BENZOTAL

Toimeained: bensüülbensoaat

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 200mg 1g 30g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BENZOTAL ja milleks seda kasutatakse

Benzotal salv on paikselt kasutatav nahaparasiitide vastane preparaat, mida kasutatakse
sügeliste raviks.

2. Mida on vaja teada enne BENZOTAL võtmist

Ärge kasutage Benzotali:
- kui olete bensüülbensoaadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma, limaskestadele või vigastatud
nahale.

Ülitundlikkuse väljaselgitamiseks on soovitatav eelnevalt väikese koguse salviga määrata
naha tundlikkus preparaadi suhtes.


Muud ravimid ja Benzotal
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ajal võib salvi kasutada. Ravi vajadusel imetamise perioodil tuleb rinnaga toitmine
katkestada, pärast salvi mahapesemist võib rinnaga toitmist jätkata. Enne ravimi kasutamist
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Benzotal ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Benzotal
sisaldab
bronopoli,
metüülparahüdroksübensoaati
(E
218)
ja
propüülparahüdroksübensoaati (E 216)
Bronopol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).
Metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat võivad tekitada allergilisi
reaktsioone (ka hilistüüpi).

3. Kuidas BENZOTAL võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Esmakordsel kasutamisel suruge tuubi avamiseks kork tagurpidi vastu tuubi otsas olevat
fooliumkilet.

Korraga määritakse nahale 10...15 g salvi. Salv kantakse eelnevalt pestud nahale ning
hõõrutakse naha sisse. Esmalt määritakse salvi käelabadele, käsivartele, seejärel teistele
kehaosadele alanevas järjekorras. Kõige lõpuks määritakse salvi jalgadele, jalataldadele ning
varbavahedesse. Lastel kaetakse salviga kogu nahapind, täiskasvanutel jäetakse katmata nägu
ja peanahk. Õrna nahaga kohtades (kubemepiirkond, suguelundid, rinnanäärmed), samuti
ekseemi (punetava ja sageli leemendava mittenakkava lööbe) ja nahapõletiku korral tuleb
salvi määrida ettevaatlikult, jättes selle naha sisse hõõrumata.
Pärast salvi kasutamist ei tohi 3 tunni jooksul käsi pesta. Pärast igakordset kätepesu tuleb käsi
uuesti salviga määrida. Kogu keha tohib pesta alles 3 päeva möödumisel. On oluline, et pärast
salvi kasutamist kasutataks puhast ihu- ja voodipesu ning puhtaid rõivaid.
Salvi määritakse nahale 4 korda 2 nädala jooksul (3...4 päeva tagant). Ravikuuriks kulub
keskmiselt 60...90 g salvi (2...3 tuubi).
Benzotal on ainult välispidiseks kasutamiseks! Mitte alla neelata!

Kui te kasutate Benzotali rohkem kui ette nähtud
Väga suure koguse salvi pealemäärimise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutusseisund
(krambid) ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha
pesta, vajadusel manustada krambivastast ravimit.
Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti
poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui peaksite kogemata Benzotali alla neelama
Salvi juhusliku allaneelamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutusseisund (krambid)
ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha pesta,
vajadusel manustada krambivastast ravimit. Salvi juhusliku allaneelamise korral teha
võimalusel korduvalt maoloputust ning takistada aktiivsöega salvi imendumist seedetraktist.
Salvi juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti
juurde kaasa.

Kui te unustate Benzotali kasutada
Kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes
järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Benzotali kasutamise enne ravikuuri lõppu, siis võib ravi osutuda
ebaefektiivseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Paiksed kõrvaltoimed. Salvi hõõrumisel naha sisse võib tekkida kipitustunne, mis kaob mõne
minuti möödumisel. Naha ülitundlikkuse korral võib Benzotali kasutamisel tekkida
nahaärritus või põletustunne. Kõrvaltoimete püsimisel peab ravi katkestama ning salvi nahalt
maha pesema.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas BENZOTAL säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Benzotal sisaldab
- Toimeaine on bensüülbensoaat (Benzylis benzoas).
- Teised
koostisosad
on
polüsorbaat
80,
karbomeer,
naatriumhüdroksiid,
metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216), bronopol
ja puhastatud vesi.

Kuidas Benzotal välja näeb ja pakendi sisu
Valge või peaaegu valge värvusega spetsiifilise lõhnaga salv.
30 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.

Müügiloa hoidja
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

Tootjad
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal
Tondi 33, 11316 Tallinn
Tel.: +372 6120224,
Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Benzotal, 200 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 200 mg bensüülbensoaati.
INN. Benzylis benzoas.

Teadaolevat toimet omavad abiained: metüülparahüdroksübensoaat (E 218), bronopol,
propüülparahüdroksübensoaat (E 216).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Valge või peaaegu valge värvusega spetsiifilise lõhnaga salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sügelised.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Korraga määritakse nahale 10...15 g salvi. Lastel kaetakse salviga kogu nahapind,
täiskasvanul jäetakse katmata nägu ja peanahk.
Salv kantakse eelnevalt pestud nahale ning hõõrutakse naha sisse. Esmalt määritakse salvi
käelabadele, käsivartele ja teistele kehaosadele alanevas järjekorras. Kõige lõpuks määritakse
salvi jalgadele, jalataldadele ning varbavahedesse. Õrna nahaga kohtades (kubemepiirkond,
genitaalid, rinnanäärmed), samuti ekseemi, dermatiidi või püodermia korral tuleb salvi
määrida ettevaatlikult, jättes selle naha sisse hõõrumata.
Pärast salvi kasutamist ei tohi 3 tunni jooksul käsi pesta. Pärast igakordset kätepesu tuleb
käsi uuesti salviga määrida. Kogu keha tohib pesta alles 3 päeva möödumisel. On oluline, et
pärast salvi kasutamist kasutataks puhast ihu- ja voodipesu ning rõivaid.
Salvi määritakse nahale 4 korda 2 nädala jooksul 3...4 päeva tagant. Ravikuuriks kulub
keskmiselt 60…90 g salvi.

Kutaanseks kasutamiseks.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma, limaskestadele või vigastatud
nahale.

Ülitundlikkuse väljaselgitamiseks on soovitatav eelnevalt väikese koguse salviga määrata
naha tundlikkus preparaadi suhtes.

See ravim sisaldab bronopoli, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt
kontaktdermatiiti), metüülparahüdroksübensoaati (E 218) ja propüülparahüdroksübensoaati
(E 216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib salvi kasutada. Ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine katkestada, pärast
salvi mahapesemist võib rinnaga toitmist jätkata.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Salvi hõõrumisel naha sisse võib tekkida kipitustunne, mis kaob mõne minuti möödumisel.
Kui kipitustunne ei kao, tuleb salv nahalt maha pesta. Võivad tekkida allergilised
nahareaktsioonid nagu nahaärritus, põletustunne. Naha tundlikkus on suurenenud eriti
kratsitud pindadel ja genitaalidel. Vahel võib tekkida kontaktdermatiit.


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Salvi juhusliku allaneelamise või väga suure koguse salvi pealemäärimise korral võib tekkida
kesknärvisüsteemi erutusseisund (krambid) ja/või uriini retentsioon. Ravi on
sümptomaatiline. Salv tuleb nahalt maha pesta, salvi allaneelamise korral teha maoloputust
aktiivsöega. Vajadusel manustada krambivastast ravimit.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained, k.a. sügelistevastased ained;
ATC-kood: P03AX01
Bensüülbensoaat on bensoehappe bensüülester. Bensüülbensoaat toimib valikuliselt
sügelislesta (Acarus scabiei) - tungib läbi sügelislesta kitiinkatte ja kuhjub toksilistes
kontsentratsioonides sügelislesta organismis, põhjustades sellega täiskasvanud sügelislesta
hukkumise. Ei toimi sügelislesta munadesse. Bensüülbensoaat on ka nõrga anesteseeriva
toimega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Paiksel manustamisel tungib bensüülbensoaat epidermise pealmistesse kihtidesse, ei imendu
verre.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Polüsorbaat 80
Karbomeer
Naatriumhüdroksiid
Metüülparahüdroksübensoaat (E 218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E 216)
Bronopol
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

30 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine


Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

8. Müügiloa number

115195

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE
MÜÜGILOA
VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA
UUENDAMISE
KUUPÄEV

07.11.1995/28.02.2011


TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014