BROMHEXINE-GRINDEKS

Toimeained: broomheksiin

Ravimi vorm: siirup

Ravimi tugevus: 0,8mg 1ml 100ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BROMHEXINE-GRINDEKS ja milleks seda kasutatakse

Bromhexine-Grindeks on rögalahtisti, mis veeldab röga ja kergendab selle väljaköhimist.

2. Mida on vaja teada enne BROMHEXINE-GRINDEKS võtmist

Ärge võtke Bromhexine-Grindeksit
- kui te olete allergiline broomheksiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes.
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand.
- koos köharefleksi pärssivate köharavimitega (nt kodeiin), eriti enne magamaheitmist; selline
kombinatsioon takistab röga väljaköhimist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Bromhexine-Grindeksi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on nõrgestatud organism;
- kui teil on bronhiaalastma või bronhivalendiku mehhaaniline kitsenemine (raskendatud sekreedi
väljutamine bronhidest);
- kui teil on anamneesis mao- või kaksteistsõrmikuhaavand; broomheksiin ärritab seedetrakti
limaskesta, mistõttu tuleb ravimit manustada ettevaatlikkusega.
Tuleb arvesse võtta, et raske maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel on broomheksiini ja tema
metaboliitide eritamine organismist raskendatud.

Lapsed ja noorukid
See ravim ei sobi kasutamiseks alla 1-aasta vanustel lastel.

Muud ravimid ja Bromhexine-Grindeks
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Bromhexine-Grindeks soodustab antibiootikumide (erütromütsiin, tsefaleksiin) imendumist
kopsukoesse nende samaaegsel tarvitamisel.
Bromhexine-Grindeksit võib kasutada koos bronhilõõgastite ja südamepreparaatidega. Samaaegne
kasutamine mitmesuguste põletikuvastaste ja antireumaatiliste ravimitega (nt salitsülaatide,
fenüülbutasooni ja oksüfenüülbutasooniga) võib suurendada mao limaskesta ärritavat toimet.
Siirupi koostisesse kuuluv etanool võib muuta teiste ravimainete toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Broomheksiini kasutamise ohutus rasedatel naistel ei ole tõestatud, mistõttu on Bromhexine-
Grindeks raseduse ajal vastunäidustatud.
Broomheksiin eritub väikestes kogustes rinnapiima, mistõttu tuleb rinnaga toitmine ravimi
kasutamise ajaks lõpetada.
Rasedad ja imetavad naised peavad arvestama, et see ravim sisaldab etanooli (vt allpool).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Bromhexine-Grindeks ei mõjuta võimet juhtida transpordivahendeid või käsitseda mehhanisme.
Tuleb siiski arvesse võtta, et see ravim sisaldab etanooli, mis võib mõjutada võimet juhtida
transpordivahendeid või käsitseda mehhanisme.

Bromhexine-Grindeks sisaldab etanooli, sorbitooli (E 420) ja metüül-parahüdroksübensoaati
(E 218)
Üks mõõtlusikatäis (5 ml) siirupit sisaldab:
• 0,625 ml 96% etanooli, mis on kahjulik alkoholismi korral. Seda tuleb arvestada
rasedate või imetavate naiste, laste ja riskigruppide nagu maksafunktsiooni häiretega või
epilepsiaga patsientide puhul.
• 2 g sorbitooli (E 420). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne
selle ravimi kasutamist ühendust arstiga
• 5 mg metüül-parahüdroksübensoaati (E 218), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka
hilistüüpi).


3. Kuidas BROMHEXINE-GRINDEKS võtta

Kuidas Bromhexine-Grindeksit kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit võetakse suukaudselt 3 korda päevas söögikordadest sõltumatult.
1 mõõtlusikatäis ehk 5 ml siirupit sisaldab 4 mg broomheksiinvesinikkloriidi.

Siirupi ühekordne annus vastavalt patsiendi vanusele:

Patsiendi vanus
annus (mõõtlusikatäites)
Lapsed 1...2-aastased
½
2...6-aastased
½...1
6...14-aastased
1...2
Täiskasvanud ja noorukid alates 14. eluaastast 2...3

Ravitoime avaldub tavaliselt 2...5. manustamispäeval. Kui viie päeva jooksul sümptomid ei
leevendu või halvenevad, peab patsient pidama nõu oma arstiga, kes määrab edasise ravi.
See ravim ei sobi kasutamiseks alla 1-aasta vanustel lastel.

Kui teile tundub, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile.

Kui te võtate Bromhexine-Grindeksit rohkem kui ette nähtud
Siiani pole broomheksiini üleannustamise juhtumeid kirjeldatud. Üleannustamise kahtluse korral
pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate Bromhexine-Grindeksit võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tavaliselt talutakse Bromhexine-Grindeksit hästi.

Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil peaksid ilmnema
järgmised sümptomid:
• Hingamisraskused, huulte, keele või kõri turse, südame löögisageduse tõus, vererõhu
langus, naha sügelus või turse, lööve. Need võivad olla väga harva esineva (kuni ühel
inimesel 10 000-st) raske allergilise reaktsiooni, anafülaktilise šoki tunnusteks.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
• Allergilised reaktsioonid (naha- ja limaskestade lööve, näoturse, õhupuudus, palavik).
Allergiasümptomite avaldumisel tuleb ravi katkestada.
• Peavalu, pearinglus, higistamine (kaovad tavaliselt ravimi ärajätmisel).
• Isupuudus, iiveldus, valu ja ebamugavustunne kõhupiirkonnas.
• Lühiajaline aminotransferaaside tõus seerumis.

Tundlikel patsientidel võib broomheksiini sissehingamine tekitada mööduva köhahoo või
bronhospasmi.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas BROMHEXINE-GRINDEKS säilitada

Kuidas Bromhexine-Grindeksit säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Kõlblikkusaeg peale esmakordset avamist on 1 aasta.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bromhexine-Grindeks sisaldab
- Toimeaine on broomheksiinvesinikkloriid (Bromhexini hydrochloridum).
5 ml siirupit (1 mõõtlusikatäis) sisaldab 4 mg broomheksiinvesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on: metüül-parahüdroksübensoaat (E 218), sorbitool (E 420), etanool 96%,
levomentool, aniisiõli, piparmündiõli, ristiköömneõli, puhastatud vesi.

Kuidas Bromhexine-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu
Selge värvusetu või nõrga tooniga iseloomuliku lõhnaga vedelik.

100 ml siirupit klaaspudelis. Pudel koos patsiendi infolehega on pakitud kartongkarpi. Igas
pakendis on mõõtlusikas.

Müügiloa hoidja ja tootja
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:

AS GRINDEKS Eesti filiaal
Tondi 33, 11316 Tallinn
Tel.: 6120224
Faks: 6120331

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

BROMHEXINE - GRINDEKS, 4 mg/5 ml siirup

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

5 ml siirupit (1 mõõtlusikatäis) sisaldab 4 mg broomheksiinvesinikkloriidi.
INN Bromhexinum
.

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Üks mõõtlusikatäis (5 ml) sisaldab 5 mg metüül-parahüdroksübensoaati (E 218), 2 g
sorbitooli (E 420) ja 0,625 ml 96% etanooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Siirup.
Selge värvusetu või nõrga tooniga iseloomuliku lõhnaga vedelik.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed