KLOTRIMASOOL GSK

Toimeained: klotrimasool

Ravimi vorm: vaginaaltablett

Ravimi tugevus: 100mg 6TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on KLOTRIMASOOL GSK ja milleks seda kasutatakse

Klotrimasool GSK vaginaaltabletid on näidustatud tundlike seente poolt põhjustatud vaginiidi
(tupepõletik) raviks.

Klotrimasoolile on iseloomulik lai antimükootiline toimespekter. Ta kahjustab ja pärsib arengut
järgmistel patogeenidel:

dermatofüüdid
-
(Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton rubrum),

pärmseened
-
(Candida sp., Cryptococcus neoformans),

dimorfsed seened (
-
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidicides
brasiliensis)Klotrimasool pärsib seenerakus nukleiinhapete, valkude ja ergosterooli sünteesi. Tulemuseks on
seene rakuseina terviklikkuse kadu ja seeneraku hävimine.

2. Mida on vaja teada enne KLOTRIMASOOL GSK võtmist

Ärge kasutage Klotrimasool GSK vaginaaltablette:
- kui te olete klotrimasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- menstruatsiooni ajal
- alla 12-aastastel lastel.Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Informeerige oma arsti kui:

1
- teil esineb rasedus või kahtlustatav rasedus
- teie vanus on alla 12 või üle 60 aasta
- teil on esinenud viimase 6 kuu jooksul enam kui kaks vaginaalse kandidiaasi juhtu

Eriline ettevaatus on vajalik Klotrimasool GSK vaginaaltablettidega:
- kui teil on esinenud ülitundlikkust (allergiat) teiste seenevastaste imidasooli derivaatide
suhtes.
- vaginaaltablettide kasutamise ajal ei tohi kasutada tampoone.
- hoiduge kontaktist silmadega.
- vaginaaltablette ei tohi neelata alla.
- kõiki nakatunud kohti tuleb ravida samal ajal.

Kui teil on esinenud mõni allpool loetletud sümptomitest või seisunditest, ei tohiks te
vaginaaltablette kasutada enne arstiga eelnevalt konsulteerimata:
- ebaregulaarsed tupeverejooksud
- ebatavaline tupeverejooks või veresegune voolus
- ebameeldiva lõhnaga tupeeritis
- häbeme või tupehaavandid, villid või valulikkus
- alakõhuvalu või valulik urineerimine
- mistahes kõrvaltoime, mis võib olla raviga seotud, nt punetus, ärritus või turse
- palavik (kehatemperatuur üle 38°C) või külmavärinad
- iiveldus ja oksendamine
- kõhulahtisus
- seljavalu
- õlga kiirgav valu

Muud ravimid ja Klotrimasool GSK
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ravimeid, kaasa arvatud
ilma retseptita ostetud ravimeid.
Vaginaalse klotrimasooli ja suukaudse takroliimuse (immuunsupressant) kooskasutamisel võib
esineda takroliimuse plasmakontsentratsiooni tõusu. Seetõttu tuleb patsiente takroliimuse
üleannustamise nähtude suhtes hoolikalt jälgida ning vajadusel määrata takroliimuse
plasmakontsentratsiooni.
Rasestumisvastased vahendid: Laborianalüüsid on näidanud, et kooskasutamisel võib see ravim
latekskondoome kahjustada. Sellest tulenevalt võib nimetatud kontratseptiivsete vahendite toime
vähenda. Patsientidele tuleb soovitada vähemalt 5 päeva vältel pärast ravimi kasutamise algust
kasutada teisi rasestumisvastaseid meetmeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Klotrimasool GSK vaginaaltablette tohib raseduse ja
imetamise ajal kasutada ainult vastavalt arsti otsusele ja juhul kui ravist saadav kasu emale kaalub
üles kaasuvad ohud lootele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed puuduvad.

3. Kuidas KLOTRIMASOOL GSK võtta


2
Kasutage Klotrimasool GSK vaginaaltablette alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te
ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Tavaliseks annuseks on 1 tablett kaks korda ööpäevas 3 päeva või üks tablett üks kord ööpäevas
6…7 päeva jooksul, eelistatult enne magamaminekut.
Tabletid tuleb viia sügavale tuppe.
Ravi tuleb lõpetada enne menstruatsiooni algust, sest on oht, et tablett uhutakse menstruaalverega
tupest välja.

Lapsed
Üle 12-aastastele lastele manustatakse klotrimasooli vaginaaltablette samades annustes ja sama
raviskeemiga nagu täiskasvanutele.
Alla 12-aastastele lastele ei tohi Klotrimasool GSK vaginaaltablette manustada.

Eakad, neeru- ja maksafunktsioonihäirega patsiendid
Andmed puuduvad.

Kui sümptomid kestavad kauem kui 7 päeva, võib teil olla arstipoolset ravisse sekkumist vajav
seisund.

Vajadusel võib ravi korrata, kuid infektsiooni kordumine võib viidata kaasuvale meditsiinilisele
probleemile, sh diabeedile või HIV-infektsioonile.

Kui teil tekivad haiguse sümptomid 2 kuu pärast uuesti, peate te tulema arstivisiidile.

Kui samal ajal on infektsioonist haaratud ka häbememokad ja sellega piirnevad alad, tuleb
kaasuvalt teha kreemiga paikset välispidist ravi.

Hoiatus! Seeninfektsioonide ravi peavad saama mõlemad seksuaalpartnerid, hoolimata sellest,
kas haigusnähud esinevad või mitte.
Haiguse taastekke vältimiseks on soovitatav ravi ajal mitte elada suguelu.
Partneril on soovitatav kasutada kondoomi.
Ravi ajal on tampoonide kasutamine keelatud.

Manustamisviis
Vaginaaltablett vajab tupes täielikuks lahustumiseks niiskust, vastasel korral võivad tableti
lahustumata osad tupest väljuda. Lahustumata tableti tükke võivad täheldada tupekuivusega
naised. Seetõttu on oluline asetada tablett nii sügavale tuppe kui võimalik, enne
magamaminemist. Patsient peaks manustamise ajal lamama horisontaalses asendis, jalad kergelt
põlvist kõverdatud.

Ärge ületage arsti poolt määratud annust või ravimi manustamise sagedust.

Kui te kasutate Klotrimasool GSK vaginaaltablette rohkem kui ette nähtud:
Üleannustamise nähud: pearinglus, iiveldus, oksendamine
Ravi: juhusliku suukaudse manustamise järgselt on kliiniliste sümptomite ilmnemisel vaja
rakendada tavapäraseid sümptomaatilisi ravimeetmeid.
Kui te kasutate ravimit rohkem kui ette nähtud, palun kontakteeruge oma arsti või apteekriga.


3
Kui te unustate Klotrimasool GSK vaginaaltabletti kasutada
Kui te unustate ravimit õigel ajal manustada, tehke seda nii kiiresti kui võimalik. Järgmine annus
manustage tavalisel ajal. Ärge manustage kahekordset annust järgmisel päeval, kui ravim jäi
eelmisel päeval manustamata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse järgi järgmiselt:
Väga sage:
> 1/10
Sage:
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt:
>1/1000 kuni <1/100
Harv:
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harv:
<1/10 000
Teadmata:
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: allergilised reaktsioonid (sümptomid nt nõgeslööve, hingeldus, vererõhu langus ja
minestamine)
Seedetrakti häired
Teadmata: kõhuvalu
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: ebamugavustunne suguelundites, turse, põletus, genitaalide limaskesta koorumine,
ärritus, kihelus, valu vaagna piirkonnas, nahalööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamat.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas KLOTRIMASOOL GSK säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte lasta külmuda.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige
oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Klotrimasool GSK sisaldab
- Toimeaine on klotrimasool. 1 vaginaaltablett sisaldab 100 mg klotrimasooli.
- Abiained on: Laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, adipiinhape, naatriumvesinikkarbonaat,
magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, veevaba, naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Klotrimasool GSK välja näeb ja pakendi sisu

4
Tabletid on valged, kaksikkumerad lõigatud äärtega, tableti üks ots on ümar, teine sirge. Tabletid on
pakendatud PCV/alumiinium blistrisse. Blistris on 6 tabletti. Pappkarbis on üks blisterpakend.

Müügiloa hoidja ja tootja
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900


Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014
5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Klotrimasool GSK, 100 mg vaginaaltabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 vaginaaltablett sisaldab 100 mg klotrimasooli.
INN. Clotrimazolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Vaginaaltablett.
Tabletid on valged, kaksikkumerad lõigatud äärtega, pikliku kujuga, tableti üks ots on ümar, teine sirge.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud vaginiit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kui sümptomid püsivad kauem 7 päeva, võib patsiendil olla haigus, mis vajab arsti poolt määratud ravi.

Vajadusel võib ravi korrata, kuid infektsiooni kordumine võib viidata kaasuvale meditsiinilisele
probleemile, sh diabeedile või HIV-infektsioonile.

Kui 2 kuu pärast tekivad patsiendil uuesti sümptomid, peab ta tulema arstivisiidile.

Kui samal ajal on infektsioonist haaratud ka häbememokad ja sellega piirnevad alad, tuleb kaasuvalt teha
kreemiga paikset välispidist ravi.

Vaginaaltablett vajab tupes täielikuks lahustumiseks niiskust, vastasel korral võivad tableti lahustumata
osad tupest väljuda. Lahustumata tableti tükke võivad täheldada tupekuivusega naised. Selle vältimiseks
on seetõttu oluline asetada tablett nii sügavale tuppe kui võimalik, enne magamaminemist.

Menstruatsiooni ajal ravi ei teostata, sest on oht, et tablett uhutakse menstruaalverega tupest välja. Ravi
tuleb enne menstruatsiooni algust lõpetada.


Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed1 tablett kaks korda ööpäevas 3 päeva või üks tablett üks kord
ööpäevas 6…7 päeva jooksul, eelistatult enne magamaminekut.

Lapsed

Üle 12-aastastele lastele manustatakse klotrimasooli vaginaaltablette samades annustes ja sama
raviskeemiga nagu täiskasvanutele.

Alla 12-aastastele lastele ei tohi Klotrimasool GSK vaginaaltablette manustada.

Eakad, neeru- ja maksafunktsioonihäirega patsiendid
Andmed puuduvad.


Intravaginaalne.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiduda kontaktist silmadega ning mitte neelata alla.
Kõiki võimalikke infektsioonikoldeid tuleb ravida samal ajal.

Ravi alustamine

Kui patsiendil esinevad vaginaalse kandidiaasi sümptomid esmakordselt, tuleb teda meditsiiniliselt
nõustada.

Enne vaginaaltablettide kasutamist tuleb patsienti nõustada, kui:
- on esinenud enam kui kaks vaginaalse kandidiaasi juhtu viimase 6 kuu jooksul
- anamneesis on sugulisel teel leviva haiguse põdemine või kokkupuude suguhaigust põdeva
partneriga
- esineb rasedus või kahtlustatav rasedus
- patsiendi vanus on alla 12 või üle 60 aasta
- patsiendil esineb ülitundlikkus imidasoolide või teiste vaginaalselt kasutatavate seentevastaste
ravimite suhtes.

Vaginaaltablette ei tohi kasutada alljärgnevate sümptomite korral ning seejärel tuleb arsti poole pöörduda:
- ebaregulaarsed tupeverejooksud
- ebatavaline tupeverejooks või veresegune voolus

- häbeme või tupehaavandid, villid või valulikkus
- alakõhuvalu või düsuuria
- mistahes kõrvaltoime, mis võib olla raviga seotud, nt punetus, ärritus või turse
- palavik (kehatemperatuur üle 38° C) või külmavärinad
- iiveldus ja oksendamine
- diarröa
- ebameeldiva lõhnaga tupeeritis
- seljavalu
- õlga kiirgav valu

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Rasestumisvastased vahendid
Laborianalüüsid on näidanud, et kooskasutamisel võib see ravim latekskondoome kahjustada.

Sellest tulenevalt võib nimetatud kontratseptiivsete vahendite toime vähenda. Patsientidele tuleb soovitada
vähemalt 5 päeva vältel pärast ravimi kasutamise algust kasutada teisi rasestumisvastaseid meetmeid.

Takroliimus
Vaginaalse klotrimasooli ja suukaudse takroliimuse (immuunsupressant) kooskasutamisel võib esineda
takroliimuse plasmakontsentratsiooni tõusu. Seetõttu tuleb patsiente takroliimuse üleannustamise nähtude
suhtes hoolikalt jälgida ning vajadusel määrata takroliimuse plasmakontsentratsiooni.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ravimit tohib raseduse ajal kasutada ainult vastavalt arsti otsusele ja juhul kui ravist saadav kasu emale
kaalub üles kaasuvad ohud lootele.
Epidemioloogiliste uuringute tulemused ei viita klotrimasooli kõrvaltoimetele raseduse ajal ja ohule loote
tervisele.

Imetamine
Ravimit tohib imetamise ajal kasutada ainult vastavalt arsti otsusele ja juhul kui ravist saadav kasu emale
kaalub üles kaasuvad ohud lapsele.

Fertiilsus
Andmed puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Andmed puuduvad.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute andmed
Ei ole selle ravimi jaoks asjakohased.

Turuletulekujärgsed teatised

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse järgi järgmiselt:
Väga sage:
> 1/10
Sage:
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt:
>1/1000 kuni <1/100
Harv:
> 1/10000 kuni < 1/1000
Väga harv:
<1/10000
Teadmata:
sagedust ei saa olemasolevate andmete järgi hinnata

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: allergilised reaktsioonid (sümptomid nt urtikaaria, düspnoe, hüpotensioon ja sünkoop)

Seedetrakti häired
Teadmata: kõhuvalu

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: vulvovaginaalne ebamugavustunne, turse, põletus, genitaalide limaskesta koorumine, ärritus,
pruuritus, valu vaagna piirkonnas, nahalööve.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise nähud: pearinglus, iiveldus, oksendamine.

Ravi: juhusliku suukaudse manustamise järgselt on kliiniliste sümptomite ilmnemisel vaja rakendada
tavapäraseid sümptomaatilisi ravimeetmeid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Günekoloogias kasutatavad antiseptilised ja infektsioonivastased ained,
imidasooli derivaadid
ATC-kood: G01AF02

Toimemehhanism
Klotrimasool inhibeerib mikroorganismide kasvu ja paljunemist ning sõltuvalt kontsentratsioonist võib
olla fungistaatilise või fungitsiidse toimega.
Klotrimasooli toimemehhanism seisneb rakumembraani permeaabelsuse muutuses, mis avaldab mõju
ergosteroolide sünteesile aga ka fofolipiidide seondumisele seente rakuseinas.

Klotrimasool inhibeerib valkude, rasvade, DNA ja polüsahhariidide sünteesi, kahjustab tsellulaarseid
nukleiinhappeid ja kiirendab kaaliumi eritumist. Ta võib inhibeerida ka oksüdatiivsete ja
peroksüsmaalsete ensüümide aktiivsust ning triglütseriidide ja fosfolipiidide aktiivsust seenes.
Klotrimasooli suuremad kontsentratsioonid tekitavad rakumembraani kahjustuse mehhanismide kaudu,
mis ei sõltu steroolide sünteesist. Klotrimasool pärsib Candida albicans blastospooride transformeerumist
invasiivsesse mütseeli vormi. Muutused rakumembraanis viivad raku surmale ning see sõltub mikroobide
ekspositsioonist ravimile.

Toimespekter
Klotrimasoolile on iseloomulik lai antimükootiline ja antibakteriaalne toimespekter. Ta kahjustab ja pärsib
arengut järgmistel patogeenidel:

dermatofüüdid
-
(Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton rubrum),

pärmseened
-
(Candida sp., Cryptococcus neoformans),

dimorfsed seened (
-
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidicides brasiliensis)

protozoad
-
(Trichomonas vaginalis).
Aktiivsus on ka mõnedesse grampositiivsetesse bakteritesse.

In vitro on klotrimasoolil lai fungistaatiline ja fungitsiidne toimespekter. Tema toime dermatofüütide
(Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) seenemütseeli on sarnane griseofulviini toimele ning
toime eostega seentesse (Candida) on sarnane polüeenantibiootikumide toimele (amfoteritsiin B ja
nüstatiin).

Klotrimasooli kontsentratsioon alla 1 µg/ml inhibeerib enamuse Trichophyton rubrum, Trichophyton
mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and Microsporum canis tüvede arengut.


Kontsentratsioon 3 µg/ml inhibeerib enamuse järgmiste patogeenide arengu: Pitorosporum orbiculare,
Aspergillus fumigatus, Candida species sealhulgas Candida albicans, mõned Staphylococcus aureus’e
tüved, Streptococcus pyogenes, ja mõned Proteus vulgaris’e ning Salmonella tüved. Klotrimasool toimib
Sporotrix, Cryptococcus, Cefalosporium ja Fusarium’idesse.

Resistentsus
Klotrimasoolile resistentseid seeni esineb väga harva; üksikjuhtudel on kirjeldatud resistentseid Candida
guilliermondi tüvesid.
Praeguseks ei ole teateid resistentsuse tekkest klotrimasoolile tundlike seente kohta pärast Candida
albicans ja Trichophyton mentagrophytes’e paljunemist. Resistentsust klotrimasoolile ei ole täheldatud ka
C. albicans’i tüvedel, mis pärast keemilist mutatsiooni on resistentsed polüeenantibiootikumidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine
Farmakokineetilised uuringud pärast klotrimasooli intravaginaalset manustamist on näidanud, et ainult
väike osa klotrimasooli annusest (3…10%) imendub. Kiire maksametabolismi tõttu muundatakse
imendunud klotrimasool farmakoloogiliselt intaktiivseteks metaboliitideks, mille tagajärjel klotrimasooli
plasmakontsentratsiooni maksimum pärast 500 mg annuse intravaginaalset manustamist on alla 10 ng/ml,
see näitab, et intravaginaalselt manustatud klotrimasool ei tekita süsteemseid toimeid ega kõrvaltoimeid.

Biotransformatsioon ja eritumine
Pärast klotrimasooli vaginaalset manustamist metaboliseeritakse ravim maksas inaktiivseks metaboliidiks:
2-klorofenüül-4-hüdroksüfenüül-fenülometaaniks.
Ravim eritub inaktiivsete metaboliitidena uriiniga ning roega. Läbiviidud loomuuringutes, kus loomadele
manustati klotrimasooli suukaudselt või intravenoosselt selgus, et suurem osa ravimist eritub inaktiivsete
metaboliitidena roega ning minimaalsed kogused eritatakse muutumatul kujul uriiniga. Inimestel teostatud
uuringud radioaktiivse klotrimasooliga näitavad, et ravim elimineeritakse organismist neerude ja sapi
kaudu väga aeglaselt (kauem kui 6 päeva).
In vitro ja in vivo loomuuringutes on klotrimasool avaldanud sarnaselt fenobarbitaalile mikrosomaalsetele
ensüümidele annussõltuvat stimuleerivat toimet. Toime ensüümidele lõppeb, kui ravimi manustamine
lõpetada. Klotrimasooli maksaensüüme indutseeriv toime ja sellest tulenevalt oksüdatsiooniprotsesse
kiirendav toime võib kiirendada mõningate ravimite (sh klotrimasooli enda) metabolismi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Täiendavat teavet arstile lisaks sellele, mis on toodud ravimi omaduste kokkuvõtte eelnevates lõikudes, ei
ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Kartulitärklis
Adipiinhape
Naatriumvesinikkarbonaat
Magneesiumstearaat
Kolloidne ränidioksiid, veevaba
Naatriumlaurüülsulfaat

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 C. Mitte lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

100 mg vaginaaltabletid, 6 tk PVC/Al blisterpakendis, mis on asetatud pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Tablett tuleb paigaldada nii sügavale tuppe kui võimalik. Patsient peaks manustamise ajal lamama
horisontaalses asendis, jalad kergelt põlvist kõverdatud.

7. Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Poola

8. Müügiloa number

339101

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

9.02.2001/28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014