ANASTROZOLE-TEVA 1MG

Toimeained: anastrosool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ANASTROZOLE-TEVA 1MG ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON ANASTROZOLE-TEVA 1 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

- Anastrozole-Teva 1 mg sisaldab toimeainet, mida nimetatakse anastrosooliks. See kuulub
ravimite gruppi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Anastrozole-Teva 1 mg
kasutatakse rinnanäärmevähi raviks naistel pärast menopausi.
- Anastrozole-Teva 1 mg toimib sel teel, et vähendab östrogeeniks nimetatava hormooni hulka,
mida teie organism toodab. Anastrosool teeb seda nii, et blokeerib teie organismis kehaomast
ainet (ensüümi), mida nimetatakse aromataasiks.

2. Mida on vaja teada enne ANASTROZOLE-TEVA 1MG võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANASTROZOLE-TEVA 1 MG VÕTMIST

Ärge võtke Anastrozole-Teva 1 mg
- kui te olete allergiline (ülitundlik) anastrosooli või Anastrozole-Teva 1 mg mõne koostisosa
suhtes (vt lõik 6 „Lisainfo“);
- kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Ärge võtke Anastrozole-Teva 1 mg kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga enne Anastrozole-Teva 1 mg võtmist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Anastrozole-Teva 1 mg
Kontrollige koos oma arsti või apteekriga enne, kui te hakkate võtma Anastrozole-Teva 1 mg:
- Kas teil käivad veel menstruatsioonid, st te ei ole veel jõudnud menopausi.
- Kas te võtate ravimit, mis sisaldab tamoksifeeni või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik
„Võtmine koos teiste ravimitega“).
- Kas teil on või on kunagi olnud seisund, mis mõjutab teie luude tugevust (osteoporoos).
- Kas teil on probleeme maksa või neerudega.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne kui
hakkate võtma Anastrozole-Teva 1 mg.

Kui te lähete haiglasse, rääkige meditsiinipersonalile, et te võtate Anastrozole-Teva 1 mg.


Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on vajalik, kuna Anastrozole-Teva 1 mg
võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Anastrozole-Teva 1 mg
toimet.

Te ei tohi Anastrozole-Teva 1 mg võtta, kui te võtate juba mõnda järgmistest ravimitest:
- teatud ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi raviks (selektiivseid östrogeenretseptori
modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad tamoksifeeni. Seda põhjusel, et need ravimid võivad
takistada Anastrozole-Teva 1 mg toimimist.
- östrogeeni sisaldavad ravimid, nt hormoonasendusravi (HAR).
Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate midagi järgnevast:
- ravim, mida nimetatakse LHRH analoogiks. Siia kuuluvad gonadoreliin, busereliin, gosereliin,
leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi, naistel esinevate teatud
(günekoloogiliste) haiguste ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Anastrozole-Teva 1 mg, kui te olete rase või toidate last rinnaga. Kui olete rasestunud,
lõpetage Anastrozole-Teva 1 mg võtmine ja konsulteerige arstiga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Anastrozole-Teva 1 mg ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.
Mõnedel inimestel võib siiski Anastrozole-Teva 1 mg võtmsie ajal aeg-ajalt esineda nõrkust või
unisust. Kui teil tekivad sellised sümptomid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Anastrozole-Teva 1 mg koostisainete suhtes
Anastrozole-Teva 1 mg sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei
talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas ANASTROZOLE-TEVA 1MG võtta

KUIDAS ANASTROZOLE-TEVA 1 MG VÕTTA

Võtke Anastrozole-Teva 1 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpeävas.
- Püüdke tablett võtta iga päev samal ajal.
- Neelake tablett tervelt alla koos joogiveega.
- Ei oma tähtsust, kas võtate Anastrozole-Teva 1 mg enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Jätkake Anastrozole-Teva 1 mg võtmist niikaua kui arst on teile soovitanud. See on pikaajaline ravi ja
võimalik, et peate seda võtma mitu aastat.

Kasutamine lastel
Anastrozole-Teva 1 mg ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Kui te võtate Anastrozole-Teva 1 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Anastrozole-Teva 1 mg rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest koheselt oma arstile.

Kui te unustate Anastrozole-Teva 1 mg võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke järgmine annus nii nagu tavaliselt.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anastrozole-Teva 1 mg võtmise
Ärge lõpetage tablettide võtmist, enne kui arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Anastrozole-Teva 1 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sagedased kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 inimesel 10-st):
- Peavalu.
- Kuumahood.
- Iiveldus.
- Nahalööve.
- Liigeste valu või jäikus.
- Liigesepõletik (artriit).
- Nõrkustunne.
- Luude hõrenemine (osteoporoos).

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 100-st):
- Söögiisu kaotus.
- Vererasvade (tetakse kui kolesterooli) taseme tõus või kõrge tase. Seda näeb vereanalüüsi
vastuses.
- Unisus.
- Karpaalkanali sündroom (torkimistunne, valu, külmus, nõrkus käe osades).
- Kõhulahtisus.
- Oksendamine.
- Muutused vereanalüüside vastustes, mis näitavad kui hästi teie maks töötab.
- Juuste hõrenemine (juuste väljalangemine).
- Allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mis haaravad nägu, huuli või keelt.
- Luuvalu.
- Tupekuivus.
- Verejooks tupest (tavaliselt esimestel ravinädalatel - kui verejooks ei lõpe, konsulteerige
arstiga.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 1000-st):
- Muutused teatud vereanalüüside vastustes, mis näitavad kuidas teie maks töötab (gamma-GT ja
bilirubiin).
- Maksapõletik (hepatiit).
- Nõgestõbi ehk urtikaaria.
- Päästiksõrm (seisund, mille korral teie sõrm või pöial fikseerub painutatud asendisse).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 10 000-st):
- Harvaesinev nahapõletik, mille korral võivad tekkida punased laigud või villid.
- Nahalööve, mille põhjuseks on ülitundlikkus (see võib olla allergiline või anafülaktoidne
reaktsioon).
- Väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha värvumist punaseks või lillaks. Väga harva
tekivad liigeste, mao ja neeruvalu sümptomid - seda nimetatakse Henochi-Schönleini purpuriks.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 inimesel 10 000-st):
- Äärmiselt raske nahareaktsioon koos villide või haavanditega nahal. Seda nimetatakse Stevensi-
Johnsoni sündroomiks.

- Allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mille korral tekib kõriturse, mis võib põhjustada
raskusi hingamisel või neelamisel. Seda nimetatakse angioödeemiks.
Kui midagi sellest juhtub teiega, kutsuge kiirabi või pöörduge otsekohe arsti poole - te võite vajata
erakorralist arstiabi.

Luude Anastrozole-Teva 1 mg langetab östrogeeniks nimetatava hormooni hulka teie organismis. See võib
vähendada mineraalide sisaldust teie luudes. Teie luud võivad nõrgeneda ja teil võivad kergemini
tekkida luumurrud. Teie arst käsitkeb neid riske vastavalt postmenopausis naiste luuhõrenemise
ravijuhistele. Rääkige oma arstiga riskidest ja ravivõimalustest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas ANASTROZOLE-TEVA 1MG säilitada

KUIDAS ANASTROZOLE-TEVA 1 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke tablette kindlas kohas, kus lapsed neid ei näe
ja kätte ei saa. Teie tabletid võivad olla nende tervisele kahjulikud.

Ärge kasutage Anastrozole-Teva 1 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anastrozole-Teva 1 mg sisaldab
- Toimeaine on anastrosool. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
- Abiained on:
tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), povidoon K-30,
naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
tableti kate: hüpromelloos (E464), makrogool 400, makrogool 6000 ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozole-Teva 1 mg välja näeb ja pakendi sisu
- Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ümmarguse
kujuga tabletid. Tableti ühel küljel on märgistus “93” ja teisel küljel on märgistus “A10”.
- Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis
sisaldavad 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 300 tabletti. Saadaval on ka
haiglapakendid, mis sisaldavad 84 tabletti ja haigla üksikannusega pakendid, mis sisaldavad 10
(10 x 1) ja 50 (50 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
TEVA Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland


Tootjad
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Ühendkuningriik

või

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Holland

või

TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Prantsusmaa

või

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen
Ungari

või

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő
Ungari

või

TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava -Komárov
Tšehhi Vabariik

või

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3,
89143 Blaubeuren
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal/TEVA Grupi Liige
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel.: +372 6610801


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
INN. Anastrozolum

Abiained:
Iga tablett sisaldab 87 mg laktoosmonohüdraati (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni valkjas ümmarguse kujuga õhukese polümeerikattega tablett. Tableti ühel küljel on
märgistus “93”. Tableti teisel küljel on märgistus "A10".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Anastrosool on näidustatud:
- Kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi raviks postmenopausis naistel.

- Varajase invasiivse hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi adjuvantraviks
postmenopausis naistel.

- Varajase invasiivse hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi adjuvantraviks
postmenopausis naistel, kes on 2 kuni 3 aastat saanud adjuvantravi tamoksifeeniga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasavanutel, sh eakad on anastrosooli soovitatav annus üks 1 mg tablett üks kord ööpäevas.

Varajase invasiivse hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel on
adjuvantse endokriinravi soovitatav kestus 5 aastat.

Patsientide erirühmad

Lapsed
Lastel ja noorukitel ei ole anastrosooli soovitatav kasutada ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise
tõttu (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Neerukahjustus

Kerge või mõõduka neerukahjustusega patsientidel ei ole soovitatav annust muuta. Raske
neerukahjustusega patsientidele tuleb anastrosooli manustada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus
Kerge maksakahjustusega patsientidel ei ole soovitatav annust muuta. Mõõduka kuni raske
maksakahjustusega patsientidel on soovitav ettevaatus (vt lõik 4.4).

Anastrosooli õhukese polümeerikattega tablette võetakse suu kaudu.

4.3. Vastunäidustused

Anastrosool on vastunäidustatud:
- rasedatele ja last rinnaga toitvatele naistele.
- patsientidele, kellel on teadaolevalt ülitundlikkus anastrosooli või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes, mis on loetletud lõigus 6.1.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldine

Anastrosooli ei tohi kasutada menopausieelses eas naistel. Iga patsiendi puhul, kelle menopausaalne
staatus on kahtlane, tuleb menopausi olemasolu kinnitada biokeemiliste analüüside abil (luteiniseeriva
hormooni (LH), folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) ja/või östradiooli tasemed). Puuduvad
andmed, mis toetaksid anastrosooli kasutamist koos LHRH analoogidega.

Tuleb vältida tamoksifeeni või östrogeeni sisaldavate ravimite kasutamist koos anastrosooliga, sest see
võib vähendada viimase farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

Toime luu mineraalsele tihedusele

Kuna anastrosool langetab ringleva östrogeeni taset, võib see põhjustada ka luu mineraalse tiheduse
langust koos sellest tuleneva luumurru riski võimaliku suurenemisega (vt lõik 4.8).

Osteoporoosiga või osteoporoosi riskiga naistel tuleb rutiinselt hinnata luu mineraalset tihedust ravi
alustamisel ja seejärel regulaarsete ajavahemike tagant. Vastavalt vajadusele tuleb alustada
osteoporoosi ravi või profülaktikat ning jälgida patsienti hoolikalt. Tuleb kaaluda spetsiifiliste
ravimite, nt bisfosfonaatide kasutamist, mis võib peatada anastrosooli poolt põhjustatud luu mineraalse
tiheduse edasise vähenemise postmenopausis naistel (vt lõik 4.8).

Maksakahjustus

Anastrosooli toimet mõõduka või raske maksakahjustusega rinnanäärmevähiga patsientidele ei ole
uuritud. Maksakahjustusega isikutel võib anastrosooli ekspositsioon suureneda (vt lõik 5.2);
anastrosooli manustamisel mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidele tuleb rakendada
ettevaatust (vt lõik 4.2). Iga üksikpatsiendi puhul peab ravi aluseks olema individuaalse kasu/riski
suhte hinnang.

Neerukahjustus

Anastrosooli toimet raske neerukahjustusega rinnanäärmevähiga patsientidele ei ole uuritud. Raske
neerukahjustusega (GRF < 30 ml/min, vt lõik 5.2) patsientidel anastrosooli ekspositsioon ei suurene;
raske neerukahjustusega patsientidele tuleb anastrosooli manustada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Lapsed


Anastrosooli ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu
(vt lõik 5.1).

Anastrosooli ei tohi kasutada lisaks kasvuhormoonravile kasvuhormooni puudulikkusega poistel.
Olulise tähtsusega kliinilises uuringus ei leidnud tõestust efektiivsus ega ohutus (vt lõik 5.1). Kuna
anastrosool langetab östradiooli taset, ei tohi seda kasutada lisaks kasvuhormoonravile kasvuhormooni
puudulikkusega tüdrukutel. Laste ja noorukite kohta puuduvad pikaajalised ohutusalased andmed.

Ülitundlikkus laktoosi suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasi puudulikkuse või
glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Anastrosool inhibeerib in vitro CYP isoensüüme 1A2, 2C8/9 ja 3A4. Kliinilistes uuringutes antipüriini
ja varfariiniga ilmnes, et anastrosool annuses 1 mg ei inhibeeri oluliselt antipüriini ja R- ning S-
varfariini metabolismi, mis näitab, et anastrosooli manustamine koos teiste ravimitega tõenäoliselt ei
põhjusta kliiniliselt olulisi CYP ensüümide vahendusel tekkivaid ravimite koostoimeid .
Anastrosooli metabolismi vahendavaid ensüüme ei ole identifitseeritud. Tsimetidiin, mis on CYP
ensüümide nõrk mittespetsiifiline inhibiitor, ei mõjutanud anastrosooli kontsentratsiooni plasmas.
Tugevate CYP inhibiitorite toime on teadmata.

Kliiniliste uuringute ohutuse andmebaasi alusel ei leitud tõendeid kliiniliselt oluliste koostoimete
kohta patsientidel, kes said ravi anastrosooliga ja teiste tavaliselt välja kirjutatud ravimitega.
Kliiniliselt olulisi koostoimeid bisfosfonaatidega ei täheldatud (vt lõik 5.1).

Tuleb vältida tamoksifeeni või östrogeenravi kasutamist koos anastrosooliga, sest see võib vähendada
viimase farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad andmed anastrosooli kasutamise kohta rasedatel naistel. Loomkatsed on näidanud
reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3). Anastrosool on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine

Puuduvad andmed anastrosooli kasutamise kohta last rinnaga toitvatel naistel. Anastrosool on
imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Anastrosooli toimet inimese viljakusele ei ole uuritud. Loomkatsed on näidanud
reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Anastrosool ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Anastrosooli kasutamisel on siiski täheldatud jõuetust ja unisust ning selliste nähtude püsides tuleb
autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel rakendada ettevaatust.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevas tabelis on esitatud kliinilistest uuringutest, turuletulekujärgsetest uuringutest või
spontaansetest teadetest selgunud kõrvaltoimed. Kui ei ole teisiti määratletud, on esinemissageduse

kategooriate arvestamise aluseks kõrvaltoimete hulk, mis saadi III faasi laiaulatuslikust uuringust
(uuring "Arimideks, tamoksifeen, monoteraapia või kombineeritud ravi" [ATAC] uuring), mis viidi
läbi 9366-l postmenopausis opereeritava rinnanäärmevähiga naisel, kes said adjuvantravi viie aasta
jooksul.

Kõrvaltoimed on alljärgnevalt klassifitseeritud vastavalt esinemissagedusele ja organsüsteemi klassile
(OSK). Esinemissageduste rühmad on defineeritud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥ 1/10),
sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) ja väga
harv (< 1/10 000). Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks olid peavalu, kuumahood, iiveldus,
lööve, liigesevalu, liigesejäikus, artriit ja asteenia.

Tabel 1. Kõrvaltoimed vastavalt orgasüsteemi klassile ja esinemissagedusele
Kõrvaltoimed vastavalt OSK ja esinemissagedusele
Ainevahetus- ja
Sage Isutus
toitumishäired
Hüperkolesteroleemia
Närvisüsteemi häired
Väga sage
Peavalu
Sage Unisus
Karpaalkanali sündroom*
Vaskulaarsed häired
Väga sage
Kuumahood
Seedetrakti häired
Väga sage
Iiveldus
Sage Kõhulahtisus
Oksendamine
Maksa ja sapiteede
Sage
Alkaalse fosfataasi, alaniinaminotransferaasi ja
häired
aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus
Aeg-ajalt
Gamma-GT ja bilirubiinisisalduse suurenemine
Hepatiit
Naha ja nahaaluskoe
Väga sage
Lööve
kahjustused
Sage
Juuste hõrenemine (alopeetsia)
Allergilised reaktsioonid
Aeg-ajalt Nõgestõbi
Harv Multiformne
erüteem
Anafülaktoidne reaktsioon
Kutaanne vaskuliit (sh mõned teated Henochi-
Schönleini purpuri kohta)**
Väga harv
Stevensi-Johnson’i sündroom
Angioödeem
Lihas-skeleti ja
Väga sage
Artralgia/liigesejäikus
sidekoe kahjustused
Artriit
Osteoporoos
Sage Luuvalu
Aeg-ajalt Päästiksõrm
Reproduktiivse
Sage Tupekuivus
süsteemi ja
Verejooks tupest ***
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Väga sage
Asteenia
manustamiskoha
reaktsioonid
*
Kliinilistes uuringutes osalenud patsientide hulgas teatati karpaalkanali sündroomi juhtudest
sagedamini anastrosoolravi saanutel võrreldes tamoksifeeni saanud patsientidega. Enamikul
juhtudel esines see kõrvaltoime siiski patsientidel, kellel esinesid selle seisundi tekkeks kindlad
riskitegurid.
**
Kuna ATAC uuringus kutaanset vaskuliiti ja Henochi-Schönleini purpurit ei täheldatud, võib
nende nähtude esinemissagedust halvima hinnatava väärtuse alusel hinnata teminiga „harv“
(≥ 0,01% ja < 0,1%).

*** Vaginaalset verejooksu on esinenud aeg-ajalt, peamiselt kaugelearenenud rinnanäärmevähiga
patsientidel esimestel nädalatel pärast hormoonravilt üleminekut anastrosoolile. Kui verejooks
jätkub, tuleks kaaluda täiendavate uuringute läbiviimist.

Järgnevas tabelis on esitatud eelnevalt määratletud kõrvaltoimete esinemissagedused ATAC uuringus
pärast keskmiselt 68-kuulist jälgimisperioodi sõltumata tekkepõhjustest, mis registreeriti patsientidel
uuringuravimi võtmise ajal ja kuni 14 päeva jooksul pärast ravi katkestamist.

Tabel 2. ATAC uuringu eelnevalt määratletud kõrvaltoimed
Kõrvaltoimed Anastrosool
Tamoksifeen
(n=3092)
(n=3094)
Kuumahood
1104 (35,7%)
1264 (40,9%)
Liigeste valu/kangus
1100 (35,6%)
911 (29,4%)
Meeleoluhäired
597 (19,3%)
554 (17,9%)
Jõuetus/asteenia
575 (18,6%)
544 (17,6%)
Iiveldus ja oksendamine
393 (12,7%)
384 (12,4%)
Luumurrud
315 (10,2%)
209 (6,8%)
Lülisamba-, reieluukaela või randme (Colles’i) murrud
133 (4,3%)
91 (2,9%)
Randme-/Colles’i murrud
67 (2,2%)
50 (1,6%)
Lülisambamurrud
43 (1,4%)
22 (0,7%)
Reieluukaela murrud
28 (0,9%)
26 (0,8%)
Katarakt
182 (5,9%)
213 (6,9%)
Vaginaalne verejooks
167 (5,4%)
317 (10,2%)
Isheemiline südame-veresoonkonna haigus
127 (4,1%)
104 (3,4%)
Stenokardia
71 (2,3%)
51 (1,6%)
Südamelihaseinfarkt
37 (1,2%)
34 (1,1%)
Koronaarhaigus
25 (0,8%)
23 (0,7%)
Müokardi isheemia
22 (0,7%)
14 (0,5%)
Vaginaalne voolus
109 (3,5%)
408 (13,2%)
Mistahes venoosne trombemboolne tüsistus
87 (2,8%)
140 (4,5%)
Süvaveenide trombemboolsed tüsistused, sh
48 (1,6%)
74 (2,4%)
kopsuemboolia
Isheemilised tserebrovaskulaarsed tüsistused
62 (2,0%)
88 (2,8%)
Endomeetriumivähk
4 (0,2%)
13 (0,6%)

Anastrosooli ja tamoksifeeni rühmas olid luumurdude esinemissagedused keskmiselt 68 kuud kestnud
jälgimisperioodi möödudes vastavalt 22 ja 15 luumurdu 1000 patsiendiaasta kohta.

Anastrosooli rühmas täheldatud luumurdude esinemissagedus sarnaneb vanusega kohandatult
postmenopausis patsientide populatsioonidele.

Osteoporoosi esinemissagedus oli anastrosooli saanud patsientidel 10,5% ja tamoksifeeni saanutel
7,3%.

Ei ole selge, kas ATAC uuringus täheldatud luumurdude ja osteoporoosi esinemissagedused
anastrosooli saanud patsientide hulgas väljendavad tamoksifeeni kaitsvat toimet, anastrosooli
spetsiifilist toimet või mõlemat.

4.9. Üleannustamine

Anastrosooli juhusliku üleannustamise kohta on vähe kliinilisi kogemusi. Loomkatsetes oli
anastrosooli äge toksilisus madal. Kliinilistes uuringutes on kasutatud erinevaid anastrosooli annuseid,
tervetele meessoost vabatahtlikele on manustatud ühekordse annusena kuni 60 mg anastrosooli ja
kaugelearenenud rinnavähiga postmenopausis naistele on manustatud kuni 10 mg anastrosooli;
nimetatud annused olid hästi talutavad. Anastrosooli ühekordset annust, mis viib eluohtlike

sümptomiteni, ei ole määratletud. Üleannustamise puhul puudub spetsiifiline antidoot ja ravi peab
olema sümptomaatiline.

Üleannustamist ravides tuleb arvestada võimalusega, et korraga võib olla võetud mitmeid ravimeid.
Kui patsient on teadvusel, võib esile kutsuda oksendamise. Dialüüsist võib abi olla, sest anastrosool ei
seondu tugevasti valkudega. Näidustatud on üldtoetav ravi, sealhulgas elutähtsate näitajate ja patsiendi
hoolikas jälgimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: ensüümide inhibiitorid
ATC-kood: L02BG03

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Anastrosool on tugevatoimeline ja kõrge selektiivsusega mittesteroidne aromataasi inhibiitor.
Postmenopausis naistel toimub östrogeeni süntees peamiselt perifeersetes kudedes androstenediooni
muutmisel aromataasi ensüümkompleksi abil östrooniks.

Järgnevalt muudetakse östroon östradiooliks. Verega ringleva östradiooli kontsentratsiooni
langetamine veres on andnud häid tulemusi rinnavähiga patsientide ravis. Kõrge tundlikkusega
analüüsimeetodi abil määratuna pärsib anastrosooli ööpäevane annus 1 mg postmenopausis naistel
östradiooli tootmist koguni 80% võrra.

Anastrosoolil puudub progestogeenne, androgeenne või östrogeenne aktiivsus.

Anastrosooli ööpäevased annused kuni 10 mg ei oma mingit toimet kortisooli ega aldosterooni
sekretsioonile, mõõdetuna enne või pärast standardset adrenokortikotroopse hormooni (AKTH)
stimulatsioonitesti. Seetõttu ei ole kortikoidide lisamine vajalik.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kaugelearenenud rinnanäärmevähk

Kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naiste esmavaliku ravi
Kaks topeltpimedat kontrollitud kliinilist uuringut, mille ülesehitus oli sarnane (uuring 1033IL/0030 ja
uuring 1033IL/0027), viidi läbi anastrosooli ja tamoksifeeni efektiivsuse võrdlemiseks esmavaliku
ravimina kasutamisel hormoonretseptor-positiivse või hormoonretseptor-teadmata lokaliseerunud või
metastaatilise rinnanäärmevähi ravis postmenopausis naistel. Kokku 1021 patsienti said juhuvaliku
alusel kas 1 mg anastrosooli üks kord ööpäevas või 20 mg tamoksifeeni üks kord ööpäevas. Mõlema
uuringu esmasteks tulemusnäitajateks olid aeg tuumori progresseerumiseni, kasvaja objektiivse
ravivastuse määr ja ohutus.

Esmaste tulemusnäitajate osas ilmnes uuringus 1033IL/0030, et anastrosooli puhul oli tamoksifeeni
ees statistiliselt oluline eelis, mis puudutab aega tuumori progresseerumiseni (riskimäär (HR) 1,42,
usaldusintervall (CI) 95% (1,11, 1,82)); keskmine aeg progresseerumiseni 11,1 kuud anastrosooli ja
5,6 kuud tamoksifeeni kasutamisel, p = 0,006; kasvaja objektiivse ravivastuse määr oli ühesugune nii
anastrosooli kui tamoksifeeni puhul. Uuringust 1033IL/0027 ilmnes, et kasvaja objektiivse ravivastuse
määr ja aeg kasvaja progresseerumiseni olid anastrosoolil ja tamoksifeenil sarnased. Teiseste
tulemusnäitajate tulemused toetasid esmaste efektiivsuse tulemusnäitajate tulemusi. Mõlema uuringu
kõigis ravirühmades esines ravi jooksul liiga vähe surmajuhte, et teha järeldusi üldise elulemuse
erinevuste suhtes.

Kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naiste teisese valiku ravi

Kahes kliinilises uuringus (uuring 0004 ja uuring 0005) uuriti anastrosooli kasutamist
kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel, kelle haigus oli progresseerunud pärast
kas varajase või kaugelearenenud rinnanäärmevähi ravi tamoksifeeniga. Kokku 764 patsienti said
juhuvaliku alusel kas 1 mg või 10 mg anastrosooli üks kord ööpäevas või 40 mg megestroolatsetaati
neli korda ööpäevas. Esmasteks efektiivsusmuutujateks olid aeg progresseerumiseni ja objektiivse
ravivastuse määr. Samuti arvutati välja pikaajalise (üle 24 nädala) stabiilse haiguse määr,
progresseerumise määr ja elulemus. Kummaski uuringus ei esinenud mistahes efektiivsusnäitajate osas
olulisi erinevusi ravirühmade vahel .

Varajase invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi hormoonretseptor-positiivsetel patsientidel
Suur III faasi kliiniline uuring, mis viidi läbi 9366 postmenopausaalses eas operaabelse rinnavähiga
naisel, keda raviti 5 aasta jooksul (vt allpool) näitas, et anastrosool omab statistiliselt olulisi eeliseid
haigusvaba elulemuse osas võrreldes tamoksifeeniga. Tamoksifeeniga võrreldes täheldati anastrosooli
suuremaid eeliseid haigusvaba elulemuse osas hormoonretseptor-positiivse kasvajaga patsientidel.

Tabel 3. ATAC uuringu tulemusnäitajate kokkuvõte: 5-aastase ravi läbinute analüüs
Efektiivsuse näitajad
Juhtude hulk (sagedus)

Ravikavatsuslik
Hormoonretseptor-
populatsioon
positiivse tuumori staatus
anastrosool
tamoksifeen
anastrosool
tamoksifeen
(n=3125)
(n=3116)
(n=2618)
(n=2598)
Haigusvaba elulemusa
575 (18,4)
651 (20,9)
424 (16,2)
497 (19,1)
Riskide suhe
0,87
0,83
2-poolne 95% CI
0,78 kuni 0,97
0,73 kuni 0,94
p-väärtus 0,0127
0,0049
Kaugmetastaasivaba
500 (16,0)
530 (17,0)
370 (14,1)
394 (15,2)
elulemusb
Riskide suhe
0,94
0,93
2-poolne 95% CI
0,83 kuni 1,06
0,80 kuni 1,07
p-väärtus 0,2850
0,2838
Aeg retsidiivi tekkenic
402 (12,9)
498 (16,0)
282 (10,8)
370 (14,2)
Riskide suhe
0,79
0,74
2-poolne 95% CI
0,70 kuni 0,90
0,64 kuni 0,87
p-väärtus 0,0005
0,0002
Aeg kaugmetastaasi
324 (10,4)
375 (12,0)
226 (8,6)
265 (10,2)
tekkenid
Riskide suhe
0,86
0,84
2-poolne 95% CI
0,74 kuni 0,99
0,70 kuni 1,00
p-väärtus 0,0427
0,0559
Vastaspoole rinnanäärme
35 (1,1)
59 (1,9)
26 (1,0)
54 (2,1)
esmane vähk
Tõenäosuste suhe
0,59
0,47
2-poolne 95% CI
0,39 kuni 0,89
0,30 kuni 0,76
p-väärtus 0,0131
0,0018
Üldine elulemuse
411 (13,2)
420 (13,5)
296 (11,3)
301 (11,6)
Riskide suhe
0,97
0,97
2-poolne 95% CI
0,85 kuni 1,12
0,83 kuni 1,14
p-väärtus 0,7142
0,7339
a.
Haigusvaba elulemus hõlmab kõiki retsidiveerumise juhtusid ja see on määratletud kui esmane
regionaalne retsidiveerumine, esmane vastaspoolne rinnanäärmevähk, kaugmetastaas või surm
(mistahes põhjustel).
b.
Kaugmetastaasivaba elulemus on määratletud kui esmane kaugmetastaasi teke või surm
(mistahes põhjustel).
c.
Aeg retsidiveerumiseni on määratletud kui esmase lokaalse kasvaja teke, vastaspoolse
rinnanäärmevähi esmane teke, kaugmetastaasi teke või surm rinnanäärmevähi tagajärjel.

d.
Aeg kaugmetastaasi tekkeni on määratletud kui esmase kaugmetastaasi teke või surm
rinnanäärmevähi tagajärjel.
e.
Surnud patsientide arv (%).

Anastrosooli ja tamoksifeeni kombinatsiooni puhul ei ilmnenud mingit paremat efektiivsust võrreldes
tamoksifeeniga nii kõigil patsientidel kui ka hormoonretseptor-positiivses populatsioonis. See
ravirühm katkestas uuringu.

Mediaalselt 10-aastase ajakohastatud jälgimisperioodi pikaajalisel võrdlemisel ilmnes, et anastrosooli
ja tamoksifeeni ravitoimete tulemused olid kooskõlas varasemate analüüsidega.

Varajase invasiivse hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi patsientidel, kes
saavad adjuvantravi tamoksifeeniga

III faasi uuringus (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group, Austria rinnanäärme- ja
kolorektaalvähi uuringurühm [ABCSG 8]), milles osales 2579 hormoonretseptor-positiivse varajases
staadiumis rinnanäärmevähiga postmenopausis naist, keda oli opereeritud ja kes võisid olla saanud
kiiritusravi ning kes ei olnud saanud kemoteraapiat (vt allpool), oli pärast keskmiselt 24 kuud kestnud
jälgimisperioodi haigusvaba elulemus statistiliselt parem juhul, kui pärast kaheaastast adjuvantravi
tamoksifeeniga jätkati ravi anastrosooliga ega jätkatud tamoksifeeni kasutamist.

Tabel 4. ABCSG 8 uuringu tulemusnäitajad ja tulemuste kokkuvõte
Efektiivsuse näitajad
Juhtude hulk (sagedus)
anastrosool
tamoksifeen
(n=1297)
(n=1282)
Haigusvaba elulemus
65 (5,0)
93 (7,3)
Riskide suhe
0,67
2-poolne 95% CI
0,49 kuni 0,92
p-väärtus 0,014
Aeg mistahes retsidiivi tekkeni
36 (2,8)
66 (5,1)
Riskide suhe
0,53
2-poolne 95% CI
0,35 kuni 0,79
p-väärtus 0,002
Aeg kaugmetsataasi tekkeni
22 (1,7)
41 (3,2)
Riskide suhe
0,52
2-poolne 95% CI
0,31 kuni 0,88
p-väärtus 0,015
Esmane vastaspoole rinnanäärmevähk
7 (0,5)
15 (1,2)
Tõenäosuste suhe
0,46
2-poolne 95% CI
0,19 kuni 1,13
p-väärtus 0,090
Üldine elulemus
43 (3,3)
45 (3,5)
Riskide suhe
0,96
2-poolne 95% CI
0,63 kuni 1,46
p-väärtus 0,840

Neid tulemusi toetasid kahe hilisema sarnase uuringu (GABG/ARNO 95 ja ITA) tulemused, millest
ühes olid patsiendid saanud operatiivset ravi ja kemoteraapiat, samuti ABCSG 8 ja GABG/ARNO 95
kombineeritud analüüs.

Anastrosooli ohutusprofiil nendes 3 uuringus oli vastavuses hormoonretseptor-positiivse algstaadiumis
rinnavähiga postmenopausis naiste teadaoleva ohutusprofiiliga.

Luu mineraalne tihedus (LMT)


III/IV faasi uuringus (SABRE - Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate,
anastrosooli ja bisfosfonaat risendronaadi uuring) osales 234 hormoonretseptor-positiivse varajases
staadiumis rinnanäärmevähiga postmenopausis naist, kellele oli määratud raviks 1 mg anastrosooli
ööpäevas, kes stratifitseeriti madala, mõõduka ja kõrge riski rühmadesse vastavalt neil esinevale
fragiilse luumurru riskile. Esmaseks tulemusnäitajaks oli lumbaallüli luumassi tihedus mõõdetuna
DEXA skaneeringu abil. Kõik patsiendid said raviks D-vitamiini ja kaltsiumi. Madala riskirühma
patsiendid said ainult anastrosooli (N=42), mõõdukasse riskirühma kuulujad randomiseeriti saama
anastrosooli koos 35 mg risedronaadiga üks kord nädalas (N=77) või anastrosooli koos platseeboga
(N=77) ning kõrgesseriskigruppi kuulujad said anastrosooli koos 35 mg risedronaadiga üks kord
nädalas (N=38). Esmaseks tulemusnäitajaks oli lumbaallüli luumassi tiheduse muutus 12 kuu pärast
ravieelsega võrreldes.

12 kuu põhianalüüs näitas, et isegi patsientidel, kelle risk fragiilse luumurru tekkeks oli mõõdukas
kuni suur, ei vähenenud luumassi tihedus (lumbaallüli luu mineraalset tihedust määrati DEXA
skaneeringu abil), kui nad kasutasid anastrosooli 1 mg ööpäevas kombinatsioonis risedronaadiga
35 mg üks kord nädalas. Lisaks leiti statistiliselt ebaolulist LMT vähenemist madala riskirühma
patsientidel, kes said raviks ainult anastrosooli 1 mg ööpäevas. Need tulemused peegeldusid
sekundaarses efektiivsusmuutujas, milleks oli puusade totaalse LMT muutus 12 kuu pärast ravieelsega
võrreldes.

See uuring tõestas, et varajases staadiumis rinnanäärmevähiga menopausijärgses eas naistel, kellel
raviskeemi kuulub anastrosoolravi, tuleks võimaliku luu mineraalide kao kupeerimiseks kaaluda
bisfosfonaatide kasutamist.

Lapsed

Anastrosool ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel. Uuritud pediaatrilistes
populatsioonides ei ole efektiivsus tõestatud (vt allpool). Ravitud laste arv oli liiga piiratud, et saaks
teha mingeid usaldusväärseid järeldusi ohutuse suhtes. Anastrosoolravi võimalike pikaajaliste toimete
kohta lastel ja noorukitel puuduvad andmed (vt ka lõik 5.3).

Euroopa Ravimiamet on loobunud nõudest esitada anastrosooli uuringute tulemused ühes või mitmes
pediaatrilise populatsiooni alarühmas, mis kajastavad kasvuhormooni puudusest (KHP) tingitud
lühikest kasvu, testotoksikoosi, günekomastiat ja McCune-Albright’i sündroomi (vt lõik 4.2).

Kasvuhormooni puudusest tingitud lühike pikkuskasv
Randomiseeritud topeltpimedas mitmekeskuselises uuringus hinnati 52 KHP-ga murdeealist
noormeest (vanuses 11…16 aastat, viimane kaasa arvatud), kes said 12…36 kuu jooksul raviks
kasvuhormooni kombinatsioonis kas anastrosooliga 1 mg/ööpäevas või platseeboga. Ainult 14-l
anastrosoolravi saanud isikul kestis ravi 36 kuud.

Kasvuga seotud parameetrite (ennustatav täiskasvanupikkus, pikkus, pikkuse SDS
(standarddeviatsioon) ja pikkuskasvu kiirus) statistiliselt olulist erinevust platseeboga võrreldes ei
leitud. Puuduvad lõpliku kehapikkuse andmed. Ehkki ravitud laste arv oli liiga piiratud, et teha
mingeid usaldusväärseid järeldusi ohutuse kohta, esines anastrosoolravi harus platseeboga võrreldes
siiski suurenenud luumurdude esinemissagedus ja kalduvus luu mineraalse tiheduse vähenemisele.

Testotoksikoos
Avatud, mittevõrdlevas mitmekeskuselises uuringus hinnati 14 meessoost patsienti (vanuses
2…9 aastat), kellel oli perekondlik meessoo varane puberteet, mida nimetatakse ka testotoksikoosiks,
ja kes said ravi anastrosooli ja bikalutamiidi kombinatsiooniga. Peamiseks eesmärgiks oli hinnata selle
kombineeritud raviskeemi ohutust ja efektiivsust 12 kuu jooksul. 14-st kaasatud patsiendist lõpetas 12-
kuulise kombineeritud ravi kolmteist (üks patsient langes välja jälgimisperioodil). Pärast 12-kuulist
ravi ei leitud olulist kasvukiiruse erinevust võrreldes kasvukiirusega 6 uuringusse kaasamisele
eelnenud kuu jooksul.

Günekomastia uuringud

Uuring 0006 oli randomiseeritud topeltpime mitmekeskuseline uuring 82 murdeealisel noormehel
(vanuses 11…18 aastat, viimane kaasa arvatud), kellel esines kauem kui 12 kuud kestnud
günekomastia ja kes said kuni 6 jooksul igapäevast ravi kas anastrosooliga 1 mg ööpäevas või
platseeboga. 1 mg anastrosoolravirühma ja platseeborühma vahel ei esinenud pärast 6-kuulist ravi
olulist erinevust patsientide arvus, kellel rinnanäärmete kogumaht oli vähenenud 50% või enam.

Uuring 0001 oli avatud, korduvannusega farmakokineetiline uuring anastrosooli annusega 1 mg
ööpäevas, mis viidi läbi 36 murdeealisel noormehel, kellel esines vähem kui 12 kuud kestnud
günekomastia. Sekundaarseteks eesmärkideks oli hinnata patsientide osakaalu, kellel ravieelsega
võrreldes vähenes mõlema rinnanäärme günekomastia arvestuslik maht vähemalt 50% ajavahemikul
esimesest ravipäevast uuringu 6. ravikuu lõpuni ning patsientide taluvust ja ohutust. Rinnanäärmete
kogumahu vähenemist 50% või rohkem täheldati pärast 6-kuulist ravi 56%-l (20/36) poistest.

McCune’i-Albrighti sündroomi uuring
Uuring 0046 oli rahvusvaheline mitmekeskuseline avatud eksploratiivne anastrosooli uuring, mis viidi
läbi 28 tüdrukul (vanuses 2 kuni ≤10 aastat), kellel oli McCune’i-Albrighti sündroom (MAS).
Esmaseks eesmärgiks oli hinnata anastrosooli ohutust ja efektiivsust annuses 1 mg ööpäevas MAS-ga
patsientidel. Uuringuravi efektiivsus põhines patsientide osakaalul, kes täitsid vaginaalse verejooksu,
luuvanuse ja kasvukiirusega seotud kindlaksmääratud tingimused.

Ravi ajal ei täheldatud statistiliselt olulist erinevust vaginaalse verejooksuga päevade
esinemissageduses. Nii Tanneri skaalal kui ka munasarja keskmises ruumalas ja emaka keskmises
ruumalas kliiniliselt olulisi muutusi ei esinenud. Luuvanuse suurenemise kiiruses ei leitud statistiliselt
olulist erinevust võrreldes ravieelse kiirusega. Kasvukiirus (cm/aastas) vähenes märkimisväärselt
(p<0,05) ravieelsel ajal 0…12 kuu jooksul eriti ravieelse aja teisel poolaastal (7…12 kuul).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Anastrosool imendub kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse tavaliselt kahe
tunni jooksul pärast manustamist (paastuseisundis). Toit vähendab pisut imendumiskiirust, mitte aga
selle ulatust. Imendumiskiiruse vähene muutus ei põhjusta tõenäoliselt anastrosooli tablettide üks kord
ööpäevas manustamisel kliiniliselt olulisi muutusi tasakaalukontsentratsioonis. Pärast 7-päevast
manustamist saavutatakse ligikaudu 90% kuni 95% anastrosooli tasakaalukontsentratsioonist
vereplasmas ja 3- kuni 4-kordne akumulatsioon. Puuduvad tõendid anastrosooli farmakokineetiliste
parameetrite sõltuvuse kohta ajast või annuse suurusest.

Anastrosooli farmakokineetika ei sõltu postmenopausis naise vanusest.

Anastrosool seondub ainult 40% ulatuses plasmavalkudega.

Anastrosool eritub aeglaselt, eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on 40…50 tundi. Postmenopausis
naiste organismis metaboliseeritakse anastrosool ulatuslikult, 10% manustatud annusest eritub 72 tunni
jooksul muutumatult uriiniga. Anastrosool metaboliseerub N-dealküleerimise, hüdroksüleerimise ja
glükuroniseerimise teel. Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Plasma ja uriini peamine metaboliit
triasool ei inhibeeri aromataasi.

Neeru- või maksakahjustus

Anastrosooli näiv kliirens (CL/F) pärast suukaudset manustamist oli stabiilse maksatsirroosiga
vabatahtlikel ligikaudu 30% väiksem kui vastavas kontrollrühmas (uuring 1033IL/0014).
Maksatsirroosiga vabatahtlikel jäi anastrosooli kontsentratsioon plasmas siiski samasse vahemikku kui
teistes uuringutes tervetel uuritavatel täheldatud. Anastrosooli kontsentratsioonid, mida täheldati
pikaajalise efektiivsuse uuringutes maksakahjustusega patsientidel, jäid samasse vahemikku kui ilma
maksakahjustuseta patsientide anastrosooli kontsentratsioonid plasmas.

Anastrosooli näiv kliirens (CL/F) pärast suukaudset manustamist jäi raske neerukahjustusega (GFR
< 30 ml/min) patsientidel, uuringus 1033IL/018, muutumatuks, mis on kooskõlas faktiga, et

anastrosool elimineerub peamiselt metaboolsel teel. Anastrosooli kontsentratsioonid plasmas, mida
täheldati pikaajalistes efektiivsusuuringutes neerukahjustusega patsientidel, jäid samasse vahemikku
nagu anastrosooli kontsentratsioonid plasmas, mida täheldati ilma neerukahjustuseta patsientidel.
Raske neerukahjustusega patsientidel tuleb anastrosooli manustamisel rakendada ettevaatust (vt lõigud
4.2 ja 4.4).

Lapsed

Murdeeas günekomastiaga poistel (10…17-aastased) imendus anastrosool kiiresti, jaotus laialdaselt ja
elimineerus aeglaselt poolväärtusajaga ligikaudu 2 ööpäeva. Tüdrukutel (3…10-aastased) oli
anastrosooli kliirens aeglasem kui vanematel poistel ning ekspositsioon oli suurem. Tüdrukutel jaotus
anastrosool laialdaselt ning elimineerus aeglaselt.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet näidustatud
populatsioonile.

Äge toksilisus

Loomkatsetes täheldati toksilisust ainult suurte annuste puhul. Ägeda toksilisuse uuringutes närilistel
oli anastrosooli keskmine surmav annus suurem kui 100 mg/kg/ööpäevas suu kaudu manustatuna ja
suurem kui 50 mg/kg/ööpäevas intraperitoneaalselt manustatuna. Ägeda suukaudse toksilisuse
uuringus koertel ületas keskmine letaalne annus 45 mg/kg/ööpäevas.

Korduvtoksilisus

Loomkatsetes täheldati kõrvaltoimeid ainult suurte annuste puhul. Korduvtoksilisuse uuringud viidi
läbi rottidel ja koertel. Toimeta annuseid anastrosooli toksilisuse uuringutes ei õnnestunud määrata,
kuid toimed, mis saadi väikeste (1 mg/kg/ööpäevas) ja keskmiste annuste (koertel 3 mg/kg/ööpäevas;
rottidel 5 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel, olid seotud kas anastrosooli farmakoloogiliste või ensüüme
aktiveerivate omadustega ja nendega ei kaasnenud olulisi toksilisi ega degeneratiivseid muutusi.

Mutageensus

Anastrosooli geneetilise toksilisuse uuringud näitavad, et anastrosool ei ole mutageenne ega
klastogeenne.

Reproduktsioonitoksilisus

Fertiilsuse uuringus manustati äsja võõrutatud isastele rottidele 10 nädala jooksul suukaudselt joogivee
kaudu anastrosooli annuses 50 või 400 mg/l. Keskmisteks kontsentratsioonideks plasmas mõõdeti
vastavalt 44,4 (±14,7) ng/ml ja 165 (±90) ng/ml. Mõlemas annustamisrühmas ilmnes kahjulik toime
paaritumisindeksile, kuid fertiilsuse vähenemine avaldus vaid 400 mg/l annuste puhul. See
vähenemine oli mööduv, kuna pärast 9-nädalast ravivaba taastumisperioodi olid kõik paaritumis- ja
fertiilsusnäitajad samasugused kui kontrollgrupis.

Anastrosooli suukaudne manustamine emastele rottidele annuses 1 mg/kg/ööpäevas põhjustas viljatuse
olulist sagenemist ning annuses 0,02 mg/kg/ööpäevas põhjustas viljastatud munaraku implanteerumise
häirete tõusu. Need toimed esinesid kliiniliselt oluliste annuste juures. Toimet inimesele ei saa
välistada. Need toimed olid seotud ravimi farmakoloogiliste omadustega ning möödusid täielikult
pärast 5 nädala pikkust ravimi manustamise katkestamist.

Anastrosooli suukaudne manustamine tiinetele rottidele ja küülikutele ei põhjustanud teratogeenseid
toimeid annuste juures vastavalt kuni 1,0 ja 0,2 mg/kg/ööpäevas. Ilmnenud toimed (platsenta

suurenemine rottidel ja tiinuse katkemine küülikutel) olid seotud ravimi farmakoloogiliste
omadustega.

Poegade ellujäämine oli ohustatud rottidel, kellele manustati anastrosooli 0,02 mg/kg/ööpäevas ja
rohkem (alates 17. tiinuspäevast kuni 22. poegimisjärgse päevani). See toime oli seotud anastrosooli
farmakoloogilise toimega sünnitegevusele. Anastrosooli saanud loomade esimese põlvkonna järglastel
ei täheldatud negatiivseid kõrvaltoimeid nende käitumisele ega sigimisvõimele.

Kantserogeensus

Kaks aastat väldanud onkogeneesi uuring rottidel näitas, et ainult suurte annuste (25 mg/kg/ööpäevas)
kasutamisel suurenes maksatuumorite ja emakakeha polüüpide esinemissagedus emasloomadel ja
kilpnäärme adenoomide esinemissagedus isasloomadel. Need muutused ilmnesid inimeste
raviannustest 100 korda suuremate annuste korral ega peeta patsientide ravi seisukohast kliiniliselt
oluliseks.

Kaks aastat väldanud onkogeneesi uuringus hiirtega täheldati healoomuliste munasarjakasvajate teket
ja muutusi lümforetikulaarsete tuumorite esinemissageduses (vähem histiotsüütseid sarkoome
emasloomadel ja rohkem lümfoomist põhjustatud surmajuhte). Neid muutusi peetakse hiirtele
spetsiifiliseks aromataasi pärssimisest tingitud toimeks ja seda ei peeta patsientide ravi seisukohast
kliiniliselt oluliseks.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Laktoosmonohüdraat
Magneesiumstearaat (E572)
Povidoon K-30
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Tableti kate
Hüpromelloos (E464)
Makrogool 400
Makrogool 6000
Titaandioksiid (E171)

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvad PVC/PVdC/Al blistrid.

Pakendi suurused:
1, 14, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 ja 300 õhukese polümeerikattega tabletti.

Haiglapakendites on 84 õhukese polümeerikattega tabletti.
Haigla üksikannusega pakendites on 10 (10 x 1), 50 (50 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

TEVA Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

564407

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.10.2007/21.04.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012