ALKERAN

Toimeained: melfalaan

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2mg 25TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ALKERAN ja milleks seda kasutatakse

ALKERAN kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütotoksilisteks ravimiteks. Seda kasutatakse
mõnede vähivormide ja teatud verehaiguste raviks.

2. Mida on vaja teada enne ALKERAN võtmist

Ärge kasutage ALKERAN'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) melfalaani või ALKERAN’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ALKERAN
- kui te olete hiljuti saanud kiiritusravi või ravi teiste tsütotoksiliste ravimitega.
- kui te põete neeruhaigust.
- kui te olete rase või toidate last rinnaga.
- kui teid on hiljuti vaktsineeritud või on plaanis vaktsineerimine elusvaktsiiniga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
ALKERAN’i manustamisel koos nalidiksiinhappe või tsüklosporiiniga võivad ilmneda koostoimed.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on ravimi kasutamine vastunäidustatud.
Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.

Nagu kõikide tsütotoksiliste kemoterapeutikumidega, peab ka ALKERAN-ravi ajal kasutama tõhusaid
rasestumisvastaseid vahendeid.
Ravimi manustamine raseduse ajal on lubatud vaid juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimaliku
ohu lootele.

ALKERAN ravi ajal ei tohi imikut rinnaga toita.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Fertiilsus
ALKERAN pärsib munasarja funktsiooni, põhjustades paljudel premenopausaalsetel patsientidel
amenorröad (menstruatsiooni ärajäämist).
Mõnedes loomkatsetes on ALKERAN avaldanud toimet seemnerakkude arengule. Seetõttu võib
ALKERAN meespatsientidel põhjustada ajutist või pöördumatut viljatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed puuduvad.

3. Kuidas ALKERAN võtta

Kasutage ALKERAN'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.
Teile vajaliku annuse määrab arst sõltuvalt teie haigusest, samuti võib ta ravi ajal annust muuta.

Arst ütleb teile, kui kaua te peate tablette võtma.

ALKERAN tabletid tuleb koos vähese veega tervelt alla neelata. Tablette ei tohi poolitada, purustada
ega närida.
ALKERAN’i kasutavad patsiendid peavad kogu ravi vältel olema pideval arstlikul jälgimisel.
ALKERAN’i luuüdi pärssiva toime tõttu on vajalik teha regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida
verenäitajaid.

Kui teile tehakse operatsioon, teavitage arsti ALKERAN-ravist.

Kui te unustate ALKERAN'i võtta
Kui te unustate annuse võtmata, teavitage sellest oma arsti. ÄRGE võtke järgmisel korral kahekordset
annust.

Kui te kasutate ALKERAN'i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju ALKERAN'i tablette või kui keegi teine võtab kogemata teie ravimit,
pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ALKERAN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

ALKERAN võib mõnedel patsientidel põhjustada vähi teket.

Väheneda võib luuüdi rakkude tootmine.

Naistel võivad menstruatsioonid ära jääda. Meestel võib väheneda või lakata seemnerakkude tootmine.

Mõned inimesed võivad olla ravimite suhtes allergilised. Kui teil tekib varsti pärast ALKERAN’i
võtmist mõni järgnevalt loetletud sümptomitest, LÕPETAGE tablettide võtmine ja teavitage sellest
otsekohe oma arsti:
- järsku tekkiv vilisev hingamine, hingamisraskus, valu rinnus või rindkere pingsus.
- silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse.
- ümbritsevast nahapinnast kõrgem lööve ehk „nõgestõbi” üle kogu keha.

Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekib ALKERAN’i võtmise ajal mõni järgnevalt loetletud
sümptomitest:
- kui teil tekib iiveldus, isutus, kõhulahtisus või oksendamine.
- kui teil tekivad suu haavandid, nahalööve ja/või sügelus.
- tekkida võivad veremuutused. Arst teeb teile regulaarselt vereanalüüse, kuid te peate teda
otsekohe teavitama sellest, kui te märkate endal palaviku- või infektsiooninähtude või
ebatavaliste verevalumite või verejooksu teket.
- kui te märkate kollasuse nähtusid (silmavalgete ja naha kollasus), kuna see võib olla tingitud
hepatiidist (maksapõletik). Kui teile tehakse maksafunktsiooni testid, võib see ravim mõjutada
nende tulemusi.
- kui te märkate, et teil esineb süvenev õhupuudus.
- te võite märgata vähest juuste väljalangemist, eriti kui te võtate ALKERAN’i suures annuses.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ALKERAN säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis (2…8°C).
Ärge kasutage ALKERAN’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ALKERAN sisaldab

- Toimeaine on melfalaan. Õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 2 mg melfalaani.
-
Abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid,

magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 400.

Kuidas ALKERAN välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged või tuhmvalged õhukese polümeerikattega ümmargused, kaksikkumerad tabletid,
mille ühele küljele on pressitud „GX EH3“ ja teisele küljele „A“.

Pakendi suurus:
Tabletid on merevaikkollasest klaasist (tüüp III) purgis, mis on suletud lastekindla korgiga.
Purgis on 25 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Iirimaa

Tootjad:
EXCELLA GmbH
Nürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Saksamaa

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Poola

Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ALKERAN, 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2 mg melfalaani.
INN. Melphalanum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett
Tabletid on valged või tuhmvalged õhukese polümeerikattega ümmargused, kaksikkumerad tabletid,
mille ühele küljele on pressitud „GX EH3“ ja teisele küljele "A".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Müeloom, kaugelearenenud munasarja kartsinoom.
Kaugelearenenud rinnanäärmevähi mono- või kombineeritud ravi. Polütsüteemia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

ALKERAN'i tohib määrata ja manustada vastava tsütotoksiliste ravimite alase väljaõppe saanud isik.
ALKERAN'i luuüdi pärssiva toime tõttu on vajalik teha korduvaid vereanalüüse ning vajadusel
vastavalt verenäitajatele ALKERAN'i annust muuta. Kuna suu kaudu manustatud ALKERAN'i
imendumine erineb indiviiditi, tuleb annust tasapisi suurendada, kuni luuüdi supressiooni nähtude
ilmnemiseni, kindlustamaks terapeutilise taseme saavutamine veres.
Müeloomtõbi. 6-nädalaste intervallidega, 4 päeva järjest, 0,15 mg/kg ööpäevas annusteks jagatuna.
Kasutatud on ka teistsuguseid raviskeeme. ALKERAN'i kombineerimisel prednisolooniga on
raviefekt suurem. Ravi jätkamine üle 1 aasta tulemusi ei paranda.
Munasarja kaugelearenenud adenokartsinoom. Tavaline annus on 0,2 mg/kg ööpäevas 5 päeva
jooksul. Korduvad kuurid tehakse 4...8-nädalaste vahedega või verenäitajate taastumisel.
Rinnanäärme kartsinoom. Manustatakse 0,15 mg/kg või 6 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas 5 päeva
järjest. Kuure korratakse 6-nädalaste intervallidega. Luuüdile kahjuliku toime ilmnemisel võib annust
vähendada.
Polütsüteemia. Remissiooni saavutamiseks on alustatud annustega 6...10 mg ööpäevas 5...7 päeva
jooksul, järgnevalt 2...4 mg ööpäevas, kuni haiguse üle rahuldava kontrolli saabumiseni. Säilitusravina
on kasutatud 2...6 mg 1 kord nädalas. Kuna pidev ALKERAN'i manustamine suurendab luuüdi
supressiooni riski, tuleb haigel pidevalt jälgida verenäitajaid ning vastavalt vajadusele aeg-ajalt annust
vähendada või ravi katkestada.
Eakad patsiendid. ALKERAN'i kasutatakse eakatel patsientidel sageli tavalistes annustes ning
erijuhendeid annustamise kohta sellele vanusegrupile ei ole. Suuri annuseid eakatel patsientidel
kasutatakse harva ning arvestama peab nende üldist tervislikkku seisundit.
Neerupuudulikkusega patsiendid. Neerupuudulikkuse korral on ALKERAN'i kliirens langenud.
Praegu teadaolevate farmakokineetiliste andmete põhjal ei ole võimalik anda täpseid annuse
vähendamise juhendeid tablettidele. Soovitatav on algannusena kasutada vähendatud annuseid, kuni
on selgunud patsiendi ravimitaluvus.
ALKERAN'i suuri annuseid (100...240 mg/m2) ei soovitata väga raske neerupuudulikkusega haigele
kliirensiga alla 30 ml/min. Kui neeru kliirens on 30...50 ml/min, on soovitatav annust poole võrra
vähendada. Oluline on säilitada adekvaatne hüdratsioon ning diurees.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus melfalaani suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vt samuti lõik 6.6
ALKERAN'i tohib määrata ja manustada vastava tsütotoksiliste ravimite alase väljaõppe saanud isik.

Immuunpuudulikkusega patsiente ei soovitata infektsiooniohu tõttu elusvaktsiinidega vaktsineerida.

ALKERAN'i luuüdi pärssiva toime tõttu on vajalik regulaarne vereanalüüside tegemine, et vältida
ülemäärast luuüdi supressiooni ja pöördumatu luuüdi aplaasia tekkeriski; vajadusel tuleb ALKERAN'i
annust korrigeerida.

Kui ravi käigus tekivad viited leukotsüütide ja trombotsüütide ülemäärasele vähenemisele, tuleb ravi
ajutiselt katkestada. Vererakkude arvu langus võib jätkuda ka pärast ravi lõpetamist.

ALKERAN’i tuleb ettevaatusega kasutada patsiendil, kes on hiljuti saanud kiiritusravi või ravi teiste
tsütotoksiliste ravimitega.

Neerupuudulikkus: Neerupuudulikkusega patsiente peab ALKERAN-ravi ajal hoolikalt jälgima ning
vajalikuks võib osutuda annuse vähendamine, kuna neil võib esineda ureemiline luuüdi supressioon.

Mutageensus: ALKERAN põhjustab loomadel mutatsioone. Inimestel, keda on ravitud melfalaaniga,
on leitud kromosoomaberratsioone.

Kartsinogeensus: Sarnaselt teistele alküülivatele ainetele omab melfalaan leukeemiat põhjustavat
toimet. Ägeda leukeemia tekkest on teatatud melfalaani kasutamisel selliste haiguste ravis nagu
amüloidoos, maliigne melanoom, müeloomtõbi, makroglobulineemia, munasarjavähk.
Munasarjavähiga patsientide võrdlemisel esines ägedat leukeemiat märkimisväärselt sagedamini
nendel patsientidel, kes said ravi alküülivate ainetega (sh melfalaan) võrreldes nendega, kes ei
kasutanud nimetatud preparaate.
Melfalaani kasutamisel peab oodatav raviefekt üles kaaluma võimaliku leukeemia riski.

ALKERAN pärsib munasarja funktsiooni, põhjustades väga paljudel premenopausaalsetel patsientidel
amenorröad. Mõnedes loomkatsetes on ALKERAN avaldanud toimet spermatogeneesile. Seetõttu
võib ravim meespatsientidel põhjustada ajutist või pöördumatut steriilsust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Immuunpuudulikkusega patsiente ei soovitata elusvaktsiinidega vaktsineerida.

Lastele manustatud suures annuses veenisisene melfalaan koos nalidiksiinhappega on põhjustanud
surma hemorraagilise enterokoliidi tekkimise tõttu.

Siirdatud luuüdiga patsientidel, kes on saanud suures annuses veenisisest melfalaani ning seejärel
äratõukereaktsiooni vältimiseks tsüklosporiini, on tekkinud neerupuudulikkus.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Nagu kõikide tsütotoksiliste kemoterapeutikumide puhul, peab ka ALKERAN-ravi ajal (olenemata,
kas ravi saab mees või naine) kasutama tõhusaid rasestumisevastaseid vahendeid.

Teratogeensus: Ei ole uuritud ALKERAN'i teratogeensust, kuid arvestades ALKERAN'i
mutageenseid omadusi ning preparaadi struktuurset sarnasust teatud teratogeensetele ainetele, on
võimalik, et melfalaan põhjustab kaasasündinud väärarenguid.

Reeglina ALKERAN'i rasedale patsiendile, eriti raseduse esimesel trimestril, ei määrata. Ravimi
manustamine raseduse ajal on mõeldav juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele.

ALKERAN-ravi ajal ei tohi ema imikut rinnaga toita.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Andmed puuduvad.

4.8. Kõrvaltoimed

Selle ravimi kohta puuduvad piisavad kliinilised andmed kõrvaltoimete sageduse määramiseks.
Kõrvaltoimed varieeruvad sõltuvalt annusest ja kasutatud raviskeemist.
Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt: väga sage: >1/10, sage >1/100 ja
<1/10, aeg-ajalt >1/1000 ja <1/100, harv >1/10000 ja <1/1000, väga harv <1/10000, teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete põhjal).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage: leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia, mis tekib luuüdi supressioonist.
Harv: hemolüütiline aneemia.

Immuunsüsteemi häired
Harv: allergilised reaktsioonid.
ALKERAN'i manustamise järgselt, eriti veenisisesel manustamisel, on aeg-ajalt esinenud allergilisi
reaktsioone (urtikaaria, ödeem, nahalööbed ja anafülaktiline šokk). Harva on kaasnenud
südameseiskus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: interstitsiaalne pneumoniit ja kopsufibroos (sealhulgas võimaliku letaalse lõppega
kopsufibroos).

Seedetrakti häired
Väga sage: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suurte annuste korral stomatiit.
Harv: stomatiit tavaliste annuste korral.
Seedetrakti häireid on kirjeldatud kuni 30%-l tavalisi ALKERAN'i suukaudseid annuseid saavatel
patsientidel.

Maksa ja sapiteede häired
Harv: maksakahjustused, mis on varieerunud maksafunktsiooni näitajate hälvetest kuni kliiniliste
ilmingute, hepatiidi ja ikteruseni.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage: suurte annuste korral alopeetsia.
Sage: tavaliste annuste korral alopeetsia.
Harv: makulopapulaarne lööve ja sügelus.

Neerude ja kuseteede häired
Sage: neerukahjustusega müeloomipatsientidel on melfalaanravi varajastes staadiumides esinenud
ajutist, kuid märkimisväärset vere uureataseme tõusu.

4.9. Üleannustamine

ALKERAN'i suukaudsel manustamisel on ägeda üleannustamise põhisümptomiteks iiveldus,
oksendamine, kõhulahtisus. Peamiselt avaldub toksiline toime luuüdi supressioonina, mille tagajärjel
tekib leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia.

Ravi üleannustamise korral on sümptomaatiline. Vajadusel tuleb teha täisvere ja trombotsüütide
ülekandeid, kaaluda hospitaliseerimist, manustada antibakteriaalseid preparaate ja hematoloogilisi
kasvufaktoreid.
Melfalaanil puudub spetsiifiline antidoot. Üleannustamise järgselt tuleb patsiendi verenäitajaid jälgida
vähemalt 4 nädalat.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Antineoplastilised ained, alküülivad ained; ATC-kood. L01AA03

Melfalaan on bifunktsionaalne alküüliv aine. Süsiniku moodustumine, mis saab võimalikuks kahe bis-
diklooretüülgrupi alküülimisel läbi kovalentse sideme tekke DNA 7-nitrogeen-guaniiniga, seob
omavahel kaks DNA ahelat ning takistab raku replikatsiooni.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudselt manustatud melfalaani imendumine on individuaalselt suurel määral erinev nii ravimi
plasmasse ilmumise kui maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aja osas. Melfalaani
absoluutse biosaadavuse uuringutes oli keskmine absoluutne biosaadavus 56...85%. Imendumise
varieeruvust aitab vältida veenisisene manustamine.

Uuringus, millesse oli kaasatud 18 patsienti, kellele manustati suu kaudu melfalaani annuses
0,2…0,25 mg/kg kehakaalu kohta, saavutati maksimaalne plasmakonsentratsioon (87…350 ng/ml)
0,5…2,0 tunni jooksul.

Melfalaani tablettide manustamisel kohe pärast sööki on maksimaalse plasmakontsentratsiooni
saabumise aeg pikem ning ravimi kontsentratsioonikõvera alune piirkond (AUC) väiksem (39...45%).

13 patsiendil, kellele manustati suukaudset melfalaani annuses 0,6 mg/kg kehakaalu kohta, oli
keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg 90 ± 57 minutit ning 11% ravimist eritus uriiniga 24 tunni
jooksul.
18 patsiendil, kellele manustati suukaudset melfalaani annuses 0,2...0,25 mg/kg kehakaalu kohta, oli
keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,12 ± 0,15 tundi.

Neerukahjustuse korral võib melfalaani kliirens aeglustuda (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Vanuse ja melfalaani kliirensi või melfalaani terminaalse eliminatsiooni poolväärtusaja vahel ei ole
täheldatud korrelatsiooni (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Melfalaan põhjustab loomadel mutatsioone. Inimestel, keda on ravitud melfalaaniga, on leitud
kromosoomaberratsioone. Melfalaan omab sarnaselt teistele alküülivatele aintele leukeemiat
põhjustavat toimet. Melfalaani kasutamisel selliste haiguste ravis nagu amüloidoos, maliigne
melanoom, müeloomtõbi, makroglobulineemia, munasarjavähk, on tekkinud äge leukeemia.
Melfalaani kasutamisel peab oodatav raviefekt üles kaaluma võimaliku leukeemia riski.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat. Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 400.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on merevaikkollasest klaasist (tüüp III) purgis, mis on suletud lastekindla korgiga. Purgis on
25 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

ALKERAN tablettide ohutu käsitsemine:
ALKERAN tablette peab käsitsema sarnaselt teiste tsütotoksiliste ravimitega vastavalt kohalikult
kehtivatele soovitustele ja nõuetele.
Kui tablett on terve ning puuduvad nähtavad tableti pealispinna kahjustused, on tableti käsitsemine
ohutu.
ALKERAN tablette ei tohi poolitada.

Hävitamine:
ALKERAN tablette tohib hävitada ainult vastavalt kohalikult kehtivatele tsütotoksiliste ravimite
hävitamise nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Iirimaa

8. Müügiloa number

100795

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.04.2000/28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014