CYCLOGYL

Toimeained: tsüklopentolaat

Ravimi vorm: silmatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 10mg 1ml 15ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CYCLOGYL ja milleks seda kasutatakse

CYCLOGYL'i kasutatakse müdriaasi (pupilli (silmaava) laiendamiseks) ja tsüklopleegia (silma
tsiliaarlihase paralüüsi) tekitamiseks.

CYCLOGYL kuulub müdriaatiliste ja tsüklopleegiliste ravimite gruppi.

2. Mida on vaja teada enne CYCLOGYL võtmist

Ärge kasutage CYCLOGYLi :
kui olete tsüklopentolaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
- allergiline.
kui teil on suletud nurgaga glaukoom või anatoomiliselt kitsas silmanurk. Kahtluse korral pidage
- enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kasutage CYCLOGYL’i ainult silma(desse) tilgutamiseks.

Hoidke silmalaug suletuna, samal ajal vajutage sõrmega kergelt pisarakanal kinni vähemalt ühe minuti
jooksul, vt lõik “Kuidas CYCLOGYL’i kasutada”.

Enne CYCLOGYLi kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui teil on eelnevalt esinenud raske süsteemne reaktsioon ravimi atropiin suhtes, eriti lastel
- kui teil on palavik või viibite kuumas kliimas, eriti lapsed
kui te olete eakas või kui teil on kõrge silmasisene rõhk. Järgige oma arsti poolt antud juhiseid.
- Laske oma silma siserõhku enne ravi algust kontrollida, eriti eakad.
kui teil tekib tugev silmavalu. Konsulteerige esimesel võimalusel oma arstiga.
- ärge kasutage CYCLOGYLi sagedamini, kui arsti poolt ette nähtud.
- imikud ja väikelapsed ning heledate juuste ja siniste silmadega lapsed võivad olla eriti tundlikud
- CYCLOGYL'i toimetele. Nimetatud juhtudel on tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks suurenenud.
Konsulteerige oma arstiga.
CYCLOGYLi kasutamist võivad mõjutada teised kaasuvad meditsiinilised seisundid.
- Teavitage kindlasti oma arsti, kui teil esineb teisi haigusi, iseäranis ajukahjustust (lastel),
Downi sündroomi (mongolism) (lastel ja täiskasvanutel), südame-veresoonkonna haigusi,
spastilist paralüüsi (lastel).
enneaegsed ja imikud on mõningatele kõrvaltoimetele eriti vastuvõtlikud, seetõttu peab arst neid
- kõrvaltoimete tekke suhtes jälgima vähemalt 30 minuti jooksul pärast CYCLOGYL'i
manustamist.
-
mõnede CYCLOGYL'i kõrvaltoimete (jalgade ja käte koordinatsioonihäire, seosetu kõne,

rahutus, hallutsinatsioonid, hüperaktiivsus, krambid, desorientatsioon) teket on täheldatud
ravimi kasutamise käigus lastel ja suuri annuseid manustavatel patsientidel. Konsulteerige oma
arstiga.
-
kui teie südame löögisagedus suureneb ja/või tekib pearinglus, tuleb ravimi kasutamine

katkestada ja konsulteerida arstiga.
-
CYCLOGYL toimemehhanismi tõttu tekib valgustundlikkuse suurenemine; valgustundlikkust

aitab leevendada päikeseprillide kandmine.
-
kui see ravim on teile määratud ravi otstarbeks, võib ravi kesta pikemat aega; enne selle ravimi

väljakirjutamist peab arst olema teadlik selliste haiguste olemasolust nagu eesnäärme
suurenemine või seniilne dementsus. Järgige arsti poolt antud juhiseid.
-
teie arst võib pidada vajalikuks mõningate uuringute läbiviimist, et selgitada välja võimalik

glaukoomi oht.
-
selle ravimi pikajaaline kasutamine lastel esimese 3 elukuu jooksul ei ole lubatud, v.a juhtudel,

mil rakendatakse vastavat meditsiinilist järelvalvet.

Lapsed

Ärge kasutage seda ravimit pikaajaliseks manustamiseks lastele nende esimese kolme elukuu jooksul
ilma vastava arsti järelvalveta.


Ärge kasutage CYCLOGYL’i väikestel imikutel tõsiste süsteemsete kõrvaltoimete tekkeriski

tõttu.

Kui CYCLOGYL’i manustatakse enneaegsetele ja väikestele imikutele, väikelastele või Downi

sündroomiga, spastilise paralüüsiga või ajukahjustusega lastele, epilepsiaga lastele või lastele,
kellel on hele nahk ja sinised silmad. Konsulteerige oma arstiga, kuna selle ravimi kasutamisel
võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Lugege ka lõiku “Kuidas CYCLOGYL’i kasutada”.

enneaegsed ja imikud on mõningatele kõrvaltoimetele eriti vastuvõtlikud, seetõttu peab arst neid

kõrvaltoimete tekke suhtes jälgima vähemalt 30 minuti jooksul pärast CYCLOGYL’i
manustamist.

Pärast CYCLOGYL’i kasutamist võib imikutel tekkida toidutalumatus. Seetõttu katkestage

toitmine 4 tunniks pärast manustamist.

Ärga laske CYCLOGYL’il sattuda teie lapse suhu või põskedele; peske oma käed ja lapse käed

või põsed kohe pärast ravimi manustamist.

Muud ravimid ja Cyclogyl
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Eriti teavitage oma arsti, kui te kasutate:
-
amantadiini

-
antihistamiine

-
antipsühhootikume

-
antidepressante


Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Pärast CYCLOGYL'i manustamist muutuvad teie pupillid väga suureks ja teil tekib nägemise
ähmastumine (eriti lähedale vaatamisel) ja suurenenud valgustundlikkus. Nägemise selginemiseni pole
autojuhtimine või masinatega töötamine lubatud.

CYCLOGYL sisaldab bensalkooniumkloriidi
CYCLOGYL sisaldab säilitusainet (bensalkooniumkloriid), mis võib põhjustada silmade ärritust ja
pehmete kontaktläätsede värvimuutust. Kui te kannate pehmeid kontaktläätsi eemaldage need enne
CYCLOGYL'i kasutamist ja oodake vähemalt 15 minutit enne kui panete kontaktläätsed silma tagasi.

3. Kuidas CYCLOGYL võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus silmauuringute puhul on üks tilk ühte või mõlemasse silma. Tilgutamist võib
vajadusel korrata 5...10 minuti pärast.
Mõnede silma(de) põletikega seotud seisundite profülaktika ja/või ravi korral on tavaliseks
annuseks üks tilk ühte või mõlemasse silma 3...4 korda ööpäevas. Ravikuuri kestuse määrab teie arst.

Kasutamine lastel
Ärge kasutage CYCLOGYL'i väikestel imikutel tõsiste kõrvaltoimete tekkeriski tõttu. Lugege ka
lõike "Hoiatused ja ettevaatusabinõud", "Kui te kasutate CYCLOGYL'i rohkem, kui ette nähtud" ja
"Võimalikud kõrvaltoimed".

Kui teil on tunne, et CYCLOGYL'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kasutage CYCLOGYL'i ainult silmadesse tilgutamiseks.

Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi
kasutamist.

Kui te kasutate teisi silmatilku või silmasalvi, peab ravimite manustamise vahe olema vähemalt viis
minutit. Silmasalvid tuleb manustada viimasena.1
3
1. Võtke CYCLOGYL'i pudel ja peegel.
2. Peske oma käed.
3. Avage pudel.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel (joonis 1).
5. Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib 'tasku', kuhu tuleb
ravimit tilgutada (joonis 2).
6. Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.
7. Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu, ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.
8. Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga CYCLOGYL'i korraga (joonis 3).
9. Pärast CYCLOGYL'i tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk
(joonis 4). See aitab vältida CYCLOGYL'i imendumist organismi.
10. Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.
11. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate CYCLOGYL rohkem, kui ette nähtud:
Silma üleannustamise sümptomid võivad olla: naha punetus ja kuivus (lastel võib esineda lööve),
nägemise hägustumine, kiire ja ebaregulaarne pulss, palavik, kõhuturse imikutel, krambid,
hallutsinatsioonid või koordinatsiooni kadumine.
Raske üleannustamise või juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti ,apteekri või
mürgistuskeskuse poole, kuna tekkida võivad tõsised reaktsioonid (eriti lastel).
Vajadusel võib CYCLOGYL'i silma(de)st sooja veega välja pesta. Ärge tilgutage silma rohkem tilku,
kuni on käes järgmise annuse manustamise aeg.

Kui te unustate CYCLOGYL'i kasutada:
Tehke seda niipea kui see teile meenub. Kui aeg on niikaugel, et varsti peaks manustama järgmise
annuse, jätke unustatud annus vahele ja jätkake tavalise ravirežiimiga. Ärge võtke kahekordset annust,
kui ravim jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te võite silmades tunda järgmisi reaktsioone:
Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesle 10 ravitu kohta): ebamugavustunne silmas, (sügelus
ja kirvendus tilgutamise järgselt).

Sage (võib esineda ühel inimesel 10 ravitu kohta): ajutine fokuseerimishäire, ülitundlikkus valgusele,
udune nägemine.

Aeg-ajalt ( võib esineda ühel inimesel 100 ravitu kohta): silmasisese rõhu tõus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): pupilli suurenemine
(ravimi pikenenud toime), silmaärritus, silma valu.

Üldised kõrvaltoimed:
Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000 ravitu kohta): aeglane südamerütm, kiire südamerütm,
minestamine, võimetus inimesi ära tunda, pearinglus, põletustunne nahal, iiveldus, suukuivus, puhitus,
nahalööve, ülitundlikkusreaktsioonid.

Väga harv (võib esineda kuni ühel 10000 ravitu kohta): neelu, bronhide ja nina limaskestade häired,
urineerimisraskused, higistamise vähenemine, psühhootilised reakstsioonid, käitumishäired,
üliaktiivsus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): seosetu olek, hiljutiste
mälestuste kadu, peavalu, uimasus, oksendamine, iiveldus, suu kuivus, naha punetus, segasusseisund,
agiteeritus, raskused käimisel, palavik, kurnatus.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel
Ravim võib põhjustada: vähene koordinatsioon, krambid, nahalööve, kõhu paistetus imikutel, südame
löögisageduse tõus, veresoonte laienemine, võimetus urineerida, vähenenud soolestiku motoorika,
sülje, higistamise, kurgu, hingamisteede ja nina sekreedi vähenemine. Tõsised reaktsioonid avalduvad
madala vererõhuna koos kiire progressiivse pinnapealse hingamisega.
Lastel on sellele ravimile täheldatud lokaalset allergilist reaktsiooni, milleks on nahalööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CYCLOGYL säilitada

Mikrobioloogiline puhtus on tagatud, kui ravimit pärast esmast avamist säilitada maksimaalselt 28
päeva temperatuuril 25°C, sellest erinevate ravimi säilitamisaegade ning -tingimuste eest vastutab
kasutaja.
Kirjutage pudeli avamise kuupäev allolevale reale.
Avatud: ..............................

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas..
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pudel tihedalt suletuna.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida CYCLOGYL sisaldab

-
Toimeaine on tsüklopentolaat. 1 ml lahust sisaldab 10 mg tsüklopentolaatvesinikkloriidi.

-
Teised koostisosad on boorhape (E284), kaaliumkloriid (E508), bensalkooniumkloriid,

dinaatriumedetaat ja puhastatud vesi. Ravimile on happesuse (pH taseme) normaliseerimiseks
lisatud väikestes kogustes kontsentreeritud soolhapet ja/või naatriumkarbonaadi monohüdraati.

Kuidas CYCLOGYL välja näeb ja pakendi sisu

CYCLOGYL on vedelik (läbipaistev lahus, värvitust kuni kahvatukollase värvuseni). Naturaalne
madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) pudel, mis on varustatud tilgutiga (LDPE) ja punast värvi
juhuslikku avamist välistava polüpropüleenist (PP) keeratava korgiga. Iga pudel sisaldab 15 ml lahust.


Müügiloa hoidja ja tootja

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Alcon Eesti
Tööstuse 47A - 71
10416 Tallinn
Eesti
Telefon: 6 313 214
Faks: 6 313 215

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

CYCLOGYL 10 mg/ml silmatilgad, lahus.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab 10 mg tsüklopentolaatvesinikkloriidi.
INN. Cyclopentolatum

Teadaolevat toimet omav abiaine: bensalkooniumkloriid 0,1 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, lahus.

CYCLOGYL on läbipaistev lahus, värvitust kuni kahvatukollase värvuseni.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Müdriaasi ja tsüklopleegia tekitamine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Silmas kasutamiseks.


Täiskasvanud
Diagnostilisteks protseduurideks manustatakse üks tilk CYCLOGYL'i ühe või mõlema silma
konjunktivaalkotti, vajadusel (nt vikerkesta pigmentatsiooni ravis) võib soovitud tsüklopleegilise või
müdriaatilise toime saavutamiseks manustamist korrata viie kuni kümne minuti pärast.
Müdriaas/tsüklopleegia möödub tavaliselt 24 tunni jooksul (vt lõik 4.7).

Ravi korral on CYCLOGYL'i annuseks üks tilk ühe või mõlema silma konjunktivaalkotti kolm kuni
neli korda ööpäevas.

Lapsed
Diagnostilisteks protseduurideks manustatakse üks tilk CYCLOGYL'i ühe või mõlema silma
konjunktivaalkotti, vajadusel võib manustamist korrata viie kuni kümne minuti pärast (vt lõik 4.4).

CYCLOGYL’i ei tohi kasutada väikestel imikutel, sest kontsentratsioonid, mis on suuremad kui 0,5%
ei ole süsteemsete kõrvaltoimete riski tõttu soovitatavad (vt lõigud 4.4, 4.8 ja 4.9).

Võimalike kõrvaltoimete tõttu pole tilkade vajalikust sagedasem kasutamine lubatud.
Pärast tilgutamist on soovitatav sulgeda silm ja lühiajaliselt suruda kinni pisarakanal. See vähendab
silma manustatavate ravimite süsteemset imendumist ja süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise
võimalust.

Maksa- ja neerukahjustused
CYCLOGYL'i toimet nendel patsiendigruppidel uuritud ei ole.

Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb jälgida, et tilgutiga ei puudutata silmalauge, sellega
piirnevaid alasid või teisi pindu.
Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi
kasutamist.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte lokaalset silmaravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema
vähemalt 5 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Patsiendid, kellel on või kahtlustatakse suletud nurgaga glaukoomi või anatoomiliselt kitsast
silmanurka.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

CYCLOGYL võib põhjustada silmasisese rõhu tõusu. Eakatel ja patsientidel, kellel võib esineda
silmasisese rõhu tõusu, tuleb müdriaatikume ja tsüklopleegilisi aineid kasutada ettevaatusega. Enne
ravi alustamist tuleb ära mõõta silma siserõhk ja silma eeskambri nurga suurus, et vältida glaukoomi
teket (vt lõik 4.8).

Tugev silmavalu võib anda märku asümptomaatilisest glaukoomist või sarvkesta vigastusest.

CYCLOGYL'i peab kasutama madalaimas annuses, millega on võimalik saavutada ravitulemus.

Patsientidel, eriti lastel, kellel on varem esinenud raske süsteemne reaktsioon atropiinile, tuleb
kasutada ettevaatusega.

Tsüklopentolaadi kasutamist on seostatud psühhootiliste reaktsioonide ja käitumishäiretega.
Nimetatud toimed avalduvad sagedamini lastel, suuri annuseid kasutavatel patsientidel ja patsientidel,
kellel on suurenenud tundlikkus antikolinergiliste ravimite suhtes (vt lõik 4.8). Lastel ja eakatel
patsientidel tuleb kasutada ettevaatusega, aga reaktsioonid võivad avalduda igas eas. Reaktsioonid
võivad avalduda erinevalt, sh ataksiana, seosetu kõne, rahutus, hallutsinatsioonid, hüperaktiivsus,
krambid ja desorientatsioon.

Ohu tõttu provotseerida hüpertermia teket, kasutada ettevaatusega patsientidel, eriti lastel, kes võivad
kokku puutuda keskkonna kõrgendatud temperatuuriga või kes on febriilsed.

Kuna süsteemse imendumise järel võivad avalduda toimed südame-veresoonkonnale, tuleb südame-
veresoonkonna haigustega patsientidel seda ravimit kasutada ettevaatusega.

Süsteemsest imendumisest annab märku tahhükardia või pearinglus. CYCLOGYL'i kasutamise peab
nende sümptomite ilmnemisel katkestama.

Tsüklopentolaadi toimemehhanismile on iseloomulik nägemise ähmastumine ja valgustundlikkuse
suurenemine. Ülitundlikkust valguse suhtes on võimalik vähendada päikeseprillide kandmisega.

Ettevaatlikkust peab rakendama eesnäärme hüpertroofiat ja seniilset dementsust põdevatel patsientidel
(peamiselt pikaajalisel kasutamisel).

Suletud nurgaga glaukoomi tekke vältimiseks tuleb ära mõõta silma eeskambri nurga suurus.

Lapsed

Imikutel ja väikelastel ning samuti heleda nahatüübiga (sh blondid juuksed, sinised silmad), Downi
sündroomiga, spastilise paralüüsiga või ajukahjustusega lastel on täheldatud suurenenud tundlikkust
tsüklopentolaadi suhtes. Sellistel patsientidel peab tsüklopentolaati kasutades olema väga ettevaatlik
(vt lõik 4.2).

Enneaegsed ja väikesed imikud, väikelapsed või Downi sündroomiga, spastilise paralüüsiga või
ajukahjustusega lapsed on eriti tundlikud kesknärvisüsteemi häirete, kardiopulmonaalse ja
gastrointestinaalse toksilisuse suhtes, mis on tingitud tsüklopentolaadi süsteemsest imendumisest (vt
lõik 4.8).

Tsüklopentolaadi poolt indutseeritud krambid ja äge psühhoos on eriti silmapaistvad lastel (vt lõik
4.8). Tsüklopentolaati tuleb kasutada ettevaatusega lastel, kellel esineb epilepsia.

Imikuid tuleb kõrvaltoimenähtude suhtes jälgida vähemalt 30 minuti jooksul peale ravimi
manustamist.

Selle ravimi oftalmilisele kasutamisele väikelastel võib järgneda toidutalumatus (vt lõik 4.8). On
soovitatav katkestada toitmine 4 tunniks pärast uuringut.

Vanemaid tuleb hoiatada mitte lasta sellel ravimil sattuda nende laste suhu või põskedele ja pesta oma
käed ja lapse käed ja põsed pärast ravimi manustamist.

Tsüklopentolaadi silmatilkade pikaajaline manustamine esimesel 3 elukuul ilma vastava meditsiinilise
järelvalveta võib suurendada amblüoopia tekkeriski.

CYCLOGYL sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja
pehmete kontaktläätsede värvimuutust. Kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida.
Juhendage patsiente, et nad peavad enne CYCLOGYL'i manustamist kontaktläätsed ära võtma ja
ootama 15 minutit enne kontaktläätsede taaspaigaldamist.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud.

Tsüklopentolaat võib antagoniseerida e põhjustada vastupidise toime avaldumist otsese või kaudse
koliinergilise toimega miootikumidel (nt karbakool või pilokarpiin). Ka võib nende ravimite
kooskasutamisel tekkida antagonism silmas kasutatavate koliinesteraasi inhibiitorite glaukoomivastase
toimega.

Antimuskariinsete ainete ja kortikosteroidide kooskasutamine võib põhjustada silma siserõhu tõusu.

CYCLOGYL’i toimeid võib võimendada samaaegne kasutamine koos teiste ravimitega, millel on
antimuskariinsed omadused, nagu amantadiin, mõned antihistamiinikumid, fenotiasiin
antipsühhootikumid ja tritsüklilised antidepressandid.

Tsüklopentolaati võib kombineerida mõne sümpatomimeetilise ainega (nt fenüülefriin), et saavutada
suurem müdriaatiline efekt ilma täiendava tsüklopleegiata.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad adekvaatsed ja kontrollitud uuringud CYCLOGYL'i silmatilkade toime kohta rasedatel. Ei
ole teada, kas tsüklopentolaadi manustamine rasedatele põhjustab lootekahjustusi või reproduktiivse
võimekuse langust. Adekvaatseid andmeid pole saadud ka loomuuringutest. Silma manustamisel
täheldatav süsteemne imendumine on farmakoloogiliste toimete tekkeks piisav (vt lõik 4.4 ja lõik 4.8).
Raseduse ajal on CYCLOGYL'i kasutamine lubatud ainult juhtudel kui ravist saadav võimalik kasu
ületab võimalikud ohud lootele.

Imetamine
Tsüklopentolaadi eritumise kohta inimese rinnapiima andmed puuduvad. Riski rinnaga toidetavale
lapsele ei saa välistada. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima, tuleb kaaluda võimalust imetamine
CYCLOGYL'i kasutamise ajaks (ja mõneks päevaks peale ravi lõppemist) katkestada.

Fertiilsus
Tsüklopentolaadi toopilise silma manustamise mõju inimese fertiilsusele ei ole uuritud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tsüklopentolaadi paiksel silma manustamisel tekivad tõenäoliselt nägemise ähmastumine või muud
nägemishäired, mis võivad mõjutada autojuhtimist või masinatega töötamist. CYCLOGYL'i saavaid
patsiente tuleb juhendada mitte juhtima autot ega osalema tähelepanu nõudvates tegevustes, enne kui
nende nägemine on selginenud.

Vt ka 4.4.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevad kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduse alusel: väga sage (> 1/10), sage
(>1/100...<1/10), aeg-ajalt (>1/1000...<1/100), harv (>1/10000...<1/1000), väga harv (<1/10000), ei
ole teada (olemasolevate andmete põhjal).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Südame häired:
Harv: tahhükardia, bradükardia.

Närvisüsteemi häired:
Harv: krambid, võimetus inimesi äratunda, pearinglus, paresteesia.
Teadmata: seosetu olek, retrograadne amneesia, peavalu, unisus.

Silma kahjustused:
Väga sage: ebamugavustunne silmas (mööduv sügelus või kirveldus tilgutamise järgselt).
Sage: akommodatsioonihäire, valguskartus, ähmane nägemine,.
Aeg-ajalt: silmasisese rõhu tõus.
Teadmata: ravimi pikenenud toime (müdriaas), silma ärritus, silma valu.

Seedetrakti häired:
Teadmata: oksendamine, iiveldus, suu kuivus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:
Harv: bronhhide sekretsiooni alanemine.

Neerude ja kuseteede häired:
Väga harv: kusepeetus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Harv: lööve
Väga harv: hüpohidroos
Teadmata: erüteem.

Immuunsüsteemi häired:
Harv: ülitundlikkus.

Psühhiaatrilised häired:
Harv: hallutsinatsioonid, rahutus, segasus, desorientatsioon.
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid, käitumishäired, hallutsinatsioonid, psühhomotoorne
hüperaktiivsus.
Teadmata: agiteeritus.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Teadmata: kõnnaku häired, palavik, kurnatus.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Selle ravimiga tekkivad sarnased reaktsioonid teiste antikolinergiliste ravimitega. Võimalikud on
kesknärvisüsteemi ilminguid nagu ataksia, seosetu kõne, rahutus, hallutsinatsioonid, hüperaktiivsus,
krambid, desorientatsioon aja ja koha suhtes ning suutmatus inimesi ära tunda. Muud antikolinergiliste
ravimite toksilised ilmingud on nahalööve, pingetunne kõhus imikutel, ebatavaline uimasus,
tahhükardia, väga kõrge palavik, vasodilatatsioon, uriinipeetus, vähenenud gastrointestinaalne
motoorika ja vähenenud sülje- ja higinäärmete, neelu, bronhide ja nina sekreet. Tõsised reaktsioonid
avalduvad hüpertensioonina koos kiire respiratoorse depressiooniga.

CYCLOGYL võib suurendada silmasisest rõhku ja provotseerida glaukoomi teket patsientidel, kellel
on eelsoodumus ägeda suletud nurgaga glaukoomi tekkeks, eriti eakatel patsientidel (vt lõik 4.4).

Tsüklopentolaadi toksilisus tekib 20...30 minuti jooksul pärast ravimi tilgutamist ja kuigi see on
tavaliselt mööduv (taandub 4...6 tunniga), võivad sümptomid püsida 12...24 tundi.

Lapsed
Selle klassi ravimitega on süsteemse toksilisuse suurenenud riski täheldatud enneaegsetel ja väikestel
imikutel, väikelastel või Downi sündroomiga, spastilise paralüüsiga või ajukahjustusega lastel (vt lõik
4.4).

CYCLOGYL’i kasutamist on lastel seostatud psühhootiliste reaktsioonide ja muutustega käitumises.
Kesknärvisüsteemi reaktsioonid avalduvad sarnaselt ülalnimetatutele. Tsüklopentolaadi poolt esile
kutsutud krambid ja äge psühhoos on eriti väljendunud lastel.

Pärast ravimi oftalmilist kasutamist võib imikutel tekkida toidutalumatus (vt lõik 4.4).

Lastel on kirjeldatud lokaalset või generaliseerunud allergilist tüüpi vastust tsüklopentolaadile, milleks
on nõgestõve lööve.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Süsteemne toksilisus võib tekkida pärast paikset kasutamist, eriti lastel. See avaldub naha punetuse ja
kuivusena (lastel võib esineda lööve), nägemise hägustumise, kiire ja ebaregulaarne pulsi, palaviku,
kõhupuhitusena imikutel, krampide ja hallutsinatsioonide ning neuromuskulaarse koordinatsiooni
kadumisena.

Üleannustamisel tuleb rakendada sümptomaatilistja toetavat ravi. Imikutel ja väikelastel tuleb
kehapinda hoida niiskena. Ravimi paikse manustamise katkestamisel mööduvad sümptomid enamasti
iseeneslikult.

CYCLOGYL'i paiksel üleannustamisel võib silma/silmi loputada leige veega.

Juhuslik suukaudne allaneelamine võib põhjustada kesknärvisüsteemi depressiooni, koomat,
tsirkulatoorset ja hingamispuudulikkust ja surma. Sellisel puhul tuleks esile kutsuda oksendamist või
rakendada maoloputust.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: silmaravimid; müdriaatikumid ja tsüklopleegilised ained;
antikolinergilised ained

ATC-kood: S01FA04

Tsüklopentolaat on muskariinsete koliinergiliste retseptorite konkureeriv antagonist. Selle
parasümpatolüütiline toime blokeerib iirise sulgurlihase ja tsiliaarkeha ripslihase tegevuse, tekitades
pupilli laienemise (müdriaasi) ja akommodatsiooni paralüseerumise (tsüklopleegia).

Tsüklopentolaadi toime saabub kiiresti ja selle toimeaeg on lühem kui atropiinil või homatropiinil.
Maksimaalset tsüklopleegiat võib täheldada ligikaudu 25-75 minuti jooksul peale ravimi paikset silma
manustamist, kusjuures maksimaalne müdriaatiline toime avaldub 30-60 minuti jooksul.
Akommodatsiooni täielik taastumine võtab tavaliselt aega 6 kuni 24 tundi. Mõnel patsiendil võib
müdriaas püsida mitu päeva.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Paiksel silma manustamisel imendub tsüklopentolaat ka süsteemselt.

Inimesel täheldati maksimaalset plasmakontsentratsiooni 3 ng/ml ligikaudu 30 minutit peale 2 tilga
1% tsüklopentolaadi silmalahuse ühekordset paikset manustamist. Tsüklopentolaadi keskmine
eliminatsiooni poolväärtusaeg on 111 minutit.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ühepäevase uuringu käigus küülikutega, kus manustati olulistes annustes 2%
tsüklopentolaatvesinikkloriidi lahust, märkimisväärseid silma ärritusnähte ega toksilisust ei täheldatud.

Tsüklopentolaadi reproduktiivtoksilisuse ja mutageensuse kohta katseloomadel andmed puuduvad.

Tsüklopentolaadi onkogeense potentsiaali kohta katseloomadel tõendid puuduvad.

Suuremate annuste kasutamise prekliinilised andmed ei viita erilisele ohule, v.a farmakoloogiliste
toimete tugevnemine.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Boorhape (E284)
Kaaliumkloriid (E508)
Bensalkooniumkloriid
Dinaatriumedetaat
Kontsentreeritud soolhape ja/või naatriumkarbonaadi monohüdraat (pH korrigeerimiseks)
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Mikrobioloogiline puhtus on tagatud, kui ravimit pärast esmast avamist säilitada maksimaalselt 28
päeva temperatuuril 25°C, sellest erinevate ravimi säilitamisaegade ning -tingimuste eest vastutab
kasutaja.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pudel tihedalt suletuna.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Naturaalne madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) pudel, mis on varustatud tilgutiga (LDPE) ja
punast värvi juhuslikku avamist välistava polüpropüleenist (PP) keeratava korgiga.
Saadaval on järgmine pakendisuurus: pakendis üks pudel mahuga 15 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia

8. Müügiloa number

199198

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 8.12.1992
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 7.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015