ASPROVIT+C

Toimeained: atsetüülsalitsüülhape+askorbiinhape

Ravimi vorm: kihisev tablett

Ravimi tugevus: 400mg+300mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ASPROVIT+C ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON ASPROVIT+C JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Asprovit+C on palavikku alandava, valuvaigistava toimega.
Kasutatakse palaviku ja nõrga valu korral.

2. Mida on vaja teada enne ASPROVIT+C võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ASPROVIT+C KASUTAMIST

Ärge kasutage Asprovit+C:
- kui Te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe (või teiste salitsülaatide), askorbiinhappe või
ravimi teiste koostisosade suhtes;
- kui teil on teadaolevalt astma, näo-, kaela- ja keeleturse, nõgestõve või allergilise nohu teke
seoses teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega;
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;
- kui teil on kaasasündinud või omandatud verehüübivushäired,
- kui teil on raske maksa- või neerufunktsiooni häire;
- kui teile on määratud samaaegne metotreksaatravi suurtes annustes;
- kui teil on raseduse viimane kolmandik;
- kui imetate last.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Asprovit+C:
- patsientidel, kes põevad astmat või teisi allergilisi seisundeid,
- patsientidel, kellel esineb maksa-, neeru- või südamepuudulikkus,
- patsientidel, kellel esinevad kroonilised seedetraktivaevused,
- samaaegse ravi korral suukaudsete antikoagulantide, hepariini, tiklopidiini või teiste
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega
- patsientidel, kellel esineb neerukivitõbi (kui C-vitamiini annus ületab 1 g ööpäevas).
- raseduse esimesel ja teisel kolmandikul,
- patsientidel, kelle esineb ülitundlikkust teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite
suhtes,
- patsientidel, kellel esineb glükoos-6-fosfaathüdrogenaasi puudulikkus
- patsientidel, kellel on kusihappe eritumise häired (podagra korral)
- emakasisese rasestumisvastase vahendi kasutamise korral.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 16-aastastel noorukitel kasutada
palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida
Reye’ sündroom (kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia,
kooma).

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui Teil esineb mõni eelnimetatud
haigusseisunditest.

Asprovit+C koos toidu ja joogiga:
Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist. Alkoholi samaaegne tarvitamine suurendab mao-
sooletrakti verejooksude ohtu. Naatriumi sisalduse tõttu ei sobi ravim soolavaesel dieedil
olevatele inimestele.

Rasedus ja imetamine.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimi kasutamine raseduse ajal
(eriti viimasel trimestril) ja rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine.
Asprovit+C ei põhjusta uimasust ega reaktsioonikiiruse vähenemist.

Kasutamine koos teiste ravimitega.
Palun informeerige oma arsti, kui Te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Ebasobivateks kombinatsioonideks on Asprovit+C ja suukaudsed antikoagulandid, hepariin,
klopidogreel või tiklopidiin. Ebasoovitav on ka teiste mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite samaaegne kasutamine. Metotreksaadi eritumine väheneb samaaegsel manustamisel
atsetüülsalitsüülhappega.
Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist.
Atsetüülsalitsüülhape võib vähendada spirolaktooni ja furosemiidi ning kusihappe eritumist
suurendavate podagraravimite (probenetsiid, sulfiinpürasoon) toimet.

3. Kuidas ASPROVIT+C võtta

KUIDAS ASPROVIT+C KASUTADA

Tablett tuleb lahustada klaasis vees, soovitavalt manustada pärast sööki.
Manustamisintervall peab olema 4...6 tundi.

Täiskasvanutele (üle 16-aastastele): 1...2 tabletti korraga, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas.
Lapsed ja noorukid: Asprovit+C tablette ei kasutata lastel ja alla 16-aastastel noorukitel.
Kui haige enesetunne on paranenud, võib ravi lõpetada.

Kui teile tundub, et Asprovit+C kihisevate tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk,
rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Asprovit+C rohkem kui ette nähtud:

Keskmise raskusega mürgistuse sümptomid:
higistamine, kohin kõrvus, kuulmisteravuse langus, veresoonte laienemine, peavalu,
pearinglus ja iiveldus kaovad ravi lõpetamisel.
Raskekujulise mürgistuse sümptomid:palavik, hingeldus, rasked ainevahetusehäired (ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne
atsidoos), kooma, minestus, hingamispuudulikkus, tõsine vere suhkrusisalduse langus.

Ravi on sümptomaatiline sõltudes mürgistuse raskusastmest.
Kõikide eelpoolloetletud sümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge
kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. Informeerige arsti kasutuselevõetud
esmaabivõtetest.

Kui te unustate Asprovit+C kihisevaid tablette võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Asprovit+C põhjustada kõrvaltoimeid.
Võivad tekkida seedetrakti vaevused (kõrvetised, iiveldus). Suurte annuste kasutamisel
võivad ägeneda mao- või kaksteistsõrmikuhaavandtõbi, võib tekkida seedetrakti verejooks.
Vere hüübimisaeg pikeneb.
Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nohu, nõgestõbi, astma). Harva esineb
kohinaid kõrvus, kuulmisteravuse halvenemist ja peavalu, enamasti üleannustamise korral.
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimed, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. Kuidas ASPROVIT+C säilitada

ASPROVIT+C SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25° C niiskuse ja valguse eest kaitstult. Pakend tuleb pärast
kasutamist hoolikalt sulgeda.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja askorbiinhape (vitamiin C).
1 kihisev tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 300 mg askorbiinhapet.
Abiained: sidrunhape, povidoon, glütsiin, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumbensoaat.

Pakend. Sisepakendiks on turvakorgiga polüpropüleentuubid, tuubis 10 või 20 tabletti.
Turvakork on silikageeliga. Tuub koos pakendi infolehega on pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
OÜ VITALE-XD
Vanapere tee 3
Pringi küla
Viimsi vald
74011 Harjumaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:
OÜ VITALE-XD
Vanapere tee 3
Pringi küla
Viimsi vald
74011 Harjumaa
Tel.+372 6546922

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ASPROVIT+C, 400mg/300mg, kihisevad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 300 mg askorbiinhapet.
INN. Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbinicum

Abiained (vt lõik 6.1.)

3. Ravimvorm

Kihisev tablett

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed