BISACODYL-GRINDEKS

Toimeained: bisakodüül

Ravimi vorm: gastroresistentne tablett

Ravimi tugevus: 5mg 40TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BISACODYL-GRINDEKS ja milleks seda kasutatakse

BISACODYL-GRINDEKS on sünteetiline lahtisti, mis toimib otse käärsoole limaskestale, suurendab
käärsoole silelihaste peristaltilisi kontraktsioone ja põhjustab käärsoole tühjenemist.
Kui võtate ravimit päeval, saabub toime umbes 6 tunni jooksul, enne magamaminekut võtmisel aga
8...12 tunni jooksul.

Näidustus: Kõhukinnisuse lühiajaline ravi, kui kõhukinnisus ei ole korrigeeritav dieediga.

2. Mida on vaja teada enne BISACODYL-GRINDEKS võtmist

Ärge kasutage BISACODYL-GRINDEKS'it
• kui te olete allergiline (ülitundlik) bisakodüüli, ravimi ükskõik millise abiaine või teiste lahtistite
suhtes,
• kui teil on raskusi soole tühjendamisega soole mitteläbitavuse (iileuse) või sooleobstruktsiooni
tõttu,
• kui teil on ägedad maosooletraktihaigused nagu ussripikupõletik või päraku veritsus,
• kui teil on soolepõletik (peen- või jämesoole),
• kui teil on vee ja elektrolüütide ainevahetuse häired.

Ärge kasutage seda ravimit, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest. Kahtluse korral pidage enne
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga BISACODYL-GRINDEKS
Nagu teistegi lahtistite puhul tuleks vältida pikaajalist kasutamist (vt lõik 3). Pikaajaline kasutamine
võib viia harjumuse kujunemiseni.
BISACODYL-GRINDEKS’it tuleb kasutada ettevaatusega kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise all
kannatavatel patsientidel.
BISACODYL-GRINDEKS’it ei tohi võtta koos leeliseliste toodetega. Neid tooteid ei tohi kasutada ka
1 tund enne ja pärast ravimi manustamist.2
Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Naatriumvesinikkarbonaadi ja teiste antatsiidide, aluselise mineraalvee, piima ning H2-histamiini
retseptori blokaatorite (nt tsimetidiin, ranitidiin) samaaegne kasutamine võib vähendada tabletikatte
vastupidavust ja soodustada toimeaine liiga kiiret vabanemist, mis põhjustab mao- ja kaksteistsõrmiku
ärritust.
Bisakodüüli suurte annuste kasutamisel võib samaaegne diureetikumide (nt furosemiid) või adreno-
kortikosteroidide (nt prednisoloon) manustamine suurendada elektrolüütide tasakaalu häirete tekke
riski.

Kasutamine koos toidu ja joogiga
BISACODYL-GRINDEKS’i samaaegne kasutamine koos maomahla happelisust neutraliseerivate
leeliseliste toodetega (näiteks naatriumvesinikkarbonaat, leeliselised mineraalveed, piim) võib
põhjustada seedetrakti limaskesta põletikku.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada vaid arsti juhiste kohaselt.
Küsige oma arstilt informatsiooni BISACODYL-GRINDEKS'i kasutamise kohta imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
BISACODYL-GRINDEKS ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate BISACODYL- GRINDEKS'i koostisainete suhtes
BISACODYL-GRINDEKS'i tabletid sisaldavad sahharoosi ja laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma
arstiga.
Bisacodyl-Grindeks tabletid sisaldavad värvainet Sunset Yellow Lake FCF (E 110), mis võib
põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas BISACODYL-GRINDEKS võtta

KUIDAS BISACODYL-GRINDEKS'IT KASUTADA

BISACODYL-GRINDEKS'it võetakse suukaudselt enne magamaminekut.
Toit ei mõjuta imendumist.
Tabletid tuleb alla neelata tervelt ilma närimata.

Täiskasvanud: 1...3 tabletti (5...15 mg) ühekordse annusena.
Kui ravimi toime ei ole piisav, võtke järgmisel hommikul veel 1...2 tabletti (5...10 mg).
Üle 6-aastased lapsed: 1 tablett (5 mg) enne magamaminekut.
Alla 6-aastased lapsed: Ravimit ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, sest lapsel on raske tabletti ilma
närimata alla neelata.
BISACODYL-GRINDEKS’it ei tohi kasutada üle 5 päeva ilma kõhukinnisuse põhjust uurimata.

Kui te võtate BISACODYL-GRINDEKS’it rohkem kui ette nähtud
BISACODYL-GRINDEKS’i üleannustamine võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, ulatuslikku vee
ja elektrolüütide (eriti kaaliumi) kaotust, tekkida võib käärsoole atoonia.
Vajalik võib olla vedelike asendamine ja elektrolüütide tasakaaluhäire korrigeerimine. See on
iseäranis tähtis eakate ja noorte patsientide puhul.
Üleannustamise korral võtke kohe ühendust oma arstiga!

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka BISACODYL-GRINDEKS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

3
BISACODYL-GRINDEKS on üldiselt hästi talutav. Siiski võib esineda alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

Sage (esineb vähem kui ühel kasutajal 10-st):
- iiveldus
- kõhuvalu
- kõhukrambid

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel kasutajal 100-st):
- oksendamine
- ebamugavustunne kõhus
- veriroe (harilikult kergekujuline ja mööduv)

Harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st):
- allergilised
reaktsioonid

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- dehüdratsioon
- koliit (jämesoole põletik, mis põhjustab kõhuvalu või kõhulahtisust)
- tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada näo või kõri turset, hingamisraskusi,
peapööritust. Tõsiste allergiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja
pöörduda koheselt arsti poole!

Pikaajaline ravimi kasutamine võib eriti eakatel patsientidel põhjustada ulatuslikku vee- ja
elektrolüütide kaotust, nõrkust, koordinatsioonihäireid ja vererõhu langust, samuti võib tekkida
käärsoole atoonia.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas BISACODYL-GRINDEKS säilitada

KUIDAS BISACODYL-GRINDEKSIT SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage BISACODYL-GRINDEKS'it pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida BISACODYL-GRINDEKS sisaldab
- Toimeaine on bisakodüül (Bisacodylum).
Üks gastroresistentne tablett sisaldab 5 mg bisakodüüli.
- Abiained on:
Tablett: Sahharoos, laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, talk, kaltsiumstearaat, metüültselluloos,
polüsorbaat 80;
Tableti polümeerikate: Metakrüülhappe-etüülakrülaatkopolümeer, talk, titaandioksiid (E 171),
trietüültsitraat, värvaine Sunset Yellow Lake FCF (E 110).

Kuidas BISACODYL-GRINDEKS välja näeb ja pakendi sisu
Heleoranžid ümarad kaetud kaksikkumerad tabletid. Tablett murdepinnal valge värvusega.
10 gastroresistentset tabletti blisterpakendis. 4 blisterpakendit pappkarbis.

4

Müügiloa hoidja ja tootja:
AS GRINDEKS.
Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@ grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Grindeks Eesti filiaal
Tondi 33,11316 Tallinn.
Telefon: 612 02 24
Faks: 612 0331

Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2011.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

BISACODYL-GRINDEKS, 5 mg gastroresistentsed tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 5 mg bisakodüüli.
INN Bisacodylum
Abiained: iga tablett sisaldab19,3 mg sahharoosi ja 81 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett.
Heleoranžid ümarad kaetud kaksikkumerad tabletid. Tablett murdepinnal valge värvusega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõhukinnisuse lühiajaline ravi, kui kõhukinnisus ei ole korrigeeritav dieediga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Bisacodyl-Grindeks'it manustatakse enne magamaminekut. Toit ei mõjuta imendumist.
Tabletid tuleb alla neelata tervelt ilma närimata!
Täiskasvanud: 1...3 tabletti (5...15 mg) ühekordse annusena.
Kui ravimi toime ei ole piisav, võtta järgmisel hommikul veel 1...2 tabletti (5...10 mg).
Üle 6-aastased lapsed: 1 tablett (5 mg) enne magamaminekut.
Alla 6-aastased lapsed: Ravimit ei ole tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, sest lapsel on raske tabletti
ilma närimata alla neelata.

Ravi kestus. Bisacodyl-Grindeks'it ei tohi kasutada kauem kui 5 päeva, ilma kõhukinnisuse põhjust
uurimata (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus bisakodüüli või ravimi ükskõik millise abiaine või teiste lahtistite suhtes,
- iileus,

- sooleobstruktsioon,
- ägedad maosooletrakti haigused nt apenditsiit,
- ägedad põletikulised soolehaigused,
- anaalfissuurid või limaskestakahjustusega haavandiline proktiit,
- vee ja elektrolüütide ainevahetuse häirete korral.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Bisacodyl-Grindeks'it ei tohi võtta koos leeliseliste toodetega. Neid tooteid ei tohi kasutada ka 1 tund
enne ja pärast ravimi manustamist.
Bisacodyl-Grindeks'it tuleb kasutada ettevaatusega kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral.

2
Nagu teistegi lahtistite puhul tuleks vältida pikaajalist kasutamist. Pikaajaline kasutamine võib viia
harjumuse kujunemiseni.
Bisakodüüli liigse manustamise tagajärjel võib väheneda kaaliumisisaldus seerumis, samuti võib
tekkida vedeliku ja elektrolüütide kaotus.
Defekatsiooni ajal on kirjeldatud pearinglust ja/või minestust, mille näol on tegemist defekatsiooniga
kaasneva minestusega (ehk defekatsiooniga kaasnevast pingutusest tingitud minestusega) või
vasovagaalse reaktsiooniga kõhuvalule, mis võib olla seotud kõhukinnisusega, mis tingis lahtistite
kasutamise.
Üksikjuhtudel on bisakodüüli manustamise järgselt kirjeldatud kõhuvalu ja verist kõhulahtisust.
Mõnede juhtude puhul on kindlaks tehtud seos soolelimaskesta isheemiaga.
Bisakodüüli sage manustamine eakatele patsientidele võib seoses elektrolüütide kaotusega viia
asteenia süvenemiseni ning põhjustada ortostaatilist hüpotensiooni ja koordinatsioonihäireid.

Bisacodyl-Grindeks sisaldab sahharoosi ja laktoosi. Patsiendid, kellel esinevad sellised harvaesinevad
pärilikud haigused nagu fruktoosi ja/või galaktoosi talumatus, laktaasi vaegus, glükoosi-galaktoosi
imendumishäire või sahharoosi-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Bisacodyl-Grindeks tabletid sisaldavad värvainet Sunset Yellow Lake FCF (E 110), mis võib
põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Naatriumvesinikkarbonaadi ja teiste antatsiidide, aluselise mineraalvee, piima ning H2-
histamiiniretseptori blokaatorite (näiteks tsimetidiin, ranitidiin) samaaegne kasutamine võib
vähendada tabletikatte vastupidavust ja soodustada toimeaine liiga kiiret vabanemist, mis põhjustab
mao- ja kaksteistsõrmiku ärritust.
Bisakodüüli suurte annuste kasutamisel võib samaaegne diureetikumide või adreno-kortikosteroidide
manustamine suurendada elektrolüütide tasakaalu häirete tekke riski.
Elektrolüütide tasakaalu häired võivad suurendada tundlikkust südameglükosiidide suhtes.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Bisakodüülil ei ole mutageenset ega embrüotoksilist toimet. Siiski ei ole bisakodüüli ohutust raseduse
ja imetamise ajal uuritud. Seetõttu tuleb ravimit raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid siis, kui ravis
saadav kasu kaalub üles raviga kaasnevad riskid.
Kuna ravimi imendumine soolest on peaaegu olematu, ei ole tõenäoline, et see eritub rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Bisakodüül ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud vastavalt MedDRA süsteemi organite klassifikatsioonile ja MedDRA
esinemissageduse konventsioonile: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1 /1000
kuni < 1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel).

Esineda võivad alljärgnevad kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired
Harva: ülitundlikkusreaktsioonid
Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem

Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata: dehüdratsioon


3
Seedetrakti häired
Sageli: iiveldus, kõhuvalu, kõhukrambid
Aeg-ajalt: oksendamine, veriroe, ebamugavustunne kõhus
Teadmata: koliit

Pikaajaline kasutamine võib põhjustada kõhulahtisust, millega kaasneb ulatuslik vee- ja elektrolüütide
(eriti kaaliumi) kaotus, nõrkus, koordinatsioonihäireid ja hüpotensioon.
Kõrvaltoimed esinevad sagedamini eakatel patsientidel. Lisaks võib ravimi pikaajaline kasutamine
põhjustada käärsoole atooniat.

4.9. Üleannustamine

Bisakodüüli üleannustamine võib põhjustada rasket kõhulahtisust, ulatuslikku vee ja elektrolüütide
(eriti kaaliumi) kaotust, tekkida võib käärsoole atoonia.
Spetsiifilist antidooti ei ole. Vajalik võib olla vedelike asendamine ja elektrolüütide tasakaaluhäire
korrigeerimine. See on iseäranis tähtis eakate ja noorte patsientide puhul. Teatud määral võib abi saada
spasmolüütikumide manustamisest.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: lahtistid; ATC-kood: A06AB02

Bisakodüül on sünteetiline lahtisti, mis stimuleerib käärsoole peristaltikat, põhjustades selle
tühjenemist. Kokkupuutel käärsoole limaskestaga stimuleerib bisakodüül tundenärvilõpmeid, tekitades
parasümpaatilisi reflekse, mis põhjustavad käärsoole silelihaste peristaltiliste kontraktsioonide
tugevnemist. Ravim põhjustab vedelike ja ioonide kuhjumist käärsooles, mis suurendab lahtistavat
toimet. Bisakodüül põhjustab seedetrakti füsioloogilist ja regulaarset tühjenemist, sealhulgas
patsientidel, kes on varem kasutanud teistesse ravimrühmadesse kuuluvaid lahtisteid. Pikaajalist ravi
vajava kroonilise kõhukinnisuse korral ei ole täheldatud harjumuse kujunemist.
Kui ravimit kasutatakse päeval, saabub toime umbes 6 tunni jooksul, enne magamaminekut
kasutamisel aga 8...12 tunni jooksul.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist muudetakse bisakodüül aktiivseks metaboliidiks bis-(p-
hüdroksüfenüül)püridüül-2-metaaniks, mis jõuab käärsoolde ilma mujal imendumata. Seetõttu esineb
vaid paikne toime.
Bisakodüül eritub peamisel väljaheitega. Ravimi väike imendunud kogus elimineeritakse neerude
kaudu glükuroniidina.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ravim ei ole toksiline. Pärast ühekordset suukaudset manustamist hiirtele oli DL50 10 000 mg/kg.
Pärast bisakodüüli 20 mg/kg pikaajalist kasutamist (kuni 3 kuud) rottidel ei ole täheldatud perifeersete
vererakkude arvu muutust, maksa- ja neerukahjustust ning siseorganite olulisi patohistoloogilisi
muutusi.
Üheski uuringus ei esinenud bisakodüüli kasutamisel embrüotoksilisi või teratogeenseid toimeid ega
allergilisi reaktsioone.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

4
Tablett:
Sahharoos
Laktoosmonohüdraat
Kartulitärklis
Talk
Kaltsiumstearaat
Metüültselluloos
Polüsorbaat 80.

Tableti polümeerikate:
Metakrüülhappe-etüülakrülaatkopolümeer
Talk
Titaandioksiid (E 171)
Trietüültsitraat
Värvaine Sunset Yellow Lake FCF (E 110)

6.2. Sobimatus

Bisakodüüli hüdrolüüsil leeliselises keskkonnas tekivad seedetrakti limaskesta ärritavad ained.
Antatsiidid ja H2-retseptori blokaatorid (näiteks tsimetidiin, ranitidiin) võivad soodustada tabletikatte
liiga kiiret lagunemist ja toimeaine liiga kiiret vabanemist, mis põhjustab mao ja kaksteistsõrmiku
ärritust.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 gastroresistentset tabletti blisterpakendis.
4 blisterpakendit pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@ grindeks.lv

8. Müügiloa number

252299

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev


5
9.04.1999

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

07/2010

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2011