SEDRON

Toimeained: alendroonhape

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 70mg 4TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SEDRON ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on SEDRON?
SEDRON sisaldab toimeainet alendroonhape. SEDRON kuulub mittehormonaalsete ravimite rühma,
mida nimetatakse bisfosfonaatideks. SEDRON väldib luukoe hõrenemist postmenopausis olevatel
naistel ja soodustab luukoe taastumist. SEDRON vähendab lülisamba ja reieluu murdude tekkeriski.

Kuidas SEDRON toimib?
Arst on teile SEDRON’i määranud osteoporoosi raviks. SEDRON vähendab lülisamba ja reieluu
murdude tekkeriski.

SEDRON on üks kord nädalas manustatav ravim.

Selle ravi optimaalne kestus ei ole määratud. Teie arst taashindab perioodiliselt ravi jätkamise
vajadust, eriti viie või enama kasutusaasta järel.

Mis on osteoporoos?
Osteoporoos on luukoe õhenemine ja nõrgenemine. See esineb sagedamini naistel pärast menopausi.
Menopausist alates ei tooda munasarjad enam naissuguhormooni östrogeen, mis aitab hoida naise
luustikku tervena. Tulemusena tekib luude hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem
saabub naisel menopaus, seda suurem on tal osteoporoosi tekkerisk.

Varases staadiumis ei ole osteoporoosil tavaliselt mingeid sümptomeid. Kui seda aga ei ravita, võib
tulemuseks olla luumurdude teke. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisamba
murrud jääda märkamatuks seni, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist. Luumurrud võivad
tekkida tavaliste, igapäevaste toimingute juures, nagu tõstmine või väikeste vigastuste korral, mille
puhul terve luu üldiselt ei murdu. Sagedamini esinevad reieluu, lülisamba või randmeluude murrud,
millega ei kaasne ainult valu, vaid ka märkimisväärsed probleemid, nagu küürus asend ja
liikumisvõimetus.

Kuidas saab osteoporoosi ravida?
Osteoporoosi saab ravida ning ravi alustada pole kunagi liiga hilja. SEDRON mitte ainult ei väldi
luukoe hõrenemist, vaid aitab ka kadunud luukudet taastada ning vähendab lülisamba ja reieluu
murdude tekkeriski.Lisaks SEDRON'i määramisele võib arst teie tervise paranemise huvides soovitada mõningast elustiili
muutmist, nagu näiteks:

Lõpetage suitsetamine
Suitsetamine suurendab luukoe hõrenemise kiirust ja võib sellega suurendada
luumurdude tekkeriski.

Liikuge
Nagu lihasedki, vajavad ka luud pidevat harjutamist, et püsida tugevate ja tervetena.
Enne mistahes harjutusprogrammiga alustamist pidage nõu oma arstiga.

Toituge tasakaalustatult
Arst saab anda teile nõu dieedi muutmise või toidulisandite (eriti kaltsium ja D-
vitamiin) kasutamise osas.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne SEDRON võtmist

Mida on vaja teada enne SEDRON′i võtmist


Ärge võtke SEDRON′it
- kui olete alendroonhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on teatud probleeme söögitoruga (suud ja magu ühendav torukujuline organ), nagu
näiteks söögitoru kitsenemine või neelamisraskused.
- kui te ei saa sirgelt seista või istuda vähemalt 30 minutit.
- kui arst on teile öelnud, et teil on veres madal kaltsiumisisaldus.

Kui arvate, et mõni ülalloetletud punktidest käib teie kohta, ärge võtke neid tablette. Rääkige
kõigepealt oma arstiga ning järgige tema nõuandeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne SEDRON'i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui:
- teil on probleeme neerudega,
- teil on neelamis- või seedimisprobleemid,
- arst on teile öelnud, et teil on Barretti söögitoru (seisund, mis on seotud muutustega söögitoru
alumist osa vooderdavates rakkudes),
- teile on öeldud, et teil on veres madal kaltsiumisisaldus,
- teie hammaste olukord on halb, teil on igemehaigus, teile on plaanis teha hamba
väljatõmbamine või te ei saa regulaarset hambaravi,
- teil on vähk,
- te saate keemia- või kiiritusravi,
- te võtate kortikosteroide (nagu prednisoon või deksametasoon),
- te olete või olete olnud suitsetaja (kuna see võib tõsta hambaprobleemide riski).

Teile võidakse soovitada käia enne ravi alustamist SEDRON'iga hambaarsti juures kontrollis. Oluline
on SEDRON ravi ajal hoida head suuhügieeni. Te peate käima ravi ajal regulaarselt hambaarsti juures
kontrollis ja peate teatama oma arstile või hambaarstile, kui teil tekib mistahes probleeme suuga või
hammastega, nagu hammaste kaotus, valu või paistetus.

Tekkida võivad söögitoru (söögitoru on suuõõnt ja magu ühendav torukujuline organ) ärritusnähud,
põletik või haavandid, millega sageli kaasnevad valu rindkeres, kõrvetised või neelamisraskus või valu
neelamisel, eriti kui patsiendid ei joo klaasitäit vett ja/või kui nad heidavad pikali vähem kui 30
minutit pärast SEDRON’i võtmist. Need kõrvaltoimed võivad süveneda, kui patsiendid jätkavad
SEDRON’i võtmist pärast nende sümptomite tekkimist.Võtke ühendust oma arstiga, kui te tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reie, puusa või
kubeme piirkonnas, sest see võib olla võimaliku reieluu murru varajane tundemärk.

Alendroonhappe kasutamist glükokortikosteroididest tingitud osteoporoosi ravis ei ole uuritud.

Lapsed ja noorukid
SEDRON'it ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja SEDRON
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.

Samaaegsel võtmisel mõjutavad kaltsiumi sisaldavad toidulisandid, antatsiidid ja mõned suukaudselt
manustatavad ravimid tõenäoliselt SEDRON'i imendumist. Seetõttu on oluline järgida punktis 3
toodud nõuandeid.

SEDRON koos toidu ja joogiga
Kui SEDRON'it võtta samal ajal söögi ja joogiga (sh mineraalvesi), on tõenäoline, et ravimi tõhusus
väheneb. Seetõttu on oluline järgida punktis 3 toodud nõuandeid.

Rasedus ja imetamine
SEDRON on mõeldud ainult menopausijärgses eas naistele. Te ei tohi SEDRON'it võtta, kui te olete
rase või arvate, et võite olla rase või kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
SEDRON'iga on teatatud kõrvaltoimetest (sealhulgas ähmane nägemine, pearinglus ja tugev luu-,
lihas- või liigesvalu), mis võivad mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.
Individuaalne reaktsioon SEDRON'ile võib olla erinev (vt lõik 4).

3. Kuidas SEDRON võtta

Kuidas SEDRON′it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.

Soovitatav annus on üks SEDRON'i tablett üks kord nädalas.

SEDRON’ist kasu saamise tagamiseks on väga tähtis, et te täidaksite hoolikalt järgnevaid juhiseid.

1)
Valige nädalapäev, mis sobib kõige paremini teie nädalakavva. Võtke SEDRON’i tablett igal
nädalal päeval, mille olete välja valinud.

SEDRON’i tableti kiire makku jõudmise tagamiseks ning söögitoru (söögitoru - suuõõnt ja magu
ühendav torukujuline organ) ärritusnähtude tekkevõimaluse vähendamiseks on väga tähtis, et te
järgiksite punkte 2), 3), 4) ja 5).

2)
Neelake SEDRON'i tablett alla tervelt koos klaasitäie veega (mitte mineraalveega, mitte vähem
kui 200 ml) pärast hommikust ärkamist ja enne mistahes söögi, joogi või teiste ravimite
manustamist.

• Ärge võtke koos mineraalveega (mullideta või mullidega),
• Ärge võtke koos kohvi või teega,
• Ärge võtke koos mahla või piimaga.

Ärge purustage ega närige tabletti katki ega laske sellel suus lahustuda.3)
Ärge heitke pikali - jääge pärast tabletti neelamist täiesti püstisesse asendisse (istudes sirgelt,
seistes või kõndides) vähemalt 30 minutiks. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud päeva
esimese toidu.

4)
Ärge võtke SEDRON′it magama minnes või enne lõplikku päevaks voodist tõusmist.

5)
Kui teil ilmneb neelamisraskus või valu neelamisel, valu rindkeres või tekivad või ägenevad
kõrvetised, lõpetage SEDRON′i võtmine ja võtke ühendust oma arstiga.

6)
Oodake vähemalt 30 minutit pärast SEDRON′i tableti võtmist ja enne päeva esimese toidu,
joogi või mõne teise ravimi (sh antatsiidid, kaltsiumi sisaldavad toidulisandid ja vitamiinid)
võtmist. SEDRON on tõhus ainult tühja kõhuga võttes.

Kui te võtate SEDRON′it rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate tahtmatult liiga palju tablette, jooge klaasitäis piima ja võtke kohe ühendust oma arstiga.
Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate SEDRON′it võtta
Kui teil jääb SEDRON′i annus võtmata, võtke üks tablett kohe järgmisel hommikul, kui see teile
meenub. Ärge võtke kahte tabletti samal päeval. Jätkake tablettide võtmist üks kord nädalas teie
valitud päeval nagu alguses plaanitud.

Kui te lõpetate SEDRON′i võtmise
On oluline, et jätkaksite SEDRON′i võtmist senikaua, kui arst on määranud. SEDRON saab
osteoporoosi ravida ainult siis, kui te jätkate tablettide võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline järgmistest sümptomitest, lõpetage selle ravimi võtmine ja võtke
viivitamatult ühendust oma arstiga:

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- allergilised reaktsioonid, nagu nõgestõbi; näo-, huulte, keele- ja/või kõriturse, mis võib tingida
hingamis- või neelamisraskust (angioödeem).
- harva on alendronaadi kasutamisega teatatud tõenäoliselt eluohtlikest nahalöövetest, mis
ilmnevad kas raske nahakahjustusena, mille korral esinevad huultel, silmades, suus, ninas ja
suguelunditel villid ja veritsus (Stevensi-Johnsoni sündroom) või raske nahareaktsioonina, mis
algab valulike punetavate alade, seejärel ulatuslike villide tekkega ja lõppeb nahakihtide
mahakoorumisega. Sellega kaasneb palavik ja külmavärinad,valutavad lihased ja üldine halb
enesetunne (toksiline epidermaalne nekrolüüs).
- valu suus ja/või lõualuus, paistetus või haavandid suus, tundetus või raskustunne lõualuus või
hambakaotus. Need võivad olla lõualuu kahjustuse (oseteonekroos) märkideks, mida tavaliselt
seostatakse aeglustunud paranemise ja nakkusega, sageli pärast hamba väljatõmbamist.
- harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel
patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies,
puusas või kubemes. See võib olla võimaliku reieluumurru varajane tunnus.
- mao- või peptilised haavandid (vahel rasked või koos veritsusega).

Kui teil tekivad sellised sümptomid, võtke ühendust oma arstiga.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):
- lihas-skeleti (luu, lihase või liigese) valu, mis on mõnikord tugev

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

- kõrvetised, neelamisraskus, valu neelamisel, söögitoru (söögitoru - toru, mis ühendab teie suud
teie maoga) haavandumine, mis võib tingida valu rindkeres, kõrvetisi või neelamisraskust või
valu neelamisel
- liigese turse
- kõhuvalu, ebamugavustunne maos või röhatised peale söömist, kõhukinnisus; täis- või
puhitustunne kõhus, kõhulahtisus, kõhugaasid
- peavalu
- juuste väljalangemine
- asteenia
- pearinglus
- perfieerne turse
- kihelus
- peapööritus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- iiveldus, oksendamine
- söögitoru või mao ärritus või põletik
- must või tõrva meenutav väljaheide
- nahalööve; nahapunetus
- maitsehäired
- silmapõletik
- mööduvad gripisarnased sümptomid, nagu valutavad lihased, üldine halb enesetunne ja
mõnikord kaasnev palavik, tavaliselt ravi alguses

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- madala vere kaltsiumisisalduse sümptomid, sealhulgas lihaskrambid või -spasmid ja/või
surisemistunne sõrmedes või suu ümbruses
- söögitoru kitsenemine
- nahalööve, mille päikesevalgus muudab ägedamaks
- suuhaavandid, kui tablette on näritud või imetud

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas SEDRON säilitada

Kuidas SEDRON′it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida SEDRON sisaldab
- Toimeaine on 70 mg alendroonhapet igas õhukese polümeerikattega tabletis.
- Teised koostisosad on:


- tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos (E460), kolloidne veevaba ränidioksiid,
naatriumkroskarmelloos (E468), magneesiumstearaat (E572)
- õhuke polümeerikate: mikrokristalliline tselluloos (E460), karrageen (E407), makrogool 8000.

Kuidas SEDRON välja näeb ja pakendi sisu
SEDRON'i õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümarad ja kaksikkumerad, mille ühel küljel
on märgistus „M14”.
Iga pakend sisaldab blistreid 2, 4 või 12 õhukese polümeerikattega tabletiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest
Gyömrői út 19-21
Ungari

Tootjad:
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ungari

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poola

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Eesti: SEDRON 70 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Läti: Sedron 70 mg apvalkotās tabletes
Leedu: Sedron 70 mg plėvele dengtos tabletės
Poola: Sedron 70 mg tabletki powlekane
Slovakkia: Siranin 70 mg filmom obalené tablety
Tšehhi: Siranin 70 mg potahované tablety
Ungari: Sedron 70 mg filmtabletta

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Richter Gedeon Eesti filiaal
Kitsas 8,
51003 Tartu
Tel: + 372 742 7056


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SEDRON, 70 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (vastab 91,35 mg
alendronaatnaatriumtrihüdraadile).
INN. Acidum alendronicum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus
"M14".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Postmenopausaalse osteoporoosi ravi naistel. Alendronaat vähendab lülisamba ja reieluu proksimaalse
osa murdude riski.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annus on üks SEDRON'i 70 mg õhukese polümeerikattega tablett üks kord nädalas,
võetuna suu kaudu. Optimaalne bisfosfonaatravi kestus osteoporoosi korral ei ole määratud. Ravi
jätkamise vajadust tuleb taashinnata perioodiliselt, kaaludes SEDRON'i 70 mg õhukese
polümeerikattega tableti võimalikke riske ja kasu individuaalsetele patsientidele, eriti viie või enama
kasutusaasta järel.

Eakad patsiendid
Kliinilistes uuringutes ei ole esinenud vanusega seotud erinevust alendronaadi efektiivsuses ega
ohutuses. Seetõttu ei ole vaja eakatel annust kohandada.

Neerukahjustusega patsiendid
Patsientidel, kellel GFR on üle 35 ml/min, ei ole vaja annust kohandada. Alendronaati ei soovitata
neerukahjustusega patsientidele, kellel GFR on alla 35 ml/min, sest kliiniline kogemus on ebapiisav.

Lapsed
SEDRON'i ohutus ja efektiivsus alla 18 aasta vanustel lastel ei ole veel tõestatud. Antud hetkel
teadaolevad andmed on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Alendronaadi adekvaatse imendumise tagamiseks:- SEDRON tuleb sisse võtta ainult tavalise veega, vähemalt 30 minutit enne esimest söögikorda,
joomist või ravimite võtmist. Teised joogid (sealhulgas mineraalvesi), toit ja mõned ravimid
võivad tõenäoliselt vähendada alendronaadi imendumist (vt lõik 4.5).

Et tagada ravimi jõudmine makku ja vähendada võimalike lokaalsete ja söögitoru
ärritusnähtude/kõrvaltoimete teket (vt lõik 4.4):

- SEDRON tuleb neelata alla pärast hommikust tõusmist koos klaasitäie veega (mitte vähem kui
200 ml).
- Patsiendid peavad SEDRON tableti alla neelama ainult tervelt. Võimalike söögitoru haavandite
tekkeriski tõttu ei tohi patsiendid tabletti purustada ega närida ega lasta sellel suus lahustuda.
- Patsiendid ei tohi heita pikali enne päeva esimest söögikorda, mis peaks toimuma vähemalt 30
minutit pärast tableti võtmist.
- Patsiendid ei tohi heita pikali enne, kui SEDRON′i võtmisest on möödunud vähemalt 30
minutit.
- SEDRON′it ei tohi võtta magama minnes ega enne lõplikku voodist tõusmist.

Patsiendid peaksid saama täiendavalt kaltsiumi ja D-vitamiini, kui nende sisaldus toidus ei ole piisav
(vt lõik 4.4).

SEDRON’i kasutamist glükokortikosteroididest tingitud osteoporoosi ravis ei ole uuritud.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Söögitoru patoloogia ja muud tegurid, mis takistavad söögitoru tühjenemist (nt striktuur või
akalaasia).
- Võimetus seista või sirgelt istuda vähemalt 30 minutit.
- Hüpokaltseemia.

Vt ka lõik 4.4.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seedetrakti ülaosa kõrvaltoimed
Alendronaat võib seedetrakti ülaosa limaskestal põhjustada paikset ärritust. Et olemasolev haigus võib
süveneda, tuleb alendronaati manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on seedetrakti ülaosas
probleeme, nagu düsfaagia, söögitoruhaigused, gastriit, duodeniit, haavandid või hiljuti (viimasel
aastal) põetud raske seedetrakti haigus (nt peptiline haavand või seedetrakti äge verejooks) või on
läbitehtud operatsioon seedetrakti ülaosas, v.a püloroplastika (vt lõik 4.3). Teadaoleva Barretti
söögitoruga patsientidel peavad ravimi määrajad hindama alendronaadist saadavat kasu ja võimalikke
riske igal patsiendil indviduaalselt.

Alendronaati saavatel patsientidel on kirjeldatud söögitoru reaktsioone (vahel raskeid ja haiglaravi
vajavaid), nagu ösofagiit, söögitoru haavandid ja erosioonid, mille tagajärjel võib harva tekkida
striktuur. Seetõttu peavad arstid olema tähelepanelikud söögitoru reaktsioonidele viitavate kaebuste ja
sümptomite suhtes. Samuti tuleks patsiente juhendada, et alendronaatravi tuleb katkestada ja pöörduda
arsti poole, kui tekivad söögitoru ärritusnähud, näiteks düsfaagia, valu neelamisel, rinnakutagune valu,
kõrvetised või nende süvenemine.

Raskete kõrvaltoimete tekkerisk söögitoru osas näib olevat suurem nendel patsientidel, kes ei võta
alendronaati vastavalt juhistele ja/või jätkavad alendronaadi võtmist pärast söögitoru ärritusele
viitavate sümptomite teket. On väga oluline, et patsiendile antakse ravimi annustamise kohta täielik
teave ja et patsient saaks sellest aru (vt lõik 4.2). Patsiente tuleb teavitada, et neid juhiseid eirates
suureneb risk söögitoru probleemide tekkeks.Vaatamata sellele, et suurenenud riski ei ole ulatuslikes kliinilistes uuringutes täheldatud, on ravimi
turuletuleku järgselt harva teatatud mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandite tekkest, millest mõned
olid rasked ning tüsistustega.

Lõualuu osteonekroos
Vähktõvega patsientidel, kes on saanud peamiselt intravenoosselt manustatud bisfosfonaate, on
teatatud lõualuu osteonekroosi tekkest, mida üldiselt on seostatud hamba väljatõmbamise ja/või paikse
infektsiooniga (sh osteomüeliit). Paljud neist patsientidest said ka keemiaravi ja kortikosteroide.
Lõualuu osteonekroosi tekkest on teatatud ka osteoporoosiga patsientidel, kes said bisfosfonaate suu
kaudu.

Lõualuu osteonekroosi tekkeriski individuaalsel hindamisel peab arvesse võtma järgnevaid
riskifaktoreid:

bisfosfonaadi potentsiaal (zoledroonhappel kõige kõrgem), manustamisviis (vt ülalpool) ja
- kumulatiivne annus;
- vähktõbi, keemiaravi, kiiritusravi, kortikosteroidid, suitsetamine;
- hambahaigus anamneesis, halb suuhügieen, periodontaalhaigus, invasiivsed
hambaraviprotseduurid ja halvasti istuvad proteesid.

Patsientidel, kellel on hammaste olukord halb, tuleb kaaluda enne ravi bisfosfonaatidega hammaste
läbivaatust kohase ennetava hambaraviga.

Ravi ajal peaksid need patsiendid võimaluse korral vältima invasiivseid hambaraviprotseduure. Kui
patsiendil tekib bisfosfonaatravi ajal lõualuu osteonekroos, võib suukirurgiline protseduur seisundit
veelgi halvendada. Hambaraviprotseduure vajavate patsientide kohta puuduvad andmed, mille põhjal
kinnitada, et bisfosfonaatravi katkestamine vähendab lõualuu osteonekroosi riski. Raviarst peaks iga
konkreetse patsiendi raviplaani koostama lähtuvalt oodatava kasu ja võimalike riskide suhtest.

Patsiente tuleb julgustada bisfosfonaatravi ajal hoidma head suuhügieeni, käima regulaarselt
hambaarsti juures kontrollis ja teatama ükskõik millisest suuõõne sümptomist, nagu hammaste
loksumine, valu või turse.

Lihas-skeleti valu
Bisfosfonaate võtvatel patsientidel on teatatud luu-, liiges- ja/või lihasvalu tekkest. Turuletulekujärgse
kogemuse põhjal on need sümptomid harva olnud rasked ja/või puuet tekitavad (vt lõik 4.8).
Sümptomid on tekkinud ühe päeva kuni mitme kuu möödudes ravi algusest. Enamikul patsientidel
sümptomid ravi lõppedes leevendusid. Osadel patsientidel sümptomid kordusid, kui kasutati uuesti
sama ravimit või mõnda muud bisfosfonaati.

Reieluu atüüpilised murrud
Peamiselt pikaajaliselt osteoporoosi raviks bisfosfonaatravi saavatel patsientidel on teatatud
atüüpilistest reieluu subtrohhanteersetest ja diafüüsi murdudest. Need risti- või lühikesed põikimurrud
võivad tekkida reieluu igas osas - vahetult allpool väikest pöörlit kuni ülalpool põndaülist laienemist.
Need murrud tekivad mittetraumaatilistena või pärast minimaalset traumat ning mõned patsiendid
kogevad enne täieliku reieluumurru teket nädalaid või kuid kestvat valu reies või kubemes, millega
sageli kaasnevad pingemurru kuvatavad tunnused. Murrud on sageli kahepoolsed, mistõttu tuleb
reieluu keskosa murruga bisfosfonaatravi saavatel patsientidel uurida ka vastaspoolset reieluud.
Teatatud on ka selliste murdude halvast paranemisest. Patsientidel, kellel kahtlustatakse atüüpilist
reieluumurdu, tuleb patsiendi seisundi ja individuaalse kasu-riski hindamise järel kaaluda
bisfosfonaatravi lõpetamist.

Bisfosfonaatravi ajal tuleb patsiente nõustada, et nad teataksid igasugusest valust reie, puusa või
kubeme piirkonnas ja igal nimetatud sümptomitega patsiendil tuleb hinnata võimaliku atüüpilise
reieluumurru esinemist.Turuletulekujärgse kogemuse raames on harvadel juhtudel teatatud rasketest nahareaktsioonidest, sh
Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs.

Vahelejäänud annus
Patsiente tuleb juhendada, et kui nad unustavad SEDRON′it võtta, tuleks neil see võtta unustamisele
järgneval hommikul. Kahte tabletti samal päeval ei tohi võtta, vaid tuleb jätkata tablettide võtmist üks
kord nädalas valitud päevadel, nagu algselt plaanitud.

Neerukahjustus
Alendronaati ei soovitata neerukahjustusega patsientidele, kellel glomerulaarfiltratsioon on alla 35
ml/min (vt lõik 4.2).

Luu- ja mineraalide metabolism
Kaaluda tuleks ka teisi osteoporoosi põhjuseid peale östrogeeni puuduse ja vananemise.

Hüpokaltseemia tuleb korrigeerida enne alendronaadi manustamise algust (vt lõik 4.3). Teisi
mineraalide ainevahetushäireid (nagu D-vitamiini puudus ja hüpoparatüreoidism) tuleb samuti ravida.
Selliste probleemidega patsiente tuleb SEDRON-ravi ajal jälgida hüpokaltseemia sümptomite suhtes ja
määrata kaltsiumisisaldust seerumis.

Kuna alendronaat suurendab luu mineraalaine sisaldust, võib kaltsiumi ja fosfaatide sisaldus seerumis
väheneda, eriti glükokortikoide kasutavatel patsientidel, kellel kaltsiumi imendumine võib olla
vähenenud. See on tavaliselt olnud vähene ning asümptomaatiline. Siiski on harva teatatud ka
sümptomaatilise hüpokaltseemia tekkest, mis on aeg-ajalt olnud tõsine ning tekkinud sageli
eelsoodumusega (nt hüpoparatüreoidismi, D-vitamiini puuduse, kaltsiumi imendumishäiretega)
patsientidel.

Piisava hulga kaltsiumi ja D-vitamiini manustamise tagamine on eriti oluline just glükokortikoide
saavatel patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kui ravimit võetakse samal ajal toidu, jookide (sh mineraalvesi), kaltsiumi sisaldavate toidulisandite,
antatsiidide ja mõnede suukaudselt manustatavate ravimitega, on tõenäoline, et need takistavad
alendronaadi imendumist. Seetõttu peavad patsiendid pärast alendronaadi võtmist ootama vähemalt 30
minutit enne ükskõik millise suukaudu manustatava ravimi võtmist (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Teisi kliinilist tähtsust omavaid koostoimeid teiste ravimitega ilmselt ei esine. Mõned patsiendid said
kliiniliste uuringute käigus alendronaadile lisaks östrogeeni (tupe-, naha- või suukaudselt). Nende
ravimite koosmanustamisest tingitud kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Kuna MSPVA-de kasutamist seostatakse seedetrakti ärritusega, peab olema ettevaatlik nende
samaaegsel kasutamisel koos alendronaadiga.

Ehkki spetsiaalseid ravimite koostoime uuringuid läbi ei viidud, kasutati alendronaati kliiniliste
uuringute käigus koos paljude erinevate sageli väljakirjutatavate ravimitega ning kliinilisi
kõrvaltoimeid ei ilmnenud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Alendronaati ei tohi raseduse ajal kasutada. Alendronaadi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt
andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule
või postnataalsele arengule. Tiinuse ajal võetuna on alendronaat põhjustanud rottidel
hüpokaltseemiaga seostatavat düstookiat (vt lõik 5.3).Imetamine
Ei ole teada, kas alendronaat eritub inimese rinnapiima. Antud näidustuse korral ei tohi last imetavad
emad alendronaati kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

SEDRON'i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Kuid teatud kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud SEDRONI'i kasutamise ajal, võivad osadel patsientidel
mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Individuaalne reaktsioon SEDRON'ile võib
olla erinev (vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Üheaastases uuringus postmenopausis osteoporoosiga naistel olid üldised ohutuseprofiilid 70 mg
nädalas (n=519) alendronaadi ja 10 mg päevas (n=370) alendronaadi puhul sarnased.
Kahes kolmeaastases praktiliselt identse disainiga uuringus, kus osalesid postmenopausis naised (10
mg alendronaati: n=196, platseebo: n=397), olid üldised ohutuseprofiilid 10 mg päevas alendronaadi
ja platseebo puhul sarnased.

Allpool on toodud kõrvaltoimed, millest uurijad teatasid kui võimalikult, tõenäoliselt või kindlasti
ravimiga seotud ning mis tekkisid kas üheaastase uuringu mõlemas uuringurühmas sagedusega 1% või
kolmeaastases uuringus 10 mg päevas alendronaati saanud patsientide seas sagedusega 1% ning
sagedamini kui platseebot saanute seas.


Üheaastane uuring
Kolmeaastased uuringud

alendronaat
alendronaat
alendronaat
platseebo
70 mg
10 mg päevas
10 mg päevas

(n = 519)
(n = 370)
(n = 196)
(n = 397)
%
%
%
%
Seedetrakt
kõhuvalu
3,7
3,0
6,6
4,8
düspepsia
2,7
2,2
3,6
3,5
maohappe tagasiheide
1,9
2,4
2,0
4,3
iiveldus
1,9
2,4
3,6
4,0
kõhupuhitus
1,0
1,4
1,0
0,8
kõhukinnisus
0,8
1,6
3,1
1,8
kõhulahtisus
0,6
0,5
3,1
1,8
düsfaagia
0,4
0,5
1,0
0,0
kõhugaasid
0,4
1,6
2,6
0,5
gastriit
0,2
1,1
0,5
1,3
maohaavand
0,0
1,1
0,0
0,0
söögitoruhaavand
0,0
0,0
1,5
0,0
Lihas-skeletisüsteem
lihas-skeleti (luu, lihas
2,9
3,2
4,1
2,5
või liiges) valu
lihaskrambid
0,2
1,1
0,0
1,0
Neuroloogiline
peavalu
0,4
0,3
2,6
1,5

Kliiniliste uuringute ja/või turuletulekujärgsete andmete põhjal on teatatud ka järgmistest
kõrvaltoimetest:
[Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100, <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100), harv (≥1/10 000, <1/1000),
väga harv (<1/10 000, sh üksikjuhud)]

Immuunsüsteemi häired:


Harv:
ülitundlikkusreaktsioonid, sh urtikaaria ja angioödeem


Ainevahetus- ja toitumishäired:
Harv:
hüpokaltseemia, sageli kaasnevad soodustavad tegurid§

Närvisüsteemi häired:
Sage:
peavalu, pearinglus†
Aeg-ajalt:
düsgeusia†

Silma kahjustused:
Aeg-ajalt:
silmapõletik (uveiit, skleriit, episkleriit)

Kõrva ja labürindi kahjustused:
Sage:
peapööritus†

Seedetrakti häired:
Sage:
kõhuvalu, düspepsia, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhugaasid, söögitoruhaavand*,
düsfaagia*, kõhupuhitus, regurgitatsioon
Aeg-ajalt:
iiveldus, oksendamine, gastriit, ösofagiit*, söögitoru erosioonid*, meleena†
Harv:
söögitoru striktuur*, suu haavandid*, seedetrakti ülaosa verejooks, peptilised haavandid
ja perforatsioon§

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Sage:
alopeetsia†, kihelemine†
Aeg-ajalt:
lööve, erüteem
Harv:
lööve koos fotosensibilisatsiooniga, rasked nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni
sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs‡

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Väga sage:
lihas-skeleti (luu, lihase või liigese) valu, mis võib mõnikord olla tugev†§
Sage:
liigese turse†
Aeg-ajalt:
mööduvad sümptomid ägeda faasi vastusreaktsioonina (müalgia)
Harv:
lõualuu osteonekroos‡§, ebatüüpilised subtrohhanteerilised ja diafüseaalsed
reieluumurrud (bisfosfonaatide klassi kõrvaltoime)⊥

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Sage:
asteenia†, perifeerne turse†
Aeg-ajalt:
tüüpiliselt ravi algusega seonduvad mööduvad sümptomid ägeda faasi
vastusreaktsioonina (halb enesetunne ja harva palavik) †

§Vt lõik 4.4.
†Kliinilistes uuringutes oli esinemissagedus ravimi- ja platseeborühmas sarnane.
*Vt lõigud 4.2 ja 4.4.
‡See kõrvaltoime tuvastati turuletulekujärgse järelevalve ajal. Esinemissagedus "harv" põhineb
vastavatel kliinilistel uuringutel.
⊥Tuvastatud turuletulekujärgse kogemuse käigus.

4.9. Üleannustamine

Suukaudse üleannustamise tagajärjel võivad tekkida hüpokaltseemia, hüpofosfateemia ja seedetrakti
ülaosa kõrvaltoimed, nagu maohäired, kõrvetised, ösofagiit, gastriit või haavand.
Puudub spetsiifiline teave alendronaadi üleannustamise ravi kohta. Alendronaadi sidumiseks tuleks
anda piima ja antatsiide. Söögitoru ärrituse riski tõttu ei tohi esile kutsuda oksendamist ja patsient
peaks jääma täiesti püstisesse asendisse.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Luu struktuuri ja mineralisatsiooni mõjutavad ained, bisfosfonaadid,
ATC-kood: M05BA04

Toimemehhanism
Toimeaine alendronaat on bisfosfonaat, mis inhibeerib osteoklastset luu resorptsiooni, omamata otsest
toimet luu moodustumisele. Prekliinilistes uuringutes on täheldatud, et alendronaat koguneb eelistatult
aktiivse resorptsiooni kohtadesse. Osteoklastide aktiivsus on inhibeeritud, kuid osteoklastide liikumine
ja seondumine ei ole häiritud. Alendronaadi kasutamise ajal moodustunud luukude on normaalse
kvaliteediga.

Postmenopausaalse osteoporoosi ravi
Osteoporoosi kriteeriumiks on BMD langus lülisambas või reieluu proksimaalses osas 2,5 SD alla
terve noore populatsiooni keskmise või luuhõrenemisest tingitud luumurd olenemata BMD väärtusest.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Alendronaadi 70 mg üks kord nädalas (n=519) ja alendronaadi 10 mg ööpäevas (n=370) terapeutilist
ekvivalentsust demonstreeriti 1-aastases multitsentrilises uuringus osteoporoosiga postmenopausis
naistel. Aasta möödudes oli lülisamba nimmepiirkonna BMD võrreldes algväärtusega tõusnud 70 mg
üks kord nädalas ravigrupis 5,1% (95% CI: 4,8%, 5,4%) ning 10 mg üks kord päevas ravigrupis 5,4%
(95% CI: 5,0%, 5,8%). Keskmine BMD tõus reieluukaelas oli 70 mg üks kord nädalas ja 10 mg üks
kord päevas gruppides vastavalt 2,3% ja 2,9% ning reieluu proksimaalses osas 2,9% ja 3,1%. Luustiku
teistes piirkondades oli BMD tõus mõlemas ravigrupis samuti sarnane.

Alendronaadi toimet luumassile ja luumurdude esinemissagedusele hinnati postmenopausis naistel
esimeses kahes sarnase ülesehitusega efektiivsuse uuringus (n=994) ja samuti FIT-uuringus (Fracture
Intervention Trial, Luumurdude vältimise uuring), (n=6459).

Esimestes efektiivsuse uuringutes suurenes kolmandal raviaastal keskmine luu mineraalne tihedus
(BMD) alendronaati 10 mg ööpäevas saanud patsientidel lülisambas, reieluukaelas ja reieluupeas
vastavalt 8,8%, 5,9% ja 7,8% võrreldes platseebot saanutega. Üldine BMD suurenes samuti
märkimisväärselt. Alendronaadiga ravitud patsientide hulgas vähenes ühe või enama lülimurruga
patsientide osakaal 48% (alendronaadi grupis 3,2% vs platseebogrupis 6,2%) võrreldes platseebot
saanutega. Nende uuringute 2-aastases lisauuringus suurenes jätkuvalt lülisamba ja reieluupea BMD
ning säilus reieluukaela ning üldine BMD.
FIT koosnes kahest platseebokontrollitud uuringust alendronaadiga üks kord päevas (5 mg päevas
kahe aasta jooksul ja 10 mg päevas ühe või kahe aasta jooksul):

FIT 1:
Kolmeaastane uuring 2027 patsiendiga, kellel oli vähemalt üks eelnev lülisamba
(kompressioon)murd. Selles uuringus vähendas alendronaat üks kord päevas manustatuna 1
uue lülisamba murru esinemissagedust 47% (alendronaadi grupis 7,9% vs platseebogrupis
15,0%). Lisaks leiti statistiliselt oluline reieluu proksimaalse osa murdude esinemissageduse
vähenemine (1,1% vs 2,2%, esinemissageduse vähenemine 51%).

FIT 2:
Nelja-aastane uuring 4432 patsiendiga, kellel oli väike luu mass, kuid polnud eelnevaid
lülisamba murdusid. Selles uuringus leiti osteoporoosiga naiste (37% üldpopulatsioonist
vastas ülaltoodud osteoporoosi kriteeriumile) alagrupi analüüsimisel oluline erinevus reieluu
proksimaalse osa murdude (alendronaadi grupis 1,0% vs platseebogrupis 2,2%,
esinemissageduse vähenemine 56%) ning 1 lülisamba murru esinemissageduses (2,9% vs
5,8%, esinemissageduse vähenemine 50%).

Lapsed
Alendronaatnaatriumi kasutamist on uuritud vähestel alla 18-aastastel osteogenesis imperfecta'ga
patsientidel. Tulemused on ebapiisavad selleks, et toetada alendronaatnaatriumi kasutamist
osteogenesis imperfecta'ga lastel.


5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Veenisisesele referentsannusele vastavalt on ööjärgse tühja kõhuga ja kaks tundi enne standardset
hommikueinet 5 kuni 70 mg annuste suukaudsel manustamisel alendronaadi keskmine biosaadavus
naistel 0,64%. Biosaadavus vähenes hinnanguliselt 0,46%-le ja 0,39%-le, kui alendronaati manustati
üks tund või pool tundi enne standardiseeritud hommikusööki. Osteoporoosi uuringutes oli
alendronaat efektiivne, kui seda manustati vähemalt 30 minutit enne päeva esimest sööki või jooki.

Alendronaadi manustamisel koos hommikueinega või kuni kaks tundi pärast einet oli biosaadavus
väga madal. Alendronaadi manustamine koos kohvi või apelsinimahlaga vähendas biosaadavust
ligikaudu 60%.

Tervetel uuritavatel ei põhjustanud prednisooni suukaudne manustamine (20 mg kolm korda päevas,
viis päeva) kliiniliselt olulist muutust alendronaadi biosaadavuses (keskmine suurenemine vahemikus
20% kuni 44%).

Jaotumine
Uuringud rottidel näitavad, et pärast 1 mg/kg veenisisest manustamist jaotub alendronaat ajutiselt
pehmetesse kudedesse, kuid sellele järgneb kiire ümberjaotumine luudesse või eritumine uriiniga.
Keskmine jaotusruumala püsikontsentratsioonil, kui luu välja arvata, on inimesel vähemalt 28 liitrit.
Ravimi kontsentratsioon plasmas pärast raviannuse suukaudset manustamist on määramiseks liiga
madal (<5 nanogrammi/ml). Valkudega seondub inimese plasmas ligikaudu 78%.

Biotransformatsioon
Puuduvad tõendid, et alendronaat metaboliseeruks loomade või inimese organismis.

Eritumine
Pärast [14C]-alendronaadi ühekordset intravenoosset annust eritus 72 tunni jooksul uriiniga ligikaudu
50% radioaktiivsusest ja väljaheites ei leitud radioaktiivsust üldse või leiti vähesel määral. Pärast
10 mg annuse ühekordset veenisisest manustamist oli alendronaadi renaalne kliirens 71 ml/min ja
süsteemne kliirens ei ületanud 200 ml/min. Plasma kontsentratsioon vähenes veenisisese manustamise
järgse kuue tunni jooksul enam kui 95% võrra. Terminaalne poolväärtusaeg inimesel on hinnanguliselt
üle 10 aasta, peegeldades alendronaadi vabanemist luustikust. Alendronaat ei eritu rottidel neerude
happeliste ega aluseliste transpordisüsteemide kaudu ja seetõttu ei ole oodata, et alendronaat mõjutaks
teiste ravimite eritumist inimorganismist nende süsteemide kaudu.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Prekliinilsed uuringud näitavad, et ravim, mida ei deponeerita luudes, eritub kiiresti uriiniga. Pärast
pikaaegset intravenoossete kumulatiivsete annuste (kuni 35 mg/kg) manustamist loomadele puudusid
viited, et toimeaine jõudmine luudesse küllastuks. Kuigi kliinilist teavet ei ole, on tõenäoline, et
analoogselt loomadele on ka halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel alendronaadi eritumine
neerude kaudu vähenenud. Seetõttu võib vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel oodata mõnevõrra
suuremat alendronaadi kogunemist luudes (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Uuringud rottidel on näidanud, et alendronaadi
manustamine tiinuse ajal oli seostatav hüpokaltseemiast tingitud düstookia ilmnemisega emastel
rottidel poegimise ajal, Uuringutes ilmnes suuri annuseid saanud rottidel sagedamini loote ebatäielikku
ossifikatsiooni. Eeltoodu olulisus inimesele on teadmata.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos (E460)
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Naatriumkroskarmelloos (E468)
Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate:
Lustre Clear LC 103 :
Mikrokristalliline tselluloos (E460)
Karrageen (E407)
Makrogool 8000

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

2 õhukese polümeerikattega tabletti on pakendatud OPA/Alumiinium/PVC/Alumiinium
blisterpakendisse ja kokkuvolditud karpi.
4 õhukese polümeerikattega tabletti on pakendatud OPA/Alumiinium/PVC/Alumiinium
blisterpakendisse ja kokkuvolditud karpi.
12 (3X4) õhukese polümeerikattega tabletti on pakendatud OPA/Alumiinium/PVC/Alumiinium
blisterpakendisse ja kokkuvolditud karpi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Ungari

8. Müügiloa number

528306

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2006


Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013