ATIMOS

Toimeained: formoterool

Ravimi vorm: inhalatsiooniaerosool, lahus

Ravimi tugevus: 12mcg 1annust 120annust 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ATIMOS ja milleks seda kasutatakse

Atimos on inhalatsiooniravim, mis viib toimeaine otse teie kopsudesse, kus seda vaja läheb. Atimos't
kasutatakse mõõduka kuni raske astmaga patsientidel hingelduse ja hingamisraskuse
sümptomaatiliseks raviks. Ravimi toimeaine, formoteroolfumaraat, kuulub ravimite gruppi, mida
nimetatakse bronhide laiendajateks (bronhodilataatorid): need muudavad hingamise kergemaks,
lõõgastades kopsude hingamisteedes lihasspasme. Atimos’e regulaarne kasutamine koos
glükokortikosteroididega (inhaleeritav või suukaudne manustamine), aitab pikaajaliselt vältida
hingamisprobleeme.
Atimos’t võib kasutada ka selliste sümptomite, nagu köha, vilistav hingamine ja hingeldus,
leevendamiseks kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOKH) patsientidel, kes vajavad pikaajalist
bronhodilateerivat ravi.

2. Mida on vaja teada enne ATIMOS võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATIMOS'E KASUTAMIST

Ärge kasutage Atimos't
- kui te olete allergiline (ülitundlik) formoterooli või Atimos’e mõne koostisosa suhtes;
- järsku tekkiva hingeldushoo raviks. See ei aita teid. Kasutage sellel puhul oma „leevendajat“ ja
kandke seda ravimit alati endaga kaasas.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atimos ning alati öelge oma arstile
- kui teil on raske südamehaigus, eriti hiljutine infarkt, südame pärgarterite haigus (koronaartõbi)
või tugev südamelihase nõrkus (südame paispuudulikkus);
- kui teil on südame rütmihäired, nt kiire löögisagedus (tahhükardia), südameklapi defekt või teatud
muutused EKG-s või mingi muu südamehaigus;
- kui teil on veresoonte ahenemine, eriti kui see on arterites, või veresoone seina ebanormaalne
laienemine;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on kõrge veresuhkru sisaldus (diabetes mellitus);
- kui teil on veres madal kaaliumisisaldus;
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus;
- kui teil on neerupealise säsiolluse kasvaja, mis toodab adrenaliini ja noradrenaliini;
- kui teil on ees operatsioon või te saate halogeenitud üldanesteetikume.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Mõned ravimid võivad Atimos’e toimet mõjutada, nende ravimite hulka kuuluvad:
- ebaregulaarse südamerütmi ravimid (nt kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid),
- südamepuudulikkuse ravimid (nt digitaalis),
- ninakinnisuse ravimid (nt efedriin),
- ravimid, mida nimetatakse beeta-adrenoblokaatoriteks ja mida kasutatakse südamehaiguste või
glaukoomi raviks (suurenenud silmasiserõhk), tablettide või silmatilkadena,
- erütromütsiini sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks),
- depressiooniravimid: monoamiinioksüdaasi inhibiitorid (nt fenelsiin ja isokarboksasiid) või
tritsüklilised antidepressandid (nt amitriptülliin ja imipramiin),
- psüühiliste haiguste ravis kasutavad ravimid (nt kloorpromasiin ja trifluperasiin),
- allergiaravimid (nt antihistamiinikumid nagu terfenadiin, astemisool, misolastiin),
- bronhiaalastmaravimid (nt teofülliin, aminofülliin või steroidid),
- kuseeritust suurendavad ravimid (nt diureetikumid),
- parkinsonismi ravimid (nt levodopa),
- oksüdotsiini sisaldavad ravimid, mis tekitavad emaka kontraktsioone,
- kilpnäärme alatalitluse ravimid (nt türoksiin).

Antikolinergiliste ravimite (nagu tiotroopium või ipratroopiumbromiid) kasutamine lisaks Atimos'ele
aitab teil hingamisteid avada veelgi enam.

Teised erihoiatused
Teile on hingamisprobleemide puhul määratud ka glükokortikosteroide. Väga oluline on jätkata nende
regulaarset kasutamist. ÄRGE KATKESTAGE NENDE KASUTAMIST ega muutke nende annust,
kui te alustate ravi Atimos'ega.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või toidate last rinnaga või jääte rasedaks, öelge oma arstile, et te kasutate Atimos't.
Atimos'e kasutamine raseduse ajal on näidustatud ainult absoluutsel vajadusel.
Juhul kui te toidate last rinnaga, pidage enne Atimos'e kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Atimos ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Atimos'e koostisainete suhtes
Atimos sisaldab väikeses koguses alkoholi: iga pihustus teie inhalaatorist sisaldab ligikaudu 9 mg
etanooli.

3. Kuidas ATIMOS võtta

Kasutage Atimos't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annused

Astma
Atimos'e annus, mida te peate sisse hingama, sõltub astma tüübist ja selle raskusastmest. Arst määrab
teile annuse ja teie jaoks on oluline, et te kasutaksite regulaarselt just teile määratud annust.

Tavaline annus täiskasvanutele, k.a eakad, ning 12-aastastele ja vanematele noorukitele on 1 pihustus
hommikul ja 1 pihustus õhtul. See tähendab, et te vajate kokku 2 pihustust (24 mikrogrammi) Atimos’t
päevas.

Kui te põete raskemakujulist astmat, võib teie arst määrata teile 4 pihustust päevas (48 mikrogrammi),
2 pihustust hommikul ja 2 pihustust õhtul.
4 pihustust (48 mikrogrammi) Atimos’t on maksimaalne ööpäevane annus ja seetõttu on oluline, et
te ei kasutaks ööpäevas rohkem kui arst on teile määranud.

Atimos ei sobi alla 12-aastaste astmaga laste raviks.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOKH)
Tavaline annus täiskasvanutele (18-aastased ja vanemad), k.a eakatele, on 1 pihustus hommikul ja 1
pihustus õhtul. See tähendab, et te vajate kokku 2 pihustust (24 mikrogrammi) Atimos’t päevas.

Kui te põete raskekujulist KOKH’d, võib teie arst määrata teile 4 pihustust päevas (48 mikrogrammi),
2 pihustust hommikul ja 2 pihustust õhtul.
4 pihustust (48 mikrogrammi) Atimos’t on maksimaalne ööpäevane annus ja seetõttu on oluline, et
te ei kasutaks ööpäevas rohkem kui arst on teile määranud.

Ärge kasutage korraga rohkem kui 2 pihustust.

See ravim ei sobi alla 18-aastastele KOKH-patsientidele.

Ärge kasutage Atimos’t järsku tekkivate hingeldushoogude puhul. Te peate sel puhul kasutama
„leevendavat” inhalaatorit, mida arst teile selleks juhuks välja kirjutab. Kandke seda ravimit alati
endaga kaasas.

Kui te kasutate Atimos’t rohkem kui ette nähtud
Te võite tunda, et teie süda lööb kiiremini kui tavaliselt ja võite tunda värinaid. Samuti võib teil olla
peavalu, värinad (treemor), haiglane olek ja enesetunne (iiveldus ja oksendamine) või unisus. Võtke
oma arstiga ühendust nõu saamiseks niipea kui võimalik.

Kui te unustate Atimos’t kasutada
Kui te unustasite Atimos’t kasutada, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui läheneb juba
järgmise annuse sissehingamise aeg, ärge enam unustatud annust manustage vaid hingake järgmine
annus sisse õigel ajal. Ärge manustage kahekordset annust.

Ärge katkestage ega vähendage ilma arstiga konsulteerimata Atimos’e ega ühegi teise ravimi annust,
mida te kasutate hingamise kergendamiseks, lihtsalt sellepärast, et te tunnete end paremini. Oluline on
nende ravimite regulaarne kasutamine.

Ärge suurendage Atimos’e annust ilma oma arstiga konsulteerimata.
Kui te tunnete Atimos'e kasutamise ajal õhupuudust või hingeldust, jätkake Atimos'e kasutamist, kuid
võtke nii kiiresti kui võimalik arstiga ühendust, kuna te võite vajada lisaravi. Kui teie astma saadakse
kontrolli alla, võib arst otsustada järk-järgult Atimos'e annust vähendada.

Kasutamisjuhis
Oluline on, et te teaksite, kuidas inhalaatorit korrektselt kasutada. Teie arst, õde või apteeker näitab
teile selle õiget kasutust. Te peate nende juhiseid korrektselt täitma, nii et te saaksite aru, kuidas,
millal ja kui palju pihustusi sisse hingata. Kasutusjuhised on toodud ka selles infolehes. Kui te ei ole
kindel, mida teha või kui teil on probleeme inhaleerimisega, küsige arstilt, õelt või apteekrilt abi.
Inhalaatori testimine: Kui teil on uus inhalaator või te ei ole seda 3 või enam päeva kasutanud, laske
üks pihustus enne kasutamist lihtsalt õhku, et veenduda kas inhalaator töötab.
Inhalaatori kasutamise ajal peate te olema seisvas või istuvas asendis.

Kasutusjuhend
1.
Eemaldage huuliku kaitsekate ning hoidke seda pöidla ja nimetissõrme vahel nagu joonisel
näidatud.
2.
Hingake nii sügavalt välja kui võimalik.
3.
Hoidke mahutit pöidlaga vertikaalselt ülespidi, nagu joonisel näidatud, pöial huulikul, asetage
huulik suletud huulte vahele ja sulgege huuled tihedalt ümber huuliku.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Hingake sügavalt suu kaudu sisse ja samal ajal vajutage inhalaatori ülemisele otsale, et
väljastada pihustus.

5. Kuidas ATIMOS säilitada

Hoidke hinge kinni nii kaua kuni see ei ole ebamugav, siis eemaldage inhalaator suust.
6.
Kui tuleb veel üks annus manustada, hoidke inhalaatorit ligikaudu pool minutit vertikaalses
asendis, siis korrake tegevusi 2…5.
7.
Pärast kasutamist asetage alati kate huulikule tagasi, et vältida sinna tolmu ja ebemete sattumist.
Asetage kate õrnalt peale ja keerake klõpsuga õigesse asendisse.

1
2-3
4

TÄHELEPANU! Ärge rutake sammude 2, 3, 4 ja 5 sooritamisel.
Oluline on, et te hakkaksite sisse hingama nii aeglaselt kui võimalik just enne inhalaatori kasutamist.
Kui te näete inhalaatori otsast või oma suust tulevat „udu”, ei ole Atimos sattunud teie
kopsudesse nagu peaks. Pihustage veelkord üks annus, järgides juhiseid ja alustades uuesti
sammust 2.

Kui teil on käed nõrgad, on kergem hoida inhalaatorit mõlema käega. Pange mõlemad nimetissõrmed
inhalaatori ülemisele osale ja mõlemad pöidlad alumisele osale, huuliku alla.
Öelge oma arstile, õele või apteekrile, kui teil on mingeid raskusi.

Puhastamine
On oluline, et puhastaksite oma inhalaatorit regulaarselt, vähemalt 1...2 korda nädalas, et tagada tema
töökorras olek.
- Suruge metallmahuti inhalaatori plastikhoidikust välja ja eemaldage huuliku kate.
- Loputage plastikhoidikut ja huuliku katet sooja veega.
- Ärge pange metallmahutit vette.
- Laske neil soojas kohas õhu käes kuivada. Vältige liigset kuumust.
- Paigaldage mahuti ja huuliku kate tagasi.

Kui teil on tunne, et Atimos’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.
VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Atimos põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võimalikud
kõrvaltoimed on toodud allpool loetelus vastavalt nende esinemissagedusele. Kui te ei saa aru, mida
need allpool loetletud kõrvaltoimed tähendavad, küsige palun oma arstilt selgitust.

Kui pärast inhalaatori kasutamist teie hingeldus või vilistav hingamine halveneb, katkestage
Atimos'e kasutamine ja öelge seda otsekohe oma arstile. See on tingitud teie hingamisteede
ahenemisest, kuid seda juhtub harva.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel patsiendil 10-st:
ebatavaliselt kiire südamerütm ja südame pekslemine, köha, tõmblused (kerged värinad), peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida vähem kui 1 patsiendil 100-st:
lihaskrambid, lihasvalu, iiveldus, ärevus, rahutus, unehäired, pearinglus, maitsetundlikkuse häired,
kõri ärritus, ebatavaliselt kiire südamerütm, südamerütmi häired koos pulsi kiirenemisega, vere
ebatavaliselt madal kaaliumisisaldus, vere suhkrusisalduse tõus, insuliini, vabade rasvhapete,
glütserooli ja ketoonide sisalduse tõus veres, liighigistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida vähem kui 1 patsiendil 1000-st:
süda jätab löögi vahele, mis on põhjustatud südame vatsakeste liiga varasest kokkutõmbumisest,
pinge-surutustunne rinnus, vererõhu tõus või langus, vilistav hingamine kohe pärast inhalaatori
kasutamist, raskekujuline vererõhu langus, neerupõletik, allergiline reaktsioon nagu sügelus, lööve,
bronhospasm, urtikaaria, mitu päeva kestev naha ja limaskestade turse.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida vähem kui ühel patsiendil 10 000-st:
astma ägenemine, hingamisraskused, käte ja/või jalgade turse, ebaregulaarne südamerütm,
vereliistakute arvu vähenemine, hüperaktiivsus, ebatavaline käitumine, hallutsinatsioonid.

Mõned kõrvaltoimetest, nt värinad, iiveldus, maitsetundlikkuse häired, kõri ärritus, liighigistamine,
rahutus, peavalu, pearinglus ja lihasspasmid võivad paari ravinädalaga kaduda, kui te astmaravi
jätkate.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest ja see häirib teid, on raske kuluga, kestab mitu päeva või
te tunnete end halvasti, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud,
rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.


5.
KUIDAS ATIMOS’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage inhalaatorit 3 kuu möödumisel selle saamisest apteegist ja ärge kunagi kasutage seda
pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud pakendile ja etiketile (kuu/aasta). Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temepratuuril kuni 30oC.

Kui inhalaator on väga külm, võtke metallmahuti plastikhoidikust välja ja soojendage seda enne
kasutamist mõni minut OMA KÄTE VAHEL. Ärge kunagi kasutage midagi muud selle
soojendamiseks.

Hoiatus! Mahuti sisaldab rõhu all olevat vedelikku. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Ärge
purustage mahutit.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atimos sisaldab
- Toimeaine on formoteroolfumaraatdihüdraat. Üks pihustus sisaldab 12 mikrogrammi
formoteroolfumaraatdihüdraati. See vastab sissehingatud annuses 10,1 mikrogrammile.
- Abiained on vesinikkloriidhape, etanool ja norfluraan (HFA 134a).

Kuidas Atimos välja näeb ja pakendi sisu
Atimos on plastikümbrise sees olev alumiiniummahuti, milles on rõhu all inhalatsiooniaerosooli lahus,
mahutil on kaitsekork.
Iga pakend sisaldab 1 inhalaatorit, milles on 50, 100 või 120 pihustust.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16, 1010 Vienna
Austria

Tootja:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.,
Via Palermo 26/A, 43122 Parma,
Itaalia

Alternatiivne ravimi partii vabastaja:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
Gonzagagasse 16/16, 1010 Vienna,
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Norameda Eesti
Akadeemia tee 21 G
12618 Tallinn
Tel: +372 51 42 118


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:


Austria
FORAIR
TÅ¡ehhi
ATIMOS

Prantsusmaa
FORMOAIR
Slovakkia
ATIMOS

Saksamaa
FORAIR CHIESI
Ungari
ATIMOS


Kreeka
FORAIR
Portugal
ATIMOS

Hispaania
FORADIL NEO
Sloveenia
ATIMOS


Belgia
FORMOAIR
Poola
ATIMOS

Holland
FORADIL
Eesti
ATIMOS


Läti
ATIMOS


Leedu
ATIMOS


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Eemaldage huuliku kaitsekate.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Hingake nii sügavalt välja kui võimalik.

3. Ravimvorm

Hoidke mahuti vertikaalselt ülespidi ning asetage huulik suletud huulte vahele.
4.
Hingake sügavalt suu kaudu sisse ja samal ajal vajutage inhalaatori ülemisele otsale, et saada
täpset annust.
5.
Hoidke hinge kinni ilma pingutuseta nii kaua kui võimalik ning eemaldage inhalaator suust.
Kui tuleb veel üks annus manustada, hoidke inhalaatorit ligikaudu pool minutit vertikaalses asendis,
siis korrake tegevusi 2…5.

Pärast kasutamist pange kaitsekate tagasi.

TÄHELEPANU, mitte rutata sammude 2…4 sooritamisel.

Kui osa gaasi peaks pihustuma inhalaatori ülaosast või suust välja, tuleb kogu protseduuri uuesti
alustada punktist 2.

Nõrga käehaardega patsientidel on kergem hoida inhalaatorit mõlema käega. Seega hoitakse
inhalaatori ülemist osa mõlema nimetissõrmega ja alumist osa pöialdega.

Koordinatsioonihäiretega patsientidele on annustamise abistamiseks soovitatud koos inhalaatoriga
vahemahuti-seadme kasutamist, kuigi kliinilisi andmeid Atimos'e kasutamisest koos vahemahutiga ei
ole.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed