ETOMIDATE-LIPURO

Toimeained: etomidaat

Ravimi vorm: süsteemulsioon

Ravimi tugevus: 2mg 1ml 10ml 10TK

Haiglapakend

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ETOMIDATE-LIPURO ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Etomidate-Lipuro 2 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml on anesteetikum (üldanesteetikum).
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml kasutatakse anesteesia esilekutsumiseks.
Lühiajaliseks anesteesiaks kasutatakse seda ravimit ainult koos analgeetikumiga (valuvaigistiga).

2. Mida on vaja teada enne ETOMIDATE-LIPURO võtmist

Mida on vaja teada enne Etomidate-Lipuro 2 mg/ml kasutamist

Ärge kasutage Etomidate-Lipuro 2 mg/ml :
kui etomidaadi, sojaõli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus6) suhtes allergiline.
-

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml ei tohiks kasutada alla 6 kuu vanuste laste puhul, välja arvatud haiglas tekkiva
hädaolukorra puhul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on pärilik vere punase pigmendi loomise (heemi biosünteesi) häire, võib Etomidate-Lipuro 2 mg/ml
manustada pärst põhjalikku kaalumist, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski, sest loomkatsetes on
täheldatud, et Etomidate-Lipuro 2 mg/ml võib põhjustada hemoglobiini moodustumise häireid (porfüüriat).

Eelkõige etomidaadi suurte annuste manustamisel kombinatsioonis teiste aju funktsioone pärssivate
ravimitega võib tekkida mööduv hingamisseiskus.

Pärast pikaajalist korduvat etomidaadi manustamist võib esineda mööduvat neerupealiste koore
puudulikkust.
Juba olemasoleva neerupealiste koore puudulikkusega patsientidele ja väga pikkade operatsioonide korral
võib osutuda vajalikuks 50 -100 mg hüdrokortisooni profülaktiline manustamine.

Muud ravimid ja Etomidate-Lipuro 2 mg/ml

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Aju funktsioone pärssivad ravimid nagu näiteks neuroleptikumid, opioidid (valuvaigistite grupp),
tugevatoimelised rahustid ja alkohol tugevdavad etomidaadi und tekitavat (hüpnootilist) toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Rasedus
Raseduse ajal võib etomidaati manustada ainult erandjuhtudel, äärmise vajaduse koral, kuna puuduvad
andmed tema ohutu kasutamise kohta rasedal.
Imetamine
Etomidaati satub ka rinnapiima. Juhul, kui ravimi manustamine on vajalik ka imetamise ajal, saab imetamist
alustada 24 tunni vältel pärast etomidaadi manustamist, vahepeal eritatud rinnapiim tuleb ära visata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige sõidukit vähemalt 24 tunni vältel pärast etomidaadi manustamist, sest etomidaat mõjutab teie
tähelepanu liikluses.
Samal perioodil ärge kasutage masinaid või mehhanisme.

Oluline teave mõningate Etomidate-Lipuro 2 mg/ml koostisainete suhtes
Sojaõli võib harvadel juhtudel põhjustada ägedaid allergilisi reaktsioone.

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühe annuse kohta, see tähendab on
põhimõtteliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas ETOMIDATE-LIPURO võtta

Kuidas Etomidate-Lipuro 2 mg/ml kasutada

Seda ravimit manustab teile meditsiini-või tervishoiu spetsialist.
Annustamine

Annus sõltub patsiendi tundlikkusest ja kliinilistest toimetest.

Annustamise juhised:

Täiskasvanud ja lapsed
Tavaliselt on efektiivne hüpnootiline annus vahemikus 0,15…0,3 mg/kg, mis vastab 0,075…0,15 ml/kg
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml-le. Kui lastel ei saavutata selle annusega piisavalt sügavat und, võib peale
hoolikat oodatava kasu ja võimalike riskide hindamist, annust tõsta maksimaalselt 30 %, mis on vastavalt
0,4 mg/kg etomidaati.
Eakatele patsientidele manustatakse ühekordne annus 0,15…0,2 mg/kg etomidaati, mis on vastavalt
0,075…0,1 ml/kg Etomidaat-Lipuro 2 mg/ml. Sellesse vanusegruppi kuuluvatel haigetel tuleb tegelik annus
täpsustada vastavalt ravimi toimele.
Maksatsirroosi põdevate patsientide puhul ja nende patsientide puhul, kellele on vahetult enne etomidaadi
manustamist antud neuroleptikume, opioide või rahusteid, tuleb annust vähendada.
Patsientidele, kel on epilepsia või suurenenud kalduvus krampide tekkeks, tuleb Etomidate-Lipuro 2 mg/ml
süstida kiiresti, s.o mõne sekundi jooksul, et vältida etomidaadi liiga aeglast difusiooni ajusse. Etomidaadi
kiire jaotumine ajus hoiab ära krampide tekke.
Erijuhtudel, kui anesteesia on vajalik kestvate epileptilise krampide (Status epilepticuse) katkestamiseks või
seeriakrampide kupeerimiseks, tuleb vajalik etomidaadi annus (0,3 mg/kg, mis on vastavalt 0,15 ml
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml kg kehakaalu kohta) süstida kiiresti, s.o 10 sek jooksul. Vajadusel võib seda
annust korduvalt manustada.

Manustamisviis ja manustamise kestus
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml süstitakse veenisiseselt (intravenoosselt) ja reeglina aeglaselt (üks annus umbes
30 sek jooksul), vajadusel mitme annusena.
Arterisse süstimise korral on risk kudede kahjustuseks (nekroosiks).
Süstimine veeni ümbritsevasse koesse võib põhjustada tugevat valu.
Lihastõmbluste ärahoidmiseks tuleb enne Etomidate-Lipuro 2 mg/ml manustamist kasutada sobivaid
ravimeid. Soovitatakse kasutada bensodiasepiine, nt Diazepam-Lipurot, mida võib süstida lihasesse umbes 1
tund või veeni 10 min enne Etomidate-Lipuro 2 mg/ml manustamist.
Etomidaadil ei ole valuvaigistavat (analgeetilist) toimet. Juhul, kui etomidaati kasutatakse lühiaegse
anesteetikumina, tuleb enne või samaaegselt koos etomidaadiga manustada tugevatoimelist valuvaigistit
(analgeetikumi) nt.fentanüüli.
Enne kasutamist tuleb ampulle loksutada.

Kui Teile on manustatud ettenähtust suurem annus Etomidate-Lipuro 2 mg/ml
Sellisel juhul - eriti kui toodet manustatakse koos gaasiliste anesteetikumidega - võib une kestus pikeneda
ja hingamine võib lühiajaliselt peatuda, seetõttu on Etomidate-Lipuro 2 mg/ml kasutamisel vajalik
anesteetiliste protseduuridega seotud seadmete olemasolu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused määratakse järgnevates kategooriates:
Väga sage ilmneb rohkem kui ühel 10’st ravitavast patsiendist
Sage
ilmneb ühel kuni 10’l 100’st ravitavast patsiendist
Aeg-ajalt
ilmneb ühel kuni 100’l 1000’st ravitavast patsiendist
Harv
ilmneb ühel kuni 1000’l 10000’st ravitavast patsiendist
Väga harv ilmneb vähem kui ühel 10000’st ravitavast patsiendist, s.h üksikjuhud.
Teadmata olemasolevate andmete põhjal ei ole esinemissagedus määratletav
Nagu kõik üldanesteetikumid, mõjutab etomidaat hingamis- ja südameveresoonkonna funktsioone. Samuti,
nagu mõned teised üldanesteetikumid, võib etomidaat põhjustada tahtele allumatuid lihastõmblusi. Lisaks,
etomidaat mõjutab sageli adrenokortikaalseid funktsioone. Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud
etomidaadi kasutamisel:

Järgnevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja seega vajavad kohest ravi:
Immuunsüsteemi häired
Väga harv : Allergilised reaktsioonid, isoleeritud kramplikud bronhide kokkutõmbed (bronhospam) ja
tõsised ülitundlikkusreaktsioonid.
Ägedad allergilised reaktsioonid sojaõlile.
Pärast etomidaadi manustamist on täheldatud histamiini vabanemist.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:
Sisesekretsioonisüsteemi häired
Väga sage: Etomidaat pärsib steroidide biosünteesi neerupealiste koores. Ühekordse etomidaadi annuse järel
on adrenokortikaalne vastus stressile 3…6 tunni jooksul märgatavalt vähenenud.
Närvisüsteemi häired
Väga sage: Haigetel, kes ei saanud eelnevalt pärssivat ravimit esinevad sageli tahtele allumatud
lihastõmblused. Neid on võimalik ära hoida, kasutades premedikatsiooni opiaatide või bensodiasepiinidega.
Aeg-ajalt: Värinad.
Väga harv: Krambid, tõmblused.
Südame häired
Harv: Südame rütmihäired
Vereringe häired
Sage: Veresoonte laienemise tulemusel kerge mööduv vererõhu langus
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: Etomidaadi suurte dooside kombineerimine tsentraalsete depressantidega või esile kutsuda hingamise
aeglustumise ja seiskumise.
Harv: Köha, häälekõri spasm.
Mao- ja soolestikuhäired
Sage: Iiveldus ja oksendamine, ehkki see on tavaliselt tingitud valuvaigisti, mitte etomidaadi toimest.
Harv: Luksumine.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: Valu süstekoha ümbruses on tavaliselt nõrk ja esineb peamiselt juhul, kui ravimit süstitakse
lahjendamata kujul väikestesse veenidesse ilma eelnevalt fentanüüli manustamata. Paikse valu esinemisohu
minimeerimiseks tuleks kasutada suuremaid veene.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ETOMIDATE-LIPURO säilitada

Kuidas Etomidate-Lipuro 2 mg/ml säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampulli sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25° C
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoidke ampullid välispakendis valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage Etomidate-Lipuro 2 mg/ml, kui pärast ampulli loksutamist on võimalik eristada kahte
vedelikukihti või värvi muutumist.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda..

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Etomidate-Lipuro 2 mg/ml sisaldab
Toimeaine on etomidaat
-
Üks ampull (10 milliliitrit) emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati.
Abiained on:
-
sojaõli;
keskmise ahelapikkusega triglütseriidid;
glütserool;
muna letsitiin;
naatriumoleaat;
süstevesi.

Kuidas Etomidate-Lipuro 2 mg/ml süsteemulsioon välja näeb ja pakendi sisu
Etomidaat-Lipuro 2 mg/ml on süsteemulsioon.
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml on piimjasvalge õli-vesi emulsioon.

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml turustatakse:
10 ml klaasampullides, 10 ampullist koosnevate pakenditena.

Müügiloa hoidja ja tootja
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
Postiaadress:
34212 Melsungen, Saksamaa 34209 Melsungen, Saksamaa
Tel.: +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70B
EE 12618 Tallinn
Tel: 677 1200

Käesolev infoleht on viimati uuendatud Jaanuaris 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele:

Sobimatus

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml ei tohi segada teiste süstelahustega ilma eelneva sobivuse kontrollita.

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml ei tohi manustada samaaegselt teiste süstelahustega läbi sama kateetri, kui ei ole
kindlaks tehtud preparaatide omavahelist sobivust. Ravimid, mida soovitakse samal ajal manustada, tuleb
seetõttu manustada üksteise järel läbi sama kateetri või eraldi veenikanüülide kaudu.
Etomidate-Lipuro 2 mg/ml võib süstida 0,9% naatriumkloriidi infusioonisüsteemi, kui infusioon on ajutiselt
katkestatud.

Märkused kasutamiseks

Oluline:

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml võib kasutada arst, kes valdab endotrahheaalse intubatsiooni tehnikat (hingamine
läbi hingetorusse asetatud toru), kusjuures tagatud peab olema kopsude kunstliku ventileerimise võimalus.

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml ei sisalda säilitusaineid. Kohe pärast ampulli avamist tuleb ampulli sisu
aseptilistes tingimustes süstlasse tõmmata ja süstida, kuna rasvemulsioon soodustab bakterite kasvu.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süsteemulsioon
Valge piimjas õli-vesi emulsioon

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Üldanesteesia sissejuhatamine.

Märkus. Lühiaegseks üldanesteesiaks kasutamisel peab Etomidate-Lipuro't kombineerima sobiva
analgeetikumiga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annustamisskeem
Annus määratakse vastavalt individuaalsele vastusele ja kliinilisele toimele.

Annustamisel tuleb kinni pidada järgmistest soovitustest:
Täiskasvanud ja lapsed
Tavaliselt on efektiivne hüpnootiline annus vahemikus 0,15…0,3 mg/kg, mis vastab 0,075…0,15
ml/kg Etomidate-Lipuro’le.
Kui lastel ei saavutata selle annusega piisavalt sügavat und, võib peale hoolikat oodatava kasu võimalike riskide hindamist, annust tõsta maksimaalselt 30 %, mis on vastavalt 0,4 mg/kg etomidaati.

Eakatele patsientidele manustatakse ühekordne annus 0,15…0,2 mg/kg etomidaati, mis on vastavalt
0,075…0,1 ml/kg Etomidaat-Lipuro’t. Sellesse vanusegruppi kuuluvatel haigetel tuleb tegelik annus
täpsustada vastavalt kliinilisele toimele.

Maksatsirroosiga haigetel ja haigetel, kes on saanud premedikatsiooniks neuroleptikume, tuleb annust
vähendada.

Kui haigel on manifestne epilepsia või suurenenud kalduvus krampide tekkeks, tuleb Etomidate-
Lipuro’t süstida kiiresti, s.o mõne sekundi jooksul, et vältida etomidaadi liiga aeglast difusiooni ajju.
Etomidaadi hea biosaadavus ja kiire jaotumine ajus hoiavad ära krampide tekke.

Erijuhtudel, kui anesteesia on vajalik epileptilise staatuse katkestamiseks või seeriakrampide
kupeerimiseks, tuleb vajalik etomidaadi annus (0,3 mg/kg, mis on vastavalt 0,15 ml Etomidate-
Lipuro’t) süstida kiiresti, s.o 10 sek jooksul. Vajadusel võib seda annust korduvalt manustada.

Manustamisviis
Etomidate-Lipuro’t võib kasutada arst, kes valdab endotrahheaalse intubatsiooni tehnikat, kusjuures
tagatud peab olema kopsude kunstliku ventileerimise võimalus.

Etomidate-Lipuro’t võib süstida ainult veenisiseselt ja reeglina aeglaselt (üks annus umbes 30 sek
jooksul), vajadusel fraktsioneeritult.

Nekroosiohu tõttu peab vältima intraarteriaalset süstimist. Paravenoosne süstimine võib põhjustada
tugevat valu.

Etomidate-Lipuro manustamisel võivad tekkida müokloonused, mida saab vältida vastava
premedikatsiooniga. Soovitatakse kasutada bensodiasepiine, nt diasepaami, mida võib süstida
lihasesse umbes 1 tund või veeni 10 min enne Etomidate-Lipuro manustamist.

Kasutusjuhendit vt lõik 6.6.

4.3. Vastunäidustused

Etomidate-Lipuro't ei manustata kui patsiendil on teadaolev ülitundlikkus etomidaadi, sojaõli või
mõne muu abiaine suhtes.

Vastsündinutele ja kuni 6 kuu vanustele imikutele tuleks vältida Etomidate-Lipuro manustamist, välja
arvatud vältimatul näidustusel statsionaarsel ravil arsti järelvalve all.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Loomkatsetes on täheldatud, et Etomidate-Lipuro võib põhjustada porfüüriat. Seetõttu ei tohi üldjuhul
etomidaati manustada pärilike heemi biosünteesi häiretega patsientidele või tohib teha seda ainult
kindla näidustuse korral, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Eelkõige etomidaadi suurte annuste manustamisel kombinatsioonis teiste kesknärvisüsteemi pärssivate
ravimitega võib tekkida mööduv hingamisseiskus.

Pärast pikaajalist pidevat etomidaadi manustamist võib esineda mööduvat neerupealiste koore
puudulikkust.

Neerupealiste koore puudulikkuse ja väga pikkade kirugiliste protseduuride korral võib osutuda
vajalikuks 50...100 mg hüdrokortisooni profülaktiline manustamine.

Etomidate-Lipuro’l ei ole analgeetilist toimet. Etomidate-Lipuro kasutamisel lühiajaliseks anesteesiaks
tuleb eelnevalt või samaaegselt manustada tugevatoimelist valuvaigistit, näiteks fentanüüli. Pöörake
tähelepanu infole lõigus 6.2.

Sojaõli võib harva põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone.

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühe annuse kohta, see tähendab on
põhimõtteliselt "naatriumivaba".

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Etomidaadi hüpnootilist toimet tugevdavad neuroleptikumid, opiaadid, sedatiivsed preparaadid ja
alkohol.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal võib Etomidate-Liporo't manustada ainult erandjuhtudel, alternatiivide puudumisel,
kuna puuduvad andmed tema ohutu kasutamise kohta rasedal.

Imetamine
Etomidaat eritub rinnapiima. Kui Etomidate-Lipuro't on vaja manustada imetavale emale, tuleb
imetamine katkestada ning imetamist on lubatud jätkata mitte varem kui 24 tunni möödudes
preparaadi manustamisest; sel perioodil erituv rinnapiim tuleb ära visata (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Isegi juhul, kui Etomidate-Lipuro't on kasutatud nõuetekohaselt, ei tohi patsiendid kellele ravimit on
manustatud, juhtida autot ega töötada tähelepanu nõudvate masinatega 24 tunni jooksul pärast
manustamist.

4.8. Kõrvaltoimed

Nagu kõik üldanesteetikumid, mõjutab etomidaat hingamis- ja südameveresoonkonna funktsioone.
Samuti, nagu mõned teised üldanesteetikumid, võib etomidaat põhjustada tahtele allumatuid
lihastõmblusi. Lisaks, etomidaat mõjutab sageli adrenokortikaalseid funktsioone. Järgnevaid
kõrvaltoimeid on täheldatud etomidaadi kasutamisel:

Immuunsüsteemi häired

Väga harv ( <1/10000)
On teatatud allergilistest reaktsioonidest, harvadel juhtudel bronhospasmist ja anafülaktoidsetest
reaktsioonidest.
Ägedad allergilised reaktsioonid sojaõlile.
Pärast etomidaadi manustamist on täheldatud histamiini vabanemisest tingitud reaktsioone.

Endokriinsüsteemi häired

Väga sage ( ≥ 1/10)
Etomidaat pärsib steroidide biosünteesi neerupealiste koores. Ühekordse etomidaadi annuse järel on
adrenokortikaalne vastus stressile 3…6 tunni jooksul märgatavalt vähenenud (vt lõik 4.4).

Närvisüsteemi häired

Väga sage ( ≥ 1/10)
Pärast ühekordset etomidaadi annust esinevad premedikatsioonita haigetel sageli tahtele allumatud
lihastõmblused (müokloonused), vt lõik 5.1. Neid on võimalik ära hoida, kasutades premedikatsiooni
opiaatide või bensodiasepiinidega.

Aeg-ajalt ( <1/100, ≥ 1/1000)
Värinad

Väga harv (< 1/10000)
Krambid

Südame häired

Väga harv ( < 1/10000, ≥ 1/1000)
Südame arütmia

Vaskulaarsed häired

Sage ( < 1/10, ≥ 1/100)
Perifeerse vaskulaarse vastupanu languse tõttu võib tekkida kerge ja mööduv vererõhu langus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage ( < 1/10, ≥ 1/100)
Etomidaadi suurte dooside kombineerimine tsentraalsete depressantidega või esile kutsuda
respiratoorse depressiooni ja apnoe.

Harv ( < 1/1000, ≥ 1/10000)
Köha, larüngospasm

Seedetrakti häired

Sage ( < 1/10, ≥ 1/100)
Etomidaadi manustamise järgselt võivad tekkida iiveldus ja oksendamine ehkki esmaselt on nende
tekkepõhjuseks premedikatsiooniks või etomidaadiga samaaegselt manustatud opioidid.

Harv ( < 1/1000, ≥ 1/10000)
Luksumine

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage ( < 1/10, ≥ 1/100)
Lokaalne valu süstekohal, mis on enamasti kerge ja tekib juhul, kui fentanüüli eelneva manustamiseta
süstitakse etomidaati lahjendamata kujul väikestesse veenidesse. Vähendamaks lokaalse valu tekke
riski, tuleb injekstiooniks kasutada suuremaid veene.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.


4.9. Üleannustamine

Üleannustamise
korral,
eriti
kui
etomidaati
kasutatakse
kombinatsioonis
inhalatsioonianesteetikumidega, võib une periood pikeneda ja võivad esineda lühiajalised apnoe hood.
Etomidate-Lipuro kasutamisel peavad olema kättesaadavad kõik ravimid ja üldanesteesia
läbiviimiseks nõutav varustus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Üldanesteetikum, ATC-kood. N01AX07

Etomidate-Lipuro latentsiperiood EEG-s on 36 sek, maksimaalne efekt saabub 46 sek pärast.

Toime saabub väga kiiresti, hüpnootiline toime kestab ümberjaotumise ja lõhustamise tõttu lühikest
aega. Ühekordse annuse 0,3 mg/kg toimel tekib 10 sek jooksul teadvusetus ja anesteesia (3…5 min),
millele järgneb uni.

Etomidaat pärsib neerupealise koore funktsiooni. Etomidaat pärsib neerupealiste kortisooli
produktsiooni pöörduvalt blokeerides steroidi sünteesi ensüümi 11-β hüdroksülaasi. Kortisooli
supressioon ei vasta AKTH-le ja kestab pärast ühekordset 0,3 mg/kg etomidaadi manustamist kuni 6
tundi. Kortisooli sünteesi pärssumine on pöörduv ja sõltub etomidaadi plasmakontsentratsioonist.
Plasmakontsentratsioonid alla 50 nanomooli ei oma üldse või omavad väga vähest inhibeerivat efekti.
Selliste kontratsioonideni jõutakse 4 tunni möödumisel etomidaadi ühekordse annuse manustamisest.

Pärast etomidaadi manustamist esinevad tahtele allumatud lihastõmblused on põhjustatud
füsioloogiliste dientsefaalsete erutuspotentsiaalide pidurduse lakkamisest, sarnaselt hüpnogeensete
müokloonustega füsioloogilise une ajal.

Kuna etomidaadil ei ole analgeetilist toimet, tuleb kõikide operatiivsete sekkumiste korral kasutada
samaegselt valuvaigistit.

Etomidate-Lipuro on ravimpreparaat, kus lipiidlahustuv etomidaat esineb sojaõli, keskmise ahelaga
triglütseriidide ja muna letsitiini emulsioonina, mis ei sisalda lahusteid. Nimetatud emulsiooni on
kasutatud parenteraalseks toitmiseks paljude aastate vältel ja haiged taluvad seda hästi.

Etomidate-Lipuro puhul on statistiliselt oluliselt vähem (p <0,00001) lokaalseid kõrvalnähte võrreldes
vees lahustatud ravimpreparaatidega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kirjandusest on teada, et lipiidosakeste poolväärtusaeg on lühike. Etomidaat eraldub süstimisel kiiresti
õliosakestest ja see väljendub plasmakontsentratsioonis, mis on võrreldav vesilahusega.
Lipiidemulsiooni kadumine ei mõjuta etomidaadi poolväärtusaega.

Etomidate-Lipuro’l ja vees lahustatud ravimpreparaadil on võrreldavad poolväärtus-, jaotumis- ja
toimeajad. Statistiliselt olulisi erinevusi ei ole võimalik kindlaks teha.
On leitud, et 76,5% etomidaati seotakse plasmavalkudega (peamiselt albumiiniga). Seondumine
valkudega on väiksem neerufunktsiooni häirete ja kroonilise maksakahjustuse korral. Kumulatsiooni
ei ole kirjeldatud.

Jaotusruumala 4,6±2,2 l/kg on väga suur ja viitab olulisele tungimisele kudedesse; jaotusruumala
tsentraalses vedelikuruumis 24,2±4,2 l või 21,2±2,8 l või 23,2±11, 41 l on oluliselt suurem
intravasaalsest plasmamahust, s.t tsentraalne vedelikuruum hõlmab ka organeid, mille perfusiooniks
kulub suur osa südame minutimahust (näiteks maks, aju), ümberjaotus sügavatest perifeersetest
kudedest tsentraalsesse vedelikuruumi on oluline näitaja preparaadi eliminatsioonil.

Plasmakontsentratsiooni kõveral on 3 faasi, mida on võimalik sobitada avatud 3-kambrilise mudeliga.
Kiire ümberjaotumine tsentraalsest vedelikuruumist perifeersesse ja sügavamasse perifeersesse
kambrisse ning suur eliminatsioonikiirus viivad kiirele plasmakontsentratsiooni langusele ühekordse
manustamise järel (esialgne poolväärtusaeg 1,3…4,5 minutit). Suure jaotusruumala tõttu on
eliminatsiooni poolväärtusaeg (lõplik poolväärtusaeg 2,4…5 tundi) suhteliselt pikk vaatamata suurele
ekstraktsiooni kiirusele maksas.

Lipofiilsed omadused soodustavad kiiret tungimist läbi hematoentsefaalbarjääri. Kontsentratsioon
liikvoris vastab ligikaudu vaba valkudega seondumata etomidaadi kontsentratsioonile (25 ± 3%).

Biotransformatsiooni esimeseks sammuks on etüülestri hüdrolüüs maksas. Väike osa allutatakse
oksüdatiivsele N-dealküleerimisele. Kõik seni avastatud metaboliidid on inaktiivsed.

Pärast 15 mg (radioaktiivselt märgistatud) etomidaadi manustamist leiti umbes 75% uuritavast
ravimpreparaadist uriinis 24 tunni jooksul. Ligikaudu 50% annusest määrati uriinis esimese 4 tunni
jooksul pärast süstimist. Ekstrapoleerimise teel oli võimalik kindlaks teha, et piisavalt pika perioodi
jooksul eritatakse uriiniga umbes 87%, st teised eliminatsiooniteed on vähem olulised. Peamiseks
metaboliidiks uriinis on etomidaadi hüdrolüüsi produkt R-(+)-1-(alfa-metüülbensüül)-5-
imidasoolkarboksüülhape, millest osa esineb glükuroniidina ja mis moodustab umbes 80% uriinis
ilmuvast radioaktiivsusest; 55…59% happena ja 21…24% glükuroniidina.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Akuutne toksilisus
DL väärtused nii etomidaadi lahusele kui Etomidate-Lipuro'le:
50
Liik
DL (mg/kg)
ED
Terapeutiline suhe
50
50
S E
(mg/kg)
S E
Hiir
29,5 37,0
1,0
29 37
Rott
18,5 16,8
0,6
31 28
Merisiga 7,1 - 0,1
50 - Küülik
11,9 - 0,5
24 - Koer
7,6 - 0,5
16 -S- lahus, E - Etomidate-Lipuro, Terapeutiline suhe DL / ED
50
50

Subkrooniline toksilisus
Etomidaadi igapäevasel manustamisel rottidele üle 3 nädala (suurim annus 5,0 mg/kg) ja koertele üle
kahe nädala (suurim annus 1,50 mg/kg) ei viidanud elektrokardiogramm, vererõhk, hematoloogilised
ja biokeemilised analüüsid, uriini analüüsid ja histopatoloogilised uuringud ravimist tingitud
kõrvaltoimetele.

Reproduktsiooni toksilisus
Uuringud rottidel ja küülikutel, kus organogeneesi faasis manustati etomidaati annuses 5 või 4,5
mg/kg/ööpäevas, ei viidanud teratogeensetele või teistele emrüotoksilistele toimetele. Uuringuid
etomidaadi manustamise toimest loote arengusse ei ole teostatud.
Kogemus rasedatega on piirdunud vaid sünnitusaegse manustamisega. Kasutamisel sünnituse
valutustamisel läbib etomidaat platsentaarbarjääri. Apgari väärtused vastsündinutel on sarnased
juhtudele, kus on kasutatud teisi hüpnootilisi aineid.
Neerupealise koore steroidide sünteesi pidurdumise ulatus ja kliinilised avaldused lapsel ei ole teada.

Mutageensus/kartsinogeensus
Mutageensusuuringuid ei ole etomidaadiga läbi viidud . Põhimõtteliselt ei ole seda toimet võimalik
välistada.
Kartsinogeensuse pikaajalisi uuringuid loomadel ei ole läbi viidud.


FARMATSEUTILISED ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sojaõli, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, glütserool, muna letsitiin, naatriumoleaat, süstevesi.

6.2. Sobimatus

Etomidate-Lipurot't ei tohi segada teiste süstelahustega ilma eelneva sobivuse kontrollita.
Etomidate-Lipurot’t ei tohi manustada samaaegselt teiste süstelahustega läbi sama kateetri, kui ei ole
kindlaks tehtud preparaatide omavahelist sobivust. Ravimid, mida soovitakse samal ajal manustada,
tuleb seetõttu manustada üksteise järel läbi sama kateetri või eraldi veenikanüülide kaudu.
Etomidate-Lipuro’t võib süstida 0,9% naatriumkloriidi infusioonisüsteemi, kui infusioon on ajutiselt
katkestatud.

6.3. Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg müügipakendis:
2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist:
Ei ole kohaldatav, vt lõik 6.6.

Kõlblikkusaeg pärast segamist või lahustamist vastavalt juhistele:
Ei ole kohaldatav, vt lõik 6.6.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Temperatuuril kuni 25 °C, mitte hoida sügavkülmas, hoida ampullid välispakendis, valguse eest
kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Värvitust klaasist ampullid, 10 ml klaasampullis, 10 tk pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Etomidate-Lipuro ei sisalda antibakteriaalseid säilitusaineid. Kohe pärast ampulli avamist tuleb
ampulli sisu aseptilistes tingimustes süstlasse tõmmata ja süstida, kuna rasvemulsioon soodustab
bakterite kasvu. Kasutamata osa tuleb ära visata.
Homogeense jaotuse kindlustamiseks tuleb ampulli enne kasutamist loksutada.
Mitte kasutada kui emulsioon on muutnud värvi või ei ole peale loksutamist homogeenne.
Kasutamata jäänud sisu tuleb koheselt hävitada.

7. Müügiloa hoidja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Saksamaa

8. Müügiloa number

243799

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA

26.02.1999/27.01.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI (OSALISE) KAASAJASTAMISE KUUPÄEV

September 2006

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014