuse vähendamine on vajalikud, kui esineb:
- opioidsõltuvus,
- teadvusseisundi häire,
- seisundid, millega kaasnevad või mille puhul tuleb vältida hingamiskeskuse ja respiratoorse
funktsiooni häireid, nagu näiteks:
- raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus,
- cor pulmonale,
- raske bronhiaalastma.
- seisundid, millega kaasneb intrakraniaalse rõhu tõus, kui mehaanilist ventilatsiooni ei teostata,
- hüpotensioon, mida seostatakse hüpovoleemiaga,
- prostata hüperplaasia koos kusepõie tühjendamise järgse jääkuriiniga (risk kusepõie rebendi
tekkeks uriini retentsiooni tõttu),
- kuseteede stenoos või koolik,
- sapiteede haigus,
- obstruktiivne ja põletikuline soolte haigus,
- feokromotsütoom,
- pankreatiit,
- raske neerufunktsiooni häire,
- raske maksafunktsiooni kahjustus,
- hüpotüreoidism,
- epilepsia või suurenenud krambivalmidus.

Et mitte kahjustada graanulite prolongeeritult vabastavat toimet, peab pakikese sisu segama tervelt
(mitte purustada, närida või jahvatada) ja suspensioon tuleb otsekohe ära juua (vt lõik 4.2).
Purustatud, näritud või jahvatatud graanulite manustamisel vabaneb toimeaine kiiresti ja imenduv
morfiini annus võib olla surmav (vt lõik 4.9).

Alkoholi ja MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite samaaegne
kasutamine võib suurendada MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate
graanulite kõrvaltoimeid; samaaegset kasutamist tuleks vältida.

MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid on ainult suukaudseks
manustamiseks. Tulenevalt koostisest võib MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult
vabastavate graanulite parenteraalne kasutamine põhjustada tõsiseid, potentsiaalselt letaalseid
kõrvaltoimeid.

Kõige suurem oht opioidide üleannustamisel on hingamise pärssimine.

Pikaajalisel kasutamisel võib patsiendil kujuneda ravimtaluvus ja kontrolli säilitamiseks valu üle
võivad olla vajalikud progresseeruvalt suuremad annused. MST CONTINUS 30 mg toimeainet
prolongeeritult vabastavate graanulite pikaajaline kasutamine võib põhjustada ravimtaluvuse teket
koos vajadusega suuremate annuste järele soovitud analgeetilise toime saavutamiseks. Pikaajaline
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamine võib
põhjustada füüsilist sõltuvust ja võõrutussündroomi teket ravi järsul katkestamisel. Kui ravi
morfiiniga ei ole enam vajalik, võib olla soovitatav vähendada annust järk-järgult, et vältida
võõrutussümptomeid.
Nagu teised tugevad opioidid, võib ka morfiini puhul esineda kuritarvitamist ja seetõttu võivad
latentse või avaldunud sõltuvushäirega isikud seda tahtlikult kuritarvitada. Opioidanalgeetikumide, ka
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite suhtes, võib kujuneda
psühholoogiline sõltuvus.
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid tuleb seetõttu erilise
ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on anamneesis alkoholi või ravimite kuritarvitamine.
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid graanuleid ei ole soovitatav kasutada
enne operatsiooni või 24 tunni jooksul pärast seda, kuna esineb suurem risk iileuse tekkeks või
hingamise pärssimiseks võrreldes isikutega, kes ei ole operatsiooni läbinud.
Morfiini analgeetilise toime tõttu võivad maskeeruda rasked intraabdominaalsed komplikatsioonid
nagu soolte perforatsioon.
Eriti suurte annuste korral võib väga harva tekkida hüperalgeesia, mis ei allu MST CONTINUS 30 mg
toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite annuse suurendamisele. Vajalikuks võib osutuda
opioidi annuse vähendamine või opioidi vahetamine.
Adrenokortikaalse puudulikkuse korral (nt Addisoni tõbi) peab jälgima kortisooli kontsentratsiooni
plasmas ja vajadusel asendama kortikoide.
Morfiini mutageensete omaduste tõttu võib seda toimeainet anda fertiilses eas meestele ja naistele
ainult juhul, kui kasutatakse usaldusväärset kontratseptiivset meetodit (vt lõik 4.6).
MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite kasutamine võib
dopingukontrollis anda positiivseid analüüsitulemusi.

MST CONTINUS 30 mg sisaldab värvainet Ponceau 4R (E124). Ponceau 4R (E124) võib põhjustada
allergilisi reaktsioone.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Selle ravimi puhul peab arvestama järgmiste kõrvaltoimetega:
Morfiini ja KNS-pärssijate, nagu rahustid, anesteetikumid, hüpnootikumid ja sedatiivsed ained,
neuroleptikumid, barbituraadid, antidepressandid, gabapentiin, antihistamiinid/antiemeetikumid või
teised opioidid, samaaegne kasutamine võib põhjustada morfiini kõrvaltoimete intensiivistumist
tavalise annuse juures. See viitab eriti hingamise pärssimise, sedatsiooni, hüpotensiooni või isegi
kooma võmalusele.

Alkohol võib tugevdada MST CONTINUS 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate graanulite
farmakodünaamilisi toimeid; samaaegset kasutamist tuleks vältida.

Antikolinergilise toimega ravimid (nt psühhotroopsed ravimid, antihistamiinid, antiemeetikumid,
Parkinsoni tõve ravimid) võivad suurendada opioidide antikolinergilisi kõrvaltoimeid (nt
kõhukinnisus, suu kuivus või urineerimishäired).
Tsimetidiin ja teised ravimid, mis kõrvaltoimena mõjutavad maksas toimuvat metabolismi, võivad
läbi metabolismi inhibeerimise tõsta morfiini kontsentratsiooni vereplasmas.
Morfiin võib tugevdada lihaslõõgastite toimet.
Eluohtlikest kõrvaltoimetest kesknärvisüsteemile, hingamise ja vereringe funktsioonile on teatatud
juhtudel, kui opioid petidiini manustamisele eelnenud 14 päeva jooksul toimus premedikatsioon MAO
inhibiitoritega. Ei saa välistada samade kõrvaltoimete teket ka morfiini korral.
Rifampitsiini samaaegne kasutamine võib morfiini toimet nõrgendada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Teratogeensuse riski hindamiseks inimestel on andmeid ebapiisavalt. On teatatud võimalikust seosest
kubemesonga suurenenud esinemissagedusega. Morfiin läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsed on
näidanud kahjuliku toime võimalust lootele terve raseduse jooksul (vt lõik 5.3).
Seetõttu võib morfiini raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui kasu emale selgelt ületab riski lapsele.
Morfiini mutageensete omaduste tõttu võib seda anda fertiilses eas meestele ja naistele ainult juhul,
kui kasutatakse tõhusat kontratseptsiooni meetodit.
On teatatud võõrutusnähtudest vastsündinutel pärast morfiini pikaajalist kasutamist raseduse ajal.

Sünnitus
Morfiin võib sünnituse kestust pikendada või lühendada. Vastsündinuid, kelle emad said sünnituse
ajal opioidanalgeesiat, tuleb jälgida hingamise pärssimise või võõrutussümptomite osas ja vajadusel
ravida spetsiifilise opioidi antagonistiga.

Imetamine
Morfiin eritub rinnapiima, kus tekivad suuremad kontsentratsioonid kui ema plasmas. Kuna lastel
võivad tekkida kliiniliselt olulised kontsentratsioonid, ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Morfiin võib muuta tähelepanu ja reaktsioone sellisel määral, et võime osaleda aktiivselt
tänavaliikluses või käsitseda masinaid võib olla kahjustatud või puududa.
See kehtib eriti ravi algul, annuse suurendamisel ja ravimite vahetamisel, samuti kasutamisel koos
alkoholi või trankvillisaatoritega.
Igal individuaalsel juhul peab olukorda hindama raviarst. Kui ravi on stabiilne, ei ole autojuhtimise
keelamine tingimata vajalik.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmiste sageduste alusel:

Väga sage
( > 1/10)
Sage
(> 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt
(> 1/1000 kuni < 1/100)
Harv
(> 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv
(< 1/10 000)
Teadmata
(sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
klass
Immuunsüsteemi


Allergiline


Anafülaktiline ja
häired
reaktsioon
anafülaktoidne
reaktsioon
EndokriinsüsteemiAntidiureetilise

häired
hormooni
väärsekretsiooni
sündroom
(SIADH;
peamiseks
sümptomiks
hüponatreemia)
Psühhiaatrilised

Muutused
Ärritatus,


Mõtlemishäired,
häired
aktiivsuses (reeglina
eufooria,
ravimsõltuvus,
vähenenud aktiivsus, hallutsinatsioonid,
düsfooria
kuid ka
tujumuutused
psühhomotoorne
hüperaktiivsus),
unetus,
segasusseisund
Närvisüsteemi

Peavalu, pearinglus,
Krambid,

Teermor,
Sedatsioon
häired
tahtmatud
hüpertoonia,
allodüünia,
(annusest sõltuv),
lihaskontraktsioonid, paresteesia,
hüperalgeesia (vt
unisus
minestus
lõik 4.4)
Silma kahjustused

Nägemishäired


Mioos
Kõrva ja labürindi

Peapöörituskahjustused
Südame häired


Tahhükardia,


Palpitatsioonid,
bradükardia
südamepuudulikkus
Vaskulaarsed


Hüpotensioon,häired
tõusnud vererõhk,
näo õhetus
Respiratoorsed,


Kopsuturse,

Düspnoe
Vähenenud köha
rindkere ja
hingamise
mediastiinumi
pärssumine,
häired
bronhospasm
Seedetrakti häired
Kõhukinnisus Oksendamine (eriti
Soolesulgus,
Kõhunäärme Hammaste

(pikaajalise
ravi alguses),
maitsetundlikkuse ensüümide
kahjustused,
ravi korral),
kõhuvalu, anoreksia, muutused,
aktiivsuse
kuigi seos
iiveldus
suukuivus
düspepsia
tõus või
morfiin-raviga
pankreatiit
ei ole kindel
Maksa ja


Maksaensüümide


Sapikoolikud
sapiteede häired
aktiivsuse tõus
Naha ja

Liighigistamine,
Urtikaarianahaaluskoe
lööve
kahjustused
Lihas-skeleti ja
Lihasjäikus

sidekoe
kahjustused
Neerude ja


Uriinipeetus
Neerukoolik

kuseteede häired
Reproduktiivse

Amenorröa,
süsteemi ja
vähenenud libiido,
rinnanäärme
erektsioonihäired
häired
Üldised häired ja

Asteenilised
Perifeersed tursed
Külmavärinad
Kurnatus,
manustamiskoha
seisundid, pruuritus
ravimtaluvus,
reaktsioonid
ravimi
ärajätusündroom


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Mürgistuse sümptomid
Kuna tundlikkus morfiinile on erinevatel isikutel väga erinev, võivad mürgistuse sümptomid
täiskasvanutel tekkida alates üksikannusest, mis vastab ligikaudu 30 mg manustamisele subkutaanselt
või intravenoosselt. Vähipatsientidel ületatakse neid väärtusi sageli ilma tõsiste kõrvaltoimete tekketa.

Opioidimürgistust iseloomustab triaad: mioos, respiratoorne depressioon ja kooma. Kui algul on
pupillid nööpnõelapea suurused, siis väljendunud hüpoksia esinemisel need laienevad. Hingamine on
tugevalt pärsitud (kuni 2...4 hintetõmmet minutis). Seejärel muutub patsient tsüanootiliseks.

Morfiini üleannustamine põhjustab somnolentsust ja stuuporit kuni koomani. Algul jääb vererõhk
normaalseks, kuid langeb seejärel intoksikatsiooni arenedes kiiresti. Püsiv vererõhu langus võib
areneda šokiseisundiks. Võivad tekkida tahhükardia, bradükardia ja neerupuudulikkuseni arenev
rabdomüolüüs. Kehatemperatuur langeb. Skeletilihased lõõgastuvad, mõnikord tekivad
generaliseerunud krambid, eriti lastel. Surma põhjustab tavaliselt hingamispuudulikkus või tüsistused
nagu kopsuturse.

Mürgistuse ravi
Teadvusetutele hingamispeetusega patsientidele on näidustatud ventileerimine, intubatsioon ja opioidi
antagonisti intravenoosne manustamine (nt 0,4 mg naloksooni intravenoosselt). Kui
hingamispuudulikkus püsib, peab üksikannuse manustamist kordama 1...3 korda 3-minutiliste
intervallidega kuni hingamissagedus on normaliseerunud ja patsient reageerib valulikule stiimulile.
Vajalik on hoolikas monitoorimine (vähemalt 24 h vältel), kuna opioidantagonisti toime on lühem kui
morfiinil, võib oodata hingamispuudulikkuse taasteket.

Opioidantagonisti annus lastele on 0,01 mg/kg kehakaalu kohta üksikannusena.
Lisaks on vajalik rakendada meetmeid kehasoojuse kao vältimiseks ja veremahu ravi tagamiseks.

Toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi purustamine põhjustab morfiini kiire vabanemise,
mis võib lõppeda surmava üleannustamisega.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: looduslikud oopiumi alkaloidid, ATC-kood: N02AA01.

Morfiin on unimaguna (Papaver somniferum) fenantreenalkaloid, millel on opioidagonistlik toime.
Sellel on väljendunud afiinsus µ-retseptorite suhtes.

Tsentraalsed toimed
Morfiinil on analgeetiline, köhavastane, uinutav, rahustav, hingamist pärssiv, miootiline,
antidiureetiline, emeetiline ja antiemeetiline (hilise toimega) toime ning kerge hüpotensiivne ja
bradükardiline toime.

Perifeersed toimed
Kõhukinnisus, sapiteede sfinkterite kontraktsioon, kusepõie lihaste ja kusepõie sfinkteri toonuse tõus,
pülooruse spasmist tingitud mao tühjenemise aeglustumine, naha punetus, histamiini vabanemisest
tingitud urtikaaria ja kihelus ning bronhospasm (astmaatikutel), toime hüpotaalamus-hüpofüüs teljele
ja sellest tulenev mõju kortikoidide, suguhormoonide, prolaktiini ja antidiureetilise hormoonide
toimele. Võimalik on nende hormoonide muutustest tingitud kliiniliste sümptomite avaldumine.
Suukaudsel manustamisel algab toime 30...90 minuti pärast. Toime kestus on ligikaudu 4...6 tundi
ning on oluliselt pikem toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi puhul.
Intramuskulaarsel või subkutaansel manustamisel algab toime 15...30 minuti pärast ja intravenoossel
manustamisel ilmneb see mõne minuti pärast. Toime kestus on ligikaudu 4...6 tundi ja see on
sõltumatu manustamisviisist. Pärast epiduraalset ja intratekaalset manustamist on lokaalne
analgeetiline toime märgatav juba mõne minuti pärast. Toime kestus epiduraalsel manustamisel on
ligikaudu 12 h ja intratekaalsel manustamisel isegi pikem.
In-vitro ja loomkatsetes on näidatud looduslike opioidide, nagu nt morfiini mitmesuguseid toimeid
immuunsüsteemi osadele. Nende leidude kliiniline tähtsus on teadmata.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist imendub morfiin suhteliselt kiiresti - peamiselt peensoole ülemisest
osast ja väiksemal hulgal ka maost. Madal absoluutne biosaadavus (20...40%) tuleneb väljendunud
esmasest maksapassaažist.

Toimeainet prolongeeritult vabastavas suspensioonis on morfiin seotud katioonse ioonvahetusvaiguga
ning vabaneb seedetraktis toimuva ioonide liikumise tõttu. Morfiin imendub seedetraktist hästi ning
vajalik plasmatase saavutatakse ette nähtud manustamisrežiimiga. Morfiin muundub ulatuslikult
esmase maksapassaaži käigus.

Uuringus, kus manustati üksikannus tervetele vabatahtlikele, oli 30 mg morfiini prolongeeritult
vabastava suspensiooni süsteemne biosaadavus samaväärne 30 mg morfiini kiiresti vabastava
lahusega (keskmine 91%, 95% CI 81...102%) ja 30 mg morfiini prolongeeritult vabastavate
tablettidega (keskmine 101%, 95% CI 93...109%). Suspensiooni manustamisel saadud ajaliselt
pikenenud plasmatase oli sarnane prolongeeritult vabastavate tablettide puhul saavutatuga.

60 mg toimeainet prolongeeritult vabastava tableti suukaudsel manustamisel (vabatahtlikele)
saavutatakse C keskmiselt 2,3 ± 1,1 h pärast. Ligikaudu 20...35% morfiinist seondub plasma
max
valkudega, eelistatult albumiini fraktsiooniga.
Pärast intravenoosset üksikannust 4...10 mg on teatatud morfiini jaotusruumalast 1,0...4,7 l/kg. Suuri
kontsentratsioone kudedes on täheldatud maksas, neerudes, seedetraktis ja lihastes. Morfiin läbib
hematoentsefaalbarjääri.

Morfiin metaboliseerub peamiselt maksas, kuid ka soole epiteelis. Põhiline etapp on fenoolse
hüdroksüülgrupi glükuroniseerimine maksa UDP-glükuronüültransferaasi poolt ja N-demetüleerimine.
Peamised metaboliidid on, esimene ja peamine, morfiin-3-glükuroniid ja väiksemal hulgal morfiin-6-
glükuroniid. Samuti tekivad teiste hulgas sulfaatkonjugaadid ja oksüdatsiooni metaboliidid, nagu
normorfiin, morfiin-N-oksiid ja 2. asendis hüdroksüleeritud morfiin. Glükuroniidide poolestusaeg on
oluliselt pikem kui vabal morfiinil. Morfiin-6-glükuroniid on bioloogiliselt aktiivne. On võimalik, et
pikenenud toime neerupuudulikkusega patsientidel tuleneb nendest metaboliitidest.

Pärast suukaudset või parenteraalset manustamist on ligikaudu 80% manustatud morfiinist tuvastatav
uriinis (10% muutumatu morfiinina, 4% normorfiinina ja 65% glükuroniididena,
morfiin-3-glükuroniidi ja morfiin-6-glükuroniidina suhtega 10:1). Morfiini eliminatsiooni
poolväärtusaeg varieerub patsientide vahel suurel määral. Keskmised väärtused pärast parenteraalset
manustamist on vahemikus 1,7...4,5 h, kuigi aeg-ajalt on täheldatud ligikaudu 9 h väärtusi. Ligikaudu
10% morfiinglükuroniididest eritub sapiga koos väljaheitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Genotoksilisus

Morfiini mutageensuse hindamiseks ei ole uuringuid läbi viidud. Kirjanduses on leitud morfiini in
vitro mutageenne toime - DNA fragmentatsiooni suurendamine inimese T-rakkudes. Morfiini
mutageensusest in vivo on teatatud hiire mikrotuuma analüüsil ning kromosoomide aberratsiooni
indutseerimisest hiire spermatosoidides ja hiirlaste lümfotsüütides. Mehhanistlikud uuringud viitavad,
et morfiini klastogeensed toimed hiirtel in vivo võivad olla seotud morfiini poolt põhjustatud
glükokortikoidide taseme tõusuga. Kontrastina positiivsetele leidudele näitavad kirjanduses in vitro
katsete andmed, et morfiin ei indutseeri kromosoomide aberratsiooni inimeste leukotsüütides ega
translokatsiooni või letaalseid mutatsioone Drosophila’l.

Kartsinogeensus

Loomkatseid morfiini kartsinogeensuse hindamiseks ei ole läbi viidud.

Reproduktsioonitoksilisus

Kirjanduses on andmed loomkatse kohta emaste rottidega, keda raviti i.p. kuni 15 mg/kg/d morfiiniga
enne paaritumist, kuni 30 mg/kg/d raseduse ajal ja kuni 40 mg/kg/d pärast sünnitust. Katse näitas
fertiilsuse langust emasloomadel ja surnultsündide sageduse tõusu ning elusatel järglastel
kasvupeetust, morfiini ärajätunähte ning spermatosoidide tootmise pärssumist.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Dowex 50W8 100-200 resiinist katioonvahetaja
Ksülitool
Ksantaankummi
Vaarika lõhna- ja maitseaine
Ponceau 4R punane (E 124)

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kartongkarbid sisaldavad 10, 20, 30 või 60 pakikest.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ühe pakikese sisu tuleb segada vee või pehme toiduga, näiteks jogurtiga (vt lõik 4.2. "Annustamine ja
manustamisviis").

7. Müügiloa hoidja

Mundipharma Ges.m.b.H., Apollogasse 16-18, A-1070 Viin, Austria.

8. Müügiloa number

MST CONTINUS 30 mg: 265899

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999/26.05.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2014