PROVERA

Toimeained: medroksüprogesteroon

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 10mg 40TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PROVERA ja milleks seda kasutatakse

Provera kuulub suguhormoonide hulka. Provera mõjutab mitmete teiste hormoonide taset inimese
organismis.

Provera näidustused
Hormonaalne defitsiit peri-ja postmenopausis (asendusravi lisaks östrogeenidele). Endometrioos.
Menstruatsioonihäired. Düsfunktsionaalsed emakaverejooksud.

2. Mida on vaja teada enne PROVERA võtmist

Ärge võtke Proverat
- kui te olete toimeaine medroksüprogesteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui te olete rase või kahtlustate rasedust- kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne verejooks
- kui teil on raske maksakahjustus
- kui teil on diagnoositud suguelundite- või rinnanäärmekasvaja.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Provera kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Seoses sellega, et pre-menopausaalsetel naistel, kes manustavad pikaajaliselt süstitavat MPA-d võib
väheneda luu mineraalne tihedus, tuleb alati hinnata riski/kasu suhet, arvestades ka luu mineraalse
tiheduse vähenemist raseduse ja/või imetamise ajal.
Puuduvad uuringud suukaudselt manustatud medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) mõju kohta luu
mineraalsele tihedusele. Viljakas eas naistel, kes said iga kolme kuu järel rasestumisvastasel eesmärgil
lihasesiseselt 150 mg MPA-d, täheldati kliinilises uuringus luu mineraalse tiheduse keskmist
vähenemist 5,4% võrra viie aasta jooksul. Kahe aasta jooksul pärast ravi lõpetamist oli luukoe kadu
vähemalt osaliselt pöörduv. Analoogilises uuringus murdeealistel tüdrukutel (MPA manustamine
annuses 150 mg iga kolme kuu järel rasestumisvastasel eesmärgil) täheldati sarnast luu mineraalse
tiheduse vähenemist, mis oli enam väljendunud kahel esimesel raviaastal ja oli ravi lõpetamisel samuti
vähemalt osaliselt pöörduv.
Vereplasma östrogeenisisalduse vähenemine MPA toimel võib pre-menopausaalses eas naistel kutsuda
esile luu mineraalse tiheduse vähenemist ja võib suurendada osteoporoosi tekkeriski hilisemas eas.
Naistel, kes on mitme aasta vältel saanud hormoonasendusravi östrogeeni/progestiini
kombinatsioonpreparaatidega, on suurem rinnavähi, müokardiinfarkti, südame isheemiatõve,
ajuinsuldi ja venoosse trombemboolia tekkerisk.
MPA kasutamisel on soovitatav kasutada piisavas koguses kaltsiumit ja D-vitamiini.
MPA pikaajalisel kasutamisel tuleb kaaluda luu mineraalse tiheduse määramise otstarbekust.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Provera
- kui te oma haigusseisundi tõttu peate piirama vedeliku tarbimist
- kui te olete põdenud depressiooni
- kui teil on suhkruhaigus
- kui teil esineb või olete põdenud veresoonte trombootilisi või trombemboolisi haigusi
- kui teil on tekkinud osaline või täielik nägemiskaotus.

Muud ravimid ja Provera
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
Kui kasutate aminoglutetimiidi samaaegselt koos Proveraga, võib Provera toime väheneda.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Rasedatel on medroksüprogesterooni
kasutamine vastunäidustatud.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Imetamise ajal ei ole soovitatav
medroksüprogesterooni kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed ravimi mõju kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele puuduvad.

Provera sisaldab laktoosi ja sahharoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas PROVERA võtta

Kuidas Proverat võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Provera tabletid on mõeldud suukaudseks manustamiseks.
Ööpäevase annuse ning ravikuuri kestuse määrab arst.
Endometrioosi korral 10 mg 3 korda ööpäevas 90 päeva vältel, alustades menstruaaltsükli esimesest
päevast.
Menopausist tingitud vasomotoorsed sümptomid: 10…20 mg ööpäevas pidevalt.
Primaarse ja sekundaarse amenorröa diagnoosimisel: 2,5…10 mg ööpäevas 5…10 päeva jooksul.
Sekundaarse amenorröa ravi on 2,5…10 mg ööpäevas 5…10 päeva jooksul kolme järjestikuse tsükli
vältel.
Düsfunktsionaalse (anovulaarse) emakaverejooksu korral 2,5…10 mg ööpäevas 5…10 päeva jooksul
2…3 järjestikuse tsükli vältel.
Vastureaktsiooniks östrogeeni endometriaalsetele nähtudele menopausaalsetel naistel, keda ravitakse
östrogeenidega (hormonaalne asendusravi). Naistele, kes kasutavad 0,625 mg konjugeeritud
östrogeeni või teist östrogeeni ekvivalentses annuses, võib MPA-d manustada alltoodud kahest
manustamisviisist ühel:
MPA pidev annus: suukaudne MPA 2,5…5 mg ööpäevas.
MPA järk-järguline annus: suukaudne MPA 5…10 mg ööpäevas 10…14 järjestikusel päeval 28-
päevase või 1-kuulise tsükli vältel.

Kui teil on tunne, et Provera toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Proverat võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. kõrvaltoimed on tõenäoliselt kerged ja ajutise iseloomuga. Mõned kõrvaltoimed võivad siiski olla
rasked ja vajada arstiabi.
Provera kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Ainevahetus-ja toitumishäired: kehakaalu muutus, turse/vedelikupeetus
Psühhiaatrilised häired: unetus, depressioon, närvilisus
Närvisüsteemi häired: pearinglus, peavalu, somnolentsus (unisus)
Vaskulaarsed häired: trombemboolilised häired
Seedetrakti häired: iiveldus
Maksa ja sapiteede häired: kollatõbi
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: akne, karvade väljalangemine, liigne karvakasv, nahasügelus,
nahalööve, nõgeslööve
Reproduktiivsüsteemi ja rinnanäärme häired: ebaregulaarne, rohke või vähenenud vereeritusega
menstruatsioon, amenorröa, emakakaela sekreedi muutused, emakakaela pindmine haavand, kestev
anovulatsioon, piimavool rindadest, piimanäärme valu, rindade hellus
Üldised häired:, ülitundlikkusreaktsioonid (näiteks anafülaksia ja anafülaktoidsed reaktsioonid,
angioödeem), väsimus, asteenia

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas PROVERA säilitada

Kuidas Proverat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Provera sisaldab
- Toimeaine on medroksüprogesteroonatsetaat. Iga tablett sisaldab 5 mg või 10 mg
medroksüprogesteroonatsetaati (MPA).
- Teised koostisosad on:
5 mg tablett: laktoosmonohüdraat, talk, maisitärklis, sahharoos, kaltsiumstearaat, vedel parafiin,
indigotiin (E 132), hüdreeritud alumiiniumoksiid.
10 mg tablett: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, sahharoos, vedel parafiin, talk,
kaltsiumstearaat.

Kuidas Provera välja näeb ja pakendi sisu
5 mg tabletid: alumiinium-PVC blisterpakend või merevaik-kollane klaaspudel suletud polüetüleen
korgiga, 24 tabletti pakendis.
10 mg tabletid: alumiinium-PVC blisterpakend või HDPE pudel suletud LPDE korgiga, 40, 50, või
100 tabletti blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tootja
Pfizer Italia S.r.L.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti Filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel:+372 640 5328
Fax:+372 640 5327

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Provera, 5 mg tabletid
Provera, 10 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 5 mg või 10 mg medroksüprogesteroonatsetaati.

INN. Medroxyprogesteronum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Provera 5 mg:
Kahvatusinised, ümmargused tabletid. Tableti ühel küljel mõlemal pool poolitusjoont on sissepressitud
logo „286“. Teisel küljel on sissepressitud logo „U“.

Provera 10 mg:
Tabletid on valged, ümmargused, kumerad, ühel küljel poolitusjoon ja teisele küljele märgitud
"Upjohn 50".

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hormonaalne defitsiit peri- ja postmenopausis (asendusravi lisaks östrogeenidele). Endometrioos.
Menstruatsioonihäired. Düsfunktsionaalsed emaka verejooksud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Postmenopausaalsetel naistel tuleks kombineeritud östrogeen/progestiinravi kasutada võimalikult
lühiajaliselt ja väikseima toimiva annusega vastavuses ravi eesmärkide ja võimalike ohtudega antud
naisel. Ravi vajalikkust ja ohtusid tuleks perioodiliselt uuesti hinnata (vt lõik 4.4).

Soovitatav on perioodiline kontroll, mille sageduse ja iseloomu määravad ära naise individuaalsed
vajadused (vt lõik 4.4).

Intaktse emakaga naistel ei ole soovitatav raviskeemi lisada progestiini, välja arvatud juhul, kui
varasemalt on diagnoositud endometrioos.

Endometrioos
• 10 mg 3 korda ööpäevas 90 päeva vältel, alustades menstruaaltsükli esimesest päevast.

Menopausist tingitud vasomotoorsed sümptomid
• 10...20 mg ööpäevas pidevalt.

1

Primaarne ja sekundaarne amenorröa diagnoosimine
• 2,5...10 mg ööpäevas 5...10 päeva jooksul.

Sekundaarne amenorröa
• 2,5...10 mg ööpäevas 5...10 päeva jooksul kolme järjestikuse tsükli vältel. Endomeetriumi
hüpertroofiaga patsientidel tuleb koos MPA raviga kaasuvalt kasutada östrogeene.

Düsfunktsionaalne (anovulatoorne) emakaverejooks
• 2,5...10 mg ööpäevas 5...10 päeva jooksul 2...3 järjestikuse tsükli vältel ning seejärel
katkestada, et teha kindlaks, kas düsfunktsioon on taandunud. Kui väheproliferatiivsest
endomeetriumist tekib verejooks, tuleb koos MPA raviga kaasuvalt kasutada östrogeene.

Vastureaktsiooniks östrogeeni endometriaalsetele nähtudele menopausaalsetel naistel, keda
ravitakse östrogeenidega (hormonaalne asendusravi)
Naistele, kes kasutavad 0,625 mg konjugeeritud östrogeeni või teist östrogeeni ekvivalentses annuses,
võib MPA-d manustada alltoodud kahest manustamisviisist ühel:
• MPA pidev annus - suukaudne MPA 2,5...5 mg ööpäevas.
• MPA järk-järguline annus - suukaudne MPA 5...10 mg ööpäevas 10...14 järjestikusel päeval
28-päevase või 1-kuulise tsükli vältel.

Maksapuudlikkus
Maksahaiguste mõju MPA farmakokineetikale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Siiski tuleb
arvestada, et MPA eliminatsioon toimub peaaegu täielikult üksnes metaboliseerumise teel maksas,
mistõttu raske makspuudulikkusega patsientidel võib steroidhormoonide metaboliseerumine olla
oluliselt häiritud (vt lõik 4.3).

Neerupuudulikkus
Neeruhaiguste mõju MPA farmakokineetikale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Arvestades seda,
et MPA eliminatsioon toimub peaaegu täielikult üksnes metaboliseerumise teel maksas, ei ole
neerupuudulikkusega naiste jaoks vaja MPA annust kohandada.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Medroksüprogesteroonatsetaat on vastunäidustatud, kui patsiendil on:
• teadaolev või kahtlustatav rasedus
• ebaselge vaginaalne verejooks
• raske maksakahjustus
• teadaolev või kahtlustatav rinnanäärmekasvaja

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

• Medroksüprogesteroonravi ajal tekkinud ootamatu vaginaalse verejooksu puhul tuleb
tuvastada selle põhjus.
• MPA võib põhjustada mõningast vedelikupeetust, seetõttu tuleb olla ettevaatlik patsientide
ravimisel, kellel esineb mõni kaasuv haigus, mille kulgu võib vedelikupeetus ebasoodsas
suunas mõjutada.
• Patsiente, kes on varem saanud ravi kliinilise depressiooni tõttu, tuleb ravi ajal MPA-ga
hoolikalt jälgida.
• Mõnel medroksüprogesterooniga ravitaval patsiendil võib väheneda glükoositaluvus. Diabeeti
põdevaid patsiente tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida.
• Kui teostatakse endomeetriumi või endotservikaalse koe histoloogiline uuring, tuleb patoloogi
(laboratooriumit) teavitada asjaolust, et haigele on manustatud medroksüprogesteroonatsetaati.
• Arsti või laboratooriumit tuleb teavitada sellest, et medroksüprogesterooni kasutamine võib
vähendada järgmiste endokriinsete biomarkerite kontsentratsiooni:

2
a) plasma/uriini steroidid (nt kortisool, östrogeen, pregnandiool, progesteroon,
testosteroon)
b) plasma/uriini gonadotropiinid (nt LH ja FSH)
c) suguhormoone siduv globuliin
• Järsku tekkinud osalise või täieliku nägemiskaotuse või järsku alanud proptoosi, diploopia või
migreeni puhul ei tohi ravimit enne uuringutulemuste selgumist uuesti manustada. Kui
tulemustest selgub, et tegemist on papilloomi või reetina veresoonte kahjustusega, ei tohi
ravimit uuesti manustada.
• Ehkki põhjuslikku seost MPA ja trombootiliste või trombembooliliste häirete vahel ei ole
täheldatud, ei ole MPA kasutamine venoosse trombemboolia (VTE) anamneesiga patsientidel
soovitatav. Kui ravi ajal MPA-ga tekib VTE, on soovitatav ravi katkestada.

WHI (Women’s Health Initiative) uuringus ei kasutatud koos medroksüprogesteroonatsetaadiga muid
suukaudsete konjugeeritud östrogeenide annuseid ega muud hormoonasendusravi (vt lõik 5.1). Seega,
võrdlusandmete puudumisel loetakse need riskid sarnasteks.

Rinnavähk
Kombineeritud östrogeeni/progesterooni sisaldavate suukaudsete preparaatide kasutamisel on leitud
rinnanäärmevähi riski suurenemist. Randomiseeritud platseebokontrolliga WHI uuring ja mitmed
epidemioloogilised uuringud (vt lõik 5.1) on näidanud, et naistel, kes on mitme aasta vältel saanud
hormoonasendusravi östrogeeni/progestiini kombinatsioonpreparaadiga, on suurem risk rinnavähi
tekkeks. WHI uuring, kus kasutati konjugeeritud hobuseöstrogeeni (CEE) koos
medroksüprogesteroonatsetaadiga (MPA) ja ülevaateuuringud näitasid, et risk suurenes koos
kasutamise kestuse pikenemisega (vt lõik 4.2). Samuti on täheldatud, et östrogeeni ja progesterooni
kombinatsioonpreparaadi kasutamise tulemusena suureneb normist kõrvalekalduvate ja täiendavat
uurimist vajavate mammograafiliste leidude arv.

Mitmed epidemioloogilised uuringud ei ole näidanud rinnavähi üldise riski suurenemist süstitavaid
progestageenide depoopreparaate kasutavatel naistel võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Siiski on
täheldatud suhtelise riski suurenemist (näiteks suhteline risk 2,0 ühes uuringus) naistel, kes kasutasid
süstitavaid progestageenide depoopreparaate uuringu ajal või olid neid mõned aastad tagasi kasutanud.
Nende andmete põhjal ei ole võimalik otsustada, kas sagedasem rinnanäärmevähi diagnoosimine
patsientide hulgas, kes kasutasid antud preparaate uuringu ajal oli tingitud nende haigete hoolsamast
jälgimisest, süstitavate progestageenide bioloogilisest toimest või mõlemast.

Kardiovaskulaarsed häired
Östrogeene, nii koos kui ka ilma progestiini(ga)ta, ei tohi kasutada kardiovaskulaarsüsteemi haiguste
ennetamiseks. Mitmetes randomiseeritud prospektiivsetes uuringutes kombineeritud
östrogeeni/progestiini raviskeemi pikaaegsete toimete kohta (vt lõik 4.2) postmenopausis naistel on
leitud kardiovaskulaarsete haiguste (müokardiinfarkt, südame isheemiatõbi, ajuinsult ja venoosne
trombemboolia) suurenenud tekkerisk.

Südame isheemiatõbi
Randomiseeritud kontrollitud kliinilistes uuringutes ei ole leitud, et kombineeritud ravil konjugeeritud
östrogeeni ja MPA-ga oleks soodsaid toimeid kardiovaskulaarsüsteemile. Kahes ulatuslikus kliinilises
uuringus [WHI CEE/MPA uuring ja HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) uuring
(vt lõik 5.1)] leiti võimalik kardiovaskulaarse haigestumuse suurenenud tekkerisk esimesel
kasutamisaastal ja üldiste soodsate toimete puudumine.

WHI CEE/MPA uuringus leiti CEE/MPA-d saanud naistel platseebogrupiga võrreldes suurem risk
südame isheemiatõve tüsistuste (defineeritud uuringus kui mittefataalne müokardiinfarkt ja surm
südame isheemiatõve tõttu) tekkeks (37 juhtu vs 30 juhtu 10 000 isikuaasta kohta). Venoosse
trombemboolia suurenenud riski täheldati juba esimesel kasutamisaastal ja see püsis suuremana kogu
jälgimisperioodi vältel (vt lõik 4.2).

Insult

3
WHI CEE/MPA uuringus täheldati CEE-d/MPA-d saanud naistel platseeborühmaga võrreldes
suuremat insuldi riski (29 juhtu vs 21 juhtu 10 000 isikuaasta kohta). Suurenenud riski täheldati juba
esimesel kasutamisaastal ja see püsis suuremana kogu jälgimisperioodi vältel (vt lõik 4.2).

Venoosne trombemboolia/kopsuarteri trombemboolia
Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE) - st süvaveeni tromboosi või
kopsuarteri trombemboolia - suhtelise riski suurenemisega. WHI CEE/MPA uuringus täheldati
CEE/MPA-d saanud naistel VTE-d, sealhulgas süvaveeni tromboosi ja kopsuarteri trombembooliat,
kaks korda sagedamini kui platseebot saanud naistel. Suurenenud riski täheldati juba esimesel
kasutamisaastal ja see püsis suuremana kogu jälgimisperioodi vältel (vt lõik 4.4).

Dementsus
WHIMS-i (vt lõik 5.1) uuring, mis oli WHI lisauuring, näitas 65-aastastel ja vanematel CEE-d/MPA-d
kasutavatel naistel suurenenud dementsuse riski. Samuti ei hoidnud ravi CEE/MPA-ga neil naistel ära
kognitiivsete võimete kerget halvenemist. Seetõttu ei soovitata 65-aastaste ja vanemate naiste
dementsuse või kognitiivsete võimete kerge halvenemise ärahoidmiseks hormoonravi.

Munasarjavähk
Postmenopausis naistel, kes kasutasid ainult östrogeeni või östrogeeni ja progestiini sisaldavaid
preparaate uuringu ajal ja olid seda teinud ka eelneva viie või enama aasta vältel, on mõnede
epidemioloogiliste uuringute põhjal munasarjavähi riski suurenenud. Naistel, kes olid ainult östrogeeni
või östrogeeni ja progestiini sisaldavaid preparaate kasutanud varem, kuid ei kasutanud neid enam
uuringu ajal, munasarjavähi suurenenud riski ei täheldatud. Teistes uuringutes ei ole olulist seost
munasarjavähi riskiga leitud ja ka WHI CEE/MPA uuringus ei olnud leitud munasarjavähi riski
suurenemine östrogeeni ja progestiini kasutamisel statistiliselt oluline. Ühes uuringus on täheldatud
hormoonasendusravi (HAR) kasutavatel naistel fataalse munasarjavähi riski suurenemist.

Enne ükskõik millise hormoonravi alustamist tuleb patsiendilt võtta täielik meditsiiniline ja
perekondlik anamnees. Meditsiinilisi läbivaatusi, mis hõlmavad vererõhu mõõtmist ning
rinnanäärmete, kõhu- ja vaagnaõõne organite uurimist, sealhulgas emakakaela tsütoloogilist uuringut,
tuleb teha nii enne ravi alustamist kui ka perioodiliselt ravi ajal.

Luu mineraalse tiheduse vähenemine
Suukaudselt manustatud MPA või MPA suurte parenteraalsete annuste (näiteks onkoloogilistel
näidustustel) toimet luu mineraalsele tihedusele (BMD) ei ole uuritud. BMD määramine võib olla
näidustatud mõnede patsientide puhul, kes kasutavad MPA-d pika aja vältel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kui koos medroksüprogesteroonatsetaadi suurte annustega manustada aminoglutetimiidi, võib see
oluliselt vähendada medroksüprogesteroonatsetaadi kontsentratsiooni seerumis. Patsiente, kes
kasutavad suurtes annustes medroksüprogesteroonatsetaati, tuleks hoiatada, et ravimi toime võib koos
aminoglutetimiidiga kasutades väheneda.

Medroksüprogesteroonatsetaat metaboliseeritakse in-vitro peamiselt hüdroksüleerimise kaudu
CYP3A4 poolt. Spetsiifilisi ravimitevahelisi koostoime uuringuid ei ole läbi viidud hindamaks
CYP3A4 indutseerijate või inhibiitorite kliinilist toimet medroksüprogesteroonatsetaadile, mistõttu
CYP3A4 indutseerijate või inhibeerijate kliiniline toime ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Rasedatele naistel on medroksüprogesteroon vastunäidustatud.

On teateid juhtumitest, kus progestageene sisaldavate ravimite kasutamise järgselt raseduse esimesel
trimestril on esinenud loote genitaalide väärarenguid.


4
Kui naine antud ravimi kasutamise ajal rasestub, siis tuleb teda teavitada võimalikest ohtudest lootele.

Imetamine
Medroksüprogesteroonatsetaat ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Samas ei ole tõendeid, et see
kujutaks ohtu rinnaga toidetavale lapsele (vt lõik 5.2).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Medroksüprogesteroonatsetaadi toimet autojuhtimise või masinatega töötamise võimele ei ole
hinnatud.

4.8. Kõrvaltoimed

Organsüsteem
Kõrvaltoimed
Immuunsüsteemi häired
Ülitundlikkusreaktsioonid (näiteks anafülaksia ja
anafülaktoidsed reaktsioonid, angioödeem)
Endokriinsüsteemi häired
Kestev anovulatsioon
Ainevahetus- ja toitumishäired
Turse/vedelikupeetus, kehakaalu muutused
Psühhiaatrilised häired
Depressioon, unetus, närvilisus
Närvisüsteemi häired
Pearinglus, peavalu, unisus
Vaskulaarsed häired
Trombemboolilised häired
Seedetrakti häired
Iiveldus
Maksa ja sapiteede häired
Kollatõbi/ikterus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Akne, alopeetsia, hirsutism, pruritus, lööve, nõgestõbi
Reproduktiivse süsteemi ja
Ebanormaalne emaka verejooks (ebaregulaarne, rohke,
rinnanäärme häired
vähene), amenorröa, tservikaal erosioon, galaktörröa,
mastodüünia
Üldised häired ja manustamiskoha
Väsimus, süstekoha reaktsioonid, püreksia, hellus
reaktsioonid
Uuringud
Emakakaela sekreedi muutused, glükoositaluvuse
vähenemine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Suukaudseid annuseid kuni 3 g ööpäevas taluti hästi.
Üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenid, ATC-kood: G03DA02

Medroksüprogesteroonatsetaat (17a-hüdroksü-6a-metüülprogesteroonatsetaat) on progesterooni
derivaat.

Toimemehhanism
MPA on sünteetiline progestiin (struktuurilt sarnane endogeense hormooni progesterooniga), millel on
leitud mitmeid farmakoloogilisi toimeid endokriinsüsteemile:
• Hüpofüüsi gonadotropiinide (FSH ja LH) vabanemise pärssimine.

5
• AKTH ja hüdrokortisooni plasmasisalduse vähendamine.
• Tsirkuleeriva testosterooni sisalduse vähendamine.
• Tsirkuleerivate östrogeenide sisalduse vähendamine (tingituna FSH vabanemise pärssimisest
ja maksa reduktaasi ensümaatilisest induktsioonist, mille tulemuseks on testosterooni kliirensi
suurenemine ning androgeenide östrogeenideks konverteerimise vähenemine).

Kõik need muutused toovad endaga kaasa terve rea allpool kirjeldatud farmakoloogilisi toimeid.

MPA soovitatava annuse suukaudsel või pareneteraalsel manustamisel endogeense östrogeeni
normaalse tasemega naisele muudab see proliferatiivse endomeetriumi sekretoorseks
endomeetriumiks. Androgeenseid ja anaboolseid toimeid ei ole MPA-l täheldatud, samas puudub
ravimil ka märkimisväärne östrogeenne toime. Ehkki parenteraalselt manustatav MPA pärsib
gonadotropiinide tootmist, mis omakorda hoiab ära folliikulite küpsemise ja ovulatsiooni, näitavad
olemasolevad andmed, et seda ei toimu, kui tavaliselt soovitatav suukaudne annus manustada
ühekordsete ööpäevaste annustena.

Kliinilised uuringud

WHI (Women’s Health Initiative) uuring
WHI CEE (0,625 mg)/MPA (2,5 mg) uuringusse kaasati 16 608 intaktse emakaga postmenopausis
naist vanuses 50…79 aastat, et hinnata östrogeen/progestiinraviga seotud ohte ja eeliseid võrreldes
platseeboga teatud krooniliste haiguste ennetamisel. Uuringu esmaseks tulemusnäitajaks oli südame
isheemiatõve tüsistuste (uuringus defineeritud kui mitteletaalne müokardiinfarkt ja surm südame
isheemiatõve tõttu) esinemissagedus ning esmaseks uuritud kõrvaltoimeks invasiivse rinnanäärmevähi
esinemissagedus. Uuring peatati ennetähtaegselt pärast keskmiselt 5,2-aastast jälgimisperioodi
(planeeritud jälgimisperioodi kestus oli 8,5 aastat), sest vastavalt eeldefineeritud uuringu enneaegse
peatamise kriteeriumitele kaalusid rinnanäärmevähi ja kardiovaskulaarsete tüsistuste riski suurenemine
üles “üldises indeksis” loetletud ravi soodsad toimed (vt lõik 4.4).

Kombineeritud ravi CEE/MPA-ga vähendas oluliselt osteoporootiliste (23%) ja kõigi luumurdude
(24%) esinemissagedust.

MWS-i (Million Women Study) uuring
MWS oli prospektiivne kohortuuring, millesse kaasati 1 084 110 Suurbritannia naist vanuses 50…64
aastat, kellest 828 923 menopausis naisel hinnati hormoonasendusraviga seonduvat rinnanäärmevähi
tekkeriski. Kokku oli mingil ajavahemikul hormoonasendusravi kasutanud 50%
uuringupopulatsioonist. Uuringusse lülitamise hetkel kasutas hormoonasendusravi saavatest naistest
41% ainult östrogeeni sisaldavat preparaati või 50% östrogeeni-progestiini kombinatsioonpreparaati.
Jälgimisperioodi keskmine kestus oli 2,6 aastat rinnanäärmevähi esinemissageduse analüüsimisel ja
4,1 aastat suremuse analüüsimisel (vt lõik 4.4).

HERS-i (Heart and Estrogen/progestin Replacement Studies) uuringud
HERS-i ja HERS II uuringud olid kaks randomiseeritud prospektiivset sekundaarse preventsiooni
uuringut, milles hinnati suukaudse kombineeritud CEE/MPA (0,625 mg CEE pluss 2,5 mg MPA)
raviskeemi pikaaegseid toimeid südame isheemiatõvega postmenopausis naistel (vt lõik 4.4). Kokku
lülitati uuringusse 2763 intakste emakaga postmenopausis naist (keskmine vanuses 66,7 aastat).
HERS-i uuringus oli keskmine jälgimisperioodi kestus 4,1 aastat ja HERS II uuringus veel täiendavalt
2,7 aastat (kokku keskmiselt 6,8 aastat) (vt lõik 4.4).

WHIMS-i (Women’s Health Initiative Memory Study) uuring
WHIMS-i uuringusse, mis on üks WHI uuringu alamuuringutest, lülitati 4532 valdavalt tervet
postmenopausis naist vanuses 65…79 aastat, et hinnata dementsuse esinemissagedust CEE/MPA-d
(0,625 mg CEE pluss 2,5 mg MPA) või ainult CEE-d (0,625 mg) saanud naistel platseebogrupiga.
Keskmine jälgimisperioodi kestus CEE/MPA grupis oli 4,05 aastat (vt lõik 4.4).

5.2. Farmakokineetilised omadused

6
Imendumine
Suukaudselt manustatud medroksüprogesteroonatsetaat (MPA) imendub kiiresti, kusjuures
maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 2…4 tundi pärast manustamist. MPA poolväärtusaeg on
umbes 17 tundi. 90% MPA-st on seotud vereplasma valkudega ja see eritub peamiselt uriiniga.

Manustamine koos toiduga suurendab MPA biosaadavust. MPA 10 mg annuse võtmisel kohe enne või
pärast sööki suurenes MPA keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) vastavalt 51% ja
max
77% ning keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) vastavalt 18% ja 33%. Toit ei
mõjutanud MPA poolväärtusaega.

Jaotumine
Umbes 90% MPA-st on seotud vereplasma valkudega, peamiselt albumiiniga. MPA ei seondu
suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG). Valkudega mitteseondunud fraktsioon moduleerib MPA
farmakoloogilisi toimeid.

Metabolism
Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub MPA ulatuslikult maksas A-ringi ja/või külgahela
hüdroksüülimise teel, millele järgneb konjugeerimine ja eritumine uriiniga. Kindlaks on tehtud
vähemalt 16 MPA metaboliiti. Uuringus, mille eesmärk oli hinnata medroksüprogesteroonatsetaadi
metabolismi, leiti et MPA metabolism inimese maksa mikrosoomides toimub peamiselt tsütokroom
P450 vahendusel.

Eritumine
Enamus MPA metaboliitidest eritub uriiniga glükuroniidkonjugaatidena ning ainult väike osa eritub
sulfaatidena. Maksa rasvdüstroofiaga patsientidel eritus pärast MPA 10 mg ja 100 mg annuse
manustamist muutumatul kujul 24 tunni vältel uriiniga keskmiselt vastavalt 7,3% ja 6,4% manustatud
annusest. Eritumise poolväärtusaeg MPA suukaudsel manustamisel on 12…17 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees, mutagenees, viljakuse kahjustamine.
Medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) pikaaegsel intramuskulaarsel manustamisel väikestele
jahikoertele on täheldatud piimanäärmekasvajaid. MPA suukaudse ravimvormi manustamisel rottidele
ja hiirtele ei täheldatud kartsinogeenset toimet. MPA ei osutunud mutageenseks in vitro või in vivo
genotoksilisuse uuringutes. Suures annuses avaldab medroksüprogesteroonatsetaat viljastumisvastast
toimet, seega pärsivad MPA suured annused viljakust kuni ravi lõpetamiseni.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

5 mg tablett:
Laktoosmonohüdraat
Talk
Maisitärklis
Sahharoos
Kaltsiumstearaat
Vedel parafiin
Indigotiin (E 132)
Hüdreeritud alumiiniumoksiid

10 mg tablett:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Sahharoos
Vedel parafiin

7
Talk
Kaltsiumstearaat

6.2. Sobimatus

Suukaudse ravimvormi sobimatust teiste ainetega ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Provera 5 mg: alumiinium-PVC blisterpakend või merevaik-kollane klaaspudel suletud polüetüleen
korgiga, 24 tabletti pakendis.
Provera 10 mg: alumiinium-PVC blisterpakend või HDPE pudel suletud LPDE korgiga, 40, 50 ja 100
tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

8. Müügiloa number

Provera 5 mg tabletid: 055894
Provera 10 mg tabletid: 055994

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

17.12.1999/3.02.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014.

8