METFORAL 850 MG

Toimeained: metformiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 850mg 120TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on METFORAL 850 MG ja milleks seda kasutatakse

Metforal sisaldab toimeainena metformiini. See kuulub ravimite rühma biguaniidid, mida
kasutatakse täiskasvanutel ja üle 10 aasta vanustel lastel insuliinsõltumatu diabeedi (II tüüpi
diabeedi) raviks.
Metforal on ravim veresuhkru liigse sisalduse vähendamiseks insuliinsõltumatu diabeediga (II
tüüpi diabeediga) patsientidel, eriti ülekaalulistel, kellel ainult dieedi ja kehalise koormusega
ei ole saavutatud vere suhkrusisalduse üle piisavat kontrolli.
Kui te olete ülekaaluline, aitab Metforal’i võtmine vähendada ka tüsistuste riski, mis on
seotud diabeediga.
Täiskasvanud:
Metforal′i võib kasutada kas üksi (monoteraapiana) või kombinatsioonis teiste veresuhkru
sisaldust vähendavate ravimite või insuliiniga.
Lapsed ja noorukid:
Metforal′i võib üle 10 aasta vanustel lastel kasutada kas üksi (monoteraapiana) või
kombinatsioonis insuliiniga.

2. Mida on vaja teada enne METFORAL 850 MG võtmist

Ärge võtke Metforal′i
- kui olete allergiline (ülitundlik) metformiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
- kui teil on ohtlikult suur vere suhkrusisaldus (diabeetikute koomaeelse sisundi staadiumis)
või vere ülehappesus, mis on tingitud nn ketokehade kuhjumisest veres (diabeetiline
ketoatsidoos);
- kui teil on neerufunktsiooni häire või neeruprobleemid;
- kui teil on mõni äge haigusseisund, mis võib viia neerufunktsiooni häireni, näiteks
• vedelikukaotus püsiva oksendamise või raske kõhulahtisuse korral
(dehüdratsioon),
• rasked infektsioonid,
• vereringehäire (šokk);
Neeruprobleemid võivad põhjustada laktatsidoosi riski (vt lõik "Hoiatused ja
ettevaatusabinõud" allpool)
- uuringute korral, mis hõlmavad joodi sisaldavate kontrastainete manustamist veresoontesse
(vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud” allpool);
- kui põete ägedat või kroonilist haigust, mis võib viia hapnikupuuduseni keha kudedes
(koehüpoksia), näiteks
• südamepuudulikkus või hiljuti läbipõetud müokardiinfarkt,
• kopsuprobleemid,
• vereringehäire (šokk);
Hapnikupuudus kudedes võib põhjustada laktatsidoosi riski (vt lõik "Hoiatused ja
ettevaatusabinõud" allpool),
- kui teil on maksapuudulikkus, äge alkoholimürgistus või tarbite rohkelt alkoholi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Metforal’i võtmist pidage nõu oma arstiga
- bakteriaalse või viirusnakkuse korral (näiteks gripp, hingamisteede infektsioon, kuseteede
infektsioon);
- kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada neerude tööd (näiteks teatud
kõrgvererõhutõve ravimid, valuvaigistid või reumavastased ravimid).

Uuringud, mille korral kasutatakse kontrastaineid (vt ülalpoolt lõiku „Ärge võtke Metforal’i).
Palun informeerige oma arsti, kui teil on plaanis uuring, mis hõlmab joodi sisaldavate
kontrastainete manustamist veresoontesse. See võib põhjustada ägeda neerupuudulikkuse.
Arst palub teil katkestada ravi Metforal’iga enne uuringut ja seda võib uuesti võtma hakata
alles 48 tundi pärast uuringut, kui on kindlaks tehtud, et patsiendi neerufunktsioon on
normaalne.
Operatsioonid
Palun informeerige oma arsti, kui teil on plaanis operatsioon üld-, spinaal- või
epiduraalanesteesias. Arst palub teil katkestada ravi Metforal’iga 48 tundi enne operatsiooni
ja otsustab, kas teil on vaja mis tahes muud ravi sellel ajal. On oluline, et te järgite arsti
juhiseid täpselt. Ravimit võib uuesti võtma hakata alles 48 tundi pärast operatsiooni, kui on
kindlaks tehtud, et neerufunktsioon on normaalne.

Pange tähele järgmist laktatsidoosi ohtu
Metforal võib põhjustada väga harvaesinevat, kuid rasket tüsistust, mida nimetatakse
laktatsidoosiks, eriti kui teie neerud ei tööta korralikult. Laktatsidoosi riski suurendab halvasti
kontrollitud suhkurtõbi, pikaajaline paastumine või ülemäärane alkoholitarbimine.
Laktatsidoosi sümptomid on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb
enesetunne koos tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Kui teil tekib laktatsidoos, võite
vajada kohest haiglaravi, sest laktatsidoosile võib järgneda kooma. Lõpetage kohe
Metforal’i võtmine ja pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse.

Metforal ise ei põhjusta hüpoglükeemiat (liiga madal veresuhkru tase). Kui te võtate
Metforal’i koos muude suhkurtõve raviks kasutatavate ravimitega, mis võivad põhjustada
hüpoglükeemiat (nagu sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid), esineb siiski hüpoglükeemia
risk. Kui teil esinevad hüpoglükeemia sümptomid, nagu nõrkus, pearinglus, suurenenud
higistamine, kiire südametöö, nägemishäired või keskendumisraskused, aitab sageli millegi
suhkrut sisaldava söömine või joomine.
Metforal ei asenda tervislikust eluviisist tulenevat kasu. Jätka arsti nõuandeid toitumise osas
ja treeni regulaarselt.
Jälgimine
• Arst mõõdab regulaarselt teie vere glükoosisisaldust ja kohandab teie Metforal’i
annust vastavalt teie veresuhkru tasemele. Veenduge, et suhtlete oma arstiga
regulaarselt. See on eriti oluline laste ja noorukite puhul või kui olete eakas inimene.
• Arst kontrollib vähemalt kord aastas, kui hästi teie neerud töötavad. Te võite vajada
sagedasemaid kontrolle, kui olete eakas inimene või kui teie neerud ei tööta
normaalselt.

Muud ravimid ja Metforal 850 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate/kasutate või olete hiljuti võtnud/kasutanud
või kavatsete võtta/kasutada mis tahes muid ravimeid.

Informeerige oma arsti, kui te võtate/kasutate mõnda järgmistest ravimitest:
- joodi sisaldavad röntgenkontrastained;
- alkoholi sisaldavad ravimid;
- kortisooni sisaldavad ravimid (kortikosteroidid);
- teatud astmaravimid (beeta-sümpatomimeetikumid);
- uriini eritumist suurendavad ravimid (diureetikumid);
- ranolasiin (kasutatakse rinnaangiini raviks) või tsimetidiin (kasutatakse mao probleemide
raviks).

Pikaajalise ravi korral Metforal’iga võib ravi alustamine ja lõpetamine teiste ravimitega
muuta vere suhkrusisaldust. Sel ajal tuleb vere suhkrusisaldust jälgida eriti hoolikalt.

Metforal koos toidu, joogi ja alkoholiga
Jätkake ravi ajal Metforal’iga oma dieeti ja pöörake erilist tähelepanu süsivesikute tarbimise
ühtlasele jaotamisele kogu päeva jooksul. Kui olete ülekaaluline, peaksite arsti järelevalve all
oma kehakaalu langetamise dieeti jätkama.
Ära tarbi Metforal′i võtmise ajal alkohoolseid jooke või toitu, mis sisaldavad alkoholi, kuna
alkoholi tarbimine võib põhjustada vere suhkrusisalduse vähenemist (hüpoglükeemia) ning
võib suurendada vere liighappesuse tekkeriski (laktatsidoos), eriti kui teil on probleeme
maksaga või kui te olete alatoidetud. See kehtib ka ravimite kohta, mis sisaldavad alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Raseduse ajal vajate te suhkurtõve raviks insuliini.

Imetamine
See ravim ei ole soovitatav, kui toidate last rinnaga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ainult Metforal’i kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.
Metforal’i võtmisel koos teiste vere suhkrusisaldust vähendavate ravimitega (näiteks
sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid), võib autojuhtimise ja masinate käsitsemise ning
ebakindlal alusel töötamise võime olla häiritud. Hüpoglükeemia sümptomite hulka kuuluvad
nõrkus, pearinglus, suurenenud higistamine, südame kiire löögisagedus, nägemishäired või
keskendumisraskused. Nende sümptomite esinemisel ärge juhtige autot ega kasutage
masinaid.

3. Kuidas METFORAL 850 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Metforal′i annuse peab määrama arst individuaalselt igale patsiendile lähtudes tema vere
suhkrusisalduse väärtustest. Veresuhkru väärtusi tuleb regulaarselt kontrollida.

Soovitatav annus on:
Täiskasvanud
Vanus
Üksikannus
Kogu päevane annus
Täiskasvanud
1 õhukese polümeerikattega
Alguses 2...3 õhukese
tablett (vastab 850 mg
polümeerikattega tabletti
metformiinvesinikkloriidile). (vastab 1700...2550 mg
metformiinvesinikkloriidile)
Maksimaalne ööpäevane
annus: 1 õhukese
polümeerikattega tablett 3
korda ööpäevas (vastab 2550
mg
metformiinvesinikkloriidile).

Lapsed ja noorukid
Vanus
Üksik annus
Kogu päevane annus
Lapsed üle 10 eluaasta ja
1 tablett (vastab 850 mg
Alguses 1 õhukese
noorukid
metformiinvesinikkloriidile)
polümeerikattega tablett (vastab
850 mg
metformiinvesinikkloriidile);
annust võib suurendada
maksimaalselt kuni 2 õhukese
polümeerikattega tabletini
(vastab 1700
mgmetformiinvesinikkloriidile).

Kui te võtate ka insuliini, ütleb teie arst teile, kuidas alustada Metforal’iga.

Eakad patsiendid
Eakatel inimestel sageli esineva neerufunktsiooni häire tõttu tuleb Metforal’i annust
kohandada vastavalt neerufunktsioonile.
Annuse individuaalseks kohandamiseks on müügil ka tabletid, mis sisaldavad 500 mg või
1000 mg metformiinvesinikkloriidi.
Manustamisviis
Neelake tabletid söögi ajal või pärast sööki koos piisava koguse vedelikuga (eelistatult
klaasitäie veega). Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi
alla neelamist.
Kui võtate kaks või enam tabletti päevas, tuleb nende võtmine jagada terve päeva peale,
näiteks üks tablett pärast hommikusööki ja teine pärast õhtusööki.
Kui teil on tunne, et Metforal′i toime on liiga tugev või liiga nõrk, öelge oma arstile.
Kui võtate Metforal′ i rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Metforal’i, võib teil tekkida laktatsidoos. Laktatsidoosi
sümptomid on iiveldus, kõhuvalu (alakõhuvalu) koos lihaskrampidega, üldine halb
enesetunne koos tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Kui see juhtub, võite vajada kohest
haiglaravi, kuna laktatsidoos võib viia koomani. Võtke kohe ühendust arsti või lähima
haiglaga.
Kui te unustate Metforal′i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Metforal′i võtmise
Ärge katkestage ravi Metforal’iga ilma arstiga nõu pidamata.

Kui te katkestate ravi, siis võib teil tekkida veresuhkru taseme kontrollimatu tõus ja hiljem
diabeedi hilistüsistused, näiteks silmade, neerude ja veresoonte kahjustused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Olulised kõrvaltoimed või sümptomid, millest peaksid olema teadlik ja
ettevaatusabinõud juhuks, kui need esinevad:
Väga harvad: võivad mõjutada 1 kasutajat 10 000-st:
- vere piimhappega ülehapestumine (laktatsidoos). Väga harva esineva, kuid raske
tüsistus, eriti kui teie neerud ei tööta korralikult. Laktatsidoosi sümptomid on oksendamine,
kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos tugeva väsimusega ja
hingamisraskused. Kui teil tekib laktatsidoos, võite vajada kohest haiglaravi, sest
laktatsidoosile võib järgneda kooma. Lõpetage kohe Metforal’i võtmine ja pöörduge arsti
poole või lähimasse haiglasse.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sagedased: võivad mõjutada rohkem kui 1 kasutajat 10-st
- Seedeprobleemid nagu iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, kõhuvalu, söögiisu
kaotus. Need kõrvaltoimed esinevad kõige sagedamini ravi alguses ja enamikel
juhtudel mööduvad iseenesest. Seedetrakti sümptomite tekkimise vältimiseks
soovitatakse Metforal’i päevaannus jagada kaheks või kolmeks üksikannuseks ja võtta
toidukorra ajal või pärast sööki. Kui need vaevused püsivad pikka aega, siis lõpetage
Metforal’i võtmine ja rääkige oma arstiga.

Sagedased: võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st
- maitsetundlikkuse muutused.

Väga harvad:võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st
- nahareaktsioonid nagu lööve, sügelus ja nõgeslööve;
- maksafunktsiooni testide normist kõrvalekalduvad väärtused või maksapõletik
(hepatiit). Kui teil on see, lõpetage Metforal’i võtmine ja rääkige oma arstiga;
- B -vitamiini sisalduse vähenemine veres.
12

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel
Piiratud andmed lastel ja noorukitel näitasid, et kõrvaltoimed sarnanesid iseloomult ja
raskusastmelt täiskasvanutel täheldatutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas METFORAL 850 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida METFORAL sisaldab:
Toimeaine on metformiinvesinikkloriid.
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 850 mg metformiinvesinikkloriidi, mis vastab
662,9 mg metformiinile.
Abiained on: hüpromelloos, povidoon K25, magneesiumstearaat (Ph. Eur.) [taimne],
makrogool 6000, titaandioksiid (E171).

Kuidas METFORAL välja näeb ja pakendi sisu:
Valged, piklikud, polümeerkattega tabletid, millel on poolitusjooned mõlemal pool: blister on
valmistatud läbipaistvast, jäigast PVC-kilest, mis on suletud alumiiniumfooliumiga.

Pakendis on 30, 60 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29
Tallinn 10612
Eesti
Tel: 667 5001
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Metforal 850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 850 mg metformiinvesinikkloriidi, mis vastab 662,9 mg metformiinile.
INN. Metforminum.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett. Valged, ovaalsed, kaksikkumerad, poolitusjoonega õhukese
polümeerikattega tabletid.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

II tüüpi diabeedi ravi, eelkõige ülekaalulistel patsientidel, kui ainult dieedi ja füüsilise koormusega ei
saavutata piisavat kontrolli vere suhkrusisalduse üle.
Täiskasvanutel võib Metforal'i 850 mg tablette kasutada monoteraapiana või kombinatsioonis teiste
suukaudsete diabeedivastaste ravimite või insuliiniga.
Lastel ja noorukitel alates 10. eluaastast võib Metforal'i 850 mg tablette kasutada monoteraapiana või
kombinatsioonis insuliiniga.
Ülekaalulistel II tüüpi diabeediga patsientidel, kellel on metformiinvesinikkloriidi kasutatud
esmavaliku ravimina pärast dieetravi ebaõnnestumist, on täheldatud diabeedi tüsistuste vähenemist (vt
lõik 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud:
Monoteraapia ja kombinatsioon teiste suukaudsete diabeedivastaste toimeainetega
- Tavaliseks algannuseks on üks tablett 2...3 korda ööpäevas, võetuna toidukorra ajal või pärast
sööki.
10…15 päeva järel tuleb annust kohandada vastavalt vere suhkrusisaldusele. Annuse järk-järguline
suurendamine võimaldab seedetrakti taluvust parandada.
Maksimaalne soovitatav annus on 3 g metformiinvesinikkloriidi ööpäevas, võetakse jagatuna kolmeks
annuseks.
- Kui patsient plaanitakse teiselt suukaudselt diabeedivastaselt toimeainelt üle viia
metformiinile, tuleb katkestada teise toimeaine võtmine ja alustada metformiinvesinikkloriidi
manustamist eespool nimetatud annuses.

Kombinatsioon insuliiniga
Parema kontrolli saavutamiseks vere suhkrusisalduse üle võib kasutada metformiinvesinikkloriidi insuliini kombineeritud ravi. Metformiinvesinikkloriidi manustatakse tavalises algannuses üks tablett 2
või 3 korda ööpäevas, kuid insuliini annust reguleeritakse vastavalt mõõdetud veresuhkru väärtustele.

Eakad
Neerufunktsiooni võimaliku häirumise tõttu eakatel tuleb metformiinvesinikkloriidi annust kohandada
vastavalt neerufunktsiooni näitajatele. Vajalik on neerufunktsiooni näitajate regulaarne hindamine (vt
lõik 4.4).

Lapsed:
Monoteraapia ja kombinatsioonravi insuliiniga
• Metforal 850 mg võib kasutada lastel alates 10. eluaastast ja noorukitel.
• Tavaline algannus on üks õhukese polümeerikattega tablett üks kord ööpäevas söögi ajal või
pärast sööki.

Pärast 10 kuni 15 päeva möödumist tuleb annust kohandada vastavalt veresuhkru mõõtmise
tulemustele. Aeglane annuse suurendamine võib parandada gastrointestinaalset taluvust.
Maksimaalne soovitatud metformiinvesinikkloriidi annus on 2 g ööpäevas, jaotatuna kaheks või
kolmeks manustamise korraks.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Diabeetiline ketoatsidoos, diabeetiline prekooma.
- Neerupuudulikkus või neerufunktsiooni häirumine (kreatiniini kliirens < 60 ml/min)).
- Ägedad haigusseisundid, mis võivad mõjutada neerufunktsiooni, näiteks:
• dehüdratsioon,
• raske infektsioon,
• šokk.
- Jodeeritud kontrastainete veenisisene manustamine (vt lõik 4.4).
- Äge või krooniline haigus, mis võib põhjustada kudede hüpoksiat, näiteks:
• südame- või hingamispuudulikkus,
• hiljuti läbipõetud müokardiinfarkt,
• šokk.
- Maksapuudulikkus, äge alkoholimürgistus, alkoholism.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Laktatsidoos

Laktatsidoos on harv, kuid raske (kohese ravi puudumisel on suremus suur) metaboolne
komplikatsioon, mis võib tekkida metformiini kuhjumise tõttu. Teatatud laktatsidoosi juhtumid
metformiini kasutavatel patsientidel on esinenud peamiselt märkimisväärse neerupuudulikkusega
diabeetikutel. Laktatsidoosi esinemist saab ja tuleb vähendada, hinnates ka teisi kaasnevaid
riskifaktoreid, mille hulka kuuluvad näiteks halvasti kontrollitud diabeet, ketoos, pikaajaline
nälgimine, alkoholi liigtarbimine, maksapuudulikkus ja igasugune hüpoksiaga kaasnev haigusseisund.

Diagnoosimine
Mittespetsiifiliste tunnuste puhul nagu lihaskrambid koos seedehäiretega, kõhuvalu ja raske asteenia
tuleb arvestada laktatsidoosi riskiga.

Laktatsidoosi iseloomustavad atsidoosne düspnoe, kõhuvalu ja hüpotermia, millele järgneb kooma.
Diagnostilisteks laboratoorseteks leidudeks on vere pH langus, plasmas laktaadi sisaldus üle 5 mmol/l
ja anioonivaeguse ning laktaadi/püruvaadi suhte suurenemine. Kui kahtlustatakse metaboolset
atsidoosi, tuleb metformiini manustamine katkestada ja patsient kohe hospitaliseerida (vt lõik 4.9).

Arstid peaksid hoiatama patsiente laktatsidoosi riski ja sümptomite osas.
Neerufunktsioon
Kuna metformiin eritub neerude kaudu, tuleb enne ravi alustamist ja seejärel regulaarselt määrata
kreatiniini kliirensit (seda on võimalik määrata seerumi kreatiniini taseme järgi Cockcroft-Gault’i
valemi abil):
- normaalse neerufunktsiooniga patsientidel vähemalt kord aastas;
- patsientidel, kelle kreatiniini kliirensi tase on normaalväärtuse alumise piiri lähedal ning
eakatel vähemalt 2...4 korda aastas.
Neerufunktsiooni nõrgenemine eakatel on sageli asümptomaatiline. Eriti ettevaatlik tuleb olla
olukordades, kus võib tekkida neerufunktsiooni häirumine, näiteks ravi alustamisel
hüpertensioonivastase, diureetilise või mittesteroidse põletikuvastase ravimiga (MSPVR).

Jodeeritud kontrastainete manustamine
Jodeeritud kontrastainete veenisisene manustamine radioloogilistes uuringutes võib põhjustada
neerupuudulikkust. See võib põhjustada metformiini kuhjumist, mis suurendab laktatsidoosi riski.
Metformiini manustamine tuleb katkestada enne vastavat uuringut või selle ajal ja mitte alustada seda
uuesti enne 48 tunni möödumist uuringust ning ainult siis, kui neerufunktsiooni on uuesti hinnatud ja
see on tunnistatud normaalseks (vt lõik 4.5).

Kirurgia
Metformiini manustamise peab katkestama 48 tundi enne plaanilist operatsiooni, mille puhul
kasutatakse üld-, spinaal- või periduraalanesteesiat. Ravi ei tohi alustada enne, kui operatsioonist on
möödunud 48 tundi või kui patsient on jälle võimeline suu kaudu sööma, ning ainult siis, kui on
kindlaks tehtud, et neerufunktsioon on normaalne.

Teised ettevaatusabinõud
- Kõik patsiendid peavad jätkama oma dieeti koos süsivesikute tarbimise ühtlase jaotamisega
kogu päeva jooksul. Ülekaalulised patsiendid peavad jätkama vähendatud energiasisaldusega dieeti.
- Diabeedi jälgimiseks tuleb regulaarselt teha laboratoorseid uuringuid.
- Metformiin üksi ei põhjusta hüpoglükeemiat, kuid ettevaatlik tuleb olla selle kasutamisel
kombinatsioonis insuliini või teiste suukaudsete diabeediravimitega (nt sulfonüüluureate ja
meglitiniididega).

Lapsed
Enne ravi alustamist metformiiniga peab II tüübi diabeedi diagnoos olema kinnitatud.
Üheaastaste kontrollitud kliiniliste uuringute käigus ei täheldatud metformiini kasutamisel toimet
kasvule ja puberteedile. Kuna aga pikaajalised uuringud selle kohta puuduvad, siis tuleb patsiente
selles suhtes hoolikalt jälgida. Üheaastase kestusega kontrollitud kliiniliste uuringute käigus ei
täheldatud metformiini mõju kasvule ja puberteedile, kuid pikaajalised andmed nende konkreetsete
punktide osas ei ole kättesaadavad. Seetõttu tuleb metformiiniga ravitavaid lapsi, eriti
eelpuberteediealisi lapsi selles suhtes hoolikalt jälgida.

Lapsed vanuses 10...12 eluaastat
Ainult 15 isikut vanuses 10...12 eluaastat osales kontrollitud kliinilistes uuringutes, mis viidi läbi lastel
ja noorukitel. Ehkki metformiini efektiivsus ja ohutus ei erinenud nendel lastel võrreldes vanemate
laste ja noorukitega, tuleb olla kasutamisega lastel vanuses 10...12 eluaastat eriti ettevaatlik.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

KOOSMANUSTAMIST EI SOOVITATA

Alkohol
Äge alkoholimürgistus on seotud suurenenud laktatsidoosi tekke ohuga, eelkõige järgmistel juhtudel:
- nälgimine või alatoitlus,
- maksapuudulikkus.
Väldi alkoholi või alkoholi sisaldavate ravimite tarbimist.

Jodeeritud kontrastained
Jodeeritud kontrastainete veenisisene manustamine võib viia neerupuudulikkuse tekkimiseni, mis
põhjustab metformiini kuhjumist ja suurenenud laktatsidoosi tekkimise riski.
Metformiinravi peab katkestama enne protseduuri või selle ajal. Seda ei tohi uuesti alustada enne 48
tunni möödumist ning alles siis, kui neerutalitlust on uuesti hinnatud ja see on normaalne (vt lõik 4.4).

Kasutamisel ettevaatusabinõusid vajavad kombinatsioonid
- Ravimid, millel esineb oluline hüperglükeemiline aktiivsus (nagu glükokortikoidid (süsteemselt ja
paikselt manustatuna) ja sümpatomimeetikumid):
Vajalik võib olla sagedasem vere glükoosisisalduse jälgimine, eriti ravi alguses. Vajadusel kohandada
metformiini annust ravi ajal nende ravimitega ja pärast selle lõpetamist.

- Diureetikumid, eeskätt lingudiureetikumid, võivad suurendada laktatsidoosi riski, sest võivad
vähendada neerufunktsiooni.

- Ravimid, mida transpordib orgaaniliste katioonide transporter-2 (OCT2), näiteks ranolasiin või
tsimetidiin:
Metformiini (kasutatuna 1000 mg kaks korda ööpäevas) plasmakontsentratsioon suurenes 1,4 ja 1,8
korda teist tüüpi diabeediga isikutel, kes samaaegselt kasutasid ranolasiini vastavalt 500 mg ja 1000
mg kaks korda ööpäevas.
Seitsme terve vabatahtlikuga läbi viidud uuring näitas, et tsimetidiini annuse 400 mg kaks korda
päevas toimel suurenes metformiini süsteemne ekspositsioon (AUC) 50% ja C
81%.
max

Seetõttu peab hoolikalt jälgima veresuhkru taset ning kaaluma annuse korrigeerimist soovitatava
annusevahemiku piirides ja diabeedi ravi muutmist, kui samaaegselt manustatakse
tubulaarsekretsiooni teel elimineeruvaid katioonaktiivseid ravimeid.


4.6.
Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Kontrollimata rasedusaegse diabeediga (gestatsiooni- või permanentsega) kaasneb kaasasündinud
väärarengute ja perinataalse surma riski suurenemine.

Piiratud andmed metformiini kasutamisest raseduse ajal ei viita kongenitaalsete väärarengute
suurenenud riskile. Loomkatsetes ei ole ilmnenud kahjulikke toimeid rasedusele, embrüo/loote
arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).
Kui patsient plaanib rasestuda, samuti raseduse ajal, on soovitatav, et diabeeti ei ravita metformiiniga,
vaid vere suhkrusisalduse hoidmiseks võimalikult lähedal normaalsele tasemele tuleb kasutada
insuliini, et vähendada ebanormaalsest vere suhkrusisaldusest põhjustatud loote väärarengute tekke
riski.

Imetamine
Metformiin eritub inimese rinnapiima. Ravitud emade poolt rinnaga toidetud vastsündinutel/imikutel
ei ole metformiini kõrvaltoimeid täheldatud. Kuna andmed on piiratud, ei ole metformiinravi ajal
rinnaga toitmine siiski soovitatav. Otsuse tegemisel, kas lõpetada lapse rinnaga toitmine, tuleb arvesse
võtta rinnaga toitmise kasulikkust lapsele ning lapsel tekkida võivate potentsiaalsete kõrvaltoimete
riski.

Fertiilsus
Isaste või emaste rottide fertiilsust ei mõjutanud metformiini nii kõrge kui 600 mg / kg / päevas annuse
manustamine, mis on ligikaudu kolm korda suurem maksimaalsest inimesele soovitatud päevasest
annusest põhinedes kehapinna võrdlusel.

4.7.
Toime reaktsioonikiirusele

Metformiini monoteraapia ei põhjusta hüpoglükeemiat ja seetõttu Metforal 850 mg ei oma või omab
ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski peavad patsiendid olema
teadlikud hüpoglükeemia tekkimise riskist, kui metformiini kasutatakse koos teiste diabeedivastaste
toimeainetega (näiteks sulfonüüluuread, insuliin või meglitiniidid).

4.8.
Kõrvaltoimed

Ravi ajal metformiiniga võivad esineda järgmised kõrvaltoimed. Esinemissagedused on määratud
järgmiselt:
Väga sage:
(≥ 1/10)
Sage:
(≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt:
(≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Harv:
(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv:
(< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Metformiini kasutamisel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv :
laktatsidoos (0,03 juhtu/1000 patsiendi-aasta kohta, vt lõik 4.4).
Patsientidel, keda on ravitud pikka aega metformiiniga, on täheldatud vitamiini B imendumise
12
vähenemist koos selle sisalduse vähenemisega seerumis. See võib olla megaloplastilise aneemia
võimalik põhjus. Sellist etioloogiat soovitatakse kaaluda, kui patsiendil esineb megaloblastiline
aneemia.

Närvisüsteemi häired
Sage:
Maitsetundlikkuse häired

Seedetrakti häired
Väga sage:
Gastrointestinaalsed häired nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja söögiisu langus.
Need kõrvaltoimed ilmnevad kõige sagedamini ravi alguses ja enamikel juhtudel mööduvad
iseenesest. Et vältida nende seedetrakti sümptomite tekkimist, soovitatakse metformiini päevaannus
jagada kaheks või kolmeks üksikannuseks ja võtta toidukorra ajal või pärast sööki. Annuse järk-
järguline suurendamine võimaldab seedetrakti taluvust parandada.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harv:
Nahareaktsioonid nagu erüteem, sügelus, nõgestõbi.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv:
Üksikud teated kõrvalekallete kohta maksatalitluse analüüsides või hepatiit, mis kaob metformiinravi
peatamisel.

Lapsed
Avaldatud ja turuletulekujärgsetes ning kontrollitud kliinilistes uuringutes piiratud pediaatrilisel
populatsioonil (10 kuni 16 eluaastat, ravitud 1 aasta jooksul) oli teatatud kõrvaltoimete profiil sarnane
täiskasvanutel esinevaga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9.
Üleannustamine

Hüpoglükeemiat ei ole täheldatud metformiinvesinikkloriidi annustega kuni 85 g, kuigi sellistel
juhtudel on esinenud laktatsidoosi. Suur metformiini üleannustamine või kaasuvad riskid võivad
põhjustada laktatsidoosi. Laktatsidoos vajab vältimatut abi ja seda tuleb ravida haiglas. Kõige
efektiivsem meetod laktaadi ja metformiini eemaldamiseks on hemodialüüs.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1.
Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: suukaudsed vere glükoosisisaldust vähendavad ained, välja arvatud
insuliinid, biguaniidid
ATC-kood: A10BA02

Toimemehhanism
Metformiin võib toimida kolme mehhanismi kaudu:
(1)
glükoosi tootmise vähendamine maksas glükoneogeneesi ja glükogenolüüsi inhibeerimise teel;
(2)
lihastes insuliinitundlikkuse suurendamine, mis parandab perifeerse glükoosi omastamist ja
utiliseerimist;
(3)
glükoosi soolest imendumise aeglustamine.
Metformiin stimuleerib rakusisest glükogeeni sünteesi, toimides glükogeeni süntaasile. Metformiin
suurendab membraansete glükoosi transporterite (GLUT) kõikide tüüpide transpordivõimet.

Farmakodünaamilised toimed
Metformiin on hüperglükeemiavastase toimega biguaniid, mis vähendab nii basaalset kui ka
söögijärgset plasma glükoosisisaldust. Ta ei stimuleeri insuliini sekretsiooni ja seega ei põhjusta
hüpoglükeemiat.

Inimeste puhul on metformiinil selle glükeemilisest toimest sõltumata soodsad toimed lipiidide
metabolismile. Seda on näidatud terapeutiliste annustega kontrollitud keskmise kuni pikaajalise
kestusega kliinilistes uuringutes: metformiin vähendab üldkolesterooli, LDL-kolesterooli ja
triglütseriidide sisaldust.

Metformiini kasutamist seostati kliinilistes uuringutes kas stabiilse kehakaaluga või tagasihoidliku
kaalulangusega.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Prospektiivne randomiseeritud uuring (UKPDS) on kinnitanud vere suhkrusisalduse tõhusa kontrolli
pikaajalist kasu II tüüpi diabeediga täiskasvanud patsientidel.
Ülekaalulisi patsiente raviti metformiiniga pärast seda, kui ainult dieet ei osutunud piisavaks.
Ravitulemuste analüüs näitas järgmist:
- igasuguste
diabeedi
tüsistuste
absoluutse
riski
oluline
vähenemine
metformiinvesinikkloriidi grupis (29,8 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta) võrreldes ainult dieediga
(43,3 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta,, p = 0,0023), ja võrreldes sulfonüüluurea kombineeritud ravi
ning insuliini monoteraapia gruppidega (40,1 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta, p = 0,0034);
- diabeedist tingitud suremuse absoluutse riski oluline vähenemine: metformiinvesinikkloriidi
grupis 7,5 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta, ainult dieediga 12,7 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta
(p = 0,017);
- üldise suremuse absoluutse riski oluline vähenemine: metformiinvesinikkloriidi grupis
13,5 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta võrreldes ainult dieediga 20,6 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta
(p = 0,011) ja võrreldes sulfonüüluurea kombineeritud ravi ja insuliini monoteraapia gruppidega
18,9 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta (p = 0,021);
- müokardiinfarkti absoluutse riski oluline vähenemine: metformiinvesinikkloriidi grupis
11 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta, ainult dieediga 18 juhtu/1000 patsiendiaasta kohta (p = 0,01).
Metformiinvesinikkloriidi kasutamisel teise rea ravimina kombinatsioonis sulfonüüluureaga ei ole
kliinilistes tulemustes eeliseid leitud.
I tüüpi diabeedi puhul on metformiinvesinikkloriidi ja insuliini kombinatsiooni valitud patsientidel
kasutatud, kuid selle kombinatsiooni kliinilised eelised ei ole ametlikult kinnitatud.

Lapsed
Kontrollitud 1-aastase kestusega kliinilistes uuringutes on piiratud arvul lastel vanuses 10-16 eluaastat
saadud samasugune vastus glükeemilise kontrolli osas nagu täiskasvanutel.

5.2
Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast metformiini annuse suukaudset manustamist saabub T
2,5 tunniga. 500 mg või 850 mg
max
metformiinvesininkloriidi tableti absoluutne biosaadavus on tervetel isikutel ligikaudu 50-60%. Pärast
suukaudset manustamist oli väljaheites leiduv imendumata osa 20-30%.
Pärast suukaudset manustamist on metformiini imendumine küllastuv ja mittetäielik. Arvatakse, et
metformiini imendumise farmakokineetika on mittelineaarne.
Metformiini soovitatud annuste ja annustamisrežiimide puhul saabub tasakaalukontsentratsioon
plasmas 24-48 tunni jooksul ja on üldiselt alla 1 µg/ml. Kontrollitud kliinilistes uuringutes ei ületanud
metformiini maksimaalne plasmatase (C ) isegi maksimaalsete annuste puhul 4 µg/ml.
max
Toit vähendab metformiini imendumise ulatust ja aeglustab seda vähesel määral.
Metformiinvesinikkloriidi 850 mg annuse suukaudse manustamise järel täheldati 40% madalamat
maksimaalset plasmakontsentratsiooni, AUC (kontsentratsiooni-aja kõvera alune pindala) 25%
vähenemist ja maksimaalse plasmakontsentratsiooni (T
) saavutamiseks kuluva aja pikenemist 35
max
minuti võrra. Nende leidude kliiniline olulisus ei ole teada.

Jaotumine
Seondumine plasmavalkudega on ebaoluline. Metformiinvesinikkloriid jaotub erütrotsüütidesse.
Maksimaalne kontsentratsioon veres on madalam kui plasmas ja see saabub ligikaudu samal ajal. Vere
punalibled on ilmselt teiseks jaotumisruumiks. Keskmine jaotusruumala (V ) oli vahemikus
d
63...276 liitrit.

Biotransformatsioon
Metformiin eritub uriiniga muutumatul kujul. Inimestel ei ole metaboliite tuvastatud.

Eritumine
Metformiini renaalne kliirens on > 400 ml/min, mis näitab, et metformiin elimineeritakse
glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarsekretsiooni teel. Suukaudse annuse manustamise järel on
eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 6,5 tundi.
Neerufunktsiooni kahjustuse puhul väheneb renaalne kliirens proportsionaalselt kreatiniini kliirensiga
ja seega pikeneb eliminatsiooni poolväärtusaeg, mis põhjustab metformiini tõusnud taset plasmas.

Lapsed
Uuring üksikannusega: Pärast 500 mg metformiinvesinikkloriidi üksikannuse manustamist oli lastel
farmakokineetiline profiil samasugune kui täiskasvanutel.
Uuring
korduvannusega:
Andmed
piirduvad
ühe
uuringuga.
Pärast
korduvate
metformiinvesinikkloriidi annuste, 500 mg kaks korda päevas seitsme päeva jooksul, manustamist oli
laste maksimaalne plasmakontsentratsioon C ja süsteemne ekspositsioon (AUC ) vähenenud
max
0-t
ligikaudu 33% ja 40%, võrreldes täiskasvanutega, kes said vastavalt korduvannuseid 500 mg kaks
korda päevas 14 päeva jooksul. Et annus on individuaalselt kohandatud glükeemilise kontrolli alusel,
on sellel vaid piiratud kliiniline tähtsus.

5.3
Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise
ohutuse,
kroonilise
toksilisuse,
genotoksilisuse,
kartsinogeensuse
ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Tableti sisu:
Hüpromelloos,
Povidoon K 25,
Magneesiumstearaat (Ph. Eur) [taimne],

Õhuke polümeerikate:
Hüpromelloos,
Makrogool 6000,
Titaandioksiid (E 171)


6.2
Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3
Kõlblikkusaeg

5 aastat


6.4
Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/alumiiniumblister

Pakendis 30, 60 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa


8.
MÜÜGILOA NUMBER

348601


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.06.2001/10.06.2011


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed