CORDIPIN XL

Toimeained: nifedipiin

Ravimi vorm: toimeainet modifitseeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 40mg 20TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CORDIPIN XL ja milleks seda kasutatakse

Cordipin XL toimeaine nifedipiin on kaltsiumiantagonistide rühma kuuluv ravim.
Nifedipiini toimel alaneb vererõhk ja väheneb südamelihase hapnikupuudusest tingitud valu rinnus.
Nifedipiin vabaneb Cordipin XL tablettidest väga aeglaselt, seetõttu kestab ravimi toime kuni
24 tundi. Seega piisab, kui ravimit võtta üks kord ööpäevas.
Ravi alustamise järgselt tugevneb vererõhku langetav toime 3...4 päeva jooksul, kuni saabub püsiv
efekt. Stabiilne toime rindkerevalule kujuneb alles 3...4 nädalaga.

Cordipin XL’i kasutatakse:
- kõrge vererõhu (arteriaalse hüpertensiooni) raviks,
- kroonilise stabiilse ja vasospastilise stenokardia e. rinaangiini korral.

2. Mida on vaja teada enne CORDIPIN XL võtmist

Ärge võtke Cordipin XL'i:
- kui olete nifedipiini, teiste dihüdropüridiinide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
- kardiovaskulaarse šoki (ebapiisav vereringe elundites, puudulik verevarustus ja ebanormaalselt
madal vererõhk), kaugelearenenud aordisuistiku ahenemise (stenoosi) ja porfüüria (porfüriini
ainevahetushäire) korral.
- kui te võtate rifampitsiini (bakteriaalsete infektsiooni raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Cordipin XL’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teavitage oma arsti sellest, kui teil on või on olnud mõni järgmistest seisunditest:
- väga madal vererõhk, südamepuudulikkus või aordisuistiku ahenemine (stenoos).
- kui te olete rase või toidate last rinnaga, välja arvatud juhul, kui teie haiguse raviks ei ole muid
võimalusi.
- kui te saate Cordipin XL’i võtmise ajal magneesiumi infusioone, jälgib arst teie vererõhku.
- kui teil on maksafunktsiooni häired.

Lapsed ja noorukid

Cordipin XL’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta, sest ravimi ohutuse ja
tõhususe kohta nendel patsientidel on andmeid vaid piiratud hulgal.

Muud ravimid ja Cordipin XL
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes teisi
ravimeid.

Cordipin XL võib mõjutada teisi ravimeid või seda võivad mõjutada teised ravimid, näiteks:
- erütromütsiin, kinupristiin või dalfopristiin või mõned teised sarnased antibiootikumid
(bakteriaalsete infektsioonide raviks)
- ritonaviir ja sarnased ravimid (HIV-infektsiooni raviks)
- ketokonasool ja sarnased ravimid (seennakkuste raviks)
- nefasodoon või fluoksetiin (depressiooniravimid)
- valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (epilepsiaravimid)
- tsimetidiin, tsisapriid (seedetrakti haavandite ja kõrvetiste ravimid)
- kõrgvererõhu ravimid
- digoksiin, kinidiin (südame rütmihäirete ravimid)
- takroliimus (immuunsüsteemi pärssiv ravim)

Cordipin XL koos toidu ja joogi ja alkoholiga
Cordipin XL’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Cordipin XL’i võtmise ajal ei tohi juua greibimahla ega süüa greipi. On teada, et greibimahla toimel
suureneb toimeaine nifedipiini sisaldus veres. See toime võib kesta vähemalt 3 päeva.

Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Cordipin XL'i, kui te olete rase. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete
rasestuda, pidage enne Cordipin XL'i võtmist nõu oma arstiga.

Cordipin XL'i ei soovitata kasutada naistel, kes kavatsevad lähiajal rasestuda.

Nifedipiin eritub rinnapiima. Ettevaatusabinõuna on soovitatav lõpetada rinnaga toitmine Cordipin
XL'iga ravi ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Cordipin XL võib põhjustada pearinglust, nõrkust, äärmiselt suurt väsimust või nägemishäireid.
Nende nähtude esinemisel ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega.

Need nähud tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses, tablettide muutmisel või alkoholi tarvitamisel.

Cordipin XL sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne
selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas CORDIPIN XL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ilma arstiga konsulteerimata ei tohi te annuseid muuta ega ravi lõpetada.
Tavaline alg- ja säilitusannus on 1 tablett (40 mg) ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on
2 tabletti (80 mg) ööpäevas ühe annusena. Tablette võib võtta enne hommikusööki, selle ajal või
pärast seda. Neelake tablett alla tervelt koos klaasitäie veega. Tablette ei tohi poolitada, purustada ega
närida.
Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cordipin XL’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud suurema annuse kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.
Üleannustamise sümptomiks on tugev vererõhu langus. Suure koguse tablettide sissevõtmisel võivad
tekkida järgmised sümptomid: südame löögisageduse kiirenemine, aeglustumine või ebaregulaarseks
muutumine, iiveldus, oksendamine, nõrkus, õhetus, pearinglus, unisus, segasus, krambid ja isegi
teadvuse kaotus.
Teadvusel üleannuse võtnud patsiendil tuleb püüda esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate Cordipin XL’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Püüdke ravimit võtta iga päev ühel ja samal ajal. Kui teil ununeb annus võtmata, võtke see sisse niipea
kui võimalik. Juhul kui järgmise annuseni jääb vaid mõni tund, tuleb järgmine võtta ettenähtud ajal ja
jätta ununenud tablett vahele.

Kui te lõpetate Cordipin XL’i võtmise
Stenokardia
Ravi lõpetamisel võib valu rinnus taastuda. Kui mingil põhjusel peab ravi lõpetama, tuleb seda teha
annust järk-järgult vähendades. Seetõttu ei tohi te ravimi võtmist lõpetada enne, kui olete seda arstiga
arutanud.
Hüpertensioon
Ravi lõpetamisel võib vererõhk taas tõusta. Te peate meeles pidama, et ükski vererõhuravim ei ravi
haigust ennast, vaid ainult alandab vererõhku ja aitab hoida seda soovitud tasemel. Sellisel viisil on
võimalik hüpertensiooni tagajärgi ära hoida või neid vähendada.
Kui ei teki selliseid olukordi, mille korral tuleb ravi Cordipin XL’iga lõpetada, on ravi pikaajaline.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage: tekivad 1...10 kasutajal 100-st
- peavalu
- turse, õhetus
- kõhukinnisus
- halb enesetunne

Aeg-ajalt: tekivad 1...10 kasutajal 1000-st
- allergiline reaktsioon (koos näo-, keele- ja kõritursega)
- ärevus, unehäired
- pöörlemistunne, migreen, pearinglus, värisemine
- nägemisprobleemid
- südame löögisageduse kiirenemine, südamepekslemine, madal vererõhk, minestus
- ninaverejooks, ninakinnisus
- kõhuvalu, iiveldus, kõrvetised, kõhupuhitus, suukuivus
- maksafunktsiooni häired
- nahalööve
- lihaskrambid, liigeste turse
- suurenenud uriinieritus, valulik urineerimine
- erektsioonihäired
- mittespetsiifiline valu, külmavärinad

Harv: tekivad 1...10 kasutajal 10 000-st
- sügelus
- lööve, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi ja nahapunetus
- käte ja jalgade surisemine ja tuimus

- tundehäired jäsemetes
- igemete turse

Teadmata sagedusega: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
- valgete vereliblede arvu langus
- tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust või pearinglust
- veresuhkru taseme tõus
- vähenenud puutetundlikkus, unisus
- silmavalu
- valu rinnus (stenokardia)
- raskendatud hingamine
- oksendamine
- naha või silmavalgete kollasus, mille põhjuseks on maksa- või vereprobleemid
- tõsine haigus koos nahavillide tekkega
- allergiline nahareaktsioon, mille põhjuseks on valgustundlikkus, lööve koos naha värvumisega
punaseks või punakaslillaks
- liiges- ja lihasvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CORDIPIN XL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cordipin XL sisaldab
- Toimeaine on nifedipiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg
nifedipiini.
- Teised koostisosad (abiained) on: mikrokristalliline tselluloos (E460), pulbriline tselluloos
(E460), laktoosmonohüdraat, hüpromelloos (E464), magneesiumstearaat (E572) ja kolloidne
veevaba ränidioksiid (E551) tableti sisus ning hüpromelloos (E464), makrogool 6000,
makrogool 400, punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid (E171) tableti kattes.

Kuidas Cordipin XL välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid on punakaspruunid, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega.
20 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cordipin XL 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg nifedipiini.

INN. Nifedipinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos (28,5 mg/tabletis).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett

Tabletid on punakaspruunid, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon. Krooniline stabiilne ja vasospastiline stenokardia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annust kohandatakse alati vastavalt konkreetse patsiendi seisundile ja vajadustele. Ravitoimet tuleb
jälgida ja ravimi annuseid kohandada vastavalt vererõhu väärtusele ja/või stenokardiahoogude
sagedusele ja raskusastmele.

Cordipin XL'i tavaline alg- ja säilitusannus kõigi näidustuste puhul on 1 tablett (40 mg) ööpäevas.
Maksimaalne soovitatav annus on 2 tabletti (80 mg) üks kord ööpäevas. Tavaliselt kohandatakse
annuseid järk-järgult, 7...14-päevaste intervallidega.

Tablette tuleb võtta koos klaasitäie veega enne hommikusööki, selle ajal või pärast seda. Tablette ei
tohi poolitada, purustada ega närida. Ravimit tuleb võtta regulaarselt ning iga päev ühel ja samal ajal.
Ravimit ei tohi võtta ettenähtust suuremates annustes. Kui annus ununeb võtmata, peab selle sisse
võtma niipea kui võimalik. Ent kui järgmise planeeritud annuseni jääb vaid mõni tund, tuleb unustatud
annus jätta võtmata. Sellisel juhul tuleb võtta ainult järgmine planeeritud annus selleks ettenähtud ajal.
Annuseid ei tohi kunagi kahekordistada.

Lapsed
Nifedipiini ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta ei ole tõestatud. Praegu olemasolevaid
andmeid nifedipiini kasutamise kohta hüpertensiooni raviks on kirjeldatud lõigus 5.1.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Nifedipiini ei tohi kasutada kardiovaskulaarse Å¡oki korral.

Nifedipiini ei tohi kasutada kombinatsioonis rifampitsiiniga, sest ensüüminduktsiooni tõttu ei
saavutata efektiivset plasmakontsentratsiooni (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega juhul, kui patsiendil on väga madal vererõhk (raske
hüpotensioon, süstoolne rõhk <90 mmHg), väljendunud südamepuudulikkus või raske aordistenoos.

Nifedipiini tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui naise seisund vajab ravi nifedipiiniga.
Nifedipiini tuleks kasutada üksnes raske hüpertensiooniga naistel, kelle haigus ei allu standardravile
(vt lõik 4.6).

Nifedipiini ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal, sest nifedipiin eritub rinnapiima ja ravimi
väikeste koguste suukaudse imendumise mõju ei ole teada (vt lõik 4.6).

Nifedipiini manustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhku ka siis, kui ravimit manustatakse koos
intravenoosse magneesiumsulfaadiga, sest tekkida võib ülemäärane vererõhu langus, mis võib
kahjustada nii ema kui loodet.

Maksafunktsiooni häiretega patsientidel võib olla vajalik hoolikas jälgimine ja raskete juhtude korral
annuse vähendamine.

Nifedipiin metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu. Ravimid, mis teadaolevalt kas
inhibeerivad või indutseerivad seda ensüümsüsteemi, võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast
maksapassaaži või kliirensit (vt lõik 4.5).

Ravimid, mis on tsütokroom P450 3A4 süsteemi nõrgad või mõõdukad inhibiitorid ja võivad seetõttu
viia nifedipiini plasmakontsentratsiooni suurenemiseni, on näiteks:
- makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin),
- HIV vastased proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir),
- asooli-tüüpi seentevastased ravimid (nt ketokonasool),
- antidepressandid nefasodoon ja fluoksetiin,
- kinupristiin/dalfopristiin,
- valproehape,
- tsimetidiin.

Nende ravimite koosmanustamisel nifedipiiniga tuleb jälgida vererõhku ja vajadusel nifedipiini annust
vähendada.

Ravim sisaldab laktoosi. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis mõjutavad nifedipiini:
Nifedipiin metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu, mis asub nii soole limaskestas kui
maksas. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või indutseerivad seda ensüümsüsteemi, võivad
suukaudsel manustamisel mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži või kliirensit (vt lõik 4.4).

Nifedipiini manustamisel koos järgmiste ravimitega peab arvestama nii koostoimete ulatust kui
kestust.


Rifampitsiin
Rifampitsiin indutseerib tugevalt tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Nifedipiini koosmanustamisel
rifampitsiiniga väheneb oluliselt nifedipiini biosaadavus ja seetõttu nõrgeneb toime. Nifedipiini ja
rifampitsiini koosmanustamine on seetõttu vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Järgmiste nõrga või mõõduka tugevusega tsütokroom P450 3A4 süsteemi inhibiitorite
koosmanustamisel nifedipiiniga tuleb jälgida vererõhku ja vajadusel kaaluda nifedipiini annuse
vähendamist (vt lõik 4.2).

Makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)
Nifedipiini ja makroliidantibiootikumide vahel ei ole koostoimete uuringuid läbi viidud. Teatud
makroliidantibiootikumid pärsivad ensüüm CYP 3A4 poolt vahendatud teiste ravimite metabolismi,
seetõttu ei saa nende ravimite koosmanustamisel välistada nifedipiini plasmakontsentratsiooni tõusu
võimalust (vt lõik 4.4).

Asitromütsiinil, mis on keemilise struktuuri poolest sarnane makroliidantibiootikumidele, puudub
CYP3A4 inhibeeriv toime.

HIV vastased proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)
Kliinilist uuringut nifedipiini ja teatud HIV vastaste proteaasi inhibiitorite võimalike koostoimete
hindamiseks ei ole veel läbi viidud. On teada, et sellesse rühma kuuluvad ravimid inhibeerivad
tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Lisaks inhibeerivad selle rühma ravimid in vitro tsütokroom P450
3A4 poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi. Nende ravimite manustamisel koos nifedipiiniga ei
saa välistada nifedipiini plasmakontsentratsiooni olulist tõusu vähenenud esmase maksapassaaži ja
eritumise tõttu (vt lõik 4.4).

Asooli-tüüpi seentevastased ravimid (nt ketokonasool)
Seni ei ole veel läbi viidud koostoimete uuringut teatud asooli-tüüpi seenevastaste ravimite ja
nifedipiini vahel. On teada, et selle rühma ravimid inhibeerivad tsütokroom P450 3A4 süsteemi.
Nende ravimite suukaudsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa välistada nifedipiini süsteemse
biosaadavuse olulist suurenemist esmase maksapassaaži vähenemise tõttu (vt lõik 4.4).

Fluoksetiin
Nifedipiini ja fluoksetiini võimalike koostoimete kohta ei ole veel kliinilist uuringut läbi viidud.
Fluoksetiin pärsib in vitro tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi. Seetõttu
ei saa välistada võimalust, et fluoksetiini samaaegsel kasutamisel suureneb nifedipiini sisaldus plasmas
(vt lõik 4.4).

Nefasodoon
Kliinilist uuringut nifedipiini ja nefasodooni võimalike koostoimete hindamiseks ei ole veel läbi
viidud. Nefasodoon inhibeerib teadaolevalt tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatud teiste ravimite
metabolismi. Seetõttu ei saa mõlema ravimi koosmanustamisel välistada nifedipiini
plasmakontsentratsiooni suurenemist (vt lõik 4.4).

Kinupristiin/ dalfopristiin
Kinupristiini/dalfopristiini manustamisel koos nifedipiiniga võib suureneda viimase
plasmakontsentratsioon (vt lõik 4.4).

Valproehape
Ametlikke uuringuid nifedipiini ja valproehappe võimalike koostoimete hindamiseks ei ole läbi
viidud. Kuna valproehappe toimel suureneb ensüümsüsteemi pärssimise tõttu struktuurilt sarnase
kaltsiumikanali blokaatori nimodipiini plasmakontsentratsioon, ei saa välistada nifedipiini
plasmakontsentratsiooni suurenemist ja seeläbi ka toime tugevnemist (vt lõik 4.4).

Tsimetidiin

Tsütokroom P450 3A4 inhibeerimise tõttu suureneb tsimetidiini toimel nifedipiini
plasmakontsentratsioon ja võib tugevneda antihüpertensiivne toime (vt lõik 4.4).

Muud Tsisapriid
Tsisapriidi ja nifedipiini samaaegne manustamine võib viia nifedipiini plasmakontsentratsiooni
suurenemiseni.

Tsütokroom P450 3A4 süsteemi indutseerivad epilepsiavastased ravimid, nt fenütoiin, karbamasepiin
ja fenobarbitaal
Fenütoiin indutseerib tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Koos fenütoiiniga manustamisel väheneb
nifedipiini biosaadavus ja seeläbi ka toime. Mõlema ravimi koosmanustamisel tuleb jälgida ravivastust
nifedipiinile ning vajadusel kaaluda nifedipiini annuse suurendamist. Kui ravimite koosmanustamise
ajal suurendatakse nifedipiini annust, tuleb fenütoiinravi lõpetamisel kaaluda nifedipiini annuse
vähendamist.
Ametlikke uuringuid nifedipiini ja karbamasepiini või fenobarbitaali võimalike koostoimete
hindamiseks ei ole läbi viidud. Kuna mõlemad ravimid vähendavad ensüüminduktsiooni tõttu
struktuurilt sarnase kaltsiumikanali blokaatori nimodipiini plasmakontsentratsiooni, ei saa välistada
nifedipiini plasmakontsentratsiooni langust ja seeläbi ka toime vähenemist.

Nifedipiini toime teistele ravimitele:
Vererõhku langetavad ravimid
Nifedipiin võib tugevdada samaaegselt manustatavate antihüpertensiivsete ravimite vererõhku
langetavat toimet, nt:
- diureetikumid,
- beetablokaatorid,
- AKE-inhibiitorid,
- AT-1 antagonistid,
- teised kaltsiumiantagonistid,
- alfa-adrenoblokaatorid,
- PDE5 inhibiitorid,
- alfa-metüüldopa.

Nifedipiini samaaegsel manustamisel koos beeta-adrenoretseptorite blokaatoritega tuleb patsienti
hoolikalt jälgida, sest üksikjuhtudel on tekkinud ka südamepuudulikkuse süvenemine.

Digoksiin
Nifedipiini samaaegne manustamine koos digoksiiniga võib aeglustada digoksiini kliirensit ja
suurendada seeläbi digoksiini plasmakontsentratsiooni. Seetõttu tuleb ettevaatusabinõuna patsienti
jälgida digoksiini üleannustamise nähtude suhtes ja vajadusel (sõltuvalt digoksiini
plasmakontsentratsioonist) peab glükosiidi annust vähendama.

Kinidiin
Nifedipiini samaaegne manustamine koos kinidiiniga on mõnedel juhtudel põhjustanud kinidiini
kontsentratsiooni vähenemist; nifedipiinravi katkestamisel aga on ette tulnud kinidiini
plasmakontsentratsiooni järsku suurenemist. Seetõttu on nifedipiini samaaegse manustamise
alustamisel või lõpetamisel soovitatav jälgida kinidiini plasmakontsentratsiooni ja vajadusel
kohandada kinidiini annust. Mõned autorid on teatanud nifedipiini plasmakontsentratsiooni tõusust
mõlema ravimi koosmanustamisel, teised autorid ei ole nifedipiini farmakokineetika muutust
täheldanud.

Kinidiini lisamisel nifedipiinravile tuleb seetõttu hoolikalt jälgida patsiendi vererõhku. Vajadusel tuleb
nifedipiini annust vähendada.

Takroliimus
On tõestatud, et takroliimus metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu. Viimati avaldatud

andmed näitavad, et nifedipiiniga samaaegselt manustatud takroliimuse annust võib mõnedel juhtudel
vähendada. Mõlema ravimi koosmanustamise korral tuleb jälgida takroliimuse
plasmakontsentratsiooni ning vajadusel kaaluda selle ravimi annuse vähendamist.

Ravimi koostoimed toiduga:
Greibimahl
Greibimahl inhibeerib tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Nifedipiini manustamine koos greibimahlaga
põhjustab seetõttu nifedipiini plasmakontsentratsiooni suurenemist ja toimeaja pikenemist kas esmase
maksapassaaži vähenemise või aeglustunud kliirensi tõttu. Selle tagajärjel võib vererõhku langetav
toime tugevneda. Greibimahla regulaarse kasutamise järel võib selline toime kesta vähemalt 3 päeva
pärast greibimahla viimast tarbimist.Nifedipiini kasutamise ajal tuleb seetõttu vältida greibi
söömist/greibimahla joomist.

Muud koostoimed:
Nifedipiin võib põhjustada spektrofotomeetrilisel meetodil määratud vanilliinmandelhappe sisalduse
suurenemist uriinis (valepositiivne tulemus). HPLC meetodi puhul ei ole tulemused mõjutatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Nifedipiini tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui naise seisund vajab ravi nifedipiiniga.
Nifedipiini tuleks kasutada üksnes raske hüpertensiooniga naistel, kelle haigus ei allu standardravile
(vt lõik 4.4).

Rasedate kohta puuduvad adekvaatsed ja kontrollitud uuringud.
Olemasolevad andmed ei ole piisavad ravimi kahjuliku toime välistamiseks lootele või vastsündinule.

Loomkatsetes on ilmnenud nifedipiini embrüotoksiline, fetotoksiline ja teratogeenne toime.

Kliiniliste andmete alusel ei ole täheldatud spetsiifilist prenataalset riski. Siiski on teatatud
perinataalse asfüksia, keisrilõike vajaduse, enneaegsuse ning emakasisese kasvupeetuse sagenemisest.
Ei ole selge, kas need teated on tingitud kaasuvast hüpertensioonist, selle ravist või ravimi teatud
toimest.

Imetamine
Nifedipiin eritub rinnapiima. Nifedipiini kontsentratsioon piimas on peaaegu võrreldav
kontsentratsiooniga ema seerumis. Toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide puhul on soovitatav
rinnaga toitmist edasi lükata 3...4 tundi pärast ravimi manustamist, et vähendada lapse kokkupuudet
nifedipiiniga (vt lõik 4.4).

Fertiilsus
Üksikutel kunstliku viljastamise juhtudel on kaltsiumiantagoniste (sh nifedipiini) seostatud pöörduvate
biokeemiliste muutustega spermatosoidi peaosas, mis võivad kahjustada sperma omadusi. Meestel,
kellel on ilma selge põhjuseta korduvalt ebaõnnestunud kunstliku viljastamise teel isaks saamine, võib
võimaliku põhjusena kahtlustada kaltsiumiantagonistide (nifedipiini) kasutamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Reaktsioonid ravimile on individuaalselt erineva intensiivsusega ning võivad mõjutada autojuhtimise
või masinate käsitsemise võimet. See kehtib eriti ravi alustamise, ravimi vahetamise ja samaaegse
alkoholi tarvitamise suhtes.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on toodud nifedipiini platseebokontrolliga uuringutes täheldatud kõrvaltoimed CIOMS III
esinemissageduse kategooriate järgi (kliiniliste uuringute andmebaas: nifedipiin n=2661; platseebo

n=1486; seisuga 22.02.2006 ning ACTION uuring: nifedipiin=3825; platseebo n=3840):
Tulbas "sage" loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus oli alla 3%, välja arvatud tursed (9,9%) ja
peavalu (3,9%).

Nifedipiini kasutamise käigus kirjeldatud kõrvaltoimete esinemissagedused on kokku võetud allolevas
tabelis. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.
Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: sage (>1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (> 1/1000 kuni
< 1/100) ja harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000). Kõrvaltoimed, mida on täheldatud ainult
turuletulekujärgselt ning mille esinemissagedust ei saa hinnata, on loetletud tulbas "Teadmata
sagedusega".

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)
sagedusega
Vere jaAgranulotsütoos
lümfisüsteemi
Leukopeenia
häired
Immuunsüsteemi
Allergiline
Sügelus
Anafülaktiline/
häired
reaktsioon
Urtikaaria
anafülaktoidne
Allergiline
Lööve
reaktsioon
turse/angioödeem
(sh kõriturse*)
Psühhiaatrilised

Ärevus


häired
Unehäired
Ainevahetus- jaHüperglükeemia
toitumishäired
Närvisüsteemi
Peavalu
Vertiigo
Paresteesia
Hüpesteesia
häired
Migreen
Düsesteesia
Somnolentsus
Pearinglus
Treemor
Silma

Nägemishäired

Silmavalu
kahjustused
Südame häired

Tahhükardia

Rindkerevalu
Südamepekslemine
(stenokardia)
Vaskulaarsed
Tursed
Hüpotensioon


häired
Vasodilatatsioon
Minestus
Respiratoorsed,

Ninaverejooks

Düspnoe
rindkere ja
Ninakinnisus
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Kõhukinnisus
Seedetrakti- ja
Igemete
Oksendamine
häired
kõhuvalu
hüperplaasia
Gastro-
Iiveldus
ösofageaalne
Düspepsia
refluks
Kõhupuhitus
Suukuivus
Maksa ja

Maksaensüümide

Ikterus
sapiteede häired
aktiivsuse mööduv
suurenemine
Naha ja

Erüteem

Toksiline
nahaaluskoe
epidermaalne
kahjustused
nekrolüüs
Valgustundlikkus-
reaktsioon
Palpeeritav
purpur
Lihas-skeleti ja

Lihaskrambid

Liigesvalu

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)
sagedusega
sidekoe
Liigeste turse
Lihasvalu
kahjustused
Neerude ja

Polüuuria


kuseteede häired
Düsuuria
Reproduktiivse

Erektsioonihäired


süsteemi ja
rinnanäärme
häired
Üldised häired ja Halb enesetunne
Ebaspetsiifiline


manustamiskoha
valu
reaktsioonid
Külmavärinad
*= võib olla eluohtlik.

Maliigse hüpertensiooni ja hüpovoleemiaga dialüüsipatsientidel võib vasodilatatsiooni tulemusena
tekkida vererõhu märgatav langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Nifedipiini raske mürgistuse korral on täheldatud järgmisi sümptomeid:
Teadvushäired kuni koomani, vererõhu langus, südame rütmihäired (tahhükardia, bradükardia),
hüperglükeemia, metaboolne atsidoos, hüpoksia ja kardiogeenne šokk koos kopsutursega.

Ravi
Ravi eesmärgiks on toimeaine elimineerimine ja stabiilse kardiovaskulaarse seisundi taastamine.

Kui ravimit on manustatud suu kaudu, on näidustatud põhjalik maoloputus, vajadusel koos peensoole
irrigatsiooniga.

Nifedipiini pikendatud toimeajaga preparaatide üleannustamise korral peab eliminatsioon olema
võimalikult põhjalik ning hõlmama ka peensoolt, et vältida toimeaine edasist imendumist.

Hemodialüüs ei ole otstarbekas, kuna nifedipiin ei ole dialüüsitav, kuid plasmaferees on soovitatav
(ulatuslik seonduvus plasmavalkudega, suhteliselt väike jaotusruumala).

Bradüarütmiaid võib ravida sümptomaatiliselt beeta-adrenomimeetikumidega, eluohtlike
bradüarütmiate korral soovitatakse ajutist kardiostimulaatorit.

Kardiogeensest šokist ja arteriaalsest vasodilatatsioonist tingitud hüpotensiooni võib ravida
kaltsiumiga (10…20 ml 10% kaltsiumglükonaadi lahust aeglaselt veeni manustada, vajadusel korrata).
Selle tulemusena võib kaltsiumi plasmatase ulatuda normi ülemise piirini või veidi üle selle. Kui
kaltsiumiga ei saavutata piisavat vererõhu tõusu, manustatakse lisaks vasokonstriktoorseid
sümpatomimeetikume (dopamiini või noradrenaliini). Nende ravimite annused määratakse kindlaks
ainult saavutatud toime järgi.

Veremahu suurendamine peab südame ülekoormuse ohu tõttu toimuma ettevaatlikult.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: selektiivsed kaltsiumikanali blokaatorid, dihüdropüridiini derivaadid;
ATC-kood: C08CA05.

Toimemehhanism
Nifedipiin on kaltsiumiantagonist, mis inhibeerib kaltsiumi sissevoolu müokardiotsüütidesse ning
koronaararterite ja perifeersete veresoonte silelihasrakkudesse.

Farmakodünaamilised toimed
Nifedipiin on koronarodilataator, langetades koronaararterite silelihastoonust ning parandades seeläbi
hapniku transporti. Samaaegselt vähendab ta perifeerset resistentsust (järelkoormust), langetades
koormust südamele, mille tulemusena väheneb ka müokardi hapnikutarve. Süsteemsete arterite ja
arterioolide dilatatsiooni ja perifeerse resistentsuse vähenemise tulemusena alaneb ka kõrgenenud
vererõhk.
Baroretseptorite reflektoorse aktiveerumise tulemusena võivad eriti ravi alguses suureneda südame
löögisagedus ja minutimaht. Pikaajalise nifedipiinravi tulemusena aga saavutavad nii südame
löögisagedus kui ka minutimaht ravieelsed väärtused.

Lapsed
Ägeda ja pikaajalise hüpertensiooni ravi võrdlevaid andmeid nifedipiini ja teiste antihüpertensiivstete
ravimite erinevate ravimvormide ja annustega on piiratud hulgal.
Nifedipiini antihüpertensiivne toime on tõestatud, kuid annustamissoovitused, pikaajaline ohutus ja
kardiovaskulaarne mõju ei ole veel kindlaks tehtud. Puuduvad laste ravimvormid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Nifedipiin imendub peaaegu täielikult 5...10 minuti jooksul. Korduva manustamise puhul saabub
maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis 5,0 (± 2,7) tunniga. Ravimi biosaadavus on 91%.
Samaaegsel toidu tarvitamisel saabub maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis kiiremini.
Kontsentratsioon vereseerumis on tühja kõhuga manustamisega võrreldes kõrgem, kuid biosaadavus
ise ei muutu. Ühtlase tasemega kontsentratsioonid annustamisperioodi lõpul
(miinimumkontsentratsioonid) saavutatakse juba esimese annuse manustamise järgselt.

Jaotumine
Nifedipiin seondub 94...99% ulatuses plasmavalkudega, peamiselt albumiiniga. Neerupuudulikkusega,
hemodialüüsi saavatel, maksatsirroosiga ja südame isheemiatõvega patsientidel on seonduvus
valkudega vähenenud. Nifedipiin ega tema metaboliidid ei kumuleeru kudedes.

Biotransformatsioon
Nifedipiin metaboliseerub peaaegu täielikult maksas tsütokroom P450 isoensüüm CYP3A4 kaudu.
Metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed. Maksakahjustusega patsientidel on metabolism
mõnevõrra aeglasem.

Eritumine
80% metaboliitidest eritub organismist uriiniga ning ülejäänud osa väljaheitega. Ainult väike osa
nifedipiinist eritub muutumatul kujul uriiniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg 14,0 (± 6,0) tundi.
Mõnevõrra võib see näitaja olla pikenenud neerukahjustuse korral.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Uuritud on mitmeid katseloomi. Hiirtel, rottidel ning küülikutel läbi viidud uuringutes täheldati
preparaadi intraperitoneaalsel, subkutaansel ja suukaudsel manustamisel vähest toksilisust.

Märkimisväärset tundlikkust kindlaks tehtud ei ole. DL väärtused olid suukaudsel manustamisel
50
hiirtel 421...572 mg/kg kehakaalu kohta, rottidel 950...1078 mg/kg, küülikutel 250...500 mg/kg ning
kassidel 100 mg/kg. Ellujäänud katseloomadel kadusid toksilise toime sümptomid kiiresti ning
täielikult. Emas- ja isasloomade vahel märkimisväärseid erinevusi ei täheldatud.

Subakuutne, subkrooniline ja krooniline suukaudse manustamise toksilisus
Rottidel teostatud uuringutes täheldati nifedipiini suurte annuste suukaudsel manustamisel samuti
vähest toksilisust. Kui jätta välja annusest sõltuv fosfolipiidide sisalduse suurenemine südames ja
maksas subkroonilise toksilisuse uuringu käigus, olid annused, mille manustamisel kahjustust ei
ilmnenud, 75 korda suuremad kui terapeutilised annused inimestel. Ainult annuste 800 (1200 HTD)
ning mingil määral ka annuse 400 mg/kg ööpäevas korral esines selgelt väljendunud toksilisi toimeid.

Reproduktsioonitoksilisus
On tõestatud, et nifedipiin põhjustab teratogeenset toimet rottidel, hiirtel ja küülikutel, millega
kaasnevad varvaste anomaaliad, jäsemete väärarengud, suulaelõhe, rinnaku lõhe ja roiete arenguhäired.
Varvaste anomaaliad ja väärarengud võivad olla põhjustatud emaka verevarustuse vähenemisest, kuid
neid on täheldatud ka loomadel, keda on nifedipiiniga ravitud ainult pärast organogeneesi perioodi.
Nifedipiini manustamine oli seotud mitmesuguste embrüotoksiliste, platsentotoksiliste ja fetotoksiliste
toimetega, millega kaasnesid tiinuse katkemine (rotid, hiired, küülikud), väikesed platsentad ja
alaarenenud koorionihatud (ahvid), embrüonaalsed ja fetaalsed surmad (rotid, hiired, küülikud) ning
tiinuse pikenemine/neonataalse elulemuse langus (rotid; teistel liikidel ei hinnatud). Kõik annused, mis
olid seotud teratogeensete, embrüotoksiliste või fetotoksiliste toimetega, olid toksilised ka emale, ning
ületasid mitmekordselt maksimaalset lubatud annust inimesel (vt lõik 4.6).
laiaulatuslik mutageensuse uuring (Ames'i test) andis negatiivse tulemuse.
Nifedipiini pikaajalisel kasutamisel kliinilises praktikas ei ole kartsinogeenset toimet täheldatud
(negatiivne oli ka Amesi test).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos (E460)
Pulbriline tselluloos (E460)
Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos (E464)
Magneesiumstearaat (E572)
Kolloidne veevaba ränidioksiid (E551)

Õhuke polümeerikate:
Hüpromelloos (E464)
Makrogool 6000
Makrogool 400
Punane raudoksiid (E172)
Titaandioksiid (E171)
Talk.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (Alumiinium/PVC/PVDC- punane foolium). 40 mg toimeainet modifitseeritult
vabastavad tabletid, 20 tabletti pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

8. Müügiloa number

169197

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.08.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014