VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG

Toimeained: venlafaksiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel

Ravimi tugevus: 75mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Venlafaxin Medochemie XR on antidepressant, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
serotoniini ja norepinefriini tagasihaarde inhibiitoriteks (SNRI). Sellesse rühma kuuluvaid ravimeid
kasutatakse depressiooni ja muude seisundite, näiteks ärevushäirete raviks. Arvatakse, et depressiooni
ja/või ärevuse seisundis on inimesel serotoniini ja noradrenaliini tase ajus madalam. Antidepressantide
toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid need võivad aidata tõsta ajus serotoniini ja noradrenaliini
taset.
Venlafaxin Medochemie XR on depressiooniga täiskasvanutele mõeldud ravim. Venlafaxin
Medochemie XR on mõeldud ravimiks ka järgmiste ärevushäiretega täiskasvanutele: generaliseerunud
ärevushäire, sotsiaalärevushäire (sotsiaalsete olukordade kartmine või vältimine) ja paanikahäire
(paanikahood). Depressiooni või ärevushäirete õige ravi aitab teil paraneda. Ravita jäämisel võib teie
seisund püsida ning muutuda tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.

2. Mida on vaja teada enne VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR VÕTMIST

Ärge võtke Venlafaxin Medochemie XR'd
- kui te olete allergiline venlafaksiini või preparaadi Venlafaxin Medochemie XR mõne
koostisosa suhtes;
kui te kasutate samal ajal või olete kasutanud viimase 14 päeva jooksul ravimeid, mida
- nimetatakse pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriteks ja mida kasutatakse
depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitori
kasutamine koos teiste ravimite, sealhulgas preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR võib
põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid. Pärast preparaadi Venlafaxin
Medochemie XR kasutamise lõpetamist peate te ootama vähemalt 7 päeva, enne kui võite
kasutada mõnda monoamiinoksüdaasi inhibiitorit (vt ka lõigud „Serotoniini sündroom“ ja
„Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Venlafaxin Medochemie XR
- kui te kasutate samaaegselt preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR ravimeid, mis võivad
suurendada serotoniini sündroomi tekkimise riski (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“);
- kui teil on probleeme silmadega, näiteks teatavat liiki glaukoom (silma siserõhu tõus);
- kui teil on esinenud kõrget vererõhku;
- kui teil on esinenud probleeme südamega;
- kui teil on esinenud krampe;
- kui teil on esinenud vere naatriumitaseme langust (hüponatreemia);
- kui teil tekib kergesti verevalumeid või verejookse (on esinenud veritsemishäireid) või kui te
kasutate muid ravimeid, mis võivad veritsemisohtu suurendada;
- kui teie vere kolesteroolitase tõuseb;
- kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud maniat või bipolaarset häiret (ülemäärane
erutatus või eufooria);
- kui teil on esinenud agressiivset käitumist.

Venlafaxin Medochemie XR võib põhjustada rahutust või võimetust rahulikult istuda või seista.
Sellisel juhul rääkige sellest arstile.

Kui mõni neist seisunditest puudutab teid, pidage enne preparaadi Venlafaxin Medochemie XR
kasutamist nõu oma arstiga.

Enesetapumõtted ja depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtteid. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem.
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda
raviti antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid mistahes ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Suukuivus
10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada kaariese
tekkimise riski. Seepärast peate oma hammaste hügieeni eest eriti hoolt kandma.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Preparaati Venlafaxin Medochemie XR ei tohi üldjuhul kasutada alla 18-aasta vanustel lastel ega
noorukitel. Peaksite ka teadma, et alla 18-aasta vanustel patsientidel on sellesse klassi kuuluvate
ravimite kasutamisel suurem oht kõrvaltoimete tekkimiseks, nt enesetapukatse, enesetapumõtted ja
vaenulikkus (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha). Hoolimata sellest võib teie arst
ordineerida preparaati Venlafaxin Medochemie XR ka alla 18-aasta vanustele patsientidele, kui ta
leiab, et see on neile kasulik. Kui teie arst on määranud preparaati Venlafaxin Medochemie XR alla
18-aasta vanusele patsiendile, pidage selle üle arstiga uuesti nõu. Kui alla 18-aasta vanustel
patsientidel tekivad või süvenevad preparaadi Venlafaxin Medochemie XR kasutamise ajal eespool
nimetatud sümptomid, rääkige sellest arstile. Ka preparaadi Venlafaxin Medochemie XR ohutust
kasvule, küpsemisele ja kognitiiv-käitumuslikule arengule selle pikaajalise kasutamise korral selles
vanuserühmas ei ole veel tõestatud.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst otsustab, kas te võite kasutada preparaati Venlafaxin Medochemie XR koos teiste ravimitega.

Ärge alustage ega lõpetage teiste ravimite, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimite ega
looduslike või taimsete ravimite kasutamist ilma eelnevalt arsti või apteekriga konsulteerimata.
- monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI: vt lõik „Mida on vaja teada enne Venlafaxin
Medochemie XR võtmist“).
- serotoniini sündroom: Ravi ajal venlafaksiiniga, eriti selle kasutamisel koos teiste ravimitega võib
tekkida potentsiaalselt eluohtlik seisund serotoniini sündroom (vt lõik „Võimalikud
kõrvaltoimed“).
Need ravimid on näiteks järgmised:
- triptaanid (kasutatakse migreeni raviks);
- depressiooniravimid, näiteks SNRI, SSRI, tritsüklilised või liitiumi sisaldavad ravimid;
- antibiootikumi linesoliidi sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks);
- pöörduva toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitorit moklobemiidi sisaldavad ravimid
(kasutatakse depressiooni raviks);
- sibutramiini sisaldavad ravimid (kasutatakse kehakaalu alandamiseks);
- tramadooli (valuvaigisti) sisaldavad ravimid;
- liht-naistepuna (ehk Hypericum perforatum, looduslik või taimne ravim kerge depressiooni
raviks) sisaldavad ravimid;
- trüptofaani sisaldavad ravimid (kasutatakse näiteks unehäirete ja depressiooni raviks);
- antipsühhootikumid (kasutatakse sellise haiguse raviks, mille sümptomiteks on asjade
kuulmine, nägemine või tundmine, mida pole olemas, ekslik veendumus, ebatavaline
kahtlustavus, ebaselge mõttekäik ja endasse sulgumine).

Serotoniini sündroomi nähtudeks ja sümptomiteks võivad olla mitu järgmiste seast:
rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsioonivõime kadumine, südametegevuse kiirenemine,
kehatemperatuuri tõus, vererõhu kiired muutused, reflekside üliaktiivsus, diarröa, kooma, iiveldus,
oksendamine.

Serotoniini sündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele
sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus,
higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus
(määratud veretestidega).

Teavitage kohe oma arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui te
kahtlustate endal serotoniini sündroomi.

Järgmistel ravimitel võib tekkida preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR samuti koostoime ning
nende kasutamisel peab olema ettevaatlik. Eriti tähtis on öelda oma arstile või apteekrile, kui te
kasutate ravimeid, mis sisaldavad:
ketokonasooli (seenevastane aine);
- haloperidooli või risperidooni (psühhiaatriliste seisundite raviks);
-
metoprolooli (beetablokaator kõrge vererõhu ja südameprobleemide raviks).

-
Venlafaxin Medochemie XR võtmine koos toidu ja joogiga
Preparaati Venlafaxin Medochemie XR tuleks võtta koos toiduga (vt lõik 3 „Kuidas Venlafaxin
Medochemie XR’i võtta“).
Preparaadi Venlafaxin Medochemie XR kasutamisel tuleb hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile kui te olete rase või planeerite rasestuda. Preparaati Venlafaxin Medochemie XR
võite kasutada ainult pärast selle võimaliku kasulikkuse ja sellega teie sündimata lapsele kaasnevate
võimalike ohtude läbiarutamist arstiga.
Teavitage kindlasti oma ämmaemandat ja/või arsti, et te kasutate Venlafaxin Medochemie XR'i.
Raseduse ajal võttes võivad sellised ravimid (SSRI-d) suurendada imikutel riski tõsise seisundi
tekkeks, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis
muudab lapse hingamise kiireks ja naha sinakaks. Need sümptomid ilmuvad tavaliselt esimese 24
tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe oma arsti ja/või
ämmaemandaga ühendust.

Kui te võtate seda ravimit raseduse ajal, võib teie lapsel pärast sündimist lisaks hingamisraskusele
esineda toitumisprobleeme. Kui teie lapsel esinevad sündides sellised sümptomid ning te olete mures,
võtke oma ämmaemanda ja/või arstiga ühendust.

Venlafaxin Medochemie XR imendub rinnapiima. See võib imikule toimet avaldada. Seega pidage
nõu oma arstiga ja ta otsustab, kas peate katkestama imetamise või ravi preparaadiga Venlafaxin
Medochemie XR.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju Venlafaxin
Medochemie XR teile avaldab.

Oluline teave mõningate Venlafaxin Medochemie XR koostisainete suhtes
37,5 mg kapslid:
Kapsli kestas sisalduv abiaine ponceau 4R punane (E 124) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
75 mg kapslid:
Kapsli kestas sisalduv abiaine päikeseloojangukollane FCF (E 110) võib põhjustada allergilisi
reaktsioone.
150 mg kapslid:
Kapsli kestas sisalduv abiaine päikeseloojangukollane FCF (E 110) võib põhjustada allergilisi
reaktsioone.

Lisaks sisaldab see ravim sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG võtta

KUIDAS VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR'i VÕTTA

Võtke Venlafaxin Medochemie XR'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline soovituslik algannus depressiooni, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire
raviks on 75 mg päevas. Arst võib teie annust järk-järgult suurendada, depressiooni raviks vajaduse
korral isegi maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Kui teil ravitakse paanikahäiret, alustab arst
väiksemast annusest (37,5 mg ) ja suurendab siis annust järk-järgult. Generaliseerunud ärevushäire,
sotsiaalärevushäire ja paanikahäire puhul on maksimaalne annus 225 mg päevas.

Võtke preparaati Venlafaxin Medochemie XR iga päev ligikaudu samal ajal, kas hommikul või õhtul.
Kapslid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi avada, purustada, katki närida ega
lahustada.
Preparaati Venlafaxin Medochemie XR tuleb võtta koos toiduga.
Kui teil on maksa- või neeruprobleemid, rääkige sellest arstile, sest teil võib osutuda vajalikuks
preparaadi Venlafaxin Medochemie XR annust muuta.
Ärge lõpetage preparaadi Venlafaxin Medochemie XR kasutamist ilma arstiga nõu pidamata (vt lõik
"Kui te lõpetate Venlafaxin Medochemie XR võtmise").

Kui teil on tunne, et Venlafaxin Medochemie XR toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te võtate Venlafaxin Medochemie XR'i rohkem kui ette nähtud
Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui olete võtnud preparaati Venlafaxin Medochemie XR
rohkem, kui arsti poolt ette nähtud.
Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme
muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine

Kui te unustate Venlafaxin Medochemie XR’i võtta
Kui olete annuse vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba aeg võtta
järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke, vaid võtke üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke
preparaadi Venlafaxin Medochemie XR suuremat päevaannust, kui arst on teile päevas määranud.

Kui te lõpetate Venlafaxin Medochemie XR võtmise
Ärge katkestage ravi ega muutke selle annust ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te ennast paremini
tunnete. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam preparaati Venlafaxin Medochemie XR, võib ta paluda
teil vähendada annust aegamööda, enne kui ravi täielikult lõpetada. Preparaadi Venlafaxin
Medochemie XR kasutamise lõpetamisel on täheldatud kõrvaltoimeid, eriti kui lõpetada ravi
preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR järsult või vähendada annust liiga kiiresti. Mõnel patsiendil
võivad tekkida sellised sümptomid nagu väsimus, pearinglus, uimasus, peavalu, unetus, halvad
unenäod, suukuivus, söögiisu kadumine, iiveldus, kõhulahtisus, närvilisus, rahutus, segasus, kohin
kõrvus, kipitustunne või harva elektrilöögitaoline tunne, nõrkus, higistamine, krambid või gripilaadsed
sümptomid.
Arst annab teile nõu, kuidas ravi preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR järk-järgult lõpetada. Kui
teil tekib mõni nimetatud sümptom või muid häirivaid sümptomeid, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Venlafaxin Medochemie XR põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid
ei teki.

Järgmistel juhtudel katkestage Venlafaxin Medochemie XR kasutamine. Pöörduge kohe oma arsti
poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:
- pitsitustunne rinnus, kähisev hingamine, neelamis- või hingamisraskused;
- näo, kõri, käte või jalgade turse;
- närvilisus või ärevus, pearinglus, puperdamine, äkiline nahapunetus ja/või soojatunne;
- raskekujuline nahalööve, kihelus või nõgestõbi (nahapinnast kõrgemad punetavad või kahvatud
laigud, mis sageli kihelevad);
- serotoniini sündroomi nähud ja sümptomid, milleks võivad olla rahutus, hallutsinatsioonid,
koordinatsiooni kadumine, südame kiire löögisagedus, palavik, kiired vererõhu muutused,
üliaktiivsed refleksid, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine.
Serotoniini sündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele
sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus,
higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus
(määratav vereanalüüsis).

Teised kõrvaltoimed, millest peate oma arstile rääkima, on:
- köha, vilistav hingamine, hingeldus ja palavik;
- must (tõrvataoline) väljaheide või vere esinemine väljaheites;
- kollane nahk või silmad, sügelus või uriini tume värvus, mis võib viidata maksapõletikule
(hepatiit);
- südameprobleemid, näiteks kiire või ebaregulaarne pulss, vererõhu tõus;
- silmaprobleemid, näiteks nägemise ähmastumine, pupillide laienemine;
- närviprobleemid, näiteks pearinglus, „sipelgate jooksmise” tunne, liikumishäired, krambid või
krambihood;
- psühhiaatrilised probleemid, näiteks hüperaktiivsus ja eufooria (ebaharilik erutus);
- ärajätunähud (vt lõik „KUIDAS VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR VÕTTA“- „Kui te lõpetate
Venlafaxin Medochemie XR võtmise“).

Ärge muretsege, kui märkate pärast preparaadi Venlafaxin Medochemie XR võtmist roojas
väikesi valgeid graanuleid või teri. Venlafaxin Medochemie XR kapslites on kerakesed või
väikesed valged terad, mis sisaldavad toimeainet venlafaksiini. Need kerakesed vabanevad
kapslist teie seedetrakti. Seedetraktis edasi liikudes vabaneb kerakestest aeglaselt venlafaksiini.
Kera kest jääb lahustumata ja väljub roojaga. Seega, kuigi te võite roojas kerakesi näha, on teie
venlafaksiiniannus imendunud.

Kõrvaltoimete täielik loetelu

Väga sage (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st)
- Peavalu, suukuivus, higistamine (sealhulgas öine higistamine).
- Iiveldus.

Sage (esineb ühel kuni 10 kasutajal 100-st)
- Kehakaalu langus, vähenenud söögiisu, kõhukinnisus, oksendamine, suurenenud
kolesteroolisisaldus.
- Tunne, et olete enesest ja reaalsusest väljaspool; närvilisus, segasus, häirivad unenäod, unetus.
- Treemor, suurenenud lihastoonus.
- Torkiv tunne.
- Vererõhu tõus, nahaõhetus, südamepekslemine.
- Urineerimise sagenemine, raskused uriini väljutamisel.
- Vähenenud sugutung, ebanormaalne ejakulatsioon/orgasm (mehed), orgasmi puudumine,
erektsioonihäire (impotentsus).
- Menstruaaltsükli häired, näiteks suurenenud või ebaregulaarne veritsus.
- Nõrkus (asteenia), pearinglus, sedatsioon, külmavärinad.
- Nägemise ähmastumine.
- Haigutamine.

Aeg-ajalt (esineb ühel kuni 10 kasutajal 1000-st)
- Verevalumid, must tõrvataoline väljaheide või vere esinemine väljaheites, mis võib viidata
sisemisele verejooksule.
- Hammaste krigistamine, lihaste tahtmatud liigutused.
- Hallutsinatsioonid.
- Üldine naha turse, eriti näo-, suu-, keele-, kurgupiirkonnas või kätel ja jalgadel ja/või võib esineda
sügelev lööve (nõgestõbi).
- Ülitundlikkus päikesekiirguse suhtes, juuste väljalangemine, nahalööve.
- Koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired; pearinglustunne (eriti kiirel püstitõusmisel), minestus,
südame kiirenenud löögisagedus.
- Kehakaalu suurenemine, kõhulahtisus.
- Maitsetundlikkuse muutus.
- Tunnete või emotsioonide puudus, agiteeritus.
- Kohin kõrvades (tinnitus).
- Võimetus väljutada uriini.
- Ebanormaalne orgasm (naised).

Harv (esineb ühel kuni 10 kasutajal 10 000-st)
- Rahutuse tunne või võimetus istuda või seista paigal; krambid või krambihood; ülierutatuse tunne
või eufooriline meeleolu.
- Võimetus kontrollida urineerimist.

Teadmata esinemissagedus
- Vereliistakute vähenenud arv veres, mis võib viia verevalumite või veritsuste tekke
suurenemiseni; verehäired, mis võivad viia suurenenud infektsiooniriskini; kerged muutused
maksaensüümide aktiivsuses; vere naatriumisisalduse vähenemine.
- Sügelus, kollane nahk või silmad, uriini tume värvus või gripilaadsed sümptomid, mis võivad
viidata maksapõletikule (hepatiit).
- Liigne veetarbimine (tuntud kui antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom).
- Ebanormaalne rinnapiima teke.
- Kehatemperatuuri tõus koos lihasjäikusega, segasus või erutatus, higistamine või kontrollimatud
lihastõmblused, need võivad olla tõsise seisundi, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks
sündroomiks, sümptomid.
- Eufooriline meeleolu, uimasus, püsivalt kiired silmade liigutused, kohmakus, rahutus, purjusoleku
tunne, higistamine või lihasjäikus, mis on serotoniini sündroomi sümptomid.
- Desorientatsioon ja segasus, millega sageli kaasnevad hallutsinatsioonid (deliirium).
- Jäikus, spasmid ja lihaste tahtmatud liigutused.
- Enesevigastamise või enesetapumõtted.
- Tugev silmavalu ja vähenenud või hägustunud nägemine.
- Vererõhu langus, südame muutunud, kiire või ebaregulaarne löögisagedus, mis võib viia
minestamiseni.
- Köha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge palavik, mis on vere valgeliblede taseme tõusuga
seotud kopsupõletiku (pulmonaalne eosinofiilia) sümptomid.
- Tugevad kõhu- või seljavalud (mis võivad viidata tõsisele soole-, maksa- või pankreasehäirele).
- Nahalööve, mis võib põhjustada naha tugevat villidega kattumist ja koorumist; sügelus ja kerge
lööve.
- Seletamatu lihasvalu, hellus või nõrkus (rabdomüolüüs).
- Näo- või keeleturse, hingamisraskus või hingeldus, sageli koos nahalööbega (see võib olla tõsine
allergiline reaktsioon).
- Segasus.
- Peapööritus.
- Agressiivsus.

Preparaadil Venlafaxin Medochemie XR on mõnikord kõrvaltoimeid, millest te ei tarvitse olla teadlik,
näiteks vererõhu tõus või ebanormaalne pulss; vähesed muutused verepildis või maksaensüümide,
naatriumi või kolesterooli tasemes. Harvemini võib Venlafaxin Medochemie XR halvendada
trombotsüütide funktsiooni teie veres, mis suurendab verevalumite või verejooksude tekkimise ohtu.
Seepärast võib teie arst teha teil aeg-ajalt vereanalüüse, eriti kui olete preparaati Venlafaxin
Medochemie XR kaua kasutanud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG säilitada

KUIDAS VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR'i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Venlafaxin Medochemie XR pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Venlafaxin Medochemie XR sisaldab
- Toimeaine on venlafaksiin.
37,5 mg kapslid:
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 37,5 mg venlafaksiinile.
- Abiained on:
Kapsli sisu: suhkrusfäärid (sisaldavad sahharoosi), hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, talk,
etüültselluloos, dibutüülsebakaat, oleiinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid
Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat, ponceau 4R punane (E124), kinoliinkollane (E104),
titaandioksiid (E171).

75 mg kapslid:
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 75 mg venlafaksiinile.
- Abiained on:
Kapsli sisu: suhkrusfäärid (sisaldavad sahharoosi), hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos,
talk,etüültselluloos, dibutüülsebakaat, oleiinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid
Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat, päikeseloojangukollane FCF (E110), kinoliinkollane
(E104), titaandioksiid (E171).

150 mg kapslid:
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 150 mg venlafaksiinile.
- Abiained on:
Kapsli sisu: suhkrusfäärid (sisaldavad sahharoosi), hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, talk,
etüültselluloos, dibutüülsebakaat, oleiinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid
Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat, päikeseloojangukollane FCF (E110), kinoliinkollane
(E104), patentsinine (E131), titaandioksiid (E171).

Kuidas Venlafaxin Medochemie XR välja näeb ja pakendi sisu
Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on oranž ja alumine pool pool-
läbipaistev.

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on kollane ja alumine pool pool-
läbipaistev.

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on ookerkollane ja alumine pool
pool-läbipaistev.

Toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on saadaval 20, 28, 30, 50, 98 või 100 kapslit
PVC/alumiinium blistris.
Aga ka 50 või 100 kapslit HDPE keermekorgiga HDPE pudelis ja kotikese ränigeeliga (niiskuse
imaja).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol
Küpros


Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Medochemie Ltd. (Central Factory)
1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol
Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
OÜ Netdoktor,
Seebi 3
11316 Tallinn,
tel. +372 5648 0207


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Venlafaxin Medochemie XR 75 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Venlafaxin Medochemie XR 150 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 37,5 mg venlafaksiinile.
Abiained:
Sahharoos, maksimaalselt 46,35 mg
Ponceau 4R punane (E124) 0,0267 mg

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 75 mg venlafaksiinile.
Abiained:
Sahharoos, maksimaalselt 92,69 mg
Päikeseloojangukollane FCF (E110) 0,0006 mg

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Üks kapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 150 mg venlafaksiinile.
Abiained:
Sahharoos, maksimaalselt 185,38 mg
Päikeseloojangukollane FCF (E110) 0,0008 mg

INN : Venlafaxinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on oranž ja alumine pool pool-
läbipaistev.

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on kollane ja alumine pool pool-
läbipaistev.

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid:
Valged kuni kollakasvalged graanulid kapslis, mille ülemine pool on ookerkollane ja alumine pool
pool-läbipaistev.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon.
Depressiooni retsidiivide profülaktika.
Generaliseerunud ärevushäire.
Sotsiaalärevushäire.
Paanikahäire, agorafoobiaga või ilma.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Depressioon
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik algannus on 75 mg üks
kord ööpäevas. Kui patsiendil ei teki algannusele 75 mg ööpäevas ravivastust, võib kasulikuks osutuda
annuse suurendamine maksimaalse annuseni 375 mg ööpäevas. Annust võib suurendada 2-nädalaste
või pikemate intervallidega. Kui see on sümptomite raskuse tõttu kliiniliselt põhjendatud, võib annust
suurendada sagedamini, kuid mitte lühema kui 4-päevase intervalliga.
Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada alles pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsient peab saama ravi piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata. Depressiooni kordumise ennetamiseks võib osutuda
vajalikuks ka pikemaajaline ravi. Enamikul juhtudel tuleb kasutada soovitusliku annusena
depressiooni kordumise profülaktikas sama annust kui ägeda depressiooni puhul.
Depressiooniravimite kasutamist tuleb jätkata vähemalt kuue kuu jooksul pärast paranemist.

Generaliseerunud ärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik algannus on 75 mg üks
kord ööpäevas. Patsientidel, kellel algsele annusele 75 mg ööpäevas ravivastust ei teki, võib olla
kasulik suurendada annust maksimaalse annuseni 225 mg ööpäevas. Annust võib suurendada 2-
nädalaste või pikemate intervallidega.
Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Sotsiaalärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik annus on 75 mg üks kord
ööpäevas. Suuremate annuste täiendavat kasulikkust ei ole tõestatud.
Patsientidel, kellel algsele annusele 75 mg ööpäevas ravivastust ei teki, võib siiski kaaluda annuse
individuaalset suurendamist maksimaalse annuseni 225 mg ööpäevas. Annust võib suurendada 2-
nädalaste või pikemate intervallidega.
Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Paanikahäire
Soovitatav on kasutada venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi annust 37,5 mg
ööpäevas 7 päeva jooksul. Seejärel tuleb annust suurendada 75 mg-ni ööpäevas. Patsientidel, kellel
annusele 75 mg ööpäevas ravivastust ei teki, võib olla kasulik suurendada annust maksimaalse
annuseni 225 mg ööpäevas. Annust võib suurendada 2-nädalaste või pikemate intervallidega.
Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.

Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Kasutamine eakatel patsientidel
Venlafaksiini annuse spetsiaalset kohandamist ainuüksi patsiendi vanusest lähtudes ei peeta
vajalikuks. Kuid eakate ravimisel peab olema ettevaatlik (nt neerupuudulikkuse tekkimise võimaluse
ning võimalike vanusest tingitud muutuste tõttu neurotransmitterite tundlikkuses ja afiinsuses). Alati
tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust ning annuse suurendamise vajaduse korral patsiente
hoolikalt jälgida.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Venlafaksiini ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.
Kontrollitud kliinilised uuringud depressiooniga lastel ja noorukitel ei näidanud venlafaksiini
efektiivsust ega toeta venlafaksiini kasutamist neil patsientidel (vt lõigud 4.4 ja 4.8).
Venlafaksiini kasutamise efektiivsust ja ohutust lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel muude
näidustuste puhul ei ole kindlaks määratud.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel tuleb üldiselt kaaluda venlafaksiini päevaannuse
vähendamist 50% võrra. Kliirensi individuaalse varieerumise tõttu neil patsientidel võib olla soovitav
määrata neile annus individuaalselt.
Raske maksakahjustusega patsientide kohta on vähe andmeid. Soovitatav on olla ettevaatlik ja kaaluda
annuse vähendamist rohkem kui 50% võrra. Raske maksakahjustusega patsientide ravimisel tuleb ravi
potentsiaalset kasulikkust kaaluda nende patsientide ravimisega kaasneva ohuga.

Kasutamine neerukahjustusega patsientidel
Kuigi patsientidel, kelle glomerulaarfiltratsiooni kiirus on 30 kuni 70 ml/min, ei ole vaja annust
muuta, tuleb olla nende puhul ettevaatlik. Hemodialüüsi vajavatel ja raske neerukahjustusega (GFR <
30 ml/min) patsientidel tuleb annust vähendada 50% võrra. Kliirensi individuaalse varieerumise tõttu
neil patsientidel võib olla soovitav määrata neile annus individuaalselt.

Venlafaksiini kasutamise katkestamisel tekkivad ärajätunähud
Tuleb vältida ravi järsku katkestamist. Ravi katkestamisel venlafaksiiniga on soovitatav seda teha
ärajätunähtude tekkimise ohu vähendamiseks järk-järgult vähemalt ühe kuni kahe nädala jooksul (vt
lõigud 4.4 ja 4.8). Kui pärast annuse vähendamist või ravi katkestamist tekkivad sümptomid on
talumatud, võib kaaluda jätkamist varem määratud annusega. Arst võib seejärel jätkata annuse
vähendamist, kuid aeglasemalt.

Suukaudne.

Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavaid kapsleid on soovitatav manustada koos toiduga
iga päev ligikaudu samal ajal. Kapslid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi
osadeks jagada, purustada, katki närida ega lahustada.

Toimeainet kiiresti vabastavaid venlafaksiini tablette kasutavad patsiendid võib viia üle venlafaksiini
prolongeeritult vabastavate kapslite kasutamisele lähima samaväärse päevaannusega. Näiteks
toimeainet kiiresti vabastavate venlafaksiini tablettide kasutamiselt 37,5 mg kaks korda ööpäevas võib
minna üle venlafaksiini prolongeeritult vabastavate kapslite kasutamisele 75 mg üks kord ööpäevas.
Võimalik, et vajalik on annuse individuaalne kohandamine.

Venlafaksiini prolongeeritult vabastavad kapslid sisaldavad sferoide, mis vabastavad toimeainet
aeglaselt seedetrakti. Nende sferoidide lahustumatu osa elimineeritakse ning võib olla nähtav
väljaheites.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Samaaegne ravi pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) on
vastunäidustatud serotoniinisündroomi ohu tõttu, mille sümptomiteks on nt agiteeritus, treemor ja
hüpertermia.
Ravi venlafaksiiniga ei tohi alustada vähemalt 14 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist pöördumatu
toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga.
Ravi venlafaksiiniga tuleb lõpetada vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöördumatu toimega
monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine.
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga. Risk püsib kuni märgatava remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi
ilmneda esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise
ilmnemiseni. Nagu näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.
Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille
raviks venlafaksiini kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt.
Seetõttu tuleb muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid
nagu depressiooniga patsientide ravimisel.
Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal
hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud
platseebokontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste
patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.
Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, eriti kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelevalve, seda eriti
ravi alguses ja pärast annuse muutmist. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest
jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite
teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda
sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Preparaati Venlafaxin Medochemie XR ei tohi kasutada alla 18-aasta vanuste laste ja noorukite raviks.
Kliinilistes uuringutes antidepressantidega ravitud lastel ja noorukitel täheldati sagedamini kui
platseeboga ravitud patsientidel enesetapuga seotud käitumist (enesetapukatseid ja -mõtteid) ja
vaenulikkust (valdavalt agressiivsust, vastanduvat käitumist ja viha). Kui hoolimata sellest
otsustatakse kliinilise vajaduse tõttu patsienti ravida, tuleb patsienti hoolikalt jälgida enesetapuga
seotud sümptomite suhtes. Peale selle puuduvad pikaajalised andmed ravimi ohutuse kohta laste ja
noorukite kasvule, küpsemisele ja kognitiiv-käitumuslikule arengule.

Serotoniini sündroom
Nagu teiste serotoninergiliste ainete puhul, võib ka venlafaksiini kasutamise ajal kujuneda
potentsiaalselt eluohtlik serotoniini sündroom või maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) laadne
reaktsioon, eriti kooskasutamisel teiste serotoninergiliste ravimite (sealhulgas SSRI-d, SNRI-d ja
triptaanid), serotoniini metabolismi kahjustavate ainete (näiteks MAO inhibiitorid),
antipsühhootikumide või teiste dopamiini antagonistidega (vt lõigud 4.3 ja 4.5).
Serotoniini sündroomi sümptomite hulka võivad kuuluda muutused vaimses seisundis (nt agiteeritus,
hallutsinatsioonid, kooma), autonoomne ebastabiilsus (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia),
neuromuskulaarsed kõrvalekalded (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired) ja/või seedetrakti
sümptomid (nt iiveldus, oksendamine, diarröa). Serotoniinisündroom oma kõige raskemal kujul võib
sarnaneda MNS-iga, mis hõlmab hüpertermiat, lihasrigiidsust, autonoomset ebastabiilsust eluliste
näitajate kiire fluktueerumise ja vaimse seisundi muutustega.

Kui venlafaksiini kooskasutamine serotoniini ja/või dopamiini neurotransmissioonisüsteemi
mõjutavate ainetega on kliiniliselt vajalik, on soovitatav patsiendi hoolikas jälgimine, eriti ravi alguses
ja annuse suurendamise korral.

Suletudnurga glaukoom
Venlafaksiini kasutamisel võib tekkida müdriaas. Kõrgenenud silma siserõhuga või ägeda
suletudnurga glaukoomi (kinnise nurga glaukoom) ohuga patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Vererõhk
Venlafaksiiniga ravimisel on sageli esinenud annusega seotud vererõhu tõusu. Turuletulekujärgsel
perioodil on mõnedel juhtudel esinenud kriitilisi vererõhu tõusu juhtumeid, mis on vajanud
viivitamatut ravi. Enne ravi alustamist tuleks kõiki patsiente jälgida kõrge vererõhu osas ning
olemasolev hüpertensioon tuleks kontrolli alla saada. Vererõhku tuleb kontrollida perioodiliselt, pärast
ravi alustamist ning doosi suurendamist. Ettevaatlik tuleb olla ravimi kasutamisel patsientidel, kelle
tervislikku seisundit võib vererõhu tõus kahjustada (s.o. puuduliku südamefunktsiooniga patsiendid).

Südame löögisagedus
Südame löögisagedus võib kiireneda, eriti suuremate annuste korral. Ettevaatlik tuleb olla ravimi
kasutamisel patsientidel, kelle tervislikku seisundit võib südametegevuse kiirenemine kahjustada.

Südamehaigus ja arütmia tekkeoht
Hiljutise müokardiinfarktiga või ebastabiilse südamehaigusega patsientidel ei ole venlafaksiini
kasutamist hinnatud. Seepärast tuleb olla ravimi kasutamisel neil patsientidel ettevaatlik.
Turuletulekujärgsel perioodil on venlafaksiini kasutamisel tekkinud fataalsed südame rütmihäired ning
seda eriti üleannustamisel. Enne venlafaksiini määramist tõsise südame rütmihäirega patsientidele
tuleks kaaluda ohtude ja kasulikkuse vahekorda.

Krambid
Ravi ajal venlafaksiiniga võib esineda krampe. Nagu kõikide antidepressantide puhul, tuleb olla ravi
alustamisel venlafaksiiniga ettevaatlik patsientide puhul, kellel on esinenud krampe ning neid patsiente
tuleb hoolikalt jälgida. Krampide tekkimisel tuleb ravi alati katkestada.

Hüponatreemia
Venlafaksiini kasutamisel võib tekkida hüponatreemia ja/või antidiureetilise hormooni liignõristuse
sündroom (SIADH). Seda on esinenud kõige sagedamini hüpovoleemiaga või dehüdreerunud
patsientidel. Eakatel, diureetikume kasutavatel või muudel vähenenud veremahuga patsientidel võib
selle nähu tekkimise oht olla suurem.

Ebanormaalne veritsemine
Serotoniini tagasihaaret inhibeerivad ravimid võivad põhjustada trombotsüütide funktsiooni
halvenemist. Venlafaksiini kasutavatel patsientidel võib suureneda naha ja limaskestade veritsemise,
sealhulgas seedetrakti verejooksude oht. Nagu teistegi serotoniini tagasihaarde inhibiitorite puhul,
tuleb venlafaksiini kasutamisel veritsemiskalduvusega, sealhulgas antikoagulante ja trombotsüütide
inhibiitoreid kasutavatel patsientidel olla ettevaatlik.

Seerumi kolesteroolitase
Kliiniliselt olulisi seerumi kolesteroolitaseme tõuse täheldati vähemalt 3 kuud kestnud
platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes 5,3%-l venlafaksiiniga ravitud patsientidest ja 0,0%-l
platseeboga ravitud patsientidest. Pikaajalise ravi ajal tuleb kaaluda seerumi kolesteroolitaseme
mõõtmist.

Samaaegne kasutamine kaalu alandavate ainetega
Venlafaksiiniga ravimise ohutust ja efektiivsust selle kasutamisel koos kaalu alandavate ainetega,
sealhulgas fentermiiniga, ei ole kindlaks määratud. Venlafaksiini samaaegne kasutamine koos kaalu
alandavate ainetega ei ole soovitatav. Venlafaksiin ei ole näidustatud kehakaalu alandamiseks ainsa
ravimina või koos teiste ravimitega.

Mania/hüpomania
Väikesel osal meeleoluhäiretega patsientidest, kes on kasutanud antidepressante, sealhulgas
venlafaksiini, võib esineda maniat/hüpomaniat. Nagu teistegi antidepressantide puhul, peab
venlafaksiini kasutamisel olema ettevaatlik patsientide puhul, kellel endal või perekonnas on esinenud
bipolaarset häiret.

Agressiivsus
Vähestel patsientidel, kes on kasutanud antidepressante, sealhulgas venlafaksiini, võib esineda
agressiivsust. Seda on esinenud ravi algul, annuse muutmisel või ravi katkestamisel. Nagu kõikide
antidepressantide puhul, tuleb venlafaksiini kasutamisel olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on
esinenud agressiivsust.

Ravi katkestamine
Ravi katkestamisel esineb sageli ärajätunähte, eriti järsul katkestamisel (vt lõik 4.8). Kliinilistes
uuringutes esines ravi katkestamisel (annuste vähendamisel ja pärast vähendamist) kõrvaltoimeid
ligikaudu 31%-l venlafaksiiniga ravitud patsientidest ja 17%-l platseeboga ravitud patsientidest.
Ärajätusümptomite tekkimise oht võib sõltuda mitmest tegurist, sealhulgas ravi kestusest ja annusest
ning annuse vähendamise määrast. Kõige sagedamad kõrvaltoimed on olnud pearinglus, sensoorsed
häired (sealhulgas paresteesia), unehäired (sealhulgas unetus ja intensiivsed unenäod), agiteeritus või
ärevus, iiveldus ja/või oksendamine, treemor ja peavalu. Need sümptomid on üldjuhul kerged või
mõõdukad; mõnel patsiendil võivad need siiski olla ka raskekujulised. Need tekivad tavaliselt ravi
katkestamise esimestel päevadel, kuid neid sümptomeid on väga harva esinenud ka patsientidel, kellel
on kogemata annus vahele jäänud. Need sümptomid kaovad üldjuhul iseenesest, tavaliselt 2 nädala
jooksul, kuigi mõnel inimesel võivad need kesta ka kauem (2...3 kuud või rohkem). Seepärast on
soovitatav katkestada ravi venlafaksiiniga järk-järgult mitme nädala või kuu jooksul, vastavalt
patsiendi vajadustele (vt lõik 4.2).

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Venlafaksiini kasutamisega on seostatud akatiisia teket, millele on iseloomulik subjektiivselt
ebameeldiv või distressi tekitav rahutus ja liikumisvajadus, millega sageli kaasneb võimetus rahulikult
istuda või seista. See tekib kõige tõenäolisemalt ravi esimestel nädalatel. Nende sümptomite
tekkimisel võib patsiendi annuse suurendamine olla kahjulik.

Suukuivus
10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada kaariese
tekkimise riski ja patsientidele tuleb tuletada meelde hammaste hügieeni tähtsust.

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg:
Kapsli kesta koostises olev abiaine ponceau 4 R punane (E124) võib tekitada allergilisi reaktsioone.
Kuna kapslid sisaldavad sahharoosi, ei tohi patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku
fruktoositalumatust, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sahharoos-isomaltaas puudulikkust, seda
ravimit võtta.

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg:
Kapsli kesta koostises olev abiaine päikeseloojangu kollane FCF (E110) võib tekitada allergilisi
reaktsioone.
Kuna kapslid sisaldavad sahharoosi, ei tohi patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku
fruktoositalumatust, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sahharoos-isomaltaas puudulikkust, seda
ravimit võtta.

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg:
Kapsli kesta koostises olev abiaine päikeseloojangu kollane FCF (E110) võib tekitada allergilisi
reaktsioone.
Kuna kapslid sisaldavad sahharoosi, ei tohi patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku
fruktoositalumatust, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sahharoos-isomaltaas puudulikkust, seda
ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI)
Pöördumatu toimega mitteselektiivsed monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI)
Venlafaksiini ei tohi kasutada koos pöördumatu toimega mitteselektiivsete monoamiinoksüdaasi
inhibiitoritega. Ravi venlafaksiiniga ei tohi alustada vähemalt 14 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist
pöördumatu toimega mitteselektiivsete monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga. Ravi venlafaksiiniga tuleb
lõpetada vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöördumatu toimega mitteselektiivsete
monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Pöörduva toimega selektiivne MAO-A inhibiitor (moklobemiid)
Serotoniini sündroomi tekkimise ohu tõttu ei ole venlafaksiini kasutamine koos pöörduva toimega
selektiivse MAOI-ga, näiteks moklobemiidiga, śoovitatav. Pärast ravi pöörduva monoamiinoksüdaasi
inhibiitoriga võib enne venlafaksiini kasutamise alustamist olla lühem katkestusperiood kui 14 päeva.
On soovitatav, et ravi venlafaksiiniga lõpetatakse vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöörduva
toimega MAOI-ga (vt lõik 4.4).

Pöörduva toimega mitteselektiivne MAOI (linesoliid)
Antibiootikum linesoliid on nõrk pöörduva toimega mitteselektiivne MAOI ja seda ei tohi manustada
venlafaksiiniga ravitavatele patsientidele (vt lõik 4.4).
Patsientidel, kes on hiljuti lõpetanud ravi monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga ja alustanud ravi
venlafaksiiniga või hiljuti lõpetanud ravi venlafaksiiniga enne ravi alustamist monoamiinoksüdaasi
inhibiitoriga, on esinenud raskeid kõrvaltoimeid. Nende kõrvaltoimete hulgas on olnud treemor,
müokloonus, diaforees, iiveldus, oksendamine, õhetus, pearinglus ja hüpertermia koos maliigset
neuroleptilist sündroomi meenutavate nähtudega, krambid ja surm.

Serotoniini sündroom
Nagu teistegi serotoninergiliste ainete puhul, võib ravi ajal venlafaksiiniga tekkida serotoniini
sündroom, potentsiaalselt eluohtlik seisund, eriti ravimi samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega, mis
võivad mõjutada serotoninergilist neurotransmitterite süsteemi (sealhulgas triptaanid, selektiivsed
serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, selektiivsed serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid,
liitium, sibutramiin, tramadool või liht-naistepuna [Hypericum perforatum]), ravimitega, mis võivad
kahjustada serotoniini metabolismi (nt monoamiinoksüdaasi inhibiitorid), või serotoniini
prekursoritega (nt trüptofaani sisaldavad toidulisandid).
Kui samaaegne ravi venlafaksiini ja selektiivse serotoniini või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde
inhibiitori või serotoniini retseptori agonistiga (triptaan) on kliiniliselt vajalik, on soovitatav patsienti
hoolikalt jälgida, eriti ravi algul ja annuse suurendamisel. Venlafaksiini kasutamine samaaegselt
serotoniini prekursoritega (näiteks trüptofaani sisaldavate toidulisanditega) ei ole soovitatav (vt lõik
4.4).

Kesknärvisüsteemile toimet avaldavad ained
Venlafaksiini kasutamisega koos teistega kesknärvisüsteemile toimet avaldavate ainetega kaasnevat
riski ei ole süstemaatiliselt hinnatud. Seepärast on soovitatav olla ettevaatlik venlafaksiini kasutamisel
koos teiste kesknärvisüsteemile toimet avaldavate ainetega.

Etanool
Kliiniline uuring näitas, et venlafaksiin ei süvenda vaimsete ja motoorsete võimete halvenemist
etanooli mõjul. Kuid nagu kõikide närvisüsteemile toimet avaldavate ainete puhul, on patsientidel
soovitatav hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Teiste ravimite mõju venlafaksiinile
Ketokonasool (CYP3A4 inhibiitor)
Farmakokineetilises uuringus ketokonasooli kasutamisega CYP2D6 kiirete ja aeglaste
metaboliseerijate puhul suurenes pärast ketokonasooli manustamist venlafaksiini (CYP2D6 aeglaste ja
kiirete metaboliseerijate puhul vastavalt 70% ja 21%) ja O-desmetüülvenlafaksiini (CYP2D6 aeglaste
ja
kiirete metaboliseerijate puhul vastavalt 33% ja 23%) kõveraalune pindala (AUC). CYP3A4
inhibiitorite (nt atasanaviiir, klaritromütsiin, indinaviir, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool,
ketokonasool, nelfinaviir, ritonaviir, sakvinaviir, telitromütsiin) ja venlafaksiini samaaegsel
kasutamisel võivad venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini tasemed tõusta. Seepärast peab olema
CYP3A4 inhibiitori ja venlafaksiini samaaegsel kasutamisel ettevaatlik.

Venlafaksiini toime teistele ravimitele
Liitium
Venlafaksiini samaaegsel kasutamisel liitiumiga võib tekkida serotoniini sündroom (vt „Serotoniini
sündroom“).

Diasepaam
Venlafaksiin ei mõjuta diasepaami ega selle aktiivse metaboliidi desmetüüldiasepaami
farmakokineetikat ja farmakodünaamikat. Diasepaam ei näi mõjutavat venlafaksiini ega O-
desmetüülvenlafaksiini farmakokineetikat. Ei ole teada, kas ravimil on farmakokineetilisi ja/või
farmakodünaamilisi koostoimeid teiste bensodiasepiinidega.

Imipramiin
Venlafaksiin ei mõjutanud imipramiini ega 2-OH-imipramiini farmakokineetikat. Venlafaksiini
manustamisel 75 mg kuni 150 mg päevas suurenes 2-OH-desipramiini kõveraalune pindala annusest
sõltuvalt 2,5- kuni 4,5-kordselt. Imipramiin ei mõjutanud venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini
farmakokineetikat. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Venlafaksiini ja imipramiini
samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Haloperidool
Farmakokineetilises uuringus haloperidooliga leiti, et haloperidooli suukaudne üldkliirens vähenes
42% võrra, kõveraalune pindala suurenes 70% võrra, Cmax suurenes 88% võrra, kuid poolväärtusaeg
ei muutunud. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes kasutavad haloperidooli ja venlafaksiini
samaaegselt. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada.

Risperidoon
Venlafaksiin suurendas risperidooni kõveraalust pindala 50% võrra, kuid ei muutnud oluliselt kogu
aktiivse rühma (risperidoon ja 9-hüdroksürisperidoon) farmakokineetilist profiili. Selle koostoime
kliiniline tähtsus ei ole teada.

Metoprolool
Venlafaksiini ja metoprolooli samaaegsel manustamisel tervetele vabatahtlikele nende ravimite
farmakokineetilise koostoime uuringus suurenesid metoprolooli kontsentratsioonid vereplasmas
ligikaudu 30…40% võrra, muutmata selle aktiivse metaboliidi α-hüdroksümetoprolooli tasemeid
plasmas. Selle tulemuse kliiniline asjakohasus hüpertensiooniga patsientidele ei ole teada. Metoprolool
ei mõjutanud venlafaksiini ega selle aktiivse metaboliidi O-desmetüülvenlafaksiini farmakokineetilist
profiili. Venlafaksiini ja metoprolooli koosmanustamisel peab olema ettevaatlik.

Indinaviir
Farmakokineetiline uuring indinaviiriga näitas indinaviiri kõveraaluse pindala vähenemist 28% võrra
ja Cmax vähenemist 36% võrra. Indinaviir ei mõjutanud venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini
farmakokineetikat. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Venlafaksiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.
Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei
ole teada. Rasedatele võib manustada venlafaksiini vaid sel juhul, kui ravi eeldatav kasulikkus kaalub
üles sellega seotud võimalikud ohud.
Nagu teistegi serotoniini tagasihaarde inhibiitorite puhul (SSRI/SNRI), võivad vastsündinutel tekkida
ärajätunähud, kui venlafaksiini kasutatakse kuni nende sünnini või selle kasutamine lõpetatakse veidi
enne sündi. Mõnel vastsündinul, kes puutusid venlafaksiiniga kokku raseduse kolmanda trimestri
hilisemas osas, tekkisid tüsistused, mille tõttu nad vajasid sondi kaudu toitmist, hingamisfunktsiooni
toetust või pikaajalist haiglaravi. Sellised tüsistused võivad tekkida kohe pärast sünnitust.
SSRI/SNRI kasutamisel emal raseduse lõppjärgus võib vastsündinutel täheldada järgmisi sümptomeid:
ärrituvus, treemor, hüpotoonia, pikaajalised nutuhood ja raskused imemise või uinumisega. Need
sümptomid võivad tuleneda kas serotoninergilisest toimest või ravimiga kokkupuutest. Enamikul
juhtudel tekivad need tüsistused kohe või 24 tunni jooksul pärast sündi.
Epidemioloogilised andmed on näidanud, et SSRI-de kasutamine raseduse ajal, eriti raseduse hilises
järgus, võib suurendada püsiva pulmonaalse hüpertensiooni tekkeriski vastsündinutel (PPHN). Kuigi
uuringutes ei ole ilmnenud seost PPHN ja SNRI ravi vahel, ei saa seda võimalikku riski ka
venlafaksiini puhul välistada, võttes arvesse sarnast toimemehhanismi (serotoniini tagasihaarde
inhibeerimine).

Imetamine
Venlafaksiin ja selle aktiivne metaboliit O-desmetüülvenlafaksiin erituvad rinnapiima.
Turuletulekujärgselt on esinenud venlafaksiini kasutavate emade rinnapiima saavatel lastel ärrituvust,
liigset nuttu ja muutunud unerežiimi. Samuti on kirjeldatud imetamise lõpetamisel tekkivat
venlafaksiini manustamise katkestamisest tingitud sümptomite kujunemist. Ohtu imikule ei saa
välistada. Seetõttu tuleb otsustada, kas jätkata imetamist või see katkestada või jätkata ravi
prepraraadiga Venlafaxin Medochemie XR või see katkestada, võttes arvesse imetamise kasulikkust
lapsele ja preparaadiga Venlafaxin Medochemie XR ravimise kasulikkust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kõik psühhoaktiivsed ravimid võivad kahjustada otsustusvõimet, mõtlemist ja motoorseid oskusi.
Seepärast tuleb kõiki venlafaksiini kasutavaid patsiente hoiatada nende võime suhtes juhtida sõidukit
või kasutada ohtlikke masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini (>1/10) esinenud kõrvaltoimed olid iiveldus, suukuivus,
peavalu ja higistamine (kaasa arvatud öised higistamised).
Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemide ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Organsüsteem
Väga
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
sage
Vere ja

Ekhümoos,
Limaskesta
lümfisüsteemi
seedetrakti
veritsemine,
häired
verejooks
veritsemisaja
pikenemine,
trombotsütopeenia,
vere düskraasiad
(sh
agranulotsütoos,
aplastiline aneemia,
neutropeenia ja
pantsütopeenia)
Immuun-Anafülaksia
süsteemi häired
Ainevahetus- ja
Seerumi Kehakaalu tõus
Hüponatreemia,
toitumishäired
kolesterooli-
antidiureetilise
taseme tõus,
hormooni
kehakaalu
liignõristuse
langus
sündroom,

prolaktiinitaseme
tõus
Närvisüsteemi
Peavalu
Libiido langus,
Apaatia,
Akatiisia/
Maliigne
häired
(30,3%)* pearinglus,
müokloonus,
krambid
neuroleptiline


suurenenud
koordinatsiooni
sündroom,
lihaspinge
ja
serotoninergiline
(hüpertoonia),
tasakaaluhäired
sündroom,
paresteesia,
deliirium,
sedatsioon,
ekstrapüramidaal-
treemor
sed reaktsioonid (sh
düstoonia ja
düskineesia),
hilisdüskineesia,
vertiigo
Psühhiaatrilised
Ebatavalised
Hallutsinatsioo-
Psühhomo-
Suitsiidimõtted ja
häired
unenäod,
nid, agiteeritus
toorne
suitsidaalne
unetus,
rahutus,
käitumine**,
närvilisus,
maanilised
Agressiivsus***
segasus,
reaktsioonid
depersonalisat-
sioon
Silma
Akommodat-

Suletud
nurga
kahjustused
sioonihäired,
glaukoom
müdriaas,
nägemishäired
Kõrva ja

Tinnitus


labürindi
kahjustused
Südame häired

Palpitatsioonid
Sünkoop,
QT-intervalli
tahhükardia
pikenemine,
ventrikulaarne
fibrillatsioon,
ventrikulaarne
tahhükardia (sh
torsade de pointes)
Vaskulaarsed
Hüpertensioon,

Posturaalne
Hüpotensioon
häired Vasodilatatsioon
hüpotensioon
(peamiselt
kuumahood/
nahaõhetus)
Respiratoorsed,
HaigutaminePulmonaalne
rindkere ja
eosinofiilia
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Iiveldus
Isutus
Maitsetundlik-
Pankreatiit

häired
(20,0%),
(anoreksia),
kuse muutused,

suu-
kõhukinnisus,
hammaste
kuivus
oksendamine
kiristamine,
(10%)
diarröa
Maksa jaKõrvalekalded
sapiteede häired
maksatalitluse
analüüsides,
hepatiit
Naha ja
Higista-
Lööve,
Multiformne
nahaaluskoe
mine
alopeetsia,
erüteem,
kahjustused
(sh öine
valgustundlik-
epidermise
higista-
kusreaktsioonid
toksiline nekrolüüs,
mine)
angioödeem
Stevensi-Johnsoni
[12,2%]
sündroom, pruritus,
nõgestõbi
Lihas-skeleti jaRabdomüolüüs
sidekoe
kahjustused
Neerude ja
Urineerimis-
Kusepeetus Kuse-

kuseteede häired
häired (enamasti
pidamatus
katkendlik),
pollakisuuria
Reproduktiivse
Ejakulatsiooni-/
Orgasmihäired


süsteemi ja
orgasmihäired
(naistel)
rinnanäärme
(meestel),

häired
anorgasmia,
erektsiooni-
häired
(impotentsus),
menstruatsiooni
häired
veritsemise
suurenemise või
veritsemise
ebaregulaarse-
maks
muutumisega
(nt menorraagia,
metrorraagia)
Üldised häired ja Asteeniamanustamiskoha
(väsimus),
reaktsioonid
külmavärinad
* Kliiniliste uuringute koondandmete kohaselt esines peavalu 30,3%-l venlafaksiini kasutajatest ja
31,3%-l platseebo kasutajatest.
** Venlafaksiini ravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse
käitumise juhtudest (vt lõik 4.4).
*** vt lõik 4.4.

Ravi katkestamisel venlafaksiiniga (eriti järsul katkestamisel) tekivad sageli ärajätusümptomid. Kõige
sagedamini esinenud nähud on pearinglus, sensoorsed häired (sealhulgas paresteesia), unehäired
(sealhulgas unetus ja intensiivsed unenäod), agiteeritus või ärevus, iiveldus ja/või oksendamine,
treemor, peavalu ja gripisündroom. Need sümptomid on üldjuhul kerged või mõõdukad ja mööduvad
iseenesest; mõnel patsiendil võivad need olla ka raskekujulised ja/või püsida pikemat aega. Seepärast
on soovitatav katkestada ravi venlafaksiiniga, kui seda enam ei vajata, järk-järgult, annuse järk-
järgulise vähendamise teel (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Pediaatrilised patsiendid
Lastel ja noorukitel (6- kuni 17-aastased) oli venlafaksiini kõrvaltoimete profiil (platseebokontrollitud
kliinilistes uuringutes) üldiselt samasugune kui täiskasvanutel. Nagu täiskasvanutelgi, täheldati
söögiisu vähenemist, kehakaalu langust, vererõhu tõusu ja seerumi kolesteroolitaseme tõusu (vt lõik
4.4).
Pediaatrilistes kliinilistes uuringutes täheldati kõrvaltoimena enesetapumõtteid. Sagenesid ka
vaenulikkuse ning, eriti depressiooni korral, ka enesevigastuste juhud.
Pediaatrilistel patsientidel täheldati eelkõige järgmisi kõrvaltoimeid: kõhuvalu, agiteeritus, düspepsia,
ekhümoos, epistaksis ja müalgia.

4.9. Üleannustamine

Turuletulekujärgsel perioodil esines venlafaksiini üleannustamist valdavalt koos alkoholiga ja/või
koos teiste ravimitega. Kõige sagedamad üleannustamisnähud on tahhükardia, muutused teadvuse
tasemes (ulatudes unisusest koomani), müdriaas, krambid ja oksendamine. Muude nähtude hulka
kuuluvad muudatused EKG-s (nt QT-intervalli pikenemine, Hisi kimbu blokaad, QRS pikenemine),
ventrikulaarne tahhükardia, bradükardia, hüpotensioon, vertiigo ja surm.
Avaldatud retrospektiivsetes uuringutes märgitakse, et venlafaksiini üleannustamise surmaga
lõppemise oht võib olla suurem kui SSRI-tüüpi antidepressantide puhul, kuid väiksem kui tritsükliliste
antidepressantide puhul. Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et venlafaksiiniga ravitavatel
patsientidel on enesetapu ohutegureid rohkem kui SSRI-ga ravitavatel patsientidel. Ei ole teada, mil
määral surmaga lõppemise ohu täheldatud suurenemine võib olla põhjustatud venlafaksiini
toksilisusest üleannustamise korral ning mitte niivõrd venlafaksiiniga ravitavate patsientide teatavatest
iseärasustest. Üleannustamisohu vähendamiseks tuleb venlafaksiini ordineerida võimalikult väikestes
patsiendi head ravi tagavates kogustes.

Soovituslik ravi
Soovitatav on rakendada üldisi toetava ja sümptomaatilise ravi meetmeid; tuleb jälgida südame rütmi
ja elutähtsaid parameetreid. Aspireerimisohu korral ei ole oksendamise esilekutsumine soovitatav.
Varsti pärast allaneelamist või sümptomitega patsientidel võib olla näidustatud maoloputuse tegemine.
Toimeaine imendumist võib piirata ka aktiivsöe manustamine. Forsseeritud diureesi, dialüüsi,
hemoperfusiooni ja verevahetuse kasulikkus ei ole tõenäoline. Venlafaksiini spetsiaalseid antidoote ei
ole teada.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: psühhoanaleptikumid, teised antidepressandid,
ATC-kood: N06AX16

Venlafaksiini antidepressiivne toime inimesele arvatakse olevat seotud neurotransmitterite toime
võimendamisega kesknärvisüsteemis. Prekliinilised uuringud on näidanud, et venlafaksiin ja selle
põhiline metaboliit O-desmetüülvenlafaksiin on serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid.
Venlafaksiin on ka dopamiini tagasihaarde nõrk inhibiitor. Venlafaksiin ja selle aktiivne metaboliit
vähendavad β-adrenergilist reaktsiooni pärast nii ühekordse annuse manustamist kui ka korduvat
manustamist. Venlafaksiin ja O-desmetüülvenlafaksiin on üldise toime poolest neurotransmitterite
tagasihaardele ja retseptoritega seondumisele väga sarnased.
Venlafaksiinil ei ole in vitro olulist afiinsust roti aju muskariini, kolinergiliste, H1-histaminergiliste
ega α1-adrenergiliste retseptorite suhtes. Farmakoloogilise toimega neile retseptoritele võivad
kaasneda mitmesuguste teiste antidepressiivsete ravimitega seonduvad kõrvaltoimed, näiteks
antikolinergilised, sedatiivsed ja südamel ja veresoonkonnal avalduvad kõrvaltoimed.
Venlafaksiinil puudub inhibeeriv toime monoamiinoksüdaasidele (MAO).
In vitro uuringud näitasid, et venlafaksiinil praktiliselt puudub afiinsus opiaatide või bensodiasepiini
suhtes tundlike retseptorite suhtes.

Depressioon
Venlafaksiini toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide efektiivsust depressiooni ravis tõestati viie
randomiseeritud topeltpimeda lühiajalise 4- kuni 6-nädalase platseebokontrollitud uuringuga, milles
kasutati annuseid kuni 375 mg ööpäevas. Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormide efektiivsus depressiivsete episoodide raviks määrati kindlaks kahes lühiajalises
platseebokontrollitud uuringus kestusega 8 kuni 12 nädalat, milles kasutati annuseid 75…225 mg
ööpäevas.
Ühes pikemaajalises uuringus randomiseeriti täiskasvanud ambulatoorsed patsiendid, kellel oli
tekkinud ravivastus 8-nädalases avatud uuringus venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormidega (75, 150 või 225 mg), sama venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormide annusega jätkavasse või platseebo rühma kuni 26 nädalaks, mille jooksul jälgiti
retsidiivide teket.
Teises pikemaajalises uuringus määrati kindlaks venlafaksiini efektiivsus korduvate depressiivsete
episoodide ennetamisel 12 kuu jooksul platseebokontrolliga topeltpimedas kliinilises uuringus
korduvate depressiivsete episoodidega ambulatoorsetel täiskasvanud patsientidel, kellel oli tekkinud
viimase depressiooniepisoodi puhul ravivastus venlafaksiini suhtes (100…200 mg ööpäevas või kaks
korda ööpäevas).

Generaliseerunud ärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite efektiivsust generaliseerunud ärevushäire
ravis määrati kindlaks kahes 8-nädalases platseebokontrollitud püsiva annusega (75...225 mg
ööpäevas) uuringus, ühes 6-kuulises platseebokontrollitud püsiva annusega (75...225 mg ööpäevas)
uuringus ja ühes 6-kuulises platseebokontrollitud paindliku annusega (37,5, 75 ja 150 mg ööpäevas)
uuringus täiskasvanud ambulatoorsete patsientidega.
Kuigi tõestati ka annuse 37,5 mg ööpäevas paremust platseeboga võrreldes, ei olnud selle annuse
efektiivsus sama järjekindel kui suurematel annustel.

Sotsiaalärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite efektiivsust sotsiaalärevushäire ravis
määrati kindlaks neljas topeltpimedas paralleelrühmaga 12-nädalases mitmekeskuselises
platseebokontrollitud paindlike annustega uuringus ja ühes topeltpimedas paralleelrühmaga 6-kuulises
platseebokontrollitud püsiva/paindliku annusega uuringus täiskasvanud ambulatoorsete patsientidega.
Patsientidele manustati annuseid vahemikus 75...225 mg ööpäevas. Puudusid tõendid selle kohta, et
rühmas annusega 150...225 mg ööpäevas oleks olnud ravimi efektiivsus 6-kuulise uuringu jooksul
suurem kui annust 75 mg ööpäevas kasutanud rühmas.

Paanikahäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite efektiivsust paanikahäire raviks määrati
kindlaks kahes topeltpimedas 12-nädalases mitmekeskuselises platseebokontrollitud uuringus
paanikahäirega täiskasvanud patsientidega koos agorafoobiaga või ilma. Algannusena kasutati
paanikahäire uuringutes 7 päeva vältel annust 37,5 mg ööpäevas. Seejärel said patsiendid ühes
uuringus püsivaid annuseid 75 või 150 mg ööpäevas ja teises uuringus 75 või 225 mg ööpäevas.
Efektiivsust määrati kindlaks ka ühes pikaajalises topeltpimedas platseebokontrollitud
paralleelrühmaga uuringus ravimi pikaajalise ohutuse ja efektiivsuse ja haiguse tagasituleku
ennetamise kohta täiskasvanud ambulatoorsetel patsientidel, kellel oli tekkinud avatud uuringus
ravivastus. Patsiendid jätkasid sama venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi
annuse kasutamist, mida nad olid kasutanud avatud faasi lõpul (75, 150 või 225 mg).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Venlafaksiin metaboliseerub ulatuslikult, eelkõige aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüülvenlafaksiiniks. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini keskmised poolväärtusajad
vereplasmas ± standardhälve on vastavalt 5±2 ja 11±2 tundi. Venlafaksiini ja O-
desmetüülvenlafaksiini stabiilsed kontsentratsioonid saavutatakse 3 päeva jooksul alates suukaudse
mitme annusega ravi alustamisest. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini kineetika on
annusevahemikus 75 mg kuni 450 mg ööpäevas lineaarne.

Imendumine
Pärast toimeainet kiiresti vabastava venlafaksiini ühekordset suukaudset annust imendub vähemalt
92% venlafaksiinist. Presüsteemse metabolismi tõttu on absoluutne biosaadavus 40...45%.
Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini plasmakontsentratsioonid on maksimaalsed vastavalt 2 ja 3
tundi pärast toimeainet kiiresti vabastava venlafaksiini manustamist. Toimeainet prolongeeritult
vabastavate venlafaksiini kapslite manustamisel on venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini
plasmakontsentratsioonid maksimaalsed vastavalt 5,5 ja 9 tundi pärast manustamist. Kui venlafaksiini
võrdseid päevaannuseid manustatakse kas toimeainet kiiresti vabastava tableti või toimeainet
prolongeeritult vabastava kapsli kujul, saavutatakse toimeainet prolongeeritult vabastava kapsli puhul
aeglasem, kuid sama ulatusega imendumine kui toimeainet kiiresti vabastava tableti puhul. Toit ei
mõjuta venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini biosaadavust.

Jaotumine
Venlafaksiin ja O-desmetüülvenlafaksiin seonduvad terapeutilistel kontsentratsioonidel inimese
plasmavalkudega minimaalselt (vastavalt 27% ja 30%). Venlafaksiini jaotusmaht stabiilses olekus
pärast intravenoosset manustamist on 4,4±1,6 l/kg.

Metabolism
Venlafaksiini metabolism maksas on ulatuslik. In vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin
biotransformeerub CYP2D6 toimel oma põhiliseks aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüülvenlafaksiiniks. In vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin biotransformeerub
CYP3A4 toimel oma vähemtähtsaks ja vähemaktiivseks metaboliidiks N-desmetüülvenlafaksiiniks. In
vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin on nõrk CYP2D6 inhibiitor. Venlafaksiin ei
pärssinud isoensüüme CYP1A2, CYP2C9 ega CYP3A4.

Eliminatsioon
Venlafaksiin ja selle metaboliidid erituvad eelkõige neerude kaudu. Ligikaudu 87% venlafaksiini
annusest väljub uriiniga 48 tunni jooksul kas muutumatul kujul venlafaksiinina (5%), konjugeerimata
O-desmetüülvenlafaksiinina (29%), konjugeeritud O-desmetüülvenlafaksiinina (26%) või muude
vähemtähtsate inaktiivsete metaboliitidena (27%). Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini
keskmised tasakaalukontsentratsiooni plasmakliirensid ± standardhälve on vastavalt 1,3±0,6 l/h/kg ja
0,4±0,2 l/h/kg.

Erigrupid
Vanus ja sugu
Patsiendi vanus ja sugu venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini farmakokineetikat oluliselt ei
mõjuta.

CYP2D6 kiired/aeglased metaboliseerijad
Venlafaksiini plasmakontsentratsioonid on CYP2D6 aeglaste metaboliseerijate puhul kõrgemad kui
kiirete metaboliseerijate puhul. Kuna venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiiniga üldine kokkupuude
(kõveraalune pindala) on nii aeglaste kui ka kiirete metaboliseerijate puhul ühesugune, ei ole nende
kahe rühma puhul vaja kasutada venlafaksiini erinevaid annustamisskeeme.

Maksakahjustusega patsiendid
Child-Pugh raskusastmega A (kerge maksakahjustus) ja Child-Pugh raskusastmega B (mõõdukas
maksakahjustus) patsientidel pikenesid venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini poolväärtusajad,
võrreldes tervete isikutega. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini suukaudne kliirens vähenes.
Täheldati suuri individuaalseid erinevusi. Raske maksakahjustusega patsientide kohta on vähe
andmeid (vt lõik 4.2).

Neerukahjustusega patsiendid
Dialüüsiga patsientidel pikenes venlafaksiini eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 180% võrra ja
kliirens vähenes ligikaudu 57% võrra, võrreldes tervete isikutega, kuid O-desmetüülvenlafaksiini
eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenes ligikaudu 142% võrra ja kliirens vähenes ligikaudu 56% võrra.
Raske neerukahjustusega patsientidel ja hemodialüüsi saavatel patsientidel on annuse kohandamine
vajalik (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Venlafaksiini uuringud rottide ja hiirtega kartsinogeneesi ei näidanud. Venlafaksiin ei olnud väga
erinevates in vitro ja in vivo uuringutes mutageenne.
Loomadega läbiviidud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes esines rottidel poegade kaalu langus,
poegade surnult sündimise sagenemine ja poegade 5 esimesel laktatsioonipäeval suremise sagenemine.
Nende surmajuhtumite põhjus ei ole teada. Neid toimeid täheldati annusega 30 mg/kg ööpäevas, mis
on 4 korda suurem inimese päevaannusest 375 mg venlafaksiini (mg/kg alusel). Nende leidude suhtes
toimeta annus oli inimese annusest 1,3 korda suurem. Võimalik oht inimesele ei ole teada.
Uuringus, milles manustati O-desmetüülvenlafaksiini nii isastele kui ka emastele rottidele, täheldati
viljakuse vähenemist. Need annused ületasid ligikaudu 1...2-kordselt inimestele manustatavat
venlafaksiini annust 375 mg ööpäevas. Selle leiu asjakohasus inimesele ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg
Kapsli sisu:
Suhkrusfäärid (sisaldavad sahharoosi)
Etüültselluloos (E462)
Hüdroksüpropüültselluloos
Hüpromelloos (E464)
Talk (E553b)
Dibutüülsebakaat
Oleiinhape
Kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kapsli kest:
želatiin
naatriumlaurüülsulfaat
värvained:
ponceau 4R punane (E124)
kinoliinkollane (E104)
titaandioksiid (E171).

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg
Kapsli sisu:
Suhkrusfäärid (sisaldab sahharoosi)
Etüültselluloos (E462)
Hüdroksüpropüültselluloos
Hüpromelloos (E464)
Talk (E553b)
Dibutüülsebakaat
Oleiinhape
Kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kapsli kest:
želatiin
naatriumlaurüülsulfaat
värvained:
päikeseloojangukollane FCF (E110)
kinoliinkollane (E104)
titaandioksiid (E171).

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg
Kapsli sisu:
Suhkrusfäärid (sisaldab sahharoosi)
Etüültselluloos (E462)
Hüdroksüpropüültselluloos
Hüpromelloos (E464)
Talk (E553b)
Dibutüülsebakaat
Oleiinhape
Kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kapsli kest:
želatiin
naatriumlaurüülsulfaat
värvained:
päikeseloojangukollane FCF (E110)
kinoliinkollane (E104)
patentsinine (E131)
titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20, 28, 30, 50, 98 või 100 kapslit PVC/alumiinium blistris.
50 või 100 kapslit HDPE keermekorgiga HDPE pudelis ja kotikese ränigeeliga (niiskuse imaja).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos St, po box 51409,
Limassol, CY3505,
Küpros

8. Müügiloa number

Venlafaxin Medochemie XR 37,5 mg: 540807
Venlafaxin Medochemie XR 75 mg: 540907
Venlafaxin Medochemie XR 150 mg: 541007

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

09.03.2007/01.03.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2012