TARIVID

Toimeained: ofloksatsiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 200mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TARIVID ja milleks seda kasutatakse

Tarivid'i toimeaine ofloksatsiin on kinoloonrühma antibiootikum, mis takistab bakterite paljunemist.
Tarivid'i kasutatakse ofloksatsiinile tundlike bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks
täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne TARIVID võtmist

Ärge võtke Tarvid'i
- kui te olete ofloksatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline,
- te olete rase või toidate last rinnaga,
- te põete epilepsiat,
- teil on varasema fluorokinoloonide manustamisega seotud kõõluseprobleemid.

Tarivid'i ei kasutata laste ja kasvueas noorukite raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Ofloksatsiiniga seoses on teatatud rasketest villilise lööbega nahareaktsioonidest, nt Stevensi-
Johnsoni sündroom ja toksiline epidermolüüs (villiline ja kooruv nahalööve). Mistahes
nahanähtude tekkides peate ravi katkestama ja pöörduma otsekohe arsti poole (vt lõik 4).
- Pärast esimest manustamist on teatatud ülitundlikkus- ja allergilistest reaktsioonidest. Isegi
pärast esimest manustamist võivad anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid üle minna
eluohtlikuks šokiks. Ülitundlikkusele või allergilisele reaktsioonile viitavat nähtude tekkimisel
tuleb ravimi võtmine katkestada ja võtta otsekohe ühendust raviarstiga või pöörduda lähima
raviasutuse erakorralisse vastuvõttu (vt lõik 4).
- Tarivid’i manustamise ajal või pärast manustamist tekkinud raskekujuline, püsiv ja/või verine
kõhulahtisus võib viidata pseudomembranoossele koliidile, mis võib olla eluohtlik.
Pseudomembranoosse koliidi kahtluse korral tuleb Tarivid’i manustamine koheselt lõpetada ja
pöörduda arsti poole. Sooletegevust rahustavad (pärssivad) ravimid on vastunäidustatud.
- Kinoloonantibiootikumid võivad suurendada krambivalmidust ja vallandada krampide tekke.
Tarivid on vastunäidustatud varasemalt teadaoleva epilepsiaga patsientidele. Tarivid’i
manustamisel kõrgenenud krambivalmidusega patsientidele peab olema äärmiselt ettevaatlik.
Kõrgenenud krambivalmidus võib kaasneda eelneva kesknärvisüsteemi kahjustusega,
samaaegsel ravil fenbufeeni, sarnaste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete või ravimitega,
mis alandavad tsentraalset krambiläve (nt teofülliin). Krampide puhul tuleb ravi Tarivid’iga
lõpetada.
- Kinoloonide (sh Tarivid’i) manustamisega harva kaasnev kõõlusepõletik (tendiniit) võib
üksikjuhtudel põhjustada kõõlusrebendeid, ennekõike Achilleuse kõõluse puhul. Kõõlusepõletik
ja kõõluse rebend, mõnikord mõlemapoolne, võivad tekkida 48 tunni jooksul pärast ravi
alustamist ning neist on teatatud ka mitu kuud pärast ravi lõpetamist. Kõõlusepõletiku ja
kõõluserebendi risk on suurem patsientidel vanuses üle 60 aasta ning kortikosteroididega
ravitavatel patsientidel. Kui teil tekivad kõõlusepõletikule või -rebendile viitavad sümptomid,
katkestage Tarivid’i võtmine ja võtke ühendust arstiga, sest kõõluskahjustus vajab arstlikku
ravi.
- Kui teie neerud ei tööta korralikult, peab Tarivid’i annust kohandama, sest ofloksatsiin eritub
põhiliselt neerude kaudu.
- Kinoloonantibiootikumidega ravitavatel patsientidel on teatatud psühhootilistest reaktsioonidest.
Mõnedel juhtudel on need üle läinud enesetapumõteteks või ennastohustavaks käitumiseks, sh
enesetapukatsed pärast esimest annust. Kui teil tekivad sellised reaktsioonid, tuleb ravi
Tarivid’iga lõpetada ja võtta ühendust arstiga.
- Kui teil on olnud psühhootilisi häireid või on psühhiaatriline haigus, peab Tarivid’i kasutama
ettevaatusega.
- Kui teie maks ei tööta korralikult, peab Tarivid’i kasutama ettevaatusega, sest võib tekkida
maksakahjustus. Kui teil tekivad maksahaigusele sarnased nähud või sümptomid nagu isutus,
naha ja silmavalgete kollasus, tumedat värvi uriin, nahasügelus või valu kõhus, tuleb ravi
katkestada ning võtta ühendust arstiga.
- Kui te kasutate samaaegselt Tarivid’i ja K-vitamiini antagoniste (nt varfariin - verehüübimist
takistav ravim), suureneb verejooksu oht. Arst kontrollib teie verehüübivust asjakohaste
laboratoorsete uuringutega.
- Kinoloonantibiootikumid võivad süvendada lihasnõrkust ja põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.
Kui teil on müasteenia (lihasnõrkus) ei ole soovitatav Tarivid’i kasutada.
,
- Ravi ajal ja 48 tundi pärast ravi lõppu peate vältima asjatut tugeva päiksevalguse käes viibimist
ning kokkupuudet kunstliku ultraviolettkiirgusega (päevituslamp, solaarium).
- Sarnaselt teiste antibiootikumidega, võib pikaajaline ravi ofloksatsiiniga põhjustada
mittetundlike mikroobide ülekasvu, mistõttu võib arst pidada vajalikuks teie seisundi korduvat
hindamist.
- Väga harva võib Tarivid põhjustada südame erutusjuhtehäireid (QT-intervalli pikenemine
elektrokardiogrammis (EKG)). See oht on suurem eakatel patsientidel ja kaasuvate ohutegurite
olemasolul (sünnipäraselt aeglane südametöö, kõrvalekalded vere elektrolüütidesisalduses,
südamehaigused, nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt).
- Suhkurtõbe põdevatel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt Tarivid’iga insuliini või
suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid, võib tekkida hüpoglükeemia (liiga madal
veresuhkur) või hüperglükeemia (liiga kõrge veresuhkur). Kui te olete suhkruhaige, peate ravi
ajal Tarivid’iga oma veresuhkrut regulaarselt hoolikalt kontrollima.
- Tarivid’i kasutavatel patsientidel võib tekkida teatud tüüpi närvikahjustus (tundlikkushäired),
mis võib olla kiire algusega. Sel juhul tuleb ravi katkestada ja pöörduda arsti poole, et vältida
pöördumatu kahjustuse tekkeohtu.
- Kui teil on kaasasündinud ainevahetushäire, mida nimetatakse glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi
puudulikkuseks, võib Tarivid põhjustada punavereliblede lagunemisest tingitud kehvveresust
(hemolüütiline aneemia). Arst peab kontrollima selle võimalikku teket vereproovis.
- Kui teil tekib nägemiskahjustus või mistahes toime silmadele, peab otsekohe pöörduma arsti
poole. Vajalik on silmaarsti konsultatsioon.
- Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükkosi-galaktoosi
imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

Ärge tarbige ravi ajal alkoholi.

Muud ravimid ja Tarivid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Alumiiniumi (sh sukralfaati) ja magneesiumhüdroksiidi sisaldavad antatsiidid, alumiiniumfosfaat,
tsink ja raud vähendavad ofloksatsiini imendumist. Tarivid’i ja antatsiide peab manustama ligikaudu
2-tunnise vahega.
Arst peab olema ettevaatlik, määrates Tarivid’i patsientidele, kes kes kasutavad teisi ravimeid, mis
erituvad neerude kaudu (nt probenetsiid, tsimetidiin, furosemiid, metotreksaat), sest võimalik on
ravimite toime tugevnemine.
Kinoloonide samaaegne manustamine teofülliini, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või teiste
ravimitega, mis alandavad krambiläve, võib põhjustada märkimisväärset krambivalmiduse tõusu.
Arst peab olema ettevaatlik, määrates Tarivid’i patsientidele, kes kes kasutavad teisi ravimeid, mis
teadaolevalt aeglustavad südame erutusjuhtivust (pikendavad QT-intervalli EKG-s), nt teatud
rütmihäirete vastased ravimid, antidepressandid, antibiootikumid, antipsühhootikumid.
Samaaegsel ravil Tarivid’i ja K-vitamiini antagonistidega (nt varfariin - verehüübimist takistav
ravim), suureneb verejooksu oht. Arst kontrollib teie verehüübivust asjakohaste laboratoorsete
uuringutega.
Tarivid'i ja suhkurtõve vastaste ravimite (glibenklamiid) samaaegne manustamine võib tugevdada
glibenklamiidi toimet.
Ofloksatsiiniga ravitud patsientidel võib teatud ainete uriinist määramisel saada valepositiivseid
vastuseid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Tarivid on vastunäidustatud raseduse ajal, sest ravim võib kahjustada loodet.
Tarivid on vastunäidustatud imetaavatele emadel, sest ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõned ravimi kõrvaltoimed (pööritustunne, uimasus, nägemishäired) võivad vähendada
reaktsioonikiirust, mida tuleb arvestada suurt kontsentreerumisvõimet nõudvates olukordades (nt
autojuhtimine või töötamine liikuvmehhanismidega).

Tarivid sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas TARIVID võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele, kelle neerud töötavad korralikult, on 200 mg 2 korda ööpäevas,
manustatuna 12-tunnise vahega. Kroonilise bronhiidi ägenemise korral on soovitatav annus 400 mg 1
kord ööpäevas, manustatuna 24-tunnise vahega. Raskekujuliste infektsioonide ja ülekaaluliste
patsientide puhul tuleb ööpäevast annust suurendada kuni 800 mg-ni.
Raskekujulise maksapuudulikkuse korral ei ole vähenenud eritumise tõttu soovitav ületada ööpäevast
annust 400 mg.
Eakatel patsientidel ei ole üldjuhul annuse muutmine vajalik. Eakate patsientide neerutalitlusele peab
pöörama erilist tähelepanu ning annust vastavalt vajadusele kohandama.
Tarivid’i ööpäevase annuse kuni 400 mg võib manustada ühe annusena. Sellisel juhul tuleb ravim
võimalusel võtta hommikul. on eelistatum ofloksatsiini manustamine hommikul.
Suuremad kui 400 mg ööpäevased annused tuleb jagada kaheks ning sisse võtta 12-tunnise vahega.
Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga. Neid võib võtta tühja kõhuga või koos
toiduga. Samaaegset manustamist koos antatsiididega peab vältima (vt lõik 4.5).
Kui teil on tunne, et Tarivid’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Tarivid’i rohkem kui ette nähtud
Kui võtate kogemata liiga suure annuse ravimit, võtke ühendust kas oma arsti või haiglaga.
Üleannustamise sümptomiteks on segasus, pööritustunne, teadvuse häired, iiveldus ja krambid.

Kui te unustate Tarivid’i võtta
Kui unustate ravimi võtta, võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal ja jätkake nagu tavaliselt kuni
ravikuuri lõpuni. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Tarivid’i võtmise
Ravi Tarivid’iga ei tohi omavoliliselt katkestada, sest nii võivad bakterid organismi püsima jääda ja
põhjustada uuesti haigestumise.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage otsekohe Tarivid'i võtmine ja võtke ühendust oma arstiga või pöörduga lähima haigla
erakorralisse vastuvõttu, kui teil tekib mistahes alljärgnevalt loetletud seisund või haigusnäht:
- allergiline reaktsioon, mis võib avalduda juba pärast esimese annuse võtmist, ja mille
ilminguteks on näo, kaela või huulte turse ja hingamisraskus, nahalööve või nõgestõbi, südame
löögisageduse kiirenemine, vererõhu langus, palavik, silmade kipitus, kõriärritus, köha, vilistav
hingamine, nõrkus;
- põletik ja haavandid suus, silmades, soolestikus ja suguelunditel, mis võivad olla tõsise
haigussesundi (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermolüüs - villiline ja kooruv
nahalööve) ilmingud;
- ebamugavustunne, valu ja põletikunähud kõõlustes, eriti kui te olete vanemaealine või kasutate
samaaegselt kortikosteroide (nt prednisoloon);
- tõmblused, rahutus, painajalikud unenäod, ärevus, depressioon, hallutsinatsioonid, tunne või
soov end vigastada ning muud psüühikahäired, segasusseisund, kõrvade vilistamine või kohin
kõrvus, tasakaaluhäired, värisemine, tundlikkushäired, tuimus, torkimistunne, hägune või
topeltnägemine, asjade värvuse muutumine, kuulmise, maitsmise või haistmise muutus või
kadumine;
- kõhulahtisus ja veri väljaheites.
Need on väga tõsised, kuid väga harva või harva esinevad kõrvaltoimed. Te võite vajada kohest
arstiabi või haiglaravi.

Allolev informatsioon kõrvaltoimete kohta pärineb kliinilistest uuringutest ja ulatuslikust
turuletulekujärgsest kasutamiskogemusest.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):
- seeninfektsioon, resistentsete (antibiootilise ravi suhtes tundetute) mikroobide teke;
- rahutus, unehäired, unetus;
- pööritustunne, peavalu;
- silmade ärritus;
- tasakaaluhäired;
- köha;
- nina-neelu põletik;
- kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;
- sügelus, lööve.

Harva (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):
- tõsine allergiline reaktsioon (anafülaksia), mis põhjustab hingamisraskust, pööritustunnet,
nõrkust, näo, huulte või kõri turset ja südamekloppimist;
- isutus;
- psüühikahäired (hallutsinatsioonid), ärevus, segasus, painajalikud unenäod, depressioon;
- unisus, tundlikkushäired (torkimistunne või tuimus), maitse- või lõhnatundlikkuse muutus;
- nägemishäired;
- kiire südamerütm (tahhükardia);
- vererõhu langus;
- hingeldus, hingamisraskus;
- soolepõletik, mis mõnikord võib põhjustada soolelimaskesta veritsust;
- maksatalitluse laboratoorsete näitajate tõus veres (maksanesüümid ja bilirubiin);
- nõgestõbi, kuumahood, rohke higistamine, vistrikuline lööve;
- kõõlusepõletik;
- neerutalitluse laboratoorsete näitajate (kreatiniini) tõus veres.

Väga harva (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10000-st):
- aneemia (kehvveresus, punavereliblede arvu langus veres, mis põhjustab kahvatust ning
ülemäärast väsimust ja nõrkust);
- teiste vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada palavikku, külmavärinaid, kurguvalu,
limaskestahaavandeid, veritsust ja verevalumite teket;
- anafülaktiline šokk (tõsine allergiline reaktsioon koos vererõhu järsu languse ja teadvuskaoga);
- närvikahjustus, mis põhjustab tundlikkushäireid (tuimus, torkimistunne, nõrkus);
- krambid, lihaspinge muutused, liigutuste aeglus ja kontrollimatus (koordinatsioonihäired);
- kõrvade kohin või vilistamine, kuulmise kadu;
- raske kõhulahtisus koos lima ja verega väljaheites (antibiootikumidest põhjustatud
kõhulahtisus);
- naha, silmavalgete ja limaskestade kollasus maksakahjustuse tõttu;
- nahapunetus, raskekujuline naha ja limaskestade reaktsioon koos villilise lööbe, haavandite ja
võimaliku naha pealiskihi irdumisega (toksiline epidermolüüs);
- ülitundlikkus päikesevalguse (ultraviolettkiirguse) suhtes, nahalööve, punetus
(verevalumilaadne lööve), nahaveresoonte põletik, mis võib põhjustada nahahaavandite teket ja
veritsemist;
- liigesvalu, lihasvalu, turse, ebamugavustunne ja põletikunähud kõõlustes, nt kannakõõlustes,
mis võivad tekkida 48 tundi pärast manustamise algust;
- neerukahjustus, mis võib põhjustada ägedat neerupuudulikkust.

Muud kõrvaltoimed, mille tekkesagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel):
- veresuhkru langus (hüpoglükeemia) või tõus (hüperglükeemia) suhkurtõvega patsientidel, kes
võtavad suukaudseid suhkurtõve ravimeid;
- rasked vaimse seisundi häired (psühhoos ja depressioon koos ennastohustava käitumisega
(enesetapumõtted));
- lihasvärin, tahtele allumatud liigutused, maitsetundetus, minestamine;
- kuulmiskahjustus;
- südamerütmihäired, liiga kiire või eluohtlikult ebakorrapärane südametöö (QT-intervalli
pikenemine, mis on nähtav elektrokardiogrammis);
- allergilise tekkega kopsupõletik (hingamisraskus, köha, palavik), tõsine hingamisraskus;
- seedehäire, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhunäärme põletik;
- maksapõletik, mis võib olla raskekujuline;
- raskekujuline naha ja limaskestade reaktsioon, koos punetuse, villilise lööbe ja naha pealiskihi
irdumisega (Stevensi-Johnsoni sündroom -villiline ja kooruv nahalööve);
- levinud punetav nahalööve koos mädavillidega;
- igemepõletik;
- lihasvalu, lihasnõrkus, lihaskoe lagunemine, lihasvenitus, lihasrebend;
- liigespõletik;
- äge neerupõletik;
- porfüüria (ainevahetushaigus) ägenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TARIVID säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tarivid sisaldab:
- Toimeaine on ofloksatsiin. Üks tablett sisaldab 200 mg ofloksatsiini.
- Abiained tableti sisus on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos,
karmelloos, magneesiumstearaat.
Abiained tableti kattes on hüpromelloos, makrogool 8000, talk ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Tarivid välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid on pakendatud blisterpakendisse, 3 tk, 10 tk või 100 tk karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi Winthrop Industrie
56, route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
Prantsusmaa

või

Sanofi-Aventis Zrt.
Campona u. 1 (Harbor Park)
1225 Budapest
Ungari

või

UAB „Oriola Vilnius“
Laisvės pr. 75
LT-06144 Vilnius
Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel 6 27 34 88

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tarivid, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ofloksatsiini.

INN. Ofloxacinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel:
- gramnegatiivne luude ja liigeste infektsioon
- gramnegatiivne naha- ja pehmete kudede infektsioon
- kroonilise bronhiidi ägenemine
- pneumoonia
- tuberkuloos
- vaagnapiirkonna infektsioon naistel (kombinatsioonis teiste antibiootikumidega)
- gonorröa
- klamüdioos
- kuseteede infektsioon

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine sõltub infektsiooni raskusest.
Soovitatav annus normaalse neerufunktsiooniga (kreatiniini kliirens >50 ml/min) täiskasvanutel on
200 mg 2 korda ööpäevas, manustatuna 12-tunnise vahega.
Kroonilise bronhiidi ägenemise korral on soovitatav annus 400 mg 1 kord ööpäevas, manustatuna
24-tunnise vahega.
Raske infektsiooni ja ülekaaluliste patsientide puhul tuleb ööpäevast annust suurendada kuni 800 mg-
ni.
Komplitseerumata tservikaal- ja uretraalgonorröa korral manustatakse 400 mg ühekordse annusena.
Ofloksatsiini ööpäevase annuse kuni 400 mg võib manustada ühe annusena. Sellisel juhul on
eelistatum ofloksatsiini manustamine hommikul.
Suuremad kui 400 mg ööpäevased annused tuleb jagada kaheks annuseks ning võtta võrdsete
ajavahemike järel.
Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga. Neid võib võtta tühja kõhuga või koos
toiduga. Samaaegset manustamist koos antatsiididega peab vältima (vt lõik 4.5).


Ravi kestus sõltub haiguse kulust. Antibiootikumravi üldiste põhimõtete kohaselt peab manustamist
jätkama 48...72 tundi pärast seda, kui patsient muutus afebriilseks või bakteriaalne eradikatsioon on
kinnitust leidnud.

Annustamine neerupuudulikkuse korral
Puuduliku neerufunktsiooniga patsientide raviks soovitatakse pärast tavalist algannust alljärgnevaid
annuseid:

Kreatiniini kliirens
Seerumi kreatiniinisisaldus
Annustamine
50...20 ml/min
1,5...5 mg/dl (133...442
100...200 mg 1 kord ööpäevas
nmol/l)
<20 ml/min,
hemodilaüüs- või
>5 mg/dl (>442 nmol/l)
100 mg 1 kord ööpäevas
peritoneaaldialüüsravi saavad
patsiendid

Neerufunktsiooni olulise languse korral ning dialüüsipatsientidel peab jälgima ofloksatsiini
kontsentratsiooni seerumis.

Kui kreatiniini kliirensit ei saa mõõta, võib seda hinnata seerumi kreatiniinisisalduse põhjal, kasutades
järgnevat Cockroft’i valemit täiskasvanute kohta:

Mehed

Kreatiniini kliirens (ml(min) =
kehakaal (kg) x (140 - vanus aastates)


72 x kreatiniin seerumis (mg/dl)
või

Kreatiniini kliirens (ml(min) =
kehakaal (kg) x (140 - vanus aastates)


0,814 x kreatiniin seerumis (µmol/l)

Naised

Kreatiniini kliirens (ml(min) =
0,85 x ülaloleva valemiga arvutatud väärtus

Annustamine maksapuudulikkuse korral
Raskekujulise maksapuudulikkuse korral (nt tsirroos koos astsiidiga) on ravimi eritumine häiritud,
mistõttu ei ole soovitatav ületada ööpäevast annust 400 mg.

Eakad
Eakatel patsientidel ei ole üldjuhul annuse muutmine vajalik. Eakate patsientide neerutalitlusele peab
pöörama erilist tähelepanu ning annust vastavalt vajadusele kohandama (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus ofloksatsiini, teiste fluorokinoloonide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Epilepsia.
Varasem kõõluste kahjustus seoses fluorokinoloonide manustamisega.
Loomkatsetes ei ole välistatud kasvuplaadi kõhre kahjustuse oht, mistõttu ei tohi ofloksatsiini
manustada
- kasvueas lastele ja noorukitele,
- rasedatele,
- imetavatele emadele.


4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ofloksatsiin ei ole esmavaliku ravim pneumokoki või mükoplasma põhjustatud pneumoonia raviks
või beeta-hemolüütilise streptokoki põhjustatud tonsilliidi raviks.

Metitsilliin-resistentne S. aureus (MRSA) on suure tõenäosusega resistentne ka fluorokindoloonidele,
k.a ofloksatsiin. Seetõttu ei soovitata ofloksatsiini teadaoleva või kahtlustatava MRSA-infektsiooni
raviks, välja arvatud juhul, kui laboriuuring on kinnitanud mikroobi tundlikkust ofloksatsiinile (ja
MRSA-infektsiooni raviks tavapäraselt soovitatavad antibiootikumid ei ole sobivad).

E.coli - kõige sagedamini kuseteede infektsioone põhjustava bakteri - resistentsus varieerub Euroopa
Liidus. Ravimit määravad arstid peavad arvestama E.coli fluorokinoloon-resistentsuse kohalikku
levimust.

Ofloksatsiiniga seoses on teatatud rasketest villilise lööbega nahareaktsioonidest, nt Stevensi-
Johnsoni sündroom ja toksiline epidermolüüs (vt lõik 4.8). Patsiente peab juhendama, et naha või
limaskesta reaktsiooni tekkides peavad nad enne ravi jätkamist pöörduma otsekohe arsti poole.

Pärast fluorokinoloonide esimest manustamist on teatatud ülitundlikkus- ja allergilistest
reaktsioonidest. Isegi pärast esimest manustamist võivad anafülaktilised ja anafülaktoidsed
reaktsioonid üle minna eluohtlikuks šokiks. Nendel juhtudel tuleb ravi ofloksatsiiniga katkestada ning
alustada vastavat ravi (nt šokiravi).

Pseudomembranoosne koliit
Ofloksatsiini manustamise ajal või pärast manustamist tekkinud raskekujuline, püsiv ja/või verine
kõhulahtisus võib viidata pseudomembranoossele koliidile, mis võib olla eluohtlik (vt lõik 4.8).
Pseudomembranoosse koliidi kahtluse korral tuleb ofloksatsiini manustamine koheselt lõpetada.
Viivitamatult peab alustama spetsiifilist antibiootilist ravi (nt vankomütsiini, teikoplaniini või
metronidasooliga suu kaudu). Peristaltikat pärssivate ravimite manustamine on vastunäidustatud.

Kõrgenenud krambivalmidus
Kinoloonid võivad langetada krambiläve ja vallandada krampide tekke. Ofloksatsiin on
vastunäidustatud varasemalt teadaoleva epilepsiaga patsientidele (vt lõik 4.3) ning sarnaselt teiste
kinoloonidega, peab ofloksatsiini manustamisel kõrgenenud krambivalmidusega patsientidele olema
äärmiselt ettevaatlik.
Kõrgenenud krambivalmidus võib kaasneda eelneva kesknärvisüsteemi kahjustusega, samaaegsel ravil
fenbufeeni, sarnaste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete või ravimitega, mis alandavad tsentraalset
krambiläve (nt teofülliin) (vt lõik 4.5).
Krampide puhul tuleb ravi ofloksatsiiniga lõpetada.

Tendiniit
Kinoloonide manustamisega harva kaasnev tendiniit võib üksikjuhtudel põhjustada kõõlusrebendeid,
ennekõike Achilleuse kõõluse puhul. Tendiniit ja kõõlusrebend, mõnikord mõlemapoolne, võivad
tekkida 48 tunni jooksul pärast ravi alustamist ning neist on teatatud ka mitu kuud pärast ravi
lõpetamist. Tendiniidi ja kõõlusrebendi risk on suurem patsientidel vanuses üle 60 aasta ning
kortikosteroididega ravitavatel patsientidel. Eakatel patsientidel peab ravimi annust kohandama
vastavalt kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2). Seetõttu peab neid patsiente hoolikalt jälgima, kui neile
määratakse ravi ofloksatsiiniga. Patsiendid peavad teavitama arsti, kui neil tekivad tendiniidi
sümptomid. Tendiniidi kahtluse korral tuleb ravi ofloksatsiiniga koheselt lõpetada ning kahjustatud
kõõlust peab asjakohaselt ravima (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel peab ofloksatsiini annust kohandama, sest ofloksatsiin eritub
põhiliselt neerude kaudu (vt lõik 4.2).


Psühhootiliste häiretega patsiendid
Fluorokinoloone saavatel patsientidel on teatatud psühhootilistest reaktsioonidest. Mõnel juhul on
need üle läinud suitsidaalseteks mõteteks või ennastohustavaks käitumiseks, sh suitsiidikatsed pärast
esimest annust. Kui patsiendil tekivad sellised reaktsioonid, tuleb ravi ofloksatsiiniga lõpetada ja
kasutusele võtta vastavad meetmed.

Ofloksatsiini peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kelle on anamneesis psühhootilised häired või
kellel on psühhiaatriline haigus.

Kahjustatud maksafunktsiooniga patsiendid
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel peab ofloksatsiini kasutama ettevaatusega, sest võib
tekkida maksakahjustus. Fluorokinoloonidega seoses on teatatud fulminantse hepatiidi juhtudest, mis
võivad viia maksakahjustuseni (sh surmajuhtumid).
Patsiente peab informeerima, et kui tekivad maksahaiguse nähud või sümptomid, nt anoreksia, ikterus,
tumedat värvi uriin, nahasügelus või valu kõhus, tuleb ravi katkestada ning ühendust võtta oma arstiga
(vt lõik 4.8)

K-vitamiini antagonistidega ravitavad patsiendid
Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi fluorokinoloonide ja K-vitamiini antagonistidega (nt
varfariin), võib verehüübivus aeglustuda (hüübivuse laboratoorsete näitajate (PT/INR) tõus ja/või
veritsus), mistõttu peab samaaegset ravi saavatel patsientidel monitoorima hüübivuse laboratoorseid
näitajaid (vt lõik 4.5).

Myasthenia gravis
Fluorokinoloonid, k.a ofloksatsiin, võivad pärssida neuromuskulaarset erutusjuhtivust ja süvendada
myasthenia gravis’ega patsientide lihasnõrkust. Fluorokinoloonide kasutamist myasthenia gravis’ega
patsientide raviks on turuletulekujärgselt seostatud tõsiste kõrvaltoimetega, k.a surmajuhud ja
respiratoorse toe vajadus. Teadaoleva myasthenia gravis’ega patsiente ei ole soovitatav
ofloksatsiiniga ravida.

Fotosensitisatsiooni ennetamine
Ofloksatsiiniga seoses on teatatud fotosensitisatsioonist (vt lõik 4.8). Fotosensitisatsiooni vältimiseks
on soovitatav, et patsiendid väldiksid asjatut tugeva päiksevalguse käes viibimist ning kokkupuudet
kunstliku ultraviolettkiirgusega (päevituslamp, solaarium) ravi ajal ja kuni 48 tundi pärast ravi lõppu.

Sekundaarsed infektsioonid
Sarnaselt teiste antibiootikumidega, võib pikaajaline ravi ofloksatsiiniga põhjustada mittetundlike
mikroobide ülekasvu, mistõttu on vaja korduvalt hinnata patsiendi seisundit. Kui ravi ajal tekib
sekundaarne infektsioon, peab rakendama kohest ravi.

QT-intervalli pikenemine
Väga harva on teatatud QT-intervalli pikenemise juhtudest fluorokinoloonidega ravitavatel inimestel.

Fluorokinoloone, sh ofloksatsiini, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on teadaolevaid
QT-intervalli pikenemise riskifaktoreid, nt:
- eakad ja naised võivad olla tundlikumad ravimite QTc-intervalli pikendavale toimele, mistõttu
nende patsiendipopulatsioonide ravimisel fluorokinoloonide, k.a ofloksatsiiniga, peab olema
ettevaatlik;
- korrigeerimata elektrolüütide tasakaal (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia);
- kaasasündinud pika QT sündroom;
- südamehaigused (nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, bradükardia);
- kaasuvad ravimid, millel on teadaolev QT-intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi
antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid).

(Vt lõigud 4.2; 4.5; 4.8 ja 4.9).


Düsglükeemia
Sarnaselt teiste kinoloonidega on teatatud vere glükoosisisalduse kõrvalekalletest, nii
hüpoglükeemiast kui ka hüperglükeemiast - enamasti suhkurtõvega patsientidel, kes saavad
samaaegset ravi suukaudsete suhkurtõve ravimite (nt glibenklamiid) või insuliiniga. Teatatud on
hüpoglükeemilise kooma juhtudest. Suhkurtõvega patsientidel soovitatakse hoolikalt monitoorida vere
suhkrusisaldust (vt lõik 4.8).

Perifeerne neuropaatia
Fluorokinoloone, sh ofloksatsiini, saavatel patsientidel on raporteeritud sensoorset või sensomotoorset
perifeerset neuropaatiat, mis võib olla kiire algusega. Neuropaatia sümptomite ilmnemisel tuleb ravi
ofloksatsiiniga katkestada. See vähendab võimalikku riski pöördumatu kahjustuse tekkeks (vt lõik
4.8).

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsiendid
Latentse või diagnoositud glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on soodumus
hemolüütiliste reaktsioonide tekkeks, kui neid ravitakse kinoloonidega. Kui selliseid patsiente peab
ravima ofloksatsiiniga, peab neid monitoorima võimaliku hemolüüsi suhtes.

Nägemishäired
Kui tekib nägemiskahjustus või mistahes toime silmadele, peab otsekohe konsulteerima
oftalmoloogiga (vt lõigud 4.7 ja 4.8).

Mõju laboratoorsetele uuringutele
Ofloksatsiiniga ravitavatel patsientidel võib opiaatide määramine uriinist anda valepositiivse
tulemuse. Opiaatide sõeluuringu positiivset leidu peab kinnitama spetsiifilisema meetodiga.

Alkohoolseid jooke ei ole soovitatav tarbida.

Ofloksatsiin võib pärssida M. tuberculosis kasvu, mistõttu tuberkuloosi bakterioloogiline diagnoos
võib osutuda valenegatiivseks (vt lõik 5.1)

Kaasasündinud häiretega patsiendid
Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükkosi-galaktoosi
imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Antatsiidid, sukralfaat, metalli katioonid
Alumiiniumi (sh sukralfaat) ja magneesiumhüdroksiidi sisaldavad antatsiidid, alumiiniumfosfaat,
tsink ja raud vähendavad ofloksatsiini imendumist. Ofloksatsiini ja antatsiidide peab manustama
ligikaudu 2-tunnise vahega.

Teofülliin, fenbufeen ja samalaadsed mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
Kliinilistes uuringutes ei ole leitud farmakokineetilist koostoimet ofloksatsiini ja teofülliini vahel.
Kinoloonide samaaegne manustamine teofülliini, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või ravimitega, mis alandavad krambiläve, võib põhjustada märkimisväärset krambivalmiduse tõusu.

Probenetsiid, tsimetidiin, furosemiid ja metotreksaat
Probenetsiid aeglustas ofloksatsiini kogukliirensit 24% ja suurendas kontsentratsioonikõvera alust
pindala 16%. Tekkemehhanism on arvatavasti seotud konkureeriva eritumise või aktiivse transpordi
pärssimisega tubulaarsel eritumisel neerudes. Ofloksatsiini manustamisel koos teiste ravimitega, mis
mõjutavad tubulaarset eritumist neerudes (probenetsiid, tsimetidiin, furosemiid ja metotreksaat) peab
olema ettevaatlik..


Ravimid, mis teadaolevalt pikendava QT-intervalli
Ofloksatsiini, nagu ka teisi fluorokinoloone, peab kasutama ettevaatlikult patsientidel, kes võtavad
samaaegselt ravimeid, millel on teadaolev QT-intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi
antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid; vt lõik 4.4).

K-vitamiini antagonistid
Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi fluorokinoloonide ja K-vitamiini antagonistidega (nt
varfariin), võib verehüübivus aeglustuda (hüübivuse laboratoorsete näitajate (PT/INR) tõus ja/või
veritsus, mis võib olla tõsine), mistõttu peab samaaegset ravi saavatel patsientidel monitoorima
hüübivuse laboratoorseid näitajaid (vt lõik 4.4).

Glibenklamiid
Ofloksatsiin võib põhjustada samaaegselt manustatava glibenklamiidi kontsentratsiooni vähest
suurenemist seerumis, mistõttu soovitatakse glibenklamiidi ja ofloksatsiiniga samaaegselt ravitavaid
patsiente hoolikalt jälgida.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Väheste inimandmete põhjal ei ole fluorokinoloonide manustamine raseduse esimesel trimestril
seotud oluliste väärarengute või teiste kõrvaltoimete suurenenud ohuga rasedusele. Loomkatsed on
näidanud liigeskõhre kahjustust noorloomadel, kuid mitte teratogeensust. Seetõttu ei tohi ofloksatsiini
raseduse ajal kasutada (vt lõik 4.3)

Imetamine
Ofloksatsiin eritub väikestes kogustes rinnapiima. Artropaatia ja teiste tõsiste toksiliste toimete tõttu
imikule, tuleb rinnaga toitmine ravi ajaks ofloksatsiiniga lõpetada (vt lõik 4.3)

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed (nt pööritustunne, vertigo, uimasus, nägemishäired) võivad halvendada patsiendi
kontsentreerumis- ja reaktsioonivõimet ja osutuda ohtlikeks situatsioonides, kus nende võimete
rakendamine on eriti tähtis (nt auto juhtimine või masinate käsitsemine).

4.8. Kõrvaltoimed

Allolev informatsioon kõrvaltoimete kohta pärineb kliinilistest uuringutest ja ulatuslikust
turustamisjärgsest kasutamiskogemusest.

Organsüsteemi
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata (ei saa
klass
(≥1/1000 kuni
(≥1/10000 kuni
(< 1/10000)
hinnata
<1/100)
<1/1000)
olemasolevate
andmete alusel)*
Infektsioonid ja seeninfektsioon,infestatsioonid resistentsete

mikroobide teke
Vere ja


aneemia,
agranulotsütoos,
lümfisüsteemi
hemolüütiline
luuüdi pärssimine
häired
aneemia,
leukopeenia,
eosinofiilia,
trombotsütopeenia

Organsüsteemi
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata (ei saa
klass
(≥1/1000 kuni
(≥1/10000 kuni
(< 1/10000)
hinnata
<1/100)
<1/1000)
olemasolevate
andmete alusel)*
Immuun-

anafülaktiline
anafülaktiline

süsteemi häired
reaktsioon*,
šokk*,

anafülaktoidne
anafülaktoidne
reaktsioon*,
šokk*
angioödeem*
Ainevahetus- ja
anoreksia

hüpoglükeemia
toitumishäired
diabeetikutel, kes

võtavad
suukaudseid
suhkurtõve
ravimeid (vt lõik
4.4),
hüperglükeemia,
hüpoglükeemiline
kooma
Psühhiaatrilised agiteeritus,
psühhootilised

psühhootilised
häired
unehäired, unetus
häired
häired ning


(nt hallutsinat-
depressioon koos
sioonid), ärevus,
ennastohustava
segasus,
käitumisega (sh
painajalikud
suitsidaalsed
unenäod,
mõtted ja -katsed
depressioon
(vt lõik 4.4)
Närvisüsteemi
pööritustunne,
unisus, paresteesia, sensoorne
treemor,
häired
peavalu
düsgeusia,
perifeerne
düskineesia,
parosmia
neuropaatia *
maitsetundetus,
sensomotoorne
minestamine
perifeerne
neuropaatia*
krambid*,
ekstrapürami-
daalsümptomid või
muud
lihaskoordinat-
siooni häired
Silma
silmade ärritus
nägemishäired


kahjustused
Kõrva ja
vertigo

tinnitus,
kuulmiskahjustus
labürindi
kurtus
kahjustused


Organsüsteemi
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata (ei saa
klass
(≥1/1000 kuni
(≥1/10000 kuni
(< 1/10000)
hinnata
<1/100)
<1/1000)
olemasolevate
andmete alusel)*
Südame häired
tahhükardia

ventrikulaarne
arütmia, Torsades
de pointes (teatatud
enamjaolt
patsientidel, kellel
on QT-intervalli
pikenemise
ohutegurid),
QT-intervalli
pikenemine EKG-s
(vt lõigud 4.4; 4.9)
Vaskulaarsed

hüpotensioon


häired
Respisatoorsed, köha,
düspnoe,

allergiline
rindkere ja
nasofarüngiit
bronhospasm
pneumoniit,
mediastiiniumi
raskekujuline
häired
düspnoe

Seedetrakti
kõhuvalu, diarröa,
eneterokoliit,
pseudomem-
düspepsia,
häired
iiveldus,
mõnikord
branoosne koliit*
flatulents,
oksendamine
hemorraagiline
kõhukinnisus,
pankreatiit
Maksa ja

ensüümide (ALAT, kolestaatiline
hepatiit, mis võib
sapiteede häired
ASAT, LDH,
ikterus
olla raskekujuline *

gamma-GT ja/või
alkaalne fosfataas)
aktiivsuse ja/või
bilirubiini
kontsentratsiooni
tõus seerumis
Naha ja
sügelus,
urtikaaria,
multiformne
Stevensi-Johnsoni
nahaaluskoe
lööve
kuumahood, rohke erüteem, toksiline
sündroom,
kahjustused
higistamine,
epidermolüüs,
äge
pustulaarne lööve
fotosensitisatsioon generaliseerunud
*, püsiv nahalööve, eksantematoosne
vaskulaarne
pustuloos,
purpura, vaskuliit,
nahalööve,
mis erandjuhtudel
stomatiit
võib viia
nahanekroosini
Lihas-skeleti ja
tendiniit
artralgia, müalgia,
rabdomüolüüs
sidekoe
kõõlusrebendid (nt ja/või müopaatia,
kahjustused
Achilleuse kõõluse lihasnõrkus,

rebend), mis võib
lihasvenitus,
ilmneda 48 tunni
lihasrebend,
jooksul
ligamendi rebend,
manustamise
artriit
algusest ja olla
bilateraalne

Organsüsteemi
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata (ei saa
klass
(≥1/1000 kuni
(≥1/10000 kuni
(< 1/10000)
hinnata
<1/100)
<1/1000)
olemasolevate
andmete alusel)*
Neerude ja

kreatiniini tõus
äge neerupuudu-
äge interstitsiaalne
kuseteede
seerumis
likkus
nefriit
häired

Kaasasündinud,


porfüüria
perekondlikud
ägenemine
ja geneetilised
häired

* turuletulekujärgne

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ägeda üleannustamise tähtsaimate ilmingutena võib eeldada kesknärvisüsteemi sümptomite, segasuse,
pööritustunde, teadvushäirete ja krampide, QT-intervalli pikenemise, samuti gastrointestinaalsete
reaktsioonide, iivelduse ja limaskesta erosioonide, teket.

Turuletulekujärgselt on täheldatud toimeid kesknärvisüsteemile, k.a segasust, krambihooge,
hallutsinatsioone ja treemorit.

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline. QT-intervalli pikenemise ohu tõttu peab jälgima EKG-d.
mao limaskesta kaitseks võib manustada antatsiide. Osa ofloksatsiinist saab eemaldada
hemodialüüsiga. Peritoneaaldialüüs ei ole efektiivne. Spetsiifiline vastumürk puudub.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks; ATC-kood: J01MA01.

Ofloksatsiin on sünteetiline bakteritsiidne fluorokinoloon. Kinoloonide primaarne toimemehhanism
on bakteriaalse DNA güraasi spetsiifiline pärssimine. Ensüüm on vajalik DNA replikatsiooniks,
transkriptsiooniks, parandamiseks ja rekombinatsiooniks.

Tavaliselt tundlikud tüved:
Aeromonas hydrophila, Branhamella catarrhalis, Brucella spp, Chlamydia trachomatis, Citrobacter,
Clostridium perfringens, Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus
influenzae ja parainfluenzae, Helicobacter coli, Helicobacter jejuni, Klebsiella oxytoca, Leginella,
Moraxella morganii, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria maningitidis,
Plesiomonas, indoolpositiivne Proteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella, Serratia,
Shigella,metitsilliintundlik Staphylococcus aureus, koagulaasnegatiivne Staphylococcus , Yersinia
eneterolytica.

Mõõdukalt tundlikud tüved
Antud tüvede korral sõltub tundlikkus ofloksatsiinile kohalikust epidemioloogilisest olukorrast ja
tundlikkusest.

Acinetobacter, anaeroobsed Gram-positiivsed kokid, Bacteroides fragilis, Chlamydia psittaci,
Gardnerella vaginalis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Pseudomonas
aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp.

Tavaliselt resistentsed tüved
Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile, enterokokid, Listeria monocytogenes, metitsilliin-
resistentsed stafülokokid, Nocardia.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Tühja kõhu korral imendub suu kaudu manustatud ofloksatsiin kiiresti ja peaaegu 100%.
Pärast 200 mg ühekordset manustamist suu kaudu saavutatakse 1 tunni jooksul maksimaalne
kontsentratsioon seerumis 2,5...3 µg/ml. Eliminatsioon seerumist on lineaarne poolväärtusajaga 6...7
tundi. Ilmne distributsiooniruumala on 120 liitrit. Korduvmanustamisel kontsentratsioon seerumis
oluliselt ei suurene (faktor ligikaudu 1,5 korda). Seondumine plasmavalkudega on 25%.
Biotransformatsioon on vähem kui 5%. 80...90% ofloksatsiinist eritub neerude kaudu muutumatult.
Kaks peamist metaboliiti uriinis on N-desmetüül-ofloksatsiin ja ofloksatsiin N-oksiid. Ofloksatsiini on
leitud sapist glükuroniidina. Parenteraalselt manustatud ofloksatsiini farmakokineetika on väga
sarnane suukaudsele manustamisele järgnevaga. Eakatele patsientidele suu kaudu ühekordselt
manustatud 200 mg järgselt oli seerumi poolväärtusaeg pikenenud, kuid maksimaalne
kontsentratsioon sama. Kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel on seerumi poolväärtusaeg
pikenenud ja renaalne kliirens vähenenud proportsionaalselt kreatiniini kliirensiga.

Farmakokineetika tervetel täiskasvanutel ja riskigrupi patsentidel on alljärgnev:

Terved
Kahjustatud
Eakad
neerufunktsiooniga
patsiendid
Annus
200 mg
200 mg
200 mg
ImendumineBiosaadavus
100


T
0,8...1,0
1,0...2,0
2,0
max
C
2,6
2,0...3,5
3,6
max
T
5,7...7,0
ClCR seotud
13,3
1/2
JaotumineSeondumine
albumiiniga


plasmavalkudega
25%
MetabolismMaks


NeerudMuud koed (%)MetaboliididM1
3,5%
N-desmetüül-ofloksatsiin
M2

ofloksatsiin N-oksiid
M3Bioloogilisedvedelikud
Uriin
Muutumatul kujul


Sapp
Konjugeeritud glükuroniidid
MuudEritumineUriin
85...90


Fekaalne


5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge mürgistus
Ofloksatsiini suukaudsel manustamisel on letaalne annus (LD50) hiirtele üle 5000 mg/kg, rottidel
3590 mg/kg ja ahvidel 500…1000 mg/kg kehakaalu kohta.

Alaäge ja krooniline toksilisus
Suukaudselt manustatud ofloksatsiini alaägeda toksilisuse uuringutes ahvidel annuses 60 mg/kg
kehakaalu kohta süsteemset toksilisust ei täheldatud. Manustades 180 mg/kg kehakaalu kohta
ööpäevas ilmnes diarröa kahel loomal kuuest, kes hiljem surid.

Ofloksatsiini manustamisel koertele 200 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas tekkisid muutused
soolkonnas ning ilmnes maksa- ja neerukahjustus. Sõltuvalt koerte vanusest ja ofloksatsiini annusest
täheldati degeneratiivseid muutusi liigeskõhres. Täiskasvanud koerte 14-päevasel ravil annuses 40
mg/kg ja 80 mg/kg kehakaalu kohta ei ilmnenud kõhremuutusi. Seitsme kuu vanustel koertel tekkisid
degeneratiivsed kõhrekahjustused ööpäevases annuses 50 mg/kg ja 200 mg/kg kehakaalu kohta, 3…4
kuu vanustel koertel ilmnesid kõhrekahjustused annuses 20 mg/kg kehakaalu kohta, ofloksatsiini
manustamisel noortele koertele annuses 12,5 mg/kg kehakaalu kohta kahjustusi ei tekkinud.

Suukaudselt manustatud ofloksatsiini kroonilise toksilisuse uuringutes küülikutel annuses 270 mg/kg
kehakaalu kohta ööpäevas järgnes sGOT’i ja alkaalse fosfataasi kontsentratsiooni tõus seerumis,
samuti morfoloogilised muutused kõhres. Osteokondroosi sarnased muutused olid näha juba
ööpäevases annuses 90 mg/kg kehakaalu kohta. Küülikud talusid ofloksatsiini annuses 10 mg/kg ja 30
mg/kg kehakaalu kohta, ilma märgatava histoloogilise organkahjustuseta.
Ahvid talusid ofloksatsiini suukaudselt manustatuna annuses 90 mg/kg kehakaalu kohta 90 päeva
jooksul ning 40 mg/kg kehakaalu kohta ühe aasta jooksul, üksikjuhtudel ilmnenud diarröaga.
Spetsiifilistes uuringutes puudus ofloksatsiinil ototoksiline ja nefrotoksiline toime.
Puuduvad tõendusmaterjalid ofloksatsiini katarraktogeense või ko-katarraktogeense toime kohta.

Reproduktiivne toksilisus ja mutageensus
Ofloksatsiinil puudub toime fertiilsusele, perinataalsele ja postnataalsele arengule ning teratogeenne
toime. Mitmetes in vitro ja in vivo testides geeni- ja kromosoomimutatsioonide esilekutsumiseks on
saadud negatiivne tulemus.
Pikaajalisi eksperimentaalseid kartsinogeensusuuringuid loomadel ei ole teostatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat,
maisitärklis,
hüdroksüpropüültselluloos,
karmelloos,
magneesiumstearaat,

Tableti kate:
hüpromelloos,
makrogool 8000,
talk,
titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.


6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid PVC alumiiniumblisterpakendis, 3, 10 või 100 tabletti pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

070794

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

21.12.1994/29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014