LYMPHOMYOSOT

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, lahus

Ravimi tugevus: 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LYMPHOMYOSOT ja milleks seda kasutatakse

Lymphomyosot on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne LYMPHOMYOSOT võtmist

Ärge võtke Lymphomyosot'i, kui te olete allergiline või ülitundlik Lymphomyosot'i toimeainete või
mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lymphomyosot, kuna
antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Lymphomyosot ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele
naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia.
Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on
võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole
soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse
ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega
(vt lõik "Eriline ettevatus on vajalik:..").

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lymphomyosot'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud,
ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

3. Kuidas LYMPHOMYOSOT võtta

Võtke Lymphomyosot'i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 15-20 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel
15...20 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.
Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.
Lapsed vanuses 2...5 aastat.: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.
Lapsed alla 2 aastat: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni
jooksul.
Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees.
Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Kui teil on tunne, et Lymphomyosot’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Lymphomyosot’i rohkem kui peab
Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Lymphomyosot’i võtta
Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Lymphomyosot’i kasutamist
Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lymphomyosot põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10 000
kasutajate kohta).
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas LYMPHOMYOSOT säilitada

Lymphomyosot ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Lymphomyosot'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida LYMPHOMYOSOT sisaldab

100 g sisaldab:
Toimeiained:

Myosotis arvensis

D 3
5 g
Veronica officinalis

D 3
5 g
Teucrium scorodonia
D 3
5 g
Pinus sylvestris
D 4
5 g
Gentiana lutea

D 5
5 g
Equisetum hyemale

D 4
5 g
Sarsaparilla
D
g
Scrophularia nodosa

D 3
5 g
Juglans regia


D 3
5 g
Calcium phosphoricum D 12
5 g
Natrium sulfuricum

D 4
5 g
Fumaria officinalis

D 4
5 g
Levothyroxinum

D 12
5 g
Araneus diadematus

D 6
5 g
Geranium robertianum D 4
10 g
Nasturtium officinale
D 4
10 g
Ferrum jodatum

D 12
10 g

Abiaine: etanool


Kuidas Lymphomyosot välja näeb ja pakendi sisu
Lymphomyosot on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.
Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail:info@aconit.ee


Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lymphomyosot, suukaudsed tilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g sisaldab:
Toimeained:

Myosotis arvensis

D 3
5 g
Veronica officinalis

D 3
5 g
Teucrium scorodonia

D 3
5 g
Pinus sylvestris
D 4
5 g
Gentiana lutea

D 5
5 g
Equisetum hyemale

D 4
5 g
Sarsaparilla
D
g
Scrophularia nodosa

D 3
5 g
Juglans regia


D 3
5 g
Calcium phosphoricum D 12
5 g
Natrium sulfuricum

D 4
5 g
Fumaria officinalis

D 4
5 g
Levothyroxinum

D 12
5 g
Araneus diadematus

D 6
5 g
Geranium robertianum D 4
10 g
Nasturtium officinale

D 4
10 g
Ferrum jodatum
D 12
10 g

Abiained vaata lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, lahus
Lymphomyosot on selge, kergelt kollakas lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Näidustus:

Homöopaatiline preparaat

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 15...20 tilka 3 korda päevas. Ägedatel
juhtudel 15...20 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti
järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti
järel 2 tunni jooksul.

Lapsed alla 2 aasta: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.
Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees.
Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

4.3. Vastunäidustused

Vastnäidustused

Teadaolev allergia või ülitundlikkus Lymphomyosot'i toimeainete või mõne abiaine suhtes.
Kilpnäärme haiguste puhul enne kasutamist konsulteerige arstiga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi ühe annuse kohta (10 tilka).
See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei
ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele.
Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi
sisaldusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste
tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Lymphomyosot'i mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest
mõjudest ei ole teavitatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik
4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Lymphomyosot'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole
täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10
000 kasutajate kohta).

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste
tõttu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.
Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

Sisaldab 35 mahu % alkoholi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Lymphomyosot ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tilgutiga pudel pappkarbis. Pakendis on 30 või 100 ml Lahust.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erilisi nõudeid ei ole.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

8. Müügiloa number

546207

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

11.05.2007/4.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012