NEO-ANGIN SUHKRUVABA

Toimeained: amüülmetakresool+diklorobensüülalkohol+levomentool

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 0,6mg+1,2mg+5,72mg 24TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEO-ANGIN SUHKRUVABA ja milleks seda kasutatakse

Neo-angin Suhkruvaba on suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu-ja
neelupõletikke tekitavatele bakteritele ja seentele.
Neo-angin Suhkruvaba kasutatakse suu-, kurgu-, neelu- ja igemepõletike korral.

2. Mida on vaja teada enne NEO-ANGIN SUHKRUVABA võtmist

Ärge võtke Neo-angin Suhkruvaba't:
- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Neo-angin Suhkruvaba ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Neo-Angin Suhkruvaba
Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-angin Suhkruvaba koos toidu ja joogiga
Ravimit võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Pole asjakohane.

Oluline teave mõningate Neo-angin Suhkruvaba koostisainete suhtes

Neo-angin Suhkruvaba sisaldab suhkruasendajat isomaltitooli. Kui arst on teile öelnud, et teil on
talumatus mõnede suhkrute suhtes, pöörduge enne selle ravimi võtmist arsti poole.
Neo-angin Suhkruvaba võib omada kerget lahtistavat toimet. Toiteväärtus: 2,3 kcal/g vedela maltitooli
kohta.
Neo-angin Suhkruvaba sisaldab värvainet E 124, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas NEO-ANGIN SUHKRUVABA võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed peavad laskma suus sulada ühe losengi iga 2…3 tunni järel.
Suurim päevane annus on 6 losengi.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Neo-angin Suhkruvaba toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te unustate Neo-angin Suhkruvaba't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Neo-angin Suhkruvaba võtmise
Pole asjakohane.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võib esineda seedehäireid ja limaskesta ärritusnähte.
Värvaine koÅ¡enillpunane A (E 124) võib põhjusta allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEO-ANGIN SUHKRUVABA säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin sisaldab
- Toimeained on 2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.
1 loseng (imemistablett) sisaldab toimeainetena: 2,4-diklorobensüülalkoholi 1,2 mg,
amüülmetakresooli 0,6 mg, levomentooli 5,72 mg.
- Abiained on aniisiõli, piparmündiõli, isomaltitool (E953), viinhape, košenillpunane A (E124).

Kuidas Neo-Angin välja näeb ja pakendi sisu
Neo-angin Suhkruvaba loseng on ümmargune, punane, kergelt läbipaistev.
Pakendis on 24 või 48 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja
Divapharma GmbH
Motzener Straße 41
D-12277 Berliin
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
Tallinn 10127
Tel. +372 646 0980


Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NEO-ANGIN SUHKRUVABA, losengid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 loseng (imemistablett) sisaldab:

Toimeaine:
2,4-diklorobensüülalkoholi

1,20 mg
amüülmetakresool


0,60 mg
levomentool5,72 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Loseng.
Ümmargused punased kergelt läbipaistvad losengid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Suuõõne ja neelu antiseptika.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Juhul kui pole teisiti näidustatud, peavad täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed laskma suus sulada ühe
losengi iga 2…3 tunni järel. Suurim päevane annus on 6 losengi.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neo-Angin N suhkruvabad losengid sisaldavad värvainet E 124, mis võib põhjustada allergilisi
reaktsioone.
Samuti sisaldab ravim 2,58 g isomaltitooli (suhkruasendaja) ühe losengi kohta. Seda tuleb arvesse
võtta diabeediga patsientide puhul. Patsiendid, kellel esineb harva pärilikku fruktoositalumatust, ei
tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsel manustamisel esinevaid asjassepuutuvaid koostoimeid pole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Neo-Angin N suhkruvaba losengi kohta pole saadaval kliinilisi andmeid selle mõju kohta rasedusele.
Loomkatsed ei viita samuti otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele rasedusele, embrüo/loote
arengule, sünnitusele või sünnijärgsele arengule. Kuna ebapiisava informatsiooni tõttu pole täielikult
võimalik välistada riski lootele, peavad rasedad naised seetõttu enne selle ravimi võtmist
konsulteerima arstiga. Ettevaatust tuleb rakendada juhul, kui ravimit kirjutatakse välja rasedatele või
imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva võivad tekkida suu- ja seedetrakti limaskesta ärritusnähud. Teoreetiliselt on võimalikud ka
allergilised reaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptikumid, ATC-
kood: R02AA95.

Neo-Angin suhkruvaba loseng on antiseptilise ja kerge valuvaigistava toimega, mis baseerub 2,4-
diklorobensüülalkoholi, amüülmetakresooli ja levomentooli kombinatsioonil. Antiseptikumid on
efektiivsed suu- ja neelu limaskesta kahjustavate patogeenide (nii grampositiivsete kui
gramnegatiivsete bakterite ja seente (Candida, pärmid)) vastu. Levomentool on valuvaigistava
toimega, mis põhineb limaskesta külmaretseptorite stimulatsioonil.

2,4-diklorobensüülalkoholi liigitatakse bensooli ja amüülmetakresooli fenooli derivaatide hulka,
levomentooli on tsükliline monoterpeen. 2,4-diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli peamine
toime tuleneb pinnapealsest toimest, s.t et mõlemad ained reageerivad rakumembraanidega vastavalt
rakumembraani lipiididega, mis seletab nende antiseptilise toime.

Tuginedes paljude aastate kogemustele, ei ole põhjust oletada, et toime erinevate patogeenide vastu
väheneks.

Suhkruasendaja maltitool ei ole kariogeenne.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Neo-Angin N suhkruvabad losengid toimivad lokaalse antiseptikumina ja nõrga lokaalse
valuvaigistina kui imemistabletti imetakse või lastakse suus aeglaselt sulada. Toimeainete kleepumine
limaskestale võimaldab pikaajalist toimet. Ravimi kõik koostisosad imenduvad ruttu ja väljutatakse
kiiresti.

2,4-diklorobensüülalkoholi lagundamine toimub 2,4-diklorobensoidhappe abil, mis väljutatakse hiljem
kas happena (nt bensoehape) või glütsiini konjugaadina neerude kaudu. Amüülmetakresool
oksüdeeritakse osaliselt vastavaks karboksüülhappeks ja eritatakse neerude kaudu glükuroniididena.
Levomentool eritatakse uriini ja sapiga samuti glükuroniididena.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ravimkombinatsioonil ei ole teadaolevaid spetsiifilisi riske.

2,4-diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli uuringute tulemused viitavad, et need kaks
antiseptikut, kas eraldi või koos, ei oma mingeid toksilisi või mutageenseid toimeid. 2,4-
diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli toksilisuse uuringud pole näidanud mutageenset
potentsiaali. Toimeainete väikese koguse tõttu losengides ja toimeainete kõrge DL väärtuse tõttu
50
puuduvad õigel kasutamisel vähimadki riskid tervisele.

Levomentool on hästi tuntud ja seda võib pidada mittetoksiliseks ja kahjutuks aineks.
Reproduktsioonitoksilisuse testides ei näidanud mentool teratogeenseid või embrüotoksilisi riske.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Aniisiõli,
piparmündiõli,
isomaltitool (E953) ,
viinhape,
košenillpunane A (E124).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Sisepakend: PVC/PVDC alumiiniumblister
Välispakend: pappkarp. Sisaldus: 24 või 48 losengiga pakendid

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend ja hävitamise juhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Divapharma GmbH
Motzener Straße 41
D-12277 Berliin
Saksamaa

8. Müügiloa number

496005

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.03.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev


Ravimiametis kinnitatud septembris 2014