ALFUZOSIN-TEVA

Toimeained: alfusosiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 10mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ALFUZOSIN-TEVA ja milleks seda kasutatakse

See ravim kuulub ravimirühma, mida kutsutakse alfa-blokaatoriteks.

Seda kasutatakse eesnäärme suurenemisest (seda seisundit nimetatakse ka prostata healoomuliseks
hüperplaasiaks) tingitud mõõdukate kuni raskete sümptomite raviks. Suurenenud eesnääre võib
põhjustada probleeme urineerimisel nagu sage urineerimine ja urineerimisraskused.

2. Mida on vaja teada enne ALFUZOSIN-TEVA võtmist

Ärge võtke Alfuzosin-Teva't
- kui te olete allergiline (ülitundlik) alfusosiini, teiste kinasoliinide (nt terasosiin, doksasosiin) või
Alfuzosin-Teva mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on seisund, mis põhjustab püstitõusmisel teie vererõhu märkimisväärse langemise.
- kui teil on maksakahjustus (maksafunktsiooni häire).
- kui te võtate mõnda teist ravimit, mis kuulub ravimirühma, mida kutsutakse alfa-blokaatoriteks
(nt tamsulosiin).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alfuzosin-Teva
- kui teil on rasked neeruprobleemid.
- kui te võtate teisi ravimeid kõrgvererõhutõve raviks. Sellisel juhul jälgib teie arst regulaarselt
(eelkõige ravi alguses) teie vererõhku.
- kui paari tunni jooksul pärast Alfuzosin-Teva manustamist langeb teie vererõhk püstitõusmisel
järsult - see väljendub pearingluse, nõrkuse või higistamisena. Vererõhu languse korral peaksite
te kuni sümptomite möödumiseni pikali heitma ja käed ning jalad kõrgemale õhku tõstma. Need
nähud on tavaliselt ajutised ja ilmnevad peamiselt ravi alguses. Harilikult ei ole ravi lõpetamine
sellisel juhul vajalik.
- kui teil on vererõhk kunagi varem liigselt langenud mõne teise alfa-blokaatorite rühma kuuluva
ravimi kasutamisel. Sellisel juhul alustab teie arst ravi alfusosiini madalate annustega ja
suurendab annust järk-järgult.
- kui teil on äge südamepuudulikkus.

- kui teil on valu rinnus (rinnaangiin ehk stenokardia) ja te saate ravi nitraatidega, kuna see võib
suurendada vererõhu languse ohtu. Te peaksite oma arstiga nõu pidama, kas Alfuzosin-Teva
kasutamist jätkata või see lõpetada - seda eelkõige taastekkiva või süveneva valu korral rinnus.
- kui teil on ebanormaalne südamerütm, mida kutsutakse QTc intervalli pikenemiseks (pikk QT
intervall) või kui te kasutate ravimeid, mis põhjustavad QT intervalli pikenemist. Rääkige oma
arstile, kui teil on see seisund või te võtate mingeid muid ravimeid.
- kui teil seisab ees silmaoperatsioon kae (silmaläätse hägusus) tõttu, öelge palun silmakirurgile
enne operatsiooni, et te kasutate või olete eelnevalt kasutanud Alfuzosin-Teva’t. See on vajalik,
kuna Alfuzosin-Teva võib operatsiooni ajal põhjustada tüsistusi, mida on võimalik ära hoida
juhul, kui arsti on eelnevalt teavitatud.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Alfuzosin-Teva võib omada koostoimeid mõningate ravimitega. Selliste ravimite hulka kuuluvad:
- teised alfa-blokaatorite ravimirühma kuuluvad ravimid: te ei tohi võtta neid ravimeid
samaaegselt Alfuzosin Teva’ga (vt ülalpool „Ärge võtke Alfuzosin-Teva’t“).
- ketokonasool ja itrakonasool (seeninfektsioonide ravis kasutatavad ravimid) ja ritonaviir (HIV
ravis kasutatav ravim).
- teatud antibiootikumid (klaritromütsiin, erütromütsiin).
- enne operatsiooni manustatavad ravimid (üldanesteetikumid). Teie vererõhk võib järsult
langeda. Kui teil seisab ees operatsioon, öelge palun oma arstile, et te võtate Alfuzosin-Teva’t.

Alfuzosin-Teva võtmine koos toidu ja joogiga
Tabletti võib võtta koos toiduga või ilma.
Rasedus ja imetamine
Alfuzosin-Teva on mõeldud kasutamiseks ainult meestel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alfuzosin-Teva’ga teostatava ravi alguses võib tekkida uimasus, pearinglus või jõuetus. Ärge juhtige
autot, töötage masinatega ega viige läbi ohtlikke ülesandeid seni, kuni on selge, kuidas teie organism
ravile reageerib.

Oluline teave mõningate Alfuzosin-Teva koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas ALFUZOSIN-TEVA võtta

Võtke Alfuzosin-Teva't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine
Tavaline annus on 1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett üks kord ööpäevas. Võtke esimene
tablett sisse enne magamaminekut. Võtke tabletid sisse iga päev vahetult pärast sama söögikorda ja
neelake need alla tervelt koos piisava koguse vedelikuga. Tablette ei tohi purustada, närida ega
poolitada.

Annustamisskeemi ei ole vajalik muuta eakatel patsientidel (üle 65-aastastel).

Tavaline annus kergete kuni mõõdukate neeruhaigustega patsientidele on 1 toimeainet prolongeeritult
vabastav tablett (10 mg alfusosiini). Võtke esimene tablett sisse enne magamaminekut.


Alfuzosin-Teva ei ole mõeldud kasutamiseks lastel või teismelistel vanuses 2…16 eluaastat, kuna
efektiivsus nendel patsientidel ei ole tõestatud.

Kui te võtate Alfuzosin-Teva’t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Alfuzosin-Teva’t suures koguses, võib teie vererõhk järsult langeda ja teil võib tekkida
pearinglus või te võite isegi minestada. Kui teil tekib pearinglus, istuge või lamage seni, kuni teil
hakkab parem. Kui sümptomid ei kao, pöörduge oma arsti poole, kuna langenud vererõhk võib nõuda
haiglaravi.

Kui te unustate Alfuzosin-Teva’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, kuna see võib põhjustada
vererõhu järsu languse, eriti siis, kui te kasutate vererõhku langetavaid ravimeid. Võtke järgmine
tablett ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Alfuzosin-Teva võtmise
Te ei tohi Alfuzosin-Teva võtmist lõpetada ega katkestada ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui
te soovite ravi lõpetada või kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Alfuzosin-Teva põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (esineb 1…10 patsiendil 100-st):
- Pearinglus/nõrkustunne, peavalud
- Seedetrakti häired nagu iiveldus, kõhuvalu, suukuivus
- Nõrkus, üldine halb enesetunne.

Aeg-ajalt (esineb 1…10 patsiendil 1000-st):
- Unisus, minestamine, peapööritus
- Nägemishäired
- Kiirenenud südame löögisagedus, palpitatsioonid (süda lööb normaalsest palju kiiremini ja see
on ka tuntav)
- Vererõhu langus lamavast asendist püsti tõusmisel (eelkõige ravi alustamisel liiga suurte
annustega ja ravi taasalustamisel)
- Nohu
- Kõhulahtisus
- Nahakahjustused nagu nahalööve või sügelus, kihelus
- Näo punetus, tursed, valud rinnus.

Väga harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):
- Rinnaangiini ehk stenokardia (valu rinnus) süvenemine või taasteke
- Quincke ödeem (näo, huulte, keele ja/või kõri turse), nõgestõbi.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- Valgevereliblede arvu vähenemine (neutropeenia), mis võib viia infektsioonide sagenemisele
- Operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom. Kui teil seisab ees silmaoperatsioon katarakti (läätse
hägusus) tõttu ja te kasutate või olete eelnevalt kasutanud alfusosiini, võib pupill halvasti
laieneda ja iiris (silma värviline osa) võib protseduuri ajal muutuda lõdvaks. See juhtub ainult
operatsiooni ajal ja on oluline, et silmaarst on selle tekkevõimalusest teadlik, sest vajalik võib
olla operatsiooni teistsugune läbiviimine (vt ülalpool „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga
Alfuzosin-Teva“)
- Ebanormaalne südamerütm (kodade virvendusarütmia)
- Oksendamine
- Maksaprobleemid: sümptomite hulka kuuluvad naha või silmavalgete kollaseks muutumine

- Ebanormaalne, sageli valulik püsiv peenise erektsioon, mis pole seotud seksuaalse tegevusega
(priapism).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ALFUZOSIN-TEVA säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Alfuzosin-Teva't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterribal pärast
"Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alfuzosin-Teva sisaldab
- Toimeaine on alfusosiinvesinikkloriid. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab
10 mg alfusosiinvesinikkloriidi.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, hüpromelloos (E464), povidoon K25 ja
magneesiumstearaat.

Kuidas Alfuzosin-Teva välja näeb ja pakendi sisu
Alfuzosin-Teva 10 mg tabletid on ümmargused valget värvi toimeainet prolongeeritult vabastavad
tabletid, mis on pakendatud blisterribadesse (PVC/PVDC).
Pakendis on 10, 28, 30, 50, 90 või 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad
Müügiloa hoidja
Teva Pharma BV
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad
Teva Santé


Rue Bellocier

89107 SENS

Prantsusmaa


või

PHAST GmbH
Kardinal-Wendel-Strasse 16
66424 HOMBURG
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2012
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Alfuzosin-Teva, 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg alfusosiinvesinikkloriidi.
INN. Alfuzosinum

Abiaine: Iga tablett sisaldab 8 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Valged, ümmargused, längus servadega tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud mõõdukate kuni raskete sümptomite ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga
(nt klaasitäie veega). Tablette ei tohi purustada, närida ega poolitada (vt lõik 4.4).

Esimene annus tuleb võtta enne magamaminekut. 10 mg sisaldusega toimeainet prolongeeritult
vabastavad tabletid tuleb võtta sisse iga päev vahetult pärast sama söögikorda.

Täiskasvanud
Soovitatav annus on üks 10 mg tablett ööpäevas.

Eakad (üle 65-aastased)
Sarnaselt täiskasvanutele. Farmakokineetilised ja kliinilised ohutusandmed on näidanud, et annuse
kohandamine eakatel patsientidel ei ole tavaliselt vajalik.

Neerukahjustus
Kerge kuni mõõdukas neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens > 30 ml/min)
Annuse kohandamine ei ole tavaliselt vajalik (vt lõik 5.2).
Raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens < 30 ml/min)
Kliiniliste ohutusandmete puudumise tõttu selles patsiendigrupis ei tohi alfusosiini 10 mg toimeainet
prolongeeritult vabastavaid tablette kasutada raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientide raviks
(vt lõik 4.4).

Maksapuudulikkus
Maksapuudulikkusega patsientidele on alfusosiin manustatuna 10 mg toimeainet prolongeeritult
vabastavate tablettidena vastunäidustatud. Pärast arstipoolset hoolikat kaalumist võib sobivaks lugeda
madala alfusosiinvesinikkloriidi sisaldusega preparaate. Vastavaid annustamisjuhiseid vt ka vastava
ravimi tooteinformatsioonist.

Puudub asjakohane näidustus Alfuzosin-Teva 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide
kasutamiseks lastel.

Lapsed
Alfusosiini efektiivsus lastel vanuses 2…16 aastat ei ole tõestatud (vt lõik 5.1). Seetõttu ei ole
alfusosiin näidustatud lastel kasutamiseks.

4.3. Vastunäidustused

- ülitundlikkus alfusosiini, teiste kinasoliinide (nt terasosiin, doksasosiin) või ravimi ükskõik
millise abiaine suhtes;
- ortostaatilise hüpotensiooniga seisundid;
- maksapuudulikkus
- samaaegne teiste alfa1-adrenoblokaatorite manustamine.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
- Enne alfusosiinravi alustamist tuleb välistada teiste seisundite olemasolu, mis võiksid
põhjustada eesnäärme healoomulisele suurenemisele sarnaseid sümptomeid.
- Kliiniliste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi alfusosiini 10 mg manustada raske
neerufunktsiooni kahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidele.
- Alfusosiini tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kes saavad teisi
hüpertensioonivastaseid ravimeid või nitraate. Regulaarselt tuleb jälgida vererõhku, seda
eelkõige ravi alguses.
- Mõnedel patsientidel võib mõne tunni jooksul pärast ravimi manustamist tekkida posturaalne
hüpotensioon, nii sümptomitega (pearinglus, asteenia, liigne higistamine) kui ilma. Sellisel
juhul peaks patsient kuni sümptomite täieliku möödumiseni pikali heitma. Need nähud on
tavaliselt ajutised. Need tekivad ravi alguses ja tavaliselt ei vii ravi katkestamiseni. Patsienti
tuleb hoiatada selliste kõrvaltoimete võimaluse eest.
- Ettevaatus on vajalik alfusosiini manustamisel patsientidele, kellel on teiste alfa1-blokaatoritega
tekkinud väljendunud hüpotensioon.
- Patsientidel, kellel on esinenud ülitundlikkust teiste alfa1-blokaatorite suhtes, tuleb ravi alustada
järk-järgult.
- Nagu ka teiste alfa1-blokaatorite puhul, tuleb alfusosiini kasutada ettevaatusega ägeda
südamepuudulikkusega patsientidel.
- Südamehaigusega patsientide puhul tuleb jätkata südamepuudulikkuse raviga ning arvestada
sellega, et nitraatide ja alfusosiini samaaegne manustamine võib suurendada hüpotensiooni
tekkeohtu. Stenokardia taastekkimisel või süvenemisel tuleb alfusosiinravi lõpetada.
- Patsiente, kellel on kaasasündinud pikk QT intervall, varem teadaolev omandatud pikk QT
intervall või kes saavad QT intervalli pikenemist põhjustavaid ravimeid, tuleb jälgida enne ravi
ja ravi ajal alfusosiiniga.
- Mõnedel tamsulosiinravi saanud või saavatel patsientidel on katarakti operatsiooni ajal
täheldatud „operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomi” (Intraoperative Floppy Iris Syndrome,
IFIS - kitsa pupilli sündroomi variant). Üksikutel juhtudel on selliseid nähte täheldatud ka teiste
alfa1-blokaatorite kasutamisel ja välistada ei saa võimalust, et see toime on omane kogu
ravimigrupile. Kuna operatsiooniaegse lõdva iirise sündroom võib katarakti operatsiooni ajal
põhjustada tüsistusi, tuleb silmakirurgile enne operatsiooni öelda, kas patsient kasutab või on
kasutanud alfa1-blokaatoreid, hoolimata sellest, et risk selle kõrvaltoime tekkeks alfusosiiniga
on väga väike.
- Patsientidele tuleb öelda, et tablett tuleb alla neelata tervelt. Teisi manustamisviise, nagu tableti
katki hammustamine, purustamine, jahvatamine, tampimine või närimine, tuleb vältida. Ebaõige
manustamine võib viia toimeaine soovimatu vabanemise ja imendumiseni, millega kaasneb
võimalike varajaste kõrvaltoimete tekkeoht.
- Need tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoosi talumatus, laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda
ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid
- Alfa1 retseptoreid blokeerivad ravimid.
Hüpotensiivse toime tugevnemine. Raske ortostaatilise hüpotensiooni tekkeoht.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid
- Tugevad CYP3A4 inhibiitorid (ketokonasool, itrakonasool, ritonaviir, klaritromütsiin ja
erütromütsiin).
Suurenenud alfusosiini plasmakontsentratsiooni ja seega ka kõrvaltoimete tekkeoht.
- Antihüpertensiivsed ravimid (vt lõik 4.4).
Antihüpertensiivne toime ja hüpotensiooni tekkeohu suurenemine (kumulatiivne toime).
- Nitraate sisaldavad preparaadid (vt lõik 4.4).

Üldanesteetikumide manustamine alfusosiinravi ajal võib põhjustada sügavat hüpotensiooni.
Tablettide kasutamine soovitatakse lõpetada 24 tundi enne operatsiooni.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ei ole kohaldatav ravimi näidustuse tüübi tõttu.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Eelkõige ravi alguses võivad tekkida kõrvaltoimed nagu vertiigo, pearinglus või asteenia. Sellega tuleb
arvestada autojuhtimisel või masinatega töötamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mille seos raviga on mingilgi määral võimalik, on järgnevas tabelis toodud
organsüsteemide ja üldise esinemissageduse alusel. Esinemissagedused on määratud järgnevalt: väga
sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni
< 1/1000), väga harv (≤ 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Esinemissagedus
Sage
Aeg-ajalt
Väga harv
Teadmata
Vere jaNeutropeenia
lümfisüsteemi
häired
Närvisüsteemi Pearinglus/
Unisus, minestamine,


häired
nõrkustunne,
peapööritus

peavalu
Silma
Nägemishäired

Operatsiooniaegne
kahjustused
lõdva iirise
sündroom
Südame häired Tahhükardia,
Stenokardia
Kodade

palpitatsioonid
süvenemine või
fibrillatsioon
taasteke eelneva
koronaararterite
haigusega
patsientidel (vt lõik
4.4)
Vaskulaarsed
Posturaalne hüpotensioon

häired
(ravi alguses, peamiselt
pärast liiga suure annuse

manustamist või juhul, kui
ravi alustatakse uuesti
pärast lühiajalist pausi),
nahaõhetus
Respiratoorsed, Riniit


rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Iiveldus,
Kõhulahtisus
Oksendamine
häired
kõhuvalu,

suukuivus
Maksa ja


Hepatotsellulaarne
sapiteede häired
kahjustus,
kolestaatiline
maksahaigus
Naha ja
Nahalööbed,
pruritus
Angioneurootiline

nahaaluskoe
turse, urtikaaria
kahjustused
Reproduktiivse

Priapism
süsteemi ja
rinnanäärme
häired
Üldised häired ja Asteenia, üldine Tursed, valud rinnus (vt


manustamiskoha halb enesetunne lõik 4.4)
reaktsioonid

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb patsient hospitaliseerida, hoida lamavas asendis ning rakendada toetavat
hüpotensiooni ravi.
Märkimisväärse vererõhu languse korral on sobivaks antidoodiks vasokonstriktor, mis toimib otseselt
veresoonte silelihastesse, nagu noradrenaliin.
Kaaluda tuleks maoloputust ja/või aktiivsöe manustamist. Suure seonduvuse tõttu plasmavalkudega on
alfusosiin halvasti dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: alfaadrenoretseptorite antagonistid
ATC-kood: G04CA01

Alfusosiin, mis on ratsemaat, on suu kaudu manustatav kinasoliini derivaat, mis blokeerib selektiivselt
postsünaptilisi alfa1-retseptoreid.

In vitro uuringud on tõestanud alfusosiini selektiivsust alfa1-adrenoretseptorite suhtes, mis asuvad
eesnäärmes, kusepõie põhjas ja ureetras.
Eesnäärme healoomulise hüperplaasia kliinilised sümptomid ei ole seotud ainult prostata
suurenemisega, vaid ka sümpatomimeetiliste närviimpulssidega, mis suurendavad alumiste kuseteede
silelihaste pinget postsünaptiliste alfa1-retseptorite stimuleerimise teel. Alfusosiinravi lõõgastab
silelihaseid ja parandab sellega uriini voolu.

Uroselektiivsus, kliiniline efektiivsus ja hea ohutusprofiil on leidnud kliinilise tõestuse
meespatsientidel, keda on ravitud alfusosiiniga, sh eakatel ja hüpertensiivsetel patsientidel.
Alfusosiinil võivad olla mõõdukad antihüpertensiivsed omadused.

Inimesel parandab alfusosiin põie tühjenemise parameetreid vähendades ureetra lihastoonust ning
uriini väljavoolutakistust urineerimise ajal, muutes põietühjenemise seega kergemaks.
Patsientidel, kes said alfusosiinravi, täheldati ägedat uriini retensiooni harvem kui patsientidel, kes
ravi ei saanud.

Platseebokontrolliga uuringutes prostata healoomulise hüperplaasiaga patsientidel alfusosiin:
- suurendas oluliselt maksimaalset uriini voolu kiirust (Qmax) keskmiselt 30% võrra patsientidel,
kelle Qmax oli < 15 ml/s. Toime ilmnes alates esimese annuse manustamisest.
- vähendas oluliselt detruusori toonust ja suurendas uriinikogust, mis kutsub esile tugeva
urineerimistungi.
- vähendas oluliselt ka jääkuriini mahtu.

Näidati selgelt, et need urodünaamilised toimed viisid alumiste kuseteede sümptomaatika, st täituvuse
(ärrituse) ja ka tühjenemise (takistuse) sümptomite paranemisele.

Lapsed
Alfusosiin ei ole näidustatud lastel kasutamiseks (vt lõik 4.2).

Alfusosiinvesinikkloriidi efektiivsust ei tõestatud kahes uuringus, kuhu oli kaasatud 197 2…16 aasta
vanust patsienti, kelle närvisüsteemis oli tõusnud detruusori lekkepunkti rõhk (>40 cm H2O. Patsiente
raviti alfusosiinvesinikkloriidiga 0,1 mg/kg ööpäevas või 0,2 mg/kg ööpäevas, kasutades lastele
kohandatud ravimvorme.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Manustatuna raviannustes on alfusosiini farmakokineetika lineaarne. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 5 tundi pärast manustamist. Alfusosiini kineetilist
profiili iseloomustab see, et plasmakontsentratsioonid on indiviiditi väga erinevad. Imendumine
suureneb, kui ravimit manustatakse pärast sööki.

Imendumine
Pärast esimest annust (tühja kõhu korral) oli keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon 7,72
ng/ml, AUCinf 127 ng x h/ml (tühja kõhu korral) ja tmax 6,69 tundi (tühja kõhu korral).
Tasakaalutingimustes (tühja kõhu korral) oli keskmine AUC annustamisintervalli jooksul (AUCT) 145
ng x h/ml, keskmine Cmax 10,6 ng/ml ja Cmin 3,23 ng/ml.

Jaotumine
Ravimi seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 90%. Tervetel vabatahtlikel on alfusosiini
jaotusruumala 2,5 l/kg. On näidatud, et alfusosiin jaotub võrreldes plasmaga eelistatult eesnäärmesse.

Eritumine
Näiv eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 5 tundi. Alfusosiin metaboliseerub ulatuslikult
maksas (erinevate metabolismiradade kaudu), metaboliidid erituvad neerude kaudu ja tõenäoliselt ka
sapiga. Roojaga eritub 75…91% suukaudselt manustatud ravimist, 35% sellest eritub muutumatul
kujul ja ülejäänu metaboliitidena, mis viitab mõningasele eritumisele sapiga. Ligikaudu 10%
manustatud annusest eritub muutumatul kujul uriiniga. Ükski metaboliitidest ei ole farmakoloogiliselt
aktiivne.

Neeru- või maksakahjustus
Neerufunktsiooni nõrgenedes suurenevad nii jaotusruumala kui kliirens - tõenäoliselt selle tõttu, et
väheneb seondumine plasmavalkudega. Poolväärusaeg jääb aga muutumatuks. Seda
farmakokineetilise profiili muutust ei peeta kliiniliselt oluliseks. Seetõttu ei ole annuse kohandamine
kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel vajalik (vt lõigud 4.2 ja 4.4).
Raske maksapuudulikkusega patsientidel on poolväärtusaeg pikenenud. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon on neil, võrreldes noorte tervete vabatahtlikega, kahekordistunud ja ravimi
biosaadavus on suurenenud. Alfusosiini 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on
maksapuudulikkuse korral vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Eakad patsiendid
Võrreldes tervete keskealiste vabatahtlikega ei ole eakatel patsientidel Cmax ega AUC muutunud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Isastel katseloomadel läbi viidud genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse
tavapärased prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos (E464)
Povidoon K25
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC/alumiinium blisterpakend sisaldab 10, 28, 30, 50, 90 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Teva Pharma BV
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

556507

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

24.08.2007/23.11.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2012