CUPLATON

Toimeained: simetikoon

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, emulsioon

Ravimi tugevus: 317,5mg 1ml 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CUPLATON ja milleks seda kasutatakse

Cuplaton suukaudsete tilkade toimeaine simetikoon lagundab gaasimullid vähendades pindpinevust
ning
hõlbustab seega gaaside eritumist. Cuplaton leevendab kõhupuhitust ja sellest tingitud valulikkust.
Simetikoon ei imendu seedetraktist.

Cuplatoni kasutatakse:
- Kõhupuhituse (üleliigne gaas maos ja sooles) sümptomaatiliseks raviks.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne CUPLATON võtmist

Ärge võtke Cuplaton'i:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) simetikooni või Cuplaton'i mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega
Cuplaton'il koostoimed teiste ravimitega puuduvad.

Rasedus ja imetamine
Cuplaton'i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna simetikoon ei läbi platsentaarbarjääri ja ei
eritu
rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Simetikoon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas CUPLATON võtta

KUIDAS VÕTTA CUPLATON'I

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:
- Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.
- Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4
korda ööpäevas.

Lastele:
0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute (tugevad valuhood) raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku
segatuna enne iga söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:
Vanus Annus
½...1 aastased
1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased
1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased
2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased
3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased
4 tilka 4 korda ööpäevas

1 ml = 35 tilka.
Enne kasutamist loksutada.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui Teil on tunne, et Cuplaton'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kui te võtate Cuplaton'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate Cuplaton'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuplaton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Simetikooni kasutamisel on väga harva teatatud allergilistest nähtudest, nagu lööbest ja urtikaariast
(nõgestõbi).
Harva on teatatud ka seedetrakti nähtudest, nagu kõhuvalust ja kõhu puhitusest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas CUPLATON säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravim ei vaja säilitamiseks eritingimusi.

Ärge kasutage Cuplaton'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale. Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 3 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun apteekrilt,
kuidas
hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cuplaton sisaldab
- Toimeaine on simetikoon. 1 ml sisaldab 317,5 mg simetikooni.
- Abiained on glütseroolmonostearaat, polüoksüetüleen (100) stearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid,
sorbiinhape, naatriumsahhariin, ja puhastatud vesi.

Kuidas Cuplaton välja näeb ja pakendi sisu
Valge või kollakas emulsioon.

30 ml plastikpudelis

Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Tootja
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Orion Pharma Eesti OÜ
Tammsaare tee 47 ,
11316 Tallinn


Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cuplaton, 317,5 mg/ml, suukaudsed tilgad, emulsioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml sisaldab 317,5 mg simetikooni, mis vastab 300 mg dimetikoonile.
INN. Simeticonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, emulsioon
Valge või kollakas emulsioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõhupuhituse sümptomaatiline ravi.
Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:
Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.
Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4 korda
ööpäevas.

Lastele:
0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku segatuna enne iga
söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:
Vanus
Annus
½...1 aastased
1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased
1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased
2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased
3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased
4 tilka 4 korda ööpäevas

Enne kasutamist loksutada.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus simetikooni või abiaine suhtes ravimis.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Puuduvad.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Simetikoon ei imendu seedetraktist, ei läbi platsentaarbarjääri ja ei eritu rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toime puudub.

4.8. Kõrvaltoimed

Simetikooni kasutamisel on väga harva teatatud allergilistest nähtudest, nagu lööbest ja urtikaariast.
Harva on teatatud ka seedetrakti nähtudest, nagu kõhuvalust ja kõhu puhitusest.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Silikoonid,
ATC-kood A03AX13

Simetikoon on pindaktiivne polüsiloksaan. See vähendab pindpinevust ja parandab gaaside
kokkusulamist ja liikuvust. Suu kaudu võetuna vähendab simetikoon eri põhjustest ( õhu neelamisest,
fermentatsioonist) tingitud kõhupuhitust: vähendab korinat, kõhu valulikkust ja parandab gaaside
eritumist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Simetikoon ei imendu mao-sooletraktist. Eritub muutumatuna väljaheitesse.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeenne, teratogeenne ja mutageenne toime ning toime fertiilsusele puudub.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Glütseroolmonostearaat
Polüoksüetüleen (100) stearaat
Kolloidne ränidioksiid, veevaba
Sorbiinhape
Naatriumsahhariin
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

Suletud pudel: 3 aastat.
Avatud pudel: 3 kuud pärast esmast avamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

LDPE plastikpudel, millel on LDPE plastikotsik (LD-polüetüleen) ja HDPE plastikkork või HDPE
plastikpudel, millel on LDPE plastikotsik ja PP plastikkork.
Pudel sisaldab 30 ml emulsiooni.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

309800

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.04.2000/3.05.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014