IBUSTAR

Toimeained: ibuprofeen

Ravimi vorm: suukaudne suspensioon

Ravimi tugevus: 100mg 5ml 100ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IBUSTAR ja milleks seda kasutatakse

Ibustar on põletikuvastane ja valuvaigistav ravim (mittesteroidne põletikuvastane aine, MSPVA),
millel on palavikku alandavad (antipüreetilised) omadused.

Ibustar’i kasutatakse:
palaviku lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks;
- kerge kuni mõõduka valu lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks.
-
Ibustar on kasutamiseks lastel kehakaaluga alates 5 kg (6-kuused) kuni 29 kg (9-aastased).

2. Mida on vaja teada enne IBUSTAR võtmist

Ärge kasutage Ibustar'i:
- kui teie laps on ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmisele on
varem järgnenud sellised allergilised reaktsioonid, nagu:
- bronhospasm;
- astmahood;
- nina limaskestade turse;
- nahareaktsioonid (nt punetus, turse, nõgeslööve või midagi sarnast);
- kui on ebaselged vereloomehäired;
- kui on või on olnud korduv mao-/kaksteistsõrmiksoolehaavand (peptilised haavandid) või
verejooks (kaks või rohkem erinevat haavandumise või verejooksu juhtu, mis on leidnud
kinnitust);
- anamneesis on varasema MSPVA-de kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või
perforatsioon;
- kui esineb ajuverejooks (tserebrovaskulaarne verejooks) või muu aktiivne verejooks;
- kui esineb raske neeru- või maksapuudulikkus:
- kui esineb raske südamepuudulikkus;
- kui esineb raske dehüdratatsioon (mille on põhjustanud oksendamine, kõhulahtisus või
ebapiisav vedelike manustamine);

raseduse viimased 3 kuud.
-

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kui kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul, mis on vajalik sümptomite kontrollimiseks.

Seedetrakti ohutus
Ibustar’i kasutamist samal ajal teiste MSPVA-dega, sh COX-2 inhibiitoritega (selektiivsed
tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid) tuleb vältida.

Eakad
MSPVA-de kasutamisest tingitud kõrvaltoimete, eriti surmaga lõppeda võivate seedetrakti
verejooksude ja perforatsioonide esinemissagedus on eakatel suurem. Seetõttu peab arst eakaid
patsiente iseäranis hoolikalt jälgima.

Kõikide MSPVA-de puhul on ükskõik millal ravi ajal kirjeldatud surmaga lõppeda võivaid
gastrointestinaalseid verejookse, haavandumisi või perforatsioone nii koos hoiatavate sümptomite
või anamneesis olevate tõsiste seedetrakti häiretega kui ka ilma nendeta.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni risk võimendub MSPVA-de suuremate
annuste manustamisel, anamneesis oleva haavandiga patsientidele manustamisel, eriti kui haavand
on tüsistunud verejooksu või perforatsiooniga (vt lõik 2 „Ärge võtke Ibustar’i“) ja manustamisel
eakatele. Need patsiendid peavad alustama ravi väikseima olemasoleva annusega.
Sellistel patsientidel ja patsientidel, kes vajavad samal ajal raviks väikeses annuses
atsetüülsalitsüülhapet või muid ravimeid, mis tõenäoliselt suurendavad seedetrakti häirete tekkimise
ohtu, tuleb kaaluda kombinatsioonravi protektiivsete ravimitega (nt misoprostool ja prootonpumba
inhibiitorid).

Kui teie lapsel on anamneesis seedetrakti kõrvalnähud, peate te teatama ükskõik millisest
ebatavalisest kõhupiirkonnas esinevast sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need
ilmnevad ravi varastes järkudes.
Peab olema ettevaatlik, kui teie laps saab samal ajal ravimeid, mis võivad suurendada haavandumise
või verejooksu tekkimise riski, näiteks suukaudseid kortikosteroide, antikoagulante, näiteks
varfariini, selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, mida kasutatakse muuhulgas ka
depressiivse meeleolu ravimiseks, või trombotsüütide agregatsiooni pärssivaid ravimeid, näiteks
atsetüülsalitsüülhapet (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Ibustar“).

Kui teie lapsel esineb ravi ajal maos või soolestikus verejooks või haavandid, lõpetage Ibustar’i
manustamine. Kui teie lapsel esinevad kõhupiirkonnas ebaharilikud sümptomid, teavitage kohe
oma arsti.

MSPVA-sid tuleb manustada ettevaatusega seedetrakti haiguste (haavandiline koliit, Crohni tõbi)
anamneesiga patsientidele, sest need haigused võivad ägeneda (vt lõik 4 „Võimalikud
kõrvaltoimed“).

Toimed kardiovaskulaarsele ja tserebrovaskulaarsele süsteemile
Sellised ravimid nagu Ibustar võivad olla seotud südameataki (müokardiinfarkti) või insuldi tekkeriski
vähese suurenemisega. Kõikide ohtude tõenäosus kasvab suuremate annuste ja pikaajalise ravi korral.
Ärge kasutage soovitatuist suuremaid annuseid ega ületage ravi soovitatud kestvust (maksimaalselt 3
ööpäeva).

Kui teie lapsel on probleeme südamega, tal on esinenud insult või on tal teie arvates oht selliste häirete
tekkimiseks (teie lapsel on näiteks kõrge vererõhk, suhkurtõbi või kõrge kolesteroolitase), peate te
selliste häirete ravi arutama oma arsti või apteekriga.

Nahareaktsioonid
Väga harvadel juhtudel on seoses MSPVA-de kasutamisega kirjeldatud koos punetuse ja villidega
kulgevaid tõsiseid nahareaktsioone, millest mõned on lõppenud surmaga, näiteks eksfoliatiivne
dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs / Lyelli sündroom (vt lõik
4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).
Kõige suurem risk nende reaktsioonide tekkeks näib patsientidel olevat ravi varases järgus: enamikul
juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul.
Esimeste nahalööbe, limaskesta kahjustuste või muude ülitundlikkusnähtude ilmnemisel tuleb Ibustar’i
kasutamine kohe katkestada ja küsida nõu arstilt.

Tuulerõugete (varicella nakkuse) ajal on soovitatav hoiduda Ibustar’i kasutamisest.

Muud märkused
Rääkige oma arsti või apteekriga enne Ibustar’i võtmist.

Ibustar’i tuleb kasutada üksnes pärast kasu ja riski vahekorra täpset hindamist, kui teie lapsel:
- on teatud autoimmuunsed haigused (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi
sidekoehaigus); suurenenud on oht ajukelme mitteinfektsioosse põletiku sümptomite
tekkeks (aseptiline meningiit) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);
- on teatud pärilikud vereloomehäired (nt äge intermiteeruv porfüüria).

Äärmiselt tähelepanelik arstlik jälgimine on vajalik järgmistel juhtudel:
- neeru- või maksafunktsiooni kahjustus;
- vahetult pärast ulatuslikke kirurgilisi protseduure;
- allergiad (nt nahareaktsioonid teiste ravimite suhtes, astma, heinapalavik), nina limaskesta
krooniline turse või kroonilised hingamisteede häired, mis ahendavad hingamisteid;
-
dehüdratatsioon (dehüdreeritud lastel ja noorukitel on oht neerukahjustuse tekkeks).


- Raskeid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline šokk) täheldatakse väga harva.
Raske ülitundlikkusreaktsiooni esimeste märkide ilmnemisel pärast Ibustar’i võtmist peab
manustamise kohe lõpetama ja pöörduma arsti poole.

- Ibuprofeen, Ibustar’i toimeaine, võib ajutiselt pärssida vereliistakute talitlust (trombotsüütide
agregatsioon). Seetõttu tuleb koagulatsioonihäiretega patsiente hoolikalt jälgida.

- Ibustar’i pikaajalise manustamise korral on vajalik korrapärane maksanäitajate,
neerufunktsiooni ja vererakkude arvu kontrollimine.

- Arstilt või hambaarstilt tuleb küsida või teda informeerida Ibustar’i manustamisest enne
kirurgilisi protseduure.

- Mistahes liiki valuvaigisti pikaajaline kasutamine peavalu korral võib teha peavalu
halvemaks. Kui selline olukord on tekkinud või kahtlustatakse selle tekkimist, on vajalik
arstipoolne nõustamine ja ravi tuleb katkestada. Ravimite liigsest tarvitamisest tingitud
peavalu diagnoosi tuleb kahtlustada patsientidel, kellel esineb sagedasi või igapäevaseid
peavalusid vaatamata (või tänu) peavalu ravimite regulaarsele kasutamisele.

-
Üldiselt võib analgeetikumide harjumuspärane kasutamine, eriti mitmete valuvaigistavate

ainete kombineerimine, tuua kaasa pöördumatu neerukahjustuse koos riskiga
neerupuudulikkuse tekkeks (analgeetiline nefropaatia).

- MSPVA-d, näiteks ibuprofeen, võivad varjata infektsiooni ja palaviku sümptomeid.

Muud ravimid ja Ibustar
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned antikoagulandid (hüübimisvastased ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape/aspiriin, varfariin,
tiklopidiin), kõrget vererõhku langetavad ravimid (AKE-inhibiitorid, nt kaptopriil,
beetaretseptoreid blokeerivad ravimid, angiotensiin II antagonistid) ja ka muud ravimid võivad
mõjutada ravi ibuprofeeniga või olla ise selle poolt mõjutatud. Seetõttu küsige alati arstilt nõu, enne
kui manustate ibuprofeeni koos teiste ravimitega.

Allpool loetletud meditsiinis kasutavate ainete või ravimirühmade toimet võib mõjutada samaaegne
ravi Ibustar’iga.

Toime ja/või kõrvaltoimete tugevnemine

Samaaegsel manustamisel võib suureneda järgmiste ravimite kontsentratsioon veres:
-
- digoksiin (südame löögimahtu suurendav ravim);
- fenütoiin (kasutatakse krampide raviks);
- liitium (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks).
Seerumi liitiumisisalduse, digoksiinisisalduse ja fenütoiinisisalduse kontrollimine ei ole
õige kasutamise puhul (maksimaalselt 3 ööpäeva jooksul) tavaliselt nõutav.
- Hüübimisvastased ravimid, näiteks varfariin.

Metotreksaat (vähi või teatud reumaatiliste haiguste ravim): ärge võtke Ibustar’i 24 tundi
-
enne või pärast metotreksaadi manustamist. See võib suurendada metotreksaadi
kontsentratsioone ja tugevdada selle kõrvalmõjusid.

Atsetüülsalitsüülhape ja teised põletikuvastased valuvaigistid (mittesteroidsed
-
põletikuvastased ravimid), samuti ka glükokortikoidid (kortisooni või kortisoonilaadseid
aineid sisaldavad ravimid): suurenenud on seedetrakti haavandite ja verejooksude tekkeoht.

Trombotsüütide agregatsiooni pärssijad ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid
-
(depressiivse meeleolu ravimid): suurenenud on seedetrakti verejooksude tekkeoht.

Probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid (podagra raviks): need ravimid
-
võivad aeglustada ibuprofeeni eritumist. Ibuprofeen võib kehas kuhjuda ja seeläbi võivad
tugevneda selle kõrvalmõjud.

Toime nõrgenemine

Vedeliku väljutamist suurendavad ravimid (diureetikumid) ja liiga kõrget vererõhku
-
langetavad ravimid (hüpertensioonivastased ravimid) ning neerule kahjulike toimete
tekkimise oht võib suureneda.

AKE-inhibiitorid (südamepuudulikkuse ja kõrge vererõhu ravimid): suurenenud on oht
-
neerufunktsiooni häirete tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe väiksed annused: atsetüülsalitsüülhappe väikeste annuste toime
-
koagulatsiooni soodustavatele vereliistakutele võib olla vähenenud.

Muud võimalikud koostoimed

Zidovudiin (AIDS-i ravim): HIV-nakkusega hemofiiliahaigetel on suurem risk liigeste
-
verejooksude ja verevalumite tekkeks.

Tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse näiteks immuunvastuse mahasurumiseks pärast
-
elundi siirdamist ja reumaatiliste haiguste raviks): esineb oht, et teie neerud saavad
kahjustada.

Takroliimus: esineb oht, et teie neerud saavad kahjustada.
-

Kaaliumit säästvad vett eemaldavad ravimid (teatud diureetikumid): samal ajal manustades
-
võib suureneda seerumi kaaliumisisaldus.

Sulfonüüluuread (ravimid veresuhkru sisalduse vähendamiseks): ehkki erinevalt teistest
-
MSPVA-dest ei ole ibuprofeenil senini kirjeldatud koostoimeid sulfonüüluureatega, tuleb
nende samaaegsel kasutamisel ettevaatusabinõuna kontrollida veresuhkru väärtuseid.
- Kinoloonantibiootikumid: krampide tekkimise oht võib olla suurenenud.
- Ibuprofeeni ja CYP2C9 inhibiitorite samaaegne manustamine võib suurendada ibuprofeeni
(CYP2C9 substraat) ekspositsiooni. Vorikonasooli ja flukonasooliga (CYP2C9 inhibiitorid)
tehtud uuringus on näidatud S(+)-ibuprofeeni ekspositsiooni suurenemist ligikaudu
80...100%. Kui samal ajal manustatakse tugevaid CYP2C9 inhibiitoreid, tuleb kaaluda
ibuporfeeni annuse vähendamist, eriti kui ibuprofeeni suuri annuseid manustatakse koos
vorikonasooli või flukonasooliga.

Ibustar koos alkoholiga
Võimalusel, ärge tarvitage Ibustar’i kasutamise ajal alkoholi, sest kõrvaltoimed võivad tugevneda,
iseäranis need, mis on seotud seedetrakti või kesknärvsüsteemiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Kui Ibustar’i kasutamise ajal avastatakse rasedus, tuleb sellest teatada arstile.
Pärast nõupidamist arstiga võite te kasutada ibuprofeeni ainult raseduse esimese 6 kuu jooksul.
Et emal ja lapsel on suurenenud oht tüsistuste tekkeks, ei tohi Ibustar’i kasutada raseduse viimase 3
kuu jooksul.

Viljakus
Ibustar kuulub ravimite rühma (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid), mis võivad kahjustada
naiste fertiilsust. Pärast ravimi manustamise lõpetamist see toime kaob.

Imetamine
Toimeaine ibuprofeen ja selle lagusaadused erituvad rinnapiima üksnes väikestes kogustes. Et
siiani ei ole rinnapiima saavatel imikutel kõrvaltoimeid tekkinud, ei ole lühiajalise kasutamise
korral imetamise katkestamine reeglina vajalik. Kui aga ravim kirjutatakse välja suurtes annustes
või pikaajaliseks kasutamiseks, tuleb kaaluda varajast võõrutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Et Ibustar’i suurte annuste kasutamise ajal võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, nagu
väsimus ja pearinglus, võib üksikjuhtudel olla häiritud reaktsioonivõime ning liikluses aktiivse
osalemise ja masinatega töötamise võime. Eriti kehtib see juhtudel, kui samal ajal tarvitatakse
alkoholi. Te ei suuda siis ootamatutele ja äkilistele sündmustele enam piisavalt kiiresti ja
sihipäraselt reageerida. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega muid sõidukeid! Ärge kasutage
tööriistu ega masinaid! Ärge töötage ilma kindla jalgealuseta!

Oluline teave mõningate Ibustar'i koostisainete kohta
See ravim sisaldab maltitooli lahust.
Kui teie arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi
manustamist konsulteerima oma arstiga.
Selle ravimpreparaadi 1 ml sisaldab 3,7 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes
on vähese naatriumisisaldusega dieedil.

3. Kuidas IBUSTAR võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles pakendi infolehes või nagu teie
arst või apteeker on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, on Ibustar'i soovitatav annus:

Kehakaal
Üksikannus
Maksimaalne ööpäevane annus
(Vanus)


5…6 kg
50 mg
150 mg
(6…8-kuused imikud)
(vastab 2,5 ml-le suspensioonile)
(vastab 7,5 ml-le suspensioonile
ööpäevas)
7…9 kg
50 mg
200 mg
(9…12-kuused imikud)
(vastab 2,5 ml-le suspensioonile)
(vastab 10 ml-le suspensioonile
ööpäevas)
10…15 kg
100 mg
300 mg
(1…3-aastased
(vastab 5 ml-le suspensioonile)
(vastab 15 ml-le suspensioonile
imikud/lapsed)
ööpäevas)
16…20 kg
150 mg
450 mg
(4…6-aastased lapsed)
(vastab 7,5 ml-le suspensioonile)
(vastab 22,5 ml-le suspensioonile
ööpäevas)
21…29 kg
200 mg
600 mg
(7…9-aastased lapsed)
(vastab 10 ml-le suspensioonile)
(vastab 30 ml-le suspensioonile
ööpäevas)

Kahe annuse vaheline intervall peab olema vähemalt 6 tundi.

Ärge kasutage soovitatust suuremaid annuseid ega ületage ravi soovitatud kestust (maksimaalselt 3
ööpäeva).

Kahjustunud neeru- või maksafunktsioon
Kerge kuni mõõduka neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse
vähendamine vajalik.

Ibustar’i ei soovitata kasutada alla 6 kuu vanustel või vähem kui 5 kg kaaluvatel imikutel.

Manustamisviis ja -tee
Suukaudseks kasutamiseks lastel.
Täpse annustamise jaoks on pakendis kaasas suusüstal (gradueeritud poolemilliliitriste vahedega kuni
5 ml-ni).


1.
Enne kasutamist loksutage pudelit.

2.
Pudeli avamiseks vajutage kork alla ja pöörake

seda nooltega näidatud suunas.
3.
Torgake suusüstal avausse.

4.
Pöörake pudel tagurpidi, hoidke süstalt paigal ja

tõmmake kolb ettevaatlikult vajaliku märgini.
5.
Pöörake pudel tagasi õigetpidi ja vabastage süstal

ettevaatliku pööramise teel.
6.
Siirupi manustamiseks asetage süstla ots lapse

suhu ja lükake kolb ettevaatlikult silindrisse
tagasi. Palun kohandage kiirus lapse
neelamiskiiruselePärast kasutamist pange kork tagasi peale. Võtke kolb silindrist välja, peske mõlemaid sooja veega
ja laske neil kuivada. Hoidke suusüstalt lastele kättesaamatus kohas.

Väiksel arvul patsientidel võib Ibustar tekitada kergeid seedehäireid. Kui see juhtub teie lapsega, võib
olla abi ravimi manustamisest söögi ajal.

Kui teil on tunne, et Ibustar’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Ravi kestus
Ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Kui seda ravimit on vaja kasutada kauem kui 3 päeva või kui sümptomid ägenevad, tuleb pidada
nõu arstiga.

Ärge manustage Ibustar’i kauem kui 3 päeva arsti või hambaarstiga nõu pidamata.

Kui te kasutate Ibustar’i rohkem kui ette nähtud
Kasutage Ibustar’i arsti juhtnööride või pakendi infolehes toodud annustamisjuhise järgi. Kui teile
tundub, et teie lapse valu ei vähene piisavalt, siis ÄRGE suurendage annust iseseisvalt, vaid küsige
nõu arstilt.

Üleannustamise võimalikud sümptomid on:
- kesknärvisüsteemi häired, näiteks peavalu, pearinglus, uimasus ja teadvusetus (lastel ka
krambid);
- seedeelundkonna häired, näiteks kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine ning seedetrakti
verejooks;
- maksa- ja neerufunktsiooni häired;
- vererõhu langus;
- vähenenud hingamine (respiratoorne depressioon);
- naha ja limaskestade punakassinine värvus (tsüanoos).

Spetsiifiline antidoot puudub.

Kui te kahtlustate Ibustar’i üleannust, teavitage kohe arsti. Sõltuvalt mürgituse raskusest otsustavad
nad, millised meetmed on vajalikud.

Kui te unustate Ibustar’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te
märkate oma lapsel järgmisi kõrvaltoimeid, palun arutage neid oma arstiga, kes otsustab seejärel,
mida edasi teha.

LÕPETAGE ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teie lapsel tekivad:
• soolestiku verejooksu nähud, näiteks suhteliselt tugev kõhuvalu, must tõrvataoline väljaheide,

vere või tumedate, kohvipaksuga sarnanevate osakeste oksendamine;
• harvaesineva, kuid tõsise allergilise reaktsiooni nähud, näiteks astma ägenemine; seletamatu

vilin hingamisel või hingeldamine; näo, keele või kõri turse; hingamisraskused,
südamekloppimine; vererõhu langus, mis toob kaasa šoki. Need võivad tekkida juba ravimi
esmakordsel kasutamisel. Kui tekib ükskõik milline neist sümptomitest, helistage kohe arstile;
• rasked nahareaktsioonid, näiteks kogu keha katvad lööbed, naha koorumine, villide teke või

naha ketendamine.

Võimalikud Allpool toodud kõrvaltoimete loetelu hõlmab kõiki kõrvaltoimeid, mida on täheldatud ravi ajal
ibuprofeeniga, sealhulgas ka neid kõrvaltoimeid, mis on tekkinud ibuprofeeni suurte annuste
pikaaegsel kasutamisel reumaatiliste haigustega patsientide ravis. Toodud kõrvaltoimete
esinemissagedus, mis katab ka väga haruldasi kirjeldusi, põhineb ibuprofeeni lühiaegsel
kasutamisel maksimaalses ööpäevases annuses kuni 1200 mg suukaudsete ravimvormide korral ja
1800 mg suposiitide korral.

Tuleb võtta arvesse, et järgnevad kõrvaltoimed on valdavalt annusest sõltuvad ja varieeruvad
patsienditi.

Kõige sagedamini täheldatakse seedeelundkonna kõrvaltoimeid.
Võivad tekkida mao/kaksteistsõrmiksoole haavandid (peptilised haavandid), perforatsioon või
seedetrakti verejooks, mis võivad eeskätt eakatel patsientidel lõppeda surmaga (vt lõik 2
„Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).
Kasutamise järel on kirjeldatud iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõhupuhitust, kõhukinnisust,
seedehäireid, kõhuvalu, tõrvataolist väljaheidet, vere oksendamist, haavandilist stomatiiti (suu
limaskesta põletik koos haavandumisega), selliste soolestiku häirete nagu koliidi ja Crohni tõve
ägenemist (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).
Harvemini on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriit). Iseäranis sõltub seedetrakti
verejooksude oht kasutatud annuste suurusest ja ravikuuri kestusest.

Seoses MSPVA-dega on kirjeldatud turseid, kõrget vererõhku ja südamepuudulikkust.

Sellised ravimid nagu Ibustar võivad olla seotud vähese südameataki (müokardiinfarkt) või insuldi
riski suurenemisega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l kasutajal 10-st)

Mao ja seedetrakt: seedetrakti vaevused, nagu kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine,
kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhukinnisus ja väikesed seedetrakti verejooksud, mis harvadel juhtudel
võivad põhjustada punaste vereliblede puudust (aneemia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l kasutajal 100-st)

Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid koos nahalöövete ja sügelusega, samuti ka astmahood
(võimalik ka vererõhu langus).
Sellisel juhul tuleb kohe arsti teavitada ja Ibustar’i ei tohi enam võtta.

Närvisüsteem: kesknärvisüsteemi häired, nagu peavalu, pearinglus, unetus, erutus, ärrituvus või
väsimus.

Silmad: nägemishäired.
Sellisel juhul tuleb kohe arsti teavitada ja Ibustar’i ei tohi enam võtta.

Mao ja seedetrakt: mao/kaksteistsõrmiksoole haavandid (peptilised haavandid) koos võimalike
verejooksude ja perforatsiooniga, suu limaskesta põletik koos haavandumisega (haavandiline
stomatiit), haavandilise koliidi või Crohni tõve ägenemine, mao limaskesta põletik (gastriit).

Nahk ja juuksed: erinevad nahalööbed.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st)
Kõrvad: kohin kõrvades (tinnitus).
Neerud ja kuseteed: neerukoe kahjustus (papillaarne nekroos), eriti pikaajalise ravi korral, ning
esineda võib ka kusihappe sisalduse suurenemist veres.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st)
Infektsioonid ja infestatsioonid: teatud põletikuvastaste ainete (mittesteroidsed põletikuvastased
ravimid, mille hulka kuulub ka Ibustar) kasutamise ajal on kirjeldatud infektsioossete põletike
ägenemist (nt nekrotiseeruva fastsiidi tekkimine).

On täheldatud ajukelme põletiku (aseptiline meningiit) sümptomeid, nagu tugev peavalu, iiveldus,
oksendamine, palavik, kuklakangestus või teadvuse hägustumine. Rohkem ohustatud näivad olevat
patsiendid, kellel juba on teatud autoimmuunsed haigused (süsteemne erütematoosne luupus ja
segatüüpi sidekoehaigus).

Kui Ibustar’i kasutamise ajal ilmuvad või süvenevad infektsiooni nähud (nt punetus, turse,
ülekuumenemine, valu, palavik), küsige viivitamatult arstilt nõu.

Veri ja lümfisüsteem: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia,
agranulotsütoos).
Esimesteks nähtudeks võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised haavandid,
gripilaadsed vaevused, tugev kurnatus, ninaverejooksud ja naha veritsemine.
Sellisel juhul lõpetage kohe ravimi võtmine ja minge arsti juurde. ÄRGE proovige ennast mitte
mingil moel ise ravida valuvaigistavate või palavikku alandavate ravimitega.

Immuunsüsteem: rasked üldised allergilised reaktsioonid.
Need võivad ilmneda vedeliku kogunemisena näo piirkonda (ödeem), keele tursena, kõri tursena
koos hingamisteede ahenemisega, hingeldusena, südamekloppimise ja vererõhu langusena kuni
eluohtliku šokini.
Nende sümptomite ilmnemisel, mis võivad tekkida juba ravimi esmakordsel tarvitamisel, on vajalik
viivitamatu arstiabi.

Psühhiaatrilised häired: psühhootilised reaktsioonid, depressioon.

Süda ja veresoonkond: südamekloppimine (südamepekslemine), südamepuudulikkus, südameatakk
(müokardiinfarkt), kõrge vererõhk (arteriaalne hüpertensioon).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: astma, bronhospasm, düspnoe ja vilisev
hingamine

Magu ja seedetrakt: söögitoru põletik (ösofagiit) ja pankrease põletik (pankreatiit),
membraanitaoliste kitsuste tekkimine peen- ja jämesooles (diafragmalaadsed soolestriktuurid).

Maks ja sapipõis:
Maksafunktsiooni häired; maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi korral; maksapuudulikkus, äge
maksapõletik (hepatiit).
Pikaajalisel kasutamisel tuleb maksatalitluse näitajaid regulaarselt kontrollida.

Nahk ja juuksed:
Rasked nahareaktsioonid, näiteks punetuse ja villidega nahalööve (nt Stevensi-Johnsoni sündroom,
toksiline epidermaalne nekrolüüs / Lyelli sündroom), juuste väljalangemine (alopeetsia).
Üksikjuhtudel võivad tuulerõugete (varicella infektsioon) ajal tekkida rasked nahainfektsioonid ja
pehmete kudede tüsistused (vt ka „Infektsioonid ja infestatsioonid“).

Neerud ja kuseteed: uriinierituse vähenemine ja vedelikupeetuse suurenemine kudedes (ödeemid),
eriti kõrge vererõhu või kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel, nefrootiline sündroom [vee
kogunemine kehas (ödeemid) ja ulatuslik valkude eritumine uriini], põletikuline neeruhaigus
(interstitsiaalne nefriit), millega võib kaasneda äge neerufunktsiooni häire.

Sellised nähud nagu uriinierituse vähenemine, vee kogunemine kehas (ödeemid) ja üldine halb
enesetunne võivad olla tingitud neeruhaigusest, mis võib olla isegi neerupuudulikkus. Loetletud
sümptomite tekkimisel või ägenemisel peate te lõpetama Ibustar’i võtmise ja pöörduma kohe arsti
poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IBUSTAR säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast "Kõlblik
kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli avamist püsib ravim stabiilsena: 6 kuud, kui seda säilitatakse temperatuuril kuni
25 °C.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibustar sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen.
-
Üks milliliiter suspensiooni sisaldab 20 mg ibuprofeeni.

Teised koostisosad on naatriumbensoaat, veevaba sidrunhape, naatriumtsitraat,
-
naatriumsahhariin, naatriumkloriid, hüpromelloos, ksantaankummi, maltitooli lahus, glütserool,
destilleeritud vesi, maasika maitseaine (sisaldab looduslike maitseainetega samasuguseid aineid,
looduslikke maitsepreparaate ja propüleenglükooli).

Kuidas Ibustar välja näeb ja pakendi sisu
Ibustar on valge või kahvatuvalge viskoosne suukaudne suspensioon.
Ibustar’i sisaldavates pudelites on 100 ml või 200 ml suukaudset suspensiooni.
Pakendis on suusüstal (gradueeritud poolemilliliitriste vahedega kuni 5 ml-ni).

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Saksamaa

Tootjad
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Saksamaa

Farmasierra Manufacturing S.L.
Carretera de Irun
Km. 26,200, 28700 San Sebastian de los Reyes
Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 27/29
10612 Tallinn
Eesti
Tel: +372 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonnas liikmesriikides
järgmiste nimetustega:

Bulgaaria
МИГ за Ð'еца
Tšehhi Vabariik Ibuberl pro děti 100 mg/5 ml perorální suspenze
Eesti
Ibustar
Saksamaa
Eudorlin Ibuprofen 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen
Ungari
Ibustar 20mg/ml belsőleges szuszpenzió gyermekek részére
Läti
Ibustar bērniem 100 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai
Leedu
Ibustar 20 mg/ml suukaudne suspensioon lastele
Poola
MIG dla dzieci
Rumeenia
MIG pediatric 20 mg/ml suspensie orală
Slovakkia
MIG Junior 2%
Hispaania
Eudorlin infantil 20 mg/ml suspension oral


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Ibustar, 20 mg/ml suukaudne suspensioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks ml suspensiooni sisaldab 20 mg ibuprofeeni.
INN. Ibuprofenum

Teadaolevat toimet omavad abiained:1 ml suukaudset suspensiooni sisaldab 500 mg maltitooli
lahust, 3,7 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne suspensioon.
Valge või kahvatu-valge viskoosne suspensioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Palaviku lühiajaline sümptomaatiline ravi.
Kerge kuni mõõduka valu lühiajaline sümptomaatiline ravi.

Ibuprofeeni suspensioon on näidustatud lastel kehakaaluga alates 5 kg (6 kuused) kuni 29 kg (9-
aastased).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused on vastavalt allpool tabelis toodud üksikasjadega. Lastele annustatakse Ibustari kehakaalu
või vanuse alusel alates 7..10 mg/kg kehakaalu kohta üksikannusena kuni maksimaalselt
30 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevase koguannuse puhul.
Annustamisintervallid tuleb valida sümptomite ja maksimaalse ööpäevase annuse alusel. Need ei tohi
olla lühemad kui 6 tundi. Soovitatavat ööpäevast annust ei tohi ületada.

Suukaudseks kasutamiseks.
Ainult lühiajaliseks kasutamiseks.
Kui seda ravimit on vaja võtta kauem kui 3 päeva või kui sümptomid ägenevad, tuleb konsulteerida
arstiga.

Kehakaal
Üksikannus
Maksimaalne ööpäevane annus
(Vanus)

5…6 kg


(6…8-kuused imikud)
50 mg ibuprofeeni
150 mg ibuprofeeni ööpäevas
7…9 kg


(9…12-kuused imikud)
50 mg ibuprofeeni
200 mg ibuprofeeni ööpäevas
10…15 kg


(1…3-aastased imikud/lapsed)
100 mg ibuprofeeni
300 mg ibuprofeeni ööpäevas
16…20 kg


(4…6-aastased lapsed)
150 mg ibuprofeeni
450 mg ibuprofeeni ööpäevas
21…29 kg


(7…9-aastased lapsed)
200 mg ibuprofeeni
600 mg ibuprofeeni ööpäevas

Kõrvaltoimeid saab minimeerida, kasutades väikseimat efektiivset annust lühima aja jooksul, mis
on sümptomite kontrolli all hoidmiseks vajalik (vt lõik 4.4).

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus (vt lõigud 4.4 ja 5.2)
Kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse vähendamine vajalik
(raske neerupuudulikkusega patsientide kohta vt lõik 4.3).

Maksakahjustus (vt lõigud 4.4 ja 5.2)
Kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse vähendamine vajalik
(raske maksapuudulikkusega patsientide kohta vt lõik 4.3).

Lapsed
Ibustari ei soovitata kasutada alla 6 kuu vanustel või vähem kui 5 kg kaaluvatel imikutel.

Ibustari manustatakse kas söögikorra ajal või pärast seda.
Tundliku maoga patsientidel on soovitatav Ibustari võtta söögi ajal.
Loksutada pudelit enne kasutamist. Täpse annustamise jaoks on pakendis kaasas suusüstal
(gradueeritud poolemilliliitriste vahedega kuni 5 ml-ni).

4.3. Vastunäidustused

Ibustar on vastunäidustatud patsientidele, kellel on:

- ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;

anamneesis bronhospasm, astma, riniit, angioödeem või urtikaaria, mida seostatakse
-
atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA)
kasutamisega;

ebaselged vereloomehäired;
- äge või anamneesis korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat
-
haavandumise või verejooksu juhtu);

anamneesis varasema MSPVA-de kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või
-
perforatsioon;

tserebrovaskulaarne või muu aktiivne verejooks;
- raske maksa- või neerupuudulikkus;
- raske südamepuudulikkus;
-
- raske dehüdratatsioon (mille on põhjustanud oksendamine, kõhulahtisus või ebapiisav
vedelike manustamine);

raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
-

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kõrvaltoimeid saab minimeerida, kui kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese
aja jooksul, mis on vajalik sümptomite kontrollimiseks (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Gastrointestinaalne ohutus
Ibustari kasutamist samal ajal teiste MSPVA-dega, sh selektiivsete tsüklooksügenaas-2
inhibiitoritega tuleb vältida.

Eakad
MSPVA-de kasutamisest tingitud kõrvaltoimete, eriti surmaga lõppeda võivate seedetrakti
verejooksude ja perforatsioonide esinemissagedus on eakatel suurem (vt lõik 4.2).

Seedetrakti verejooks, haavand ja perforatsioon
Igat tüüpi MSPVA-de kasutamisel on teatatud surmaga lõppeda võivatest seedetrakti verejooksudest,
haavandumistest või perforatsioonidest, mis võivad tekkida ükskõik millal ravi ajal nii koos hoiatavate
sümptomitega või anamneesis olevate tõsiste seedetrakti sümptomitega kui ka ilma nendeta.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni risk on suurem MSPVA annuste
suurendamisel, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on tüsistunud verejooksu või
perforatsiooniga (vt lõik 4.3), samuti eakatel. Need patsiendid peavad alustama ravi väikseima
võimaliku annusega. Sellistel patsientidel ja patsientidel, kes vajavad samal ajal raviks väikeses
annuses atsetüülsalitsüülhapet või muid ravimeid, mis tõenäoliselt suurendavad seedetrakti kahjustuste
tekkeriski (vt alljärgnev ja lõik 4.5), tuleb kaaluda kombinatsioonravi koos protektiivsete ravimitega
(nt misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.
Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi või
verejooksu riski suurendavaid ravimeid, näiteks suukaudseid kortikosteroide, antikoagulante (nt
varfariin), selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid või trombotsüütide agregatsiooni
inhibiitoreid, nagu atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 4.5).

Kui Ibustar’i saavatel patsientidel tekib seedetrakti verejooks või haavandumine, tuleb ravi katkestada.

MSPVA-sid tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on anamneesis seedetrakti haigus
(haavandiline koliit, Crohni tõbi), sest need haigused võivad ägeneda (vt lõik 4.8).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed
Patsiendid, kellel on anamneesis hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus, peavad enne ravi
alustamist pidama nõu arsti või apteekriga, kuna MSPVA-dega ravimisel on kirjeldatud
vedelikupeetust, hüpertensiooni ja ödeemi.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et ibuprofeeni kasutamine, eriti
suurtes annustes (2400 mg ööpäevas) ja pikka aega, võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude
(nt müokardiinfarkt või insult) riski vähese suurenemisega. Kokkuvõttes ei nähtu
epidemioloogilistest uuringutest, et ibuprofeeni väiksed annused (nt ≤ 1200 mg ööpäevas) oleksid
seotud müokardiinfarkti suurenenud riskiga.

Nahareaktsioonid
Väga harva on seoses MSPVA-de kasutamisega kirjeldatud tõsiseid, mõnel juhul surmaga lõppenud
nahareaktsioone, nagu eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne
nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim risk nende nahareaktsioonide tekkeks on varases ravijärgus: enamikul
juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Esimeste nahalööbe, limaskesta kahjustuste või muude
ülitundlikkuse nähtude ilmnemisel tuleb Ibustar’i kasutamine lõpetada.

Erandjuhul võib tuulerõugeviirus olla tõsiste naha ja pehmete kudede nakkusliku tüsistuse allikas.
Siiani ei saa välistada, et MSPVA-d võivad halvendada tuulerõugeviirusest tingitud infektsiooni
kulgu. Seetõttu on soovitatav tuulerõugete puhul hoiduda Ibustar’i kasutamisest.

Muud märkused
Ibustar’i tuleb kasutada üksnes pärast kasu ja riski vahekorra täpset hindamist, kui esineb:

süsteemne erütematoosne luupus (SEL) ja sidekoehaiguste segavormid - aseptilise
-
meningiidi risk on suurenenud (vt lõik 4.8);

porfüriini ainevahetuse kaasasündinud häired (nt äge intermiteeruv porfüüria).
-

Äärmiselt tähelepanelik arstlik jälgimine on vajalik järgmistel juhtudel:
- kahjustunud neerufunktsioon (varem esineva neeruhaigusega patsientidel võib tekkida
neerutalitluse äge halvenemine);
- dehüdratatsioon (dehüdreeritud lastel ja noorukitel on oht neerukahjustuse tekkeks);
- maksafunktsiooni häire;
- kohe pärast ulatuslikke operatsioone;
- heinapalaviku, nina polüüpide, nina limaskesta kroonilise turse või hingamisteede
kroonilise obstruktiivse haigusega patsiendid, sest neil on suurem oht allergiliste
reaktsioonide tekkeks. Need võivad avalduda astmahoogudena (nn analgeetiline astma),
Quincke ödeemi või nõgestõvena;
- patsiendid, kellel on tekkinud allergilised reaktsioonid teiste ainete suhtes, sest ka Ibustar’i
kasutamisel võib sel juhul olla suurenenud risk ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks.

Raskeid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline šokk) täheldatakse väga harva. Esimeste
ülitundlikkusreaktsiooni sümptomite ilmnemisel pärast Ibustar’i võtmist/manustamist tuleb ravi
lõpetada. Väljaõppinud personal peab sümptomite ilmnemisel võtma meditsiiniliselt vajalikke
meetmeid.

Hingamisteede häired: Ibustar’i manustamisel patsientidele, kellel on praegu või on varem esinenud
bronhiaalastma, tuleb olla ettevaatlik, sest on kirjeldatud, et MSPVA kutsub sellistel patsientidel esile
bronhospasmi.

Ibuprofeen, Ibustar’i toimeaine, võib ajutiselt pärssida vereliistakute talitlust (trombotsüütide
agregatsiooni). Seetõttu tuleb koagulatsioonihäiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Ibustar’i pikaajalise manustamise korral on vajalik korrapärane maksanäitajate, neerufunktsiooni ja
vererakkude arvu kontrollimine.

Mistahes liiki valuvaigisti pikaajaline kasutamine peavalu puhul võib teha selle halvemaks. Kui
selline olukord on tekkinud või seda kahtlustatakse, tuleb küsida nõu arstilt ja katkestada ravi.
Ravimite liigsest tarvitamisest tingitud peavalu diagnoosi tuleks kahtlustada patsientidel, kellel
esineb sagedasi või igapäevaseid peavalusid vaatamata (või tänu) peavalu ravimite regulaarsele
kasutamisele.

Üldiselt võib analgeetikumide harjumuspärane kasutamine, eriti mitmete valuvaigistavate ainete
kombineerimisel, tuua kaasa pöördumatu neerukahjustuse koos riskiga neerupuudulikkuse tekkeks
(analgeetiline nefropaatia).

Alkoholi ja MSPVA-de samaaegsel tarvitamisel võib toimeainega seotud kõrvaltoimete, eriti
seedetrakti või kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimete esinemine sageneda.

MSPVA-d võivad varjata infektsiooni ja palaviku sümptomeid.

Naiste viljakuse kohta vt lõik 4.6.

See ravimpreparaat sisaldab vedelat maltitooli. Patsiendid, kellel esineb harvaesinev pärilik
fruktoosi talumatus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Selle ravimpreparaadi 1 ml sisaldab 3,7 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul,
kes on vähese naatriumisisaldusega dieedil.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ibuprofeeni (nagu ka teisi MSPVA-sid) tuleb kasutada ettevaatlikult koos järgmiste ravimitega:

Teised MSPVA-d, sealhulgas salitsülaadid:
Mitmete MSPVA-de koosmanustamine võib sünergilise toime tõttu suurendada seedetrakti haavandite
ja verejooksu tekkeriski. Seetõttu tuleb hoiduda ibuprofeeni kasutamisest koos teiste MSPVA-dega (vt
lõik 4.4).

Digoksiin, fenütoiin, liitium:
Ibustar’i samaaegne kasutamine koos digoksiini, fenütoiini või liitiumi preparaatidega võib
suurendada nende ravimpreparaatide sisaldust seerumis. Seerumi liitiumisisalduse, digoksiinisisalduse
ja fenütoiinisisalduse kontrollimine ei ole õige kasutamise puhul (maksimaalselt 3 ööpäeva jooksul)
tavaliselt nõutav.

Diureetikumid, AKE inhibiitorid, beetaretseptoreid blokeerivad ravimid ja angiotensiin II
antagonistid:
MSPVA-d võivad vähendada diureetikumide ja teiste hüpertensioonivastaste ravimite toimet. Mõnedel
halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel (nt dehüdreeritud patsientidel või eakatel neerufunktsiooni
kahjustusega patsientidel) võib AKE-inhibiitorite, beetaretseptoreid blokeerivate ravimite,
angiotensiin II antagonistide või tsüklooksügenaasi pärssivate ravimite koosmanustamine põhjustada
neerufunktsiooni edasist halvenemist kuni võimaliku ägeda neerupuudulikkuseni, mis on harilikult
pöörduv. Seetõttu tuleb sellist kombinatsiooni manustada ettevaatlikult, eriti eakatele patsientidele.
Patsiendid peavad olema piisavalt hüdreeritud. Tuleb mõelda neerufunktsiooni jälgimisele pärast
samaaegse ravi alustamist ja perioodiliselt hiljem.
Ibustar’i ja kaaliumit säästvate diureetikumide samaaegne kasutamine võib põhjustada
hüperkaleemiat.

Kortikosteroidid:
Seedetrakti verejooksu või haavandi suurenenud tekkerisk (vt lõik 4.4).

Trombotsüütide agregatsiooni pärssijad ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d):
Suurenenud risk seedetrakti verejooksu tekkeks (vt lõik 4.4).

Atsetüülsalitsüülhappe väikesed annused:
Eksperimentaalsetest andmetest nähtub, et samaaegsel manustamisel võib ibuprofeen pärssida
atsetüülsalitsüülhappe väikeste annuste toimet vereliistakute agregatsioonile. Andmete piiratus ja ex
vivo andmete kliinilistesse situatsioonidesse ekstrapoleerimisel tekkiv ebatäpsus ei luba siiski teha
kindlaid järeldusi ibuprofeeni regulaarse kasutamise kohta ning ibuprofeeni juhuslikul kasutamisel
peetakse kliiniliselt olulist toimet ebatõenäoliseks (vt lõik 5.1).

Metotreksaat:
Ibustar’i manustamine 24 tunni jooksul enne või pärast metotreksaadi manustamist võib põhjustada
metotreksaadisisalduse suurenemist ja süvendada selle toksilist toimet.

Tsüklosporiin:
Teatud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegsel manustamisel suureneb
tsüklosporiinist tingitud neere kahjustav toime. Sellist toimet ei saa välistada ka tsüklosporiini ja
ibuprofeeni kombineerimisel.

Antikoagulandid:
MSPVA-d võivad suurendada antikoagulantide (nt varfariin) toimet (vt lõik 4.4).

Sulfonüüluuread:
Kliinilistes uuringutes on näidatud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ja diabeedivastaste
ravimite (sulfonüüluuread) vahelisi koostoimeid. Ehkki praeguseks ei ole kirjeldatud ibuprofeeni ja
sulfonüüluureate koostoimeid, on samaaegsel manustamisel soovitatav ettevaatusabinõuna
kontrollida vere glükoosisisaldust.

Takroliimus:
Kahe ravimpreparaadi koosmanustamisel suureneb nefrotoksilisuse oht.

Zidovudiin:
HIV-positiivsetel hemofiiliaga patsientidel, kes on samal ajal kasutanud zidovudiini ja ibuprofeeni,
on täheldatud suurenenud riski hemartroosi ja verevalumite tekkeks.

Probenetsiid ja sulfiinpürasoon:
Probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimpreparaadid võivad aeglustada ibuprofeeni
eritumist.

Kinoloonantibiootikumid:
Loomuuringutest saadud andmed näitavad, et MSPVA-d võivad kinoloonantibiootikumide
kasutamisega seostatavat krampide tekkimise riski suurendada. MSPVA-sid ja kinoloone võtvatel
patsientidel võib olla suurem oht krampide tekkeks.

CYP2C9 inhibiitorid:
Ibuprofeeni ja CYP2C9 inhibiitorite samaaegne manustamine võib suurendada ibuprofeeni (CYP2C9
substraat) ekspositsiooni. Uuring vorikonasooli ja flukonasooliga (CYP2C9 inhibiitorid) näitas S(+)-
ibuprofeeni ekspositsiooni suurenemist ligikaudu 80...100%. Kui samal ajal manustatakse tugevaid
CYP2C9 inhibiitoreid, tuleb kaaluda ibuporfeeni annuse vähendamist, eriti kui ibuprofeeni suuri
annuseid manustatakse koos vorikonasooli või flukonasooliga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus:
Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib ohustada rasedust ja/või embrüo/loote arengut.
Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad, et varajases raseduse staadiumis kasutatud
prostaglandiini sünteesi inhibiitorid võivad suurendada raseduse katkemise ohtu ning südame
väärarendite ja gastroskiisi tekkimise riski. Arvatakse, et risk suureneb annuse suurenedes ja ravi
pikema kestuse korral.

Loomkatsetes on näidatud, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite manustamine suurendab loodete
pre- ja postimplantatsioonilist hukkumist ning embrüote ja loodete suremust. Lisaks on teatatud
erinevate väärarendite, sealhulgas südame-veresoonkonna väärarendite suurenenud
esinemissagedusest loomadel, kellele on organogeneesi ajal manustatud prostaglandiini sünteesi
inhibiitoreid.

Raseduse esimesel ja teisel trimestril ei tohi ibuprofeeni kasutada, kui selleks puudub ilmne vajadus.
Kui ibuprofeeni kasutab naine, kes püüab rasestuda, või kasutab seda raseduse esimesel ja teisel
trimestril, peab annus olema võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult lühike.

Raseduse kolmandal trimestril võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada järgmisi
seisundeid:
- lootel:
• kardiopulmonaalset toksilisust (koos ductus arteriosus’e enneaegse sulgumise ja
pulmonaarse hüpertensiooniga);
• neerutalitluse häireid, mis võivad progresseeruda neerupuudulikkuseks koos
oligohüdramnioniga;
- vastsündinul ja emal raseduse lõpus:
• võimalikku veritsusaja pikenemist - trombotsüütide agregeerumisvastane toime, mis võib
ilmneda ka väga väikeste annuste korral;
• emaka kontraktsioonide pärssimine, mis võib põhjustada sünnituse hilinemist või
pikenemist.

Seetõttu on raseduse kolmandal trimestril ibuprofeeni kasutamine vastunäidustatud.

Imetamine:
Ibuprofeen ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima ainult väikestes kogustes. Et praeguseks ei ole
teada kahjulikke toimeid imikutele, ei ole ibuprofeeni soovituslike annustega lühiajalise ravimise
kestel imetamise katkestamine tavaliselt vajalik.

Fertiilsus:
On mõningaid andmeid selle kohta, et tsüklooksügenaasi/prostaglandiinide sünteesi pärssivad ravimid
võivad ovulatsiooni mõjutamise kaudu vähendada naiste fertiilsust. Ravi lõpetamisel on see toime
pöörduv.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Et Ibustar'i suurte annuste kasutamise ajal võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, nagu

väsimus ja pearinglus, võib üksikjuhtudel olla häiritud reaktsioonivõime ning aktiivselt liikluses
osalemise ja masinatega töötamise võime. Eriti kehtib see juhtudel, kui samal ajal tarvitatakse
alkoholi.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamisel on võetud aluseks järgnevad esinemissagedused:

Väga sage
> 1/10
Sage:
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt:
> 1/1000 kuni < 1/100
Harv:
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harv:
< 1/10 000
Teadmata:
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Allpool toodud kõrvaltoimete loetelu hõlmab kõiki kõrvaltoimeid, mida ibuprofeeniga ravimise
ajal on täheldatud, sealhulgas ka neid kõrvaltoimeid, mis on tekkinud ibuprofeeni suurte annuste
pikaaegsel kasutamisel reumaatiliste haigustega patsientide ravis. Toodud kõrvaltoimete
esinemissagedus, mis katab ka väga haruldasi kirjeldusi, põhineb ibuprofeeni lühiaegsel
kasutamisel maksimaalses ööpäevases annuses kuni 1200 mg suukaudsete ravimvormide korral ja
1800 mg suposiitide korral.

Tuleb arvesse võtta, et alltoodud kõrvaltoimed on valdavalt annusest sõltuvad ja võivad indiviiditi
varieeruda.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed on seotud seedetraktiga. Võib tekkida peptilisi
haavandeid, perforatsioone või seedetrakti verejookse, mis eeskätt eakatel patsientidel võivad
lõppeda surmaga (vt lõik 4.4). Kirjeldatud on ka manustamisjärgset iiveldust, oksendamist,
kõhulahtisust, kõhupuhitust, kõhukinnisust, düspepsiat, kõhuvalu, verirooja, veriokset, haavandilist
stomatiiti, Crohni tõbe ja koliidi ägenemist (vt lõik 4.4). Harvem on täheldatud gastriiti. Seedetrakti
verejooksude oht on eriti tugevas sõltuvuses kasutatud annuste suurusest ja ravikuuri kestusest.

Seoses MSPVA-raviga on kirjeldatud turseid, hüpertensiooni ja südamepuudulikkust.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et ibuprofeeni kasutamine, eriti
suurtes annustes (2400 mg ööpäevas) ja pikka aega, võib olla seotud arteriaalsete trombootiliste
häirete (nt müokardiinfarkt või insult) veidi suurenenud riskiga (vt lõik 4.4).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Väga harv: on kirjeldatud infektsioossete põletike ägenemist (nt nekrotiseeruva fastsiidi tekkimine)
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete süsteemse kasutamise ajal. See võib olla seotud
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite toimemehhanismiga.

Seepärast soovitatakse patsiendil viivitamatult arsti juurde minna, kui Ibustar’i kasutamise ajal
tekivad või ägenevad infektsiooni tunnused. Tuleb kindlaks teha, kas on näidustatud
infektsioonivastane ravi või antibiootikumravi.

Väga harv: ibuprofeeni kasutamisel on täheldatud aseptilise meningiidi sümptomeid -kuklakangestust, peavalu, iiveldust, oksendamist, palavikku või teadvuse hägustumist.
Eelsoodumus on autoimmuunhaigusi (süsteemne erütematoosluupus, segatüüpi sidekoehaigus)
põdevatel patsientidel.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia,
agranulotsütoos).
Esmased haigusnähud võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised haavandid,
gripilaadsed vaevused, tugev nõrkustunne, ninaverejooks ja nahaverevalumid. Sellistel juhtudel tuleb
patsiendile soovitada ravimite kasutamine kohe lõpetada, vältida enese ravimist analgeetikumite või
antipüreetikumidega ja pidada nõu arstiga.

Pikaajalise ravi korral tuleb regulaarselt kontrollida verepilti.

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid koos nahalöövete ja sügelusega, nagu ka astmahood (võimalik
ka vererõhu langus).

Patsiendile tuleb öelda, et ta teavitaks sellisel juhul kohe oma arsti ega võtaks enam Ibustar’i.
Väga harv: rasked üldised ülitundlikkusreaktsioonid. Need võivad avalduda näo- ja keeletursena,
kõritursena, millega kaasneb hingamisteede ahenemine, respiratoorse distressi, südamekloppimise
ja vererõhu langusena kuni eluohtliku šokini.
Nende sümptomite ilmnemisel, mis võivad tekkida juba ravimi esmakordsel tarvitamisel, on vajalik
kiire arstiabi.

Psühhiaatrilised häired
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid, depressioon.

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt: kesknärvisüsteemi häired, nagu peavalu, pearinglus, unetus, agiteeritus, ärrituvus või
väsimus.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: nägemishäired. Patsiendile tuleb öelda, et ta sel juhul teavitaks kohe oma arsti ja lõpetaks
ibuprofeeni tarvitamise.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Harv: tinnitus.

Südame häired
Väga harv: südamepekslemine, südamepuudulikkus, müokardiinfarkt.

Vaskulaarsed häired
Väga harv: arteriaalne hüpertensioon.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Väga harv: astma, bronhospasm, düspnoe ja vilisev hingamine.

Seedetrakti häired
Sage: seedetrakti vaevused, nagu püroos, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, soolegaasid,
kõhulahtisus, kõhukinnisus ja väikesed seedetrakti verejooksud, mis harvadel juhtudel võivad
põhjustada aneemiat.
Aeg-ajalt: seedetrakti haavandid, võivad esineda koos verejooksude ja perforatsiooniga.
Haavandiline stomatiit, koliidi ja Crohni tõve ägenemine (vt lõik 4.4), gastriit.
Väga harv: ösofagiit, pankreatiit, diafragmalaadsete soolestriktuuride teke.

Patsiendile tuleb anda juhised ravimpreparaadi kasutamise lõpetamiseks ja tal tuleb pöörduda arsti
poole kohe, kui tekib suhteliselt tugev valu ülakõhus, veriroe või veriokse.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: maksatalitluse häire, maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi puhul, maksapuudulikkus,
äge hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: erinevad nahalööbed.

Väga harv: villilised reaktsioonid, sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom), alopeetsia.

Üksikjuhtudel võivad tuulerõugete ajal tekkida rasked nahainfektsioonid ja pehmete kudede
tüsistused (vt ka Infektsioonid ja infestatsioonid).

Neerude ja kuseteede häired
Harv: neerukoe kahjustus (papillaarne nekroos), eriti pikaajalise ravi korral, suurenenud
kusihappesisaldus veres.
Väga harv: uriinierituse vähenemine ja tursete teke, eriti arteriaalse hüpertensiooni või
neerupuudulikkusega patsientidel; nefrootiline sündroom, interstitsiaalne nefriit, millega võib
kaasneda äge neerupuudulikkus.

Seetõttu tuleb neerutalitlust regulaarselt kontrollida.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Üleannustamise tunnused võivad olla kesknärvisüsteemi häired, nagu peavalu, pearinglus, uimasus ja
teadvusetus (lastel ka müokloonilised krambid), aga ka kõhuvalu, iiveldus ning oksendamine. Samuti
võivad esineda seedetrakti verejooksud ning maksa- ja neerufunktsiooni häired. Veel võib tekkida
hüpotensioon, hingamise pärssumine ja tsüanoos.

Üleannustamise ravi
Spetsiifilist antidooti ei ole.
Intoksikatsiooni ravivõimalused sõltuvad ulatusest, tasemest ja kliinilistest sümptomitest
intensiivravi tavameetmete kohaselt.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
Propioonhappe derivaadid.
ATC-kood: M01AE01

Toimemehhanism
Ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane aine, mille puhul on tavapärastes loomkatsete
põletikumudelites tõestatud, et see toimib prostaglandiini sünteesi pärssimise teel. Ibuprofeenil on
inimestele antipüreetiline toime ning see vähendab põletikust tingitud valu ja turset. Lisaks inhibeerib
ibuprofeen pöörduvalt ka ADP ja kollageeni indutseeritud trombotsüütide agregatsiooni.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Eksperimentaalsetest andmetest nähtub, et samaaegsel manustamisel võib ibuprofeen pärssida
atsetüülsalitsüülhappe väikeste annuste toimet vereliistakute agregatsioonile. Ühes uuringus, kus
manustati 400 mg ibuprofeeni üksikannus 8 tundi enne või 30 minuti jooksul pärast
atsetüülsalitsüülhapet kiirelt vabastava ravimvormi annuse (81 mg) võtmist, täheldati
atsetüülsalitsüülhappe toime vähenemist tromboksaani moodustumisele või trombotsüütide
agregatsioonile. Andmete piiratus ja ex vivo andmete kliinilistesse situatsioonidesse ekstrapoleerimisel
tekkiv ebatäpsus ei luba siiski teha kindlaid järeldusi ibuprofeeni regulaarse kasutamise kohta ja
ibuprofeeni juhuslikul kasutamisel peetakse kliiniliselt olulist toimet ebatõenäoliseks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub ibuprofeen osaliselt juba maos ja lõplikult peensooles. Pärast
toimeainet tavaliselt vabastava ravimvormi suukaudset manustamist saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon 1…2 tunni pärast.

Jaotumine
Plasmavalkudega seondub ligikaudu 99%.

Biotransformatsioon
Ibuprofeen metaboliseeritakse maksas (hüdroksüülimine, karboksüülimine).

Eritumine
Farmakoloogilise aktiivsuseta metaboliidid väljutatakse täielikult, põhiliselt neerude kaudu (90 %),
kuid ka sapiga. Tervetel inimestel ning maksa- ja neeruhaigustega patsientidel on eliminatsiooni
poolväärtusaeg 1,8…3,5 tundi,

Neerukahjustus
Kerge neerukahjustusega patsientidel on kirjeldatud sidumata (S)-ibuprofeeni hulga suurenemist, (S)-
ibuprofeeni AUC väärtuste suurenemist ja suuremaid enantiomeeride AUC (S/R) suhteid võrreldes
vastavate näitajatega tervetel inimestel.

Lõppstaadiumis neeruhaigusega dialüüsravi saavatel patsientidel oli sidumata ibuprofeeni osakaal
ligikaudu 3% ja tervetel vabatahtlikel ligikaudu 1%. Neerufunktsiooni raske häirumise tagajärjel
võivad ibuprofeeni metaboliidid kuhjuda. Selle toime olulisus ei ole teada. Metaboliite saab
kõrvaldada hemodialüüsiga (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4).

Maksakahjustus
Ratseemilise ibuprofeeniga ravitavatel tsirroosiga patsientidel, kellel esines mõõdukas maksakahjustus
(Child Pugh aste 6...10), täheldati poolväärtusaja keskmiselt kahekordset pikenemist ja enantiomeeride
AUC suhe (S/R) oli oluliselt väiksem võrreldes vastavate näitajatega tervetel kontrollisikutel. See
viitab, et on halvenenud (R)-ibuprofeeni metaboolne inversioon aktiivseks (S)-enantiomeeriks (vt
lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4).

Lineaarsus/mittelineaarsus
Annusevahemikus 200 kuni 400 mg on teadaolevalt ibuprofeenil lineaarne farmakokineetika.
Suuremates annustes tuleb esile ravimi mittelineaarne kineetika.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes avaldus ibuprofeeni subkrooniline ja krooniline toksilisus peamiselt seedetrakti
kahjustuste ning haavanditena.
In vitro ja in vivo uuringutest ei ole saadud kliinilist tähtsust omavaid tõendeid ibuprofeeni
mutageense toime kohta. Rottide ja hiirtega tehtud uuringutes ei leitud tõendeid ibuprofeeni
kartsinogeense toime kohta.
Ibuprofeen pärssis ovulatsiooni küülikutel ja kahjustas erinevatel loomaliikidel (küülik, rott, hiir)
implantatsiooni. Rottide ja küülikutega tehtud eksperimentaalsed uuringud on näidanud, et
ibuprofeen läbib platsentat. Pärast emasloomale toksiliste annuste manustamist täheldati rottide
järglastel väärarendite (vatsakeste vaheseina defektid) esinemuse suurenemist.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumbensoaat
Veevaba sidrunhape
Naatriumtsitraat
Naatriumsahhariin
Naatriumkloriid
Hüpromelloos
Ksantaankummi
Maltitooli lahus
Glütserool
Puhastatud vesi
Maasika maitseaine (sisaldab looduslike maitseainetega sarnaseid aineid, looduslikke
maitsepreparaate, propüleenglükooli)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat
Pärast pudeli avamist: 6 kuud, kui seda säilitatakse temperatuuril kuni 25 °C.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Merevaiguvärvi polüetüleenterftalaadist (PET) pudel suure tihedusega polüetüleenist (HDPE)
keeratava korgiga, mille juurde käib väikese tihedusega polüetüleenist (LDPE) kork.

Pakendi suurused:100 ml ja 200 ml suukaudset suspensiooni.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Pakendis on suusüstal, mis on gradueeritud poolemilliliitriste vahedega kuni 5 ml-ni.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


7. Müügiloa hoidja

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

752311

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.03.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015