CALCIGRAN FORTE MINT

Toimeained: kaltsium+kolekaltsiferool

Ravimi vorm: närimistablett

Ravimi tugevus: 500mg+10mcg 60TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CALCIGRAN FORTE MINT ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Forte Mint närimistabletid sisaldavad kahte toimeainet: kaltsiumi ja D -vitamiini
3
(kolekaltsiferool), mis mõlemad on olulised ained luude moodustumises.
Calcigran Forte Mint tablette kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini puuduse vältimiseks ning raviks
eakatel ja lisaks ka spetsiifilisele osteoporoosi (luuhõrenemine) ravile.

2. Mida on vaja teada enne CALCIGRAN FORTE MINT võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTIDE
VÕTMIST

Ärge võtke Calcigran Forte Mint tablette
- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsiumi, D-vitamiini või Calcigran Forte Mint tableti mõne
koostisosa suhtes.
- kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres või uriinis.
- kui teil on neerukivitõbi.
- kui teil on kõrge D-vitamiini sisaldus veres.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Calcigran Forte Mint
- kui te olete pikaajalisel ravil. Palun pidage nõu oma arstiga.
-
kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või soodumus neerukivide tekkeks. Palun pidage nõu oma
arstiga.
- kui teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mille tõttu võib D-vitamiini tase teie organismis
tõusta). Palun pidage nõu oma arstiga.
- kui te olete osteoporoosi tõttu voodirežiimil. Palun pidage nõu oma arstiga.
- kui te tarvitate teisi D-vitamiini sisaldavaid preparaate. Täiendava kaltsiumi või D-vitamiini
manustamine peab toimuma arstliku järelevalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim
Kaltsiumkarbonaat võib vähendada samaaegselt manustatavate tetratsükliini sisaldavate ravimite
imendumist. Seetõttu tuleb tetratsükliini sisaldavaid ravimeid võtta vähemalt 2 tundi enne või 4...6
tundi pärast Calcigran Forte Mint tablettide võtmist.

Bisfosfonaate sisaldavaid ravimeid tuleb võtta vähemalt 1 tund enne Calcigran Forte Mint tablettide
võtmist .

Kaltsium võib vähendada levotüroksiini mõju. Sellepärast peaks Calcigran Forte Mint tablettide ja
levotüroksiini manustamise vahele jääma vähemalt neli tundi.

Kinoloon-antibiootikumide mõju võib nõrgeneda kui seda manustada koos kaltsiumiga. Kinoloon-
antibiootikume tuleb võtta kaks tundi enne või kuus tundi pärast Calcigran Forte Mint tablettide
võtmist.

Teised ravimid mis võivad mõjutada või olla mõjutatud Calcigran Forte Mint tablettidest on:
tiasiiddiureetikumid ja südameglükosiidid.

Calcigran Forte Mint tablettide kasutamine koos toidu ja joogiga
Calcigran Forte Mint tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal ei tohiks kaltsiumi ööpäevane kogus ületada 1500 mg ja D-vitamiini kogus 600 RÜ-d,
kuna üleannustamine võib põhjustada kõrvaltoimeid sündimata lapsele. Raseduse ajal võib Calcigran
Forte Mint tablette kasutada, kui rasedusega kaasneb kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte Mint tablette kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad
rinnapiima, mida tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toime olemasolu on
ebatõenäoline.

Oluline teave mõningate Calcigran Forte Mint koostisainete suhtes
Calcigran Forte Mint tabletid sisaldavad aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas. Seetõttu ei
tohi neid kasutada fenüülketonuuria (raske kaasasündinud haigus) korral.
Calcigran Forte Mint sisaldab abiainetena sorbitooli (E420), isomalti (E953) ja sahharoosi. Kui arst on
teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas CALCIGRAN FORTE MINT võtta

KUIDAS CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTE VÕTTA

Võtke Calcigran Forte Mint tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 tablett 2 korda ööpäevas. Tablette
võib närida või imeda.

Kui te võtate Calcigran Forte Mint tablette rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem Calcigran Forte Mint tablette kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti
või apteekri poole.

Kui te unustate Calcigran Forte Mint tablette võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Calcigran Forte Mint põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 100-st)
Suurte annuste puhul võib tekkida vere või uriini kaltsiumisisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 1000-st)
Kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)
Nahasügelus, lööve ja düspepsia. Piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnett'i sündroomiks ja
avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus
urineerimiseks, peavalu, söögiisu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või
nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas CALCIGRAN FORTE MINT säilitada

KUIDAS CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Calcigran Forte Mint tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran Forte Mint sisaldab
- Toimeained on:
- kaltsiumkarbonaat 1250 mg (võrdses koguses 500 mg kaltsiumiga),
- kolekaltsiferool (D -vitamiin) 400 RÜ (10 mikrogrammi).
3
- Abiained on sorbitool (E420), povidoon, isomalt (E953), maitselisand (rohemünt),
magneesiumstearaat, aspartaam (E951), rasvhapete mono- ja diglütseriidid, tokoferool, sahharoos,
modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja kolloidne
veevaba räni.

Kuidas Calcigran Forte Mint tabletid välja näevad ja pakendi sisu
Calcigran Forte Mint tabletid on valged ümarad närimistabletid.

Pakendis 120 või 180 närimistabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Takeda Pharma AS
* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

Tootjad:
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

või

Takeda Nycomed AS
Drammensveien 852
N-1372 Asker
Norra

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Belgia: Steovit D 500 mg/400 I.E., kauwtabletten met muntsmaak
3
Eesti: Calcigran Forte Mint
Soome: Calcichew D Forte Minttu
3

Saksamaa: Calcimagon-D3 Minze Kautabletten
Läti: Calcigran Forte Mint
Leedu: Calcigran Forte Mint
Luksemburg: Steovit D 500 mg/400 I.E., kauwtabletten met muntsmaak
3
Holland: Tacal®D3 500 mg/400 I.E munt
Norra: Calcigran Forte Spearmint
Poola: Orocal D3
Rootsi: Calcichew-D3 Spearmint

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013

* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
(käsimüügiravim*)

Calcigran Forte Mint, 500 mg/400 RÜ närimistabletid
Kaltsium, D -vitamiin
3


Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Calcigran Forte Mint tablette täpselt juhistele vastavalt.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Calcigran Forte Mint ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Calcigran Forte Mint tablettide võtmist
3.
Kuidas Calcigran Forte Mint tablette võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
Kuidas Calcigran Forte Mint tablette säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON CALCIGRAN FORTE MINT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Calcigran Forte Mint närimistabletid sisaldavad kahte toimeainet: kaltsiumi ja D -vitamiini
3
(kolekaltsiferool), mis mõlemad on olulised ained luude moodustumises.
Calcigran Forte Mint tablette kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini puuduse vältimiseks ning raviks
eakatel ja lisaks ka spetsiifilisele osteoporoosi (luuhõrenemine) ravile.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTIDE
VÕTMIST

Ärge võtke Calcigran Forte Mint tablette
- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsiumi, D-vitamiini või Calcigran Forte Mint’i mõne
koostisosa suhtes.
- kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres või uriinis.
- kui teil on neerukivitõbi.
- kui teil on kõrge D-vitamiini sisaldus veres.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Calcigran Forte Mint
- kui te olete pikaajalisel ravil. Palun pidage nõu oma arstiga.
-
kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või soodumus neerukivide tekkeks. Palun pidage nõu oma
arstiga.
- kui teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mille tõttu võib D-vitamiini tase teie organismis
tõusta). Palun pidage nõu oma arstiga.
- kui te olete osteoporoosi tõttu voodirežiimil. Palun pidage nõu oma arstiga.
- kui te tarvitate teisi D-vitamiini sisaldavaid preparaate. Täiendava kaltsiumi või D-vitamiini
manustamine peab toimuma arstliku järelevalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim

Kaltsiumkarbonaat võib vähendada samaaegselt manustatavate tetratsükliini sisaldavate ravimite
imendumist. Seetõttu tuleb tetratsükliini sisaldavaid ravimeid võtta vähemalt 2 tundi enne või 4...6
tundi pärast Calcigran Forte Mint tablettide võtmist.

Bisfosfonaate sisaldavaid ravimeid tuleb võtta vähemalt 1 tund enne Calcigran Forte Mint tablettide
võtmist .

Kaltsium võib vähendada levotüroksiini mõju. Sellepärast peaks Calcigran Forte Mint tablettide ja
levotüroksiini manustamise vahele jääma vähemalt neli tundi.

Kinoloon-antibiootikumide mõju võib nõrgeneda kui seda manustada koos kaltsiumiga. Kinoloon-
antibiootikume tuleb võtta kaks tundi enne või kuus tundi pärast Calcigran Forte Mint tablettide
võtmist.

Teised ravimid mis võivad mõjutada või olla mõjutatud Calcigran Forte Mint tablettidest on:
tiasiiddiureetikumid ja südameglükosiidid.

Calcigran Forte Mint tablettide kasutamine koos toidu ja joogiga
Calcigran Forte Mint tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal ei tohiks kaltsiumi ööpäevane kogus ületada 1500 mg ja D-vitamiini kogus 600 RÜ-d,
kuna üleannustamine võib põhjustada kõrvaltoimeid sündimata lapsele. Raseduse ajal võib Calcigran
Forte Mint tablette kasutada, kui rasedusega kaasneb kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte Mint tablette kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad
rinnapiima, mida tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toime olemasolu on
ebatõenäoline.

Oluline teave mõningate Calcigran Forte Mint koostisainete suhtes
Calcigran Forte Mint tabletid sisaldavad aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas. Seetõttu ei
tohi neid kasutada fenüülketonuuria (raske kaasasündinud haigus) korral.
Calcigran Forte Mint sisaldab abiainetena sorbitooli (E420), isomalti (E953) ja sahharoosi. Kui arst on
teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTE VÕTTA

Võtke Calcigran Forte Mint tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 tablett 2 korda ööpäevas. Tablette
võib närida või imeda.

Kui te võtate Calcigran Forte Mint tablette rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem Calcigran Forte Mint tablette kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti
või apteekri poole.

Kui te unustate Calcigran Forte Mint tablette võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim


4.
VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Calcigran Forte Mint põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 100-st)
Suurte annuste puhul võib tekkida vere või uriini kaltsiumisisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 1000-st)
Kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)
Nahasügelus, lööve ja düspepsia. Piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnett'i sündroomiks ja
avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus
urineerimiseks, peavalu, söögiisu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või
nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS CALCIGRAN FORTE MINT TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Calcigran Forte Mint tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6.
LISAINFO

Mida Calcigran Forte Mint sisaldab
- Toimeained on:
- kaltsiumkarbonaat 1250 mg (võrdses koguses 500 mg kaltsiumiga),
- kolekaltsiferool (D -vitamiin) 400 RÜ (10 mikrogrammi)
3
- Abiained on sorbitool (E420), povidoon, isomalt (E953), maitselisand (rohemünt),
magneesiumstearaat, aspartaam (E951), rasvhapete mono- ja diglütseriidid, tokoferool, sahharoos,
modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja kolloidne
veevaba räni.

Kuidas Calcigran Forte Mint tabletid välja näevad ja pakendi sisu
Calcigran Forte Mint tabletid on valged ümarad närimistabletid.

Pakendis 20, 30, 50, 60, 90 või 100 närimistabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravim
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

Tootjad:
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

või

Takeda Nycomed AS
Drammensveien 852
N-1372 Asker
Norra

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Belgia: Steovit D 500 mg/400 I.E., kauwtabletten met muntsmaak
3
Eesti: Calcigran Forte Mint
Soome: Calcichew D Forte Minttu
3

Saksamaa: Calcimagon-D3 Minze Kautabletten
Läti: Calcigran Forte Mint
Leedu: Calcigran Forte Mint
Luksemburg: Steovit D 500 mg/400 I.E., kauwtabletten met muntsmaak
3
Holland: Tacal® D3 500 mg/400 I.E munt
Norra: Calcigran Forte Spearmint
Poola: Orocal D3
Rootsi: Calcichew-D3 Spearmint

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013
* selgitus - 120 tk ja 180 tk pakendites - retseptiravimRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Calcigran Forte Mint, 500 mg/400 RÜ närimistabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Kaltsiumkarbonaati võrdses koguses 500 mg kaltsiumiga
Kontsentreeritud kolekaltsiferooli (pulbrina) võrdses koguses 400 RÜ (10 mikrogrammi)
kolekaltsiferooliga (vitamiin-D )
3
INN. Cholecalciferolum
Calcii carbonas

Abiained:
Aspartaam (E951)
Isomalt (E953)
Sorbitool (E420)
Sahharoos

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Närimistablett.

Valged ümarad kumerad katmata tabletid. Tablettidel võib olla väikseid plekke.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed