TIENAM I.V. 500 MG/500 MG

Toimeained: imipeneem+tsilastatiin

Ravimi vorm: infusioonilahuse pulber

Ravimi tugevus: 500mg+500mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TIENAM I.V. 500 MG/500 MG ja milleks seda kasutatakse

TIENAM kuulub karbapeneemantibiootikumideks nimetatavate ravimite rühma. TIENAM hävitab
mitmesuguseid baktereid (pisikuid), mis täiskasvanutel ning üheaastastel ja vanematel lastel
põhjustavad infektsioone keha erinevates osades.

Ravi
Arst määras teile TIENAMi, sest teil on üks (või rohkem) järgnevatest infektsioonidest:
- kõhuõõne tüsistunud infektsioonid;
- alumiste hingamisteede põletikud (nt kopsupõletik);
- infektsioonid, millesse nakatutakse sünnitamise ajal või pärast lapse sündi;
- kuseteede tüsistunud infektsioonid;
- naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid.

TIENAMi võib kasutada patsientide ravis, kellel on vähenenud valgevereliblede arv ja kellel on
arvatavalt bakteriaalsest infektsioonist tingitud palavik.

TIENAMi võib kasutada vere bakteriaalsete infektsioonide raviks, mis võivad olla seotud ülalmainitud
infektsiooni tüüpidega.

2. Mida on vaja teada enne TIENAM I.V. 500 MG/500 MG võtmist

Ärge kasutage TIENAMi:
- kui olete imipeneemi, tsilastatiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- kui olete teiste antibiootikumide, nt penitsilliinide, tsefalosporiinide või karbapeneemide suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Rääkige oma arstile kõigist oma praegustest ja varem esinenud tervisehäiretest, sh:
- kõikidest allergilistest reaktsioonidest ravimite, sh antibiootikumide suhtes (äkilised eluohtlikud
allergilised reaktsioonid võivad nõuda kohest ravi);
- jämesoolepõletikust ja teistest seedetrakti haigustest;
- neeru- või kuseteede probleemidest, sh neerutalitluse nõrgenemisest (Nõrgenenud
neerutalitlusega patsientidel suureneb TIENAMi sisaldus veres. Kui annust ei kohandata
vastavalt patsiendi neerutalitlusele, võivad ilmneda kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed.);
- kõikidest kesknärvisüsteemi haigustest, nagu paikne värisemine või epileptilised krambid
(krambihood);
- maksaprobleemidest.

Teil võib tekkida positiivne vastus testile (Coombsi test), mis näitab vere punaliblesid hävitada võivate
antikehade olemasolu. Teie arst arutab seda teiega.

Rääkige oma arstile, kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse valproehappeks või
naatriumvalproaadiks (vt allpool „Muud ravimid ja TIENAM“).

Lapsed
TIENAM ei ole soovitatav alla 1-aastastel lastel või neeruhäiretega lastel.

Muud ravimid ja TIENAM
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rääkige oma arstile, kui te võtate gantsükloviiri, mida kasutatakse teatud viirushaiguste raviks.

Samuti rääkige oma arstile, kui te võtate valproehapet või naatriumvalproaati (kasutatakse epilepsia,
bipolaarse häire, migreeni või skisofreenia raviks) või ükskõik millist verevedeldajat, nt varfariini.

Arst otsustab, kas te peaksite võtma TIENAMi kombinatsioonis nende ravimitega.

Rasedus ja imetamine
Oluline on rääkida oma arstile enne TIENAMi kasutamist kui te olete rase või kavatsete rasestuda.
TIENAMi ei ole uuritud rasedatel naistel. Raseduse ajal tohib TIENAMi kasutada ainult siis, kui teie
arst otsustab, et võimalik kasu õigustab võimaliku ohu lapse arengule.

Oluline on rääkida oma arstile enne TIENAMi kasutamist kui te imetate last või kavatsete imetama
hakata. Selle ravimi väiksed kogused võivad erituda rinnapiima ja kahjustada imikut. Seetõttu otsustab
teie arst, kas te tohite rinnaga toitmise ajal TIENAMi kasutada.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõned ravimiga kaasnevad kõrvaltoimed (nt olematute asjade nägemine, kuulmine või tundmine,
pearinglus, unisus ja pöörlemistunne) võivad mõjutada mõne patsiendi võimet autot juhtida või
masinatega töötada (vt lõik 4).

TIENAM sisaldab naatriumit
Ravim sisaldab ligikaudu 1,6 mEq (ligikaudu 37,6 mg) naatriumi 500 mg annuses. Sellega tuleb
arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

3. Kuidas TIENAM I.V. 500 MG/500 MG võtta

TIENAMi valmistab ette ja manustab teile kas arst või mõni teine tervishoiutöötaja. Arst otsustab, kui
suurt TIENAMi annust te vajate.

Täiskasvanud ja noorukid
Täiskasvanutel ja noorukitel on TIENAMi harilik annus 500 mg/500 mg iga kuue tunni järel või
1000 mg/1000 mg iga 6 või 8 tunni järel. Kui teil on neeruprobleemid või te kaalute alla 70 kg, võib
arst teie annust vähendada.

Lapsed
Üheaastastel ja vanematel lastel on TIENAMi harilik annus 15/15 või 25/25 mg/kg iga 6 tunni järel.
TIENAMi ei soovitata kasutada noorematel kui 1-aastastel lastel ja neeruprobleemidega lastel.

Manustamisviis
TIENAMi manustatakse intravenosselt (veeni) < 500 mg/500 mg annust 20...30 minuti jooksul või
> 500 mg/500 mg annust 40...60 minuti jooksul. Kui te tunnete iiveldust, võib infusioonikiirust
vähendada.

Kui te saate TIENAMi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise sümptomid võivad olla: krambid (krambihood), segasus, treemorid, iiveldus,
oksendamine, madal vererõhk ja aeglane südametegevus. Kui te muretsete, et teile on võib olla liiga
palju TIENAMi antud, võtke kohe ühendust oma arsti või mõne teise tervishoiutöötajaga.

Kui teil jääb TIENAM saamata
Kui te muretsete, et teil on annus saamata jäänud, võtke kohe ühendust oma arsti või mõne teise
tervishoiutöötajaga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalike kõrvaltoimete esinemissagedused on loetletud allpool, kasutades järgmist jaotust:
- väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st;
- sage: esineb 1...10 kasutajal 100st;
- aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000st;
- harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000st;
- väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st;
- teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva, aga kui need kõrvaltoimed tekivad TIENAMi kasutamise ajal
või pärast TIENAMi manustamist, tuleb ravimi manustamine kohe lõpetada ja võtta ühendust arstiga.
- Allergilised reaktsioonid, sh nahalööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse (koos hingamis- või
neelamisraskusega) ja/või madal vererõhk.
- Naha ketendamine (toksiline epidermaalne nekrolüüs).
- Rasked nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem).
- Raske nahalööve ketendamise ja karvade väljalangemisega (eksfoliatiivne dermatiit).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:
Sage
- Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus. Iiveldus ja oksendamine esinevad sagedamini patsientidel,
kellel on vähe valgevereliblesid.
- Veeni äärmine hellus puudutamisel ja piki seda leviv turse ja punetus.
- Nahalööve.
- Vereanalüüsides avalduvad maksatalitluse kõrvalekalded.
- Mõnede valgevereliblede hulga suurenemine.

Aeg-ajalt
- Naha paikne punetus.
- Paikne valu ja kõva muhu teke süstekohal.
- Nahasügelus.
- Nõgestõbi.
- Palavik.
- Harilikult vereanalüüsidega avastatavad vererakke kahjustavad verehaigused (sümptomiteks
võivad olla kurnatus, naha kahvatus ja verevalumite püsimine vigastuste järel).
- Vereanalüüsides avalduvad neeru-, maksa- ja veretalitluse kõrvalekalded.
- Treemorid ja tahtele allumatud lihastõmblused.
- Krambid (krambihood).
- Psüühilised kõrvalekalded (nt meeleolu kõikumised ja otsustusvõime langus).
- Olematute asjade nägemine, kuulmine või tundmine (hallutsinatsioonid).
- Segasus.
- Pearinglus, unisus.
- Madal vererõhk.

Harv
- Seeninfektsioon (kandidoos).
- Hammaste ja/või keele värvuse muutus.
- Käärsoole põletik koos raske kõhulahtisusega.
- Maitsetundlikkuse häired.
- Maksatalitluse puudulikkus.
- Maksapõletik.
- Neerutalitluse puudulikkus.
- Uriini koguse muutused, uriini värvuse muutused.
- Ajuhaigused, kihelustunne (torkimistunne), lokaalne treemor.
- Kuulmise kadu.

Väga harv
- Põletikust tingitud raskekujuline maksapuudulikkus (fulminantne hepatiit).
- Mao või soolestiku põletik (gastroenteriit).
- Soolepõletik koos verise kõhulahtisusega (hemorraagiline koliit).
- Punane paistes keel; keele normaalsete eendite ülekasv, mis annab keelele karvase väljanägemise;
kõrvetised; kurguvalu; süljeerituse suurenemine.
- Kõhuvalu.
- Pöörlemistunne (peapööritus); peavalu.
- Kohin kõrvades (tinnitus).
- Valu mitmetes liigestes, nõrkus.
- Ebakorrapärased südamelöögid, liiga tugevad või kiired südamelöögid.
- Ebamugavustunne rinnus, hingamisraskused, ebanormaalselt kiire ja pinnapealne hingamine, valu
selgroo ülaosas.
- Nahaõhetus, näo ja huulte värvuse muutumine sinakaks, naha tekstuuri muutumine, ülemäärane
higistamine.
- Naistel vulva sügelemine.
- Vererakkude hulga muutused.
- Haruldase haigusega kaasneva lihasnõrkuse süvenemine (raskekujulise müasteenia ägenemine).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas TIENAM I.V. 500 MG/500 MG säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist
Lahjendatud lahus tuleb koheselt ära kasutada. Ajavahemik lahuse valmissegamise algusest kuni
intravenoosse infusiooni lõpuni ei tohi ületada kahte tundi.

Mitte lasta manustamiskõlblikuks muudetud lahusel külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida TIENAM sisaldab
- Toimeained on imipeneem ja tsilastatiin. Igas viaalis on 500 mg veevabale imipeneemile vastav
kogus imipeneemmonohüdraati ja 500 mg tsilastatiinile vastav kogus tsilastatiinnaatriumi.
- Teine koostisosa on naatriumvesinikkarbonaat (E500).

Kuidas TIENAM välja näeb ja pakendi sisu
TIENAM on klaasviaalis olev valget kuni helekollast värvi pulber infusioonilahuse valmistamiseks.
Pakendis on 1, 10 või 25 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Merck Sharp & Dohme OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Eesti

Tootjad
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holland

või

LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME ‒ Chibret
Mirabel Plant
Route de Marsat, RIOM
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria: Zienam
Belgia: Tienam
Bulgaaria: Tienam
Tšehhi: Tienam
Eesti: TIENAM I.V.
Soome: TIENAM
Prantsusmaa: TIENAM
Saksamaa: ZIENAM
Kreeka: Primaxin
Ungari: Tienam
Island: Tienam
Iirimaa: Primaxin IV
Itaalia: TIENAM (20 ml)
Läti: TIENAM I.V.
Leedu: TIENAM I.V.
Luksemburg: Tienam
Malta: Primaxin IV
Holland: TIENAM
Norra: Tienam
Poola: TIENAM
Portugal: Tienam IV
Rumeenia: TIENAM IV
Slovaki: TIENAM i.v.
Sloveenia: CONET
Hispaania: TIENAM IV
Rootsi: Tienam
Ühendkuningriik: Primaxin IV

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Iga viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Manustamiskõlblikuks muutmine
Iga viaali sisu tuleb üle viia 100 ml sobivasse infusioonilahusesse (vt Sobimatus ja Pärast
manustamiskõlblikuks muutmist): 0,9% naatriumkloriid. Erandolukorras, kui 0,9%-list
naatriumkloriidilahust ei saa kasutada kliinilistel põhjustel, võib selle asemel kasutada 5%-list
glükoosilahust.

Soovitatavaks protseduuriks on lisada viaali ligikaudu 10 ml sobivat infusioonilahust. Loksutada
korralikult ja viia saadud segu üle infusioonilahuse pakendisse.

ETTEVAATUST: SEGU EI OLE MÕELDUD OTSESEKS INFUSIOONIKS.

Korrata protseduuri veel 10 ml infusioonilahusega, et tagada viaali sisu täielik üleviimine
infusioonilahusesse. Saadud segu tuleb loksutada kuni selginemiseni.

Valmislahuse kontsentratsioon peale ülalkirjeldatud protseduuri on ligikaudu 5 mg/ml mõlemat ‒
imipeneemi ja tsilastatiini.

Värvitust kuni kollaseni ulatuvad toonierinevused ei mõjuta ravimi toime tugevust.

Sobimatus
See ravim on keemiliselt sobimatu laktaatidega ja selle lahustamiseks ei tohi kasutada laktaate
sisaldavaid lahusteid. TIENAMi võib siiski manustada läbi infusioonisüsteemi, mida on kasutatud
laktaadilahuse manustamiseks.

Seda ravimpreparaati tohib kokku segada ainult lõigus Manustamiskõlblikuks muutmine mainitud
ravimpreparaatidega.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist
Lahjendatud lahus tuleb koheselt ära kasutada. Ajavahemik lahuse valmissegamise algusest kuni
intravenoosse infusiooni lõpuni ei tohi ületada kahte tundi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

TIENAM I.V. 500 mg/500 mg, infusioonilahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Igas viaalis on 500 mg veevabale imipeneemile vastav kogus imipeneemmonohüdraati ja 500 mg
tsilastatiinile vastav kogus tsilastatiinnaatriumi.
INN. Imipenemum, cilastatinum.

Teadaolevat toimet omav abiaine: igas viaalis on 1,6 mEq naatriumile (ligikaudu 37,6 mg) vastav
kogus naatriumvesinikkarbonaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahuse pulber.

Valge kuni helekollane pulber.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Imipeneemile tundlike organismide poolt põhjustatud järgmiste infektsioonide ravi täiskasvanutel ja
lastel alates 1 aasta vanusest (vt lõigud 4.4 ja 5.1):
- kõhuõõne tüsistunud infektsioonid;
- raske pneumoonia, sealhulgas haiglatekkene ja ventilaatorpneumoonia;
- sünnitusaegsed ja -järgsed infektsioonid;
- kuseteede tüsistunud infektsioonid;
- naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid.

Imipeneemi võib kasutada neutropeeniaga patsientide raviks arvatavalt bakteriaalsest infektsioonist
tingitud palaviku korral.

Patsientide raviks, kellel esineb või arvatakse esinevat baktereemia seoses ükskõik millise eelpool
nimetatud infektsiooniga.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

TIENAMi soovituslike annuste aluseks on manustatava imipeneemi/tsilastatiini kogus.

TIENAMi ööpäevase annuse juures peab arvestama infektsiooni tüübi ja raskusega, isoleeritud
patogeeni(de) tundlikkusega, patsiendi neerutalitluse ja kehakaaluga (vt ka lõigud 4.4 ja 5.1).

1/13
Täiskasvanud ja noorukid
Normaalse neerufunktsiooniga patsiendile (kreatiniini kliirens (CrCl) > 70 ml/min/1,73 m2) on
soovitatavad annused järgmised:
500 mg/500 mg iga 6 tunni järel VÕI
1000 mg/1000 mg iga 8 tunni järel VÕI iga 6 tunni järel.

On soovitatav, et kui kahtlustatakse või on leidnud kinnitust vähemtundliku mikroorganismi, nt
Pseudomonas aeruginosa või väga raske infektsiooni (nt palavikuga neutropeeniaga patsiendid)
põhjustatud infektsioon, tuleb manustada 1000 mg/1000 mg iga 6 tunni järel.

Annust peab vähendama, kui:
- CrCl on ≤ 70 ml/min/1,73 m2 (vt tabel 1) või
- kehakaal on < 70 kg. Proportsionaalse annuse patsientidele kehakaaluga < 70 kg saab välarvutada, kasutades järgnevat valemit:

Tegelik kehakaal (kg) X standardannus
70 (kg)

Maksimaalne ööpäevane koguannus ei tohi ületada kogust 4000 mg/4000 mg.

Neerukahjustus
Neerutalitluse puudulikkusega täiskasvanud patsientidele vähendatud annuse määramine:
1.
Tuleb valida ööpäevane koguannus (nt 2000/2000, 3000/3000 või 4000/4000 mg), mis on
tavaliselt mõeldud patsientidele normaalse neerutalitlusega.
2.
Tabelist 1 valitakse patsiendi CrCl-i alusel sobiv vähendatud annustega raviskeem. Infusiooni
kestuseid vt manustamisviisi alt.

Tabel 1: Annuste vähendamine puuduliku neerutalitlusega täiskasvanul, kelle kehakaal on ≥ 70 kg*
Normaalse neerutalitlusega patsientide
Kreatiniini kliirens (ml/min/1,73 m2)
ööpäevane koguannus (mg päevas)

41...70
21...40
6...20
annus mg-des (ajavahemik tundides)
2000/2000
500/500 (8)
250/250 (6)
250/250 (12)
3000/3000
500/500 (6)
500/500 (8)
500/500 (12)**
4000/4000
750/750 (8)
500/500 (6)
500/500 (12)**
* < 70 kg kehakaaluga patsientide annust tuleb proportsionaalselt veelgi vähendada. < 70 kg
kehakaaluga patsientide proportsionaalselt vähendatud annuse arvutamiseks jagatakse patsiendi tegelik
kehakaal (kilogrammides) 70 kg-ga ja korrutatakse tabelis 1 toodud soovitusliku annusega.
** Kui 500 mg/500 mg annust kasutatakse patsiendil, kelle CrCl on 6...20 ml/min/1,73 m2, võib
suureneda krampide tekkimise oht.

Patsientidele kreatiniini kliirensiga ≤ 5 ml/min/1,73 m2
Neile patsientidele tohib TIENAMi manustada ainult siis, kui 48 tunni jooksul alustatakse
hemodialüüsi tegemist.

Hemodialüüsitavad patsiendid
Dialüüsil olevate patsientide ravimisel, kelle CrCl on ≤ 5 ml/min/1,73 m2, kasutage annuseid, mida
soovitatakse patsientidele CrCl-iga 6...20 ml/min/1,73 m2 (vt tabel 1).

Hemodialüüsiga eemaldatakse vereringest nii imipeneem kui ka tsilastatiin. TIENAMi tuleb
patsiendile anda pärast hemodialüüsi ja pärast hemodialüüsi lõppemist 12-tunniste ajavahemike tagant.
Hemodialüüsi saavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida, eriti kesknärvisüsteemi (KNS) haiguste korral.
Hemodialüüsi saavatele patsientidele võib TIENAMi manustada ainult juhul, kui oodatav kasu kaalub
üles võimaliku krambiohu (vt lõik 4.4).

Praegu ei ole piisavalt andmeid, et soovitada TIENAMi kasutamist peritoneaaldialüüsitavatel haigetel.
2/13

Maksakahjustus
Maksatalitluse häirega patsientidel ei soovitata annuseid muuta (vt lõik 5.2).

Eakad patsiendid
Normaalse neerutalitlusega eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2).

Lapsed > 1 aasta vanused
Lastele vanuses > 1 aastat on soovitatav annus 15/15 või 25/25 mg/kg manustatuna iga 6 tunni järel.

On soovitatav, et kui kahtlustatakse või on leidnud kinnitust vähemtundliku mikroorganismi, nt
Pseudomonas aeruginosa või väga raske infektsiooni (nt palavikuga neutropeeniaga patsiendid)
põhjustatud infektsioon, tuleb manustada 25/25 mg/kg iga 6 tunni järel.

Lapsed < 1 aasta vanused
Kliinilised andmed on ebapiisavad, et soovitada annustamist alla 1-aastastele lastele.

Puuduliku neerutalitlusega lapsed
Kliinilised andmed on ebapiisavad, et soovitada annustamist neerutalitluse häirega lastele (seerumi
kreatiniin > 2 mg/dl). Vt lõik 4.4.

Enne manustamist tuleb TIENAM lahustada ja lisaks veel lahjendada (vt lõigud 6.2, 6.3 ja 6.6). Iga
< 500 mg/500 mg annus tuleb manustada intravenoosse infusioonina 20...30 minuti jooksul. Iga
> 500 mg/500 mg annus tuleb infundeerida 40...60 minuti jooksul. Patsientidel, kellel tekib infusiooni
ajal iiveldus, võib infusiooni kiirust vähendada.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
- Ülitundlikkus mõne muu karbapeneemantibiootikumi suhtes.
- Raske ülitundlikkus (st anafülaktiline reaktsioon, raske nahareaktsioon) mõne muu
beetalaktaamantibiootikumi (st penitsilliinid või tsefalosporiinid) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldine teave
Imipeneemi/tsilastatiini valimisel konkreetse patsiendi ravimiseks peab kaaluma
karbapeneemantibiootikumide kasutamise sobivust, võttes arvesse infektsiooni raskust, resistentsuse
esinemist teiste sobivate antibiootikumide suhtes ja ohtu, et tegemist on karbapeneemi suhtes
resistentsete bakteritega.

Ülitundlikkus
Beetalaktaamidega ravitavatel patsientidel on kirjeldatud tõsiseid ja mõnikord surmaga lõppenud
ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktilised reaktsioonid). Sellised reaktsioonid tekivad tõenäolisemalt
inimestel, kellel on varem esinenud tundlikkus mitmete allergeenide suhtes. Enne ravi alustamist
TIENAMiga tuleb põhjalikult uurida karbapeneemide, penitsilliinide, tsefalosporiinide, teiste
beetalaktaamide ja muude allergeenide suhtes varem tekkinud ülitundlikkusreaktsioone (vt lõik 4.3).
Kui TIENAMi suhtes tekib allergiline reaktsioon, tuleb ravi kohe lõpetada. Tõsised anafülaktilised
reaktsioonid vajavad viivitamatut erakorralist abi.

Maksaprobleemid
Imipeneemiga/tsilastatiiniga ravimise ajal tuleb tähelepanelikult jälgida maksatalitlust, sest võib
tekkida maksatoksilisus (näiteks transaminaaside aktiivsuse tõus, maksapuudulikkus ja fulminantne
hepatiit).

3/13
Kasutamine maksahaigusega patsientidel: varemesinevate maksahaigustega patsientidel tuleb
imipeneemiga/tsilastatiiniga ravimise ajal jälgida maksatalitlust. Annuse kohandamine ei ole vajalik
(vt lõik 4.2).

Hematoloogia
Imipeneemi/tsilastatiiniga ravimise ajal võib kujuneda positiivne vastus otsesele või kaudsele Coombsi
testile.

Antibakteriaalne spekter
Eeskätt eluohtlike seisundite korral peab enne empiirilise ravi alustamist võtma arvesse
imipeneemi/tsilastatiini antibakteriaalset spektrit. Lisaks on mõned patogeenid, mis tekitavad nt naha
ja pehmete kudede bakteriaalseid infektsioone, imipeneemi/tsilastatiini suhtes vähese tundlikkusega
ning seetõttu peab olema ettevaatlik. Imipeneemi/tsilastatiini kasutamine selliste infektsioonide raviks
ei ole sobiv, v.a juhul, kui patogeen on juba kindlaks määratud ja on teadaolevalt tundlik või on kõige
tõenäolisem(ad) patogeen(id) suure tõenäosusega ravile alluv(ad). Kui ülaltoodud näidustuste juures
kahtlustatakse või leiab kinnitust infektsioon metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’ega
(MRSAga), on näidustatud samaaegne ravi MRSA-vastaste ravimitega. Kui ülaltoodud näidustuste
juures kahtlustatakse või leiab kinnitust Pseudomonas aeruginosa infektsioon, on näidustatud
samaaegne ravi aminoglükosiididega (vt lõik 4.1).

Koostoime valproehappega
Imipeneemi/tsilastatiini ei soovitata kasutada samal ajal koos valproehappe/naatriumvalproaadiga (vt
lõik 4.5).

Clostridium difficile
Imipeneemi/tsilastatiiniga ja peaaegu kõikide teiste antibakteriaalsete ravimite puhul on kirjeldatud
antibiootikumidega kaasnevat koliiti ja pseudomembranoosset koliiti, mille raskusaste võib ulatuda
kergest kuni eluohtlikuni. Sellist diagnoosi tuleb kaaluda patsientidel, kellel tekib
imipeneemi/tsilastatiini kasutamise ajal või pärast seda diarröa (vt lõik 4.8). Tuleb kaaluda ravi
katkestamist imipeneemi/tsilastatiiniga ja Clostridium difficile spetsiifilise ravi manustamist. Ei tohi
kasutada peristaltikat pärssivaid ravimpreparaate.

Meningiit
TIENAMi ei soovitata kasutada meningiidi raviks.

Neerukahjustus
Imipeneemi ja tsilastatiini kombinatsioon kuhjub nõrgenenud neerutalitlusega patsientidel. Kui annust
ei kohandata vastavalt patsiendi neerufunktsioonile, võivad ilmneda KNSi kõrvaltoimed, vt lõik 4.2 ja
4.4 „Kesknärvisüsteem“ käesolevas lõigus.

Kesknärvisüsteem
Peamiselt neerutalitluse ja kehakaalu põhjal soovitatud annuste ületamisega seonduvalt on kirjeldatud
KNSi kõrvaltoimeid, nt müokloonset aktiivsust, segasusseisundeid või krampe. Selliseid nähte on
kõige rohkem kirjeldatud KNSi häiretega (nt ajukahjustus või anamneesis olnud krambid) ja/või
häiritud neerutalitlusega patsientidel, kellel võivad manustatavad ained organismis kuhjuda. Seetõttu
rõhutatakse just selliste patsientide puhul vajadust soovitatud annustamisskeeme hoolikalt järgida (vt
lõik 4.2). Teadaoleva krambihäirega patsientidel tuleb jätkata krambivastast ravi.

Neuroloogilisi sümptomeid ja krampe tuleb eriti hoolikalt silmas pidada lastel, kellel teatakse olevat
krampide riskitegureid või keda samal ajal ravitakse krambiläve alandavate ravimitega.

Fokaalse treemori, müokloonuse või krampide ilmnemisel tuleb patsiente neuroloogiliselt hinnata ja
alustada krambivastast ravi, kui seda ei ole juba varem tehtud. Kui KNSi sümptomid püsivad, tuleb
TIENAMi annust vähendada või ravi katkestada.

4/13
Patsientidele CrCl-iga ≤ 5 ml/min/1,73 m2 tohib TIENAMi manustada ainult siis, kui 48 tunni jooksul
alustatakse hemodialüüsi tegemist. Hemodialüüsitavatele patsientidele võib TIENAMi manustada
ainult juhul, kui oodatav kasu kaalub üles võimaliku krambiohu (vt lõik 4.2).

Lapsed
Kliinilised andmed on ebapiisavad, et soovitada kasutamist alla 1-aastastel või neerutalitluse häirega
(seerumi kreatiniin > 2 mg/dl) lastel. Vaadake ka ülalpool „Kesknärvisüsteem".

Väikese naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul peab võtma arvesse, et TIENAM
500 mg/500 mg sisaldab 37,6 mg naatriumit (1,6 mEq).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

TIENAMi ja gantsükloviiri saanud patsientidel on kirjeldatud generaliseerunud krambihooge. Neid
ravimpreparaate tohib samal ajal kasutada ainult siis, kui võimalik kasu kaalub üles riskid.

Valproehappe manustamisel koos karbapeneemantibiootikumidega on kirjeldatud valproehappe
kontsentratsioonide vähenemist, mis võib langeda allapoole terapeutilist vahemikku. Valproehappe
sisalduse vähenemine võib tuua kaasa krampide ebapiisava kontrolli. Seetõttu ei soovitata imipeneemi
ja valproehapet/naatriumvalproaati samal ajal kasutada ning tuleb kaaluda teisi antibakteriaalseid või
krambivastaseid ravimeid (vt lõik 4.4).

Suukaudsed antikoagulandid
Varfariini kasutamine koos antibiootikumidega võib selle hüübimisvastast toimet tugevdada.
On arvukalt teateid suukaudselt manustatud antikoagulantide, sealhulgas varfariini hüübimisvastase
toime tugevnemisest patsientidel, kes samal ajal saavad antibakteriaalseid ravimeid. Oht sõltub
ravitavast infektsioonist, patsiendi vanusest ja üldseisundist, mistõttu on keeruline hinnata
antibiootikumi osatähtsust rahvusvahelise normitud suhte (international normalised ratio, INR)
suurenemisel. Antibiootikumide kasutamisel koos suukaudsete antikoagulantidega on soovitatav INRi
mõõta sageli manustamise kestel ja varsti pärast seda.

TIENAMi ja probenetsiidi samaaegne manustamine tõi kaasa imipeneemi plasmakontsentratsioonide
ja plasma poolväärtusaja minimaalse suurenemise. Kui TIENAMi manustati koos probenetsiidiga,
vähenes aktiivse (mittemetaboliseeritud) imipeneemi eritumine uriiniga ligikaudu 60%-ni annusest.
TIENAMi ja probenetsiidi koosmanustamine kahekordistas tsilastatiini plasmakontsentratsioone ja
poolväärtusaega, kuid ei mõjutanud tsilastatiini eritumist uriiniga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Imipeneemi/tsilastatiini kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad piisavad ja hästi kontrollitud
uuringud.

Tiinete ahvidega läbi viidud uuringutes on ilmnenud reproduktsioonitoksilisus (vt lõik 5.3). Võimalik
oht inimestele ei ole teada.

Raseduse ajal tohib TIENAMi kasutada ainult siis, kui võimalik kasu õigustab võimalikku riski
lootele.

Imetamine
Imipeneem ja tsilastatiin erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Suukaudse manustamise järel
imendub kumbagi komponenti vähesel määral. Rinnapiima saava imiku kokkupuude oluliste
kogustega on seetõttu ebatõenäoline. Kui TIENAMi kasutamist peetakse vajalikuks, tuleb võimalikke
riske lapsele võrrelda rinnapiimast saadava kasuga.

5/13
Fertiilsus
Puuduvad piisavad andmed imipeneemi/tsilastatiini ravi võimaliku mõju kohta meeste ja naiste
viljakusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski
on ravimil mõned kõrvaltoimed (nt hallutsinatsioonid, pearinglus, somnolentsus ja peapööritus), mis
võivad kahjustada mõne patsiendi võimet autot juhtida või masinaid kasutada (vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes, milles imipeneemi/tsilastatiini manustati intravenoosselt 1723 patsiendile,
kirjeldati kõige sagedamini järgmisi ravist tuleneda võivaid süsteemseid kõrvaltoimeid: iiveldus
(2,0%), kõhulahtisus (1,8%), oksendamine (1,5%), nahalööve (0,9%), palavik (0,5%), hüpotensioon
(0,4%), krambid (0,4%) (vt lõik 4.4), pearinglus (0,3%), kihelus (0,3%), urtikaaria (0,2%),
somnolentsus (0,2%). Samamoodi olid kõige sagedasemateks lokaalseteks kõrvaltoimeteks
flebiit/tromboflebiit (3,1%), süstekoha valu (0,7%), süstekoha erüteem (0,4%) ja veenide kõvastumine
(0,2%). Sageli kirjeldatakse ka seerumi transaminaaside ja aluselise fosfataasi aktiivsuse suurenemist.

Turuletuleku järel saadud kogemuse käigus või kliinilistes uuringutes on kirjeldatud järgmisi
kõrvaltoimeid:

Kõik kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klassi ja sageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage
(≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv
(< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass
Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Infektsioonid ja infestatsioonid
harv
pseudomembranoosne koliit, kandidoos

häga harv
gastroenteriit
Vere ja lümfisüsteemi häired
sage
eosinofiilia

aeg-ajalt
pantsütopeenia, neutropeenia,leukopeenia,
trombotsütopeenia, trombotsütoos

harv
agranulotsütoos

väga harv
hemolüütiline aneemia, luuüdi depressioon
Immuunsüsteemi häired
harv
anafülaktilised reaktsioonid
Psühhiaatrilised häired
aeg-ajalt
psüühilised häired, sh hallutsinatsioonid ja
segasusseisundid
Närvisüsteemi häired
aeg-ajalt
krambid, müokloonne aktiivsus, pearinglus,
somnolentsus

harv
entsefalopaatia, paresteesia, fokaalne treemor,
maitsetundlikkuse häired

väga harv
müasteenia süvenemine, peavalu
Kõrva ja labürindi kahjustused
harv
kuulmislangus

väga harv
peapööritus, tinnitus
Südame häired
väga harv
tsüanoos, tahhükardia, südamepekslemine
Vaskulaarsed häired
sage
tromboflebiit

aeg-ajalt
hüpotensioon

väga harv
punetus
Respiratoorsed, rindkere ja
väga harv
düspnoe, hüperventilatsioon, neeluvalu
mediastiinumi häired
6/13
Organsüsteemi klass
Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Seedetrakti häired
sage
kõhulahtisus, oksendamine, iiveldus.
TIENAMiga ravitud granulotsütopeenilistel
patsientidel paistavad ravimiga seotud iiveldus
ja/või oksendamine tekkivat sagedamini kui
granulotsütopeeniata patsientidel.

harv
keele ja/või hammaste värvuse muutus

väga harv
hemorraagiline koliit, kõhuvalu, kõrvetised,
glossiit, keele papillaarne hüpertroofia,
süljeerituse suurenemine
Maksa ja sapiteede häired
harv
maksapuudulikkus, hepatiit

väga harv
fulminantne hepatiit
Naha ja nahaaluskoe
sage
lööve (nt eksantematoosne)
kahjustused

aeg-ajalt
urtikaaria, kihelus

harv
toksiline epidermaalne nekrolüüs,
angioödeem, Stevensi-Johnsoni sündroom,
multiformne erüteem, eksfoliatiivne dermatiit

väga harv
hüperhidroos, naha tekstuuri muutused
Lihas-skeleti ja sidekoe
väga harv
polüartralgia, lülisamba rinnaosa valu
kahjustused
Neerude ja kuseteede häired
harv
äge neerupuudulikkus, oliguuria/anuuria,
polüuuria, uriini värvuse muutus (see on ohutu
ning seda ei tohi segi ajada hematuuriaga).
TIENAMi osa neerutalitluse muutustes on
raske hinnata, sest prerenaalset asoteemiat või
neerufunktsiooni kahjustumist soodustavad
tegurid on tavaliselt olnud olemas juba
eelnevalt.
Reproduktiivse süsteemi ja
väga harv
vulva kihelus
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
aeg-ajalt
palavik, paikne valu ja tihkestus süstekohas,
manustamiskoha reaktsioonid
erüteem süstekohas

väga harv
ebamugavustunne rinnus, asteenia/nõrkus
Uuringud
sage
transaminaaside ja aluselise fosfataasi
aktiivsuse suurenemine seerumis

aeg-ajalt
positiivne vastus otsesele Coombsi testile,
pikenenud protrombiini aeg, vähenenud
hemoglobiinisisaldus, seerumi
bilirubiinisisalduse tõus, seerumi
kreatiniinisisalduse suurenemine, vere
uurealämmastiku sisalduse suurenemine

Lapsed (3-kuused ja vanemad)
Uuringutes, kus osales 178 last vanuses 3 kuud ja rohkem, kirjeldati samasuguseid kõrvaltoimeid kui
täiskasvanutelgi.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise võimalikud sümptomid vastavad kõrvaltoimete profiilile; esineda võivad krambid,
segasus, treemor, iiveldus, oksendamine, hüpotensioon ja bradükardia. TIENAMi üleannustamise ravi
kohta puudub spetsiifiline teave. Imipeneem/tsilastatiinnaatrium on küll hemodialüüsitav, aga ei ole
teada, kui palju sellest protseduurist üleannustamise korral kasu on.


7/13
5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, karbapeneemid,
ATC-kood: J01DH51

Toimemehhanism
TIENAMil on kaks koostisosa: imipeneem ja tsilastatiinnaatrium, mille kaaluvahekord on 1 : 1.

Imipeneem, teise nimega N-formimidoüültienamütsiin, on tienamütsiini poolsünteetiline derivaat,
mille lähteühendit toodavad niitjad bakterid Streptomyces cattleya.

Imipeneem toimib bakteritsiidselt, seondudes penitsilliini siduvate valkudega (ingl penicillin-binding
proteins, PBPs) ning pärssides niiviisi grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite rakuseinte
sünteesi.

Tsilastatiinnaatrium inhibeerib konkureerivalt, pöörduvalt ja spetsiifiliselt dehüdropeptidaas I, mis on
imipeneemi metaboliseeriv ja inaktiveeriv neeruensüüm. Sellel endal ei ole antibakteriaalset toimet ja
see ei mõjuta imipeneemi antibakteriaalset aktiivsust.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised (FK/FD) toimed
Nagu teiste beetalaktaamantibiootikumide puhul, on ka siin näidatud, et kõige paremini korreleerub
tõhususega aeg, mil imipeneemi kontsentratsioon ületab MIK-väärtuse (T > MIK).

Resistentsuse tekkemehhanismid
Resistentsus imipeneemi suhtes võib olla tingitud järgmistest põhjustest:
- Gramnegatiivsete bakterite välismembraani vähenenud permeaablus (tingituna poriinide
vähenenud tootmisest).
- Väljavoolupump võib imipeneemi rakust aktiivselt eemaldada.
- PBP vähenenud afiinsus imipeneemi suhtes.
- Imipeneem ei hüdrolüüsu enamike beetalaktamaaside toimel, sh grampositiivsete ja
gramnegatiivsete bakterite poolt toodetavate penitsillinaaside ja tsefalosporinaaside toimel.
Erandiks on suhteliselt haruldased karbapeneemi hüdrolüüsivad beetalaktamaasid. Teistele
karbapeneemidele resistentsed liigid on üldiselt resistentsed ka imipeneemile. Kinoloonide,
aminoglükosiidide, makroliidide ja tetratsükliinide rühmade esindajaid sisaldavate ravimite ja
imipeneemi suhtes ei ole ristresistentsust.

Läviväärtused
Antimikroobse tundlikkuse Euroopa analüüsikomitee MIK läviväärtused, mille alusel eristada
imipeneemi suhtes tundlikke (T) patogeene resistentsetest (R) patogeenidest (variant 1.1 27.04.2010):
- Enterobacteriaceae1: T ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l
- Pseudomonas spp.2: T ≤ 4 mg/l, R > 8 mg/l
- Acinetobacter spp.: T ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l
- Staphylococcus spp.3: tuletatud tundlikkusest tsefoksitiinile
- Enterococcus spp.: T ≤ 4 mg/l, R > 8 mg/l
- Streptococcus A, B, C, G: beetahemolüütiliste streptococcus’e rühmade A, B, C ja G tundlikkus
beetalaktaamide suhtes on tuletatud tundlikkusest penitsilliini suhtes.
- Streptococcus pneumoniae 4: T ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l
- Teised streptokokid4: T ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l
- Haemophilus influenzae4: T ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l
- Moraxalla catarrhalis4: T ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l
- Neisseria gonorrhoeae: ei ole piisavalt tõendeid, et Neisseria gonorrhoeae oleks sobiv
patogeen, mida imipeneemiga ravida.
- Grampositiivsed anaeroobsed bakterid: T ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l
- Gramnegatiivsed anaeroobsed bakterid: T ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l
- Liikidega mitteseotud läviväärtused5: T ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l
8/13
1 Proteus’e ja Morganella liike loetakse imipeneemile ebasobivateks sihtmärkideks.
2 Pseudomonas’e läviväärtused on seotud sagedase raviga suurte annustega (1 g iga 6 tunni järel).
3 Stafülokokkide tundlikkus karbapeneemide suhtes on tuletatud tundlikkusest tsefoksitiini suhtes.
4 Ülalpool tundlikkuse läviväärtust olevate MIK-väärtusega tüved on kas väga haruldased või ei ole
neid veel kirjeldatud. Kõikide selliste isolaatide kindlakstegemist ja antibakteriaalse tundlikkuse
teste peab kordama ning kui tulemus leiab kinnitust, tuleb isolaat saata referentlaboratooriumisse.
Isolaate tuleb kirjeldada resistentsetena seni, kuni puuduvad tõendid kliinilisest ravivastusest, mis on
leidnud kinnitust isolaatidel, mille MIK-väärtus on üle praeguse resistentsuse läviväärtuse.
5 Liikidega mitteseotud läviväärtused on määratud peamiselt FK/FD andmete alusel ja need on
sõltumatud konkreetsete liikide MIK-väärtustest. Neid kasutatakse ainult liigispetsiifiliste
läviväärtuste ülevaates ja järelmärkustes mittemainitud liikide puhul.

Tundlikkus
Omandatud resistentsuse levik konkreetsete liikide puhul võib ajaliselt ja geograafiliselt erineda ning
seetõttu on eriti raskete infektsioonide ravimisel soovitatav lähtuda kohalikust teabest. Kui
resistentsuse kohalik profiil muudab vähemalt mõnede infektsioonitüüpide korral ravimi kasulikkuse
küsitavaks, tuleb küsida nõu ekspertidelt.

Tavaliselt tundlikud liigid:
Grampositiivsed aeroobsed bakterid:
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus (metitsilliini suhtes tundlik)*
Koagulaasnegatiivne Staphylococcus (metitsilliini suhtes tundlik)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus viridans’i grupp
Gramnegatiivsed aeroobsed bakterid:
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Serratia marcescens
Grampositiivsed anaeroobsed bakterid:
Clostridium perfringens**
Peptostreptococcus spp.**
Gramnegatiivsed anaeroobsed bakterid:
Bacteroides fragilis
Bacteroides fragilis’e grupp
Fusobacterium spp.
Porphyromonas asaccharolytica
Prevotella spp.
Veillonella spp.

Liigid, mille puhul võib olla probleeme omandatud resistentsusega:
Gramnegatiivsed aeroobsed bakterid:
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa

9/13
Loomulikult resistentsed liigid:
Grampositiivsed aeroobsed bakterid:
Enterococcus faecium
Gramnegatiivsed aeroobsed bakterid:
Mõned Burkholderia cepacia tüved (varem tuntud kui Pseudomonas cepacia)
Legionella spp.
Stenotrophomonas maltophilia (varem tuntud kui Xanthomonas maltophilia, varem tuntud kui
Pseudomonas maltophilia)

Muud:
Chlamydia spp.
Chlamydophila spp.
Mycoplasma spp.
Ureoplasma urealyticum
*
Kõik metitsilliiniresistentsed stafülokokid on resistentsed ka imipeneemi/tsilastatiini suhtes.
**
Kasutatud on Antimikroobse tundlikkuse Euroopa analüüsikomitee testides (ingl European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) liikidega mitteseotud
läveväärtusi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imipeneem
Plasmakontsentratsioonid
TIENAMi manustamisel tervetele vabatahtlikele 20 minuti jooksul intravenoosse infusioonina, tõusid
imipeneemi maksimaalsed plasmakontsentratsioonid 12...20 mikrogrammi/ml 250 mg/250 mg annuse
puhul; 21...58 mikrogrammi/ml 500 mg/500 mg annuse puhul ning 41...83 mikrogrammi/ml
1000 mg/1000 mg annuse puhul. Pärast 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg ja 1000 mg/1000 mg
annuseid olid keskmised maksimumkontsentratsioonid plasmas vastavalt 17, 39 ja
66 mikrogrammi/ml. Nende annuste juures langeb imipeneem plasmas nelja kuni kuue tunni jooksul
1 mikrogrammini/ml või allapoole seda.

Jaotumine
Inimese plasmavalkudega seondub ligikaudu 20% imipeneemist.

Biotransformatsioon ja eritumine
Eraldi manustamisel metaboliseeritakse imipeneem neerudes dehüdropeptidaas I poolt. Mitmetes
uuringutes eritus uriiniga keskmiselt 15...20%, ulatudes eri indiviididel 5%-st kuni 40%-ni.

Tsilastatiin on ensüüm dehüdropeptidaas I spetsiifiline inhibiitor, mis pärsib tõhusalt imipeneemi
metabolismi. Koos imipeneemiga manustamisel võimaldab see saavutada imipeneemi terapeutilised
antibakteriaalsed kontsentratsioonid nii uriinis kui vereplasmas.

Imipeneemi poolväärtusaeg plasmas oli üks tund. Ligikaudu 70% manustatud antibiootikumist väljus
kümne tunni jooksul algsel kujul uriiniga. Imipeneemi hilisemat uriiniga eritumist ei tuvastatud. Pärast
TIENAMi 500 mg/500 mg annuse manustamist ületas imipeneemi uriinikontsentratsioon
10 mikrogrammi/ml kuni kaheksa tunni jooksul. Ülejäänud osa manustatud annusest eritus uriiniga
antibakteriaalse toimeta metaboliitidena. Roojaga imipeneemi sisuliselt ei väljutatud.

TIENAMi raviskeemides, milles manustamiste vahelised ajavahemikud algasid juba kuuest tunnist, ei
täheldatud normaalse neerutalitlusega patsientidel imipeneemi kuhjumist plasmas ega uriinis.

Tsilastatiin
Plasmakontsentratsioonid
TIENAMi manustamisel intravenoosse infusioonina 20 minuti jooksul olid tsilastatiini maksimaalsed
plasmakontsentratsioonid 21...26 mikrogrammi/ml 250 mg/250 mg annuse puhul;
10/13
21...55 mikrogrammi/ml 500 mg/500 mg annuse puhul ning 56...88 mikrogrammi/ml
1000 mg/1000 mg annuse puhul. Pärast 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg ja 1000 mg/1000 mg
annuseid olid tsilastatiini keskmised maksimumkontsentratsioonid plasmas vastavalt 22, 42 ja
72 mikrogrammi/ml.

Jaotumine
Inimese plasmavalkudega seondub ligikaudu 40% tsilastatiinist.

Biotransformatsioon ja eritumine
Tsilastatiini poolväärtusaeg plasmas on ligikaudu üks tund. 10 tunni jooksul pärast TIENAMi
manustamist eritub ligikaudu 70...80% tsilastatiini annusest muutumatul kujul uriiniga. Rohkem
tsilastatiini uriinist hiljem ei leitud. Ligikaudu 10% leiti N-atsetüül-metaboliidina, millel on
tsilastatiiniga võrreldav dehüdropeptidaasi inhibeeriv toime. Neerus oleva dehüdropeptidaas I toime
normaliseerus varsti pärast tsilastatiini kõrvaldamist vereringest.

Neerupuudulikkus
Pärast TIENAMi ühekordse 250 mg/250 mg annuse intravenoosset manustamist kerge (CrCl
50...80 ml/min/1,73 m2), mõõduka (CrCl 30...< 50 ml/min/1,73 m2) ja raske (CrCl
< 30 ml/min/1,73 m2) neerukahjustusega inimestele suurenes imipeneemi kontsentratsiooni kõvera
alune pindala (AUC) vastavalt 1,1 korda; 1,9 korda ja 2,7 korda, võrreldes normaalse neerutalitlusega
inimestega (CrCl > 80 ml/min/1,73 m2). Tsilastatiini AUCd suurenesid kerge, mõõduka ja raske
neerukahjustusega inimestel vastavalt 1,6 korda; 2,0 korda ja 6,2 korda, võrreldes normaalse
neerutalitlusega inimestega. 24 tundi pärast hemodialüüsi tegemist antava TIENAMi ühekordse
250 mg/250 mg annuse intravenoosse manustamise järel olid imipeneemi ja tsilastatiini AUCd
vastavalt 3,7 ning 16,4 korda suuremad, võrreldes normaalse neerutalitlusega inimeste AUCdega.
Pärast TIENAMi intravenoosset manustamist väheneb imipeneemi ja tsilastatiini uriiniga väljutamine,
neerukliirens ning plasmakliirens koos neerutalitluse halvenemisega. Neerutalitluse häirega
patsientidel on vaja annust kohandada (vt lõik 4.2).

Maksapuudulikkus
Maksapuudulikkusega patsientidel ei ole imipeneemi farmakokineetikat välja selgitatud. Et
imipeneemi metaboliseeritakse maksas vähesel määral, ei arvata maksakahjustusel olevat mõju tema
farmakokineetikale. Seetõttu ei soovitata maksakahjustusega patsientidel annuseid muuta (vt lõik 4.2).

Lapsed
Lastel (vanuses 3 kuud kuni 14 aastat) olid imipeneemi keskmine kliirens ja jaotusruumala ligikaudu
45% kõrgemad kui täiskasvanutel. Lastel oli pärast 15 mg/15 mg imipeneemi/tsilastatiini manustamist
kehakaalu kilogrammi kohta imipeneemi AUC ligikaudu 30% suurem kui täiskasvanutel, kes said
500 mg/500 mg annuse. Kui lastele manustati suurem annus imipeneemi/tsilastatiini, 25 mg/25 mg/kg,
oli laste ekspositsioon 9% kõrgem kui 1000 mg/1000 mg annuse saanud täiskasvanutel.

Eakad patsiendid
20 minuti jooksul intravenoosselt manustatud TIENAMi 500 mg/500 mg üksikannuse
farmakokineetika oli eakatel tervetel uuritavatel (vanuses 65...75 aastat ja oma ea kohta normaalse
neerutalitlusega) kooskõlas kerge, annuse kohaldamist mittenõudva neerukahjustusega patsientide
puhul oodatavaga. Imipeneemi ja tsilastatiini keskmised poolväärtusajad plasmas olid vastavalt
91 ± 7,0 minutit ja 69 ± 15 minutit. Korduval annustamisel puudub mõju nii imipeneemi kui ka
tsilastatiini farmakokineetikale ja imipeneemi/tsilastatiini kuhjumist ei täheldatud (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvannuse toksilisuse ja genotoksilisuse uuringutest saadud mittekliinilised andmed ei näita olulist
ohtu inimesele.

Loomkatsed näitasid, et omaette manustamisel piirdub imipeneemi toksiline mõju neerudega.
Tsilastatiini ja imipeneemi koosmanustamine vahekorras 1 : 1 hoidis ära imipeneemi nefrotoksilised
11/13
mõjud küülikutel ja ahvidel. Olemasolevad andmed näitavad, et tsilastatiin hoiab nefrotoksilisuse ära,
takistades imipeneemi sisenemist tubulaarrakkudesse.

Tiinetel jaava makaakidel läbi viidud teratoloogiauuringutes tõid imipeneemi/tsilastatiinnaatriumi
annused 40 mg/40 mg/kg ööpäevas (intravenoosse boolusena) kaasa ema toksilisuse, mis avaldus
oksendamise, isupuuduse, kehakaalu languse, kõhulahtisuse, tiinuse katkemise ja mõnedel juhtudel
surmana. Kui tiinetele jaava makaakidele manustati imipeneemi/tsilastatiinnaatriumi (ligikaudu
100 mg/100 mg/kg ööpäevas ehk ligikaudu 3 korda rohkem inimesele soovitatavast ööpäevasest
intravenoossest annusest) intravenoosse infusioonina kiirusel, mis jäljendas kliinilist kasutust
inimestel, esines emastel minimaalset talumatust (aeg-ajalt oksendamist) ning puudusid emaste
surmajuhtumid ja tõendid teratogeensusest, kuid võrreldes kontrollrühmadega sagenes embrüote
hävimine (vt lõik 4.6).

Imipeneemi/tsilastatiini võimaliku kartsinogeense mõju hindamiseks ei ole loomadel tehtud pikaajalisi
uuringuid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumvesinikkarbonaat (E500)

6.2. Sobimatus

See ravim on keemiliselt sobimatu laktaatidega ja selle lahustamiseks ei tohi kasutada laktaate
sisaldavaid lahusteid. TIENAMi võib siiski manustada läbi infusioonisüsteemi, mida kasutatakse
laktaadilahuse infundeerimiseks.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist
Lahjendatud lahus tuleb koheselt ära kasutada. Ajavahemik lahuse valmissegamise algusest kuni
intravenoosse infusiooni lõpuni ei tohi ületada kahte tundi.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta manustamiskõlblikuks muudetud lahusel külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20 ml I tüüpi klaasist viaalid.

Ravimpreparaat on saadaval pakendites, milles on 1 viaal, 10 viaali või 25 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

12/13

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Iga viaal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Manustamiskõlblikuks muutmine
Iga viaali sisu tuleb üle viia 100 ml sobivasse infusioonilahusesse (vt lõigud 6.2 ja 6.3): 0,9%-line
naatriumkloriidilahus. Erandolukorras, kui 0,9%-list naatriumkloriidilahust ei saa kasutada kliinilistel
põhjustel, võib selle asemel kasutada 5%-list glükoosilahust.

Soovitatavaks protseduuriks on lisada viaali ligikaudu 10 ml sobivast infusioonilahusest. Loksutada
korralikult ja viia saadud segu üle infusioonilahuse pakendisse.

ETTEVAATUST: SEGU EI OLE MÕELDUD OTSESEKS INFUSIOONIKS!

Protseduuri tuleb korrata veel 10 ml infusioonilahusega, et tagada viaali sisu täielik üleviimine
infusioonilahusesse. Saadud segu tuleb loksutada kuni selginemiseni.

Valmislahuse kontsentratsioon on peale ülalkirjeldatud protseduuri ligikaudu 5 mg/ml
mõlemat ‒imipeneemi ja tsilastatiini.

Värvitust kuni kollaseni ulatuvad toonierinevused ei mõjuta ravimi toime tugevust.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

()

090094

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19/12/1994
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 04/05/2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2013
13/13