CUPRUM-HEEL

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CUPRUM-HEEL ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON CUPRUM - HEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Cuprum-Heel on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne CUPRUM-HEEL võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CUPRUM - HEEL'i KASUTAMIST
Ärge võtke Cuprum-Heeli, kui
- te olete allergiline või ülitundlik Cuprum - Heeli mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud
lõigus 6.
-- teil on ülitundlikkus kummeli ja teiste korvõieliste taimede suhtes.

Muud ravimid ja Cuprum-Heel
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Toimet ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Cuprum - Heeli kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Cuprum-Heel sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Cuprum - Heeli kasutamist
konsulteerima arstiga.

3. Kuidas CUPRUM-HEEL võtta

KUIDAS CUPRUM - HEEL'i KASUTADA

Võtke Cuprum - Heel alati täpselt nii, nagu arst on teileselgitanud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.
Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Cuprum - Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Cuprum-Heeli rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Cuprum-heeli võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cuprum-heeli võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuprum - Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.
Kõrvaltoimetest tevaitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CUPRUM-HEEL säilitada

KUIDAS CUPRUM - HEELi SÄILITADA


See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Cuprum - Heeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Cuprum - Heel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. Citrullus colocynthis D4 30 mg;
2. Ammonium bromatum D4 30 mg;
3. Atropinum sulfuricum D6 30 mg;
4. Veratrum album D6 30 mg;
5. Magnesium phosphoricum D6 30 mg;
6. Gelsemium sempervirens D6 30 mg;
7. Passiflora incarnata D2 15 mg;
8. Agaricus D4 15 mg;
9. Matricaria recutita D3 15 mg;
10. Cuprum sulfuricum D6 15 mg;
11. Aconitum napellus D6 60 mg.

Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Cuprum - Heel välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks
kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.


Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cuprum-Heel, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Citrullus colocynthis
D4
30 mg
Ammonium bromatum
D4
30 mg
Atropinum sulfuricum
D6
30 mg
Veratrum album
D6
30 mg
Magnesium phosphoricum
D6
30 mg
Gelsemium sempervirens
D6
30 mg
Passiflora incarnata
D2
15 mg
Agaricus
D4
15 mg
Matricaria recutita
D3
15 mg
Cuprum sulfuricum
D6
15 mg
Aconitum napellus
D6
60 mg

Abiainete täielik loetelu vaata punktis 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid
laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.
Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Ülitundlikkus kummelile ja teistele korvõielistele taimedele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole täheldatud

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Toimet ei ole täheldatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Cuprum - Heelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Võimalikke allergiliste reaktsioonide puhul koostises olevate taimede suhtes peab ravimi kasutamise
lõpetama.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele prparaatidele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat
1,5 mg.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel.

+49 7221 501-00
Faks.
+49 7221 501 485
E-Mail:
info@heel.de

8. Müügiloa number

448704

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014