GLAUMAX

Toimeained: latanoprost

Ravimi vorm: silmatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 50mcg 1ml 2.5ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GLAUMAX ja milleks seda kasutatakse

GLAUMAXi toimeaineks on latanoprost, mis langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku loomuliku
väljavoolu suurendamise teel.
GLAUMAXi kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks (nn okulaarne hüpertensioon)
avatud nurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooni korral.
Samuti kasutatakse GLAUMAXi igas vanuses lastel ja imikutel kõrgenenud silmasisese rõhu ja
glaukoomi raviks.

2. Mida on vaja teada enne GLAUMAX võtmist

GLAUMAXi võib kasutada täiskasvanutel, eakatel ning lastel alates sünnist kuni 18. eluaastani.
GLAUMAXi pole uuritud enneagsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage GLAUMAXi:
- kui olete või teie ravitav laps on latanoprosti või GLAUMAXi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te olete rase, kahtlustate rasedust või planeerite rasestumist;
- kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne GLAUMAXi kasutamist pidage nõu oma arsti või oma lapse raviarstiga, apteekri või
meditsiiniõega:
- kui teie või teie ravitav laps kannate selliste silmaprobleemide all nagu silmavalu, ärritus või
põletik, hägune nägemine;
- kui teie või teie ravitaval lapsel on kuiva silma sündroom;
- kui teie või teie ravitav laps põete astmat või olemasolev astma ei allu hästi ravile;
- kui teil või teie ravitaval lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasaarvatud kae
eemaldamise operatsioon);
- kui teie või teie ravitav laps kannate kontaktläätsi. Te või teie ravitav laps saate kasutada
GLAUMAXi, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

Muud ravimid ja GLAUMAX
GLAUMAX võib toimida koos teiste ravimitega.
Teatage oma arstile, oma lapse raviarstile või apteekrile, kui teie või teie ravitav laps kasutate või olete
hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid (või silmatilku).

Kindlasti pidage nõu oma arsti, oma lapse raviarsti või apteekriga, kui teie või teie ravitav laps
kasutate mõnda järgmist tüüpi ravimitest:
- prostaglandiinid, prostaglandiini analoogid või prostaglandiini derivaadid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kuna ravimi ohutust raseduse ajal ei ole tõestatud, ei tohi
GLAUMAXi raseduse ajal kasutada. GLAUMAX võib erituda rinnapiima, seetõttu tuleb otsustada kas
lõpetada rinnaga toitmine või ravimi kasutamine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
GLAUMAX silmatilgad võivad põhjustada mööduvat nägemise hägustumist. Seetõttu GLAUMAXi
manustamise ajal ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni nägemine on selginenud.

GLAUMAX sisaldab bensalkooniumkloriidi
GLAUMAX silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mille tõttu ei tohi ravimit
kasutada kontaktläätsede kandmise ajal. Enne silmatilkade manustamist tuleb kontaktläätsed
eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minuti pärast.

3. Kuidas GLAUMAX võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie või teie lapse
raviarst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti,
oma lapse raviarsti, apteekri või meditsiiniõega.

Täiskasvanud (sh eakad) ja lapsed
Soovitav annus on üks tilk GLAUMAXit kahjustunud silma(desse) üks kord ööpäevas õhtuti.
Sagedasem manustamine vähendab ravimi silmasisest rõhku alandavat toimet. Kui kasutate lisaks ka
mingeid muid silmatilku, peab erinevate ravimite kasutamise vaheline aeg olema vähemalt 5 minutit.

GLAUMAXi tuleb kasutada seni, kuni teie või teie lapse arst palub ravi lõpetada.

Kontaktläätsede kandjad
Kui teie või teie ravitav laps kannate kontaktläätsi, tuleb need enne GLAUMAXi kasutamist
eemaldada. Kontaktläätsed võib tagasi panna 15 minuti pärast. Konservandina kasutatav
bensalkooniumkloriid võib tekitada silmaärritust ja kahjustada kontaktläätsi.

Kasutusjuhend
1. Võtke GLAUMAXi pudel ja peegel.
2. Peske oma käed ja avage pudel.
3. Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib "tasku", kuhu
tuleb ravimit tilgutada.
5. Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kui vajalik, kasutage peeglit. Ärge puudutage tilguti
otsikuga silma, silmalaugu ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.
6. Vajutage kergelt pudeli külgedele, väljutades ühe tilga GLAUMAXi korraga.
7. Pärast GLAUMAXi tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk.
Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.
8. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe peale kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.


Kui te kasutate GLAUMAXi rohkem kui ette nähtud
Pigistage pudelit ettevaatlikult, et silma satuks ainult üks tilk ravimit. Kui tilgutate silma liiga palju
tilku, võite silmas tunda kerget ärritust, mis peaks mööduma. Kui jääte muretsema, siis pöörduge oma
arsti või oma lapse raviarsti poole konsultatsiooniks. Kui GLAUMAXi manustatakse juhuslikult suu
kaudu, tuleb pöörduda nii kiiresti kui võimalik oma või oma lapse arsti poole.

Kui te unustate GLAUMAXi kasutada
Kui olete unustanud GLAUMAXi tavalisel ajal silma tilgutada, oodake kuni järgmise
manustamiskorrani. Ärge tilgutage kahekordset annust silmatilku.

Kasutage GLAUMAXi ainult silmadesse manustamiseks.

Kui te lõpetate GLAUMAXi kasutamise
Kui te soovite lõpetada ravi GLAUMAXiga või teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta,
pidage nõu oma või oma lapse raviarstiga, apteekri või meditsiinõega.


4.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)
- kui teie silma vikerkest (iiris) on segavärvusega (sinakaspruun, hallikaspruun, rohekaspruun
või kollakaspruun), võib pika ajaperioodi vältel märgata silma värvuse väga aeglast
muutumist. Silma vikerkest võib muutuda pruunimaks ning silma värvus võib tumeneda.
Värvuse muutus on rohkem märgatav, kui ravite ainult ühte silma. Ühtlaselt halli, sinist,
rohelist või pruuni värvi silmadega patsientidel on see kõrvaltoime väga harva esinev;
- latanoprosti sisaldavad ravimid on tavaliselt hästi talutavad, kuid võib ilmneda silma(de)
punetust;
- silmaärritus (kergeloomuline võõrkehatunne silmas);
- GLAUMAX võib põhjustada ripsmete tumenemist, tihenemist, pikenemist ja paksenemist
(enamikul juhtudel Jaapani päritolu patsientidel).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)
- mööduvad kriimustused silma eesotsas (epiteeli punkterosioonid), silma lauserva põletik
(blefariit), silmavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)
- silmalau(-gude) turse, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemisvälja
hägustumine ja silmainfektsioon (konjuktiviit);
- nahalööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st)
- vikerkesta põletik (iriit/uveiit), vedeliku kogunemine silma tagaossa (makulaarne turse),
sümptomaatilised silmamuna välispinna tursed ja kriimustused (erosioonid), silmade ümbruse
turse (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed, mis võivad mõnikord põhjustada
silmaärritust, täiendava ripsmerea ilmnemine;
- lokaalsed nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha muutumine tumedamaks;
- astma; olemasoleva astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)
- olemasoleva stenokardia sümptomite ägenemine;
- valu rinnus.

Patsiendid on täheldanud ka järgnevaid kõrvaltoimeid: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas
(vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamepekslemine, lihasvalu, liigesevalu ja silma
viirusinfektsiooni tekkimine, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Täiendavad kõrvaltoimed lastel
Kõrvaltoimetena esinevad tilkuv sügelev nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui
täiskasvanutel.

Kui teil või teie ravitaval lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu arsti või oma lapse
raviarstiga, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole
nimetatud.

5. Kuidas GLAUMAX säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelisildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.

Pärast pudeli avamist
Hoida temperatuuril kuni 25°C ja kasutada 4 nädalat peale esmakordset pudeli avamist.
Hoida valguse eest kaitstult. Hoida ravimit tihedalt suletuna püstiasendis.


Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GLAUMAX sisaldab

- Toimeaine on latanoprost. Iga ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab
ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.
- Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid (0,2 mg/ml), naatriumkloriid,
naatriumdivesinikfosfaat, dinaatriumvesinikfosfaat ja süstevesi.

Kuidas GLAUMAX välja näeb ja pakendi sisu

50 mikrogrammi/ml silmatilgad pudelis (5ml), tilguti (tilgutusotsik), keeratav kork, korgi lukustusvõru.
Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80 tilgale.

Pakendi suurus: 1 x 2,5 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS Kevelt
Teaduspargi 3/1
12618 Tallinn
Eesti


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2012.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

GLAUMAX, 50μg/ml, silmatilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab toimeainena 50µg latanoprosti.
INN. Latanoprostum
Teadaolevat toimet omav abiaine: bansalkooniumkloriid 0,2 mg/ml.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, lahus

Läbipaistev värvitu lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Silmasisese rõhu alandamiseks avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooni korral.
Silmasisese rõhu alandamine lastel, kellel esineb kõrgenenud silmasisene rõhk ja laste glaukoom.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Okulaarne.

Soovitatav annustamine täiskasvanutele (kaasa arvatud eakad patsiendid):
Manustada üks tilk ravimit kahjustunud silma üks kord ööpäevas. Optimaalne toime saavutatakse siis,
kui GLAUMAXi manustatakse õhtuti.

Lapsed:
GLAUMAXi silmatilgad manustatakse lastele samades annustes täiskasvanutega. Latanoprosti
kasutamise kohta enneaegsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala) andmed puuduvad. Teave
ravimi kasutamise kohta alla 1-aastastel lastel on piiratud (4 patsienti) (vt lõik 5.1).
Uuringud on näidanud, et sagedasem kui üks kord päevas latanoprosti manustamine vähendab ravimi
silmasisest rõhku alandavat toimet.

Ühe annuse vahelejäämisel tuleb ravikuuri jätkata tavalisel viisil järgmisest annustamise korrast.

Mannustamine
Pärast tilgutamist on soovitatav lühiajaliselt hoida silmad kinni ning vajutada ühe minuti jooksul silma
ninapoolsele nurgale. See vähendab ravimi süsteemset imendumist ja süsteemsete kõrvaltoimete
tekkimise võimalust.

Kontaktläätsed tuleb enne ravimi kasutamist eemaldada. Tagasi võib need panna mitte varem kui 15
minutit pärast ravimi kasutamist.

Kui kasutatakse rohkem kui üht silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema
vähemalt 5 minutit.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus latanoprosti või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiane suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Latanoprost võib põhjustada järk-järgulist silmavärvi muutumist, kuna suurendab melanosoomide
hulka melanotsüütides. Enne ravi alustamist peab patsienti teavitama võimalikust iirise värvi püsivast
muutusest. Ühepoolse ravi tulemusena võib kujuneda püsiv heterokroomia.

Värvuse muutus esineb sagedamini patsientidel, kellel on vikerkestad segavärvilised (sinakaspruunid,
hallikaspruunid, rohekaspruunid või kollakaspruunid). Enamasti ilmneb silmavärvi muutus esimese 8
ravikuu jooksul, kuid vähestel patsientidel võib avalduda ka hiljem. 4-aastase uuringu vältel ilmnes
silmavärvi muutust 30% patsientidest. Vikerkesta värvuse muutus on enamusel juhtudest kerge ja ei
pruugi olla kliiniliselt täheldatav. Patsientide hulgas, kelle vikerkestad on segavärvilised, on värvuse
muutuse esinemissagedus suurem ning kõige sagedamini võib seda esineda kollakaspruuni
vikerkestaga patsientidel. Ühtlaselt sinise silmavärviga patsientidel ei ole sellist muutust täheldatud
ning ühtlaselt halli, rohelise või pruuni silmavärviga on sellist muutust esinenud harva.

Silmavärvi muutumine ei ole põhjustatud melanotsüütide arvu suurenemisest, vaid melaniini sisalduse
suurenemisest vikerkesta strooma melanotsüütides. Tüüpiliselt hakkab pruun pigmentatsioon haiges
silmas laienema kontsentriliselt pupilli ümbrusest perifeeria suunas, kuid pruunimaks võib muutuda
kogu vikerkest või ka osa sellest. Pärast ravi katkestamist ei ole täheldatud pruuni pigmendi koguse
edaspidist suurenemist vikerkestas. Uuringute andmetel ei ole see nähtus millegi sümptom ega ka
patoloogiline muutus.

Latanoprost ei mõjusta pigmentlaike ega ka tähne vikerkestal. Uuringutes ei ole täheldatud pigmendi
kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku ega ka silma eeskambrisse. Latanoprosti kasutamise
viieaastase kliinilise kogemuse kohaselt ei ole vikerkesta pigmentatsiooni suurenemine põhjustanud
mingeid negatiivseid kliinilisi tagajärgi ja vikerkesta pigmenteerumise korral võib GLAUMAXi
kasutamist jätkata. Siiski tuleb patsienti regulaarselt jälgida ja kui kliiniline seisund nõuab, tuleb
GLAUMAXi kasutamine katkestada.

Latanoprost võib järk-järgult põhjustada muutusi ravitava silma ripsmetes. Muutused võivad seisneda
ripsmete pikenemises, paksenemises, tumenemises ja/või tihenemises. Eespool kirjeldatud muutused
on ravi lõpetamisel pöörduvad.

Latanoprosti kasutamise kohta kroonilise suletud nurga glaukoomi, avatud nurga pseudofaakiaga
glaukoomi ja pigmentaarse glaukoomi korral on andmed piiratud. Puuduvad kogemused latanoprosti
kasutamise kohta silma põletikulise ja neovaskulaarse glaukoomi, silma põletikuliste seisundite või
kaasasündinud glaukoomi korral.

Latanoprosti toime pupillile kas puudub või on nõrk, kuid kogemused ägeda suletud nurga glaukoomi
ravis puuduvad. Seetõttu on soovitatav taoliste seisundite korral kasutada GLAUMAXi ettevaatusega.

Latanoprosti kasutamise kohta kae eemaldamisele eelneval perioperatiivsel perioodil on andmed
piiratud. Need patsiendid peavad GLAUMAXi kasutama ettevaatlikult.

Eriline ettevaatus on vajalik latanoprosti manustamisel herpeetilise keratiidi anamneesiga patsientidele
ning ravimit ei tohi kasutada aktiivse herpes simplex'i keratiidi ja spetsiifiliselt prostaglandiini
analoogidega seotud retsidiveeruva herpeetilise keratiidi puhul.

Ettevaatlik peab olema GLAUMAXi kasutamisega afaakiaga patsientidel, tagumise läätsekihnu
rebendi või eeskambriläätse pseudofaakiaga patsientidel ja patsientidel, kellel on kõrgenenud risk
tsüstoidsele makulaarsele tursele (vt lõik 4.8).

Ettevaatlikult tuleb GLAUMAXi kasutada patsientidel, kellel on soodumus iriidi/uveiidi tekkeks.

Raskekujulise või ebastabiilse astmaga patsientide ravi osas kogemused puuduvad, seetõttu tuleb
taolisi patsiente ravida ettevaatusega (vt lõik 4.8).

Täheldatud on periorbitaalse naha värvimuutust, eelkõige Jaapani päritolu patsientidel. Praeguseks
olemasolev kogemus lubab järeldada, et nahavärvuse muutus ei ole püsiv ja osadel juhtudel on see
taandunud ka latanoprosti kasutamise jätkamisel.

GLAUMAX sisaldab bensalkooniumkloriidi (konservant). On täheldatud, et bensalkooniumkloriid
põhjustab punktjat keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja
muuta pehmed kontaktläätsed värvituks. Kuivade silmade ja kahjustatud sarvkestaga patsiente tuleb
GLAUMAXi sagedasel või pikaajalisel kasutamisel hoolikalt jälgida. Kuna kontaktläätsed võivad
absorbeerida bensalkooniumkloriidi, tuleb need enne GLAUMAXi kasutamist eemaldada ning
kasutada võib neid uuesti 15 minuti pärast (vt lõik 4.2).

Lapsed
Andmed GLAUMAXi tõhususe ja ohutuse kohta lastel vanuses kuni 1 eluaastat on puudulikud (vaid 4
patsienti) (vt lõik 5.1). Enneaegsete laste (vanuses alla 36 gestatsiooninädala) kohta tõhusus- ja
ohutusandmeid ei ole.
Esmase kaasasündinud glaukoomi (PCG) diagnoosiga laste puhul vanuses 0...3 aastat jääb
esmavalikuks operatiivne ravi, st trabekulotoomia või goniotoomia.

Ohutusandmed pikaajalise kasutamise kohta lastel puuduvad.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed koostoimete kohta puuduvad.

Kahe või enama prostaglandiini analoogi samaaegne manustamine silma põhjustab silmasisese rõhu
paradoksaalset tõusu, mille tõttu tuleks vältida mitme prostaglandiini, prostaglandiini analoogi või
derivaadi üheaegset kasutamist.

Lapsed
Uuringud on viidud läbi üksnes täiskasvanutel, lastel koostoimete uuringuid tehtud ei ole.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Latanoprosti ohutust raseduse ajal ei ole tõestatud. Kuna ei saa välistada ohtu raseduse kulule, lootele
ja vastsündinule, ei tohi GLAUMAXi raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Latanoprost ja selle metaboliidid erituvad tõenäoliselt rinnapiima ja seetõttu ei tohi GLAUMAXi
kasutamise ajal rinnaga toita või tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus
Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isas- või emasloomade fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nagu ka teiste silmaravimite puhul, võib silmatilkade silma tilgutamine põhjustada mööduvat
nägemise hägustumist.
Kuni selle möödumiseni tuleb patsientidele soovitada autot mitte juhtida ega masinaid käsitseda.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik täheldatud kõrvaltoimetest ilmneb silmades.

Kõrvaltoimete esinemissagedust liigitatakse järgnevalt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10);
aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000). Teadmata (ei
saa hinnata olemasolevate andmete põhjal). Turustamisjärgselt täheldatud kõrvaltoimete
esinemissagedust ei saa määrata, kuna need pärinevad spontaansetest teatistest.

MedDRA organsüsteemide klass Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Infektsioonid ja infestatsioonid
Teadmata herpeetiline
keratiit
Silma kahjustused
vikerkesta pigmentatsiooni tugevnemine
kergekujuline kuni mõõdukas konjunktiivi
hüpereemia
silma ärritus (kergeloomuline
Väga sage
võõrkehatunne silmas);
ripsmete muutumine (tumenemine,
tihenemine, pikenemine, paksenemine)*
* enamikul juhtudest Jaapani
päritolu patsientidel
mööduvad epiteeli punkterosioonid
Sage
(enamasti sümptomiteta)
blefariit
silmavalu
silmalau turse: silma kuivus, keratiit,
Aeg-ajalt
nägemise hägustumine, konjunktiviit
iriit/uveiit (reeglina on nendel patsientidel
eelnevalt kaasnenud iriiti ja uveiiti
põhjustavaid faktoreid; vt lõik 4.4)
makulaarne turse
sümptomaatiline sarvkesta turse ja
erosioonid
Harv
periorbitaalne turse
silmalaugude naha tumenemine ja lokaalsed
nahareaktsioonid silmalaugudel
valesti suunatud ripsmed, mis võivad
mõnikord põhjustada silma ärritust.
Teadmata iirise
tsüst
Närvisüsteemi häired
Teadmata peavalu,
peapööritus
Väga harv
olemasoleva stenokardia ägenemine.
Südame häired
Teadmata
palpitatsioonid
Respiratoorsed, rindkere ja
Harv
astma; astma süvenemine ja düspnoe
mediastiinumi häired
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt nahalööve
Harv
silmalaugude naha tumenemine
lokaalsed nahareaktsioonid silmalaugudel
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata müalgia,
artralgia
Üldised häired ja manustamiskoha
Väga harv
valu rinnus
reaktsioonid


Latanoprosti kasutamisel on harva esinenud makula turset. Peamiselt on turse esinenud afaakiaga ja
pseudofaakiaga (teadaolev riskifaktor makula turse tekkeks) patsientidel, kellel on tagumise
läätsekihnu või eeskambriläätse rebend, samuti diabeetilise retinopaatia ja võrkkesta veresoonte
oklusiooni korral. Välistada ei saa seost latanoprosti kasutamise ja makula seletamatu turse vahel.
Latanoprosti kasutamisel on harva esinenud astmat, selle süvenemist ja düspnoed. Astmat põdevate
patsientide kohta on informatsioon puudulik, kuid mõõduka raskusastmega patsientidel, kes said
steroid- või mittesteroidravi, ei mõjutanud latanoprost kopsude talitust. Puuduvad kogemused
raskeloomulise või ebastabiilse astmaga patsientidega, mille tõttu tuleb nende ravimisel olla
ettevaatlik.

Lapsed
Kahes lühiajalises kliinilises uuringus täheldatud GLAUMAXi ohutusprofiil oli analoogne täiskavanu
omaga, seega uusi kõrvaltoimeid ei avastatud. Erinevates laste alarühmades täheldatud lühiajalised
ohutusprofiilid ühtisid samuti (vt lõik 5.1). Uuring hõlmas 93 last (25 ja 68) ning kestis alla 12 nädala.
Järgmised kõrvaltoimeid esinevad lastel võrreldes täiskasvanutega sagedamini: nasofarüngiit (5,9%),
konjuktiivi hüpereemia (4,4%) ja püreksia (2,9%).

4.9. Üleannustamine

Latanoprosti üleannustamise korral ei ole peale silmade ärrituse ja konjunktiivide hüpereemia
tekkinud muid kõrvaltoimeid.

Juhul, kui GLAUMAXi on annustatud suu kaudu, on vajalik järgnev informatsioon: üks pudel sisaldab
125 μg latanoprosti. Üle 90% preparaadist metaboliseerub esmase maksapassažii käigus. Ravimi
venoosne infusioon 3 μg/kg ei kutsunud esile mingeid sümptomeid, annuses 5,5 kuni 10 μg/kg
tekkisid iiveldus, kõhuvalu, uimasus, väsimus, kuumahood ning higistamine. Latanoprosti
manustamisel ahvidele kuni 500 μg/kg ei ole täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid
kardiovaskulaarsüsteemile.

Latanoprosti inravenoosset manustamist ahvidele on seostatud mööduva bronhokonstriktsiooniga.
Siiski ei põhjustanud latanoprost paiksel (silma) manustamisel keskmise raskusastme
bronhiaalastmaga patsientidele seitsmekordses terapeutilises annuses bronhokonstriktsiooni.

Ravi
Latanoprosti üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised glaukoomivastased ained, ATC-kood: S01EE01.

Toimemehhanism
Latanoprost, prostaglandiin F2α analoog, on prostanoidi FP-retseptorite agonist. Latanoprost vähendab
silmasisest rõhku vesivedeliku väljavoolu suurendamise kaudu. Silmasisese rõhu langus algab umbes
3 kuni 4 tunni jooksul pärast manustamist ning maksimaalne toimetugevus saabub 8 kuni 12 tunni
järel. Rõhu langus jääb püsima vähemalt 24 tunniks.

Uuringud katseloomadel ja inimestel näitavad, et latanoprosti peamiseks toimemehhanismiks on
uveoskleraalse väljavoolu suurenemine, kuigi inimestel on täheldatud mõningal määral ka
väljavoolutakistuse vähenemist.

Farmakodünaamilised toimed
Uuringud on tõestanud latanoprosti efektiivsust monoteraapiana. Samuti on teostatud uuringuid
latanoprosti teiste ravimitega kombineerides, mis näitavad, et latanoprost on toimiv ka
kombinatsioonis beeta-adrenergiliste antagonistidega (timolool). Lühiajalised uuringud (1 kuni 2
nädalat) näitavad, et kombineerides latanoprosti adrenergiliste agonistidega (dipivalüülepinefriiniga)
ja suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitoritega (atsetasoolamiididega) on toime aditiivne.
Kombinatsioonis koliinergiliste retseptorite agonistidega (pilokarpiin) on latanoprosti koostoime
osaliselt aditiivne.

Latanoprostil ei ole silma vesivedeliku tootmisele märkimisväärset toimet, samuti ei ole leitud toimet
vere ja silma vesivedeliku vahelisele barjäärile. Ahvidel tehtud katsed näitavad, et latanoprosti
kasutamisel kliinilistes annustes ei ole tal toimet intraokulaarsele vereringele või on see toime
mitteoluline. Paikse manustamise korral on võimalik kerge kuni mõõduka konjuktivaalse ja
episkleraalse hüpereemia teke.

Ekstrakapsulaarse läätse eemaldamise läbi teinud ahvide silmade krooniline ravimine latanoprostiga ei
mõjustanud fluorestsiinangiograafilise meetodi andmetel silma võrkkesta veresooni.
Latanoprost ei indutseerinud lühiajalise ravi korral inimesel pseudofaakiliste silmade tagumises
segmendis fluorestsiini lekkimist.
Latanoprostil pole leitud kliinilistes annustes kasutamisel märkimisväärset farmakoloogilist toimet
südame- ja veresoonkonnale ning hingamiselunditele.

Lapsed
Latanoprosti tõhusust võrreldes timolooliga demonstreeriti topeltpimedas latanoprosti kliinilises
uuringus, mis kestis 12 nädalat ja hõlmas 107 silma hüpertensiooni ja glaukoomi diagnoosiga
lapspatsienti vanuses alla 18 aastat. Vastsündinute vanuse alampiiriks aktsepteeriti 36
gestatsiooninädalat. Manustamisskeem oli järgmine: 0,005% latanoprosti 1 kord päevas või 0,5% (alla
3-aastaste laste puhul valikuliselt 0,25%) timolooli 2 korda päevas. Esmaseks tõhususe tulemuseks oli
uuringu 12. nädalal silma siserõhu (IOP) keskmine langus võrreldes esialgsega. Silma siserõhu
keskmine IOP langus mõlemas uuritava ravimi rühmas oli sarnane. Keskmine IOP langus 12. nädalal
oli kõigis uuritud latanoprosti vanuserühmades (0...<3 aastat, 3...<12 aastat, 12...18 aastat) identne
timoloolirühma tulemusega. Tõhususe andmed vanuserühmas 0...<3 aastat põhinesid 13-1 latanoprosti
saanud patsiendil. Andmeid enneaegsete laste (vanuses alla 36 gestatsiooninädala) kohta ei ole.
IOP langus latanoprosti- ja timoloolirühmas oli omavahel identne nende patsientide alarühmas, kel
esines kaasasündinud/infantiilne glaukoom (PCG) ja samuti mitte-PCG (st juveniilse avatud nurga
glaukoomi ja afaakilise glaukoomi puhul) alarühmas.

Esmane silma siserõhu (IOP) keskmine langus täheldati esimese ravinädala möödudes ning see jäi
püsima kogu 12-nädalase uuringu kestel sarnaselt täiskasvanutega (vt Tabel).

Tabel. IOP langus (mmHg) 12. nädalal ravirühma ja algdiagnoosi alusel

Latanoprost
Timolool
N = 53
N = 54
Algne keskmine (SH)
27,3 (0,75)
27,8 (0,84)
Muutus võrreldes algsega 12. nädalal†
-7,18 (0,81)
-5,72 (0,81)
(SH)
p-väärtus vs. timolool 0,2056
0,2056

PCG
Mitte-
PCG
Mitte-PCG
N = 28
PCG
N = 26
N = 28
N = 25
Algne keskmine (SH)
26,5 (0,72) 28,2 (1,37)
26,3 (0,95)
29,1 (1,33)
Muutus võrreldes algsega 12. nädalal†
-5,90 -8,66
- 5,34 (1,02)
-6,02 (1,18)
(SH)
(1,25)
p-väärtus vs. timolool 0,2056
0,6957
0,1317

SH: standardhälve.
†Kohandatud hinnang kovariatsiooni (ANCOVA) mudeli analüüsi alusel.


5.2. Farmakokineetilised omadused

Latanoprost on isopropüülester, ravimi inaktiivne eelvorm, mis pärast hüdrolüüsumist latanoprosti
vabaks happeks muutub bioloogiliselt toimivaks. Ravimi eelvorm imendub läbi sarvkesta
vesivedelikku, hüdrolüüsudes transpordi ajal. Maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub
pärast paikset manustamist 2 tunni pärast.

Latanoprost jaotub peamiselt silma eesmises segmendis, konjuktiivis ja silmalaugudes. Silma
tagumisse segmenti jõuavad ravimist ainult tühised kogused.
Latanoprosti vaba hape silmas praktiliselt ei metaboliseeru. Ravimi peamine metabolism toimub
maksas. Tekkivad metaboliidid (1,2-dimeer ja 1,2,3,4-tetrameer) olulist bioloogilist toimet ei oma.
Ravimi poolväärtusaeg plasmas on 17 minutit. Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga.

Lapsed
Plasma latanoprosthappe kontsentratsioonide avatud farmakokineetilisse uuringusse kaasati 22
täiskasvanut ja 25 last (vanuses 0…<18 aasta) silma hüpertensiooni ja glaukoomi diagnoosiga. Kõik
vanuserühmad said 2 nädala jooksul 1 tilga 0,005% latanoprosti päevas mõlemasse silma.
Latanoprosthappe süsteemne toime oli 3...<12-aastastel lastel ca 2 korda suurem ja alla 3-aastastel
lastel 6 korda suurem kui täiskasvanutel, kuid süsteemsete kõrvaltoimete lai ohutusvahemik jäi samaks
(vt lõik 4.9). Kõigis vanuserühmades täheldati plasma maksimaalse kontsentratsiooni saavutamise
keskmiseks ajaks 5 minutit pärast ravimi manustamist. Keskmine plasma eliminatsiooni
poolväärtusaeg oli võrdselt lühike (alla 20 minuti) nii lastel kui ka täiskasvanutel, mis hoidis ära
tasakaalukontsentratsiooni tingimustes latanoprosthappe kuhjumist süsteemses vereringes.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Latanoprosti silma- ning süsteemset toimet on uuritud mitmel loomaliigil. Üldiselt on latanoprost hästi
talutav ja ohutu. Süsteemset toksilisust põhjustab annus, mis on vähemalt 1000 korda suurem kui
silma manustatav terapeutiline annus. Näidatud on, et ilma anesteesiata intravenoosselt ahvidele
manustatud latanoprosti suured annused (umbes 100 korda suuremad kui terapeutiline annus keha
kilogrammi kohta) suurendavad hingamissagedust, mis viitab ilmselt lühikese kestusega
bronhokonstriktsioonile. Loomkatsed ei näita, et latanoprostil oleks sensibiliseerivaid toimeid.

Küülikutel või ahvidel ei ole toksilisi toimeid täheldatud kuni 100 μg latanoprosti manustamisel
ööpäevas (terapeutiline annus - 1,5 μg ööpäevas). Loomkatsed on näidanud, et latanoprost suurendab
ahvidel vikerkesta pigmenteerumist.

Pigmenteerumise suurenemise mehhanismiks on tõenäoliselt melaniini sünteesi suurenemine
vikerkesta melanotsüütides proliferatiivseid muutusi täheldamata. Vikerkesta värvuse muutus võib olla
püsiv.

Kroonilise silmatoksilisuse uuringutes on näidatud, et latanoprosti manustamine silma annuses 6 μg
ööpäevas põhjustab ka silmalau suurenenud lõhenemist. See toime on pöörduv ja esineb terapeutilise
annuse ületamisel. Inimestel sellist toimet täheldatud pole.

Latanoprostiga läbi viidud pöördmutatsiooni testid bakteritel, geenimutatsioonid hiire lümfoomis ja
hiire mikrotuumade testid andsid negatiivseid tulemusi. In vitro inimese lümfotsüütides täheldati
kromosoomide aberratsioone. Samasuguseid toimeid täheldati looduslikult esineva prostaglandiiniga
F2a näidates, et tegemist on prostaglandiinide rühma toimega.

Täiendavad mutageensuse uuringud in vitro/in vivo plaanivälise DNA sünteesi kohta rottidel olid
negatiivsed ja näitavad, et latanoprostil ei ole mutageenset toimet. Kartsinogeensuse uuringud hiirtel ja
rottidel olid negatiivsed.

Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isas- või emasloomade fertiilsusele.
Latanoprosti intravenoossel manustamisel (annustes 5 μg/kg, 50 μg/kg ja 250 μg/kg ööpäevas) ei
täheldatud embrüotoksilist toimet. Siiski põhjustas latanoprost küülikutel loote surma annustes alates 5
μg/kg ööpäevas.

Teratogeenset toimet ei ole täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid;
Bensalkooniumkloriid (0,2 mg/ml);
Naatrium-divesinikfosfaat;
Dinaatriumvesinikfosfaat;

Süstevesi.

6.2. Sobimatus

In vitro uuringutes on tiomersaali sisaldavate silmatilkade segamisel latanoprostiga ilmnenud
sadestumine. Kui taolisi ravimeid kasutatakse, peab ravimite manustamise vahel olema vähemalt 5-
minutiline intervall.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Pärast pudeli esmast avamist on ravim kasutamiskõlblik 4 nädalat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C... 8 °C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Avatud pakend hoida temperatuuril kuni +25°C.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

50 μg/ml silmatilgad pudelis (5ml), tilguti (tilgutusotsik), keeratav kork.
Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab umbes 80 tilgale.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Enne kasutamist tuleb eemaldada välimine keeratav kork.

7. Müügiloa hoidja

AS Kevelt
Teaduspargi 3/1
12618 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

553107

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

24.08.2007/24.08.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2012