MAGVIT B6

Toimeained: püridoksiin+magneesium

Ravimi vorm: gastroresistentne tablett

Ravimi tugevus: 5mg+470mg 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MAGVIT B6 ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on MAGVIT B
6 ja milleks seda kasutatakse

MAGVIT B sisaldab magneesiumlaktaatdihüdraati ja B -vitamiini püridoksiinvesinikkloriidina.
6
Magneesium reguleerib ioonide transporti rakus - see vähendab närvi-lihase erutuvust. Magneesium ja
kaltsiumioonid võimendavad vastatstikku üksteise iseloomulikke osatoimeid luu formeerimise
protsessis.
Kuna magneesium osaleb paljudes ensümaatilistes reaktsioonides, tuleb arvestada magneesiumi
vaeguse võimalusega järgmiste sümptomite olemasolul: närvilisus, ärrituvus, kurnatus, väsimus,
kerged unehäired, spastilised kõhuvalud, südamekloppimine, lihaste krambid, tundlikkuse häired.
B -vitamiin soodustab magneesiumi imendumist seedetraktist verre, tema läbiminekut
6
rakumembraanidest rakusisesesse ruumi ja vähendab magneesiumi eritumist uriiniga - kõik see aitab
säilitada vajalikku rakusisese magneesiumi kogust. Ühes MAGVIT B tabletis sisalduv B -vitamiini
6
6
ööpäevane annus on piisav B -vitamiini puuduse vältimiseks.
6

MAGVIT B kasutamine on soovitatav magneesiumi ja B -vitamiini vaeguse vältimiseks ja
6
6
raviks.

Magneesiumi preparaate soovitab patsiendile tavaliselt arst, kuna magneesiumi vaeguse varajane
diagnoosimine on võimalik ainult kliiniliste sümptomite alusel.
Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate
võtma ühendust arstiga

2. Mida on vaja teada enne MAGVIT B6 võtmist

Mida on vaja teada enne MAGVIT B
6 võtmist

Ärge võtke MAGVIT B -t:
6
- kui olete magneesiumlaktaatdihüdraadi, püridoksiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis
tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui teil on raske neerupuudulikkus,
- kui teil on liigmagneesiumveresus, B -vitamiini vitamiinimürgistus,
6

- kui teil on südame erutusjuhtehäire,
- kui teil on myasthenia gravis (lihasnõrkus),
- kui teil on Parkinsoni tõbi/sündroom, mida ravitakse L-dopaga ilma samaaegse perifeerse
levodopa dekarboksülaasi inhibiitori manustamiseta,
- kui teil on ebanormaalselt madal vererõhk,
- kui teil on imendumishäirete sündroom, kõhulahtisus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne MAGVIT B võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

6

Muud ravimid ja MAGVIT B6
Kui suukaudseid tetratsükliine manustatakse koos MAGVIT B -ga, soovitatakse mõlema ravimi
6
manustamise vahele jätta 3-tunnine periood, et vältida tetratsükliinide imendumise häireid
seedetraktist. Südame- või neeruhaigusega patsiendid peavad enne ravimi võtmist konsulteerima
arstiga.
Magneesium vähendab teofülliini, tetratsükliinide, rauapreparaatide, fluoriidide ja varfariini tüüpi
suukaudsete antikoagulantide imendumist.
Fosfaadid, suured kaltsiumi annused, liiga suured lipiidid ja fütaadid vähendavad magneesiumi
imendumist seedetraktist. Diureetikumid, tsisplatiin, tsükloseriin ja mineralokortikoidid suurendavad
magneesiumi eritumist uriiniga. Aminoglükosiidsed antibiootikumid, skeletilihaste lõõgastajad ja
kolistiin võivad põhjustada lihashalvatust manustamisel koos magneesiumipreparaatidega. Uriini
aluseliseks muutumine vähendab kinidiini eritumist uriiniga, mis võib tõsta kinidiini üleannustamise
riski. B -vitamiin võib langetada seerumi fenütoiini kontsentratsiooni. Tsükloseriini, hüdralasiini,
6
isoniasiidi, penitsillamiini ja suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine suurendab B -
6
vitamiini vajadust.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

MAGVIT B koos toidu ja joogiga
6

MAGVIT B -t ei tohi võtta tühja kõhuga, sest ta võib põhjustada kõhulahtisust.
6

Rasedus ja imetamine
Magneesiumi võib vajadusel raseduse ajal kasutada.
Kuna magneesium eritub rinnapiima, tuleb imetamise ajal magneesiumi kasutamisest hoiduda.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
MAGVIT B -l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
6

3. Kuidas MAGVIT B6 võtta

Kuidas MAGVIT B võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Profülaktiline annus:
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed 2 tabletti päevas või 1...2 tabletti kaks korda päevas.
Nooremad lapsed - ainult arsti ettekirjutusel.

Raviannus:
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:
kuni 6 tabletti päevas, jaotatuna 2…3 manustamiskorraks söögi aegadel.

Lapsed:
- alates 6. eluaastast (kehakaaluga üle 20 kg), arvestades soovitatavat magneesiumi annust 5…10
mg/kg päevas, tuleb manustada 2…3 tabletti päevas, jaotatuna 2…3 manustamiskorrale;
- üle 14-aastastele (kehakaaluga üle 50 kg) võib manustada täiskasvanute annuseid.

MAGVIT B tabletid tuleb alla neelata koos veega.
6
Ravi tuleb lõpetada niipea kui magneesiumi sisaldus normaliseerub.

Kui teil on tunne, et MAGVIT B toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
6
apteekrile.

Kui te võtate MAGVIT B -t rohkem kui ette nähtud
6
MAGVIT B üleannustamise korral on soovitatav intensiivne vedeliku joomine suures koguses.
6
MAGVIT B üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus ja oksendamine, kõhulahtisus,
6
vererõhu liigne langus, lihasnõrkus, hingamisraskused, südame rütmihäired, tundlikkuse häired ja
valud jäsemetes.
Kui teie või keegi teine võttis MAGVIT B6-t rohkem kui ette nähtud, tuleb otsekohe võtta ühendust arsti
või apteekriga.

Kui te unustate MAGVIT B -t võtta
6
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võivad esineda seedehäired.
Soovitatava annustamisskeemi järgimisel kõrvaltoimeid ei esine. Harva võivad esineda seedetrakti
sümptomid, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või nahapunetus. Pikaajaline püridoksiini kasutamine
annuses 50 mg päevas võib soodustada tundlikkuse häirete teket (sensoorne neuropaatia), samas kui
annused, mis ületavad 200 mg päevas võivad põhjustada foolhappe vaegust, hingamiselundkonna
häireid ja mittepõletikulisi nahahaigusi (dermatoose).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MAGVIT B6 säilitada

Kuidas MAGVIT B
6 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MAGVIT B sisaldab:
6
- Toimeained on magneesiumlaktaatdihüdraat ja püridoksiinvesinikkloriid (B -vitamiin). Üks
6
tablett sisaldab 470 mg magneesiumlaktaatdihüdraati ning 5 mg püridoksiinvesinikkloriidi.
- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, sahharoos, polüvinüülalkohol, ränidioksiid, talk,
magneesiumstearaat. Tableti kattes sisalduvad abiained: metakrüülhappe-etüülakrülaadi
kopolümeer (1:1, tüüp A), talk, titaandioksiid, makrogool 6000, polüvidoon K 25,
räniemulsioon SE 2 (polüdimetüülsiloksaan, alfa-oktadetsüül-omega-hüdroksü-
polüglükooleeter, vesi), naatriumhüdroksiid.

Kuidas MAGVIT B välja näeb ja pakendi sisu

Valged või valkjad, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud tekst
„MAGVIT B “.
6
Polüetüleenist tabletipurk, mis on suletud lastekindla korgiga, sisaldab 30 või 50 tabletti ja on koos
pakendi infolehega pappkarbis.
PVC/Al blisterpakend à 10 tabletti. Pakend sisaldab 3 või 5 blisterpakendit (30 või 50 tabletti), mis on
koos pakendi infolehega pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Omega Pharma Baltics SIA,
K.Ulmana 119, Marupe LV-2167,
Läti

Tootja:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
189 Grunwaldzka
60-322 Poznań
Poola


Lisaküsimuste tekkimisel MAGVIT B kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
6
poole.

Müügiloa hoidja kohalik esindaja Eestis:
Omega Pharma Baltics SIA,
K.Ulmana 119, Marupe LV-2167,
Läti
tel: +371 677 83478,
faks: +371 677 83479,
e-post: eesti@omega-pharma.lv


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

MAGVIT B 470 mg/5 mg gastroresistentsed tabletid
6

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab:
magneesiumlaktaatdihüdraati

470 mg (48 mg magneesiumioone Mg+2)
püridoksiinvesinikkloriidi (B -vitamiin)
5 mg
6

INN. Magnesii lactas dihydricus, pyridoxini hydrocloridum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Magneesiumi ja B -vitamiini vaeguse vältimine ja ravi.
6

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Profülaktiline annus:
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed: 2 tabletti päevas või 1...2 tabletti kaks korda päevas.
Nooremad lapsed: ainult arsti ettekirjutusel.

Raviannus:
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:
kuni 6 tabletti päevas, jagatuna 2…3 manustamiskorraks söögiaegadel.

Lapsed:
- alates 6. eluaastast (kehakaaluga üle 20 kg), arvestades soovitatavat magneesiumi annust 5…10
mg/kg päevas, tuleb manustada 2…3 tabletti päevas, jagatuna 2…3 manustamiskorrale;
- üle 14-aastastele ( kehakaaluga üle 50 kg) võib manustada täiskasvanute annuseid.

MAGVIT B tabletid tuleb alla neelata koos veega.
6
Ravi tuleb lõpetada niipea, kui magneesiumisisaldus normaliseerub.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes, raske neerupuudulikkus,
hüpermagneseemia, B -vitamiini hüpervitaminoos, atrioventrikulaarne blokaad,
6
myasthenia gravis,
Parkinsoni tõbi (sündroom), mida ravitakse L-dopaga ilma perifeerse levodopa dekarboksülaasi
inhibiitori manustamiseta, raske hüpotensioon, malabsorbtsioonisündroom, kõhulahtisus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Magneesiumidefitsiidist tingitud sümptomid kaovad tavaliselt ühe kuu jooksul pärast ravi algust. Kui
tervislik seisund selle ajaga ei parane, tuleb ravi lõpetada ja patsienti täiendavalt uurida.

Kui suukaudseid tetratsükliine manustatakse koos MAGVIT B -ga, soovitatakse mõlema ravimi
6
manustamise vahele jätta 3-tunnine intervall, et vältida tetratsükliinide imendumise häireid
gastrointestinaaltraktist.
Südame- või neeruhaigusega patsiendid peavad enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.
Samaaegse kaltsiumivaeguse korral tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne
kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist.
MAGVIT B -preparaati ei tohi võtta tühja kõhuga, sest see võib põhjustada kõhulahtisust.
6
Teadmiseks diabeetikutele: kaetud tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Magneesium vähendab teofülliini, tetratsükliinide, rauapreparaatide, fluoriidide ja varfariinitüüpi
suukaudsete antikoagulantide imendumist.
Fosfaadid, suured kaltsiumiannused, liiga suured lipiidide ja fütaatide annused vähendavad
magneesiumi imendumist seedetraktist. Diureetikumid, tsisplatiin, tsükloseriin ja mineralokortikoidid
suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga. Aminoglükosiidantibiootikumid, skeletilihaste
relaksandid ja kolistiin võivad manustamisel koos magneesiumipreparaatidega põhjustada
lihasparalüüsi. Uriini aluseliseks muutumine vähendab kinidiini eritumist uriiniga, mis võib tõsta
üleannustamise riski. B -vitamiin võib langetada seerumi fenütoiini kontsentratsiooni. Tsükloseriini,
6
hüdralasiini, isoniasiidi, penitsillamiini ja suukaudsete kontratseptiivide kasutamine suurendab B -
6
vitamiini vajadust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ei ole teada, kas MAGVIT B kasutamine kujutab endast ohtu lootele, sest piisavalt laiaulatuslikke ja
6
kontrollitud uuringuid inimestel ei ole läbi viidud.
Magneesiumi võib vajadusel raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Kuna magneesium eritub rinnapiima, tuleb imetamise ajal magneesiumi kasutamisest hoiduda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

MAGVIT B -l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
6

4.8. Kõrvaltoimed

Soovitatava annustamisskeemi järgimisel kõrvaltoimeid ei esine. Harva võivad esineda
gastrointestinaalsed sümptomid, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või nahapunetus. Pikaajaline
püridoksiini kasutamine annuses 50 mg päevas võib soodustada sensoorse neuropaatia tekkimist,
samas kui annused, mis ületavad 200 mg päevas võivad põhjustada foolhappe defitsiiti, respiratoorseid
häireid ja dermatoose.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

MAGVIT B pikaajaline kasutamine soovitatust suuremates annustes võib põhjustada eespool
6
loetletud kõrvaltoimeid, samuti hüpotensiooni, lihasnõrkust, tundehäireid, valu jäsemetes,
kõõlusreflekside kadumist, hingamisraskust ja südame rütmihäireid milk-alkali sündroomi tulemusena.
Üleannustamise korral tuleb patsiendile manustada vedelikku suu kaudu või veeni (rasketel juhtudel
manustatakse veenisiseselt naatriumkloriidilahust). Kohe pärast hüdratsiooni tuleb manustada
furosemiidi või teisi diureetikume. Kui paranemist ei ilmne, võib manustada kaltsitoniini. Suukaudseid
fosfaate võib manustada patsientidele, kellel on madal seerumi fosfaadisisaldus ja normaalne
neerufunktsioon.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Vitamiinid mineraalainetega, ATC-kood: A11JB81

Kvantitatiivselt on magneesium tähtsuselt neljas organismi katioon ja magneesiumi igapäevane
vajadus on 5 mg/kg kehakaalu kohta päevas. Raske magneesiumipuuduse korral, intensiivse füüsilise
või vaimse stressi puhul ja lastel intensiivse kasvu perioodidel tõuseb magneesiumivajadus kaks
korda. Ainult umbes 1% kogu magneesiumist paikneb ekstratsellulaarses ruumis, samas kui 50%
leidub luudes ja ülejäänud osa erinevate rakkude intratsellulaarses ruumis. Füsioloogiline seerumi
magneesiumi kontsentratsioon on keskmiselt 0,8...1,05 mmol/l (1,9...2,5 mg%). Seerumi magneesium
esineb ultrafiltreeritavas fraktsioonis, ioniseeritud fraktsioonis ja valkudega seotud fraktsioonis.
Valkudega seotud fraktsiooni suurus sõltub vere pH-st. Normaalne seerumi magneesiumisisaldus
sõltub piisavast magneesiumi saamisest toiduga ja magneesiumi eritumist neerude ja seedetrakti kaudu
piiravast tõhusast süsteemist. Dieet, mis sisaldab palju kaltsiumi ja fosfaate, häirib seedetraktist
sõltuvat seerumi magneesiumi kontsentratsiooni kontrolli. Magneesiumi homöostaasi võib reguleerida
ka PTH (paratüreoidhormoon). Magneesium reguleerib ioonide transporti rakkudes - vähendab
neuromuskulaarset erutuvust, toimib sünergiliselt kaltsiumioonidega luu formeerumise protsessis ja
väldib pehmete kudede kaltsifitseerumist. Magneesiumi puudus soodustab üliärrituvuse,
kontsentreerumisraskuste ja uinumisraskuste, suurenenud stressitundlikkuse ja lihasfunktsiooni häirete
tekkimist. Magneesiumi puudus suurendab hüpertensiooni, südame isheemiatõve, müokardi infarkti ja
südamearütmiate riski. On leitud, et B -vitamiin (püridoksiin) suurendab magneesiumi imendumise
6
tõhusust seedetraktist 40% võrra ja inhibeerib magneesiumi eritumist organismist.
B -vitamiin (püridoksiin) sisaldab kolme bioekvivalentset püridiini derivaati. Püridoksiini aktiivseks
6
vormiks organismis on püridoksaali fosfaatester, mis on transaminaaside ja aminohapete
dekarboksülaaside koensüüm ning osaleb serotoniini, DOPA ja GABA formeerumisel
kesknärvisüsteemis. Olles glükogeeni fosforülaasi koensüüm, kontrollib püridoksiin glükoosi
kontsentratsiooni suurenemist lihastes. δ-aminolevuliinhappe süntetaasi koensüümina osaleb ta
hemoglobiini sünteesis.
B -vitamiini puudus väljendub inimestel iivelduse, oksendamise, naha ja limaskestade põletiku ja
6
kahjustuste, psüühiliste sümptomite, konvulsioonide, polüneuriidi ja mikrotsütaarse aneemiana (δ-
aminolevuliinhappe süntetaasi, mille koensüümiks on püridoksiin, apoensüümi sünteesi geneetiliselt
determineeritud defekt). Püridoksiini soolad, peamiselt vesinikkloriid, on kõige tavalisemad B -
6
vitamiini vormid, mida meditsiinilises praktikas kasutatakse. B -vitamiini kasutatakse metaboolsete
6
häirete, naha ja limaskestade kahjustuste raviks, B -vitamiinile tundliku aneemia korral,
6
paranemisperioodidel ja depressiivsete sündroomide puhul.
MAGVIT B füsioloogilised toimed organismis hõlmavad sünergistlikku toimet mõlema toimeaine
6
vahel, mille biokeemilisi omadusi on kirjeldatud eespool.

5.2. Farmakokineetilised omadused

B -vitamiin imendub kergesti seedetraktist pärast suukaudset manustamist ja metaboliseeritakse
6
seejärel 4-püridiin-karboksüülhappeks (isonikotiinhappeks) ning eritatakse selles vormis.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

MAGVIT B ohutuks kasutamiseks tuleb järgida annustamisjuhiseid ja vastunäidustusi.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos
Sahharoos
Polüvinüülalkohol
Ränidioksiid
Talk
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer (1:1, tüüp A)
Talk
Titaandioksiid
Makrogool 6000
Polüvidoon K 25
Räniemulsioon SE-2 (polüdimetüülsiloksaan, alfa-oktadetsüül-omega-hüdroksü-polüglükooleeter,
vesi)
Naatriumhüdroksiid

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüetüleenist tabletipurk, mis on suletud lastekindla korgiga, sisaldab 30 või 50 tabletti ja on koos
pakendi infolehega pappkarbis.
PVC/Al blisterpakend à 10 tabletti. Pakend sisaldab 3 või 5 blisterpakendit (30 või 50 tabletti), mis on
koos pakendi infolehega pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Omega Pharma Baltics SIA,
K.Ulmana 119, Marupe LV-2167, Läti

8. Müügiloa number

467805

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

04.02.2005/28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015