GLUCOSAMINE PHARMA NORD

Toimeained: glükoosamiin

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 400mg 90TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GLUCOSAMINE PHARMA NORD ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON GLUCOSAMINE PHARMA NORD JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Glucosamine Pharma Nord kuulub mittesteroidsete põletiku- ja reumavastaste ravimite gruppi.

Glucosamine Pharma Nord kapsleid kasutatakse kerge kuni mõõduka raskusega põlve osteoartroosi
sümptomaatiliseks raviks.

Arst võib Glucosamine Pharma Nord'i määrata ka muul põhjusel. Järgige alati arstilt saadud juhiseid.

2. Mida on vaja teada enne GLUCOSAMINE PHARMA NORD võtmist

Ärge võtke Glucosamine Pharma Nord'i
- kui te olete ülitundlik (allergiline) glükoosamiini või Glucosamine Pharma Nord mõne
koostisosa
suhtes;
- kui olete ülitundlik (allergiline) koorikloomade suhtes, sest preparaadi toimeaine on saadud
koorikloomadest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Glucosamine Pharma Nord
Enne kui alustate ravi Glucosamine Pharma Nord’iga peab arst välistama muu liigeshaiguse
olemasolu, mis võib vajada teistsugust ravi.
Glucosamine Pharma Nord üks kapsel sisaldab 2,2 mmol (87 mg) kaaliumi, Seda tuleb arvesse võtta
patsientidel, kellel on langenud neerufunktsioon või kes on kontrollitud kaaliumi dieedil.

Rääkige oma arstile:
- kui teil on teadaolevalt kõrge kolesteroolitase, kuna mõnedel glükoosamiiniga ravitud
patsientidel on täheldatud kõrgenenud kolesteroolitaset veres. Enne ravi ja ravi ajal on soovitav
kontrollida kolesteroolitaset veres;
- kui teil on astma. Te peate arvestama, et glükoosamiiniga ravi alustades võivad astma
sümptomid halveneda;
- kui te põete diabeeti (suhkurtõbe). Ravi alustamisel glükoosamiiniga on vajalik sagedasem
veresuhkrutaseme kontroll.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, ravimtaimi, vitamiinide ja mineraalainete
suure sisaldusega multivitamiinpreparaate.

Ettevaatusega tuleb Glucosamine Pharma Nord’i kasutada koos teiste ravimitega, eriti:
- vere hüübimist vähendavate ravimitega (varfariin),
- tetratsükliinidega.

Glucosamine Pharma Nord'i võtmine koos toidu ja joogiga Kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Glucosamine Pharma Nord'i ei tohi võtta raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, kas Glucosamine Pharma Nord mõjutab autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
Kui teil kapsleid võttes tekib uimasus, unisus, iiveldus või oksendamine, siis ei tohi te autot juhtida
ega masinatega töötada.

3. Kuidas GLUCOSAMINE PHARMA NORD võtta

Võtke Glucosamine Pharma Nord'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja eakad
Tavaline annus on 1 kapsel 3 korda ööpäevas (vastab 1200 mg glükoosamiinile). Ööpäevase annuse (3
kapslit) võib võtta korraga. Kapslid tuleb võtta klaasitäie veega.

Glükoosamiin ei ole näidustatud ägeda valu ravis. Glükoosamiin leevendab sümptomeid (eelkõige
valu) mitmenädalase kasutamise järel, mõnedel juhtudel isegi hiljem. Kui toime ei avaldu 2...3 kuu
jooksul, peab kaaluma glükoosamiinravi jätkamise otstarbekust.
Suukaudseks kasutamiseks.

Lapsed
Ärge kasutage alla 18-aastastel lastel ilma arstiga nõu pidamata.

Neeru- ja maksafunktsiooni puudulikkusega patsiendid
Järgige arsti soovitusi.

Kui te võtate Glucosamine Pharma Nord’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem Glucosamine Pharma Nord kapsleid kui pakendi infolehes kirjas või arst
on määranud, võtke koheselt ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Glucosamine Pharma Nord’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Glucosamine Pharma Nord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 patsiendil 100st):
- peavalu,
- väsimus,
- iiveldus,
- kõhuvalu,
- seedehäired,
- kõhulahtisus,
- kõhukinnisus.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 patsiendil 1000st):
- nahalööve,

- nahasügelus,
- nahapunetus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas GLUCOSAMINE PHARMA NORD säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Ärge kasutage Glucosamine Pharma Nord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Glucosamine Pharma Nord sisaldab

- Toimeaine on glükoosamiin. Üks kapsel sisaldab 400 mg glükoosamiini, mis vastab 509 mg
glükoosamiinsulfaadile, mis vastab 676 mg glükoosamiinsulfaatkaaliumkloriidi kompleksile
(1:1).
- Abiained:

kapsli sisu: magneesiumstearaat;

kapsli kate: želatiin;

värvaine: titaandioksiid (E171).

Kuidas Glucosamine Pharma Nord välja näeb ja pakendi sisu

Glucosamine Pharma Nord valget värvi kõvakapslid sisaldavad valget, kristallilist pulbrit.

Pakendi suurused: 60, 90, 270 ja 1000 kapslit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.Müügiloa hoidja ja tootja
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Taani.
Tel +45 75857400Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pharma Nord SIA Eesti filiaal
Uus-Sadama 21
Tallinn 10120
Tel 6461030

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2011

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Glucosamine Pharma Nord, 400 mg kapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kapsel sisaldab 400 mg glükoosamiini, mis vastab 509 mg glükoosamiinhemisulfaadile, mis
vastab 676 mg glükoosamiinhemisulfaatkaaliumkloriidi kompleksile (1:1).
Iga kapsel sisaldab 2,2 mmol (87 mg) kaaliumi.
INN. Glucosaminum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel.
Valget värvi kõvakapsel (suurus 0).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge kuni mõõduka raskusega gonartroosi sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

400 mg glükoosamiini (1 kapsel) kolm korda ööpäevas. Päevaannuse võib võtta ka korraga.
Kapslid tuleb võtta klaasitäie veega. Kapsleid võib võtta söögiaegadest sõltumata.
Glucosamine Pharma Nord ei ole näidustatud osteoartroosist tingitud ägeda valu leevendamiseks.
Sümptomite leevendus (eelkõige valu) ei pruugi ilmneda enne mitmenädalast ravi, mõnedel
juhtudel isegi hiljem. Kui sümptomite leevendust ei ole tunda pärast 2...3 kuulist ravi, tuleb
ravivajadus glükoosamiiniga üle hinnata.
Eakad patsiendid: Eakatel patsientidel ei ole vajalik ravimi annust kohandada.
Lapsed: Piisavate kogemuste puudumise tõttu ei soovitata Glucosamine Pharma Nord'i kasutada
lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.
Kasutamine neeru- ja/või maksafunktsiooni kahjustuse korral: Neeru- ja/või maksafunktsiooni
kahjustusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud, seetõttu ei ole võimalik esitada
soovitusi annustamise kohta. Glucosamine Pharma Nord'i kaaliumisisaldust tuleb arvesse võtta
vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Patsiendid, kes on ülitundlikud koorikloomade suhtes, sest preparaadi toimeaine on ekstraheeritud
koorikloomadest.
Ülitundlikkus glükoosamiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist tuleb välistada teiste liigesehaiguste olemasolu, mille korral võib osutuda
vajalikuks alternatiivne ravimeetod.
Ettevaatusega tuleb suhtuda diabeedihaigete ravisse. Glucosamine Pharma Nord ravi alustamisel
võib vajalikuks osutuda hoolikam vere glükoositaseme jälgimine ja insuliini annuse muutmine.
Harva on glükoosamiini kasutamisel täheldatud hüperkolesteroleemiat, mistõttu on soovitav enne
ravi ja ravi ajal kontrollida kolesterooli taset veres.
Kirjeldatud on astma sümptomite ägenemist glükoosamiinraviga alustamise järgselt (sümptomid
taandusid pärast glükoosamiini manustamise lõpetamist). Seetõttu peaksid glükoosamiinravi
alustavad astmahaiged olema teadlikud astma sümptomite ägenemise võimalusest.
Glükoosamiini tuleb teiste ravimitega kombineerida ettevaatlikult, sest andmed võimalike
koostoimete kohta on veel piiratud (vt lõik 4.5).
Üks Glucosamine Pharma Nord kapsel sisaldab 2,2 mmol (87 mg) kaaliumit, ööpäevane
soovitatud annus kolm kapslit sisaldavad vastavalt 6,6 mmol (262 mg) kaaliumit.
Kaaliumisisaldust tuleb arvesse võtta langenud neerufunktsiooniga patsientidel või kontrollitud
kaaliumidieedil olevatel patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed glükoosamiini võimalike koostoimete kohta on piiratud, kuid kirjeldatud on INR-i tõusu
samaaegse ravi korral kumariin-antikoagulantidega (varfariin ja atsenokumarool). Seetõttu tuleb
kumariin-antikoagulantravi saavaid patsiente glükoosamiinravi alustamisel ja lõpetamisel
hoolikalt jälgida.
Samaaegne ravi glükoosamiiniga võib suurendada tetratsükliinide imendumist ja seerumi
kontsentratsiooni, kuid selle koosmõju kliiniline tähendus on tõenäoliselt piiratud.
Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud. Glükoosamiini võimalikud mõjud teiste ravimite
farmakokineetikale ei ole teada. Tingituna asjaolust, et võimalikke koostoimeid ei saa välistada,
tuleb glükoosamiini kombineerimisse teiste ravimitega suhtuda ettevaatusega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Glükoosamiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsete põhjal ei saa
välistada toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ja postnataalsele arengule (vt lõik
5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Seetõttu ei tohi Glucosamine Pharma Nord’i raseduse
ajal kasutada.

Imetamine
Puuduvad andmed glükoosamiini eritumisest rinnapiima. Glucosamine Pharma Nord’i ei tohi
rinnaga toitmise ajal kasutada, sest puuduvad andmed ohutuse kohta vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Glükoosamiini mõju autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Glucosamine
Pharma Nord ei tohiks häirida autojuhtimist ja masinatega töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad glükoosamiiniga seotud kõrvaltoimed on iiveldus, kõhuvalu, seedehäired,
kõhukinnisus ja kõhulahtisus. Lisaks on teatatud peavalu, väsimuse, nahalööbe, nahasügeluse ja
nahapunetuse esinemisest. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduva iseloomuga.

Närvisüsteemi häired

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Peavalu, väsimus
Seedetrakti häired

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Iiveldus, kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus,
kõhukinnisus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Nahalööve, nahasügelus, nahapunetus

On teatatud sporaadilistest, spontaansetest hüperkolesteroleemia juhtudest, kuid põhjuslikku seost
ei ole leitud.

4.9. Üleannustamine

Glükoosamiini juhusliku või tahtliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla peavalu,
pearinglus, desorientatsioon, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus ja liigesevalu.
Üleannustamise korral tuleb ravi glükoosamiiniga katkestada. Maoloputust võib teha
meditsiinilise järelvalve all. Vajadusel rakendatakse standardset sümptomaatilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
ATC-kood: M01AX05.

Glükoosamiin (aminomonosahhariid) on kehaomane aine inimese organismis. Glükoosamiin on
prekursoriks glükoosaminoglükaanide ja hüaluroonhappe sünteesil, mis on liigesekõhre struktuuri
komponentideks.

Glükoosamiini eksogeenne manustamine stimuleerib loomadel kõhre proteoglükaanide sünteesi,
vähendades seeläbi liigesekõhre degeneratsiooni. Pikaajalised uuringud näitavad, et glükoosamiin
võib pidurdada liigesekõhre degeneratsiooni tõenäoliselt inhibeerides kataboolseid ensüüme.
Kliinilistes uuringutes on leitud, et glükoosamiin leevendab liigesevalu pärast mitmenädalast ravi.

Glükoosamiini toimemehhanism inimorganismis ei ole teada.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Glükoosamiin on võrdlemisi väike molekul (molekulkaal 179), mis lahustub hästi vees ja
hüdrofiilsetes orgaanilistes lahustites.
Glükoosamiin on aktiivne aine ja kasutatakse glükoosaminoglükaanide sünteesiks.
Imendumine: Pärast suukaudset manustamist ioniseerub glükoosamiinsulfaat mao happelises
keskkonnas täielikult ja vaba glükoosamiin imendub peensoolest. Ligikaudu 80% imendub, kuid
esmase maksapassaži tõttu on biosaadavus oluliselt madalam; täpne biosaadavuse protsent ei ole
teada.
Jaotuvus: Pärast intravenoosset manustamist on jaotusruumala ligikaudu 5 liitrit ja eliminatsiooni
poolväärtusaeg ligikaudu 2 tundi.
Metabolism: Liigesekõhres talletavad kondrotsüüdid glükoosamiini sünteesides
glükoosaminoglükaane.
Eliminatsioon: Maksas metaboliseeritud glükoosamiin eritub süsinikdioksiidi, vee ja uureana.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Glükoosamiini akuutne toksilisus on väike.
Glükoosamiini akuutse ja kroonilise toksilisuse piiratud uuringud loomadega ei ole näidanud teisi
kahjulikke toimeid inimesele, mis on juba ära toodud käesoleva ravimi omaduste kokkuvõtte
teistes lõikudes.
In vitro katsed ja eksperimentaalsed in vivo katsed loomadega on näidanud, et glükoosamiin
vähendab insuliini sekretsiooni ja indutseerib insuliinresistentsust ja seda tõenäoliselt
beetarakkude inhibeerimise teel. Siiski täheldati neid prekliinilisi toimeid vaid maksimaalsetest
soovitatud kliinilistest annustest suuremate annuste manustamisel ning seetõttu ei oma kliinilist
tähtsust. Tänaseni ei ole sellisest toimest teatatud inimestel.
Puuduvad mutageensuse ja kartsinogeensuse uuringud ja reproduktsioonitoksilisuse uuringuid on
piiratud arvul. Rottidel ei täheldatud kõrvaltoimeid viljakusele, embrüo/loote arengule ja
postnataalsele arengule. Küülikutel uuriti glükoosamiini teratogeenset potentsiaali ebapiisavalt,
sest järglasi uuriti vaid luustiku, kuid mitte siseelundite väärarengute suhtes. Täheldati suuremat
imendumismäära, mistõttu teratogeenseid toimeid ei saa küülikutel välistada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kapsli sisu:
magneesiumstearaat.
Kapsli kate:
želatiin,
titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Hoida pakend tihedalt suletuna.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

HDPE tabletipakend koos HDPE/LDPE sulguritega.
Pakendi suurused: 60, 90, 270 ja 1000 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused
ravimi
hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Taani

8. Müügiloa number

487805

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.08.2005 / 19.08.2009

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI
LÄBIVAATAMISE
KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2011