GLUCADOL

Toimeained: glükoosamiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 400mg 180TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDFRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Glucadol, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 676 mg glükoosamiinsulfaatkaaliumi, mis
vastab 509 mg glükoosamiinsulfaadile, mis omakorda vastab 400 mg glükoosamiinile.
INN. Glucosaminum

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge kuni mõõduka raskusega osteoartroosi sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

1200 mg (3 tabletti) üks kord ööpäevas, soovitatavalt koos toiduga.
Glükoosamiin ei ole näidustatud ägeda liigesvalu leevendamiseks. Ravimi toime ilmneb
tavaliselt pärast neljanädalast ravi.
Glükoosamiini ohutus ja efektiivsus pikema kui 3-aastase ravi korral ei ole tõestatud.

Eakad
Eakatel patsientidel ei ole vajalik ravimi annust vähendada.

Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsiendid
Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud, seetõttu
ei ole võimalik esitada soovitusi annustamise kohta.

Lapsed
Lastel ja alla 18-aastastel patsientidel ei tohi Glucadol-i kasutada, kuna ravimi ohutus efektiivsus selles vanusegrupis ei ole tõestatud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus glükoosamiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Glucadol-i ei tohi kasutada patsientidel, kes on ülitundlikud koorikloomade (austrid, krabid
jt.) suhtes, sest preparaadi toimeaine on ekstraheeritud koorikloomadest.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Glükoosi taluvushäirega ja diabeediga patsientidel tuleb Glucadol-i kasutamisse suhtuda
ettevaatusega. Ravi alustamisel tuleb hoolikalt jälgida veresuhkru sisaldust.

Lastel ja alla 18-aastastel patsientidel ei tohi Glucadol-i kasutada, sest preparaadi efektiivsus
ja ohutus nimetatud patsientide gruppides pole tõestatud.

Glükoosamiini kombineerimisse muude ravimitega tuleb suhtuda ettevaatusega, sest andmed
võimalike koostoimete kohta on veel üsna piiratud (vt lõik 4.5).

Raske neeru- ja maksapuudulikkusega haigete ravi peab toimuma arsti järelvalvel.

Kardiovaskulaarsete haiguste tekkeriskiga patsientidel on soovitatav kontrollida vere lipiidide
sisaldust, kuna mõnel juhul on täheldatud glükoosamiini kasutamisel hüperkolesteroleemiat.

Pärast glükoosamiinravi alustamist on kirjeldatud ka astma sümptomite süvenemist
(sümptomid taandusid pärast glükoosamiinravi lõpetamist). Astmaga patsiendid peaksid enne
glükoosamiinravi alustamist olema teadlikud võimalikust sümptomite süvenemisest.

Enne ravi alustamist Glucadol-iga tuleks välistada teised liigesvalu põhjused peale artroosi.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Glükoosamiini võimalikest koostoimetest teiste ravimitega on andmeid vähe, kuid on teatatud
suurenenud INR-st kumariini tüüpi antikoagulantide (näiteks varfariin ja atsenokumarool)
samaaegsel kasutamisel koos glükoosamiiniga. Glükoosamiinravi alustamisel või lõpetamisel
tuleks antikoagulantravi saavaid patsiente hoolikalt jälgida.

Glükoosamiini samaaegne kasutamine tetratsükliinidega võib suurendada tetratsükliinide
imendumist ja seerumi kontsentratsiooni, kuid selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole selge.

Glükoosamiini võimalikud mõjud teiste ravimite farmakokineetikale ei ole teada. Tingituna
asjaolust, et võimalikke koostoimeid ei saa välistada, tuleb glükoosamiini kombineerimisse
teiste ravimitega suhtuda ettevaatusega.

Valuvaigisteid ja mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid võib kasutada koos
glükoosamiiniga kas täiendava valuvaigistava vahendina osteoartroosi sümptomite
süvenemisel või ravi algfaasis, mil glükoosamiini toime algab 1…2-nädalase ravi järel.
Glükoosamiinravi võib vähendada vajadust valuvaigistite ja mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite järele haiguse süvenemisel. Glükoosamiinile lisaks võib osteoartroosi ravis
rakendada füsioteraapiat.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Glükoosamiini kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole piisavalt andmeid.
Loomkatseid selgitamaks glükoosamiini toimet tiinusele ning embrüonaalsele/lootelisele ja
postnataalsele arengule ei ole läbi viidud.
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei tohi Glucadol-i kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Glucadol-il ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele, kuid autojuhtimist
tuleks vältida kui tabletid põhjustavad väsimust või peavalu.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed on valu mao piirkonnas, meteorism, kõhukinnisus
ja kõhulahtisus.
Toodud tabelis on kõrvaltoimed liigitatud vastavalt MedDRA klassifikatsioonile.
Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt nende esinemissagedusele.

Sagedus Sage (>1/100 kuni Aeg-ajalt (>1/1000 Teadmata*

<1/10)
kuni <1/100)
Organsüsteem
Immuunsüsteemi


allergilised
häired
reaktsioonid
Närvisüsteemi häired peavalu, uimasus


Silma kahjustused


nägemishäired
Seedetrakti häired
kõhulahtisus,


kõhukinnisus,
iiveldus, meteorism,
valu maopiirkonnas,
düspepsia
Naha ja nahaaluskoe
lööve,
sügelus, juuste
kahjustused
erüteem
väljalangemine
* esinemissagedust pole olemasolevate andmete põhjal võimalik hinnata.

Turustamisjärgselt on teatatud hüperkolesteroleemiast, kuid põhjuslikku seost ei ole leitud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Käesolevaks ajaks ei ole teatatud mitte ühestki üleannustamise juhust.
Loomadel läbi viidud akuutse ja kroonilise toksilisuse uuringud on näidanud, et isegi väga
suurte annuste korral on toksiline toime ebatõenäoline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, ATC
kood: M01AX05

Glükoosamiin on kehaomane aine. Glükoosamiini eksogeenne manustamine stimuleerib
loomadel kõhre proteoglükaani sünteesi, pidurdades seeläbi liigeskõhre degeneratsiooni.
Pikaaegsed uuringud on näidanud, et glükoosamiinil võib olla positiivne mõju liigeskõhre
metabolismile. Kliinilistes uuringutes on leitud, et neljanädalane ravi glükoosamiiniga
leevendab osteoartroosihaigetel liigesvalu ja suurendab liigeste liikuvust st.

Toimeaine glükoosamiin on loodusliku aminomonosahhariidglükoosamiini sool, mida esineb
ka inimese organismis. Glükoosamiinil on oluline osa kõhre biokeemilises koostises, kuna see
kuulub sünoviaalvedeliku ja kõhremaatriksi glükoosaminoglükaanide polüsahhariidahela
koostisesse. Farmakoloogilised uuringud on näidanud, et eksogeenne glükoosamiin on
substraat glükoosaminoglükaanide ja seega ka kõhrerakkude proteoglükaanide sünteesis ning
võib seetõttu taolisi biosünteetilisi protsesse soodustada. In vitro võib glükoosamiin
stimuleerida inimese kondrotsüütidekultuuri sünteesima normaalse polümeerse ehitusega
proteoglükaane. Neid glükoosamiini soodsaid anaboolseid toimeid kõhrkoesse võib täheldada
ka in vivo kortikosteroidide poolt tekitatud kõhrerakkude morfoloogiliste ja funktsionaalsete
kahjustuste näitel. Glükoosamiini kasutavad ka sünoviotsüüdid hüaluroonhappe biosünteesiks
sünoviaalvedelikku, mille määrdeainele sarnasel toimel on osa kõhre elastsuse ja
toitefunktsiooni tagamisel. Tavaliselt on glükoosamiini sünteesi lähteaineks glükoos, kuid
osteoartroosi korral on glükoosamiini ja proteoglükaanide biosüntees häiritud. Sellisel juhul
korvab eksogeenne glükoosamiin endogeense aine puuduse, stimuleerib proteoglükaanide
biosünteesi, toidab liigeskõhre ja soodustab väävli sidumist kondroitiinväävelhappe
biosünteesis. Viimati nimetatud protsessidel on oluline mõju kõhre lagunemises, mis viib
osteoartroosi tekkele. Lisaks osale liigeskõhre metabolismis on glükoosamiinil omadus
pärssida kõhre lagundavate ensüümide nagu kollagenaasi ja fosfolipaasi A2 aktiivsust. See
toime võib olla seoses üldisema omadusega pärssida teisi kudesid kahjustavaid aineid, kuna
glükoosamiin takistab ka superoksiidradikaalide teket ja pärsib lüsosomaalsete ensüümide
toimet Erinevalt mittesteroidsetest põletikuvastastest ainetest ei inhibeeri glükoosamiin
.
prostaglandiinide
sünteesi,
mistõttu
ei
ole
glükoosamiinil
mao- ja
kaksteistsõrmiksoolehaavandeid põhjustavat toimet. Glükoosamiinil ei ole toimet
südamevereringe ega hingamissüsteemile, kesknärvisüsteemile ega autonoomsesse
närvisüsteemi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Glükoosamiin on võrdlemisi väikese molekulkaaluga aine (molekulkaal 179), mis lahustub
hästi vees ja hüdrofiilsetes orgaanilistes lahustites.

Andmed glükoosamiini farmakokineetiliste omaduste kohta on üsna piiratud. Pärast
suukaudset manustamist imendub glükoosamiin kiiresti ja peaaegu täielikult. Täielik
biosaadavus inimesel ühekordse suukaudse annuse järel oli 25%. See on tingitud esmasest
metobolismist maksas, kus üle 70% gükoosamiinist allub metabolismile. Jaotusruumala on
umbkaudu 5 liitrit ja poolväärtusaeg intravenoossel manustamisel ligikaudu 2 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Glükoosamiini akuutne toksilisus on võrdlemisi väike.

Kroonilise toksilisuse ja reproduktiivse toksilisuse uuringuid katseloomadel ei ole läbi viidud.

E.coli bakteriga läbi viidud mutageensusuuringus ei leitud glükoosamiinil mutageenset
toimet.

Kartsinogeensusuuringuid ei ole glükoosamiiniga läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: povidoon, sorbiinhape, makrogool 6000, kolloidne ränidioksiid, mikrokristalne
tselluloos, magneesiumstearaat.
Tableti kilekate: etüültselluloos, 85% glütserool, hüdroksüpropüülmetüül tselluloos, talk.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30, 60, 120 ja 180 tabletti plastikpurgis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

451304

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 13.08.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014