DIPHERELINE 11,25 MG

Toimeained: triptoreliin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Ravimi tugevus: 11,25mg 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIPHERELINE 11,25 MG ja milleks seda kasutatakse

Diphereline 11,25 mg on loodusliku gonadotropiini vabastava hormooni analoog.
Diphereline 11,25 mg kasutatakse:
- lokaalselt levinud eesnäärmevähi ainsa ravina või lisaks kiiritusravi korral
- metastaseerunud eesnäärmevähi raviks;
- genitaalse ja ekstragenitaalse endometrioosi (I kuni IV staadium) raviks;
- lastel (tüdrukutel enne 8-ndat eluaastat ja poistel enne 10-ndat eluaastat) varase puberteedi
korral

2. Mida on vaja teada enne DIPHERELINE 11,25 MG võtmist


Ärge kasutage Diphereline 11.25 mg:
- Kui te olete toimeaine triptoreliin või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või
muu sama tüüpi ravimi suhtes allergiline.
- Kui te olete rase või toidate last rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Diphereline 11,25 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Diphereline 11,25 mg kasutavatel patsientidel on esinenud depressiooni, mis võib olla tõsine. Kui
teid ravitakse Diphereline 11,25 mg ja teil esineb meeleolu langus, pöörduge arsti poole.

Meestel:
- Kui te kasutate verd vedeldavaid ravimeid võib süstekohal tekkida verevalum.
- Ravi alguses suureneb testosteroonisisaldus veres, mistõttu võivad vähiga seotud sümptomid
halveneda
Võtke ühendust oma arstiga, kui see juhtub. Arst saab sümptomeid leevendada, andes teile anti-
androgeene.
Esimeste ravinädalate jooksul Diphereline 11,l25 mg-ga nagu ka teiste GnRH analoogidega, on
üksikutel juhtudel esinenud seljaaju kompressiooni või kuseteede takistust (urineerimise ajal). Arst
jälgib teid ja annab teile ravimeid, kui see peaks juhtuma. Pärast kirurgilist kastratsiooni ei vähenda
triptoreliin testosteroonitaset veres ja seega ei kasutata triptoreliini raviks pärast orhidektoomiat.
Hüpofüüsi gonadotropiini sekretsiooni diagnostilised testid ravi ajal või pärast ravi lõppu Diphereline
11,25 mg-ga võivad olla eksitavad.
Täiskasvanutel võib gonadotropiini vabastajahormooni analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada
luukoe kadu ja suurendada osteoporoosi riski, eriti kui te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie
perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid (luude hõrenemine), kui te ei söö korralikult või
kasutate krambivastasid ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide).
Kui teil on probleeme luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib
mõjutada arsti otsust, kuidas ta teid ravima hakkab.
Kui teil on ükskõik, milline südme- või veresoonkonna probleem, kaasaarvatud probleem
südamerütmiga (arütmia) või kui teid ravitakse nende seisundite tõttu, teavitage sellest oma arsti.
Südame rütmihäired võivad süveneda Diphereline 11,25 mg kasutamisel.

Kui teil on suhkurtõbi või südameprobleemid, rääkige sellest oma arstile.

Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te ei olnud varem teadlik, võib see ravi ajal
Diphereline 11,25 mg-ga ilmsiks tulla. Sümptomiteks sel juhul on äkiline peavalu,
nägemisprobleemid ja silmade halvatus.

Naistel:
Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luude hõrenemist, eriti kui
te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid
(seisund, mis mõjutab teie luude tugevust), kui te ei söö korralikult või kasutate krambivastasid
ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide). Kui teil on probleeme
luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib mõjutada arsti otsust, kuidas
ta teid ravima hakkab.
Esimesel ravikuul võib teil esineda verejooksu tupest. Pärast seda menstruatsioon tavaliselt lakkab.
Rääkige arstile, kui teil esineb verejooks pärast esimest ravikuud. Menstruatsioon taastub 2 kuni 3
kuud pärast viimast süstet. Mittehormonaalset kontratseptsiooni peate kasutama alates esimesest
ravikuust kuni 1 kuu pärast viimast süstet, juhul kui teid ei ravita viljatuse probleemide tõttu.

Lastel:
Ravi alguses võib tüdrukutel esineda vähest veritsust tupest.
Rääkige arstile kui teil on progresseeruv ajukasvaja.
Pärast ravi lõpetamist areneb välja puberteet.
Tüdrukutel algab menstruatsioon keskmiselt aasta pärast ravi lõpetamist.
Teistest haigustest põhjustatud varane puberteet peab teie arsti poolt olema välistatud.
Mineraalainete sisaldus luudes väheneb ravi ajal, kuid see taastub pärast ravi lõpetamist.
Rääkige arstile kui teil esineb pärast ravi lõpetamist äkilist puusavalu.

Muud ravimid ja Diphereline 11,25 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Diphereline 11,25 mg võib avaldada koostoimet mõnede südamerütmihäirete korral kasutatavate
ravimitega (nagu kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon ja sotalool) või võib suurendada südamerütmi
probleeme, kui seda kasutada koos mõnede teiste ravimitega (nagu metadoon (kasutatakse
valuvaigistamiseks ja ravimsõltuvuse võõrutusravis), moksifloksatsiin (antibiootikum), või koos
antipsühhootiliste ravimitega raskete psüühikahäirete ravimisel).

Meestel :
Kuna testosterooni taset alandavad ravimid võivad mõjutada südame rütmi, peab teie arst
ettevaatlikkusega suhtuma teie poolt niisuguste ravimite kasutamisse, mis võivad mõjutada südame
rütmi (nagu kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool).

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada.
Ärge kasutage Diphereline 11,25 mg kui te soovite rasestuda (välja arvatud juhul, kui triptoreliin ei
ole osa viljatusravi programmist).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Te võite tunda peapööritust, väsimust või teil võivad tekkida nägemisprobleemid nagu ähmane
nägemine. Need on ravimi või teie haiguse võimalikud kõrvaltoimed. Kui te kogete mõnda nimetatud
toimet ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

3. Kuidas DIPHERELINE 11,25 MG võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine.
Tavaline annus on üks süste iga kolme kuu tagant.

Ravi kestus.
Ravi kestuse otsustab teie raviarst.
Naistel kestab ravikuur vähemalt 3 kuud kuni maksimaalselt 6 kuud.

Manustamisviis.
Lihasesisene süste.

Lahus süstimiseks tuleb valmistada vahetult enne süstimist. Saadud suspensiooni ei tohi segada teiste
ravimitega. Süstida tuleb viivitamatult pärast lahuse valmistamist.

NB! Süstelahus tuleb valmistada täpselt allpool oleva juhendi järgi. Kõikidest juhtudest, kus ravimit
manustab mitte arst ise ja ravimi mittetäieliku manustamise tõttu on jäänud osa ravimist viaali, tuleb
kindlasti teatada raviarstile.

Kui te lõpetate Diphereline 11,25 mg kasutamise.
Haiguse sümptomid võivad taastuda.
Naistel on võimalik munasarjade aktiivsuse taastumine (ovulatsioon, menses).
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diphereline 11,25 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Paljud kõrvaltoimed on põhjustatud testosteroonitaseme muutusest organismis nagu kuumahood,
impotentsus ja libiido langus.
Harva võib esineda allergilist reaktsiooni. Rääkige oma arstile viivtamatult kui teil tekivad
niisugused sümptomid nagu neelamis-ja/või hingamisraskused, huulte, näo-, kõri- või keeleturse,
lööve.

Kõrvaltoimed meestel:
Väga sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10-st):
- kuumahood
- nõrkus
- liigne higistamine
- seljavalu
- surin ja "nõelad" jalgades
Sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 100 -st)
- iiveldus
- väsimus, punetus, turse ja/või valu süstekohas, lihas-ja luuvalu, valu kätes ja jalgades, tursed
(vedeliku kogunemine kudedesse)
- peapööritus, peavalu
- impotentsus, libiido kadumine
- depressioon, meeleolu kõikumised
Aeg-ajalt (esineb rohkem kui ühel patsiendil 1000 -st):
- kohin kõrvus (tinnitus)
- kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, oksendamine
- uimasus, värisemine, unisus, valu
- mõnede vereanalüüside tulemuste kõrvalekalded normist (kaasaarvatud maksafuntsiooni testid)
- kehakaalu tõus
- podagra (äge valu ja turse liigestes, suures varbas)
- söögiisu tõus
- liigesvalu, lihaskrambid, lihasnõrkus, lihasvalu
- kehakaalu vähenemine
- tundetus või tuimus
- unetus, ärrituvus
- rinnanäärmete suurenemine meestel, valu rinnanäärmetes, munandite mõõtmete vähenemine,
valu munandites
- hingamisraskused
- akne, kiilanemine, sügelus, lööve
- kõrge vererõhk
Harv (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10 000 -st):
- naha punetus
- suhkurtõbi
- tasakaaluhäired
- ebanormaalne tunne silmades, ähmane nägemine või nägemishäired
- täiskõhutunne, puhitus, suukuivus, maitsehäired
- rinnavalu
- raskused seismisel
- gripilaadsed sümptomid, palavik
- ülitundlikkusreaktsioonid, anafülaktiline reaktsioon (tõsine allergiline reaktsioon, mis võib
põhjustada peapööritust või hingamisraskust)
- nina-/kurgupõletik
- kehatemperatuuri tõus
- kehakaalu vähenemine
- liigeste jäikus, liigeste turse, lihasluukonna jäikus, osteoartriit
- mälukaotus
- segasus, vähenenud aktiivsus, heaolu- või ülevustunne
- ejakulatsiooni raskused
- õhupuudus lamamisel
- villid
- ninaverejooks
- madal vererõhk
On andmeid ka üldise ebamugavustunde ja muutuste kohta EKG-s (QT intervalli pikenemine).

Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te varem ei olnud teadlik, siis võidakse see
avastada ravi käigus Diphereline 11,25 mg-ga.
Sümptomite hulgas on äkiline peavalu, nägemisprobleemid ja silmalihaste halvatus.
Patsientidel, keda ravitakse Diphereline 11,25 mg võib esineda vere valgeliblede arvu suurenemist
nagu ka teiste GnRH analoogide puhul.

Kõrvaltoimed naistel:
Paljud kõrvaltoimed on põhjustatud östrogeenide taseme muutusest organismis.
Väga sage: peavalu, libiido langus, meeleolu muutused, unehäired, valu seksuaalvahekorra ajal või
pärast seda, valuperioodid, genitaalverejooks, tupevalu, tupekuivus, liigihigistamine ja kuumahood.
Sage: rindade valulikkus, lihaskrambid, liigeste valulikkus, kehakaalu tõus, iiveldus, depressioon,
valu või ebamugavustunne alakõhus, punetus, valu ja/või põletik süstekohas.
Lisaks on esinenud kõrvaltoimeid nagu oksendamine, ninaverejooks, üldine ebamugavustunne,
vererõhu tõus, lihasnõrkus ja lihasvalu, segasus, peapööritus, „äraoleku“ perioodid, huulte, näo-,
kõri- ja/või keeleturse, nahalööve, hingamisraskused, ebanormaalne tunne silmades ja/või
nägemishäired.

Viljatuse ravi ajal võivad gonadotropiinid koos triptoreliiniga põhjustada valu alakõhus ja/või
kõhuvalu ning õhupuudust. Kui see peaks juhtuma, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik

Kõrvaltoimed lastel:
Sage: tupeverejooks võib tüdrukutel esineda esimese ravikuu jooksul. Lisaks on sagedased
kõrvaltoimed süstekoha reaktsioonid (punetus, põletik ja/või valu), peavalu, kuumahood ja/või
ülitundlikkusreaktsioonid.
On andmeid ka kõrvaltoimetest nagu kehakaalu tõus, vererõhu tõus, ähmane või ebanormaalne
nägemine, kõhuvalu ja/või ebamugavustunne, oksendamine, ninaverejooks, halb enesetunne,
lihasvalu, meeleolu muutused, närvilisus ja depressioon ning nahalööve, sügelev lööve, akne, tõsised
allergilised reaktsioonid ja hormoon prolaktiini taseme tõus veres.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIPHERELINE 11,25 MG säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Diphereline 11,25 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev
PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diphereline 11,25 mg sisaldab:
Toimeaine on triptoreliin. Üks annus (viaal) süstesuspensiooni pulbrit sisaldab 11,25 mg triptoreliini
(triptoreliinpamoaadina*)
Abiained on: D,L - laktiid-koglükoliidpolümeer, mannitool, naatriumkarmelloos, polüsorbaat-80,
süstevesi.
* iga viaal sisaldab triptoreliinpamoaati, mis vastab 15 mg triptoreliinile 1 mg lahuse kohta.

Kuidas Diphereline 11,25 mg välja näeb ja pakendi sisu:
11,25 mg süstesuspensiooni pulber viaalis + 2 ml ampull lahustiga + süstal + 2 nõela karbis.
Süstenõel on varustatud kaitsega.
Süstesuspensiooni pulber on 4 ml klaasviaalis (tüüp I), mis on varustatud kummikorgiga (elastomeer)
ja alumiiniumist kaanega. Lahusti on 2 ml klaasampullis.

Müügiloa hoidja
Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Cedex
Prantsusmaa

Tootja
IPSEN PHARMA BIOTECH
Parc d'Activités du Plateau de Signes
chemin départemental N° 402
83870 Signes
Prantsusmaa


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile:


KASUTUSJUHEND


1 - PATSIENDI ETTEVALMISTUS
Patsient peab olema kõhuliasendis, tuharanahk desinfitseeritud. Seda tuleb teha esimeses järjekorras,
sest niipea, kui triptoreliin on lahustatud, tuleb see kohe süstida.

2 - SÜSTE ETTEVALMISTAMINE
Mullikeste olemasolu lüofilisaadi pinnal on ravimpreparaadi loomulik välimus.
Võtke karbist välja lahustit sisaldav ampull. Koputage ampulli tipule, et kogu vedelik langeks
ampulli allosasse.
Võtke karbst välja pulbrit sisaldav viaal. Koputage viaalile, et kogu pulber langeks viaali põhja.
Eemaldage viaalilt plastkork.
Asetage nõel süstla otsa. Ärge eemaldage veel nõela kaitset.
Murdke ampulli kael (püstises asendis).


Eemaldage nõelalt kaitse. Tõmmake kogu lahusti nõelaga lahustiampullist süstlasse.
Suruge nõel läbi kummikorgi vertikaalselt viaali. Kandke lahusti aeglaselt viaali, loputades selle
ülaosa.
Tõmmake nõel lahuse ülaossa. Ärge võtke nõela viaalist välja.
Loksutage viaali ümberpööramata (horisontaalselt) õrnalt kuni ühtlase lahuse saamiseni.

Loksutage kuni olete saanud ühtlaselt homogeense piimja suspensiooni.
Kontrollige osakeste puudumist enne suspensiooni süstlasse tõmbamist (osakeste olemasolul,
loksutage õrnalt kuni täiesti ühtlase suspensiooni saamiseni).
Kui suspensioon on homogeenne, lükake nõel alla ja tõmmake ilma viaali keeramata kogu
suspensioon süstlasse. Viaali põhja jäänud suspensioonijääk tuleb hävitada. Põhjajäänud jäägi koguse
korvab algselt lisatud väike ülehulk.
Võtke kinni nõela värvilisest otsast ja eemaldage suspensiooni valmistamiseks kasutatud nõel.
Asetage teine nõel süstla otsa (keerake tugevalt otsa).
Eemaldage nõela kaitse.
3 - SÜSTIMINE
Suruge õhk süstlast välja vahetult enne süstimist.
Sadestumise vältimiseks süstige kohe desinfitseeritud tuhara lihasesse.


4 - PÄRAST SÜSTIMIST
Visake nõelad ära spetsiaalse karbiga.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Diphereline 11,25 mg, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks annus (viaal) süstesuspensiooni pulbrit sisaldab 11,25 mg triptoreliini (triptoreliinpamoaadina)
INN. Triptorelinum

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Lokaalselt levinud eesnäärmevähi raviks monoteraapiana või adjuvantravina radioteraapia korral.
Metastaseerunud eesnäärmevähi ravi.
Märkus. Ravitoime on efektiivsem, kui patsient pole eelnevalt hormoonravi saanud.

Genitaalne ja ekstragenitaalne endometrioos (I kuni IV staadium)
Märkus. Ravi ei tohi kesta kauem kui 6 kuud (vt. lõik 4.8). Teistkordset ravikuuri triptoreliini või
mõne muu GnRH analoogiga ei soovitata.

Varane puberteet (enne 8-ndat eluaastat tüdrukutel ja enne 10-ndat eluaastat poistel).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lokaalselt levinud eesnäärmevähi raviks monoteraapiana või adjuvantravina radioteraapia korral.
Metastaseerunud eesnäärmevähi ravi.

Diphereline 11,25 mg 1 lihasesisene süste iga 3 kuu järel.
Ravi kestus: vt lõik 5.1.

Ravi triptoreliiniga tuleb jätkata metastaatilise kastratsiooni suhtes resistentse eesnäärmevähiga
patsientidel, kes on kirurgiliselt kastreerimata, keda ravitakse triptoreliiniga ja kellele sobib ravi
androgeeni biosünteesi inhibiitoritega.

Endometrioos
Diphereline 11,25 mg 1 lihasesisene süste iga 3 kuu järel.

Ravi tuleb alustada menstruaaltsükli esimese viie päeva jooksul.
Ravi kestus sõltub endometrioosi raskusastmest ja funktsionaalsest ja anatoomilisest kliinilisest
väljendusest.
Tavaliselt on ravikuur vähemalt 3 kuni maksimaalselt 6 kuud. Ravi jätkamine või kordamine
triptoreliini või teiste GnRH analoogidega ei ole soovitatav.

Varane puberteet
Laste ravi triptoreliiniga peab kogu ravi jooksul olema laste endokrinoloogi, lastearsti või varase
puberteedi ravimise kogemustega endokrinoloogi kontrolli all.

Lastele kehakaaluga üle 20 kg: üks Diphereline 11,25 mg lihasesisene süste iga 3 kuu järel.

Ravi tuleb poistel ja tüdrukutel lõpetada ligikaudu füsioloogilise puberteedi saabumisel ning
tüdrukutel ei soovitata ravi jätkata, kui nende luuline vanus on rohkem kui 12 aastat.
Seni on vähe andmeid ravi lõpetamise optimaalse aja kohta poistel, sõltuvalt luulisest vanusest. Siiski
soovitatakse poistel ravi lõpetada, kui nende luuline vanus on 13-14 aastat.

NB! On väga oluline, et prolongeeritud toimega lihasesisene süste tehakse täpses vastavuses
instruktsiooniga. Kõikidest juhtudest, kus ravimit manustab mitte arst ise ja ravimi mittetäieliku
manustamise tõttu on jäänud osa ravimist viaali, tuleb kindlasti teatada raviarstile.

Homogeenne piimjas süstesuspensioon tuleb segada õrnalt loksutades.
Järgnevaid ja patsiendi infolehes kirjeldatud lahustamise juhiseid tuleb täpselt järgida.
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Järelejäänud suspensioon tuleb hävitada.
Kasutatud nõelad tuleb ära visata koos karbiga.
Pulber lahustada 2 ml-s mannitooli lahuses. Kasutades üht nõeladest, tõmmata kogu lahusti süstlasse
ja lahusti kanda pulbrit sisaldavasse viaali. Loksutada viaali õrnalt kuni pulber on täielikult
lahustunud ja muutunud homogeenseks piimjaks suspensiooniks. Saadud suspensioon tõmmata tagasi
süstlasse. Vahetada nõel ja süstida suspensioon viivitamatult.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus GnRH(gonadotropiini vabastajahormoon), tema analoogide või lõigus 6.1 loetletud mis
tahes abiainete suhtes või mõne muu ravimi koostisaine suhtes (vt lõik 4.8). Rasedus ja imetamine.
Triptoreliini ei kasutata eesnäärmevähi puhul patsientidel, kellel on sedastatud spinaalkompressioon
või spinaalsed metastaasid.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luukoe kadu ja suurendada
osteoporoosi riski. Esialgsed andmed näitavad et meestel, kellel kasutatakse GnRH agoniste
kombinatsioonis bisfosfonaadiga, võib väheneda luuhõrenemine. Ettevaatlikkusega tuleb kasutada
triptoreliini patsientidel, kellel lisanduvad osteoporoosi riski suurendavad faktorid (krooniline
alkoholi tarbimine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad luuhõrenemist, nagu
krambivastased ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis, alatoitumus).

Enne ravi alustamist triptoreliiniga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.
Harva võib ravi GnRH analoogidega paljastada seniavastamata gonadotroopse ajuripatsi adenoomi.
Neil patsientidel võib tekkida ajurabandus, mida iseloomustab äkiline peavalu, oksendamine,
nägemishäired ja oftalmopleegia.
Patsientidel, keda ravitakse GnRH analoogidega nagu triptoreliin, on suurenenud risk depressiooni
tekkeks, mis võib olla raske. Patsiente tuleb sellest ohust teavitada ja neid vastavalt ravida, kui
depressiooni sümptomid peaksid ilmnema. Teadaoleva depressiooniga patsiente tuleb ravi kestel
pidevalt jälgida.

Eesnäärmevähk:
Triptoreliin, nagu ka teised GnRH analoogid, kutsuvad alguses esile mööduva seerumi testosterooni
taseme tõusu ja võimaliku eesnäärmevähiga seotud sümptomite halvenemise ravi esimeste nädalate
jooksul.
Et esmast testosterooni taseme tõusu vähendada ja leevendada sümptomite halvenemist võib ravi
alguses kaaluda antiandrogeeni kasutamist.
Vähesel arvul patsientidel võivad ajutiselt halveneda eesnäärme vähiga seotud sümptomid nagu
kasvaja ägenemine ja vähiga seotud valu ajutine tugevnemine (metastaatiline valu), mida saab
sümptomaatiliselt leevendada.
Nagu ka teiste GnRH agonistide puhul, on triptoreliini kasutamise puhul esinenud üksikuid seljaaju
kompressiooni juhte või kuseteede obstruktsiooni. Seljaaju kompressiooni või neerukahjustuse
tekkimisel, tuleb kasutada standardseid ravivõtteid ja äärmuslikel juhtudel kaaluda kohest
orhidektoomiat (kirurgiline kastratsioon).
Esimeste nädalate jooksul jälgida pidevalt lülisamba metastaasidega patsiente, kuna neil on
suurenenud seljaaju kompressiooni risk.Kusetrakti obstruktsiooniga või selle riskiga patsiente tuleb
hoolikalt jälgida.
Pärast kirurgilist kastratsiooni ei mõjuta triptoreliin edasist vere testosterooni taseme langust.

Pikaajaline androgeenide puudus bilateraalse orhidektoomia või GnRH analoogide manustamise
tagajärjel seostub luutiheduse vähenemise riskiga. See võib viia osteoporoosi tekkeni ning suurneb
luumurdude risk.

Pikaajaline androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT intervalli. Enne ravi alustamist Diphereline
11,25 mg-ga, peaksid arstid kaaluma, kas ravi kasutegur kaalub üle võimalikke riske patsientide jaoks,
kellel on pärilik pika QT sündroom (vt lõik 4.5) või keda ravitakse samaaegselt ravimitega, mis võivad
pikendada QT intervalli, kaasaarvatud torsade de pointes'i võimendamine.

Lisaks on epidemioloogilisi andmeid, et androgeene pärssiva ravi jooksul võib patsientidel suureneda
metaboolsete häirete (näiteks glükoositalumatus) ja kardiovaskulaarsete haiguste risk.

Andmed ei ole kinnitanud seost GnRH analoogidega ravi ja kardiovaskulaarsetesse haigustesse
suremuse vahel. Metaboolsete häirete või kardiovaskulaarse riskiga patsientide puhul tuleb ravi
alustamist GnRH analoogidega ettevaatlikult kaaluda ja neid patsiente ravi ajal pidevalt jälgida.

Triptoreliini manustamine raviannustes põhjustab gonadotropiini sekretsiooni pärssimist.
Normaalne funktsioon taastub tavaliselt pärast ravi lõppu. Seetõttu on diagnostilised testid GnRH
analoogide ravi ajal ja pärast ravi lõppu eksitavad.
Triptoreliini kasutamisse eesnäärmevähi puhul patsientidel, kellel on sedastatud spinaalkompressioon
või spinaalsed metastaasid tuleb suhtuda äärmise ettevaatikkusega.

Naistel
GnRH agonistide kasutamine võib põhjustada luuhõrenemist keskmiselt 1% võrra kuus 6 kuud kestva
ravi jooksul. Iga 10%-line luutiheduse langus on seotud kahe- kuni kolmekordse luumurdude riski
tõusuga.
Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et enamikel naistel toimub luutiheduse taastumine pärast
ravi lõppemist.
Spetsiifilisi andmeid patsientide osteoporoosi või osteoporoosi riskifaktorite kohta pole (näiteks
krooniline alkoholi tarvitamine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad
luuhõrenemist, nagu krambivastased ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis,
alatoitumus, näiteks anorexia nervosa).
Kuna on tõenäoline, et luuhõrenemine on neile patsientidele kahjulik, peab ravi triptoreliiniga
määrama individuaalselt ja ravi alustama ainult siis, kui eeldatav kasu kaalub üle võimalikud riskid.
Peab arvestama ka lisameetmetega, et võidelda luuhõrenemise vastu.

Endometrioos ja emaka müoomid
Soovitatud annuse kasutamisel kutsub triptoreliin esile pideva hüpogonadotroopse amenorröa. Kui
verejooks emakast tekib pärast esimest ravikuud, tuleb kontrollida plasma östradioolide taset ja kui
see on alla 50 pikogrammi/ml-s, tuleb otsida kaasnevaid orgaanilisi koldeid.
Pärast ravi lõpetamist taastub munasarjade funktsioon ja esimene menstruatsioon toimub keskmiselt
134 päeva pärast viimast süsti.
Mittehormonaalne kontratseptsioon on vajalik 15 päeva pärast ravi lõpetamist, s.t. 3,5 kuud pärast
viimast süsti.
Kuna menstruatsioon peab triptoreliinravi ajal lõppema, tuleb patsienti instrueerida, et
menstruatsiooni jätkumise korral teavitaks ta sellest kohe oma arsti. Emaka müoomide ravi korral
triptoreliiniga soovitatakse regulaarselt määrata müoomide suurust. Submukoossete müoomidega
patsientidel on ravi ajal GnRH analoogidega andmeid verejooksude kohta.
Tavaliselt on verejooksud esinenud 6 kuni 10 nädalat pärast ravi alustamist.

Lastel
Tsentraalne varane puberteet
Progresseeruvate ajukasvajatega laste ravimisse tuleb suhtuda ettevaatlikult ja individuaalselt kaaluda
kasu - riski vahekorda.

Tüdrukutel
Algne munasarjade stimulatsioon ja järgnev ravist põhjustatud östrogeenide ärajätusündroom võib
esimesel ravikuul põhjustada tüdrukutel vähest või mõõdukat veritsust tupest.
Pärast ravi lõpetamist areneb välja puberteet.
Andmed tulevase viljakuse kohta on piiratud. Enamikul tüdrukutest algab regulaarne menstruatsioon
keskmiselt aasta pärast ravi lõppu.
Tuleb välistada pseudo-varane puberteet (gonadaalne või neerupealise kasvaja või hüperplaasia) ja
gonadotropiinsõltuv varane puberteet (testikulaarne toksikoos, pärilik Leydig'i raku hüperplaasia).
Tsentraalse varase puberteedi korral võib luutihedus ravi ajal GnRH analoogidega väheneda.
Ravi lõpetamisel luumassi lisandumine jätkub ja luumassi lõplik kogus hilises puberteedis ei ole ravist
mõjutatud.

Pärast GnRH analoogidega ravi lõpetamist võib esineda reieluupea epifüüsi nihestust. Arvatakse, et
östrogeeni madalad konstentratsioonid ravi ajal GnRH analoogidega nõrgestavad epifüüsiplaati.
Kasvukiiruse suurenemine pärast ravi lõpetamist vähendab epifüüsi nihestuse ulatust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ettevaatlikkusega tuleb suhtuda triptoreliini manustamisse koos ravimitega, mis mõjutavad ajuripatsi
gonadotropiinide sekretsiooni. Sel juhul soovitatakse patsiendi hormonaalset seisundit jälgida.

Kuna androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT intervalli, siis triptoreliini samaaegsesse
kasutamisse koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT intervalli või ravimid, mis on
võimelised indutseerima torsade de pointes'i nagu IA klassi (nagu kinidiin, disopüramiid) või III
klassi (nagu amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid) arütmiavastased ravimid, metadoon,
moksifloksatsiin, antipsühhootilised ravimid jne, tuleb suhtuda ettevaatlikkusega (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Triptoreliini ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna GnRH agonistide kasutamine on teoreetiliselt seotud
abordi riski või loote anomaaliatega. Kliinilised andmed triptoreliini ja looteanomaaliate või
lootetoksilisuse seose kohta puuduvad. Mittehormonaalne kontratseptsioon on vajalik kogu ravi ajal
kuni menstruatsiooni taastumiseni.

Imetamine
Triptoreliini ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus
Enne ravi alustamist fertiilses eas naistel, tuleb rasedus kindlalt välistada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid väljaselgitamaks triptoreliini mõju autojuhtimisele või masinate käsitsemisele ei ole läbi
viidud.
Juhul, kui patsiendil tekib peapööritus, unisus või nägemishäired (võimalikud ravimist või haigusest
põhjustatud kõrvaltoimed), on autojuhtimine ja masinate käsitsemine ravi ajal keelatud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi:
väga sage (> 1/10), sage (> 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100), harv (> 1/10 000
kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Üldine talutavus meestel:
Nagu ka ravi korral teiste GnRH analoogidega või pärast kirurgilist kastratsiooni, on kõige sagedasem
kõrvaltoime seotud triptoreliini farmakoloogiliste omadustega nagu esialgne testosterooni taseme
tõus, millele järgneb peaaegu täielik testosterooni sekretsiooni pärssimine.
Need kõrvaltoimed on kuumahood (50%), erektsioonihäired (4%) ja libiido langus (3%).
Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millel on arvatav seos triptoreliiniga.
Enamik neist on teada kui biokeemilise või kirurgilise kastratsiooni järgsed kõrvaltoimed.

Organsüsteemi
Turuletulekujärg
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
sed andmed
≥1% kuni
≥0,1% kuni
≥0,01% kuni

≥10%
<10%
<1%
<0,1%
Vere- ja


Purpur

lümfisüsteemi
häired

Kõrva ja labürindi

Tinnitus
Tasakaaluhäir

kahjustused
ed

Südame häiredQT intervalli
pikendamine* (vt
lõik 4.4 ja 4.5)

Endokriinsüsteemi


Suhkurtõbi
Günekomastia
häired

Silma kahjustused


Ebanormaalne
Hägune nägemine
nägemine

nägemishäired
Seedetrakti häired
Iiveldus
Kõhuvalu
Kõhupuhitus

Kõhukinnisus
Suukuivus
Kõhulahtisus
Maitsehäire
OksendamineÜldised häired ja
Asteenia
Väsimus
Letargia
Rinnavalu
Haiglane
manustamiskoha
Liighigistamin
Süstekoha
Valu
Seismisraskus
enesetunne
reaktsioonid
e
punetus
Kangestus
Gripilaadsed
Organsüsteemi
Turuletulekujärg
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
sed andmed
≥1% kuni
≥0,1% kuni
≥0,01% kuni

≥10%
<10%
<1%
<0,1%
Süstekoha
Unisus
sümptomid
põletik
Palavik
Valu
süstekohas
Süstekoha
reaktsioon
Süstekoha
turse

Immuunsüsteemi


Anafülaktiline
Ülitundlikkus
häired
reaktsioon
Ülitundlikkus

Infektsioonid ja


Nasofarüngiit

infestatsioonid
Uuringud

Suurenenud
Suurenenud
Vererõhu tõus
alaniini
vere aluseline
aminotransfer
fosfataas
aas
Kehatemperat
Suurenenud
uuri tõus
aspartaat
Kehakaalu
aminotransfer
tõus
aas
Suurenenud
vere kreatiniin
Vere kusihape
suurenenud
Kehakaalu
tõus

Ainevahetus-ja

Isutus


toitumishäired
Podagra
Suurenenud
söögiisu

Lihas-skeleti ja
Seljavalu
Lihas-skeleti Artralgia
Liigeste jäikus Luuvalu
sidekoe
valu
Lihaskramp
Liigeste turse
kahjustused
Valu
Lihasnõrkus
Lihas-skeleti
jäsemetes
Müalgia
jäikus

Osteoartriit
Närvisüsteemi
Alajäsemete
Peapööritus
Paresteesia
Mälu häired

häired
paraesteesia
Peavalu


Psühiaatrilised
Depressioon

Segadus
Ärevus ja segadus
häired
Meeleolu
Unetus
Langenud

kõikumised
Ärrituvus
aktiivsus

Eufooria

Organsüsteemi
Turuletulekujärg
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
sed andmed
≥1% kuni
≥0,1% kuni
≥0,01% kuni

≥10%
<10%
<1%
<0,1%
Reproduktiivse
Erektsiooni
Günaekomasti
Ejakulatsiooni

süsteemi ja
häired
a
häired
rinnanäärme häired
Libiido
Rindade

langus
valulikkus

Testikulaarne
atroofia
Testikulaarne
valu
Respiratoorsed,

Düspnoe
Ortopnoe

rindkere ja
mediastiinumi
häired

Naha ja
Liighigistamin

Akne
Villid
Angioneurootiline
nahaaluskoe
e
Alopeetsia
turse
kahjustused
Sügelus
Nõgestõbi
Lööve

Vaskulaarsed
Kuumahood

Hüpertensioon Ninaverejooks

häired

Hüpotensioon


Ravi esimese nädala jooksul pärast esimest süsti põhjustab triptoreliin mööduvat plasma testosterooni
taseme tõusu.
Esialgsest testosterooni taseme tõusust tingituna võib väikesel hulgal patsientidel (≤ 5%) esineda
ajutist eesnäärme vähiga seotud sümptomite halvenemist nagu kuseteede sümptomite ägenemine (2%)
ja metastaatilist valu (5%), mida saab ravida sümptomaatiliselt. Need sümptomid on mööduvad ja
kaovad tavaliselt 1 kuni 2 nädala jooksul.
Üksikutel juhtudel on esinenud metastaasidest tingitud kusejuha obstruktsiooni või seljaaju
kompressiooni sümptomeid. Seetõttu tuleb lülisamba metastaasidega ja/või kusetrakti
obstruktsiooniga patsiente esimeste ravinädalate jooksul tähelepanelikult jälgida (vt lõik 4.4).
GnRH agonistide kasutamine eesnäärmevähi ravis võib põhjustada luuhõrenemist ning viia
osteoporoosi tekkimiseni ja luumurdude riski suurenemiseni.

Üldine talutavus naistel (vt lõik 4.4):
Östrogeenide taseme languse tulemusel on väga sageli esinenud kõrvaltoimeid (esinevad 10% või
rohkematel naistel) nagu peavalu, libiido langus, unehäired, meeleolu muutus, düspareuunia,
düsmenorröa, genitaalne verejooks, munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, munasarjade
hüpertroofia, valu alakõhus, kõhuvalu, tupe kuivus, liighigistamine, kuumahood ja asteenia.

Alljärgnevad kõrvaltoimed on arvatavalt seotud triptoreliini kasutamisega.
Enamik neist on teada kui biokeemilise või kirurgilise kastratsiooni järgsed kõrvaltoimed.
Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).
Organsüsteemi
Harv
Turuletulekujärgse
klass
Väga sage
Sage
d andmed
≥ 10%
≥1/100 kuni <1/10
≥1/1000 kuni <1/100
Teadmata sagedus
Seedetrakti

iiveldus

Kõhulahtisus
häired
Kõhuvalu
Oksendamine
Ebamugavustunne
alakõhus
Üldised häired
Süstekoha punetus
Palavik
ja
Süstekoha põletik
Haiglane
manustamisko
Valu süstekohal
enesetunne
ha
reaktsioonid

Kõrgenenud
Uuringus

Kehakaalu tõus
vererõhk
Lihas-skeleti

Artralgia

Müalgia
ja sidekoe
Lihaskrambid
Lihasnõrkus
kahjustused

Närvisüsteemi Peavalu


Peapööritus
häired

Psühhiaatrilise
Unehäired
Depressioon*
Depressioon**
Depressioon
d häired
Meeleolu
Ärevus ja segadus
muutused
Libiido langus
Reproduktiivs
Düspareuunia
Rindade valulikkus
Amenorröa
e süsteemi ja
Düsmenorröa

rinnanäärme
Genitaalne
häired
verejooks
(kaasaarvatud
menorraagia,
metrorraagia)
Libiido langus
Munasarjade
hüperstimulatsioon
Munasarjade
hüpertroofia
Valu alakõhus
Tupe kuivus
Naha ja
Liighigistamine


Angioneurootiline
nahaaluskoe
turse
kahjustused
Sügelus
Lööve
Nõgestõbi
Vaskulaarsed
Kuumahoodhäired
Respiratoorsed


Düspnoe
, rindkere ja
mediastiinumi
häired
Silma


Hägune nägemine
kahjustused
Nägemishäired
Kõrva ja


Tasakaaluhäired
labürindi
kahjustused
Immuunsüstee


Ülitundlikkus
mi häired

* Pikaajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele
klassile.
** Lühiajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele
klassile.

Väga sageli (10%) esineb ravi algul endometrioosi sümptomite, kaasaarvatud kõhuvalu ja
düsmenorröa ägenemist, mis on tingitud esmasest pöörduvast plasma östradioolide taseme tõusust.
Need sümptomid on pöörduvad ja tavaliselt kaovad 1 kuni 2 nädala jooksul.
Esimesel kuul pärast esimest süsti võib tekkida genitaalverejooks, kaasaarvatud menorraagia ja
metrorraagia.
Kui ravimit kasutatakse viljatuse ravis kombineeritult gonadotropiinidega, võib tekkida munasarjade
hüperstimulatsiooni sündroom. Võivad tekkida munasarjade hüpertroofia, alakõhuvalu ja/või
kõhuvalu.

Üldine talutavus lastel ( vt lõik 4.4 ):

Nagu ka ravi korral teiste GnRH analoogidega, on kõige sagedasem kõrvaltoime kliinilistes uuringutes
seotud triptoreliini farmakoloogiliste omadustega. Need toimed hõlmavad tupeverejooksu,
kaasaarvatud tupeveritsused.

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millel on arvatav seos triptoreliin-raviga ja millest teatati
uuringute käigus.

Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).Organsüsteemi
klass

Väga sage
Sage
Harv
Turuletulekujärgsed
andmed

≥1/10
≥1/100 kuni <1/10
≥1/1000 kuni <1/100
teadmata sagedus
Silma kahjustused


Nägemishäired

Seedetrakti häired

Kõhuvalu
Oksendamine, kõhukinnisus,
iiveldus

Üldised häired ja

Süstekoha
Haiglane enesetunne

manustamiskoha
reaktsioonid
reaktsioonid
(kaasaarvatud valu
süstekohal,
süstekohal punetus,
süstekohapõletik)
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus
Anafülaktiline shokk (on
häired
esinenud täiskasvanud
meestel ja naistel)
Uuringud

Kehakaalu tõus

Vere prolaktiinitaseme
tõus
Ainevahetus-ja


Rasvumine

toitumishäired
Lihas-skeleti ja


Kaelavalu
Müalgia
sidekoe kahjustused
Närvisüsteemi

Peavalu


häired
Psühhiaatrilised


Meeleolu kõikumised
Depressioon
häired
Reproduktiivse
Tupeverejooks,

Rinnavalu

süsteemi ja
kaasaarvatud
rinnanäärme häired
tupeveritsused
Respiratoorsed,


Ninaverejooks

rindkere ja
mediastiinumi
häired
Naha ja nahaaluskoe


Sügelus, nõgestõbi, lööve,

kahjustused
akne
Vaskulaarsed häired

Kuumahood

Kõrgenenud vererõhk
Esimesel kuul pärast esimest süstet võib esineda tupeverejooksu.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest tingitud kõrvaltoimetest pole teatatud.
Kui on tegemist üleannustamisega, rakendada sümptomaatilisi ravivõtteid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gonadotropiini vabastava hormooni analoogid
10
ATC-kood: L02AE04

Triptoreliin on sünteetiline dekapeptiid, loodusliku GnRH (gonadotropiini vabastajahormoon)
analoog.

Toimemehhanism
Kliinilised uuringud ja loomkatsed näitavad, et korduva manustamise tulemusena takistab triptoreliin
pärast lühiajalist stimulatsiooni hüpofüüsi LH (luteiniseeriv hormoon) sekretsiooni, mis põhjustab
meestel seerumi testosterooni ja naistel östradiooli sisalduse vähenemise.

Loomkatsed viitavad ka teisele toimemehhanismile: otsene toime gonaadidele, vähendades
perifeersete GnRH retseptorite tundlikkust.

Farmakodünaamilised toimed
Eesnäärmevähk:
Triptoreliini manustamine võib algselt põhjustada vereseerumis LH ja FSH (folliikulit stimuleeriv
hormoon) taseme tõusu, millega kaasneb algse testosterooni taseme tõus.
Kestval manustamisel langebLH ja FSH produktsioon ning testosterooni sisaldus väheneb kastreeritu
tasemele 2…3 nädala jooksul, püsides sellel tasemel kogu triptoreliini kasutamise vältel.
Ravi võib parandada funktsionaalseid ja objektiivseid sümptomeid

Lokaalselt levinud eesnäärmevähiga 970 patsiendil (T2c-T4) uuriti III faasi randomiseeritud uuringus,
kas radioteraapia koos lühiajalise androgeeni deprivatsiooni teraapiaga (6 kuud, n = 483) on
samaväärne radioteraapiaga, mis kaasnes pikaajalise androgeeni deprivatsioonraviga (3 aastat, n =
487). Triptoreliini manustati 62,2% ja teisi GnRH agoniste 37,8%. Uuringut ei eristatud agonisti järgi.
Üldse oli kogu suremus 5 aasta pärast "lühiajalise hormoonravi" ja "pikaajalise hormoonravi"
gruppides vastavalt 19,0% ja 15,2%, riski suhe 1,42 (CI: 95,71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p
= 0,65 samaväärsuse seisukohalt ja p = 0,0082 uuringujärgsete testide põhjal erinevate ravirühmade
vahel). 5-aastane suremus, mis oli spetsiifiliselt seotud eesnäärmevähiga " lühiajalise" ja "pikaajalise
hormoonravi" rühmades oli vastavalt 4,78% ja 3,2%, riski suhe 1,71 (95% [1,14 kuni 2,57], p =
0,002).

Uuringujärgse analüüsi tulemused triptoreliini alarühmas on samad, mis teistes uuringu alarühmades,
kus üldine suremus vähenes: riski suhe 1,28; 95,71% CI = [0,89; 1,84]. Uuringujärgsete testide
tulemused vastavalt p = 0,38 ja ravirühmade vaheline erinevus p = 0,08.
Uuring näitab, et kiiritusravi ja pikaajalise androgeeni deprivatsioonravi (3 aastat) kombinatsioon on
eelistatav kiiritusravi ja lühiajalise androgeeni deprivatsioonravi kombinatsioonile (6 kuud).

Endometrioos:
Triptoreliini kestev manustamine pärsib östrogeeni sekretsiooni ja võimaldab selliselt ektoopilise
endometrioosi koe puhkeoleku.

Lapsed - varane puberteet
Hüpofüsaarse gonadotroopse hüperaktiivsuse pidurdamine vähendab LH sisaldust, mis tingib
östradiooli või testosterooni (olenevalt soost) sekretsiooni pärssimise ja parandab kasvu/luulise
vanuse suhet ja lõplikku kasvu.

Esialgne sugunäärmete stimuleerimine võib põhjustada kerget genitaalverejooksu, mis vajab
medroksüprogesterooni või tsüproteroonatsetaadi ravi.

Metastaatilise kastratsiooni suhtes resistentse eesnäärmevähiga patsientidel on kliinilised uuringud
näidanud androgeeni biosünteesi inhiibitorite (nagu abirateroonatsetaat) ravile GnRH analoogide
(nagu triptoreliin) lisamise kasulikkust.


11

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine
Meestel:
Pärast prolongeeritud toimega lihasesisest süstet toimub esialgne toimeaine aktiivne vabanemine,
millele järgneb edasine toimeaine korrapärane vabanemine (C
= 0,32
max
± 0,12 nanogrammi/ml),
kindlustades ühtlase, stabiilse triptoreliini vabanemise keskmiselt 46,6 ± 7,1 mikrogrammi/päevas.
Mikrokapslite biosaadavus on ühe kuu jooksul ligikaudu 53%.

Naistel:
Pärast lihasesisest süstet saavutatakse triptoreliini maksimaalne kontsentratsioon veres 2 kuni 6 tundi
pärast süstet, toime maksimum on 11 nanogrammi/ml. Ei ole andmeid toimeaine kumuleerumise kohta
pärast 6 kuud kestnud kasutamist. Minimaalne tase veres langeb 0,1 ja 0,2 nanogrammi/ml.
Prolongeeritud toimega preparaadi biosaadavus on ligikaudu 50%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutusandmed, mis baseeruvad traditsioonilistel korduva manustamise toksilisuse,
genotoksilisuse, potentsiaalse kartsinogeense toime ja lootetoksilisuse farmakoloogilistel
ohutusuuringutel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimestele.
Ravimi resorptsioon on lõppenud 120 päeva pärast.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

D,L - laktiid-koglükoliidpolümeer
Mannitool,
Naatriumkarmelloos,
Polüsorbaat-80,
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast lahustamist süstida viivitamatult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

11.25 mg süstesuspensiooni pulber viaalis + 2 ml ampull lahustiga + süstal + 2 nõela karbis. Süstenõel
on varustatud kaitsega.
Süstesuspensiooni pulber on 4 ml klaasviaalis (tüüp I), mis on varustatud kummikorgiga (elastomeer)
ja alumiiniumist kaanega. Lahusti on 2 ml klaasampullis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

12
Erinõuded hävitamiseks puuduvad.
Kasutamata suspensioon tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele, kui seda ei süstita kohe pärast
lahustamist.

7. Müügiloa hoidja

Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt Cedex
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

698410

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015

13