MAGNESIUM DIASPORAL 300

Toimeained: magneesiumtsitraat

Ravimi vorm: suukaudse lahuse graanulid

Ravimi tugevus: 1830mg 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MAGNESIUM DIASPORAL 300 ja milleks seda kasutatakse

Magnesium Diasporal 300 kasutatakse magneesiumivaeguse vältimiseks ja raviks.

Magnesium Diasporal 300 sisaldab toimeainena magneesiumtsitraati, mis on organismi poolt hästi
omastatav. Magneesium on elutähtis mineraalaine, mida organismis ei sünteesita. Seetõttu on oluline
magneesiumi manustamine toiduga. Kui toit sisaldab liiga vähe magneesiumi, võib tekkida
magneesiumivaegus. Magneesium reguleerib erutuvuspärssijana südamerütmi ja stabiliseerib
südametegevust, toetab lihasrakkude talitlust ja hoiab sellega ära lihaskrambid.
Ainevahetuses osaleb üle 300 ensüümi, mis vajavad toimimiseks magneesiumi. Magneesium vähendab ka
stressihormoonide (nt adrenaliini) nõristust ning tasakaalustab suurenenud magneesiumivajadust
stressisituatsioonides.

2. Mida on vaja teada enne MAGNESIUM DIASPORAL 300 võtmist

Ärge kasutage Magnesium Diasporal 300
- kui olete magneesiumtsitraadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on raske neerufunktsiooni häire.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Magnesium Diasporal 300 kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed
Lastega ei ole uuringuid läbi viidud.

Muud ravimid ja Magnesium Diasporal 300
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Aminoglükosiidantibiootikumid, tsisplatiin ja tsüklosporiin A suurendavad magneesiumi eritumist.
Magneesium, raud, fluoriidid ja tetratsükliinid mõjutavad vastastikku teineteise imendumist.
Magnesium Diasporal 300 ja eelpool loetletud aineid sisaldavate preparaatide manustamise vahele peab
jääma 2...3 tundi.

Rasedus ja imetamine
Magnesium Diasporal 300 võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Magnesium Diasporal 300 ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Magnesium Diasporal 300 sisaldab sahharoosi
Ravim sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi
kasutamist nõu oma arstiga. 1 kotike graanuleid vastab 0,2 leivaühikule.

3. Kuidas MAGNESIUM DIASPORAL 300 võtta

KUDAS MAGNESIUM DIASPORAL 300 KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 kotike (295,7 mg magneesiumi) ööpäevas.
Üks kotike graanuleid lahustada pooles klaasis mahlas, tees või vees ning juua kohe pärast valmistamist.
Veega lahustamisel on saadud lahus selge kuni kergelt kollane, hägune vedelik.

Kui teil on tunne, et Magnesium Diasporal 300 graanulite toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Magnesium Diasporal 300 rohkem kui ette nähtud
Normaalse neerufunktsiooniga patsiendil ei teki magneesiumi suukaudse üleannustamise korral
mürgistusnähte.

Kui te unustate Magnesium Diasporal 300 võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Magnesium Diasporal 300 võtmise
Ei oma toimet.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st) võib Magnesium Diasporal 300 kasutamise
alustamisel esineda patsiendil pehme väljaheide kuni kõhulahtisuseni.
Need kõrvaltoimed on ohutud ja taanduvad iseenesest.

Kõhulahtisuse tekkimisel tuleb ravi ajutiselt katkestada. Uuesti alustada vähendatud annusega pärast
sümptomite leevendumist ja/või kadumist.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas MAGNESIUM DIASPORAL 300 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Magnesium Diasporal 300 pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Magnesium Diasporal 300 sisaldab

Toimeaine on magneesiumtsitraat.
1 kotike (5 g) sisaldab 1830 mg magneesiumtsitraati, mis vastab 295,7 mg magneesiumile (12 mmol,
24 mEq).

Abiained on sahharoos, veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, riboflaviin (E101), apelsini lõhna-ja maitseaine, maltodekstriin.

Kuidas Magnesium Diasporal 300 välja näeb ja pakendi sisu

Iseloomuliku lõhna ja maitsega kollased graanulid.

5 g graanuleid lamineeritud fooliumist (paber/alumiinium/polüetüleen) kotikeses, mis on pakitud 20; 50
või 100 kaupa karpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Protina Pharmazeutische GmbH
Adalperostrasse 37
85737 Ismaning
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
51014 Tartu
Tel: + 372 738 0676

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2012 Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Magnesium Diasporal 300, 1830 mg suukaudse lahuse graanulid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kotike (5 g) sisaldab 1830 mg magneesiumtsitraati, mis vastab 295,7 mg magneesiumile (12 mmol,
24 mEq).

INN. Magnesii citras

Teadaolevat toimet omav abiaine: sahharoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse lahuse graanulid.

Iseloomuliku lõhna ja maitsega kollased graanulid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Magneesiumivaeguse vältimine ja ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Üks kotike graanuleid (295,7 mg magneesiumi) ööpäevas.

Lapsed
Magnesium Diasporal 300 ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel andmed puuduvad.


Üks kotike graanuleid lahustada pooles klaasis mahlas, tees või vees ning juua kohe pärast valmistamist.
Veega lahustamisel on saadud lahus selge kuni kergelt kollane, hägune vedelik.

4.3. Vastunäidustused

Magnesium Diasporal 300 ei tohi kasutada raske neerufunktsiooni häire korral ega ülitundlikkuse
esinemisel toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sukraas-
isomaltaas puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

1 kotike graanuleid vastab 0,2 leivaühikule.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Aminoglükosiidantibiootikumid, tsisplatiin ja tsüklosporiin A suurendavad magneesiumi eritumist.
Magneesium, raud, fluoriidid ja tetratsükliinid mõjutavad vastastikku teineteise imendumist.
Magnesium Diasporal 300 ja eelpool loetletud aineid sisaldavate preparaatide manustamise vahele peab
jääma 2...3 tundi.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Magnesium Diasporal 300 võib kasutada raseduse ajal.

Imetamine
Magnesium Diasporal 300 võib kasutada imetamise ajal.

Fertiilsus
Puuduvad viited väärarendite tekkimise riski kohta. Dokumenteeritud kogemus ravimi manustamise kohta
inimestel raseduse varajases staadiumis on vähene.
Kui magneesiumi manustatakse vahetult enne sünnitust, tuleb vastsündinut jälgida 24...48 tunni jooksul
mürgistusnähtude suhtes (neuroloogiline depressioon koos hingamisdepressiooniga, lihasnõrkus,
reflekside puudulikkus).
Aminoglükosiidantibiootikumide manustamist tuleb vältida võimalike koostoimete tõttu (vt lõik 4.5).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Magnesium Diasporal 300 ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid hinnatakse esinemissageduse alusel järgmiselt:

väga sage
> 1/10
sage
> 1/100 kuni < 1/10
aeg-ajalt
> 1/1000 kuni < 1/100
harv
> 1/10 000 kuni < 1/1000
väga harv
< 1/10 000
teadmata
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt:
Magnesium Diasporal 300 suuremate annuste korral võib tekkida kerge kõhulahtisus.
Kõhulahtisuse ilmnemisel tuleb ravi ajutiselt katkestada. Uuesti alustada vähendatud annusega pärast
sümptomite leevendumist ja/või kadumist.

4.9. Üleannustamine

Normaalse neerufunktsiooniga patsiendil ei teki magneesiumi suukaudse üleannustamise korral
mürgistusnähte. Ainult raske neerupuudulikkuse korral võib tekkida magneesiumi kuhjumine organismi
koos mürgistusnähtudega.

Mürgistuse sümptomid
Perifeerne kuraare-tüüpi halvatus koos iivelduse, oksendamise, võimaliku rahutuse, unisuse ning
äärmuslikel juhtudel apnoe ja asüstooliaga.

Mürgistuse ravi
Kaltsiumi intravenoosne ja 1...2 ampulli neostigmiini lahuse intramuskulaarne või subkutaanne
manustamine.
Intravenoosne või suukaudne isotoonilise naatriumkloriidilahuse manustamine.
Abistav hingamine ja vereringe toetamine.
Neerupuudulikkuse korral hemodialüüs.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Mineraalainete lisandid, teised mineraalainete lisandid, magneesium,
magneesiumtsitraat.

ATC-kood: A12CC04

Magneesium toimib füsioloogiliselt kaltsiumi antagonistina, stabiliseerib rakumembraane ja vähendab
neuromuskulaarset erutuvust.

Neuromuskulaarse erutuvuse suurenemine võib olla magneesiumivaeguse indikaatoriks organismis.
Magneesiumivaegus võib väljenduda järgmiste häiretena: tetaania; lihaskrambid, soolespasmid,
kõrgenenud neuromuskulaarne erutuvus, raseduse ajal enneaegsed emaka kokkutõmbed, eklampsia/pre-
eklampsia, düsmenorröa.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Magneesium imendub aeglaselt ja mittetäielikult - peamiselt peensooles. Mitteimendunud kogus võib
põhjustada kõhulahtisust. Imendunud magneesium eritub organismist põhiliselt neerude kaudu.

Jaotumine organitesse ja kudedesse
Seerumis esineb ligikaudu 1% (0,8 kuni 1,0 mmol/l, mis vastab1,6...2,0 mEq/l ) kogu organismis leiduvast
magneesiumist. Umbes 45% sellest on seotud albumiini või teiste ligandidega. Ülejäänud ioniseeritud
magneesium moodustab füsioloogiliselt aktiivse koguse.
Umbes pool organismi magneesiumist asub rakkudes, ülejäänud osa luudes. Luude pinnalt imenduv
magneesiumi hulk on tasakaalus magneesiumi sisaldusega seerumis. Magneesiumi kontsentratsioon
seerumis muutub ööpäeva jooksul. Seoses tasakaaluga magneesiumi vereseerumi sisalduses ja luudes, ei
saa seerumi kontsentratsiooni alusel teha järeldusi magneesiumi sisalduse kohta organismis.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Plasmakontsentratsioon kuni 2 mmol/l on üldiselt hästi talutav. Kõrgemad kontsentratsioonid võivad
põhjustada järgmisi sümptome: vererõhu langus, iiveldus, oksendamine, reflekside nõrgenemine, unisus,
muutused EKG-s, hingamisdepressioon ja asüstoolia.

Äge toksilisus
Magneesiumisoolade suukaudsel manustamisel esineb mürgistust harva, kuid see võib tekkida
neerupuudulikkusega patsientidel. Suukaudsed annused üle 50 g magneesiumi magneesiumsulfaadina
võivad olla inimesele letaalsed.

Krooniline toksilisus
Vt lõik 4.8 Kõrvaltoimed.

Mutageensus ja kartsinogeensus
Magneesiumisoolade mutageensuse uuringuid ning suukaudselt manustatavate magneesiumisoolade
kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Reproduktsioonitoksilisus
Puuduvad viited väärarendeid põhjustava toime kohta. Dokumenteeritud kogemus ravimi manustamise
kohta inimestel raseduse varajases staadiumis on vähene.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

.
Sahharoos, veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, riboflaviin (E101), apelsini lõhna- ja
maitseaine, maltodekstriin.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paindlikust materjalist pakend, mis koosneb kahest pinnast ning on suletud kokkuvoltimisel. Sisu on ette
nähtud ühekordseks kasutamiseks.

5 g graanuleid lamineeritud fooliumist (paber/alumiinium/polüetüleen) kotikeses, mis on pakitud 20; 50
või 100 kaupa karpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Protina Pharmazeutische GmbH
Adalperostrasse 37
85737 Ismaning
Saksamaa

Tel: + 49 89 99 65 530
Faks: + 49 89 96 34 46
E-post: info@protina.de

8. Müügiloa number

539707

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.03.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI
LÄBIVAATAMISE
KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juulis 2012