MIRZATEN Q-TAB

Toimeained: mirtasapiin

Ravimi vorm: suus dispergeeruv tablett

Ravimi tugevus: 30mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MIRZATEN Q-TAB ja milleks seda kasutatakse

Mirzaten Q-Tab kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse antidepressantideks.
Mirzaten Q-Tab'i kasutatakse depressiooni raviks.

2. Mida on vaja teada enne MIRZATEN Q-TAB võtmist

Ärge võtke Mirzaten Q-Tab'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) mirtasapiini või Mirzaten Q-Tab mõne koostisosa suhtes (vt
lõik 6). Kui see nii on, rääkige sellest oma arstile esimesel võimalusel enne Mirzaten Q-Tab'i
võtmist;
- kui te võtate või olete hiljuti (viimase kahe nädala jooksul) võtnud ravimeid, mida nimetatakse
monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mirzaten Q-Tab
Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Reeglina ei tohi Mirzaten Q-Tab'i kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel, sest ravimi
efektiivsust ei ole näidatud. Samuti tuleb silmas pidada, et alla 18-aastastel patsientidel esineb antud
ravimite rühma kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, nt
enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt agressiivsus, vastandlik käitumine ja
viha). Sellele vaatamata võib arst määrata Mirzaten Q-Tab'i ka alla 18-aastastele patsientidele, kui ta
leiab, et see on patsiendile kõige kasulikum. Kui teie arst on Mirzaten Q-Tab'i välja kirjutanud alla 18-
aastasele patsiendile ning te soovite seda läbi arutada, pöörduge palun uuesti oma arsti poole.
Teavitage oma arsti, kui alla 18-aastasel Mirzaten Q-Tab’i kasutajal tekib või süveneb mõni ülal
nimetatud kõrvaltoimetest. Lisaks sellele ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud Mirzaten Q-Tab'i
kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele (tunnetuslikule) ning
käitumuslikule arengule. Lisaks on teatatud selles vanusekategoorias mirtasapiini kasutamisega
kaasuvast märkimisväärsest kehakaalu tõusust võrreldes täiskasvanutega.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni süvenemine

Kui teil on depressioon võib teil vahel tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtteid. Kui hakkate
antidepressante võtma, võivad need mõtted alguses tekkida sagedamini, sest need ravimid nõuavad
toimimiseks aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel ka kauem.
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele;
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega alla 25-aastastel täiskasvanutel, keda
raviti antidepressandiga.
→Kui teil tekib enesevigastamise- või enesetapumõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga
või minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis ning paluda neil seda
infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon süveneb või kui nad on
mures muutuste pärast teie käitumises.

Eriline ettevaatus on Mirzaten Q-Tab'iga vajalik ka siis
- kui teil on või on kunagi olnud mõni järgnevatest seisunditest.
→ Rääkige oma arstile nendest seisunditest enne Mirzaten Q-Tab'i võtmist, kui te ei ole seda
varem teinud:
- krambid (epilepsia). Kui teil tekivad krambid või teie krambihood muutuvad
sagedamaks, lõpetage Mirzaten Q-Tab'i võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole;
- maksahaigused, sh ikterus. Kui teil tekib ikterus, lõpetage Mirzaten Q-Tab'i võtmine ja
pöörduge otsekohe oma arsti poole;
- neeruhaigus;
- südamehaigus või madal vererõhk;
- skisofreenia. Kui psühhootilised sümptomid, nt paranoilised mõtted muutuvad
sagedamaks või raskemaks, pöörduge otsekohe oma arsti poole;
- maniakaalne depressioon (kõrgendatud meeleolu/üliaktiivsuse perioodide vaheldumine
depressiivse meeleoluga). Kui teil tekib kõrgendatud meeleolu või olete väga erutunud,
lõpetage Mirzaten Q-Tab'i võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole;
- suhkurtõbi (vajalik võib olla insuliini või teiste antidiabeetiliste ravimite annuste
kohandamine);
- silmahaigus, nt silmasisese rõhu tõus (glaukoom);
- urineerimisraskused, mis võib olla põhjustatud eesnäärme suurenemisest.
- kui teil tekivad infektsiooninähud, nt põhjendamatult kõrge palavik, kurguvalu ja suuhaavandid.
→ Lõpetage Mirzaten Q-Tab'i võtmine ja pöörduge otsekohe vereanalüüsi tegemiseks oma
arsti poole. Harvaesinevatel juhtudel võivad need sümptomid olla märgiks vererakkude tootmise
häiretele luuüdis. Kuigi harva, ilmnevad need nähud sagedamini pärast 4...6-nädalast ravi;
- kui olete eakas inimene. Võimalik, et olete antidepressantide kõrvaltoimete suhtes tundlikum.

Võtmine koos teiste ravimitega
Informeerige oma arsti või apteekrit kui võtate (või kavatsete võtta) mingeid järgnevas loetelus toodud
ravimitest.
Samuti informeerige palun oma arsti või apteekrit kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ärge võtke Mirzaten Q-Tab'i samaaegselt koos järgmiste ravimitega:
- monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAO inhibiitorid). Samuti ärge võtke Mirzaten Q-Tab'i kahe nädala jooksul peale MAO inhibiitorite võtmise lõpetamist. Kui lõpetate Mirzaten Q-
Tab'i võtmise, ärge võtke MAO inhibiitoreid järgmise kahe nädala jooksul.
MAO inhibiitorid on näiteks moklobemiid, tranüültsüpromiin (mõlemad on antidepressandid) ja
selegeliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks).

Ettevaatus on vajalik, kui võtate Mirzaten Q-Tab'i samaaegselt koos järgmiste ravimitega:
- antidepressandid, nt SSRI-d, venlafaksiin ja L-trüptofaan või triptaanid (kasutatakse
migreeni raviks), tramadool (valuvaigisti), linezoliid (antibiootikum), liitium (kasutatakse teatud
psühhiaatriliste seisundite raviks) ja liht-naistepuna - Hypericum perforatum preparaadid

(taimne depressiooni ravim). Väga harvaesinevatel juhtudel võib ainult Mirzaten Q-Tab’i või
Mirzaten Q-Tab'i samaaegne kasutamine koos nende ravimitega põhjustada nn
serotoniinisündroomi. Selle sündroomi mõned sümptomid on: põhjendamatu palavik, higistamine,
südame löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (tahtmatud) lihastõmblused, värisemine,
ülemäära aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused ja teadvuse kaotus. Kui teil ilmneb
nende sümptomite kombinatsioon, rääkige sellest otsekohe oma arstile;
- antidepressant
nefasodoon.
See ravim võib tõsta Mirzaten Q-Tab'i taset teie veres. Teavitage
oma arsti, kui te seda ravimit kasutate. Vajalik võib olla Mirzaten Q-Tab'i annust vähendada või
nefasodooniga ravi lõpetamisel Mirzaten Q-Tab'i annust taas tõsta;
- ärevuse või unetuse vastased ravimid, nt bensodiasepiinid;
- skisofreeniaravimid, nt olansapiin;
- allergiavastased ravimid, nt tsetirisiin;
- tugevad
valuvaigistid, nt morfiin;
Nende ravimitega kooskasutamisel võib Mirzaten Q-Tab võimendada nende ravimite poolt
põhjustatavat unisust.
- infektsioonivastased ravimid; bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (nt erütromütsiin),
seeninfektsioonide vastased ravimid (nt ketokonasool) ja HIV/AIDS'i ravimid (nt HIV proteaasi
inhibiitorid) ja maohaavandite vastased ravimid (nt tsimetidiin);
Mirzaten Q-Tab'i samaaegne kasutamine koos nende ravimitega võib Mirzaten Q-Tab'i taset teie
veres tõsta. Teavitage oma arsti, kui te neid ravimeid kasutate. Vajalik võib olla Mirzaten Q-Tab'i
annust vähendada või, kui ravi nende ravimitega lõpetatakse, Mirzaten Q-Tab'i annust taas
suurendada;
- epilepsiaravimid, nt karbamasepiin ja fenütoiin;
- tuberkuloosiravimid, nt rifampitsiin;
Mirzaten Q-Tab'i samaaegne kasutamine nende ravimitega võib Mirzaten Q-Tab'i taset teie veres
langetada. Teavitage oma arsti, kui te neid ravimeid kasutate. Vajalik võib olla Mirzaten Q-Tab'i
annust suurendada või, kui ravi nende ravimitega lõpetatakse, Mirzaten Q-Tab'i annust taas
vähendada;
- vere hüübimist ärahoidvad ravimid, nt varfariin;
Mirzaten Q-Tab võib varfariini toimet verele suurendada. Teavitage oma arsti, kui te seda ravimit
kasutate. Nende ravimite samaaegsel kasutamisel on soovitatav, et arst teie vere näitajaid hoolega
jälgiks.

Mirzaten Q-Tab'i võtmine koos toidu ja joogigaKui tarvitate Mirzaten Q-Tab'i võtmise ajal alkoholi, võib see põhjustada unisust.
Soovitatav on alkoholi mitte tarvitada.
Võite võtta Mirzaten Q-Tab'i koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Piiratud kogemused Mirzaten Q-Tab'i kasutamisel rasedatele naistele ei viita riski suurenemisele.
Sellegipoolest peab raseduse ajal ravimit kasutama ettevaatusega.
Kui võtate Mirzaten Q-Tab'i ja rasestute või planeerite rasestuda, küsige oma arsti käest, kas te võite
Mirzaten Q-Tab'i võtmist jätkata. Kui võtate Mirzaten Q-Tab'i kuni sünnituseni või vahetult enne
sünnitust, peab vastsündinut jälgima võimalike kõrvaltoimete suhtes.
Teavitage kindlasti oma ämmaemandat ja/või arsti, et te kasutate Mirzaten Q-Tab'i. Raseduse ajal
võtmisel võivad seda tüüpi ravimid (SSRI’d) suurendada imikutel riski tõsise seisundi tekkeks, mida
nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse
kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Need sümptomid avalduvad tavaliselt esimese 24
tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe ühendust oma
ämmaemanda ja/või arstiga.
Küsige oma arsti käest, kas te võite Mirzaten Q-Tab'i võtmise ajal rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mirzaten Q-Tab võib mõjutada teie keskendumisvõimet või erksust. Veenduge, et need võimed ei ole
kahjustunud, enne kui asute autot juhtima või masinaid käsitsema.


Oluline teave mõningate Mirzaten Q-Tab'i koostisainete suhtes
Mirzaten Q-Tab sisaldab laktoosi ja sorbitooli. Kui teie arst on öelnud, et teil esineb mõningate
suhkrute talumatus, konsulteerige oma arstiga enne ravimi võtmist.
Mirzaten Q-Tab sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikaks. See võib olla kahjulik
fenüülketonuuriat põdevatele inimestele.

3. Kuidas MIRZATEN Q-TAB võtta

Võtke Mirzaten Q-Tab'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta
Tavaline algannus on 15 või 30 mg ööpäevas. Peale paaripäevast ravi võib arst teil soovitada annust
tõsta kuni teie jaoks sobivaima annuseni (vahemikus 15...45 mg ööpäevas). Reeglina on annus
kõikidele vanusegruppidele sama. Siiski, kui olete eakas inimene või kui teil on neeru- või
maksahaigus, võib teie arst annust teie jaoks kohandada.

Millal Mirzaten Q-Tab'i võtta
→Võtke Mirzaten Q-Tab'i iga päev samal ajal. Kõige parem on võtta Mirzaten Q-Tab'i ühekordse
annusena enne magamaminekut. Siiski võib teie arst pakkuda välja võimaluse jagada Mirzaten Q-
Tab'i annus kaheks - üks kord hommikul ja üks kord õhtul enne magamaminekut. Suurema annuse
peaks võtma enne magamaminekut.

Tablette tuleb võtta järgnevalt
Võtke tabletid suukaudselt.

Mirzaten Q-Tab on kergesti purunev. Neid ei tohi pakendist välja pigistada, kuna selle käigus võib
tablett viga saada. Võtke tablett pakendist välja alljärgneval viisil:
1. Hoidke blistrit ühest servast ning eemaldage üks blister ülejäänud blisterpakendist tõmmates
blistri lahti olemasoleva perforatsioonijoone järgi.
2. Märgistusega servast tõmmake fooliumiserv lahti ja eemaldage foolium täielikult.
3. Kallutage tablett peopesale.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Asetage tablett keelele kohe pärast pakendist eemaldamist.

Keelele asetatuna laguneb tablett kiiresti. Lagunenud tableti jäänused saab alla neelata nii veega kui
ilma veeta.
Enne tableti keelele asetamist peab suu olema tühi.

Millal võite oodata enesetunde paranemist
Tavaliselt hakkab Mirzaten Q-Tab toimima 1 kuni 2 nädala pärast ja 2 kuni 4 nädala möödudes võite
end hakata tundma paremini.
On tähtis, et esimeste ravinädalate jooksul räägite arstiga Mirzaten Q-Tab’i toimest:
→ 2 kuni 4 nädala möödumisel Mirzaten Q-Tab’i kasutamise alustamisest rääkige oma arstile, kuidas
see ravim teile mõjub.
Kui te ei tunne end ikka paremini, võib teie arst määrata suurema annuse. Sel juhul rääkige oma
arstiga uuesti veel 2 kuni 4 nädala pärast.
Tavaliselt peate võtma Mirzaten Q-Tab’i depressioonisümptomite kadumiseni, 4 kuni 6 kuu jooksul.

Kui te võtate Mirzaten Q-Tab'i rohkem kui ette nähtud
→ Kui teie või keegi teine on võtnud liiga palju Mirzaten Q-Tab'i, teavitage sellest kohe arsti.

Kõige tõenäolisemad Mirzaten Q-Tab’i üleannustamise nähud (ilma muude ravimite või alkoholita) on
uimasus, desorienteeritus ja südame löögisageduse kiirenemine.

Kui te unustate Mirzaten Q-Tab'i võtta
Kui peate annuse võtma üks kord päevas
- Kui unustasite Mirzaten Q-Tab’i annuse võtta, ärge võtke vahelejäänud annust.
Jätke see lihtsalt vahele.
Võtke oma järgmine annus tavalisel ajal.
Kui peate annuse võtma kaks korda päevas
- Kui unustasite võtta oma hommikuse annuse, võtke see sisse koos õhtuse annusega.
- Kui unustasite võtta oma õhtuse annuse, ärge võtke seda koos järgmise hommikuse annusega,
vaid jätke see vahele ja jätkake oma tavapäraste hommikuste ja õhtuste annustega.
- Kui unustasite võtta mõlemad annused, ärge proovige vahelejäänud annuseid tasa teha. Jätke
vahele mõlemad annused ja jätkake järgmisel päeval oma tavapäraste hommikuste ja õhtuste
annustega.

Kui te lõpetate Mirzaten Q-Tab'i võtmise
→Lõpetage Mirzaten Q-Tab’i kasutamine ainult pärast arstiga nõu pidamist.
Kui lõpetate kasutamise liiga vara, võib teie depressioon taastuda. Kui tunnete end paremini, rääkige
sellest oma arstiga. Teie arst otsustab, millal ravi võib lõpetada.
Ärge lõpetage Mirzaten Q-Tab’i võtmist äkki, isegi kui teie depressioon on kadunud. Kui te lõpetate
Mirzaten Q-Tab’i kasutamise äkki, võib teil tekkida halb enesetunne, võite tunda pearinglust, erutust
või ärevust ja peavalusid. Neid sümptomeid saab vältida ravimi kasutamise järk-järgulise
lõpetamisega. Teie arst ütleb teile, kuidas ravimi annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te kogete ükskõik millist järnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage mirtasapiini võtmine
ja võtke koheselt ühendust arstiga.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):
- kõrgenenud meeleolu või emotsionaalselt „kõrgendatud“ meeleseisund (mania).

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
- silmade või naha kollasus, mis võib viidata maksafunktsiooni häirele (ikterus).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- infektsiooninähud, nt äkki tekkiv põhjendamatult kõrge palavik, kurguvalu ja haavandid suus
(agranulotsütoos), Harvaesinevatel juhtudel võib Mirzaten Q-Tab põhjustada vererakkude
tootmise häireid (luuüdi supressioon). Mõne inimese puhul langeb nende vastupanuvõime
infektsioonidele (nakkustele), sest Mirzaten Q-Tab võib põhjustada ajutist vere valgeliblede
vähesust (granulotsütopeenia). Samuti võib Mirzaten Q-Tab harvaesinevatel juhtudel
põhjustada vere puna- ja valgeliblede ning ka trombotsüütide vähesust (aplastiline aneemia),
trombotsüütide vähesust (trombotsütopeenia) või vere teatud tüüpi valgeliblede arvu
suurenemist (eosinofiilia),
- epilepsiahood (krambid),
- selliste sümptomite kombinatsioon, nagu põhjendamatu palavik, higistamine, südame
löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (tahtmatud) lihastõmblused, värisemine, ülemäära
aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused, teadvuse kaotus ja suurenenud süljeeritus.
Väga harvaesinevatel juhtudel võivad need nähud viidata serotoniinisündroomile.
- enesevigastamise- või enesetapumõtted,

- rasked nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Teised võimalikud mirtasapiini kõrvaltoimed:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):
- söögiisu suurenemine ja kehakaalu suurenemine,
- uimasus või unisus,
- peavalu,
- suukuivus.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
- letargia,
- pearinglus,
- värisemine või treemor,
- iiveldus,
- kõhulahtisus,
- oksendamine,
- lööve või nahanähud (eksanteem),
- liigesevalu (artralgia) või lihasvalu (müalgia),
- seljavalu,
- pearingluse või minestamise tunne kui tõusete äkki püsti (ortostaatiline hüpotensioon),
- tursed (tüüpiliselt pahkluudel või labajalgadel), mis on põhjustatud vedelikupeetusest
(ödeem),
- väsimus,
- värvikad
unenäod,
- segasus,
- ärevustunne,
- unehäired.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):
- ebatavalised nahaaistingud, nt põletus-, torkimistunne, kihelus või surisemine (paresteesia),
- „rahutute“ jalgade sündroom,
- minestamine
(sünkoop),
- tuimustunne suus (oraalne hüpoesteesia),
- madal
vererõhk,
- hirmuunenäod,
- agiteeritus
(erutus),
- hallutsinatsioonid,
- liikumistung.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
- lihastõmblused või -kontraktsioonid (müokloonus),
- agressiivne käitumine.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- ebanormaalsed aistingud suus (oraalne paresteesia),
- turse suus (suu ödeem),
- keha turse (üldine ödeem),
- lokaalne paistetus,
- hüponatreemia,
- antidiureetilise hormooni liignõristus,
- rasked nahareaktsioonid (bulloosne dermatiit, multiformne erüteem),
- uneskõndimine (somnambulism),
- kõnehäired.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Alla 18-aastastel lastel on kliinilistes uuringutes sageli teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
märkimisväärne kehakaalu tõus, nõgeslööve ja vere triglütseriidide taseme suurenemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas MIRZATEN Q-TAB säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Mirzaten Q-Tab'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mirzaten Q-Tab sisaldab
- Toimeaine on mirtasapiin. Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg, 30 mg või 45 mg
mirtasapiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, etüültselluloos, mannitool (E421), sorbitool (E420),
krospovidoon, kolloidne veevaba ränioksiid, apelsini maitse-lõhnaaine (sisaldab maltodekstriini
ja modifitseeritud maisitärklist), aspartaam (E951) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Mirzaten Q-Tab välja näeb ja pakendi sisu
Suus dispergeeruvad tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad.
Suus dispergeeruvad tabletid on pakendatud perforatsioonjoontega eraldatud ühikutest koosnevatesse
blisterpakenditesse - 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100 x 1 või 180 tk.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Krka, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Bulgaaria
Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
TÅ¡ehhi Vabariik
Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg orodispersible tablets
Taani
Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Eesti Mirzaten
Q-Tab
Soome
Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg

Saksamaa
Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Norra
Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Poola
Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Rumeenia
Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Slovakkia
Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Rootsi
Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Holland
Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Ühendkuningriik
Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Mirzaten Q-Tab, 15 mg suus dispergeeruvad tabletid
Mirzaten Q-Tab, 30 mg suus dispergeeruvad tabletid
Mirzaten Q-Tab, 45 mg suus dispergeeruvad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg, 30 mg või 45 mg mirtasapiini.
INN. Mirtazapinum

Abiained:
15 mg:
Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 35,62 mg laktoosi, 4,9...13,8 mg sorbitooli ja 1,6 mg
aspartaami.
30 mg:
Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 71,25 mg laktoosi, 9,9...27,7 mg sorbitooli ja 3,2 mg
aspartaami.
45 mg:
Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 106,87 mg laktoosi, 14,8...41,5 mg sorbitooli ja 4,8 mg
aspartaami.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suus dispergeeruv tablett.
Valged, ümmargused, kaksikkumerad suus dispergeeruvad tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Efektiivne ööpäevane annus on tavaliselt 15 kuni 45 mg; algannus on 15 või 30mg.
Mirtasapiini toime avaldub tavaliselt pärast ühe kuni kahenädalast kasutamist. Ravi adekvaatse
annusega peaks andma positiivse ravitulemuse 2...4 nädala jooksul. Ebapiisava ravivastuse korral võib
annust suurendada kuni maksimaalse annuseni. Kui ravivastus puudub järgneva 2...4 nädala jooksul,
tuleb ravi lõpetada.

Eakad patsiendid
Soovituslik annus on sama mis täiskasvanute puhul. Rahuldava ja ohutu ravivastuse tagamiseks tuleb
eakatel patsientidel annust suurendada tähelepaneliku jälgimise all.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Mirzaten Q-Tab'i ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest efektiivsust ei näidatud
kahes lühiajalises kliinilises uuringus (vt lõik 5.1) ning ohutuskaalutlustel (vt lõigud 4.4, 4.8 ja 5.1).

Neerukahjustus
Mõõduka kuni raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 40 ml/min) patsientidel võib
mirtasapiini kliirens olla vähenenud. Seda tuleb selle kategooria patsientidele Mirzaten Q-Tab'i
määramisel arvestada (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus
Maksakahjustusega patsientidel võib mirtasapiini kliirens olla vähenenud. Seda tuleb arvestada, kui
määrata Mirzaten Q-Tab'i selle kategooria patsientidele, eriti raske maksakahjustusega patsientidele,
sest raske maksakahjustusega patsiente ei ole uuritud (vt lõik 4.4).

Mirtasapiini eliminatsiooni poolväärtusaeg on 20...40 tundi ja seetõttu sobib Mirzaten Q-Tab
manustamiseks üks kord ööpäevas. Ravimit tuleks eelistatult võtta üksikannusena vahetult enne
magamaminekut.
Mirzaten Q-Tab'i ööpäevase annuse võib jagada ka kaheks annuseks, manustades ravimit hommikuti
ja enne magamaminekut. Suurem annus tuleks võtta õhtul.
Tabletid tuleb sisse võtta suu kaudu. Tablett laguneb kiiresti ja selle võib alla neelata ilma veeta.

Depressiooniga patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja - vähemalt 6 kuu jooksul, tagamaks, et neil ei
ole enam sümptomeid.

Ravi mirtasapiiniga soovitatakse ärajätusümptomite vältimiseks lõpetada järk-järgult (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Mirtasapiini samaaegne kasutamine koos monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Mirzaten Q-Tab'i ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel. Kliinilistes uuringutes
esines antidepressantidega ravitud lastel ja noorukitel platseebogrupiga võrreldes rohkem suitsidaalset
käitumist (enesetapukatseid ja suitsiidimõtteid) ja vaenulikkust (peamiselt vägivaldsust, vastanduvat
käitumist ja viha). Kui kliinilise seisundi tõttu on ravi alustamine siiski vältimatu, tuleb patsienti
suitsidaalse käitumise sümptomite tekke suhtes hoolikalt jälgida. Lisaks eelnevale ei ole küllaldaselt
ohutusalast teavet ravimi kasutamise pikaajalise mõju kohta laste ja noorukite kasvamisele,
küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule.

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda
esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise
ilmnemiseni. Nagu näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumites suitsiidioht suureneda.
Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal
hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud
platseebo-kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste
patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.
Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda
eriti ravi alguses ja annuse muutmise järel. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest
jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite
teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda
sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Seoses suitsiidivõimalusega, eriti ravi alguses, tuleb patsiendi kätte anda ainult piiratud arvul Mirzaten
Q-Tab’i tablette.

Luuüdi supressioon
Mirtasapiinravi ajal on täheldatud luuüdi depressiooni, mis väljendub tavaliselt granulotsütopeenia või
agranulotsütoosina. Pöörduvat agranulotsütoosi on harvadel juhtudel täheldatud ka mirtasapiiniga
teostatud kliinilistes uuringutes. Mirtasapiini turuletulekujärgsel ajal on väga harva teatatud
agranulotsütoosi juhtudest, enamus neist on olnud pöörduvad, kuid mõned juhud on lõppenud
surmaga. Surmaga lõppenud juhud on enamasti esinenud üle 65-aastastel patsientidel. Arst peaks
olema tähelepanelik selliste sümptomite tekkimise suhtes nagu palavik, kurguvalu, stomatiit või muud
nakkusele viitavad nähud. Selliste nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja teha vereanalüüs.

Ikterus
Ikteruse ilmnemisel tuleb ravi katkestada.

Jälgimist vajavad seisundid
Ravimi ettevaatlik kasutamine, samuti korrapärane ja hoolikas jälgimine on vajalikud patsientide
puhul, kellel esineb:
- epilepsia ja orgaaniline ajusündroom; kuigi kliiniline kogemus näitab, et epilepsiahooge esineb
mirtasapiinravi ajal, nagu ka teiste antidepressantide puhul harva, tuleb ravi Mirzaten Q-Tab’iga
alustada ettevaatlikult patsientidel, kellel on anamneesis krambid. Kõikidel patsientidel, kellel
tekivad krambid või kellel krampide esinemissagedus suureneb, tuleb ravi lõpetada.
- maksakahjustus; pärast ühekordset 15 mg suukaudset mirtasapiini annust oli mirtasapiini
kliirens ligikaudu 35 % vähenenud kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel
võrreldes normaalse maksafunktsiooniga patsientidega. Mirtasapiini keskmine
plasmakontsentratsioon oli suurenenud ligikaudu 55 % võrra.
- neerukahjustus; pärast ühekordset 15 mg suukaudset mirtasapiini annust oli mõõduka
(kreatiniini kliirens < 40 ml/min) ja raske (kreatiniini kliirens ≤ 10 ml/min) neerukahjustusega
patsientidel mirtasapiini kliirens vähenenud vastavalt ligikaudu 30 % ja 50 % võrreldes
normaalse neerufunktsiooniga patsientidega. Keskmine mirtasapiini plasmakontsentratsioon oli
suurenenud vastavalt ligikaudu 55 % ja 115 % võrra. Olulist erinevust ei leitud kerge
neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 80 ml/min) patsientidel võrreldes kontrollrühmaga.
- südamehaigused, näiteks erutusjuhtehäired, stenokardia ja hiljutine müokardiinfarkt, millega
seoses tuleb rakendada tavapäraseid ettevaatusabinõusid ja kaasuvaid ravimeid manustada
ettevaatusega.
- hüpotensioon.
- diabeet; suhkurtõvega patsientidel võivad antidepressandid muuta glükeemilist kontrolli.
Insuliini ja/või suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite annus võib vajada kohandamist ja
soovitatav on tähelepanelik jälgimine.

Nagu teistegi antidepressantide puhul, tuleb arvesse võtta järgmist:
- Antidepressantide manustamisel võib patsientidel, kes põevad skisofreeniat või teisi
psühhootilisi häireid, esineda psühhootiliste nähtude süvenemist; võivad tugevneda paranoilised
mõtted.
- Kui ravitakse bipolaarse häire depressiivset faasi, võib tekkida üleminek mania faasiks.
Hoolikalt tuleb jälgida patsiente, kelle anamneesis on mania või hüpomania. Kõigil patsientidel,
kellel tekib mania faas, tuleb mirtasapiinravi katkestada.
- Kuigi Mirzaten Q-Tab ei tekita sõltuvust, on turuletulekujärgne kogemus näidanud, et
pikaajalise ravi järsk katkestamine võib mõnikord põhjustada ärajätunähtude tekkimist. Enamus
ärajätunähte on kerged ja mööduvad. Ärajätunähtudest on kõige sagedamini teatatud
pearingluse, rahutuse, ärevuse, peavalu ja iivelduse esinemisest. Hoolimata sellest, et neist on
teatatud kui ärajätunähtudest, tuleks mõista, et need sümptomid võivad olla tingitud ka
olemasolevast haigusest. Nii nagu on soovitatud lõigus 4.2, tuleks ravi mirtasapiiniga lõpetada
järk-järgult.

- Tähelepanelik tuleb olla patsientide puhul, kellel esinevad urineerimishäired, nagu eesnäärme
hüpertroofia, ning patsientide puhul, kellel esineb äge kitsa nurga glaukoom ja silma
suurenenud siserõhk (kuigi Mirzaten Q-Tab'iga seotud probleemide võimalus on väike tema
väga nõrga antikolinergilise aktiivsuse tõttu).
- Akatiisia/psühhomotoorne rahutus; antidepressantide kasutamist on seostatud akatiisia tekkega,
mida iseloomustab subjektiivne ebameeldiv või häiriv rahutus ja liikumisvajadus, millega sageli
kaasneb võimetus paigal istuda või seista. See ilmneb kõige tõenäolisemalt esimese paari
ravinädala jooksul. Patsientidel, kellel need sümptomid tekivad, võib annuse suurendamine olla
kahjulik.

Hüponatreemia
Mirtasapiini kasutamisel on väga harva teatatud hüponatreemiast, mis on tõenäoliselt tingitud
antidiureetilise hormooni liignõristusest (SIADH). Suurenenud riskiga patsientidel, nagu eakad
patsiendid või patsiendid, keda ravitakse samaaegselt ravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad
hüponatreemiat, tuleb rakendada ettevaatust.

Serotoniinisündroom
Koostoime serotonergiliste toimeainetega: serotoniinisündroom võib tekkida, kui selektiivseid
serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI-d) kasutatakse samaaegselt teiste serotonergiliste
toimeainetega (vt lõik 4.5). Serotoniinisündroomi sümptomiteks võivad olla hüpertermia, rigiidsus,
müokloonus, autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsus koos võimaliku eluliste näitajate kiire
kõikumisega, vaimse seisundi muutused, sealhulgas segasus, ärritatavus, äärmuslik agiteeritus, mis
võivad progresseeruda deliiriumi ja koomani. Kui need toimeained on kombineeritud mirtasapiiniga
on soovitatav olla ettevaatlik ja vajalik on põhjalik kliiniline jälgimine. Nende sündmuste esinemisel
tuleb ravi mirtasapiiniga lõpetada ja võtta kasutusele toetavad meetmed. Turuletulekujärgse kogemuse
kohaselt esineb serotoniinisündroom väga harva ainult mirtasapiiniga ravitud patsientidel (vt lõik 4.8).

Eakad patsiendid
Eakad patsiendid on sageli palju tundlikumad, eriti antidepressantide kõrvaltoimete suhtes.
Mirtasapiiniga teostatud kliinilistes uuringutes ei ole eakatel patsientidel täheldatud suuremat
kõrvaltoimete esinemissagedust kui teistes vanusegruppides.

Mirzaten Q-Tab sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku
galaktoositalumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit
võtta.
Mirzaten Q-Tab sisaldab sorbitooli. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi
seda ravimit võtta.
Mirzaten Q-Tab sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikaks. Ravim võib olla kahjulik
fenüülketonuuriaga patsientidele.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised - Mirtasapiini ei tohi manustada samaaegselt MAO inhibiitoritega või kuni kahe nädala jooksul
pärast MAO inhibiitorravi lõppu. Vastupidisel juhul peab ligikaudu kaks nädalat mööduma,
enne kui mirtasapiinravi saanud patsiente võib ravida MAO inhibiitoritega (vt lõik 4.3).
- Peale selle, nagu ka SSRI-dega, võib manustamine koos teiste serotonergiliste toimeainetega (L-
trüptofaan, triptaanid, tramadool, linesoliid, SSRI-d, venlafaksiin, liitium ja liht-naistepuna -Hypericum perforatum - preparaadid) viia serotoniiniga seotud mõjude (serotoniinisündroom: vt
lõik 4.4) ilmnemiseni. Neid toimeaineid tuleb mirtasapiiniga kombineerida ettevaatusega ja
vajalik on põhjalikum kliiniline jälgimine.
- Mirtasapiin võib suurendada bensodiasepiinide ja teiste sedatiivsete ravimite (eriti enamus
antipsühhootikume, antihistamiin H1 antagonistid, opiaadid) toimet. Nende ravimite samaaegsel
määramisel koos mirtasapiiniga peab olema ettevaatlik.
- Mirtasapiin võib tugevdada alkoholi kesknärvisüsteemi pärssivat toimet. Seepärast peab
patsientidele soovitama hoiduda alkohoolsete jookide tarbimisest mirtasapiinravi ajal.

- Mirtasapiin annuses 30 mg üks kord ööpäevas, põhjustas väikese, kuid statistiliselt olulise
rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR) suurenemise varfariiniga ravitud patsientidel. Ei saa
välistada, et mirtasapiini suuremate annuste korral on see toime rohkem väljendunud, seega on
varfariini ja mirtasapiini samaaegse ravi korral soovitatav kontrollida patsiendi INR-i taset.

Farmakokineetilised koostoimed
- CYP3A4 indutseerijad karbamasepiin ja fenütoiin suurendavad mirtasapiini kliirensit ligikaudu
kaks korda, mille tulemuseks on mirtasapiini kontsentratsiooni vähenemine plasmas vastavalt
60 % ja 45 % võrra. Kui karbamasepiin või mõni teine maksa metabolismi indutseerija (nt
rifampitsiin) lisatakse mirtasapiinravile, võib osutuda vajalikuks mirtasapiini annuse
suurendamine. Kui ravi selliste ravimitega katkestatakse, võib osutuda vajalikuks mirtasapiini
annuse vähendamine.
- Tugeva CYP3A4 inhibiitori ketokonasooli samaaegne manustamine suurendas mirtasapiini
maksimaalset plasmakontsentratsiooni ja AUC-d vastavalt ligikaudu 40 % ja 50 % võrra.
- Kui tsimetidiini (nõrk CYP1A2, CYP2D6 ja CYP3A4 inhibiitor) manustatakse koos
mirtasapiiniga, võib mirtasapiini keskmine plasmakontsentratsioon suureneda enam kui 50%.
Mirtasapiini samaaegsel manustamisel koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega, HIV proteaasi
inhibiitorite, asoolsete seentevastaste ravimite, erütromütsiini, tsimetidiini või nefasodooniga
tuleb rakendada ettevaatust ja vajalikuks võib osutuda annuse vähendamine.
- Koostoimeuuringud ei viidanud olulisele farmakokineetilisele toimele mirtasapiini
manustamisel koos paroksetiini, amitriptülliini, risperidooni või liitiumiga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Piiratud andmed mirtasapiini kasutamise kohta rasedatel naistel ei näita kaasasündinud väärarengute
suurenenud riski. Loomkatsed ei ole näidanud kliiniliselt olulisi teratogeenseid toimeid, kuid on
täheldatud arengutoksilisust (vt lõik 5.3). Rasedatele naistele tuleb määrata ettevaatusega. Kui
Mirzaten Q-Tab’i kasutatakse kuni sünnituseni või vahetult enne sünnitust, on soovitatav vastsündinu
sünnijärgne jälgimine, et tuvastada võimalikke ärajätunähte.
Epidemioloogilised andmed on näidanud, et SSRI-de kasutamine raseduse ajal, eriti raseduse hilises
järgus, võib suurendada püsiva pulmonaalse hüpertensiooni riski vastsündinul (PPHN). Kuigi
uuringutes ei ilmne seost PPHN-i ja mirtasapiin-ravi vahel, ei saa seda potentsiaalset riski välistada,
võttes arvesse sarnast toimemehhanismi (serotoniini konsentratsiooni suurenemine).
Loomkatsed ja piiratud andmed inimeste kohta on näidanud mirtasapiini eritumist rinnapiima ainult
väga väikestes kogustes. Otsus, kas jätkata/katkestada imetamine või kas jätkata/katkestada ravi
Mirzaten Q-Tab'iga, tuleb vastu võtta, arvestades imetamise kasu lapsele ja Mirzaten Q-Tab'i ravi
kasu naisele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mirzaten Q-Tab'il on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Mirzaten Q-Tab võib halvendada patsiendi kontsentratsiooni- ja tähelepanuvõimet (eriti just ravi
alguses). Patsiendid, keda ravitakse antidepressantidega, peavad vältima potentsiaalselt ohtlike,
tähelepanu- ja head kontsentratsioonivõimet nõudvate ülesannete täitmist, nagu mootorsõiduki
juhtimine ja masinatega töötamine.

4.8. Kõrvaltoimed

Depressiooniga patsientidel esineb hulgaliselt haiguse endaga seotud sümptomeid. Seepärast on aeg-
ajalt raske kindlaks teha, millised sümptomid on haiguse tulemusel tekkinud ning millised on tingitud
ravist Mirzaten Q-Tab'iga.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mis esinesid randomiseeritud platseebokontrollitud uuringutes
enam kui 5 % mirtasapiiniga ravitud patsientidest (vt allpool), on unisus, sedatsioon, suukuivus,
kehakaalu tõus, söögiisu suurenemine, pearinglus ja kurnatus.


Kõiki randomiseeritud platseebokontrollitud uuringutes osalenud patsiente (sealhulgas muud
näidustused peale depressiooni) on hinnatud mirtasapiini kõrvaltoimete suhtes. Metaanalüüs hõlmas
20 uuringut, planeeritud kestusega kuni 12 nädalat, 1501 patsiendiga (134 patsiendiaastat), kes said
mirtasapiini annuseid kuni 60 mg ja 850 patsiendiga (79 patsiendiaastat), kes said platseebot. Nende
uuringute laiendusfaasid on välja arvatud, et säilitada võrreldavust platseeboga.
Tabel 1 näitab kategooriatesse jagatud kõrvaltoimete esinemissagedust, mis esinesid kliinilistes
uuringutes statistiliselt oluliselt sagedamini ravi ajal mirtasapiiniga kui platseeboga. Tabelisse on
samuti lisatud spontaansetest teatistest pärinevad kõrvaltoimed. Spontaansetest teatistest pärinevate
kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad kliinilistes uuringutes nendest kõrvaltoimetest teatamise
sagedusel. Spontaansetest teatistest pärit kõrvaltoimete esinemissagedus, mille puhul mirtasapiini
randomiseeritud platseebokontrollitud uuringutes juhtusid ei esinenud, on klassifitseeritud kui
"teadmata".

Tabel 1 Mirtasapiini kõrvaltoimed

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass
(≥1/10)
(≥1/100
(≥1/1000
(≥1/10 000
kuni <1/10)
kuni <1/100)
kuni
<1/1000)
Vere ja
Luuüdi
lümfisüsteemi
supressioon
häired
(granulotsüto-
peenia,
agranulotsütoos,
aplastiline
aneemia,
trombotsüto-
peenia)
Eosinofiilia
Endokriin-
Antidiureetilise
süsteemi häired
hormooni
liignõristus
Ainevahetus- ja
KehakaaluHüponatreemia
toitumishäired
tõus1
Söögiisu
suurenemine1
Psühhiaatrilised

Ebanormaalsed
Luupainajad2
Agressioon
Suitsiidimõtted6
häired
unenäod
Mania
Suitsidaalne
Segasus
Erutus2
käitumine6
Ärevus2, 5
Hallutsinatsioonid
Unetus3, 5
Psühhomotoorne
rahutus (sh
akatiisia,
hüperkineesia)
Närvisüsteemi
Unisus1, 4
Letargia1
Paresteesia2
Müokloonus Konvulsioonid
häired
Sedatsioon1, 4
Pearinglus
“Rahutute” jalgade
Serotoniini-
Peavalu2
Treemor
sündroom
sündroom
Sünkoop
Oraalne
Paresteesia
Düsartria
Vaskulaarsed

Ortostaatiline
Hüpotensioon2


häired
hüpotensioon
Seedetrakti häired Suukuivus
Iiveldus3
Oraalne

Suu turse
Kõhulahtisus2
hüpoesteesia
Suurenenud
Oksendamine2
süljeeritus
Maksa jaSeerumi

sapiteede häired
trans-
aminaaside
aktiivsuse
tõus

Naha ja

Eksanteem2


Stevensi-
nahaaluskoe
Johnsoni
kahjustused
sündroom
Bulloosne
dermatiit
Multiformne
erüteem
Toksiline
epidermaalne
nekrolüüs
Lihas-skeleti ja

Artralgiasidekoe
Müalgia
kahjustused
Seljavalu1
Üldised häired ja

Perifeersed


Somnambulism
manustamiskoha
tursed1
reaktsioonid
Väsimus
1 Kliinilistes uuringutes esinesid need sündmused statistiliselt oluliselt sagedamini ravi ajal mirtasapiiniga
võrreldes platseeboga.
2 Kliinilistes uuringutes esinesid need sündmused sagedamini ravi ajal platseeboga võrreldes mirtasapiiniga, kuid
statistiliselt oluliselt mitte sagedamini.
3 Kliinilistes uuringutes esinesid need sündmused statistiliselt oluliselt sagedamini platseebo puhul võrreldes
mirtasapiiniga.
4 NB! Annuse vähendamine ei põhjusta tavaliselt väiksemat unisust/sedatsiooni, kuid võib ohustada
antidepressantide tõhusust.
5 Ravi korral antidepressantidega võivad üldiselt ärevus ja unetus (mis võivad olla depressiooni sümptomid)
tekkida või süveneda. Mirtasapiinravi korral on teatatud ärevuse ja unetuse tekkimisest või süvenemisest.
6 Mirtasapiinravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise
juhtudest (vt lõik 4.4).

Kliiniliste uuringute laboratoorsetes hinnangutes on täheldatud transaminaaside ja
gammaglutamüültransferaasi aktiivsuse mööduvat tõusu (siiski ei ole sellega seotud kõrvaltoimetest
teatatud statistiliselt oluliselt sagedamini mirtasapiiniga võrreldes platseeboga).

Lapsed
Kliinilises uuringus täheldati lastel sageli järgmisi kõrvaltoimeid: kehakaalu suurenemine, urtikaaria ja
hüpertriglütserideemia (vt ka lõik 5.1).

4.9. Üleannustamine

Praegused kogemused mirtasapiini üleannustamisega näitavad, et sümptomid on tavaliselt kerged. On
täheldatud kesknärvisüsteemi pärssimist koos desorientatsiooni ja pikaajalise sedatsiooniga, millega
kaasneb tahhükardia ja kerge hüper- või hüpotensioon. Siiski on terapeutilistest annustest palju
suuremate annuste manustamisel võimalus ka tõsisemate nähtude (kaasa arvatud surmajuhtude)
ilmnemiseks, eriti kui samaaegselt on tegemist mitmete ravimite üleannustamisega.
Üleannustamise korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ja elutähtsaid funktsioone toetavat
ravi. Tuleb kaaluda ka aktiivsöe või maoloputuse võimalust.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised antidepressandid,
ATC-kood: N06AX11

Mirtasapiin on tsentraalse toimega presünaptiline alfa -antagonist, mis suurendab kesknärvisüsteemis
2
noradrenergilist ja serotoniinergilist neurotransmissiooni. Serotoniinergiline toime saavutatakse
spetsiifiliselt 5-HT -retseptorite kaudu, kuna mirtasapiin blokeerib nii 5-HT - kui 5-HT -retseptorid.
1
2
3

Toimivaks on mõlemad mirtasapiini enantiomeerid. S(+) enantiomeer blokeerib alfa2- ja 5-HT -
2
retseptorid ning R(-) enantiomeer 5-HT -retseptorid.
3
Mirtasapiini histamiin H -antagonistlikku toimet seostatakse tema sedatiivsete omadustega. Tal
1
puudub praktiliselt antikoliinergiline toime ja terapeutilistes annustes ei ole tal
kardiovaskulaarsüsteemile praktiliselt mingit toimet.

Lapsed
Kaks randomiseeritud topeltpimedat, platseeboga kontrollitud depressiooniga lastel (n=259) (vanuses
7…18 aastat) läbi viidud uuringut, kus esimesel 4 nädalal kasutati paindlikku annustamist (15…45 mg
mirtasapiini), millele järgnes fikseeritud annuse manustamine (15, 30 või 45 mg mirtasapiini) järgmise
4 nädala jooksul, ei näidanud esmases ja kõikides teisestes tulemusnäitajates statistiliselt olulist
erinevust mirtasapiini ja platseebogrupi vahel. Olulist kehakaalu tõusu (≥ 7%) täheldati 48,8%
mirtasapiiniga ravitud isikutest võrreldes 5,7% platseebogrupis. Sageli täheldati ka urtikaariat (11,8%
vs 6,8%) ja hüpertriglütseerideemiat (2,9% vs 0%) esinemist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast Mirzaten Q-Tab'i suukaudset manustamist imendub mirtasapiin kiiresti ja hästi (biosaadavus on
ligikaudu 50%), saavutades maksimaalse kontsentratsiooni vereplasmas ligikaudu 2 tunni
möödumisel. Mirtasapiin seondub vereplasma valkudega peaaegu 85 % ulatuses. Keskmine
eliminatsiooni poolväärtusaeg on 20...40 tundi; pikemaid poolväärtusaegu kuni 65 tunnini on
juhuslikult täheldatud ja lühemad poolväärtusajad on esinenud noortel meestel.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on piisavalt pikk, et õigustada manustamist üks kord ööpäevas.
Tasakaalustaadium saabub 3...4 päeva jooksul, mille järel kumulatsiooni enam ei toimu. Mirtasapiinil
on soovitatavas annuste vahemikus lineaarne farmakokineetika. Söömine ei mõjuta mirtasapiini
farmakokineetikat.

Mirtasapiini metabolism on ulatuslik ning ravimi eliminatsioon toimub uriini ja väljaheitega mõne
päeva jooksul. Biotransformatsioon toimub peamiselt demetüülimise ja oksüdeerimise ning sellele
järgneva konjugeerimise kaudu. In vitro uuringud inimese maksa mikrosoomidel näitavad, et
mirtasapiini 8-hüdroksümetaboliidi tekkega on seotud tsütokroom P450 ensüümi alatüübid CYP2D6 ja
CYP1A2, kusjuures oletatakse, et CYP3A4 ensüüm on seotud N-demetüül- ja N-oksiidmetaboliitide
tekkega. Demetüülmetaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne ja tema farmakokineetiline profiil on
samasugune lähteainega.
Neeru- või maksakahjustusega patsientidel võib mirtasapiini kliirens väheneda.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, kartsinogeensuse või genotoksilisuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel ja küülikutel ei täheldatud mingeid teratogeenseid
toimeid. Inimese maksimaalse terapeutilise ekspositsiooniga võrreldes kaks korda suurema süsteemse
ekspositsiooni juures esines rottide puhul implantatsioonijärgse kao suurenemist, vähenes poegade
sünnikaal ja vähenes poegade ellujäämisprotsent esimese kolme imetamispäeva jooksul.
Mirtasapiin ei olnud genotoksiline mitmetes järjestikustes testides, kus uuriti geenimutatsioone,
kromosoomi- ja DNA kahjustusi. Kilpnäärme tuumoreid, mis leiti rottidel teostatud
kartsinogeensusuuringutes, ja maksarakkude uudismoodustisi, mis avastati hiirtel teostatud
kartsinogeensusuuringutes, peetakse liigispetsiifiliseks mittegenotoksiliseks vastusteks, mis on seotud
pikaajalise raviga suurte annuste maksaensüümide indutseerijatega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Etüültselluloos
Mannitool (E421)
Sorbitool (E420)
Krospovidoon
Kolloidne veevaba räni
Apelsini maitse-lõhnaaine (sisaldab maltodekstriini ja modifitseeritud maisitärklist)
Aspartaam (E951)
Magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Perforeeritud ühikutega OPA/Al/PVC//Al - fooliumist blisterpakend.

Pakendi suurused: 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 suus
dispergeeruvat tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

Mirzaten Q-Tab, 15 mg: 566307
Mirzaten Q-Tab, 30 mg: 566507
Mirzaten Q-Tab, 45 mg: 566407

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.12.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev


Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013