ADVANTAN

Toimeained: metüülprednisoloonatseponaat

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 1mg 1g 15g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ADVANTAN ja milleks seda kasutatakse

Advantan'is sisalduv toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat. Advantan on põletikuvastane
ravim (neerupealise koore hormoon), mida kantakse nahale. Advantan leevendab põletikulisi ja
allergilisi nahareaktsioone ning naharakkude liigsest jagunemisest (hüperproliferatsioon) tingitud
reaktsioone. Seega vähendab Advantan punetust (erüteem), vedeliku kogunemist (turse) ning
põletikulise naha leemendust ning leevendab esineda võivat sügelust, põletustunnet või valu.

Advantan’i kasutatakse dermatiidi ja ekseemi (sealhulgas atoopiline dermatiit ja ekseem lastel)
sümptomaatiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne ADVANTAN võtmist

Ärge kasutage Advantan'i:

- kui olete metüülprednisoloonatseponaadi või Advantan’i mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- kui te põete tuberkuloosi, süüfilist või viirushaigust, nt herpes või tuulerõuged;
- nahal, kus esineb rosaatsea (punetav nahapõletik), haavandid, akne (rasunäärmete põletikuline
haigus) või nahahaigused, millega kaasneb naha õhenemine (atroofilised nahahaigused);
- nahal, kus esineb vaktsinatsioonijärgne reaktsioon, st nahapiirkonnas, mis on vaktsineerimise
järgselt punetav või põletikuline;
- suuümbruse dermatiidist kahjustatud nahal (spetsiifiline nahapõletik ülahuule ja lõua piirkonnas);
- naha bakteriaalse- või seeninfektsiooni korral (välja arvatud juhul, kui seda ravitakse spetsiaalse
ravimiga).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Advantan’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Advantan, kui raviarst on diagnoosinud, et teie nahahaigusega
kaasneb bakteriaalne nahainfektsioon või seeninfektsioon. Sellisel juhul peate lisaks kasutama selle
infektsiooni raviks määratud ravimeid, sest vastasel juhul võib infektsioon ägeneda.

Põletikuvastased ravimid (kortikosteroidid), nagu ka Advantan’i toimeaine
metüülprednisoloonatseponaat, avaldavad organismile tugevat mõju. Advantan’i kasutamine suurel
nahapinnal või pikema aja vältel ei ole soovitatav, kuna see suurendab oluliselt kõrvaltoimete
esinemise riski.

Selleks, et vähendada kõrvaltoimete tekkimise riski:
• kasutage kreemi/salvi võimalikult väikeses koguses;
• kasutage kreemi/salvi ainult niikaua, kui on vajalik nahahaiguse leevendamiseks;
• jälgige, et Advantan ei satuks silma või suhu, sügavale lahtisele haavale ega limaskestadele
(nt päraku ja suguelundite piirkonda);
• ärge kasutage Advantan’i õhu- ja veekindlate materjalide all, sealhulgas plaastrid, õhku
mitteläbilaskvad sidemed, riided või mähkmed, välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui te kasutate Advantan’i muude haiguste raviks kui ette nähtud, võite maskeerida sümptomeid ning
takistada õige diagnoosi ja ravi määramist.

Kui teie nahk Advantan kreemi kasutamisel liigselt kuivab, tuleks üle minna suurema
rasvasisaldusega ravimvormile (Advantan salv).

Kui teil on varem esinenud silma siserõhu tõus (glaukoom), teavitage sellest kindlasti oma arsti.

Lapsed

Kõrvaltoimete ohu vähendamiseks kasutage nii väikest emulsioonikogust kui võimalik. Advantan’i ei
tohiks kasutada õhu- või veekindlate materjalide all (nagu mähkmed), välja arvatud juhul, kui arst on
nii määranud.
Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan’i kasutada vaid arsti ettekirjutusel. Advantan’i
kasutamine alla 4-kuustel lastel ei ole soovitatav.

Muud ravimid ja Advantan

Koostoimeid teiste ravimitega pole seni teada.
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältimaks võimalikku ohtu lapsele, ärge kasutage Advantan’i raseduse ja imetamise ajal, välja
arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui arst soovitab kasutada Advantan’i imetamise ajal, siis ärge kandke ravimit rindadele. Vältige
imiku kokkupuudet piirkonnaga, kuhu ravimit kandsite.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Advantan’i kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Advantan kreem sisaldab tsetostearüülalkoholi ja butüülhüdroksütolueeni
Advantan kreemis sisalduvad kaks abiainet (tsetostearüülalkohol ja butüülhüdroksütolueen) võivad
põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada
ärritust ka silmades ja limaskestadel.

3. Kuidas ADVANTAN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, kandke Advantan'i kahjustatud nahapiirkondadele õhukese kihina üks
kord ööpäevas ning hõõruge see kergelt sisse.
Üldjuhul ei tohi ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 12 nädalat.

Kasutamine lastel
Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan’i kasutada arsti ettekirjutusel. Annuse
kohandamine ei ole vajalik.
Alla 4-kuustel lastel ei soovitata Advantan’i kasutada, kuna andmed selle ohutuse kohta puuduvad.
Üldjuhul ei tohiks ravi lastel kesta kauem kui 4 nädalat.

Kui te kasutate Advantan’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne üleannustamine (kasutamine liiga suures koguses, liiga suurel nahapiirkonnal või liiga
tihi) ei kujuta endast ohtu. Korduv üleannustamine võib põhjustada kõrvaltoimete tekkimist (vt lõik 4.
Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate Advantan’i kasutada

Ärge kasutage järgmisel manustamisel Advantan’i kahekordset kogust, vaid jätkake ravimi kasutamist
vastavalt arsti ettekirjutustele või pakendi infolehe juhistele.

Kui te lõpetate Advantan’i kasutamise

Kui te lõpetate Advantan’i kasutamise liiga vara, võivad nahahaiguse sümptomid taastuda. Enne
Advantan’i kasutamise lõpetamist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool on loetletud Advantan'i kasutamisel esinenud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on toodud
järgmiselt:
sage: võib esineda kuni ühel inimesel10-st;
aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100-st;
harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st;
teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Advantan kreemi kasutamisel esinenud
Sage: põletus- ja/või sügelustunne manustamiskohal.
Aeg-ajalt: manustamiskohal esinev kuivus, punetus, villid, follikuliit, lööve või paresteesia, ravimiga
seotud ülitundlikkus.
Harv: manustamiskohal esinev tselluliit, turse, ärritus; mädane nahapõletik; nahalõhed; kapillaaride
laienemine; nahaatroofia; naha seeninfektsioon; akne.
Teadmata: liigne karvakasv kehal, venitusarmid, suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused,
allergilised nahareaktsioonid.

Advantan salvi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Sage: põletus- ja/või sügelustunne manustamiskohal.
Aeg-ajalt: manustamiskohal esinev punetus, kuivus, villid, ärritus, ekseem või perifeerne turse;
nahaatroofia; verevalum; mädavilliline lööve; rasune nahk.
Teadmata: ravimiga seotud ülitundlikkus, karvanääpsupõletik, liigne karvakasv kehal, kapillaaride
laienemine, venitusarmid, suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused, allergilised
nahareaktsioonid, akne.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ADVANTAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi/salvi kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:" ja
tuubil pärast märget "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Advantan sisaldab

- Toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat.
- Abiained on
kreemis: detsüüloleaat, glütseroolmonostearaat 40…55%, tsetostearüülalkohol, tahke rasv,
kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid, makrogoolstearaat 40 (tüüp I), glütserool 85%,
dinaatriumedetaat, bensüülalkohol, butüülhüdroksütolueen (E321), puhastatud vesi.
salvis: valge mesilasvaha; vedel parafiin; Dehymuls E (dikokoüül-pentaerütritüül-
distearüültsitraat, sorbitaan-seskvioleaat, valge vaha (mesilasvaha), alumiinumstearaadid);
valge pehme parafiin; puhastatud vesi.

Kuidas Advantan välja näeb ja pakendi sisu

Advantan kreem on valge kuni kollakas läbipaistmatu emulsioon.
Advantan salv on valge kuni kollakas läbipaistmatu emulsioon.

Tuubid on valmistatud puhtast alumiiniumist, seest kaetud epoksüvaiguga, väljast polüesteralusel
kattega, otsas sulgur. Keeratav kork on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

Tuubis on 15 g kreemi/salvi.

Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178, 13353 Berlin
Saksamaa

Tootja
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
20090 Segrate (MI)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn
Tel: 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Advantan 1 mg/g kreem
Advantan 1 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi või salvi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati.

INN. Methylprednisoloni aceponas.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem (valge kuni kollakas läbipaistmatu õli-vees emulsioon).
Salv (valge kuni kollakas läbipaistmatu vesi-õlis emulsioon).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Dermatiidi ja ekseemi (sealhulgas atoopiline dermatiit ja ekseem lastel) sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Metüülprednisoloonatseponaati (MPA) tuleb kasutada paikselt, kandes ravimit kahjustatud
nahapiirkondadele õhukese kihina üks kord ööpäevas ja hõõruda seda kergelt sisse.

Üldjuhul ei tohiks ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 12 nädalat.
Kui Advantan kreemi kasutamise ajal nahk liigselt kuivab, siis tuleks MPA kreem vahetada suurema
rasvasisaldusega ravimvormi vastu (Advantan salv).

Lapsed

Alla 4-kuustel imikutel ei ole Advantan kreemi/salvi ohutus tõestatud.
Advantan'i manustamisel lastele ei ole annuse kohandamine vajalik.
Üldjuhul ei tohiks ravi lastel kesta kauem kui 4 nädalat.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Ravitavas piirkonnas tuberkuloossed, süfiliitilised või viiruslikud (nt herpes või tuulerõuged)
nahakahjustused, rosacea, perioraalne dermatiit, haavandid, akne, atroofilised nahahaigused ja
vaktsinatsioonijärgsed nahareaktsioonid.
Bakteritest ja seentest põhjustatud nahahaigused, vt lõik 4.4.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Glükokortikoide tuleb kasutada võimalikult väikestes annustes, eriti lastel, ning ainult niikaua, kui on
vajalik soovitava terapeutilise efekti saavutamiseks ja säilitamiseks.

Bakteriaalsete nahainfektsioonide ja/või seeninfektsioonide korral on vajalik täiendav spetsiifiline
ravi.

Glükokortikoidide paikne kasutamine võib lokaalseid nahainfektsioone ägedamaks muuta.

Advantan’i manustamisel tuleb jälgida, et ravim ei satuks silma, sügavatele lahtistele haavadele ega
limaskestadele.

Advantan salvi oklusiivsel manustamisel 60%-le nahapinnast täheldati tervetel täiskasvanud
vabatahtlikel 22 tunni möödudes plasma kortisooli taseme pärssimist ja selle ööpäevase rütmi
muutumist. Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema
aja jooksul (eriti oklusiivselt), suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski. Oklusiivset ravi tuleks
vältida, v.a vastava näidustuse olemasolul. Tuleb meeles pidada, et ka mähkmed võivad toimida
oklusiivsidemena.

Suurte nahapiirkondade ravimisel, peab ravi kestus olema võimalikult lühike, kuna ei saa täielikult
välistada imendumise võimalust ega süsteemset toimet.

Nii nagu kõigi teiste glükokortikoididega, võib nende mitteasjatundlik kasutamine maskeerida
kliinilisi sümptomeid.

Sarnaselt süsteemsetele glükokortikoididele võib ka paiksete glükokortikoidide kasutamine põhjustada
glaukoomi teket (nt pärast pikaajalist suurte annuste manustamist või ulatuslikele piirkondadele
kandmist, oklusiivsete sidumistehnikate korral või kandmisel silmaümbruse piirkonda).

Advantan kreemis sisalduvad kaks abiainet (tsetostearüülalkohol ja butüülhüdroksütolueen) võivad
põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada
ärritust ka silmades ja limaskestadel.

Lapsed

Advantan'i ei tohi kasutada oklusiivsetes tingimustes. Pidage meeles, et ka mähkmed võivad toimida
oklusiivselt. See on oluline, kuna Advantan'i ei soovitata kasutada alla 4-kuustel imikutel.

4 kuu kuni 3 aasta vanustel väikelastel tuleb kasu ja riski suhet hoolikalt hinnata.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Siiani ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Andmed metüülprednisoloonatseponaadi toime kohta fertiilsusele puuduvad.

Rasedus

Piisavad andmed metüülprednisoloonatseponaadi kasutamise kohta rasedatel puuduvad.
Loomkatsed metüülprednisoloonatseponaadiga on näidanud embrüotoksilisi ja/või teratogeenseid
toimeid terapeutilistest annustest suuremate annuste korral (vt lõik 5.3).


Epidemioloogilised uuringud viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhestumuse riskile
vastsündinutel, kelle emad said raseduse esimesel trimestril süsteemset glükokortikosteroidravi.
Rasedatel tuleb hoolikalt üle vaadata kliiniline näidustus Advantan-raviks ja võrrelda saadavat kasu
võimalike riskidega.

Üldjuhul tuleb glükokortikoide sisaldavate paiksete ravimite kasutamist raseduse esimesel trimestril
vältida. Eriti tuleb raseduse ja imetamise ajal vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, pikemaajalist ravi
või oklusiivsete sidemete kasutamist.

Imetamine

Rottidel praktiliselt ei kandunud metüülprednisoloonatseponaat rinnapiimaga vastsündinud poegadele.
Siiski ei ole teada, kas metüülprednisoloonatseponaat kandub inimese rinnapiima, kuna rinnapiimast
on leitud süsteemselt manustatud kortikosteroide. Ei ole teada, kas Advantan’i paiksel manustamisel
imendub süsteemselt piisavas koguses metüülprednisoloonatseponaati, mis võimaldaks selle
rinnapiimast määramist. Seetõttu peab metüülprednisoloonatseponaadi manustamisel imetavatele
naistele olema ettevaatlik.

Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel. Imetamise ajal tuleb vältida suuri nahapiirkondi
hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist (vt lõik 4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Advantan ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimeteks sügelus- ja põletustunne
manustamiskohal.

Alltoodud tabelis on kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete esinemissagedused määratletud
MedDRA esinemissageduste konventsiooni põhjal järgmiselt:
väga sage (≥ 1/10),
sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100),
harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000),
väga harv (≥ 1/10000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite kirjeldamiseks kasutati kõige sobivamat
MedDRA terminit (versioon 11.1).

• Advantan kreemi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata*
klassInfektsioonid ja


naha

infestatsioonid
seeninfektsioon
Üldised häired ja põletustunne
manustamiskohal
manustamiskohal
hüpertrihhoos
manustamiskoha manustamiskohal, esinev:
esinev:
reaktsioonid
sügelus
kuivus,
tselluliit,
manustamiskohal punetus,
turse,
villid,
ärritus
follikuliit,
lööve,
paresteesia
Immuunsüsteemi
ravimiga seotud


häired
ülitundlikkus
Naha ja


püodermia,
striiad,
nahaaluskoe
nahalõhed,
perioraalne
kahjustused
teleangiektaasia,
dermatiit,
nahaatroofia,
nahavärvuse
akne
muutused,

allergilised
naha-
reaktsioonid
*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

• Advantan salvi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata*
klassImmuunsüsteemi

ravimiga seotud ülitundlikkus
häired
Üldised häired ja põletustunne
manustamiskohal
follikuliit manustamiskohal,
manustamiskoha manustamiskohal, esinev:
hüpertrihhoos
reaktsioonid
sügelus
punetus,
manustamiskohal kuivus,
villid,
ärritus,
ekseem,
perifeerne turse
Naha ja

nahaatroofia,
teleangiektaasia,
nahaaluskoe
ekhümoos,
striiad,
kahjustused
impetiigo,
perioraalne dermatiit,
rasune nahk
nahavärvuse muutused,
allergilised nahareaktsioonid, akne
*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

Kortikoide sisaldavate kutaansete preparaatide manustamisel võib esineda imendumisest tingitud
süsteemseid toimeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Metüülprednisoloonatseponaadiga läbiviidud ägeda toksilisuse uuringud ei näidanud ägeda mürgistuse
ohtu pärast ühekordset üleannustamist nahal (kasutamine suurel nahapinnal imendumist soodustavates
tingimustes) või pärast tahtmatut allaneelamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tugevad kortikosteroidid (III rühm)
ATC kood: D07AC14

Pärast paikset manustamist pärsib Advantan põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone, samuti
hüperproliferatsiooniga seotud protsesse, mille tulemusena taanduvad nii objektiivsed sümptomid
(erüteem, ödeem, leemendav nahk) kui ka subjektiivsed vaevused (sügelus, kipitustunne, valu).

Teada on, et metüülprednisoloonatseponaat ise, eriti aga selle peamine metaboliit 6α-
metüülprednisoloon-17-propionaat (moodustub pärast estri lõhustumist nahas) seonduvad
intratsellulaarse glükokortikoidretseptoriga.

Steroid-retseptor-kompleks seondub kindlate DNA piirkondadega, kutsudes esile rea bioloogilisi
toimeid.

Steroid-retseptor-kompleksi seondumine indutseerib makrokortiini sünteesi. Makrokortiin inhibeerib
arahhidoonhappe vabanemist, mistõttu pärsitakse põletiku mediaatorite (prostaglandiinid,
leukotrieenid) süntees.

Glükokortikoidide immuunsupressiivset toimet saab selgitada tsütokiini sünteesi pärssimise ja
antimitootilise toimega, mis ei ole tänaseni veel täiesti selge.

Vasodilatoorsete prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine või adrenaliini vasokonstriktoorse toime
potentseerimine põhjustab lõppkokkuvõttes glükokortikoidide vasokonstriktoorset toimet.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Metüülprednisoloonatseponaat vabaneb ravimvormist. Kontsentratsioon sarvkihis ja pärisnahas langeb
väljast sissepoole.

Epidermises ja dermises hüdrolüüsub metüülprednisoloonatseponaat oma peamiseks metaboliidiks 6α-
metüülprednisoloon-17-propionaadiks, mis seondub kindlamalt kortikoidretseptoriga kui
metüülprednisoloonatseponaat, mis viitab nahas toimuvale bioaktivatsioonile.
Nahakaudse kortikoidi perkutaanse absorptsiooni määr ja ulatus sõltuvad mitmetest faktoritest: ühendi
keemilisest struktuurist, vehiikli koostisest, ühendi kontsentratsioonist vehiiklis,
manustamistingimustest (ravitava ala suurus, ravi kestus, avatud või oklusiivne manustamine) ja naha
seisundist (nahahaiguse tüüp ja raskusaste, anatoomiline paiknemine).

Tervetel vabatahtlikel on uuritud metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudset imendumist Advantan
kreemist ja salvist. Pärast Advantan salvi avatud manustamist (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) oli
nahakaudse imendumise määr 0,65% (vastab süsteemsele kortikoidi annusele 4 µg/kg/päevas).
Advantan kreemi oklusiivsel manustamisel (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) imendus naha kaudu
ligikaudu 3% annusest (vastab süsteemsele kortikoidi annusele ligikaudu 20 µg/kg/päevas).
Metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudne imendumine tõusis märkimisväärselt (13 - 27%
annusest) preparaadi manustamisel kahjustatud (eemaldatud sarvkihiga) nahale.

Süsteemsesse tsirkulatsiooni jõudmisel konjugeeritakse metüülprednisoloonatseponaadi peamine
hüdrolüüsi produkt 6α-metüülprednisoloon-17-propionaat kiiresti glükuroonhappega mille tulemusel
ta inaktiveerub.
Metüülprednisoloonatseponaadi metaboliidid (peamine metaboliit 6α-metüülprednisoloon-17-
propionaat-21-glükuroniid) erituvad valdavalt neerude kaudu poolväärtusajaga umbes 16 tundi.
Intravenoosse manustamise järgselt toimus täielik eritumine uriini ja väljaheitega 7 päeva jooksul.
Toimeaine ega selle metaboliidid ei kumuleeru organismis.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemse taluvuse uuringutes oli metüülprednisoloonatseponaadi toime korduva subkutaanse ja
dermaalse manustamise järgselt sarnane tüüpilisele glükokortikoidile. Nende tulemuste põhjal võib
järeldada, et Advantan’i terapeutilisel kasutamisel pole oodata teistsuguseid kõrvaltoimeid, kui need,
mis on omased glükokortikoididele - seda isegi äärmuslikel tingimustel nagu manustamisel suurele
nahapinnale ja/või oklusioonsideme kasutamise korral.

Embrüotoksilisuse uuringud Advantan’iga andsid glükokortikoididele iseloomulikud tulemused, st
sobivas testsüsteemis kutsutakse esile embrüoletaalne ja/või teratogeenne efekt. Selliseid tulemusi
silmas pidades tuleb Advantan’i määramisse raseduse ajal suhtuda erilise ettevaatusega.
Epidemioloogiliste uuringute tulemuste kokkuvõte on ära toodud lõigus 4.6.

Nii in vitro uuringud geenimutatsioonide avastamiseks bakterite ja imetajate rakukultuurides, kui ka in
vitro ja in vivo uuringud kromosoomi- ja geenimutatsioonide avastamiseks näitasid, et
metüülprednisoloonatseponaat ei oma genotoksilist toimet.

Spetsiifilisi tumorigeensusuuringuid metüülprednisoloonatseponaadiga ei ole läbi viidud. Teadmised
aine struktuuri, farmakoloogilise toimemehhanismi ja süsteemse taluvuse uuringute kohta pikaajalise
manustamise puhul ei viita kasvaja tekkeriski tõusule. Kuna soovitatud tingimustel ei ole nahakaudsel
manustamisel võimalik süsteemset immuunsupressiivset toimet saavutada, pole Advantan’i
kasutamisel oodata mõju kasvajate tekkele.

Lokaalse taluvuse uuringutes nahal ja limaskestadel metüülprednisoloonatseponaadi ja Advantan’i
erinevate ravimvormidega kirjeldati vaid pindmisi, glükokortikoididele tüüpilisi kõrvaltoimeid.

Metüülprednisoloonatseponaat ei avaldanud merisigade nahale sensibiliseerivat toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

• Kreem

detsüüloleaat
glütseroolmonostearaat 40…55%
tsetostearüülalkohol
tahke rasv
kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid
makrogoolstearaat 40 (tüüp I)
glütserool 85%
dinaatriumedetaat
bensüülalkohol
butüülhüdroksütolueen (E321)
puhastatud vesi

• Salv

valge mesilasvaha
vedel parafiin
Dehymuls E (dikokoüül-pentaerütritüül-distearüültsitraat, sorbitaan-seskvioleaat, valge vaha
(mesilasvaha), alumiinumstearaadid)
valge pehme parafiin
puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi/salvi kasutada 3 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

15 g tuub.

Tuubid on valmistatud puhtast alumiiniumist, seest kaetud epoksüvaiguga, väljast polüesteralusel
kattega, otsas sulgur. Keeratav kork on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

Kreem: 357701
Salv: 171797

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Kreem:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.08.2001
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

Salv:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.05.1997
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014