DERMILON PASTE

Toimeained: tsinkoksiid

Ravimi vorm: nahapasta

Ravimi tugevus: 220mg 1g 60g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DERMILON PASTE ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON DERMILON PASTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Dermilon Paste on tsinkoksiidi nahapasta, mida kasutatakse kergete nahapõletike raviks ja
mähkmedermatiidi korral.

Märkus: Dermilon Paste nahapastat sobib kasutada nt ekseemide, nahalõhede, lamatiste,
haavandite ja nahapõletuste (sh päikesepõletuste) ning vigastuste korral.

2. Mida on vaja teada enne DERMILON PASTE võtmist

Ärge kasutage Dermilon Paste't, kui:
- te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud
lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Tuleb vältida Dermilon Paste nahapasta sattumist silmadesse või nende ümbrusse.
Kui kaebused püsivad või oodatavat paranemist ei toimu, tuleb konsulteerida arstiga.
Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).


Muud ravimid ja Dermilon Paste
Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada.
Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetuid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Teadaolevad riskid puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal võib ravimit kasutada vastavalt
näidustusele (vt punkt 1). Imetamise ajal vältida ravimi määrimist rinnanibude piirkonda.
Halva lahustuvuse ja imendumise tõttu ei avalda ravim toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Ei ole täheldatud mõju reaktsioonikiirusele.


3. Kuidas DERMILON PASTE võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav annus on: nahapasta kanda 1...3 korda päevas kahjustatud nahale või määrida
nahapasta sidemele ja katta sellega nahk. Sidet vahetada üle päeva. Kui esineb tugev
mädaeritus või haavaeritis, tuleb sidet vahetada iga päev.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Dermilon Pastet võib kasutada vanematel kui 2 päevastel lastel. Nahapasta kanda 1...3 korda
päevas kahjustatud nahale või määrida nahapasta sidemele ja katta sellega nahk.

Kui te kasutate Dermilon Paste't rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise juhtumitest pole teatatud

Kui te unustate Dermilon Paste't kasutada
Ärge kasutage topelt annnust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Dermilon Paste kasutamise
Te võite lõpetada Dermilon Paste kasutamise igal ajal. Soovitav on siiski konsulteerida oma
arsti või apteekriga alternatiivse ravi vajaduse suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Ülitundlikkuse esinemisel nahapasta koostisosade suhtes võivad esineda allergilised
reaktsioonid.
Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, lõpetage Dermilon Paste kasutamine ja
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DERMILON PASTE säilitada

KUIDAS DERMILON PASTE'T SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
.
Ärge kasutage Dermilon Paste't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DERMILON PASTE sisaldab

Toimeaine on: 1 g nahapastat sisaldab 220 mg tsinkoksiidi.
100 g nahapastat sisaldab 22 g tsinkoksiidi.
Abiained on talk, valge savi, vedel lanoliin, isopropüülmüristaat, oliiviõli, alumiiniumstearaat,
kolloidne ränidioksiid, kastoorõli, valge vaseliin, lavendliõli, sidruniõli, kalamaksaõli.

Kuidas DERMILON PASTE välja näeb ja pakendi sisu
Valge,pehmet kontsistentsi nahapasta 60, 120 g alumiiniumtuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Saksamaa
Phone: +49 (0)7221 95400
Fax:
+49 (0)7221 54 026
E-Mail:
cesra@cesra.de


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
Tartu 51014

Eesti
tel/fax +372-7380676


Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014


Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Dermilon Paste, 220 mg/g nahapasta

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g nahapastat sisaldab 220 mg tsinkoksiidi.
100 g nahapastat sisaldab: 22,0 g tsinkoksiidi
Zinci oxidum

Abiainete loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Nahapasta.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Naha kerged põletikud. Mähkmedermatiit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

1…3 korda päevas

Nahapasta kanda (1…3 korda) päevas kahjustatud nahale või määrige nahapasta sidemele ja katke nahk
sellega. Salvisideme kasutamisel on tavaliselt piisav sideme vahetus ülepäeviti. Kui esineb tugev
supuratsioon või haavaeritis, tuleb sidet vahetada iga päev.

Lapsed
Ohutusest ja efektiivsusest lähtuvalt alustada tsinkoksiidi pasta kasutamist lastel pärast 2 elupäeva.
Nahapasta kanda 1…3 korda päevas kahjustatud nahale või määrige nahapasta sidemele ja katke nahk
sellega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tuleb vältida Dermilon Paste nahapasta sattumist silmadesse või nende ümbrusesse.
Kui kaebused püsivad või oodatavat paranemist ei toimu, tuleb konsulteerida arstiga.
Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ei ole teada teratogeense toime esinemisest tsinkoksiidi kasutamisel. Raseduse ajal võib Dermilon
Paste't kasutada lõigus 4.1 mainitud näidustuste korral.

Imetamine
Ei ole teostatud uuringuid Dermilon Paste toimeaine imendumisest rinnanäärmesse. Imetamise ajal
nahapastat mitte kanda rinnanibudele.

Fertiilsus
Halva lahustuvuse ja imendumise tõttu ei avalda toimet fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

4.8. Kõrvaltoimed

Ülitundlikkuse esinemisel nahapasta koostisosade suhtes võivad esineda allergilised reaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab
jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest
kõrvaltoimetest riiklikku teavitamissüsteemi Ravimiameti kodulehe www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Pehmendavad ja kaitsvad ained, tsingiühendid; ATC-kood: D02AB80

Tsinkoksiidil on adstringeeriv toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole teada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Talk, valge savi, vedel lanoliin. isopropüülmüristaat, oliiviõli, kalamaksaõli, alumiiniumstearaat,
kolloidne ränidioksiid, kastoorõli, valge vaseliin, lavendliõli, sidruniõli.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Pärast esmast avamist 6 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

60 ja 120 g nahapastat alumiiniumtuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstrasse 20
76532 Baden-Baden
Germany
Phone: +49 (0)7221 95400
Fax:+49 (0)7221 54 026
E-Mail: cesra@cesra.de

8. Müügiloa number

450304

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

11.06.2004/27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014