ESTRACYT

Toimeained: östramustiin

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 140mg 100TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ESTRACYT ja milleks seda kasutatakse

Estracyt on eesnäärme pahaloomulise kasvaja ravis kasutatav ravim, kus toimeaineks on
östramustiinfosfaat, mis on tugevalt kudesid ärritava toimega. Östramustiinfosfaat töödeldakse
organismis peamiselt östramustiiniks ja östromustiiniks, mõlemad metaboliidid omavad tsütotoksilist
toimet eesnäärmevähi rakkudesse.

2. Mida on vaja teada enne ESTRACYT võtmist

Ärge võtke Estracyti
- kui te olete allergiline (ülitundlik) östramustiini, tema metaboliitide või Estracyti mõne
koostisosa suhtes;
- kui teil on raske maksahaigus;
- kui teil on südame-veresoonkonna haigus, isheemiline või südame-veresoonkonna
trombembooliline haigus või vedelike peetusega seotud tüsistused.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Estracyt
- kui teil on esinenud tromboflebiiti, tromboosi või trombemboolilisi häireid;
- kui teil esineb peaajuveresoonte või pärgarterite haigus;
- kui teil on langenud maksa- või neerufunktsioon, vedelike peetus või vähenenud glükoosi
taluvus;
- kui teil on kõrgenenud vererõhk;
- kui teil esineb hüperkaltseemiaga seotud metaboolne luuhaigus.

Estracyt-ravi saavad mehed peavad kasutama tõhusaid kontratseptsiooni vahendeid.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuna östrogeeni sisaldavad ravimid mõjutavad teatud endokriin-ja maksafunktsioone, võib see
mõjutada ka vastavaid laboratoorsete analüüside tulemusi.

Estracyti saavaid patsiente ei tohi vaktsineerida elusvaktsiiniga.

Võtmine koos teiste ravimitega

1
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Östramustiin omab koostoimet antatsiididega (maohaavandtõve ravimid). Piimatooted, kaltsium,
magneesium ja alumiinium moodustavad östramustiiniga raskestilahustuvaid sooli ning seetõttu
raskendavad östramustiini imendumist seedetraktist.

Võtmine koos toidu ja joogiga
Estracyt kapsleid tuleb võtta vähemalt tund enne või 2 tundi pärast sööki. Kapslid tuleb alla neelata
koos klaasitäie veega. Piima, piimatooteid või kaltsiumi, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavaid
ravimeid (nt antatsiide) ei tohi östramustiini kapslitega samaaegselt võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tõenäoliselt ei mõjuta Estracyt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Estracyti koostisainete suhtes
Kapslite ja antatsiidide või kaltsiumit sisaldavate preparaatide samaaegsel võtmisel väheneb
östramustiinfosfaadi imendumine seedetraktist.

3. Kuidas ESTRACYT võtta

KUIDAS
ESTRACYTI
KASUTADA

Kasutage Estracyti alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arstiga.

Estracyt kapslid on mõeldud sisse võtmiseks suu kaudu.

Ööpäevase annuse ning ravikuuri kestuse määrab arst.

Tavaliselt võetakse 2-3 kapslit 2 korda ööpäevas. Kapslid võetakse sisse vähemalt 1 tund enne või 2
tundi pärast sööki koos veega. Piimaga kapsleid sisse võtta ei tohi. Vältima peab preparaadi
samaaegset sissevõtmist antatsiidide ja kaltsiumit sisaldavate preparaatidega.
Ravimit manustatakse pidevalt. Kui toime ei avaldu 4-6 nädala pärast, ravi katkestatakse. Toime
avaldumisel minnakse üle säilitusdoosile 4 kapslit ööpäevas.

Kui ravi foonil tekib leukopeenia (palavik, neelu valulikkus), trombotsütopeenia või transaminaaside
tõus, tuleb ravi 1-2 nädalaks katkestada. Selle aja jooksul tavaliselt verepilt ja maksafunktsiooni
näitajad normaliseeruvad.

Kui te võtate Estracyti rohkem kui ette nähtud
Kui olete eksikombel võtnud liiga palju ravimit, konsulteerige otsekohe oma arstiga.
Üleannustamise korral tuleb teha maoloputus ja alustada sümptomaatilist ravi.

Kui te unustate Estracyti võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Estracyt põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 100-st, kuid vähem kui ühel patsiendil
10-st)
- südamepuudulikkus, südameisheemiatõbi (valud rinnus), südamelihaseinfarkt
- iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus (eriti esimese kahe ravinädala jooksul)
- vedelikupeetus
- trombemboolia (veenitrombid), kõrgenenud vererõhk

2
- maksafunktsiooni häired
- günekomastia (rindade suurenemine), impotentsus

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil
1000-st).
- kehvveresus, valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres
- peavalu, letargia
- allergiline nahalööve, angioneurootiline turse (Quincke ödeem, kõriturse). Kui teil peaks
tekkima angioneurootiline turse, tuleb ravi Estracytiga kohe katkestada.
- lihasnõrkus
- ülitundlikkusreaktsioonid
- segasus ja depressiooon

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas ESTRACYT säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Estracyti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Estracyt sisaldab:

- Toimeaine on östramustiin (fosfaadina). Üks kapsel sisaldab 156,7 mg
östramustiinnaatriumfosfaati, mis vastab 140 mg östramustiinfosfaadile.
- Abiained on:
Kapsli sisu: talk, naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.
Kapsli kest: titaandioksiid (E171), želatiin.
Trükitint: šellaki glasuur, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, kontsentreeritud
ammoniaagilahus.
Alternatiivne trükitint: šellak, propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus,
kaaliumhüdroksiid, must raudoksiid (E172).

Kuidas Estracyt välja näeb ja pakendi sisu

100 kapslit polüetüleenist keeratava korgiga pruunis klaaspudelis. Pakend sisaldab
kuivatusainekapslit.

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg

Tootja

3

Pfizer Italia S.r.l.
Localita Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal:
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. 6 405 328

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2012.


4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ESTRACYT 140 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kõvakapsel sisaldab 156,7 mg östramustiinnaatriumfosfaati, mis vastab 140 mg
östramustiinfosfaadile.

INN. Estramustinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel.
Koorekarva kõvad želatiinkapslid suurusega nr 1. Kapsli ühel poolel on kiri "ESTRACYT®" ja teisel
"K Ph 750".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Prostata kartsinoom.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annusevahemik on 7...14 mg/kg (4...8 kapslit) ööpäevas, jagatuna kahele (või kolmele)
manustamiskorrale. Soovitatavaks algannuseks on 4...6 kapslit, et saada annus vähemalt 10 mg/kg.
Kapsleid tuleb võtta vähemalt tund enne või 2 tundi pärast sööki. Kapslid tuleb alla neelata koos
klaasitäie veega. Piima, piimatooteid või kaltsiumi, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavaid
ravimeid (nt antatsiide) ei tohi östramustiini kapslitega samaaegselt võtta.

Kui 4...6 nädala jooksul ei täheldata ravivastust, tuleb ravi katkestada.

4.3. Vastunäidustused

- Teadaolev ülitundlikkus östramustiini, östradiooli või meklooretamiinhüdrokloriidi suhtes,
- Raske maksahaigus,
- Raske südame-veresoonkonna haigus, isheemiline või südame-veresoonkonna
trombembooliline haigus või vedelike peetusega seotud tüsistused.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Östramustiini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel varem on esinenud tromboflebiiti,
tromboosi või trombemboolilisi häireid, eriti kui see oli seotud östrogeenraviga. Ettevaatusega tuleb
preparaati manustada ka patsientidele, kellel on peaajuveresoonte või pärgarterite haigus.


1
Glükoositaluvus - kuna glükoositaluvus võib väheneda, tuleb diabeediga patsiente östramustiini
manustamisel hoolikalt jälgida.

Kõrgenenud vererõhk - kuna võib tekkida hüpertensioon, tuleb vererõhku perioodiliselt kontrollida.

Vedelike peetus - mõnedel östramustiinravi saavatel patsientidel on täheldatud varasema või äsja
tekkinud perifeerse turse või südame paispuudulikkuse ägenemist. Teised haigusseisundid, mida
vedeliku peetus võib mõjutada, vajavad hoolikat jälgimist. Nende haiguste hulka kuuluvad näiteks
epilepsia, migreen või neerupuudulikkus.

Kaltsiumi/fosfori metabolism - östramustiin võib mõjutada kaltsiumi ja fosfori metabolismi ja seda
tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on hüperkaltseemiaga seotud metaboolsed
luuhaigused, samuti neerupuudulikkusega patsientidel. Eesnäärmevähi ja osteoblastide metastaasidega
patsientidel esineb hüpokaltseemia tekkerisk ja nende kaltsiumitasemeid tuleb hoolikalt jälgida.

Maksapuudulikkusega patsientidel on östramustiini metabolism aeglustunud ja seetõttu tuleb sellistele
patsientidele manustada ravimit ettevaatusega. Regulaarsete intervallidega tuleb määrata
maksafunktsioonide näitajaid.

Märkus: Kuna östrogeeni sisaldavad ravimid mõjutavad teatud endokriin- ja maksafunktsioone, võib
see mõjutada ka vastavaid laboratoorsete analüüside tulemusi.

Immunosupressiivsed toimed / suurenenud tundlikkus infektsioonide suhtes:
Elusvaktsiinide (sh nõrgestatud) manustamine kemoterapeutiliste ravimitega, sh östramustiiniga,
immuunkomprimeeritud patsientidele võib põhjustada raskeid või fataalseid infektsioone.
Östramustiini saavaid patsiente ei tohi vaktsineerida elusvaktsiiniga.
Surmatud või inaktiveeritud vaktsiine võib manustada, kuid vastus sellistele vaktsiinidele võib olla
vähenenud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

On kirjeldatud, et östrogeenid suurendavad tritsükliliste antidepressantide toimet ja toksilisust,
arvatavasti nende metabolismi inhibeerimise kaudu.

Piim, piimatooted või kaltsiumi, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavad ravimid võivad
östramustiini imendumist halvendada ja seetõttu tuleb vältida nende samaaegset manustamist. Selle
koostoime mehhanismiks on östramustiini võime moodustada mitmevalentsete metalliioonidega
lahustumatuid sooli.

Ei saa välistada ka östramustiini ja AKE inhibiitorite omavahelist koostoimet, mis tõenäoliselt
suurendab angioneurootilise turse tekkeriski (vt lõik 4.8).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Teatakse, et nii östradiool kui ka meklooretamiinhüdrokloriid on mutageensed ja seetõttu peavad
östramustiinravi saavad mehed kasutama kontratseptsiooni vahendeid (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Östramustiini toimet autojuhtimisele või masinatega töötamisele ei ole süstemaatiliselt hinnatud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige tavalisemad kõrvaltoimed on günekomastia ja impotentsus, iiveldus/oksendamine ja vedeliku
peetus/turse.

2

Kõige tõsisemateks kõrvaltoimeteks on trombemboolia, südame isheemiatõbi, südame
paispuudulikkus ja harva angioneurootiline turse.

Kõrvaltoimed on jaotatud allpool organsüsteemide ja esinemissageduste kaupa (väga sage (≥1/10),
sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (≥10 000 kuni <1/1000).

Südame häired:
Sage:
südame paispuudulikkus, südame isheemiatõbi ja müokardiinfarkt

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Harv:
aneemia, leukopeenia ja trombotsütopeenia

Närvisüsteemi häired:
Harv:
peavalu, letargia

Seedetrakti häired:
Sage:
iiveldus, oksendamine, ja kõhulahtisus (eriti esimese kahe ravinädala jooksul)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Harv:
allergiline nahalööve

Harva võib tekkida angioneurootiline turse (Quincke ödeem, kõriturse). Paljudel, sealhulgas ka
surmaga lõppenud juhtudel, said patsiendid samaaegselt AKE inhibiitoreid. Kui peaks tekkima
angioneurootiline turse, tuleb ravi östramustiiniga kohe katkestada.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Harv:
lihasnõrkus

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Sage:
vedeliku peetus

Vaskulaarsed häired:
Sage:
trombemboolia ja hüpertensioon

Immuunsüsteemi häired:
Harv:
ülitundlikkusreaktsioonid
Maksa ja sapiteede häired:
Sage:
maksafunktsiooni häired

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Sage:
günekomastia ja impotentsus

Psühhiaatrilised häired:
Harv:
segasus ja depressiooon

4.9. Üleannustamine

Kuigi siiani ei ole teateid üleannustamisest, võivad tõenäoliselt sellistel juhtudel sümptomiteks olla
östramustiiniga seotud teadaolevate kõrvaltoimete võimendunud nähud, eriti seedetraktisümptomid.
Üleannustamise korral tuleb teha maoloputus ja alustada sümptomaatilist ravi. Hematoloogilisi ja
maksafunktsiooni näitajaid tuleb jälgida vähemalt kuus nädalat pärast östramustiini üleannustamist.3
5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised antineoplastilised ained, ATC-kood: L01XX11

Östramustiinfosfaat (EMP) on kahesuguse toimega unikaalne kasvajatevastane ravim. EMP
ainevahetuse produktid östroon ja östradiool on antigonadotroopse aktiivsusega ained, mis langetavad
testosterooni taset. See sarnaneb seisundiga pärast kirurgilist kastreerimist.
EMP defosforüülimisel saadavatel tsütotoksilistel metaboliitidel, östramustiinil ja östromustiinil on
antimitootiline toime kasvajarakkudele. Need toimed tulenevad mikrotuubulite formeerumise
inhibeerimisest metafaasis ja mikrotuubulite lagunemisest interfaasis. Toimeid mikrotuubulitele on
samuti näidatud inimese eesnäärme kasvaja ksenograftides in vivo. Mikrotuubulite polümerisatsiooni
inhibeerimine östramustiini poolt on põhjustatud otsesest toimest tubuliinile. Lisaks on leitud ka
östramustiini ja mikrotuubulitega seotud valkude vahelisi toimeid.

Östramustiin moduleerib P-glükoproteiini funktsiooni resistentsetes rakuliinides, suurendades sellega
tsütotoksilise ravimi akumuleerumist rakkudesse ja suurendades samal ajal ravimi tsütotoksilisust. See
toime võib olla aluseks östramustiini ja teiste ravimite vahel, nagu paklitakseel, vinblastiin, etoposiid
ja doksorubitsiin esinevale sünergilisele toimele, mida on leitud inimese eesnäärme kasvajarakkudes in
vitro
.

Samuti toetavad seda hüpoteesi andmed, mis näitavad östramustiini ja etoposiidi in vivo sünergistlikku
toimet roti eesnäärme kasvajate vastu.

On leitud, et östramustiin kombinatsioonis kas vinblastiini, etoposiidi või taksooliga annab parema
ravivastuse kui ravimid manustatuna eraldi ilma toksilisuse suurenemiseta.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Radioaktiivset märgistust kandva EMP imendumist on uuritud kapslite suukaudsel manustamisel.
Leiti, et suukaudselt imendub umbes 75% võrreldes intravenoosse imendumisega.

EMP on eelravim, mis defosforüülitakse kiiresti seedetraktis östramustiiniks, mistõttu muutumatut
EMP-d pärast suukaudset manustamist plasmas ei esine. EMP seonduvus valkudega on 99%.
Östramustiin metaboliseerub östromustiiniks, mis ongi peamiseks plasmas esinevaks ühendiks EMP
manustamise korral. Östromustiini suhteline suukaudne biosaadavus (AUCpo / AUCiv) on suur, umbes
90% tühja kõhuga. Nii östramustiinil kui ka östromustiinil on tsütotoksilised omadused ja nad
seonduvad suures ulatuses valkudega. Östromustiini eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 80 tundi.
Östramustiin ja östromustiin metaboliseeruvad edasi vastavateks östrogeenideks: östradiooliks ja
östrooniks.

EMP ja selle metaboliitide tase plasmas on peaaegu lineaarselt korreleeruv suukaudselt või
intravenoosselt manustatud annusega. Metaboliitide püsikontsentratsioon ei muutu pikaajalise
suukaudse ravi jooksul.

Östramustiin ja östromustiin eritatakse sapi ja väljaheitega, kuid neid ei esine uriinis. Östradiooli ja
östrooni metaboliseeritakse edasi ja eritatakse osaliselt uriiniga.

Östramustiini ja östromustiini on leitud inimese eesnäärme kasvaja koest pärast ravi EMP'ga.
Patsientide kasvajakoest on leitud suuremat östramustiini- ja östromustiinisisaldust kui plasmast. Selle
põhjuseks võib olla, et östramustiini ja östromustiini haaramisel eesnäärme koesse seonduvad nad
eesnäärme koes sisalduva valguga.


4

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Suukaudne östramustiinfosfaadi LD50 ületab 2000 mg/kg hiirte ja rottide jaoks. Intravenoosne LD50 on
440 ja 192 mg/kg hiirte ja rottide jaoks ning 400…800 mg/kg koerte jaoks. Pärast ühekordse annuse
manustamist on peamised sihtmärgid hemolümfopoeetiline ja endokriinsüsteem ning isas- ja
emasreproduktiivorganid.

Toksilisi toimeid rottidele, koertele ja ahvidele uuriti korduval manustamisel. Peamised suukaudsed ja
intravenoossed EMP sihtmärgid ülalmainitud loomaliikidel on hemolümfopoeetiline ja
endokriinsüsteem ning isas- ja emasreproduktiivorganid. Koertel ja ahvidel on ülalmainitud
organites/süsteemides täheldatud muutused seotud peamiselt ühendi östrogeense toimega, samas kui
rottidel esinevad nii östrogeensed kui ka tsütotoksilised toimed.

Reproduktsiooni- või onkogeensusuuringuid ei ole läbi viidud ja ühendi mutageensust ei ole täielikult
uuritud. Sellest hoolimata tuleb EMP'd nagu muid östrogeenseid ja antimitootilisi ravimeid pidada
toksilisteks reproduktiivorganitele ning potentsiaalselt mutageenseteks ja kartsinogeenseteks.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kapsli sisu
Talk
Naatriumlaurüülsulfaat
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Kapsli kest
Titaandioksiid (E171)
Želatiin

Trükitint
Šellaki glasuur
Must raudoksiid (E172)
Propüleenglükool
Kontsentreeritud ammoniaagilahus

Alternatiivne trükitint
Šellak
Propüleenglükool
Kontsentreeritud ammoniaagilahus
Kaaliumhüdroksiid
Must raudoksiid (E172)

6.2. Sobimatus

Kaltsiumi, magneesiumi või alumiiniumisoolade manulusel esineb östramustiini sadestumine.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

5
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

100 kapslit polüetüleenist keeratava korgiga pruunis klaaspudelis. Pakend sisaldab
kuivatusainekapslit.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded
hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg

8. Müügiloa number

128796

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

07.12.2001/15.12.2006

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2012.

6