ALBUNORM 200 G/L

Toimeained: albumiin

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 200mg 1ml 50ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ALBUNORM 200 G/L ja milleks seda kasutatakse

Ravim Albunorm kuulub ravimgruppi vereasendajad ja plasmavalgu fraktsioonid.
Ravimit manustatakse ringleva vere mahu taastamiseks ja säilitamiseks patsientidele, kelle veremaht
on vähene.

2. Mida on vaja teada enne ALBUNORM 200 G/L võtmist

Ärge kasutage Albunorm'i:
- kui olete inimalbumiini preparaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Albunorm'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Albunorm

kui teil on eriline risk veremahu suurenemiseks, nt raskekujuline südamehaigus, kõrge vererõhk,
-
söögitoru laienenud veenid, vedelik kopsus, hüübimishäired, punaste vereliblede väga madal arv
või uriinierituse puudumine.

kui ilmnevad veremahu liigse suurenemise nähud (peavalu, hingamishäired, kaelaveenide pais)
-
või vererõhu tõus. Lahuse ülekandmine tuleb otsekohe lõpetada.

kui tekivad allergilise reaktsiooni nähud. Lahuse ülekandmine tuleb otsekohe lõpetada.
-

manustamisel raske ajutraumaga patsientidele.
-

Ohutus viiruse suhtes
Inimverest või vereplasmast valmistatud preparaatide kaudu patsientide nakatumise vältimiseks on
kasutusel standardsed meetmed, sealhulgas:

vere ja vereplasma doonorite hoolikas valimine vältimaks infektsioonide kandluse riski
-1/ 4

iga individuaalse doonorplasma ja kogutud doonorplasma analüüsimine viiruste/infektsioonide
-
suhtes

viiruste inaktiveerimine või eemaldamine tootmise käigus.
-

Vaatamata sellele, ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel täielikult
välistada haigustekitajate ülekandumist. See kehtib ka tundmatute või väljakujunemata viiruste või
teiste patogeenide kohta.

Albumiini kohta, mis on valmistatud kindlaid protsesse kasutades, vastavalt Euroopa Farmakopöa
spetsifikatsioonidele, ei ole teateid viiruse transmissiooni kohta.

Igakordsel Albunorm’i manustamisel patsiendile on tungivalt soovitatav märkida üles ravimi nimi ja
partii number, säilitamaks seost patsiendi ja kasutatud ravimi partii kohta.

Muud ravimid ja Albunorm
Praeguseks ei teata koostoimeid inimalbumiini ja teiste ravimite vahel. Albunorm’i infusioonilahust ei
tohi siiski segada teiste ravimite, täisvere või erütrotsüütide kontsentraadiga. Teatage oma arstile või
apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Albumiin on inimvere normaalne koostisosa. Ravimi manustamisel rasedatele või imetamise perioodil
ei ole täheldatud kahjulikke toimeid. Rasedate veremahu reguleerimine nõuab erilist tähelepanu.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et albumiin mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Albunorm sisaldab naatriumi ja kaaliumi
Ravim võib olla kahjulik väikese naatriumi- või kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.
Informeerige oma arsti, kui see kehtib teie kohta.

3. Kuidas ALBUNORM 200 G/L võtta

Albunorm on kasutusvalmis infusioonilahus veeni manustamiseks. Annus ja infusioonikiirus
(albumiini veeni manustamise kiirus) sõltuvad teie seisundist. Teie arst otsustab, milline raviskeem on
teile parim.

Juhised
­
Enne kasutamist peab ravimit soojendama toa- või kehatemperatuurini.
­
Lahus peab olema läbipaistev ega tohi sisaldada sadet.
­
Kasutamata lahus tuleb hävitada.
­
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Albunorm'i rohkem kui ette nähtud
Kui annus ja manustamiskiirus on liiga suur, võib tulemuseks olla peavalu, kõrge vererõhk ja raskus
hingamisel. Manustamine tuleb otsekohe peatada ja arst otsustab muude meetmete rakendamise
vajalikkuse.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed inimalbumiini manustamise järgselt tekivad harva ja kaovad tavaliselt kui
infusioonikiirust vähendatakse või manustamine lõpetatakse.
2/ 4
Harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st
Nahaõhetus, nõgestõbi, palavik ja iiveldus.

Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st
Å okk ülitundlikkusreaktsiooni tulemusel.

Esinemissagedus on teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
Segasusseisund, peavalu, südame löögisageduse kiirenemine või aeglustumine, kõrge või madal
vererõhk, kuumatunne, hingeldus, iiveldus, nõgeslööve, silmade, nina või suuümbruse turse,
nahalööve, suurenenud higistamine, palavik, külmavärinad.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ALBUNORM 200 G/L säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.
Pärast pudeli avamist tuleb sisu koheselt kasutada.
Lahus peab olema läbipaistev või kergelt helkiv. Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Albunorm sisaldab
- Albunorm 40 g/l toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga 40 g/l
(pudelid 100 ml, 250 ml, 500 ml lahusega);
- Albunorm 50 g/l toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga 50 g/l
(pudelid 100 ml, 250 ml, 500 ml lahusega);
- Albunorm 200 g/l toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga
200 g/l (pudelid 50 ml, 100 ml lahusega);
- Albunorm 250 g/l toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga
250 g/l (pudelid 50 ml, 100 ml lahusega);

- Teised koostisosad on naatriumkloriid, N-atsetüül-DL-trüptofaan, kaprüülhape ja süstevesi.

Kuidas Albunorm välja näeb ja pakendi sisu
Albunorm 40 g/l on infusioonilahus pudelis (100 ml - pakendi suurus 1)
Albunorm 40 g/l on infusioonilahus pudelis (250 ml - pakendi suurus 1)
Albunorm 40 g/l on infusioonilahus pudelis (500 ml - pakendi suurus 1 ja 12)
Albunorm 50 g/l on infusioonilahus pudelis (100 ml - pakendi suurus 1 ja 10)
Albunorm 50 g/l on infusioonilahus pudelis (250 ml - pakendi suurus 1 ja 10)
Albunorm 50 g/l on infusioonilahus pudelis (500 ml - pakendi suurus 1)
Albunorm 200 g/l on infusioonilahus pudelis (50 ml - pakendi suurus 1 ja 10)
Albunorm 200 g/l on infusioonilahus pudelis (100 ml - pakendi suurus 1 ja 10)
Albunorm 250 g/l on infusioonilahus pudelis (50 ml - pakendi suurus 1)
Albunorm 250 g/l on infusioonilahus pudelis (100 ml - pakendi suurus 1)
3/ 4
Lahus on läbipaistev, kollane, merevaigukollane või roheline.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik

Tootjad
Octapharma Pharmazeutika,
Produktionges. m. b. H.,
Oberlaaer Strasse 235,
1100 Vienna,
Austria

Või

Octapharma S.A.S.,
72 rue du Maréchal Foch,
67380 Lingolsheim,
Prantsusmaa

Või

Octapharma AB,
Elersvägen 40,
112 75 Stockholm,
Rootsi

Või

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH,
Wolfgang-Marguerre-Allee 1,
31832 Springe,
Saksamaa

Või

Octapharma GmbH,
Elisabeth-Selbert-Str. 11,
40764 Langenfeld,
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
Tallinn 11312
Tel: 6600945
Faks: 6600946


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 20144/ 4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

RAVIMPREPRARAADI
Albunorm 250 g/l, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Albunorm 250 g/l lahus sisaldab proteiini 250 g/l, millest vähemalt 96% on inimalbumiin.

Pudel 50 ml lahusega sisaldab 12,5 g inimalbumiini.
Pudel 100 ml lahusega sisaldab 25 g inimalbumiini.

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Naatrium
(144...160 mmol/l)

Albunorm 250 g/l on hüperonkootne lahus.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus.
Lahus on läbispaistev, kergelt viskoosne vedelik, mis on kollane, merevaigukollane või roheline.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tsirkuleeriva veremahu taastamine ja säilitamine veremahu defitsiidi puhul, kui on vaja kasutada
kolloidlahust.

Albumiini eelistamine tehislikule kolloidlahusele sõltub patsiendi kliinilisest seisundist ja kehtivatest
ravijuhistest.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Albumiinilahuse kontsentratsioon, annustamine ja infusioonikiirus tuleb kohandada patsiendi
individuaalsete vajadustega.

Vajalik annus sõltub patsiendi kehakaalust, trauma või haiguse raskusest ning vedeliku- ja valgukao
jätkumisest. Vajaliku annuse kindlaksmääramisel lähtutakse tsirkuleeriva veremahu adekvaatsusest,
mitte ainult plasma albumiinitasemest.
Albumiini manustamisel tuleb regulaarselt jälgida hemodünaamilist seisundit, sealhulgas:
- arteriaalset vererõhku ja pulsisagedust,
- tsentraalset venoosset rõhku,
- rõhku kopsuarteris,
- diureesi,
- elektrolüüte,
- hematokritti/hemoglobiini.

Lapsed


1/6
Andmed Albunorm 250 g/l kasutamise kohta lastel on piiratud, mistõttu tohib ravimit manustada
ainult siis, kui oodatav kasu kaalub üles võimaliku ohu.

Albunorm 250 g/l on kasutusvalmis veeni manustamiseks või seda võib manustada ka lahjendatult
isotoonilise lahusega (nt 5% glükoos või 0,9% naatriumkloriid).
Infusioonikiirust tuleb kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ja näidustusele.
Vereplasmavahetuse käigus tuleb infusioonikiirus reguleerida vastavalt vereplasma eemaldamise
kiirusele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus albumiini preparaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb infusioon koheselt katkestada. Šoki
korral tuleb järgida kehtivaid šoki ravijuhiseid.
Albumiini tuleb kasutada ettevaatlikult tingimustes, kus hüpervoleemia oma tagajärgedega või
hemodilutsioon võivad kujutada erilist riski patsiendile. Sellised tingimused on näiteks:
- dekompenseeritud südamepuudulikkus,
- kõrge vererõhk,
- söögitoru veenilaiendid,
- kopsuturse,
- hemorraagiline diatees,
- raske aneemia,
- renaalne ja postrenaalne anuuria.

Kriitilises seisundis ajutraumaga patsientide post-hoc jälgimisuuringus kaasnes elustamisel
albumiiniga kõrgem suremus kui füsioloogilise lahusega. Kuniks täheldatud suremuse erinevuse
tekkemehhanism on ebaselge, soovitatakse raske traumaatilise ajuvigastusega patsientidel kasutada
alburniini ettevaatusega.

200 või 250 g/l albumiini kolloidosmootne efekt on vereplasmaga võrreldes ligikaudu neljakordne.
Selle tõttu tuleb kontsentreeritud albumiinilahuse manustamise ajal tagada patsiendile piisav vedeliku
kogus. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida vereringe ülekoormuse ja vedeliku liigmanustamise suhtes.

Inimalbumiini lahused 200...250 g/l on suhteliselt nõrgad elektrolüüdid, võrreldes 40...50 g/l
inimalbumiini lahustega. Albumiini manustamisel tuleb jälgida patsiendi elektrolüütide seisu (vt lõik
4.2) ja kasutada vastavaid meetmeid elektrolüütide tasakaalu taastamiseks või säilitamiseks.

Kui manustatakse suuremaid koguseid, on vajalik vere hüübimisnäitajate ja hematokriti jälgimine.
Vere teised koostisosad (hüübimisfaktorid, elektrolüüdid, trombotsüüdid ja erütrotsüüdid) peab
adekvaatselt asendama.

Kui annustamist ja infusioonikiirust ei reguleerita vastavalt patsiendi vereringe seisundile, võib
kujuneda hüpervoleemia. Kardiovaskulaarse ülekoormuse esimeste kliiniliste märkide (peavalu,
hingeldamine, kaelaveenide täitumine) või vererõhu tõusu, tsentraalse venoosse rõhu tõusu ja
kopsuturse ilmnemisel tuleb infusioon koheselt peatada.

See ravim sisaldab 7,2...8 mmol naatriumi ühes 50 ml albumiinlahuse pudelis, 14,4...16 mmol
naatriumi ühes 100 ml albumiinlahuse pudelis, millega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Ravim sisaldab maksimaalselt 1,25 mmol kaaliumi ühes 100 ml albumiinlahuse pudelis, millega tuleb
arvestada neerufunktsiooni langusega patsientide puhul või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil
olevate patsientide puhul.


2/6
Inimese verest või vereplasmast valmistatud preparaatide kaudu nakatumise vältimiseks on kasutusel
standardsed meetmed, sealhulgas doonorite valimine, individuaalse doonorplasma ja kogutud
doonorplasma sõeluuring spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ning efektiivne viiruste
inaktiveerimine/eemaldamine tootmise käigus. Vaatamata sellele, ei saa inimverest või -plasmast
valmistatud ravimite manustamisel täielikult välistada haigustekitajate ülekandumist. See kehtib ka
tundmatute või väljakujunemata viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Ei ole teatatud viiruste ülekandmisest albumiiniga, mis on toodetud vastavalt Euroopa Farmakopöa
spetsifikatsioonidele kindlaksmääratud tootmisprotsessis.

Igakordsel Albunorm 250 g/l manustamisel patsiendile, on tungivalt soovitatav märkida üles ravimi
nimi ja partii number, säilitamaks seost patsiendi ja ravimi partii vahel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimalbumiinil ei ole teadaolevaid koostoimeid teiste ravimitega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kontrollitud kliinilised uuringud Albunorm 250 g/l kasutamise ohutuse kohta rasedatel puuduvad.
Kliinilise kasutamise käigus ei ole kahjulikke toimeid raseduse kulule, loote arengule või
vastsündinule täheldatud.
Reproduktiivsuse loomkatseid ravimiga Albunorm 250 g/l ei ole läbi viidud.
Albumiin kuulub inimvere koostisse.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei oma teadaolevat toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Harva on esinenud kergeid reaktsioone nagu nahaõhetus, urtikaaria, palavik ja iiveldus. Need
reaktsioonid taanduvad üldiselt kiiresti, kui infusioonikiirust vähendatakse või infusioon katkestatakse.
Rasket reaktsiooni nagu šokk on esinenud väga harva. Raske reaktsiooni tekkides tuleb infusioon
lõpetada ja alustada vastavat ravi.
Turuletulekujärgselt on inimalbumiini lahusega täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid, mis on
ootuspärased ka Albunorm 250 g/l puhul:

Organsüsteemi klassid
Reaktsioonid
(esinemissagedus on teadmata)
Immuunsüsteemi häired
Anafülaktiline šokk
Anafülaktiline reaktsioon
Ülitundlikkus
Psühhiaatrilised häired
Segasusseisund
Närvisüsteemi häired
Peavalu
Südame häired
Tahhükardia
Bradükardia
Vaskulaarsed häired
Hüpotensioon
Hüpertensioon
Nahaõhetus
Respiratoorsed, rindkere ja
Düspnoe
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Iiveldus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Urtikaaria
Angioneurootiline ödeem
Erütematoosne lööve
Suurenenud higistamine


3/6
Üldised häired ja manustamiskoha Palavik
reaktsioonid
Külmavärinad
*ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Informatsioon ülekantavate ainete ohutuse kohta vt lõik 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kui annus või infusioonikiirus on liiga suur, võib tulemuseks olla hüpervoleemia. Kardiovaskulaarse
ülekoormuse esimeste kliiniliste märkide (peavalu, õhupuudus, kaelaveenide täitumine) või vererõhu
tõusu, tsentraalse venoosse rõhu tõusu ja kopsuturse märkide ilmnemisel tuleb infusioon koheselt
katkestada ja jälgida hoolikalt patsiendi hemodünaamilisi parameetreid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: vereasendajad ja plasmavalgu fraktsioonid
ATC-kood: B05AA01

Inimalbumiin moodustab koguseliselt üle poole plasma üldvalgust ja annab maksa valgusünteesi
mahust ligikaudu 10%.
Füüsikalis-keemilised andmed:
200 või 250 g/l inimalbumiinil on hüperonkootne toime.

Üks albumiini kõige tähtsamaid füsioloogilisi ülesandeid tuleneb tema osast vere onkootse rõhu
kujundamisel ja tema transpordifunktsioonist. Albumiin stabiliseerib ringleva vere mahu ja toimib
hormoonide, ensüümide, ravimite ja toksiinide kandjana.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Normaalolukorras on kogu jaotuva albumiini hulk 4…5 g kehakaalu ühe kilogrammi kohta, millest
40%…45% asub intravaskulaarruumis ja 55%…60% ekstravaskulaarruumis. Suurenenud kapillaaride
permeaabelsus võib muuta albumiini kineetikat ja võib esineda ebanormaalset jaotumist, nt raskete
põletushaavade või septilise šoki korral.

Normaalsetes tingimustes on albumiini poolväärtusaeg keskmiselt 19 päeva. Sünteesi ja katabolismi
tasakaal saavutatakse bioloogilise regulatsiooni käigus. Albumiini eliminatsioon toimub peamiselt
intratsellulaarselt lüsosomaalsete proteaaside abil.

Tervetel uuritavatel väljub esimese 2 tunni jooksul pärast infusiooni vähem kui 10% albumiinist
intravaskulaarruumist. Plasmamahu muutused on individuaalselt erinevad, mõnedel patsientidel võib
plasmamaht jääda suuremaks mõneks tunniks. Kriitiliselt haigetel patsientidel võib albumiin
vaskulaarruumist olulistes kogustes ja ettearvamatu kiirusega kaduda.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Inimalbumiin on normaalne inimplasma osa, mis täidab organismis füsioloogilise albumiini
funktsiooni.


4/6
Ühekordse annuse toksilisuse testimine loomadel on vähese tähtsusega ega võimalda toksiliste või
letaalsete annuste või annus/toime suhte määramist. Toksilisuse uurimine korduvmanustamise korral
pole võimalik katseloomadel heteroloogiliste proteiinide suhtes tekkida võivate antikehade tõttu.

Puuduvad andmed, et inimalbumiin oleks põhjustanud lootekahjustusi, onkogeenseid või
mutageenseid mõjutusi.

Akuutse toksilisuse nähte ei ole loomkatsetes täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

5,1 g/l
N-atsetüül-DL-trüptofaan
4,9 g/l
Kaprüülhape

2,9 g/l
Süstevesi


kuni 1000 ml

Elektrolüüdid
Naatrium


144…160 mmol/l

6.2. Sobimatus

Inimalbumiini lahust ei tohi segada teiste ravimite, täisvere,erütrotsüütide kontsentraadiga ja
süsteveega.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Pärast viaali avamist tuleb sisu koheselt kasutada.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

50 ml lahust infusioonipudelis (II tüüpi klaasist) ja suletud korgiga (bromobutüülkummist).
Pakendi suurus: 1.
100 m lahust infusioonipudelis (II tüüpi klaasist) ja suletud korgiga (bromobutüülkummist).
Pakendi suurus: 1.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimpreparaadi käsitlemiseks ja hävitamiseks

Lahust võib manustada otse veeni või seda võib lahjendada ka isotoonilises lahuses (nt 5%
glükoosilahus või 0,9% naatriumkloriidilahus).
Albumiini lahust ei tohi süsteveega lahjendada, kuna see võib retsipientidel põhjustada hemolüüsi.
Suurte koguste manustamisel tuleb albumiin enne kasutamist soojendada toa- või kehatemperatuurini.
Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada. See võib viidata valgu ebastabiilsusele või lahuse
kontaminatsioonile.
Avatud pudeli sisu tuleb kasutada koheselt.
Kasutamata ravimpreparaat tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.5/6

7. Müügiloa hoidja

Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

700210

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013

6/6