CANIFUG CREMOLUM

Toimeained: klotrimasool

Ravimi vorm: vaginaalsuposiit+vaginaalkreem

Ravimi tugevus: 1%/100mg 20g 1TK / 6TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDFRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Canifug Cremolum, 100 mg + 10mg/g, vaginaalsuposiidid + kreem.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Toimeaine: klotrimasool
1 vaginaalsuposiit sisaldab 100 mg klotrimasooli.
1 g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli.
INN. Clotrimazolum

Abiained: vaginaalsuposiidid ja kreem sisaldavad tsetüülstearüülalkoholi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Valge ja pikliku kujuga vaginaalsuposiit.
Valge, homogeenne kreem

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Klotrimasoolile tundlike pärmseente (peamiselt Candida Albicans) poolt põhjustatud vaginiit ja
vulviit.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Vaginaalsuposiidid tupesiseseks kasutamiseks.
Kreem suguelundite piirkonnas nahale määrimiseks.
Vaginaalsuposiidid.
Kuuel järjestikusel päeval sisestage kord päevas üks vaginaalsuposiit nii sügavale tuppe kui võimalik.
Eelistatult tuleks Canifug Cremolum vaginaalsuposiit paigaldada õhtul, selili asendis kergelt painuta-
tud jalgadega.
Ravi pole otstarbekas läbi viia menstruatsiooni ajal, st ravi tuleb lõpetada enne menstruatsiooni algust.
Kreem
Lisaks tuleb 1…2 nädala jooksul kaks korda päevas haigestunud alale, häbemest pärakupiirkonnani,
määrida õhukese kihina kreemi ja sisse hõõruda.
Üldiselt piisab 6-päevasest vaginaalsuposiidide ja 1…2-nädalasest kreemi kasutamisest.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine klotrimasooli, tsetüülstearüülalkoholi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abi-
aine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiit).
Erilisi ettevaatusabinõusid tuleks pidada silmas raseduse ajal kasutamisel, vt lõiku 4.6.
Ettevaatlik tuleb vaginaalsuposiitide kasutamisel lastel, sest kogemus on piiratud. Vajalik on hoolikas
kasu-riski suhte hindamine.

Ettevaatlik tuleb olla juhul, kui samaaegselt kasutatakse deodorante või intiimhügieeni tooteid. Ravi-
mi toime võib väheneda.
Ettevaatlik tuleb olla juhul, kui häbememokkadel ja selle ümbruses esineb samaaegselt mingi muu in-
fektsioon.
Samaaegsel kasutamisel võib latekstoodete (nt kondoomid, pessaarid) toime ja selle tagajärjel ka
usaldusväärsus väheneda.
Infektsiooni potentsiaalse kordumise vältimiseks tuleb samaaegselt uurida ja vajadusel ravida ka part-
nerit.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klotrimasool vähendab amfoteritsiini ja teiste polüeenstruktuuriga antibiootikumide
(nüstatiin, natamütsiin) toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ravimiga kokkupuutunud suure arvu rasedate puhul (n = 5710) ei ilmnenud mingeid klotrimasooli
kõrvaltoimeid rasedusele ega loodete/vastsündinute tervisele. Siiski on esinenud kahtlusi, et
klotrimasooli vaginaalne kasutamine raseduse esimesel trimestril võib põhjustada suuremat raseduse
iseenesliku katkemise riski. Praegu ei ole saadaval rohkem asjakohast epidemioloogilist teavet.
Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitu-
sele ega sünnijärgsele arengule (vt punkti 5.3).
Seega võib klotrimasooli raseduse ajal kasutada, aga üksnes arsti järelevalve all. Ettevaatlik tuleb olla
klotrimasooli väljakirjutamisel raseduse esimesel trimestril. Ravimit Canifug Cremolum võib kasuta-
da raseduse viimasel 4-6 nädalal sünnitusteede puhastamiseks.

Imetamine
Imetamise ajal võib ravimit Canifug Cremolum kasutada arsti ettekirjutusel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sageduse hindamisel kasutatakse järgmisi kategooriaid:
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (>1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100) võib esineda nahaärritus - põletus- ja kipitustunne või ajutine pune-
tus.
Ülitundlikkuse korral Canifug Cremolum vaginaalsuposiidis või kreemis sisalduva toimeaine
klotrimasooli ja abiainete suhtes võib esineda allergilisi reaktsioone.

Teadmata: Üksikjuhtudel on tekkinud erineva raskusastmega generaliseerunud ülitundlikkusreakt-
sioonid nahal (nt sügelus, punetus), hingamisteedes (nt hingeldushoog), vereringes (nt ravi vajav vere-
rõhulangus kuni teadvushäireteni) ja seedetraktis (nt iiveldus, kõhulahtisus).
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: günekoloogilised infektsioonivastased ja antiseptilised ained, imidasooli
derivaat. ATC-kood: G01AF02.

Olemasolevate andmete põhjal seisneb klotrimasooli fungitsiidne toime ergosterooli biosünteesi inhi-
beerimises. Kuna ergosterool on seente rakumembraani oluline komponent, muutuvad rakumembraani
koostis ja omadused klotrimasooli mõjul tunduvalt; muutus toimub hilinemisega, mis on põhjustatud
seeneraku tsütoplasmas oleva ergosterooli kasutamisest. Muutustega kaasnev rakumembraani läbita-
vuse halvenemine põhjustab lõpuks rakusurma. Lisaks takistab klotrimasool fungistaatilises kontsent-
ratsioonis ka mitokondrite ja peroksisoomide ensüümide talitlust. Tulemusena tõuseb lokaalne vesi-
nikperoksiidi tase, mis põhjustab rakusurma (“vesinikperoksiidi autolüüs").

5.2. Farmakokineetilised omadused

Vaginaalsuposiit
Canifug Cremolum 100 mg vaginaalsuposiidis klotrimasooli farmakokineetiliste omaduste uurimiseks
pole kvantifitseeritud uuringuid tehtud. Vaginaalsuposiidi tõhususe tõestamiseks viidatakse Canifug
Cremolum, 200 mg vaginaalsuposiididele tehtud uuringule ning kuna mõlemad ravimid on abiainete
koostise poolest peaaegu identsed, võib välistada erinevused toimeaine vabanemises.
Canifug Cremolum, 200 mg vaginaalsuposiidide läbiviidud kliiniliste testide põhjal võib oletada, et
toimeaine vabaneb terapeutiliselt tõhusas koguses ja et imendumine on minimaalne, kuna süsteemset
toimet ei täheldatud. Sellised vaatlused ühtivad farmakoloogiliste uuringutega, kus C14-tähistatud
klotrimasooli imendumismäär oli vahemikus 3...10%. Saadud kõrgeimad ravimi kontsentratsioonid
plasmas olid <10 ng/ml, mis ei põhjustanud mingeid mõõdetavaid süsteemseid toimeid ega kõrvaltoi-
meid.

Kreem
Pärast Canifug Cremolum kreemi paikset manustamist ilmnes klotrimasooli (toimeaine) hea
penetratsioon läbi naha, mille tulemusena tekkis ravimi fungitsiidne kontsentratsioon isegi sügavama-
tes epidermise kihtides. Klotrimasool metaboliseeritakse maksas oksüdatsiooni ja imidasooltsükli
lammutamise (desamiinimine, O-desalküleerimine) teel inaktiivseteks hüdroksüderivaatideks ja erita-
takse peamiselt sapi kaudu väljaheitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

1. Andmed paikse taluvuse kohta
Vaginaalsuposiit
Tootespetsiifilist taluvust kontrolliti 30 naissoost katsealusel, kellele aplitseeriti 1 nädala jooksul 1
kord päevas 1 vaginaalsuposiit.
Läbiviidud uuringute põhjal võib kinnitada, et Canifug Cremolum lokaalne taluvus on tõestatud.
Mainitud nahareaktsioonidele vaatamata pole käesolevate uuringute raames seni täheldatud
vaginaalsuposiidi talumatuse reaktsioone.

Vaginaalsuposiidi alus koosneb abiainetest, mis on loetletud lõigus 6.1.
Teada on esineda võivad ülitundlikkusreaktsioonid tsetüülstearüülalkoholi suhtes.

Kreem
Peale ülitundlikkusreaktsioonide (tsetüülstearüülalkohol) pole ravim uuringutes siiani esile kutsunud
talumatuse reaktsioone. Kuna kreemi aluse komponentidel märkimisväärne imendumine puudub, siis
süsteemset toimet ei saa eeldada.

2. Andmed süsteemse taluvuse kohta
a) Äge toksilisus
Klotrimasooli äge toksilisus, väljendatuna LD , suukaudsel manustamisel on hiirtel ja rottidel
50
700...900 mg/kg, küülikutel 1000...2000 mg/kg, kassidel ja koertel 1000 ja 2000 mg/kg; siin sai LD
50
tugeva oksendamise tõttu määrata ainult ligilähedaselt.
b) Krooniline toksilisus
Klotrimasooli kõrgete suukaudsete dooside pikemaajaline kasutamine rottidel, koertel ja ahvidel põh-
justas muutusi maksas ja neerupealistes. Kujunes annusest sõltuv maksahüpertroofia (rakuhüpertroo-
fia ja elundi kogumassi suurenemine) tingituna mikrosomaalsest ensüüminduktsioonist
hepatotsüütides. (Koertel ja ahvidel ei täheldatud intrahepaatilise kolestaasi või patoloogiliste muutus-
te sümptomeid; üksnes rottidel ilmnesid annuses 200 mg/kg/päevas degeneratiivsed muutused
hepatotsüütides, tingituna erilisest sensibilisatsioonist klotrimasooli suhtes). Selline funktsionaalne
hüpertroofia on peale teraapia lõppu kiirelt pöörduv.
Neerupealiste paksenemine oli tingitud intensiivsemast rasvade ladestumisest zona reticularise ja
fasciculata piirkonda; parenhüümi kahjustust ei täheldatud. Ka see muutus on peale teraapia lõppu
pöörduv, kuid mitte nii kiiresti kui maksa muutused.
Mutageenne ja kantserogeenne toime
Teadaolev mutageensuse uuring on negatiivne, kuid pole piisav lõplikuks hinnanguks. Klotrimasooli
kantserogeense toime uuringuid pole läbi viidud.
c) Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal
Kuna mutageensustestid on tänaseni olnud negatiivsed, siis on tulemused ebapiisavad lõpliku hinnan-
gu andmiseks.
Klotrimasooli pole kartsinogeense toime osas uuritud.
Reproduktsioonitoksilisus
Teratogeensuse uurimisel manustati hiirtele, rottidele ja küülikutele oraalselt kuni 200 mg/kg ja rotti-
dele aplitseeriti vaginaalselt 100 mg/kg. Klotrimasool ei avaldanud siinjuures mingit toimet fertiilsu-
sele; substantsil pole embrüotoksilist ega teratogeenset toimet.
Senised kogemused pole andnud tõendeid klotrimasooli embrüotoksilise või vastavalt fetotoksilise
toime kohta lokaalsel kasutamisel rasedatel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Vaginaalsuposiidid
Tsetüülstearüülalkohol, tahke rasv, makrogool-20-glütseroolstearaat, polüakrüülhappe naatriumisool.

Kreem
Bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat, tsetüülstearüülalkohol, naatriumtsitraatdihüdraat,
oktüüldodekanool, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vaginaalsuposiidid on ühekaupa PVC fooliumist ribapakendis, mis on kiletatud polüetüleeniga ning
asetatud pappkarpi.
Kreem on alumiiniumtuubis ja omakorda pappkarbis.

Kombineeritud pakend sisaldab:
6 vaginaalsuposiiti vaginaalseks kasutamiseks ja 20 g kreemi kutaanseks kasutamiseks väliste sugu-
elundite piirkonnas.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld
Saksamaa
Tel: +49 (0) 521 8808 05

8. Müügiloa number

366201

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

19.10.2001/20.10.2006

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014