KETO

Toimeained: ketoprofeen

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 25mg 15TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on KETO ja milleks seda kasutatakse

KETO toimeaine ketoprofeen on põletikuvastane, valuvaigistav, palavikku alandav ja
antireumaatiline aine.
KETO-t kasutatakse valu ja reumaatiliste haiguste puhul.
Pikaajaline kasutamine (kauem kui nädal) on lubatud ainult arsti korraldusel.

2. Mida on vaja teada enne KETO võtmist

Ärge kasutage KETO-i:
• kui olete ketoprofeeni või selle ravimimis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline,
• kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone (nahalööve, nohu, astma, hingamisraskused
või muud tüüpi allergilised reaktsioonid) atsetüülsalitsüülhappele või teistele
valuvaigistavatele preparaatidele (nn mittesteroidsed põletikuvastased ained),
• kui teil on tõsine neeru- või maksapuudulikkus,
• kui teil esineb aktiivne mao-, või kaksteistsõrmiku haavand või kui teil on esinenud
verejooks, haavandumine või perforatsioon seedetraktis,
• kui teil on varem esinenud seedetrakti, kaksteistsõrmiku või soolte verejooks, mis on
seotud mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamisega,
• kui teil on hemorraagiline diatees või vereloomehäired,
• kui teil on ajuveresoonkonna jm ägedad verejooksud,
• kui teil on raske südamepuudulikkus,
• kui teil on raseduse kolmas kolmandik,
• lastel, kelle kehakaal on alla 20kg.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne KETO-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri.
• kui teil on esinenud mao või kaksteistsõrmiku haavand või teised seedetrakti haigused
(näiteks haavandiline koliit, Crohni tõbi), sest sel juhul peab teid eriti hoolikalt
jälgima, et ära hoida verejooksu seedetraktis ja haiguse ägenemist,
• kui teil on maksa- või neerufunktsiooni häired,
• kui teil on varasemalt esinenud valgustundlikkust,
• kui teil on astma, millega kaasub veel krooniline nohu, ja/või ninapolüübid,
• kui teil esineb allergiat mittestroidsetele põletikuvastastele ainetele. Sel juhul võib
ketoprofeen põhjustada astmahooge või bronhospasme. Samuti võivad tekkida
anafülaktilised reaktsioonid (tõsine allergiline reaktsioon),
• valuvaigistite pikemaajalise ning juhiseid mittejärgiva tarvitamise korral võivad
tekkida peavalud, mida ei tohi ravida annuste edasise suurendamisega.

Kui teil tekivad seedetrakti veritsuse või haavandite sümptomid (nagu tugev valu ülakõhus,
verine okse või must väljaheide) KETO kasutamise ajal, lõpetage ravimi kasutamine kohe ja
võtke ühendust oma arstiga.

Nagu teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete puhul, on tõsiste seedetrakti kõrvaltoimete
risk suurem suurte annuste kasutamisel.

Seedetrakti ja neerude kõrvaltoimete esinemise risk on suurem üle 60-aastastel patsientidel.

Pikaajalisel tarvitamisel tuleb kontrollida maksa- ja neerufunktsiooni näitajaid ning verepilti.

Kui teil on maksafunktsiooni testides ebatavalised tulemused või teil on esinenud
maksahaigus, tuleb teil perioodiliselt kontrollida maksaensüümide sisaldust veres .

Kui te olete eakas, tarvitate diureetikume (ravimeid, mis suurendavad uriini eritumist) või kui
teil on krooniline südame-, neeru- või maksapuudulikkus, tsirroos (maksahaigus) või nefroos
(neeruhaigus), tuleb jälgida teie neerufunktsiooni ja uriini eritust enne KETO tarvitamist ning
selle ajal.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid nagu KETO võivad olla seotud
südamelihaseinfartki või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte
annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi
kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, ravile allumatu hüpertensioon, perifeerne arterite haigus
(näiteks lonkamine, mis on tingitud jäsemete verevarustuse häirest), kui teil on olnud hiljuti
insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on
kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate
enne KETO võtmist nõu pidama oma raviarsti või apteekriga.

Kui teil esineb nakkushaigus, võib KETO kasutamine varjutada nakkuse arenemise tavalisi
sümptomeid (nt palavik). Seetõttu, kui te arvate, et teil võib olla nakkushaigus, pidage enne
ravi alustamist KETO-ga nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja KETO
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Ilma arsti korralduseta ei tohiks koos KETO-ga kasutada teisi valuvaigistavaid ravimeid.
Liitiumi (psühhiaatriline ravim), metotreksaati (kasutatakse nt vähi ja reumaatiliste haiguste
raviks), probenetsiidi (podagra ravim), antikoagulante ja trombotsüütide agregatsiooni
inhibiitoreid (verevedeldajad, nagu varfariin ja hepariin ning ravimid mis ennetavad trombide
teket, nagu tiklopidiin, klopidogreel, tirofibraan, eptifibatiid, iloprost), kortikosteroide
(manustatakse suu kaudu, lihasesse või veeni näiteks allergiliste reaktsioonide ja reumaatiliste
haiguste korral), selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (kasutatakse psüühiliste
häirete, nagu depressiooni ja paanikahoogude korral), pentoksüfülliini (ravim, mis soodustab
jäsemete verevarustust), diureetikume (kuseeritust suurendavad ravimid) ning AKE-
inhibiitoreid, angiotensiin II antagoniste ja beeta-adrenoblokaatoreid (hüpertoonia ja arütmia
ravimid) tohib koos KETO-ga kasutada ainult arsti kontrolli all.
Emakasisese rasestumisvastase vahendi efektiivsus võib väheneda ja tulemuseks võib olla
rasestumine.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.KETO on vastunäidustatud raseduse viimase
trimestri ajal. Raseduse esimese ja teise trimestri ajal võite KETO-t tarvitada juhul, kui teie
arst on seda pidanud selgelt vajalikuks.

KETO kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav. Ei ole teada, kas ketoprofeen
imendub rinnapiima.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamine võib halvendada naiste viljakust. Ärge
kasutage KETO-t arstiga nõu pidamata kui te proovite rasestuda või kui teile tehakse
viljakusuuringuid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
KETO kasutamisel võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu väsimus,
peapööritus või krambid, mistõttu üksikjuhtudel võib olla häiritud autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võime. Ärge juhtige autot kui teil tekib mõni nendest sümptomitest.

3. Kuidas KETO võtta

Kuidas KETO-i kasutada

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga üle 20 kg: 1 tablett vajadusel 1...3 korda ööpäevas.
Mitte ületada maksimaalset lubatud päevaannust (3 tabletti ööpäevas).
Seedetrakti ärrituse vähendamiseks on soovitatav tabletti võtta koos toiduga või peale sööki
koos piisava hulga vedelikuga (nt klaasi veega).

Lastele kehakaaluga alla 20 kilogrammi ei tohi ketoprofeeni manustada.

Tähtis!
Ainult lühiajaliseks (maksimaalselt nädal) kasutamiseks, juhul kui arst pole määranud teisiti.

Arst võib ravimit määrata ka teistsugustes annustes, sel juhul jälgida arsti ettekirjutust.

Kui te võtate KETO-i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisnähtude (pearinglus, unisus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu)
ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Ketoprofeeni
tõsise
üleannustamise
korral
on
teatatud
hüpotensioonist,
hingamisdepressioonist ja seedetrakti verejooksust.
Esmaabiks võib anda meditsiinilist sütt, see vähendab ketoprofeeni imendumist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ketoprofeeni kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.
— Sagedased kõrvaltoimed (esinevad enam kui 1 patsiendil 100-st): düspepsia, iiveldus,
kõhuvalu, oksendamine.
— Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 100-st):
kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, gastriit, nahalööve, sügelus, unisus,
peavalu, peapööritus, turse, väsimus.
— Harvad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000-st): stomatiit (põletik
suus), peptiline haavand (haavand maos või seedetrakti ülemises osas), astma,
paresteesia (ebatavaline tunne nahas, nagu surin), hägune nägemine, tinnitus, hepatiit
(maksapõletik), transaminaaside (maksaensüümide) või bilirubiini sisalduse
suurenemine veres, kroonilisest veritsusest tingitud aneemia, kaalutõus.
— Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
koliidi ja Crohni tõve (põletikuline soolehaigus) ägenemine, seedetrakti verejooks ja
perforatsioon (nagu tõsine kõhuvalu, verine okse ja/või must väljaheide),
bronhospasm
(hingamisraskus),
nohu,
anafülaktiline
reaktsioon
(tõsine
ülitundlikkusreaktsioon hüpotensiooni ja šokiga), nõgestõbi, juuste kadu, angioödeem
(näo, keele, silmalaugude, huulte, suu limaskesta ja/või teiste kehaosade turse),
villiline lööve, sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne
nekrolüüs (tõsine villide tekkimine või eksfoliatiivsed reaktsioonid nahal ja
limaskestadel), tundlikkus päikesevalguse suhtes, meelolu muutused, krambid,
maitsetundlikkuse häired, neeruhäired (nagu ootamatu neerupuudulikkus,
tubulointerstitsiaalne nefriit, nefriitiline sündroom), ebatavalised neerutestide
tulemused, vähenenud trombotsüütide arv veres (võib suureneda sinikate tekkimine ja
ninaverejooksud), verevalgeliblede kadumine verest, luuüdi puudulikkus,
südamepuudulikkus (suurenenud tursed ja düspnoe), tõusnud vererõhk, veresoonte
laienemine (võib põhjustada punastamist ja vererõhu langust).

Kõige sagedamini on täheldatud kõrvaltoimeid seedetraktis. Peptilised haavandid,
perforatsioon või seedetrakti verejooks võivad tekkide eelkõige eakatel patsientidel.

Kui ravimi tarvitamise ajal ilmneb mingeid seedehäireid (iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhuvalu), tuleks tabletti võtta koos piima või
toiduga.
Patsientidel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappele või teistele valuvaigistitele, võib
esineda astmahoog või bronhospasm.

Kui teil tekivad nägemishäired (nagu hägune nägemine), seedetrakti haavandi või verejooksu
sümptomid (tugev valu ülakõhus, verine okse või must väljaheide) või nahalööve, muutused
limaskestades või teised ülitundlikkuse sümptomid, lõpetage KETO kasutamine ja võtke
ühendust oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas KETO säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida KETO sisaldab

Toimeaine on ketoprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg
ketoprofeeni.
Teised abiained on:
Tableti sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, glütserool 85%, hüdrogeenitud riitsinusõli,
hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat.
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 4000, polüdekstroos, värvaine (titaandioksiid E171).

KETO tabletid on laktoosivabad ja magusaineteta.

Kuidas KETO välja näeb ja pakendi sisu

Valge, ümar, kumer poolitusjoonega tablett, diameetriga 8 mm.

Blisterpakendis 15 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Vitabalans Oy,
Varastokatu 8,
13500 Hämeenlinna,
Soome


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja
poole.

Vitabalans Pharma OÜ,
Hõbekuuse 26,
12111 Tallinn
Tel. +372 623 0018


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2013.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

KETO, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab 25 mg ketoprofeeni.

INN. Ketoprofenum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge, ümar, kumer, diameetriga 8 mm, poolitusjoonega tablett.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed