AMLODIPINE ACTAVIS

Toimeained: amlodipiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMLODIPINE ACTAVIS ja milleks seda kasutatakse

Amlodipine Actavis sisaldab toimeainena amlodipiini, mis kuulub ravimgruppi, mida nimetatakse
kaltsiumi antagonistideks.

Amlodipine Actavis't kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks või teatud valude puhul
rindkeres, mida nimetatakse stenokardiaks, millest haruldane vorm on Prinzmetal’i stenokardia

Kõrge vererõhuga patsientidel lõõgastab Amlodipine Actavis veresooni, mistõttu veri saab neist
vabamalt läbi voolata.
Stenokardia patsientidel parandab Amlodipine Actavis südamelihase verevarustust, mis seejärel saab
rohkem hapnikku ning selle tulemusena hoitakse valu rinnus ära. See ravim ei vaigista stenokardiast
tingitud valu rinnus koheselt.

2. Mida on vaja teada enne AMLODIPINE ACTAVIS võtmist

Mida on vaja teada enne Amlodipine Actavis'e kasutamist

Ärge võtke Amlodipine Actavis't:
- kui olete amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6), või teiste
kaltsiumi antagonistide suhtes allergiline. Allergia võib väljenduda sügeluses, naha punetuses või
hingamisraskustes;
- kui teil on äärmiselt madal vererõhk (hüpotensioon);
- kui teil on aordi südameklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus teie
süda ei suuda organismi piisava koguse verega varustada);
- kui teil on südameinfarkti järgne südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Amlodipine Actavis’e võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, eriti kui teil on
või on varasemalt olnud järgmisi seisundeid:
- hiljuti esinenud südameinfarkt;
- südamepuudulikkus;
- raskekujuline vererõhu suurenemine (hüpertensiivne kriis);
- maksahaigus;
- te olete eakas ja teie annust tuleb vähendada.

Lapsed ja noorukid
Amlodipine Actavis’t ei ole uuritud alla 6-aastastel lastel. Amlodipine Actavis’t tohib hüpertensiooni
puhul kasutada üksnes 6...17-aastastel lastel ja noorukitel (vt lõik 3). Täiendava informatsiooni
saamiseks rääkige oma arstiga.
Muud ravimid ja Amlodipine Actavis’t
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mingeid muid ravimeid.

Amlodipine Actavis võib mõjutada või olla ise mõjutatud teistest ravimitest, nagu:
- ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid);
- ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV ravis);
- rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid);
- Hypericum perforatum (liht-naistepuna ürt);
- verapamiil, diltiaseem (südameravimid);
- dantroleen (infusioonina kasutatav ravim raskekujuliste kehatemperatuurihäirete puhul);
- simvastatiin (kolesterooli vähendav ravim).

Kui te võtate juba mõnda teist vererõhku langetavat ravimit, võib Amlodipine Actavis veelgi teie
vererõhku langetada.

Amlodipine Actavis koos toidu ja joogigaAmlodipine Actavis’t kasutavad patsiendid ei tohi tarvitada greipfruudi mahla või greipfruuti.
Greipfruut ja greipfruudi mahl võivad viia toimeaine amlodipiini kontsentratsiooni suurenemisele
veres, mis omakorda võib põhjustada ettearvamatu Amlodipine Actavis’e vererõhku langetava toime.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Amlodipiini ohutust rasedusele ei ole määratud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase
või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine
Ei ole teada, kas amlodipiin eritub rinnapiima. Kui te imetate last rinnaga või alustate imetamist, peate
te oma arstile seda enne Amlodipine Actavis’e võtmist ütlema.

Enne igasuguse ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Amlodipine Actavis võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tablett
põhjustab teil iiveldust, pearinglust või väsimust, või tekib peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege
masinaid ning võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

3. Kuidas AMLODIPINE ACTAVIS võtta

Kuidas Amlodipine Actavis't kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Amlodipine Actavis'e soovituslik algannus on 5 mg üks kord ööpäevas. Amlodipine Actavis’e annust
võib suurendada kuni 10 mg üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib kasutada enne või pärast söömist ja joomist. Te peaksite oma ravimit võtma iga
päev samal kellaajal klaasi veega. Ärge võtke Amlodipine Actavis’t koos greipfruudi mahlaga.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lastel ja noorukitel (6...17-aastased) on soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas. Maksimaalne
soovitatav annus on 5 mg ööpäevas.
2,5 mg annuse saab Amlodipine Actavis’e 5 mg tablettide poolitamise teel kaheks võrdseks pooleks.
Oluline on võtta tablette pidevalt. Ärge oodake, kuni teie tabletid on otsas, enne kui arsti juurde lähete.

Kui te võtate Amlodipine Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Liiga palju tablette võttes võib teie vererõhk langeda madalale või isegi ohtlikult madalale. Teil võib
esineda pearinglus, minestamine või nõrkus. Kui vererõhu langus on piisavalt tugev, võib esineda
šokk.
Teie nahk võib tunduda jahe ja niiske ja te võite kaotada teadvuse. Kui te võtate liiga palju
Amlodipine Actavis’e tablette, otsige viivitamatult arstiabi.

Kui te unustate Amlodipine Actavis’t võtta
Ärge muretsege. Kui te unustate tableti võtta, jätke see annus täiesti vahele. Võtke järgmine annus
õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodipine Actavis’e võtmise
Teie arst on teile öelnud, kui kaua te oma ravimit võtma peate. Kui te lõpetate ravi varem, võivad teie
haiguse sümptomid tagasi tulla. Amlodipine Actavis’t kasutatakse tavaliselt pikaajalises ravis.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te täheldate pärast Amlodipine Actavis'e võtmist ükskõik millist järgnevatest väga harva
esinevatest rasketest kõrvaltoimetest, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga:

- Ootamatu vilin hingamisel, valud rinnaku piirkonnas, hingeldamine või hingamisraskused.
- Silmalaugude, näo või huulte turse.
- Keele ja kõri turse, mis põhjustab suuri raskusi hingamisel.
- Rasked nahareaktsioonid sealhulgas tugev nahalööve, nõgeslööve, nahapunetus üle kogu keha,
raskekujuline sügelemine, naha kattumine villidega, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik
(Stevensi-Johnsoni sündroom) või teised allergilised reaktsioonid.
- Südameinfarkt, tavapäratud südamelöögid.
- Pankrease põletik, mis võib põhjustada rasket kõhu- ja seljavalu, millele lisandub väga kehv
enesetunne.

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni neist tekitab teile probleeme või
kestab kauem kui üks nädal, peate te kontakteeruma oma arstiga.
Sage: võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st
- peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses);
- palpitatsioonid (südamelöökide tunnetamine), nahaõhetus;
- kõhuvalu, iiveldus;
- pahkluude tursed (ödeem), väsimus.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud on loetletud järgnevalt. Kui mõni neist muutub tõsiseks, või
kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole märgitud, rääkige sellest oma arstile
või apteekrile.

Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st
- meeleolu muutused, ärevus, depressioon, unisus;
- värinad, maitsetundlikkuse häired, minestamine, nõrkus;
- jäsemete tuimus või kipitustunne, valutundlikkuse kadumine;
- nägemishäired, topeltnägemine, helin kõrvus;
- madal vererõhk;
- aevastamine/ vesine nina, mis on tingitud ninalimaskesta põletikust (riniit);
- sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired, suukuivus, oksendamine
(iiveldus);
- juuste väljalangemine, liigne higistamine, naha sügelemine, punased laigud nahal, naha värvuse
muutused;
- urineerimishäired, öise urineerimise vajaduse suurenemine, urineerimise arvu suurenemine;
- erektsiooni säilitamise häired, rinnanäärmete suurenemine või ebamugavustunne meestel;
- nõrkus, valu, üldine halb enesetunne;
- liigeste või lihaste valu, lihaste krambid, seljavalu;
- kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Harv: võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st
- segasusseisund.

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10 000-st
- valgevereliblede hulga vähenemine, vereliistakute vähenemine, mille tulemusel tekivad
ebaharilikud sinikad või kergesti veritsus (punaste vererakkude kahjustus);
- liigne veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia);
- närvide kahjustus, mis võib põhjustada väsimust, käte ja jalgade kipitust või tuimust;
- köha, igemete turse;
- maolimaskesta põletik (gastriit);
- tavapäratu maksafunktsioon, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide
taseme tõus, mis võib mõjutada mõnda kliinilist analüüsi;
- suurenenud lihaspinge;
- veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega;
- valgustundlikkus;
- häire, mis hõlmab rigiidsust, treemorit ja/või liikumishäireid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas AMLODIPINE ACTAVIS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile pärast
"Kõlblikkusaega". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amlodipine Actavis sisaldab
- Toimeaine on amlodipiin (amlodipiinbesilaadina).
Amlodipine Actavis, 5 mg tabletid: Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).Amlodipine Actavis, 10 mg tabletid: Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini
(amlodipiinbesilaadina).
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaat,
naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat.

Kuidas Amlodipine Actavis välja näeb ja pakendi sisu
Amlodipine Actavis 5 mg tablett: valge, katmata, ümmargune, lame tablett (8 mm), millel on
poolitusjoon ühel küljel ja teisel küljel sisse pressitud tekst „AB5“.
Tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Amlodipine Actavis 10 mg tablett: valge, katmata, ümmargune, lame tablett (10 mm), millel on
poolitusjoon ühel küljel ja sisse pressitud tekst „AB10“ teisel küljel.
Tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Pakendi suurused:
Blistrid: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 ja 300 (30x10) tabletti
Plastikpudelid: 20, 50, 100 ja 300 (30x10) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Island

Tootja
Actavis hf.,
Reykjavikurvegi 78,
IS-220 Hafnarfjörður,
Island


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavs Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/Kesk tee 23a, Jüri,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Amlodipine Actavis, 5 mg tabletid
Amlodipine Actavis, 10 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

5 mg tabletid
Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (besilaadina).
10 mg tabletid
Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (besilaadina).

INN. Amlodipinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Amlodipine Actavis 5 mg tablett: valge, katmata, ümmargune, lame tablett (8 mm) poolitusjoon ühel
küljel ja sisse pressitud märge „AB5“ teisel küljel.
Tableti saab jagada võrdseteks annuseks.

Amlodipine Actavis 10 mg tablett: valge, katmata, ümmargune, lame tablett (10 mm) poolitusjoon
ühel küljel ja sisse pressitud märge „AB10“ teisel küljel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüpertensioon.
Krooniline stabiilne stenokardia.
Vasospastiline (Prinzmetal'i) stenokardia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Hüpertensiooni ja stenokardia ravis on algannuseks 5 mg amlodipiini üks kord ööpäevas, mida võib
lähtuvalt patsiendi individuaalsest reaktsioonist suurendada maksimaalselt 10 mg-ni ööpäevas.
Hüpertensiooniga patsientidele on amlodipiini kasutatud kombinatsioonis tiasiiddiureetikumidega,
alfablokaatoritega, beetablokaatoritega või AKE inhibiitoritega. Stenokardiat põdevatel patsientidel
võib Amlodipine Actavis’t kasutada monoteraapiana või kombineerituna teiste stenokardiavastaste
ravimitega patsientidel, kelle stenokardia on kupeeritud nitraatidega ja/ või adekvaatses annuses
beetablokaatoridega.


Amlodipine Actavis’e annuse kohandamine ei ole samaaegsel tiasiiddiureetikumide, beetablokaatorite
ja AKE inhibiitorite kasutamisel vajalik.

Eripopulatsioonid

Eakad patsiendid
Amlodipiin, kasutatatuna nii eakatel kui noortel patsientidel sarnastes annustes, oli võrdselt talutav.
Eakatele patsientidele on näidustatud tavaline annus, kuid annuse suurendamisel on vajalik ettevaatus
(vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustusega patsiendid
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidele ei ole annustamisskeemi määratletud, seetõttu
tuleb amlodipiini manustada ettevaatusega ning alustada madalamatest annustest (vt lõigud 4.4 ja 5.2).
Raske maksakahjustusega patsientidel ei ole amlodipiini farmakokineetikat uuritud. Raske
maksakahjustusega patsientidel tuleb alustada ravi amlodipiini madalaimate annustega ning annust
tiitrida aeglaselt.

Neerukahjustusega patsiendid
Amlodipiini plasmakontsentratsioonide muutused ei ole korrelatsioonis neerukahjustusega, seega on
soovitatav tavaline annustamine. Amlodipiin ei ole dialüüsitav.

Lapsed
Hüpertensiooniga 6...17-aastased lapsed ja noorukid
Soovitatav antihüpertensiivne suukaudne algannus pediaatrilistel patsientidel vanuses 6...17 eluaastat
on 2,5 mg üks kord ööpäevas, mida võib suurendada kuni 5 mg üks kord ööpäevas, kui eesmärgiks
seatud vererõhku ei saavutata 4 nädala jooksul. Suuremaid annuseid kui 5 mg ööpäevas ei ole
pediaatrilistel patsientidel uuritud (vt lõigud 5.1 ja 5.2).

2,5 mg annust on võimalik saada Amlodipine Actavis'e 5 mg tablettide poolitamise teel, kuna tabletid
on toodetud nii, et neid saab jagada võrdseteks annusteks.

Alla 6-aastased lapsed
Andmed pole saadaval.

Tablett suukaudseks manustamiseks.

4.3. Vastunäidustused

Amlodipiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel on:
- ülitundlikkus amlodipiini, dihüdropüridiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.
- raske hüpotensioon.
- šokk (sealhulgas kardiogeenne šokk).
- vasaku vatsakese väljavoolu obstruktsioon (nt raske aordistenoos).
- hemodünaamiliselt ebastabiilne südamepuudulikkus peale ägedat müokardiinfarkti.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Amlodipiini ohutust ja efektiivsust hüpertensiivse kriisi korral ei ole kindlaks tehtud.

Südamepuudulikkusega patsiendid
Südamepuudulikkusega patsiente tuleb ravida ettevaatlikult. Pikaajalises platseeboga kontrollitud
uuringus, kus osalesid raske südamepuudulikkusega patsiendid (NYHA III ja IV klass), oli kopsuturse
esinemissagedus amlodipiiniga ravitud patsientidel suurem kui platseebogrupis (vt lõik 5.1).
Kaltsiumikanali blokaatoreid, sh amlodipiini tuleb kasutada ettevaatusega südame paispuudulikkusega
patsientidel, kuna need võivad suurendada hilisema kardiovaskulaarse tüsistuse ja suremuse riski.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel on amlodipiini poolväärtusaeg pikenenud ja AUC
väärtused kõrgenenud; annustamissoovitusi ei ole veel antud. Seega tuleb neil patsientidel alustada
ravi amlodipiini madalaimate annustega ning nii ravi alustamisel kui ka annuse suurendamisel tuleb
olla ettevaatlik. Raske maksakahjustusega patsientidel võib olla vajalik aeglasem annuse tiitrimine ja
tähelepanelik jälgimine.
Kasutamine eakatel patsientidel
Eakatel patsientidel tuleb annuseid suurendada ettevaatlikult (vt lõigud 4.2 ja 5.2).
Kasutamine neerupuudulikkusega patsientidel
Selliste patsientide puhul võib kasutada amlodipiini tavalisi annuseid. Muutused amlodipiini
plasmakontsentratsioonis ei ole korrelatsioonis neerukahjustuse raskusastmega. Amlodipiin ei ole
dialüüsitav.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju amlodipiinile
CYP3A4 inhibiitorid: amlodipiini samaaegne kasutamine tugevate või mõõdukate CYP3A4
inhibiitoritega (proteaasi inhibiitorid, asooli rea seenevastased ravimid, makroliidid, nagu
erütromütsiin või klaritromütsiin, verapamiil või diltiaseem) võib märkimisväärselt tõsta amlodipiini
ekspositsiooni. Nende farmakokineetiliste muutuste kliiniline tõlgendamine võib olla rohkem
väljendunud eakatel patsientidel. Seega võib vajalikuks osutuda kliiniline järelvalve ja annuse
kohandamine.

CYP3A4 indutseerijad: informatsioon CYP3A4 indutseerijate toime kohta amlodipiinile puudub.
CYP3A4 indutseerijatega (nt rifampitsiin, liht-naistepuna ürt) koos manustamine võib põhjustada
amlodipiini plasmakontsentratsiooni vähenemise. Amlodipiini ja CYP3A4 indutseerijate
koosmanustamisel on vajalik ettevaatus.

Amlodipiini koosmanustamine greipfruudi või greipfruudimahla ei ole soovitatav kuna mõnedel
patsientidel võib biosaadavus suureneda, millest tulenevalt suureneb ka vererõhku alandav toime.

Dantroleen (infusioon): pärast verapamiili ja intravenoose dantroleeni manustamist täheldati loomadel
hüperkaleemiga seotud letaalset vetrikulaarset fibrillatsiooni ja kardiovaskulaarset kollapsit.
Maliigsele hüpertermiale vastuvõtlikel patsientidel ja maliigse hüpertermia ravi puhul on
hüperkaleemia riski tõttu soovitatav vältida kaltsiumikanali blokaatorite, nagu amlodipiin,
koosmanustamist.

Amlodipiini mõjud teistele ravimitele
Amlodipiini vererõhku alandav toime suurendab teiste antihüpertensiivsete omadustega ravimite
vererõhku alandavat toimet.

Kliinilistes koostoimeuuringutes ei mõjutanud amlodipiin atorvastatiini, digoksiini, varfariini või
tsüklosporiini farmakokineetikat.
Simvastatiin: 10 mg amlodipiini ja 80 mg simvastiini korduvate annuste koosmanustamine põhjustas
simvastiini kontsentratsiooni suurenemist 77%, võrreldes ainult simvastiini kasutamisega. Patsientide
puhul, kes kasutavad amlodipiini, tuleb simvastiini annuseid piirata 20 mg-ni ööpäevas.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Andmed amlodipiini ohutu kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad.

Loomadel täheldati suurtes annustes kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).


Amlodipiini kasutamine raseduse ajal on soovitatav ainult juhul, kui puudub ohutum alternatiivravi ja
kui haigus ise kujutab endast suuremat riski emale ja lootele.
Imetamine
Ei ole teada, kas amlodipiin eritub rinnapiima. Otsuse tegemisel selle kohta, kas jätkata/katkestada
rinnaga toitmine või jätkata/katkestada ravi amlodipiiniga. tuleb arvesse võtta rinnaga toitmise kasu
lapsele ja amlodipiini ravi kasu emale.

Fertiilsus
Mõnedel kaltsiumikanali blokaatoritega ravitud patsientidel on teatatud spermatosoidide peades aset
leidnud pöörduvatest biokeemilistest muutustest. Amlodipiini potentsiaalse toime kohta viljakusele on
kliinilisi andmeid ebapiisavalt. Ühes rottidel läbi viidud uuringus leiti kõrvaltoimeid isaste rottide
fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Amlodipiin võib avaldada vähest või mõõdukat mõju autojuhtimisele ja masinatega töötamise
võimele. Kui amlodipiini kasutatavatel patsientidel esineb pearinglus, peavalu, väsimus või iiveldus,
võib reaktsioonikiirus häiritud olla. Soovitatav on ettevaatus, eriti ravi alguses.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Ravi ajal on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed unisus, pearinglus, peavalu, palpitatsioonid,
nahaõhetus, kõhuvalu, iiveldus, pahkluude turse, tursed ja nõrkus.

Kõrvaltoimete loetelu
Ravi ajal amlodipiiniga on täheldatud ja teatatud järgmistest kõrvaltoimetest järgmiste
esinemissagedustega: väga sage: (>1/10), sage: (>1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt: (>1/1000 kuni <1/100),
harv: (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv: (<1/10000).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass
Esinemissagedus
Kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv
Leukotsütopeenia, trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired
Väga harv
Allergilised reaktsioonid
Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv
Hüperglükeemia.
Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt
Unetus, meeleolu muutused (sh ärevus),

depressioon
Harv Segasus
Närvisüsteemi häired
Sage
Unisus, pearinglus, peavalu (eriti ravi

alguses)
Aeg-ajalt Treemor,
maitsetundlikkuse
häired,
minestus, hüpesteesia, paresteesia
Väga harv
Hüpertoonia, perifeerne neuropaatia
Silma kahjustused
Aeg-ajalt
Nägemishäired (sh diploopia)
Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt Tinnitus
Südame häired
Sage
Südame pekslemine

Väga harv
Müokardi infarkt, arütmia (sh bradükardia,
ventrikulaarne tahhükardia ja kodade
virvendus)
Vaskulaarsed häired
Sage Nahaõhetus

Aeg-ajalt Hüpotensioon
Väga harv
Vaskuliit
Respiratoorsed, rindkere ja
Aeg-ajalt Düspnoe,
riniit.
mediastiinumi häired
Väga harv
Köha
Seedetrakti häired
Sage
Kõhuvalu, iiveldus
Aeg-ajalt Oksendamine,
düspepsia,
muud
sooletegevuse muutused (sh diarröa ja
kõhukinnisus), suukuivus
Väga harv
Pankreatiit, gastriit, igemete hüperplaasia.
Maksa ja sapiteede häired
Väga harv
Hepatiit, ikterus, maksaensüümide

aktiivsuse suurenemine*
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt
Alopeetsia, purpur, naha värvimuutus,

liighigistamine, sügelus, lööve, eksanteem
Väga harv
Angioödeem, multiformne erüteem,
urtikaaria, eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-
Johnsoni sündroom, Quincke'i turse,
valgustundlikkus
Väga harv
Valgustundlikkus
Lihas-skeleti ja sidekoe
Sage Pahkluu
turse
kahjustused

Aeg-ajalt
Artralgia, müalgia, lihaskrambid, seljavalu
Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt
Urineerimishäired, noktuuria, sagenenud

urineerimine
Reproduktiivse süsteemi ja
Aeg-ajalt
Impotentsus, günekomastia
rinnanäärme häired

Üldised häired ja manustamiskoha
Sage Tursed,
väsimus
reaktsioonid

Aeg-ajalt
Valu rinnus, asteenia, valu, halb enesetunne
Uuringud
Aeg-ajalt
Kehakaalu suurenemine, kehakaalu
vähenemine.
*enamasti koos kolestaasiga

Erandlikel juhtudel on teatatud ekstrapüramidaalsest sündroomist.

4.9. Üleannustamine

Kogemusi tahtliku üleannustamise kohta inimestel on vähe.
Sümptomid
Olemasolevate andmete põhjal võib suur üleannustamine põhjustada liigset perifeerset
vasodilatatsiooni ja võimalikku reflektoorset tahhükardiat. On kirjeldatud märkimisväärset ja
tõenäoliselt pikaajalist süsteemset hüpotensiooni kuni ja kaasa arvatud letaalse lõppega šokini.

Ravi
Amlodipiini üleannustamisest tingitud kliiniliselt oluline hüpotensioon vajab aktiivset
südameveresoonkonda toetavat ravi, kaasa arvatud südame- ja hingamistöö pidev jälgimine, jäsemete
kõrgemale tõstmine ning tsirkuleeriva vedeliku mahu ja uriini koguse jälgimine.

Veresoonkonna toonuse ja vererõhu taastamisel võib olla kasu vasokonstriktorite manustamisest, kui
nende kasutamine ei ole vastunäidustatud. Kaltsiumikanali blokaadist tingitud toimete pöördumiseks
võib olla kasulik intravenoosse kaltsiumglükonaadi manustamine.

Mõningatel juhtudel võib aidata maoloputus. Katsed tervete vabatahtlikega on näidanud, et aktiivsöe
manustamisel kuni kaks tundi pärast 10 mg amlodipiini võtmist väheneb amlodipiini imendumiskiirus.


Kuna amlodipiin on tugevalt plasmavalkudega seotud, ei ole dialüüsist tõenäoliselt kasu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kaltsiumikanali blokaatorid, peamiselt vaskulaarse toimega selektiivsed
kaltsiumikanali blokaatorid
ATC-kood: C08CA01

Amlodipiin on kaltsiumiooni sissevoolu inhibiitor, mis kuulub dihüdropüridiinide guppi (aeglane
kaltsiumikanali blokaator või kaltsiumioonide antagonist) ja pärsib transmembraanset kaltsiumioonide
sissevoolu südame ja veresoonte silelihasrakkudesse.
Amlodipiini antihüpertensiivne toimemehhanism on tingitud otsesest lõõgastavast toimest arteriaalse
veresoonkonna silelihastesse.
Amlodipiini stenokardiat leevendava toime mehhanismi ei ole täielikult selgitatud, kuid amlodipiin
vähendab isheemiat läbi kahe järgmise mehhanismi:

1) Amlodipiin laiendab perifeerseid arterioole, vähendades nii üldist perifeerset vastupanu
(järelkoormus), mille vastu süda töötab. Kuna südametöö püsib stabiilsena, väheneb südame koormuse
energiakulu ning lisaks ka müokardi hapnikuvajadus.

2) Amlodipiini toimemehhanism hõlmab tõenäoliselt ka põhiliste koronaararterite ja -arterioolide
dilatatsiooni nii normaalsetes kui ka isheemilistes piirkondades. See dilatatsioon suurendab
südamelihase hapnikuvarustust patsientidel, kes põevad südamearteri spasmi (Printzmetali või muu
stenokardia).

Hüpertensiooniga patsientidel vähendab üks kord ööpäevas manustatud ravim vererõhku (nii lamavas
kui ka seisvas asendis) kliiniliselt olulisel määral 24-ks tunniks. Tulenevalt aeglasest toimest ei esine
amlodipiini manustamisel ägedat hüpotensiooni.

Stenokardiaga patsientidel suurendab üks kord ööpäevas manustatud amlodipiin üldise füüsilise
koormuse taluvuse aega, pikendab aega stenokardiahoo tekkeni ja ST-segmendi 1 mm depressiooni
tekkeni ning vähendab nii stenokardiahoogude sagedust kui ka vajadust glütserüültrinitraadi tablettide
järele.

Amlodipiini ei ole seostatud ühegi metaboolse kõrvaltoimega ega vereplasma lipiididesisalduse
muutustega ning on seeläbi sobilik kasutada astma, diabeedi ja podagraga patsientidele.

Kasutamine südame isheemiatõvega (coronary artery disease, CAD) patsientidel
Amlodipiini efektiivsust kliiniliste sündmuste vältimisel koronaararterite haigusega (CAD)
patsientidel on hinnatud sõltumatus mitmekeskuselises randomiseeritud topeltpimedas
platseebokontrollitud uuringus Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of
Thrombosis (CAMELOT), mis hõlmas 1997 patsienti. Neist 663 patsienti raviti amlodipiiniga annuses
5…10 mg, 673 patsienti raviti enalapriiliga annuses 10...20 mg ja 655 patsienti raviti platseeboga
lisaks tavaravile statiinide, beetablokaatorite, diureetikumide ja aspiriiniga 2 aasta jooksul. Tabelis 1
on toodud efektiivsuse võtmetulemused. Need tulemused näitavad, et amlodipiinravi oli seotud
väiksema arvu hospitaliseerimistega stenokardia ja revaskulariseerimisprotseduuride tõttu
koronaararterite haigusega patsientidel.

Tabel 1. CAMELOT uuringu kliiniliselt olulised tulemused
Kardiovaskulaarsed
sümptomid,
Amlodipiin vs. Platseebo
Nr. (%)

Risk
Tulemus Amlodipiin
Platseebo
Enalapriil
p-väärtus
(95% CI)
Primaarne tulemusnäitaja
Kardiovaskulaarsed
110 (16.6)
151 (23.1)
136 (20.2) 0.69 (0.54…0.88)
.003
kõrvaltoimed
Individuaalsed komponendid
Koronaarne
78 (11.8)
103 (15.7)
95 (14.1)
0.73 (0.54…0.98)
.03
revaskularisatsioon
Stenokardiaga
51 (7.7)
84 (12.8)
86 (12.8)
0.58 (0.41...0.82)
.002
hospitaliseerimine
Mitte-fataalne MI
14 (2.1)
19 (2.9)
11 (1.6)
0.73 (0.37.....1.46)
.37
Insult või TIA
6 (0.9)
12 (1.8)
8 (1.2)
0.50 (0.19...1.32)
.15
Kardiovaskulaarne surm
5 (0.8)
2 (0.3)
5 (0.7)
2.46 (0.48...12.7)
.27
SPP-ga hospitaliseerimine
3 (0.5)
5 (0.8)
4 (0.6)
0.59 (0.14...2.47)
.46
Elustatud südameinfarkt
0
4 (0.6)
1 (0.1)
Ei kohaldata
.04
Taas-esinev perifeerne
5 (0.8)
2 (0.3)
8 (1.2)
2.6 (0.50…13.4)
.24
vaskulaarne haigus
Lühendid: SPP, südame paispuudulikkus; CI (confidence interval), usaldusvahemik; MI,
müokardiinfarkt; TIA (transient ischemic attack), mööduv isheemiline atakk.

Kasutamine südamepuudulikkusega patsientidel
Hemodünaamika uuringud ja kehalisel võimekusel põhinevad kliinilised uuringud NYHA järgi II...IV
klassi südamepuudulikkusega patsientidel on näidanud, et amlodipiin ei põhjustanud kliinilise seisundi
halvenemist hinnatuna koormustaluvuse, vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni ja kliiniliste sümptomite
alusel.

Platseeboga kontrollitud uuring (PRAISE), mis oli mõeldud NYHA järgi III...IV klassi
südamepuudulikkusega ning digoksiini, diureetikume ja AKE inhibiitoreid manustanud patsientide
hindamiseks on näidanud, et amlodipiin ei suurendanud südamepuudulikkusega patsientidel
suremusriski ega suremuse/haigestumuse ühisriski.

Amlodipiini pikaajalises platseebokontrolliga jätku-uuringus (PRAISE 2) NYHA III ja IV klassi
mitteisheemilise päritoluga südamepuudulikkusega patsientidel, kellel puudusid olemasolevale
südamehaigusele viitavad kliinilised sümptomid või objektiivsed leiud ja kes said stabiilses annuses
AKE inhibiitoreid, digitaalise preparaate ja diureetikume, ei mõjutanud amlodipiin üldist ega
kardiovaskulaarset suremust. Samal populatsioonil kaasnesid amlodipiinraviga sagedasemad teated
kopsutursest.

Südameinfarkti preventsiooni uuring (ALLHAT)
Randomiseeritud topeltpime haigestumuse-suremuse uuring ALLHAT (the Antihypertensive and
Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) viidi läbi eesmärgiga võrrelda amlodipiini
2,5…10 mg ööpäevas (kaltsiumikanali blokaator) või lisinopriili 10…40 mg ööpäevas (AKE-
inhibiitor) tiasiiddiureetikum kloortalidooniga 12,5…25 mg ööpäevas kerge kuni mõõduka
hüpertensiooni korral esimese rea ravina. Kokku randomiseeriti 33 357 hüpertensiivset patsienti
vanuses ≥55 aastat ning neid jälgiti keskmiselt 4,9 aasta jooksul. Patsientidel oli vähemalt üks südame
isheemiatõve (CHD) lisariskifaktor, mille hulka kuuluvad: eelnev müokardiinfarkt või insult (>6 kuud
enne uuringusse kaasamist) või dokumenteeritult muu aterosklerootiline südame-veresoonkonna
haigus (CVD) (kokku 51,5% patsientidest), II tüüpi diabeet (36,1%), HDL-C <35 mg/dl (11,6%),
elektrokardiogrammi või ehhokardiograafia alusel diagnoositud vasaku vatsakese hüpertroofia
(20,9%), suitsetamine käesoleval hetkel (21,9%).

Primaarseks tulemusnäitajaks oli kombinatsioon fataalse CHD või mittefataalse müokardiinfarktiga.
Amlodipiinravi ja klorotiasiidravi esmase tulemusnäitaja vahel ei esinenud märkimisväärset erinevust:
RR 0,98 95% Cl (0,90…1,07) p=0,65. Sekundaarsete tulemusnäitajate hulgas oli südamepuudulikkuse
(kombineeritud kardiovaskulaarse tulemusnäitaja komponent) juhtude määr märkimisväärselt kõrgem
amlodipiini grupis võrreldes klorotiasiidi saanute grupiga (10,2% vs 7,7%; RR 1,38; 95% CI,

[1,25…1,52] p<0.001). Siiski ei olnud üldsuremusel amlodipiinravi puhul ja klorotiasiidravi puhul
märkimisväärseid erisusi. RR 0,96 95% CI (0,89...1,02) p=0,20.

Lapsed (6-aastased ja vanemad)
Uuring, kus osales 268 last vanuses 6...17 aastat, kellel esines domineerivalt sekundaarne
hüpertensioon, näitas amlodipiini annuste 2,5 mg ja 5,0 mg võrdlus platseeboga, et mõlemad annused
vähendasid süstoolset vererõhku oluliselt rohkem kui platseebo. Erinevus kahe annuse vahel ei olnud
statistiliselt oluline.

Amlodipiini pikaajalist mõju kasvule, puberteedile ja üldisele arengule ei ole uuritud. Samuti ole
tõestatud lapseea amlodipiinravi pikaajaline efektiivsus kardiovaskulaarse haigestumise ja suremuse
vähendamisele hilisemas täiskasvanueas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine, jaotumine, plasmavalkudega seondumine
Raviannuste suukaudse manustamise järel imendub amlodipiin hästi ning saavutab maksimaalse vere
plasmakontsentratsiooni 6…12 tundi pärast manustamist. Amlodipiini absoluutne biosaadavus on
ligikaudu 64%...80%.. Jaotusruumala on ligikaudu 21 l/kg. In vitro uuringud on näidanud, et
amlodipiini seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 97,5%.

Toit ei mõjuta amlodipiini biosaadavust.
Biotransformatsioon/eritumine
Plasma terminaalne eliminatsiooni poolväärtusaeg on vahemikus ligikaudu 35...50 tundi ning vastab
ühekordsele päevaannusele. Amlodipiin metaboliseeritakse maksas ulatuslikult inaktiivsete
metaboliitidena, 10% on lähteainena ning 60% metaboliitidest eritub uriiniga.
Maksakahjustusega patsiendid
Amlodipiini kasutamise kohta maksakahjustusega patsientidel on väga vähe kliinilisi andmeid.
Maksapuudulikkusega patsientidel on amlodipiini kliirens vähenenud, mistõttu on poolväärtusaeg
pikenenud ja AUC suurenenud ligikaudu 40%…60%.
Kasutamine eakatel patsientidel
Amlodipiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamise aeg on eakatel ja noorematel
patsientidel sama. Eakatel patsientidel võib kliirens väheneda, põhjustades kontsentratsioonikõvera
aluse pindala (AUC) ja lõpliku eliminatsiooni poolväärtusaja suurenemise. Südame
paispuudulikkusega patsientidel olid patsientide vanusegrupi uuringutes AUC ja eliminatsiooni
poolväärtusaja suurenemised ootuspärased.
Kasutamine lastel
Populatsiooni farmakokineetika uuring viidi läbi 74 hüpertensiivse lapsega, vanuses 1 kuni 17 aastat
(34 patsienti olid 6...12-aastased ja 28 patsienti 13...17-aastased), kes said amlodipiini vahemikus
1,25...20 mg kas ööpäevase üksikannusena või kahe osaannusena. 6...12-aastastel lastel ja 13...17-
aastastel noorukitel oli tüüpiline suukaudne kliirens (CL/F) vastavalt 22,5 ja 27,4 l/h poistel ja
vastavalt 16,4 ja 21,3 l/h tüdrukutel. Täheldati inimestevahelist laia varieeruvust tsirkuleeriva aine
kontsentratsiooni osas. Alla 6-aastaste laste kohta registreeritud andmed on piiratud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed


Reproduktiivtoksilisus
Reproduktsiooni uuringud rottidel ja hiirtel on näidanud poegimisaja edasilükkumist, poegimisaja
pikenemist ja poegade suurenenud suremust annuste puhul ,mis on ligikaudu 50 korda suuremad
inimestel soovitatud maksimaalsetest annustest mg/kg kohta.

Toime fertiilsusele

Amlodipiiniga ravitud rottidel (isasloomad 64 päeva ja emasloomad 14 päeva enne paaritamist) ei
ilmnenud toimet fertiilsusele annuses kuni 10 mg/kg/päevas (8 korda* suurem kui maksimaalne
soovituslik päevadoos inimesele, lähtudes 10 mg mg/m2 kohta). Teises uuringus isaste rottidega, keda
raviti amlodipiinbesilaadiga 30 päeva vältel annuses, mis on võrreldav inimesel kasutatud annustega
tuginedes mg/kg kohta, täheldati folliikulit stimuleeriva hormooni ja testosterooni taseme vähenemist
vereplasmas ning sperma tiheduse ja küpsenud spermatosoidide ja Steroli rakkude vähenemist.
Kartsinogeensus, mutageensus
Kahe aasta vältel amlodipiiniga (kalkuleeritud kontsentratsioonid vastavad päevaannustele 0,5; 1,25 ja
2 mg/kg/päevas) ravitud hiirtel ja rottidel ei ilmnenud mingisuguseid kartsinogeensuse tunnuseid.
Suurim annus (mg/m2 alusel hiirtel ligilähedane maksimaalsele lubatavale kliinilisele annusele 10 mg;
rottidel kaks korda* kõrgem) oli sarnane hiirte, kuid mitte rottide poolt talutud suurima annusega.
Mutageensusuuringud ei viidanud mingisugustele ravimist tingitud toimetele ei geeni ega kromosoomi
tasemel.

* Lähtub patsiendi kaalust 50 kg.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos
Kaltsiumvesinikfosfaat
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blister (PVC/PVDC-Al), pakendi suurused: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 või 300 (30x10, haiglapakend)
tabletti.
Plastik pudel (HDPE), mis on suletud turvarõngaga tõmmatava korgiga (LDPE), pakendi suurused:
20, 50, 100 või 300 (30x10, haiglapakend) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Group hf.,
Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur,
Island

8. Müügiloa number

Amlodipine Actavis, 5mg: 603608
Amlodipine Actavis, 10 mg: 603508

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.10.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2012

10