AXASTROL

Toimeained: anastrosool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AXASTROL ja milleks seda kasutatakse

Axastrol sisaldab toimeainena anastrosooli, mis kuulub ainete hulka, mida nimetatakse aromataasi
inhibiitoriteks. Axastrol'i kasutatakse rinnanäärmevähi ravis menopausi läbinud naistel.

Axastrol lõhustab hormooni nimega östrogeen, mida toodab keha. Selleks blokeerib ravim aromataasi
nimelise ensüümi.

2. Mida on vaja teada enne AXASTROL võtmist

Ärge kasutage Axastrol'i:
- kui olete anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui te olete rase või kui te toidate last rinnaga (vt lõik "Rasedus ja imetamine").

Ärge kasutage Axastrol'i kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage enne Axastrol’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Axastrol’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui te olete veel fertiilses eas naine ega ole jõudnud menopausi.
- kui te kasutate tamoksifeeni või östrogeeni sisaldavaid ravimeid (vt lõik “Muud ravimid ja
Axastrol”).
- kui teil on kunagi olnud seisund, mis avaldab mõju luude tugevusele (osteoporoos).
- kui teil on probleeme maksa või neerudega.


Kui te ei tea, kas mõni ülaltoodud punktidest puudutab teid, pidage enne Axastrol’i kasutamist nõu
oma arsti või apteekriga.

Kui te lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Axastrol’i.

Lapsed ja noorukid
Axastrol’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel, kuna andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta on
ebapiisavad.

Muud ravimid ja Axastrol
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ning ravimtaimedel põhinevad ravimid.
Need võivad mõjutada Axastrol’i toimet ning Axastrol võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Ärge kasutage Axastrol’i, kui te juba kasutate mõnda järgmistest ravimitest:
-
teatud rinnanäärmevähi raviks kasutatavad ravimid (selektiivsed östrogeeni retseptori
modulaatorid), nt tamoksifeeni sisaldavad ravimid. Need ravimid võivad vähendada Axastrol’i
mõju.
-
östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi (HAR).
Kui ülaltoodu puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:
-
ravimid, mille kohta kasutatakse nimetust “LHRH analoog”. Nendeks on gonadoreliin,
busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi,
teatud naistehaiguste ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine
Axastrol’i ei tohi kasutada raseduse ega imetamise ajal. Kui te olete rasestunud, lõpetage Axastrol’i
kasutamine ja pidage nõu oma arstiga.
Küsige oma arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguse ravimi kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Axastrol ei tohiks mõjutada autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. Siiski võib aeg-ajalt
tekkida Axastrol'i kasutamisel nõrkus või unisus. Sellisel juhul pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Axastrol sisaldab laktoosi
Axastrol sisaldab laktoosi, mis on teatud liiki suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas AXASTROL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

- Tavaline annus on üks tablett üks kord päevas.
- Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal.
- Tablett tuleb neelata tervena alla koos veega.
- Axastrol’i võib võtta koos toiduga või ilma toiduta.

Kasutage Axastrol’i nii kaua, kui arst teile seda määrab. See on pikaajaline ravi ning tihti kasutatakse
seda mitmed aastad.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Axastrol’i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel.

Kui te kasutate Axastrol’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud Axastrol’i ettenähtust rohkem, pidage viivitamatult nõu arstiga.

Kui te unustate Axastrol’i kasutada
Kui te olete unustanud annuse võtta, siis lihtsalt võtke oma järgmine annus õigel ajal.
Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samal ajal), kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Axastrol’i kasutamise
Ravi võib katkestada ainult arsti korraldusel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb enam kui ühel kasutajal 10-st):
- peavalu
- kuumahood
- haiglane enesetunne (iiveldus)
- nahalööve
- liigesevalu või -kangus
- liigesepõletik (artriit)
- nõrkus
- luuhõrenemine (osteoporoos).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1...10-l kasutajal 100-st):
- söögiisu kaotus
- rasvainete, nn kolesterooli, taseme tõus või kõrge tase teie veres; seda saab kindlaks teha
vereanalüüsi abil
- unisus
- karpaalkanali sündroom (torkimistunne, valu, külmus, nõrkus labakäe osades)
- kõhulahtisus
- oksendamine
- muutused vereanalüüside tulemustes, mis näitavad, kui hästi töötab teie maks
- juuste hõrenemine (juuste väljalangemine)
- allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid, sh näol, huultel või keelel
- luuvalu
- lihasvalu
- tupekuivus
- tupeverejooks (tavaliselt mõnel esimesel ravinädalal - kui verejooks kestab kauem, rääkige
sellest oma arstile).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1...10-l kasutajal 1000-st):
- muutused spetsiaalsete vereanalüüside tulemustes, mis näitavad, kui hästi töötab teie maks
(gamma-GT ja bilirubiin)
- maksapõletik (hepatiit)
- lööve või nõgestõbi
- päästiksõrm (seisund, mille korral teie sõrm või pöial lukustub painutatud asendisse)
- hüperkaltseemia (koos kõrvalkilpnäärme hormooni taseme tõusuga või ilma).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1...10-l kasutajal 10 000-st):
-
harvaesinev nahapõletik, mille puhul võivad esineda punased laigud või villid
- ülitundlikkusest põhjustatud nahalööve (allergiline või anafülaktiline reaktsioon)
- väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha punase või purpurse värvuse. Väga harva
võivad tekkida liigeste-, kõhu- ja neeruvalu nähud; see on tuntud kui “Henoch-Schönleini
purpur.”

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):
- äärmiselt raske nahareaktsioon haavandite või villidega nahal; see on tuntud kui „Stevensi-
Johnsoni sündroom“
- allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon koos kõri tursega, mis võib põhjustada neelamis- või
hingamisraskust; seda nimetatakse angioödeemiks.
Kui teil tekib mõni loetletud kõrvaltoimetest, kutsuge kiirabi või pöörduge otsekohe arsti poole, sest te
võite vajada kiiret arstiabi.

Toime luudele
Axastrol vähendab teie kehas östrogeeni nimelise hormooni sisaldust. See võib vähendada teie luude
mineraalisisaldust. Teie luud võivad muutuda hapramaks ning luumurde võib rohkem tekkida. Teie
arst saab luumurdude riski vähendada vastavalt ravijuhistele, kus on kirjas, kuidas menopausi läbinud
naiste luude tervist hoida. Palun rääkige oma arstiga riskidest ja ravivõimalustest.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AXASTROL säilitada

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke oma tablette turvalises kohas,
kus lapsed neid ei näe ega saa kätte. Teie tabletid võivad olla neile ohtlikud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke oma tablette originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Axastrol sisaldab
-
Toimeaine on anastrosool. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
-
Teised koostisosad on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon (K30), mikrokristalliline tselluloos pH 102,
naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572), talk.
Tableti polümeerkate: hüpromelloos 5cp (E464), makrogool 400, titaandioksiid (E171), talk.

Kuidas Axastrol välja näeb ja pakendi sisu
Valged, ümmargused, ligikaudu 6,6 mm diameetriga õhukese polümeerikattega tabletid.

10 või 14 tabletti blisterpakendis.
Pakendi suurused:
20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 ja 300 tabletti pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
AS GRINDEKS.
Krustpils 53, Rīga
LV-1057
Läti

Tootja
Remedica Ltd.
Limassol Industrial Estate
P.O Box 51706
CY-3508 Limassol
Küpros

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Ungari
AXASTROL® 1 mg filmtabletta
Läti
AXASTROL® 1 mg apvalkotās tabletes
Leedu
AXASTROL® 1 mg plėvele dengtos tabletės
Eesti
AXASTROL® 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Rumeenia
AXASTROL® 1 mg comprimate filmate
Poola
AXASTROL® 1 mg, tabletki powlekane

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

AXASTROL, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
INN. Anastrozolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 65 mg laktoosmonohüdraati (vt lõik 4.4).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valged, ümmargused, ligikaudu 6,6 mm diameetriga õhukese polümeerikattega tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kaugelearenenud östrogeenretseptor-positiivse rinnanäärmevähi ravi postmenopausis naistel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Axastroli soovitatav annus täiskasvanutele, sh eakatele on üks 1 mg tablett üks kord ööpäevas.

Patsientide erirühmad

Lapsed
AXASTROL'i ei soovitata lastel ja noorukitel kasutada ohutuse ja efektiivsuse ebapiisavate andmete
tõttu (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Neerukahjustus
Kerge või mõõduka neerukahjustuse korral ei ole soovitatav annust muuta. Raske neerukahjustusega
patsientidele AXASTROL'i manustamisel peab olema ettevaatlik (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus
Kerge maksahaiguse korral ei ole soovitatav annust muuta. Mõõduka kuni raske maksakahjustusega
patsientide ravimisel on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4).

Axastrol on suukaudseks manustamiseks.

4.3. Vastunäidustused

Rasedad või imetavad naised.
Ülitundlikkus anastrosooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldine
AXASTROL'i ei tohi kasutada premenopausis naistel. Kui patsiendi menopausaalse staatuse kohta
esineb kahtlusi, tuleb see kindlaks määrata biokeemiliselt (luteiniseeriva hormooni [LH], folliikuleid
stimuleeriva hormooni [FSH] ja/või östradiooli sisalduse järgi). Puuduvad andmed, mis toetaksid
AXASTROL'i kasutamist koos LHRH analoogidega.

Tamoksifeeni või östrogeeni sisaldava ravi samaaegset kasutamist koos AXASTROL'iga tuleb
vältida, sest see võib vähendada viimase farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

Toime luu mineraalsele tihedusele
Kuna AXASTROL langetab tsirkuleerivate östrogeenide taset, võib see põhjustada luu mineraalse
tiheduse vähenemist, mille võimalik tagajärg on luumurruriski suurenemine (vt lõik 4.8).

Osteoporoosi või selle tekkeriskiga naistel tuleb enne ravi alustamist ja ravi ajal regulaarselt mõõta luu
mineraalset tihedust. Vajadusel alustada osteoporoosi ravi või profülaktikat ja patsienti hoolikalt
jälgida. Spetsiifilise ravi, nt bisfosfonaatide, kasutamine võib peatada AXASTROL’ist tingitud
luumassi edasise vähenemise postmenopausis naistel ning selle kasutamist võib kaaluda (vt lõik 4.8).

Maksakahjustus
AXASTROL’i kasutamist ei ole uuritud rinnanäärmevähiga patsientidel, kellel esineb mõõdukas või
raske maksakahjustus. Maksakahjustusega patsientidel võib suureneda anastrosooli ekspositsioon (vt
lõik 5.2).
AXASTROL’i manustamisel mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidele peab olema
ettevaatlik (vt lõik 4.2). Ravi peab iga patsiendi puhul lähtuma kasu ja riski hinnangust.

Neerukahjustus
AXASTROL’i kasutamist ei ole uuritud rinnanäärmevähiga patsientidel, kellel esineb raske
neerukahjustus. Raske neerukahjustusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus <30 ml/min) ei
ole suurenenud anastrosooli ekspositsioon (vt lõik 5.2); raske neerukahjustusega patsientidele
AXASTROL’i manustamisel peab olema ettevaatlik (vt lõik 4.2).

Lapsed
AXASTROL’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise
tõttu (vt lõik 5.1).

AXASTROL’i ei tohi kasutada kasvuhormooni puudulikkusega poistel lisanduvalt kasvuhormoon-
ravile. Pivotaalses kliinilises uuringus ei näidatud efektiivsust ega tõestatud ohutust (vt lõik 5.1). Kuna
anastrosool alandab östradiooli taset, ei tohi AXASTROL’i kasutada kasvuhormooni puudulikkusega
tütarlastel kasvuhormoon-ravile lisaks. Lastel ja noorukitel puuduvad pikaajalised ohutusandmed.

Ülitundlikkus laktoosi suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktoositalumatus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Anastrosool inhibeerib in vitro CYP ensüüme 1A2, 2C8/9 ja 3A4. Kliinilised uuringud antipüriini ja
varfariiniga on näidanud, et anastrosooli 1 mg annus ei inhibeerinud oluliselt antipüriini ning R- ja
S-varfariini metabolismi, mis näitab, et AXASTROL’i manustamine koos teiste ravimpreparaatidega
ei vii tõenäoliselt CYP ensüümide poolt vahendatavate kliiniliselt oluliste koostoimete tekkeni.

Anastrosooli metabolismi vahendavaid ensüüme ei ole kindlaks tehtud. CYP ensüümide nõrk
mittespetsiifiline inhibiitor tsimetidiin ei mõjutanud anastrosooli plasmakontsentratsiooni. Tugevate
CYP inhibiitorite toime on teadmata.

Kliiniliste uuringute ohutuse andmebaasis ei leidunud tõendeid kliiniliselt oluliste koostoimete kohta
AXASTROL'iga ravitud patsientidel, kes said ka teisi sageli kasutatavaid ravimeid. Bisfosfonaatidega
koosmanustamisel ei ole kirjeldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid (vt lõik 5.1).

Tamoksifeeni või östrogeeni sisaldava ravi samaaegset kasutamist koos AXASTROL'iga tuleb
vältida, sest see võib vähendada viimase farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad andmed AXASTROL'i kasutamise kohta rasedatel naistel. Loomkatsetes on ilmnenud
reproduktsioonitoksilisus (vt lõik 5.3). AXASTROL on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine
Puuduvad andmed AXASTROL’i kasutamise kohta imetamise ajal. AXASTROL on rinnaga toitmise
ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus
AXASTROL'i toimet inimeste fertiilsusele ei ole uuritud. Loomkatsetes on ilmnenud
reproduktsioonitoksilisus (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

AXASTROL'il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Anastrosooli kasutamisel on siiski täheldatud jõuetust ja unisust ning selliste nähtude püsides tuleb
autojuhtimisel või masinate käsitsemisel olla ettevaatlik.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevas tabelis on toodud kliinilistest uuringutest, turuletulekujärgsetest uuringutest või
spontaansete teadete põhjal saadud kõrvaltoimed. Kui ei ole toodud muud täpsustust, tulenevad
järgnevad kõrvaltoimete esinemissagedused laiaulatuslikust III faasi uuringust, mis hõlmas 9366
postmenopausis naist, kes olid 5 aasta jooksul saanud adjuvantravi opereeritud rinnanäärmevähi tõttu
(arimideks, tamoksifeen, üksi või kombineerituna [ATAC-uuring]).

Alljärgnevad kõrvaltoimed on toodud esinemissageduse ja organsüsteemi klasside (System Organ
Class, SOC) järgi. Esinemissageduste rühmad on liigitatud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100
kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥l/10000 kuni <l/1000) ja väga harv (<1/10000).
Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks olid peavalu, kuumahood, iiveldus, nahalööve, liigesevalu,
liigesejäikus, artriit ja asteenia.

Tabel 1
Kõrvaltoimed esinemissageduse ja organsüsteemi klasside (SOC) järgi
Organsüsteemi klass
Esinemissagedus Kõrvaltoime
Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage
Anoreksia

Hüperkolesteroleemia
Aeg-ajalt
Hüperkaltseemia (koos kõrvalkilpnäärme
hormooni taseme tõusuga või ilma)
Närvisüsteemi häired
Väga sage
Peavalu
Sage
Somnolents

Karpaalkanali sündroom*
Vaskulaarsed häired
Väga sage
Kuumahood
Seedetrakti häired
Väga sage
Iiveldus
Sage
Kõhulahtisus
Oksendamine
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Alkaalse fosfataasi, alaniinaminotransferaasi

ja aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus
Aeg-ajalt
Gamma-GT ja bilirubiini taseme tõus
Hepatiit
Naha ja nahaaluskoe
Väga sage
Nahalööve
kahjustused
Sage
Juuste väljalangemine (alopeetsia)


Allergilised reaktsioonid
Aeg-ajalt
Urtikaaria
Harv
Multiformne erüteem
Anafülaktoidne reaktsioon
Naha vaskuliit (sh mõned teated Henoch-
Schönleini purpurist)**
Väga harv
Stevensi-Johnsoni sündroom
Angioödeem
Lihas-skeleti ja sidekoe
Väga sage
Liigesvalu/jäikus
kahjustused

Artriit

Osteoporoos
Sage
Luuvalu
Lihasvalu
Aeg-ajalt
Trigger finger (plõksuv sõrm)
Reproduktiivse süsteemi ja
Sage
Vaginaalne kuivus
rinnanäärme häired

Vaginaalne verejooks***
Üldised häired ja
Väga sage
Asteenia
manustamiskoha reaktsioonid

*Karpaalkanali sündroomi juhtusid on kliinilistes uuringutes anastrosoolravi saanud patsientidel
kirjeldatud suuremal arvul kui tamoksifeenravi saanutel. Kuid enamik neist juhtudest tekkis
patsientidel, kellel esinesid selle sündroomi teadaolevad riskitegurid.
** Kuna naha vaskuliiti ja Henoch-Schönleini purpurit ei täheldatud uuringus ATAC, on nende
kõrvaltoimete esinemissagedus „harv“ (≥ 0.01% ja < 0.1%) punkthinnangu halvima väärtuse põhjal.
***Vaginaalset verejooksu on täheldatud sageli, peamiselt kaugelearenenud rinnanäärmevähiga
patsientidel esimestel ravinädalatel pärast üleminekut hormoonravilt anastrosoolile. Kui verejooks
püsib, tuleb kaaluda täiendavaid uuringuid.

Järgnevas tabelis on esitatud eelnevalt määratletud kõrvaltoimete esinemissagedused ATAC uuringus
keskmiselt 68 kuud kestnud jälgimisperioodi möödudes, sõltumata tekkepõhjustest, mis registreeriti
patsientidel uuringuravimi võtmise ajal ja kuni 14 päeva jooksul pärast ravi katkestamist.

Tabel 2
Eelnevalt määratletud kõrvaltoimed ATAC uuringus
anastrosool
tamoksifeen
Kõrvaltoime
(n=3092)
(n=3094)
Kuumahood
1104 (35,7%)
1264 (40,9%)
Liigeste valu/jäikus
1100 (35,6%)
911 (29,4%)
Meeleoluhäired
597 (19,3%)
554 (17,9%)
Jõuetus/väsimus
575 (18,6%)
544 (17,6%)
Iiveldus ja oksendamine
393 (12,7%)
384 (12,4%)
Luumurrud
315 (10,2%)
209 (6,8%)
Lülisamba-, reieluukaela või randme (Colles’i) murrud
133 (4,3%)
91 (2,9%)
Randme-/Colles’i murrud
67 (2,2%)
50 (1,6%)
Lülisambamurrud
43 (1,4%)
22 (0,7%)
Reieluukaela murrud
28 (0,9%)
26 (0,8%)
Katarakt
182 (5,9%)
213 (6,9%)
Vaginaalne verejooks
167 (5,4%)
317 (10,2%)
Isheemiline südame-veresoonkonna haigus
127 (4,1%)
104 (3,4%)
Stenokardia
71 (2,3%)
51 (1,6%)
Südamelihase infarkt
37 (1,2%)
34 (1,1%)
Koronaarhaigus
25 (0,8%)
23 (0,7%)
Müokardi isheemia
22 (0,7%)
14 (0,5%)
Vaginaalne voolus
109 (3,5%)
408 (13,2%)
Igasugused veenide trombemboolilised nähud
87 (2,8%)
140 (4,5%)
Süvaveenide trombemboolilised nähud, sealhulgas
48 (1,6%)
74 (2,4%)
kopsuarteri trombemboolia
Isheemilised tserebrovaskulaarsed nähud
62 (2,0%)
88 (2,8%)
Endomeetriumi vähk
4 (0,2%)
13 (0,6%)

Anastrosooli ja tamoksifeeni rühmas olid luumurdude esinemissagedused keskmiselt 68 kuud kestnud
jälgimisperioodi möödudes vastavalt 22 ja 15 luumurdu 1000 patsient-aasta kohta.
Anastrosooli rühmas täheldatud luumurdude esinemissagedus sarnaneb vanusega kohandatult
postmenopausis patsientide populatsioonidele. Osteoporoosi esinemissagedus oli anastrosooli saanutel
10,5% ja tamoksifeeni saanutel 7,3%.

Ei ole selge, kas ATAC uuringus täheldatud luumurdude ja osteoporoosi esinemissagedused
anastrosooli saanud patsientide hulgas väljendavad tamoksifeeni kaitsvat toimet, anastrosooli
spetsiifilist toimet või mõlemat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Anastrosooli juhusliku üleannustamise kohta on vähe kliinilisi kogemusi. Loomkatsetes oli
anastrosooli äge toksilisus madal. Kliinilistes uuringutes on kasutatud erinevaid anastrosooli annuseid,
tervetele meessoost vabatahtlikele on manustatud ühekordse annusena kuni 60 mg anastrosooli ja
kaugelearenenud rinnavähiga postmenopausis naistele on manustatud kuni 10 mg anastrosooli,
nimetatud annused olid hästi talutavad. Anastrosooli ühekordset annust, mis põhjustaks eluohtlikke
sümptomeid, ei ole määratletud.
Üleannustamise puhuks puudub spetsiifiline antidoot ja ravi peab olema sümptomaatiline.

Üleannustamist ravides tuleb arvestada võimalusega, et korraga võib olla võetud mitmeid aineid. Kui
patsient on teadvusel, võib proovida esile kutsuda oksendamist. Dialüüsist võib abi olla, sest
anastrosool ei seondu tugevasti valkudega. Näidustatud on üldtoetav ravi, sealhulgas elutähtsate
näitajate ja patsiendi hoolikas jälgimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Ensüümide inhibiitorid,
ATC-kood: L02BG03

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed
Anastrosool on tugevatoimeline ja kõrge selektiivsusega mittesteroidne aromataasi inhibiitor.
Postmenopausis naistel sünteesitakse östrogeeni peamiselt perifeersetes kudedes, kus androstendioon
muundatakse aromataasi ensüümkompleksi abil östrooniks. Seejärel muundatakse östroon
östradiooliks. Tsirkuleeriva östradiooli hulga vähendamine on andnud häid tulemusi
rinnanäärmevähiga patsientide ravis. Kõrgtundliku uuringumeetodi abil määratuna pärssis anastrosooli
ööpäevane annus 1 mg postmenopausis naistel östradiooli tootmist enam kui 80%.

Anastrosoolil ei ole progestenogeenset, androgeenset ega östrogeenset aktiivsust.

Kuni 10 mg ööpäevane annus ei mõjuta kortisooli või aldosterooni sekretsiooni, mida tõestavad
mõõtmised enne ja pärast standardset adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) stimulatsioonitesti.
Seetõttu ei ole asendusravi kortikoididega vajalik.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kaugelearenenud rinnanäärmevähk

Esmavaliku ravi kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel
Viidi läbi kaks sarnase ülesehitusega topeltpimedat võrdlusravimiga kontrollitud kliinilist uuringut
(uuringud 1033IL/0030 ja 1033IL/0027), et võrrelda anastrosooli ja tamoksifeeni efektiivsust
esmavaliku
ravina
hormoonretseptor-positiivse
või
hormoonretseptor-teadmata
lokaalselt
kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel. Kokku 1021 patsienti
randomiseeriti saama 1 mg anastrosooli üks kord päevas või 20 mg tamoksifeeni üks kord päevas.
Mõlema uuringu esmased tulemusnäitajad olid aeg kasvaja progresseerumiseni, objektiivne kasvaja
ravivastuse määr ja ohutus.

Esmaste tulemusnäitajate kohta näitas uuring 1033IL/0030, et anastrosool oli kasvaja
progresseerumiseni kulunud aja osas statistiliselt oluliselt parem tamoksifeenist (riskisuhe (HR) 1,42,
95% usaldusvahemik (CI) [1,11, 1,82], keskmine aeg progresseerumiseni 11,1 ja 5,6 kuud vastavalt
anastrosooli ja tamoksifeeni puhul, p=0,006); objektiivne kasvaja ravivastuse määr oli anastrosooli ja
tamoksifeeni puhul sarnane. Uuring 1033IL/0027 näitas, et anastrosool ja tamoksifeen andsid sarnased
tulemused objektiivse kasvaja ravivastuse määra ja kasvaja progresseerumiseni kulunud aja osas.
Teiseste tulemusnäitajate tulemused toetasid esmaste efektiivsuse tulemusnäitajate tulemusi. Üldise
elulemuse erinevuste kohta järelduste tegemiseks esines mõlema uuringu ravigruppide lõikes liiga
vähe surmajuhtumeid.

Teise valiku ravi kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel
Anastrosooli kasutamist uuriti kahes võrdlusravimiga kontrollitud kliinilises uuringus (uuringud 0004
ja 0005) kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel, kelle haigus oli progresseerunud
pärast kaugelearenenud või varajases staadiumis rinnanäärmevähi tõttu kasutatud tamoksifeenravi.
Kokku 764 patsienti randomiseeriti saama kas ühekordses ööpäevases annuses 1 mg või 10 mg
anastrosooli või megestroolatsetaati 40 mg neli korda ööpäevas. Esmased efektiivsuse näitajad olid
aeg haiguse progresseerumiseni ja objektiivne ravivastuse määr. Hinnati ka pikemaajalise (üle 24
nädala) stabiilse haiguse määra, progresseerumise sagedust ja elulemust. Mõlemas uuringus puudusid
efektiivsuse näitajate osas olulised erinevused ravigruppide vahel.

Lapsed

Anastrosool ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel. Efektiivsust ei ole pediaatrilise
populatsiooni uuringutes näidatud (vt allpool). Ravitud laste hulk oli liiga väike, et teha ohutuse osas
adekvaatseid järeldusi. Anastrosoolravi võimalike pikaajaliste toimete kohta lastel ja noorukitel
andmed puuduvad (vt ka lõik 5.3).

Euroopa Ravimiamet on loobunud nõudest esitada anastrosooli uuringute tulemused ühes või mitmes
pediaatrilise populatsiooni alarühmas, mis kajastavad kasvuhormooni puudusest (KHP) tingitud
lühikest kasvu, testotoksikoosi, günekomastiat ja McCune-Albright’i sündroomi (vt lõik 4.2)..

Kasvuhormooni puudulikkusest tingitud lühike kasv
Randomiseeritud topeltpimedas hulgikeskuselises uuringus hinnati 52 puberteedieas poisslast (vanuses
11...16 aastat, kaasa arvatud), kes said KHP tõttu 12 kuni 36 kuu jooksul ravi kas anastrosooliga
annuses 1 mg päevas või platseebot, kumbagi kombineerituna kasvuhormooniga. Ainult 14
anastrosooliga ravitud isikut lõpetasid 36 kuud kestnud ravikuuri.

Statistiliselt olulisi erinevusi ei täheldatud kasvuga seotud parameetrites, nagu eeldatav kehapikkus
täiskasvanuna, kehapikkus, kehapikkuse standardhälve ja pikkuskasvu kiirus. Lõplikud andmed
kehapikkuse kohta ei ole teada. Ravi saanud laste hulk oli liiga väike usaldusväärse ohutusalase
kokkuvõtte jaoks, kuid anastrosooli ravirühmas ilmnes siiski luumurdude sageduse tõus ja luutiheduse
langus võrreldes platseeborühmaga.

Testotoksikoos
Avatud rühmadega mittevõrdlevas hulgikeskuselises uuringus hinnati 14 meessoost patsienti (vanuses
2...9 aastat) perekondliku meestel avalduva enneaegse puberteediga, mida nimetatakse ka
testotoksikoosiks, keda raviti anastrosooli ja bikalutamiidi kombinatsiooniga. Esmaseks eesmärgiks oli
hinnata selle kombinatsioonravi ohutust ja efektiivsust 12 kuu jooksul. Kolmteist patsienti 14-st
lõpetasid 12-kuulise kombineeritud ravikuuri (üks patsient ei ilmunud järelkontrolli). Pärast 12-kuulist
ravi ei leitud olulist erinevust pikkuskasvus võrreldes pikkuskasvuga kuue kuu jooksul enne
uuringusse sisenemist.

Günekomastia uuringud
Uuring 0006 oli randomiseeritud topeltpime mitmekeskuseline uuring 82 murdeealisel noormehel
(vanuses 11…18 aastat, viimane kaasa arvatud), kellel esines kauem kui 12 kuud kestnud
günekomastia ja kes said kuni 6 kuu jooksul igapäevast ravi kas anastrosooliga 1 mg ööpäevas või
platseeboga. 1 mg anastrosoolravi rühma ja platseeborühma vahel ei esinenud pärast 6 kuulist ravi
olulist erinevust patsientide arvus, kellel üldine rinnanäärmete ruumala oli vähenenud 50% või enam.

Uuring 0001 oli avatud, korduvannusega farmakokineetika uuring anastrosooli annusega 1 mg
ööpäevas, mis viidi läbi 36 murdeealisel noormehel, kellel esines vähem kui 12 kuud kestnud
günekomastia. Sekundaarseteks eesmärkideks oli hinnata patsientide osakaalu, kellel ravieelsega
võrreldes vähenes mõlema rinnanäärme günekomastia arvestuslik ruumala vähemalt 50%
ajavahemikul esimesest ravipäevast uuringu 6. ravikuu lõpuni, ning patsientide taluvust ja ohutust.
Rinnanäärmete koguruumala vähenemist 50% või rohkem täheldati pärast 6-kuulist ravi 56%-l (20/36)
poistest.

McCune-Albright’i sündroomi uuring
Uuring 0046 oli rahvusvaheline mitmekeskuseline avatud eksploratiivne anastrosooli uuring, mis viidi
läbi 28 tüdrukul (vanuses 2 kuni ≤10 aastat), kellel oli McCune-Albright’i sündroom (MAS).
Esmaseks eesmärgiks oli hinnata anastrosooli ohutust ja efektiivsust annuses 1 mg ööpäevas
McCune’i-Albrighti sündroomiga patsientidel. Uuringuravi efektiivsus põhines patsientide osakaalul,
kes täitsid vaginaalse verejooksu, luuvanuse ja kasvukiirusega seotud kindlaksmääratud tingimused.

Ravi ajal ei täheldatud statistiliselt olulist erinevust vaginaalse verejooksuga päevade
esinemissageduses. Nii Tanneri skaalal kui ka keskmise munasarja ruumala ja keskmise emaka
ruumala kliiniliselt olulisi muutusi ei esinenud. Luuvanuse suurenemise kiiruses ei leitud statistiliselt
olulist erinevust võrreldes ravieelse kiirusega. Kasvukiirus (cm/aastas) vähenes ravieelsega võrreldes
oluliselt (p<0,05) kuudel 0…12 ja teisel poolaastal (kuudel 7…12).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Anastrosool imendub kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse tavaliselt kahe
tunni jooksul pärast manustamist (paastuseisundis). Toit vähendab kergelt imendumise kiirust, mitte
aga selle ulatust. Ei ole ootuspärane, et imendumiskiiruse vähene muutus põhjustab AXASTROL'i
ööpäevase annuse juures kliiniliselt olulisi muutusi tasakaalukontsentratsioonis. 7 ööpäevase annusega
saavutatakse ligi 90% kuni 95% anastrosooli tasakaalukontsentratsioonist vereplasmas ning kuhjumine
on 3...4-kordne. Puuduvad tõendid anastrosooli farmakokineetiliste parameetrite sõltuvuse kohta ajast
või annuse suurusest.

Anastrosooli farmakokineetika ei sõltu postmenopausis naise vanusest.

Anastrosool seondub ainult 40% ulatuses plasmavalkudega.

Anastrosool elimineerub aeglaselt, eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on 40 kuni 50 tundi.
Postmenopausis naiste organismis metaboliseeritakse anastrosool ulatuslikult, alla 10% manustatud
annusest eritub 72 tunni jooksul muutumatult uriiniga. Anastrosool metaboliseerub N-dealküleerimise,
hüdroksüleerimise ja glükuroniseerimise teel. Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Plasma
peamine metaboliit triasool ei inhibeeri aromataasi.

Neeru- või maksakahjustus
Anastrosooli kliirens (CL/F) oli suukaudse manustamise järgselt ligikaudu 30% aeglasem stabiilse
maksatsirroosiga vabatahtlikel kui sobitatud kontrollisikutel (uuring 1033IL/0014). Kuid
maksatsirroosiga vabatahtlikel täheldatud anastrosooli plasmakontsentratsioonid jäid teistes uuringutes
osalenud tervetel isikutel täheldatud kontsentratsioonide vahemikku. Pikaajalistes efektiivsuse
uuringutes maksakahjustusega patsientidel täheldatud anastrosooli plasmakontsentratsioonid jäid ilma
maksakahjustuseta patsientidel täheldatud plasmakontsentratsioonide vahemikku.

Uuringus 1033IL/0018 ei muutunud raske neerukahjustusega vabatahtlikel (glomerulaarfiltratsiooni
kiirus <30 ml/min) anastrosooli suukaudse manustamise järgselt ravimi kliirens (CL/F), mis on
kooskõlas faktiga, et anastrosooli eliminatsioon toimub peamiselt metabolismi teel. Pikaajalistes
efektiivsuse
uuringutes
neerukahjustusega
patsientidel
täheldatud
anastrosooli
plasmakontsentratsioonid
jäid
ilma
neerukahjustuseta
patsientidel
täheldatud
plasmakontsentratsioonide vahemikku. Raske neerukahjustusega patsientidele AXASTROL’i
manustamisel peab olema ettevaatlik (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed
Noorukiea günekomastiaga poistel (10...17 aastased) imendus anastrosool kiiresti, jaotus laialdaselt ja
elimineerus aeglaselt, poolväärtusajaga ligikaudu 2 ööpäeva. Anastrosooli kliirens oli tüdrukutel
(3...10 aastased) aeglasem kui vanematel poistel ja selle ekspositsioon oli suurem. Tüdrukutel jaotus
anastrosool laialdaselt ja elimineerus aeglaselt.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise
ohutuse,
korduvtoksilisuse,
genotoksilisuse,
kartsinogeensuse
ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Äge toksilisus
Loomkatsetes täheldati toksilisust ainult suurte annuste kasutamisel. Närilistel teostatud ägeda
toksilisuse uuringutes oli suu kaudu manustatud anastrosooli keskmine surmav annus suurem kui 100
mg/kg päevas ja intraperitoneaalselt manustatuna suurem kui 50 mg/kg päevas. Koertel teostatud
suukaudse ägeda toksilisuse uuringus oli keskmine surmav annus suurem kui 45 mg/kg päevas.

Korduvtoksilisus
Loomkatsetes täheldati soovimatuid toimeid ainult suurte annuste kasutamisel. Mitmeannuselised
toksilisusuuringud on läbi viidud rottidel ja koertel. Toksilisusuuringutes ei tuvastatud toimet
mitteavaldavat anastrosooli annust, kuid madalate (1 mg/kg päevas) ja keskmiste (koertel 3 mg/kg
päevas, rottidel 5 mg/kg päevas) annuste korral täheldatud toime oli seotud kas anastrosooli
farmakoloogiliste või ensüüme indutseerivate omadustega ja ei põhjustanud olulisi toksilisi ega
degeneratiivseid muutusi.

Mutageensus
Anastrosooliga läbi viidud genotoksilisuse uuringutest selgub, et sellel ei ole mutageenset ega
klastogeenset toimet.

Reproduktsioonitoksilisus
Fertiilsuse uuringus manustati äsja võõrutatud isastele rottidele 10 nädala jooksul suukaudselt joogivee
kaudu anastrosooli annuses 50 või 400 mg/l. Keskmisteks kontsentratsioonideks plasmas mõõdeti
vastavalt 44,4 (±14,7) ng/ml ja 165 (±90) ng/ml. Mõlemas annustamisrühmas ilmnes kahjulik toime
paaritumisindeksile, kuid fertiilsuse vähenemine avaldus vaid 400 mg/l annusetaseme puhul. See
vähenemine oli mööduv, kuna pärast 9-nädalast ravivaba taastumisperioodi olid kõik paaritumis- ja
fertiilsusnäitajad samasugused kui kontrollgrupis.

Anastrosooli suukaudsel manustamisel emastele rottidele ilmnes annuse 1 mg/kg päevas korral kõrge
viljatuse tase ja annuse 0,02 mg/kg päevas korral vähenes eluvõimeliste tiinuste hulk. Need toimed
esinesid kliiniliselt oluliste annuste korral. Sarnast toimet inimestele ei saa välistada. Need toimed olid
seotud toimeaine farmakoloogiliste omadustega ja kadusid täielikult pärast 5 nädalast ravimi
väljutamise perioodi.

Anastrosooli suukaudne manustamine annuses kuni 1,0 mg/kg päevas tiinetele rottidele ja kuni 0,2
mg/kg päevas tiinetele küülikutele ei põhjustanud teratogeenseid toimeid. Täheldatud toimed
(platsenta suurenemine rottidel ja tiinuse katkemised küülikutel) olid seotud toimeaine
farmakoloogiliste omadustega.

Rottidel, kellele anti 0,02 mg/kg või rohkem anastrosooli päevas, esines probleeme järglaste
elulemusega (alates tiinuse 17. päevast kuni 22. sünnijärgse päevani). See nähtus oli tingitud toimeaine
farmakoloogilisest toimest poegimisele. Anastrosooli manustamine emastele rottidele ei avaldanud
soovimatut toimet esimese põlvkonna järglaste käitumisele ega viljakusele.

Kartsinogeensus
Rottidel teostatud kaheaastases kartsinogeensuse uuringus täheldati ainult kõrge annuse (25 mg/kg
päevas) puhul emasloomadel maksa neoplasmide ja emaka strooma polüüpide ning isasloomadel
kilpnäärme adenoomide sagenemist. Need muutused tekkisid inimestel kasutatavatest terapeutilistest
annustest 100 korda suurema annuse kasutamisel ja neid ei peeta anastrosooliga ravitavate patsientide
puhul kliiniliselt oluliseks.

Kaks aastat kestnud onkogeensuse uuringus hiirtel täheldati healoomuliste munasarjakasvajate teket ja
muutusi lümforetikulaarsete neoplasmide esinemises (vähem histiotsütaarseid sarkoome
emasloomadel ja rohkem surmasid lümfoomide tagajärjel). Neid muutusi peetakse hiirtele
spetsiifiliseks aromataasi inhibeerimisest tingitud toimeks ja anastrosooliga ravitavate patsientide
puhul kliiniliselt mitteolulisteks.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Povidoon (K30)
Mikrokristalliline tselluloos pH 102
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat (E572)
Talk

Tableti kate:
Hüpromelloos 5cp (E464)
Makrogool 400
Titaandioksiid (E171)
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/alumiinium blisterpakendid.

20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 ja 300 tabletti pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

8. Müügiloa number

599908

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.09.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014