VEPESID

Toimeained: etoposiid

Ravimi vorm: kapsel

Ravimi tugevus: 100mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VEPESID ja milleks seda kasutatakse

Vepesid on kasvajatevastane ravim, mida kasutatakse munandivähi, väikerakulise kopsuvähi ja
lümfoomi ning ägeda müeloidse leukeemia raviks kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega.

2. Mida on vaja teada enne VEPESID võtmist

Ärge võtke Vepesid'i, kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Vepesid'i mõne koostisosa
suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vepesid
Vepesid'i võib välja kirjutada ainult onkoloog või hematoloog. Ravim võib kahjustada vereloomet,
seepärast on ravi ajal vajalik regulaarne arstlik kontroll. Tavaliselt teeb arst vereanalüüsi enne ravi
alustamist ja iga järgneva ravikuuri eel.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Võtmine koos toidu ja joogigaVepesid kapsleid tuleb võtta tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine
Vepesid'i kasutamine raseduse ajal võib kahjustada loodet. Rasestuda võivad naised peavad kasutama
tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima ja olemas on tõsiste
kõrvaltoimete tekke võimalus imikul, ei tohiks ravi ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole täheldatud, et Vepesid vähendaks reaktsioonikiirust, mida tuleks arvestada auto juhtimisel või
masinatega töötamisel. Ravim võib siiski harva põhjustada väsimust ja unisust. Sellisel juhul on
soovitatav hoiduda auto juhtimisest või masinatega töötamisest.1

3. Kuidas VEPESID võtta

KUIDAS
VEPESID'I
KASUTADA

Kasutage Vepesid'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Vepesid'i annuse ja raviskeemi määrab arst lähtudes teie kehakaalust ja pikkusest ning tervislikust
seisundist ja teistest kasutatavatest ravimitest. Tavaline suukaudne annus on 100…200 mg/m2
kehapindala kohta ööpäevas viiel järjestikusel päeval või 200 mg/m2 kehapindala kohta ööpäevas
esimesel, kolmandal ja viiendal päeval. Ravikuure korratakse 3…4 nädalaste vahedega. Täitke täpselt
arsti antud juhiseid. Kapsleid tuleb võtta enne sööki.

Arvestades Vepesid'i toimemehhanismi, võib see ravim põhjustada kasvaja teket tervel inimesel,
mistõttu see ravim ei tohiks sattuda kõrvaliste isikute kätte.

Kui teil on tunne, et Vepesid'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Vepesid'i rohkem kui ette nähtud
Kui olete manustanud eksituse tõttu liiga suure annuse või kui keegi teine on võtnud sisse teie ravimit,
informeerige sellest kohe lähimat arsti (kiirabi). Üleannustamise korral võivad tekkida seedetrakti
vaevused, maksakahjustus, vereloome kahjustus ja tõsised ainevahetuse häired.

Kui te unustate Vepesid'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Pidage nõu arstiga, sest
kasvajavastases kemoteraapias on sageli oluline erinevate ravimite võtmise aeg ja järjekord.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Vepesid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige olulisemaks kõrvaltoimeks on vereloome ajutine häirumine, mis võib nõuda annuse
vähendamist või järgmise ravikuuri edasi lükkamist. Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist,
mille vastu arst määrab vajadusel täiendavaid ravimeid. Esineda võib ka söögiisu vähenemine, suu,
söögitoru või mao limaskesta põletik või kõhulahtisus. Ligikaudu kahel kolmandikul patsientidest
põhjustab ravim juuste väljalangemist. Kirjeldatud on tundlikkuse häireid kätes või jalgades
(neuropaatia), sagedamini patsientidel, kes on saanud varem teatud teisi vähivastaseid ravimeid
(vinkristiin). Küllaltki harva on esinenud unisust, väsimust, maksa kahjustust, kõrvalmaitset suus,
palavikku, nahalööbeid, nahapigmentatsiooni, sügelust, nõgestõbe, kõhuvalu, kõhukinnisust.

Vepesid võib vallandada ka ägeda allergilise reaktsiooni (anafülaksia). Kui ravi käigus tekib ootamatu
kehatemperatuuri tõus, hingeldus, südame pekslemine, naha punetus või vererõhu langus, tuleb
koheselt pöörduda arsti poole (kutsuda kiirabi). Tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisel vähendab arst annust
või lõpetab ravi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas VEPESID säilitada

Ärge kasutage Vepesid'i pakendile märgitud aegumistähtaja möödudes. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Säilitada temperatuuril kuni 25°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

2

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vepesid sisaldab

Toimeaine on etoposiid

Abiained on: sidrunhape, glütserool, polüetüleenglükool-400, želatiin, titaandioksiid (valge
pigment), raudoksiid, (punane pigment), naatriumetüülhüdroksübensoaat,
naatriumpropüülhüdroksübensoaat.

Kuidas Vepesid välja näeb ja pakendi sisu
Pakendis on 10 pehmekapslit.

Müügiloa hoidja
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

Tootja
Corden Pharma Latina S.p.A
Via del Murillo Km 2,800
Sermoneta, Latina
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010

3Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

RAVIMIPREPARAADI
Vepesid, 100 mg pehmekapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga kapsel sisaldab 100 mg etoposiidi.
INN. Etoposidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Pehmekapslid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Väikeserakuline kopsuvähk, munandivähk, äge müeloidne leukeemia, Hodgkini ja mitte-Hodgkini
lümfoomid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Vepesid'i suukaudsel manustamisel on tavaline annus 100…200 mg/m2/ööpäevas esimesel 5 päeval
või 200 mg/m2/ööpäevas 1, 3 ja 5 päeval 3…4 nädalaste vahedega kombineerituna teiste antud
haiguse raviks sobivate ravimitega.

Biosaadavus suukaudsel manustamisel on erinevatel patsientidel erinev, millega tuleb selle ravimi
määramisel arvestada. Varieeruva biosaadavuse tõttu erinevatel patsientidel või ka samal patsiendil
eri aegadel võib osutuda vajalikuks annuse kohandamine soovitud ravitoime saavutamiseks.
Annuse kohandamisel tuleb arvestada ka teiste ravimite luuüdi supresseeriva toime või eelneva
kiiritusravi või kemoteraapia luuüdi pärssiva toimega.
Ööpäevased annused, mis ületavad 200 mg tuleb jagada manustamiseks kaks korda päevas.
Kapsleid tuleb võtta tühja kõhuga.

Annuse kohandamine
Etoposiidi annuse kohandamisel tuleb arvesse võtta teiste ravimkombinatsioonide müelosupressiivset
toimet, samuti toimet enne kiiritusravi või kemoteraapiat, mis võib kahjustada luuüdi reservi.
Etoposiidi uut ravitsüklit ei tohi alustada, kui neutrofiilide arv on alla 1,5x109/l või trombotsüütide arv
on alla 100x109/l ning kui see pole põhjustatud pahaloomulisest haigusest.
Esimesele annusele järgnevaid annuseid tuleb kohandada, kui neutrofiilide arv on rohkem kui 5 päeva
jooksul alla 0,5x109/l ning sellega kaasneb palavik või infektsioon, kui trombotsüütide arv on alla
25x109/l, kui tekib 3. või 4. astme toksilisus või kui renaalne kliirens on alla 50 ml/min.

Kasutamine lastel.

Ohutust ja efektiivsust laste ravimisel ei ole kindlaks tehtud.

Neerupuudulikkus.
Neerukahjustusega patsientidel peab etoposiidi annust vähendama vastavalt kreatiniini kliirensile.

Kreatiniini kliirens
Etoposiidi annus (% soovitatud annusest)
> 50 ml/min
100% soovitatud annusest
15...50 ml/min
75% soovitatud annusest

Annustamine peab toimuma vastavalt talutavusele ja kliinilisele toimele. Patsientide kohta kreatiniini
kliirensiga < 15 ml/min puuduvad andmed, kuid neil patsientidel võib osutuda vajalikuks annuse veel
suurem vähendamine.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Kollapalaviku vaktsiini või mistahes teise elusvaktsiini kasutamine immunosupressiooniga
patsientidel on vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused.
Vepesid'i võib määrata ainult kemoteraapias kogenud arst.
Ravim võib tugevasti pärssida luuüdi funktsiooni, mille tagajärjeks võib olla infektsioon või
verejooks.
Ravi ajal ja järel peab Vepesid'iga ravitavaid patsiente jälgima luuüdi supressiooni suhtes.
Annustamist piirav luuüdi supressioon on Vepesid'i kõige märkimisväärsem kõrvaltoime. Seetõttu
peab enne ravi alustamist ja enne iga järgmise annuse manustamist tegema järgmised analüüsid:
trombotsüüdid, hemoglobiin, leukotsüüdid ja valgevere valem. Trombotsüütide arvu langus alla
50x109/l või neutrofiilide absoluutarvu langus alla 0,5x109/l on näidustuseks ravi katkestamiseks kuni
verenäitajate piisava taastumiseni.
Arstid peaksid arvestama ka anafülaktilise reaktsiooni võimalusega, mis avaldub külmavärinate,
palaviku, tahhükardia, bronhospasmi, hingelduse ja hüpotensioonina. Selle ravi on sümptomaatiline.
Vepesid'i manustamine tuleb koheselt lõpetada ning seejärel manustada vasopressoreid,
glükokortikosteroide, antihistamiinikume ja lahuseid veremahu suurendamiseks.

Tuumori lüüsi sündroomi (mõnikord surmaga lõppenud) on täheldatud etoposiidi kasutamisel koos
teiste kemoterapeutiliste ravimitega. Avastamaks varakult märke tuumori lüüsi sündroomist on vajalik
patsiendi jälgimine, eriti riskifaktorite esinemisel nagu ulatusliku ravi suhtes tundliku tuumori ning
neerupuudulikkuse korral. Komplikatsiooniriskiga patsiendi puhul tuleb rakendada ennetavaid
meetmeid.
Madala seerumi albumiiniga patsientidel võib olla suurem risk etoposiidiga seotud toksilisuse suhtes.

Arst peab võrdlevalt hindama ravimist oodatavat kasu selle võimalike kõrvaltoimetega. Enamik
kõrvaltoimetest on varajase avastamise korral pöörduvad. Tõsiste kõrvaltoimete esinemisel tuleb
annust vähendada või ravi lõpetada. Ravi taasalustamisel tuleb olla ettevaatlik.

Kantserogeensus
Vepesid'i kantserogeensust laboriloomadel ei ole uuritud. Toimemehhanismi arvestades ei saa
välistada võimalikku kantserogeenset toimet inimesele. Kirjeldatud on üksikuid ägeda leukeemia
juhtusid (nii preleukeemilise faasiga kui ka ilma) patsientidel, kes said Vepesid'i koos teiste
kasvajavastaste ravimitega.

Etoposiid on potentsiaalselt mutageenne (vt lõik 4.6).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Etoposiidi manustamine koos tsüklosporiini suurte annustega (kontsentratsioon üle 2000 ng/ml) viib
etoposiidi ekspositsiooni (AUC) 80% tõusule. Üldkliirens alanes 38% võrra võrreldes ainult
etoposiidi kasutamisega.
Samaaegne ravi tsisplatiiniga võib põhjustada etoposiidi üldkliirensi vähenemise.
Samaaegsel ravil fenütoiiniga suureneb etoposiidi kliirens ja väheneb efektiivsus.
Samaaegsel ravil varfariiniga võib suureneda INR väärtus, soovitatav on selle hoolikas jälgimine.
Kollapalaviku vaktsiini kasutamisel on suurenenud risk letaalse süsteemse vaktsiinhaiguse tekkeks.
Immunosupressiooniga patsientidel on elusvaktsiinide kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).
Varasem või samaaegne etoposiidile sarnase toimega müelosupressandi kasutamine võib avaldada
täiendavat või sünergilist toimet (vt. lõik 4.4).
Seotus plasmavalkudega in vitro on 97%. Fenüülbutasoon, naatriumsalitsülaat ja atsetüülsalitsüülhape
võivad tõrjuda etoposiidi plasmavalkudest välja.
Prekliinilistes uuringutes on teatatud antratsükliinide ja etoposiidi ristuvast resistentsusest.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Vepesid'i kasutamine raseduse ajal võib kahjustada loodet.
Vepesid on rottidel ja hiirtel osutunud teratogeenseks. Vastavaid kontrollitud uuringud rasedatel ei ole
läbi viidud. Kui ravimit siiski kasutatakse raseduse ajal või patsient rasestub ravi ajal, tuleb patsienti
informeerida loote kahjustuse võimalusest. Fertiilses eas naistele peab soovitama hoiduda
rasestumisest.

Võttes arvesse etoposiidi mutageenset potentsiaali peavad nii mehed kui naised kasutama efektiivseid
rasestumisvastaseid vahendeid nii ravi ajal kui ka 6 kuud pärast ravi lõppu. Geneetiline nõustamine on
vajalik, kui patsient soovib pärast ravi lõppu saada lapsi. Kuna etoposiid võib vähendada meeste
fertiilsust, tuleb hilisema isaduse eesmärgil kaaluda sperma säilitamist.

Imetamine.
Ei ole teada, kas ravim eritub rinnapiima. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima ja olemas on
tõsiste kõrvaltoimete tekke võimalus imikul, peab otsustama, kas lõpetada imetamine või ravimi
kasutamine, arvestades ravimi tähtsust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid toimest autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud. Kui patsiendil
esinevad kõrvaltoimed nagu väsimus ja unisus, tuleb autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest
hoiduda.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemide kaupa MedDRA terminoloogia järgi vastavalt
esinemissagedusele, mille kategooriad on järgmised: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10);
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥1/10000 kuni <1/1000).

Organsüsteemi klassid
Sagedus
MedDRA termin
Hea-, pahaloomulised ja
Sage
Äge leukeemia
täpsustamata kasvajad
(sealhulgas tsüstid ja polüübid)
Organsüsteemi klassid
Sagedus
MedDRA termin
Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage
Müelosupressioon*, leukopeenia,
trombotsütopeenia, neutropeenia,
aneemia
Südame häired
Sage
Müokardi infarkt, arütmia
Immuunsüsteemi häired
Harv
Anafülaksialaadne reaktsioon
Närvisüsteemi häired
Sage
Pearinglus

Aeg-ajalt
Perifeerne neuropaatia
Harv
Krambid**, nägemisnärvi põletik,
transitoorne kortikaalne pimedus,
kesknärvisüsteemi nähud (unisus ja
väsimus)
Vaskulaarsed häired
Sage
Hüpertensioon
Respiratoorsed, rindkere ja
Harv
Kopsufibroos, interstitsiaalne
mediastiinumi häired
pneumoniit
Seedetrakti häired
Väga sage
Kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus ja
oksendamine, anoreksia
Sage
Mukosiit (kaasaarvatud stomatiit ja
ösofagiit), kõhulahtisus
Harv
Düsfaagia, düsgeusia
Maksa ja sapiteede häired
Väga sage
Hepatotoksilisus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused Väga sage
Alopeetsia, pigmentatsioon
Sage
Lööve, urtikaaria, sügelus
Harv
Stevensi-Johnsoni sündroom,
toksiline epidermaalne nekrolüüs,
kiiritusjärgne dermatiit
Üldised häired ja
Väga sage
Asteenia, haiglane olek
manustamiskoha reaktsioonid
* Teatatud on letaalse lõppega müelosupressioonist
** Krampe on mõnel juhul seostatud allergiliste reaktsioonidega

Alljärgnevalt toodud kõrvaltoimete esinemissagedus protsentides pärineb uuringutest, kus Vepesid'i
kasutati monoteraapiana.

Hematoloogilised kõrvaltoimed.
Kõige sagedasemaks annustamist piiravaks kõrvaltoimeks on müelosupressioon, granulotsüütide
madalpunkt on 7…14 päeval, trombotsüütide madalpunkt 9…16 päeval pärast ravimi manustamist.
Luuüdi taastub tavaliselt täielikult 20. päevaks, kumulatiivset toksilisust ei ole täheldatud.
Etoposiidi manustamise järgselt on esinenud letaalse lõppega müelosupressiooni.
Leukopeeniat on täheldatud 60…91% patsientidest, rasket leukopeeniat(<1x109/l) 7…17%
patsientidest, kes said Vepesid'i monoteraapiana.
Trombotsütopeeniat täheldati 28…41% ja rasket trombotsütopeeniat (<50x109/l) 4…20% sama grupi
patsientidest. Ägedat leukeemiat koos preleukeemilise faasiga või ilma on täheldatud patsientidel, kes
said Vepesid'i kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega (vt lõik 4.4). Palavikku ja
infektsioone on etoposiidiga ravitud neutropeeniaga patsientidel kirjeldatud väga sageli.

Seedetrakti kõrvaltoimed.
Peamisteks seedetrakti kõrvaltoimeteks on iiveldus ja oksendamine, mida on täheldatud 31…43%
intravenoosset Vepesid'i saavatest patsientidest. Iiveldus ja oksendamine on enamasti kupeeritavad
antiemeetikumidega. Anoreksiat on esinenud 10…13% ja stomatiiti 1...6% intravenoosset Vepesid'i
saavatest patsientidest. Esinenud on ka kergekujuline või raske limaskestapõletik ja ösofagiit.
Diarröad täheldati 1…13% patsientidest.

Alopeetsia.
Mööduvat alopeetsiat, mis mõnel juhul progresseerus täieliku kiilaspäisuseni, täheldati kuni 66%
patsientidest.

Allergilised reaktsioonid
Anafülaksialaadseid reaktsioone nagu külmavärinad, palavik, tahhükardia, bronhospasm, düspnoe
ja/või hüpotensioon on täheldatud 0,7…2% patsientidest Vepesid'i intravenoosse manustamise ajal
või vahetult pärast seda. Sagedamini on kirjeldatud anafülaksialaadseid reaktsioone Vepesid'i
infusiooni saavatel lastel. Suukaudsete kapslitega ravitud patsientidel on anafülaksialaadseid
reaktsioone esinenud väga harva. Reaktsioon allub kohesele Vepesid'i manustamise lõpetamisele ning
järgnevale vasopressorite, glükokortikosteroidide, antihistamiinikumide ja veremahtu tõstvate ainete
manustamisele vastavalt olukorrale. Esinenud on ägeda bronhospasmiga kulgenud letaalse lõppega
reaktsioone. Esinenud on ka hüpertensiooni ja/või õhetust-punetust. Vererõhk normaliseerub tavaliselt
mõne tunni jooksul pärast infusiooni lõpetamist. Anafülaksia-laadseid reaktsioone võib esineda ka
Vepesid'i esmakordsel manustamisel. Etoposiidi infusiooni saavatel patsientidel on esinenud apnoed.

Neuropaatia.
Vepesid'i kasutamine on põhjustanud perifeerset neuropaatiat 0,7% patsientidest. Vinkristiinsulfaadi
samaaegne kasutamine võib seda soodustada.

Muud kõrvaltoimed.
Harva on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid: kesknärvisüsteemi nähud (unisus ja väsimus), maksa
kahjustus, kõrvalmaitse suus, palavik, lööve, pigmentatsioon, sügelus, urtikaaria, kõhuvalu,
kõhukinnisus, düsfaagia, transitoorne kortikaalne pimedus, interstitsiaalne pneumoonia /
kopsufibroos, krambid (aeg-ajalt seoses allergiliste reaktsioonidega) ja nägemisnärvi põletik.
Ühel juhul on kirjeldatud dermatiidi taasteket eelnevat kiiritusravi saanud haigel. Steven-Johnson'i
sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs (teatatud on ühest letaalse lõppega juhust).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kolme päeva kestel manustatud summaarne annus 2,4…3,5 g/m2 on põhjustanud rasket
limaskestapõletikku ja müelotoksilisust.
Etoposiidi soovitatud annustest suuremaid saanud patsientidel on kirjeldatud metaboolset atsidoosi ja
mõnel juhul rasket maksakahjustust.
Spetsiifilisi antidoote ei ole. Seetõttu peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav ning patsienti tuleb
hoolikalt jälgida.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained/ taimsed alkaloidid ja
teised looduslikud ained / podofüllotoksiini derivaadid. ATC-kood: L01CB01

Vepesid (etoposiid, tuntud ka VP-16-213 või VP-16) on teatud tüüpi kasvajate ravis kasutatava
podofüllotoksiini poolsünteetiline derivaat. Vepesid põhjustab pidurduse kana fibroblastide
metafaasis. Tema põhitoime imetajate rakkudele ilmneb aga rakutsükli hilises S ja varases G faasis.
2
Kirjeldatud on kahte erinevat annusest sõltuvat toimemehhanismi. Kõrgete kontsentratsioonide
kasutamisel (10 µg/ml või enam) täheldatakse mitoosi sisenevate rakkude lüüsi. Madala
kontsentratsiooni juures (0,3…10 µg/ml) takistatakse rakkude sisenemine profaasi. Etoposiid ei
mõjuta mikrotubulaarse võrgustiku kujunemist. Peamine Vepesid'i makromolekulaarne toime on DNA
heeliksi lõhkumine DNA-topoisomeraas-II mõjustades või vabade radikaalide moodustamine.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Intravenoossel manustamisel võib etoposiidi jaotumist kirjeldada bifaasilise protsessina, jaotumise
poolväärtusaeg on umbes 1,5 tundi ja lõpliku eliminatsiooni poolväärtusaeg 4…11 tundi. Üldkliirens
kõigub 33…48 ml/min või 16…36 ml/min/m2, olles nagu ka lõpliku eliminatsiooni poolväärtusaeg
annusest sõltumatu annuste vahemikus 100-600 mg/m2. Samas annuste vahemikus suureneb ka
plasmakontsentratsiooni kõvera alune pindala (kontsentratsiooni-aja graafikul) ning maksimaalne
plasmakontsentratsioon lineaarselt manustatud annusega. Etoposiid ei kumuleeru plasmas 100 mg/m2
annuse manustamisel 4…6 päeva kestel. Etoposiid penetreerub kesknärvisüsteemi vähesel määral.

Etoposiidi kontsentratsioon on normaalses kopsukoes kõrgem kui kopsumetastaasides, samas on
võrdne normaalses müomeetriumis ja müomeetriumi primaarsetes tuumorites. In vitro on 97%
etoposiidist seotud plasmavalkudega. Fenüülbutasoon, naatriumsalitsülaat ja aspiriin tõrjuvad in vivo
saavutatavates kontsentratsioonides proteiiniga seotud etoposiidi välja.
Alla 50% intravenoossest annusest eritub uriini muutumatul kujul, 24-tunni jooksul eritub keskmine
8...35%.
Lastel eritub 55% annusest muutumatul kujul uriini 24-tunni jooksul. Etoposiid eritub seega nii
renaalsel kui mitterenaalsel teel (st. metaboliseerumine ja eritumine sapiga). Neeruhaiguste mõju
etoposiidi plasmakliirensile ei ole teada.
Etoposiidi biliaarne ekskretsioon on vähene, peamise osa mitterenaalsest kliirensist moodustab
metabolism.
Nii intravenoosse kui suukaudse manustamise korral varieeruvad C
ja AUC nii erinevatel
max
patsientidel kui ka samal patsiendil eri aegadel. Seetõttu on suukaudsete kapslite hinnanguline
biosaadavus kõikuv.
Suukaudsete kapslite manustamisel annuses kuni 250 mg on C
ja AUC väärtused umbes
max
samasugused kui suukaudsest annusest poole väiksema intravenoosse annuste korral. Suukaudsete
kapslite keskmine biosaadavus on umbes 50%( 25...76%).
Uuringus selgus, et 100 mg suukaudse annuse keskmine biosaadavus oli 76±22%, 400 mg annuse
biosaadavus aga 48±18%.
Etoposiidi puhul ei ole andmeid esmase maksapassaazhi kohta. Puuduvad ka tõendeid erinevustest
metabolismis ja eritumises suukaudse ja intravenoosse manustamise vahel.
Täiskasvanutel korreleerub etoposiidi üldkliirens kreatiniinkliirensiga, madala albumiini
kontsentratsiooniga ja mitterenaalse kliirensiga. Täiskasvanud kahjustunud maksafunktsiooniga
vähihaigetel ei ole etoposiidi üldkliirens vähenenud. Lastel seostub GPT aktiivsuse tõus ravimi
üldkliirensi langusega. Ka eelnev tsisplatiini kasutamine võib lastel põhjustada üldkliirensi langust.
Annuse kohandamise vajalikkuse selgitamiseks langenud etoposiidi üldkliirensiga patsientidel on vaja
täiendavaid uuringuid.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole teostatud, kuid Vepesid'i toimemehhanismi põhjal võib järeldada,
et see omab inimesele võimalikku kartsinogeenset ja genotoksilist toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sidrunhape (veevaba)
Puhastatud vesi
Glütserool (85%)
Polüetüleenglükool 400
Zelatiin
Titaandioksiid
Raudoksiid, punane pigment
Naatriumetüülhüdroksübensoaat
Naatriumpropüülhüdroksübensoaat

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Tsütostaatilisi ravimeid tuleb käsitseda ettevaatusega. Kandke alati hoolt et ei toimuks otsest
kokkupuudet. See hõlmab vastavaid vahendeid, nagu näiteks kaitsekindad aga samuti ka käte pesemist
vee ja seebiga pärast selliste ravimitega toimetamist.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/ACLR ja alumiiniumfoolium blisterpakend või klaaspurk keeratava plastikkorgiga.
100 mg kapslid, 10 kapslit blisterpakendis või 60 kapslit klaaspurgis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Järgima peab vähivastaste ravimite käsitsemise ja hävitamise nõudeid.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

8. Müügiloa number

319400

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 23.08.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014