NUX VOMICA-HOMACCORD

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, lahus

Ravimi tugevus: 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NUX VOMICA-HOMACCORD ja milleks seda kasutatakse

Nux vomica-Homaccord on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne NUX VOMICA-HOMACCORD võtmist

Ärge võtke Nux vomica-Homaccordi, kui te olete allergiline või ülitundlik Nux vomica-Homaccord'i
toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nux vomica-Homaccord, kuna
antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Nux vomica-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga
toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia.
Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on
võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole
soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse
ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega
(vt lõik "Eriline ettevatus on vajalik:..").

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Nux vomica-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole
täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

3. Kuidas NUX VOMICA-HOMACCORD võtta

Võtke Nux vomica-Homaccord 'i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 10 tilka
iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.
Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.
Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.
Lapsed alla 2 aaasta.: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni
jooksul.
Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees.
Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aja ja rohkem) nõuab arsti järelvalvet.

Kui teil on tunne, et Nux vomica-Homaccord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Nux vomica-Homaccord’i rohkem kui peab
Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Nux vomica-Homaccord’i võtta
Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Nux vomica-Homaccord’i kasutamist
Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nux vomica-Homaccord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed ei ole teada.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas NUX VOMICA-HOMACCORD säilitada

Nux vomica-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Nux vomica-Homaccord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida NUX VOMICA-HOMACCORD sisaldab

100 g sisaldab:
Toimeiained:


Strychnos nux vomica D2-0,2g
Strychnos nux vomica D10-0,2g
Strychnos nux vomica D15-0,2g
Strychnos nux vomica D30-0,2g
Strychnos nux vomica D200- 0,2g
Strychnos nux vomica 1000-0,2g
Bryonia cretica D2-0,2g
Bryonia cretica D6-0,2g
Bryonia cretica D10-0,2g
Bryonia cretica D15-0,2g
Bryonia cretica D30-0,2g
Bryonia cretica D200- 0,2g
Bryonia cretica D1000-0,2g
Lycopodium clavatum D3- 0,3g
Lycopodium clavatum D10-0,3g
Lycopodium clavatum D30-0,3g
Lycopodium clavatum D200-0,3g
Lycopodium clavatum D1000-0,3g
Citrullus colocynthis D3-0,3g
Citrullus colocynthis D10-0,3g
Citrullus colocynthis D30-0,3g
Citrullus colocynthis D200-0,3g.

Abiained:
100 g sisaldab:
Etanool (96 %)

27,8 g.
Destilleeritud
vesi
66,9
g.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

Kuidas Nux vomica-Homaccord välja näeb ja pakendi sisu
Nux-vomica Homaccord on selge, värvitu lahus.
Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail:info@aconit.ee


Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nux vomica-Homaccord, suukaudsed tilgad, lahus


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g sisaldab:
Toimeained:

1.Strychnos nux-vomica
D2
0,2 g
2.Strychnos nux-vomica
D10
0,2 g
3.Strychnos nux-vomica
D15
0,2 g
4.Strychnos nux-vomica
D30
0,2 g
5.Strychnos nux-vomica
D200
0,2 g
6.Strychnos nux-vomica
D1000
0,2 g
7.Bryonia
D2
0,2 g
8.Bryonia
D6
0,2 g
9.Bryonia
D10
0,2 g
10.Bryonia
D15
0,2 g
11.Bryonia
D30
0,2 g
12.Bryonia
D200
0,2 g
13.Bryonia
D1000
0,2 g
14.Lycopodium clavatum
D3
0,3 g
15.Lycopodium clavatum
D10
0,3 g
16.Lycopodium clavatum
D30
0,3 g
17.Lycopodium clavatum
D200
0,3 g
18.Lycopodium clavatum
D1000
0,3 g
19.Citrullus colocynthis
D3
0,3 g
20.Citrullus colocynthis
D10
0,3 g
21.Citrullus colocynthis
D30
0,3 g
22.Citrullus colocynthis
D200
0,3 g

Abiained vaata lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, lahus
Nux vomica-Homaccord on selge, värvitu lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Näidustus:

Homöpoaatiline preparaat.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 10 tilka
iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti järel 2
tunni jooksul.

Lapsed alla 2 aasta: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni
jooksul.
Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aja ja rohkem) nõuab arsti järelvalvet.

Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

4.3. Vastunäidustused

Teadaolev allergia või ülitundlikkus Nux vomica-Homaccordi toimeainete või mõne abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2 mg alkoholi ühe annuse kohta (10 tilka). See
on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole
soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse
ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Nux vomica-Homaccordi mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest
mõjudest ei ole teavitatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik 4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nux vomica-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole
täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

4.8. Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.
Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

100 g sisaldab:
Etanool (96 %)

27,8 g.
Destilleeritud
vesi
66,9
g.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nux vomica-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi..
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erilisi nõudeid ei ole.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

8. Müügiloa number

449104

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

28.04.2004/4.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2012