CANIFUG CREMOLUM

Toimeained: klotrimasool

Ravimi vorm: vaginaalsuposiit

Ravimi tugevus: 200mg 3TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CANIFUG CREMOLUM ja milleks seda kasutatakse

Canifug Cremolum on seentevastane (antimükootiline) vaginaalsuposiit, see on mõeldud tupesiseseks
kasutamiseks.
Canifug Cremolum kasutatakse klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud tupepõletiku raviks.

2. Mida on vaja teada enne CANIFUG CREMOLUM võtmist

Ärge kasutage Canifug Cremolum:
- kui olete klotrimasooli, tsetüülstearüülalkoholi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.
- kui kasutate samaaegselt deodorante või intiimhügieeni tooteid, kuna need võivad Canifug
Cremolum toimet nõrgendada. Ravi ajal võite deodorante ja intiimhügieeni tooteid kasutada
ainult pärast arstiga konsulteerimist
- kui teie häbememokkadel ja selle ümbruses on samaaegselt ka mingi muu infektsioon. Pidage
nõu arstiga
- kui kasutate ravi ajal latekstooteid (nt kondoomid, pessaarid). Ravimis sisaldavad abiaineid
võivad vähendada nende toodete toimet, muutes need vähem usaldusväärseks
Infektsiooni potentsiaalse kordumise vältimiseks tuleb samaaegselt uurida ja vajadusel ravida ka teie
partnerit.
Lapsed
Olge Canifug Cremolum kasutamisega lastel eriti ettevaatlik. Ärge kasutage Canifug Cremolum lastel
arstiga eelnevalt konsulteerimata. Lastele üldiste soovituste andmiseks pole veel piisavalt kogemusi.
Muud ravimid ja Canifug Cremolum
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Canifug Cremolum (klotrimasool) võib vähendada amfoteritsiin B ja teiste polüeenantibiootikumide
(nüstatiin, natamütsiin) toimet.
Canifug Cremolum koos toidu, joogi ja alkoholiga
Puuduvad andmed kõrvaltoimete kohta.
Rasedus ja imetamine
Raseduse ja imetamise ajal võite kasutada ravimit Canifug Cremolum, kuid üksnes arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Erilised ettevaatusabinõud pole vajalikud.
Canifug Cremolum sisaldab tsetostearüülalkoholi
Kui teil esineb allergia (ülitundlikkus) tsetüülstearüülalkoholi suhtes, peaksite Canifug Cremolum
vaginaalsuposiitide asemel kasutama ilma tsetüülstearüülalkoholita ravimvorme (nt vaginaaltabletid).
Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiit).


3. Kuidas CANIFUG CREMOLUM võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav annus 1 Canifug Cremolum vaginaalsuposiit (= 200 mg klotrimasooli) üks kord ööpäevas
kolmel järjestikusel päeval.
Tavaliselt piisab Canifug Cremolum 3-päevasest ravikuurist. Palun viige ravikuur lõpuni ka siis, kui
tunnete end tervena. Kui vaja, võib läbi viia teise 3-päevase ravikuuri.
Canifug Cremolum on tupesiseseks kasutamiseks mõeldud vaginaalsuposiit.
Õhtul pärast käte pesemist sisestage vaginaalsuposiit sõrme abil nii sügavale tuppe kui võimalik.
Seda on kõige parem teha selili lamades jalad veidi üles tõstetud.Vaginaalsuposiidi pakendist eemaldamiseks tõmmake kaks fooliumist poolt
vaginaalsuposiidi ülemisest servast eemale, nagu kõrval joonisel näidatud.

Kui vaginaalsuposiit on tuppe viidud, tuleb rasvaplekkide riietele sattumise
vältimiseks kasutada pesukaitset.


Ravi ei tohiks viia läbi menstruatsiooni ajal, ravi tuleks lõpetada enne menstruatsiooni algust.
Menstruatsiooni ajal tohib ravida vaid tugevate sümptomite korral. Küsige selle kohta oma arstilt.
Raseduse ajal peab ravi määrama arst.
Infektsiooni potentsiaalse kordumise vältimiseks tuleb samal ajal uurida ja vajadusel ravida ka teie
partnerit.
Kui te kasutate Canifug Cremolum rohkem kui ette nähtud
Jätkake ravi järgmisel manustamiskorral tavapärase annusega. Üleannustamise oht on peaaegu
olematu.

Kui te kogemata neelate Canifug Cremolum alla, võivad esineda järgmised üleannustamise ilmingud:
isu puudumine, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maksatalitluse häired, väsimus, unisus,
hallutsinatsioonid, sage urineerimine ja naha allergilised reaktsioonid.
Sellistel juhtudel pidage nõu oma arstiga.
Kui te unustate Canifug Cremolum kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui Canifug Cremolum annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi
ettenähtud annusega.
Kui te lõpetate Canifug Cremolum kasutamise
Kui te soovita ravi enneaegselt katkestada, rääkige oma arstiga, kuidas edasi toimida, sest ravi ei
pruugi sel juhul olla edukas.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Olulised kõrvaltoimed:
Kui te olete allergiline (ülitundlik) nt klotrimasooli (toimeaine), tsetüülstearüülalkoholi või mistahes
muu Canifug Cremolum koostisaine suhtes, võivad tekkida allergilised reaktsioonid.
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): Üksikjuhtudel võivad tekkida erineva
raskusastmega generaliseerunud (üldised) ülitundlikkusreaktsioonid nahal (nt sügelus, punetus),
hingamisteedes (nt hingeldushoog), vereringes (nt ravi vajav vererõhulangus kuni teadvushäireteni) ja
seedetraktis (nt iiveldus, kõhulahtisus).

Teised võimalikud Aeg-ajalt (ühel kuni kümnel ravitud patsiendil 1000st): võib esineda nahaärritust, nt põletus- või
kõrvetustunne või ajutine punetus.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas CANIFUG CREMOLUM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C, sest vastasel juhul hakkavad vaginaalsuposiidid sulama.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbile ja
fooliumribale. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Canifug Cremolum sisaldab
- Toimeaine on klotrimasool.
1 vaginaalsuposiit sisaldab 200 mg klotrimasooli.

- Teised koostisosad on:
tsetüülstearüülalkohol, tahke rasv, makrogool 20 glütseroolmonostearaat, polüakrüülhappe
naatriumisool.
Kuidas Canifug Cremolum välja näeb ja pakendi sisu
Valged piklikud vaginaalsuposiidid fooliumpakendis, pakitud väliskarpi.
3 vaginaalsuposiidiga pakendid tupesiseseks kasutamiseks.
Müügiloa hoidja ja tootja
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
AS Sirowa Tallinn
Salve 2c, 11612 Tallinn
Tel.: 6 830 700


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Canifug Cremolum, 200 mg vaginaalsuposiidid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 vaginaalsuposiit sisaldab 200 mg klotrimasooli.

INN. Clotrimazolum

Abiained: tsetüülstearüülalkohol.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Vaginaalsuposiidid vaginaalseks kasutuseks.
Valged piklikud vaginaalsuposiidid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud vaginiit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

1 vaginaalsuposiit sisestatakse üks kord ööpäevas nii sügavale tuppe kui võimalik.
Tavaliselt piisab 3-päevasest ravikuurist. Kui vaja, võib läbi viia ka teise 3-päevase ravikuuri.


Vaginaalsuposiit paigaldatakse eelistatavalt õhtuti selili asendis kergelt painutatud jalgadega.
Vaginaalsuposiidi fooliumpakendist eemaldamiseks tõmmake kaks fooliumiserva vaginaalsuposiidi
ülemisest servast eemale.

Kui vaginaalsuposiit on sisestatud, tuleb rasvaplekkide riietele sattumise vältimiseks kasutada
pesukaitset.

Ravi ei ole otstarbekas viia läbi menstruatsiooni ajal, st ravi tuleb lõpetada enne menstruatsiooni
algust. Menstruatsiooni ajal võib ravimit kasutada vaid raskete kliiniliste sümptomite korral.

Raseduse ajal võib ravimit kasutada vaid arsti ettekirjutuse korral (vt ka lõike 4.4 ja 4.6).
Kui rasedal naisel diagnoositakse tupe seeninfektsioon, peab meditsiinilise järelevalve all tagama
sünnituskanali püsimise infektsioonivabana raseduse viimase 4…6 nädala jooksul.

Soovitatav on ravida samaaegselt mõlemat partnerit kasutades sobivaid ravimvorme.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus klotrimasooli, tsetüülstearüülalkohol või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes..

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatlik tuleb olla ravimi kasutamisel järgmistel juhtudel:
- raseduse ja imetamine või kahtlustatava raseduse korral (vt lõik 4.6).
- lastel. Ravimi kasutamise kogemus lastel on piiratud. Vajalik on hoolikas kasu-riski hindamine.
- kui kasutatakse samaaegselt deodorante või intiimhügieeni tooteid. Ravimi toime võib
väheneda.
- häbememokkadel ja selle ümbruses mingi muu infektsiooni samaaegse esinemise korral.

Ravimis sisalduv abiaine tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt
kontaktdermatiit).

Samaaegsel kasutamisel võib latekstoodete (nt kondoomid, pessaarid) toime ja selle tagajärjel ka
usaldusväärsus väheneda.

Infektsiooni potentsiaalse kordumise vältimiseks tuleb samaaegselt uurida ja vajadusel ravida ka
partnerit.

Patsientidel tuleb soovitada pöörduda uuesti arsti poole, kui sümptomid ei ole ravimi kasutamise
tagajärjel möödunud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klotrimasool vähendab amfoteritsiin B ja teiste polüeenantibiootikumide (nüstatiin,
natamütsiin) toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Ravimiga kokkupuutunud suure arvu rasedate puhul (n = 5710) ei ilmnenud mingeid klotrimasooli
kõrvaltoimeid rasedusele ega loodete/vastsündinute tervisele. Siiski on esinenud kahtlusi, et
klotrimasooli vaginaalne kasutamine raseduse esimesel trimestril võib põhjustada suuremat raseduse
iseenesliku katkemise riski. Praegu ei ole saadaval rohkem asjakohast epidemioloogilist teavet.
Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele ega sünnijärgsele arengule (vt punkti 5.3).
Seega võib klotrimasooli raseduse ajal kasutada, aga üksnes arsti järelevalve all. Ettevaatlik tuleb olla
klotrimasooli väljakirjutamisel raseduse esimesel trimestril.
Imetamine
Pole teada, kas klotrimasool eritub inimese rinnapiima. Et ravimit kasutatakse lokaalselt, siis on
ravimi imendumine rinnapiima tõenäoliselt vähene ja risk imikule puudub.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toime autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele puudub.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sageduse hindamisel kasutatakse järgmisi kategooriaid.

Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (>1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Aeg-ajalt võib esineda nahaärritust, nt põletus- ja kõrvetustunne või ajutine punetus.
Patsientidel, kes on klotrimasooli või ravimi mõne muu koostisaine suhtes ülitundlikud, võivad
esineda allergilised reaktsioonid.

Teadmata: üksikjuhtudel on tekkinud erineva raskusastmega generaliseerunud
ülitundlikkusreaktsioonid nahal (nt kihelus, punetus), hingamisteedes (nt hingeldushoog),
vereringes (nt ravi vajav vererõhulangus kuni teadvushäireteni) ja seedetraktis (nt iiveldus,
kõhulahtisus).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Toksilisuse sümptomid
Toksilisust põhjustav annus pärast klotrimasooli ebaõiget suukaudset manustamist on väga kõrge.
Suukaudse manustamise järel tekkiva toksilisuse sümptomid on seedetrakti probleemid, nagu isu
kadumine, iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu ning maksatalitluse häired (transaminaaside aktiivsuse
tõus). Harvem võib esineda väsimust, unisust ja hallutsinatsioone, pollakisuuriat ja naha allergilisi
reaktsioone.

Vaginaalse ja välispidise kasutamise järel pole klotrimasooli kontsentratsioon seerumis praktiliselt
mõõdetav.

Mürgistuste ravimine
Pärast suure koguse klotrimasooli sisaldavate ravimvormide suukaudset sissevõtmist (väärkasutus)
manustage meditsiinilist aktiivsütt.

Spetsiifiline antidoot puudub.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: imidasooli derivaat / laia spektriga antimükootiline aine
ATC-kood: G01AF02

Klotrimasoolil on in vitro ja in vivo lai antimükootiline toimespekter, sealhulgas dermatofüüdid,
pärmseened, hallitusseened ja dimorfsed seened. Sobivates katsetingimustes on nende seeneliikide
MIC (minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon) väärtused vahemikus <0,062…4 (-8) µg/ml substraadi
kohta. Klotrimasool on toime poolest peamiselt fungistaatiline. In vitro piirdub toime prolifereeruvate
seeneosadega. Aine toimib seentes ergosterooli sünteesi inhibiitorina, põhjustades tsütoplasma
membraani struktuuri ja funktsiooni häireid.

Lisaks antimükootilisele toimele inhibeerib klotrimasool Corynebacterium’i liikide ja
grampositiivsete kokkide - välja arvatud enterokokkide - proliferatsiooni kontsentratsiooni 0,5…10
µg/ml substraadi juures ja on kontsentratsioonil 100 µg/ml trihhomonatsidaalne.

Klotrimasooliresistentsuse levikusituatsiooni võib pidada soodsaks: tundlike seeneliikide primaarselt
resistentseid variante esineb väga harva ja sekundaarse resistentsuse kujunemist ravitingimustes on
seni täheldatud vaid väga üksikutel juhtudel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised uuringud näitavad, et pärast naha või tupe kaudu manustamist imendub
klotrimasool minimaalselt, vastavalt vähem kui 2 ja 3…10% annusest. Saadud kõrgeimad ravimi
kontsentratsioonid plasmas olid <10 ng/ml, mis ei põhjustanud mingeid mõõdetavaid süsteemseid
toimeid või ebasoovitavaid kõrvaltoimeid.

Klotrimasool metaboliseeritakse maksas imidasooltsükli oksüdeerumise ja lagunemise kaudu
(desamiinimne, O-desalküülimine) mitteaktiivseteks hüdroksüderivaatideks, mis väljutatakse
peamiselt roojaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Äge toksilisus, väljendatakse LD (surmav annus
50
) (suukaudsel manustamisel) esineb:

hiirtel ja rottidel:

annusel 700…900 mg klotrimasooli/kg kehakaalu kohta,
küülikutel:


annusel 1000…2000 mg klotrimasooli/kg kehakaalu kohta,
kassidel ja koertel:

annusel 1000…2000 mg klotrimasooli/kg kehakaalu kohta.

Krooniline/subkrooniline toksilisus
Subakuutse ja subkroonilise toksilisuse uuringutes, kus koertel ja kassidel kasutati uuritava aine
suukaudset manustamist annuses kuni 200 mg/kg kehakaalu kohta (kuni 13 nädalat), täheldati muutusi
maksaga seotud spetsiifilistes vereparameetrites (transaminaasid, leeliseline fosfataas). Lisaks sellele
täheldati makroskoopiliselt hepatomegaaliat ja mikroskoopiliselt hepatotsüütide hüpertroofiat.
Hepatotsüütide nekroosi ei täheldatud. Sellised muutused on suu kaudu manustatavate asooli tüüpi
antimükootiliste ainete puhul tavalised.

Kroonilise toksilisuse uuringutes, kus manustati suu kaudu 10, 25, 50 ja 150 mg klotrimasooli/kg
kehakaalu kohta ööpäevas kuni 78 nädalat, täheldati lahangul võetud vahebiopsiates ja uuringu lõpus
annusest tingitud hepatotsüütide hüpertroofiat. Ravirühmaga paralleelses taastumist võimaldavas
uuringurühmas, kus ravi katkestati 52 nädala pärast, täheldati vaadeldavate parameetrite
normaliseerumist uuringu lõpuks. Neis uuringutes kantserogeenseid toimeid ei täheldatud.

Kroonilise toksilisuse uuringutes täheldati rottidel, koertel ja ahvidel neerupealise muutusi.

Adrenokortikaalse hüperplaasia põhjuseks oli suurem rasva ladestumine retikulaar- ja
fastsikulaartsoonidesse; parenhüümi kahjustusi ei täheldatud. Ka need muutused kaovad pärast ravi
lõpetamist, kuigi on maksatalitluse muutustega võrreldes palju püsivamad.

Toimeaine kuni 500 mg annuse subakuutsel dermaalsel manustamisel küülikutele ja vaginaalsel
manustamisel koertele täheldati kasutatud katsesüsteemide head lokaalset dermaalset ja vaginaalset
taluvust ravimi suhtes. Toimeaine ei osutunud naha või limaskesta suhtes ärritavaks. Uuringus, milles
kasutati küülikutel silmas ärritava toime kontrollimiseks 1% klotrimasooli lahust, ei ilmnenud samuti
mingit kahjulikku mõju.

Mutageenne ja tumorigeenne potentsiaal
Võimalikud mutageensed omadused välistati dominantses surevuse katses ja hamstri spermatogoonia
tsütoloogilistes uuringutes, mille käigus manustati ravimit 100 mg/kg kehakaalu kohta. Need uuringud
pole lõplike järelduste tegemiseks piisavad. Kroonilise toksilisuse uuringutes ei avastatud viiteid
kantserogeensusele.

Reproduktiivne toksilisus
Teratogeensuse uuringuid on tehtud hiirte, rottide ja küülikutega, kellele manustati suu kaudu kuni
200 mg klotrimasooli/kg kehakaalu kohta ja rottidele vaginaalselt 100 mg klotrimasooli/kg kehakaalu
kohta. Neis uuringutes polnud klotrimasoolil viljakusele mingit mõju ning aine polnud
embrüotoksiline ega teratogeenne.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tsetüülstearüülalkohol
Tahke rasv
Makrogool 20glütseroolmonostearaat
Polüakrüülhappe naatriumisool.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tugevast PVC-fooliumist valmistatud fooliumriba, mis on kaetud polüetüleeniga ning pakendatud
välispakendisse.
3 vaginaalsuposiidiga pakendid vaginaalseks kasutamiseks.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld
Saksamaa
Tel: +49 (0)521 8808-05
Faks: +49 (0)521 8808-334

8. Müügiloa number

260499

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.08.2005/29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014