METRONIDAZOLE FRESENIUS 0,5%

Toimeained: metronidasool

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 5mg 1ml 100ml 40TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDFRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Metronidazole Fresenius 0,5%, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml infusioonilahust sisaldab 5 mg metronidasooli.
INN. Metronidazolum

Abiained vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus.

Lahuse pH on 4,5…7,0; osmolaarsus ligikaudu 299 mosm/l. Elektrolüütide sisaldus: Na+ - 135
mmol/l, Cl- - 127 mmol/l, fosfaat3+ - 4,2 mmol/l ja tsitraat- - 2,1 mmol/l.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Metronidasoolile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioon:

kõhuõõne infektsioon (kombinatsioonis aeroobse toimespektriga antibiootikumiga)
vaagnapiirkonna infektsioon naistel (kombinatsioonis aeroobse toimespektriga
antibiootikumiga)

anaeroobne naha ja pehmete kudede infektsioon

anaeroobne endokardiit

anaeroobne luude ja liigeste infektsioon

ajuabstsess

Kliiniliselt oluline toimespekter. Bacteroides, Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus,
Eubacterium.

Märkus. Aeroobse/anaeroobse segainfektsiooni võimaluse korral tuleb metronidasooli alati
kombineerida laia aeroobse toimespektriga antibiootikumiga.
Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Anaeroobsete infektsioonide korral manustatakse täiskasvanutele ja üle 7 päeva vanustele lastele
küllastusannusena intravenoosselt 15 mg/kg, seejärel 7,5 mg/kg (maksimaalselt 1 g) iga 8 tunni järel.
Infusiooni kestus on 60 minutit. Ööpäevane annus ei tohi ületada 4 g.
Anaeroobseid infektsioone ravitakse enamasti 7 päeva, kuid suukaudsele ravile tuleb üle minna niipea
kui võimalik.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus metronidasooli või teiste nitroimidasooli derivaatide suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Metronidasooli tuleb ettevaatlikult kasutada kesknärvisüsteemi krooniliste haiguste korral, kuna ravim
võib põhjustada kesknärvisüsteemi toksilisust (sh ataksiat, entsefalopaatiat), krampe ning perifeerset
neuropaatiat.

Ravimit tuleb ettevaatlikult kasutada ka patsientidel, kel on esinenud vereloomehäireid: metronidasool
võib põhjustada nii leuko- ja trombotsütopeeniat kui ka aneemiat.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metronidasool tugevdab varfariini toimet. Kui metronidasooli manustatakse samaaegselt varfariiniga,
tuleb viimase annust vähendada.
Difenüülhüdantoiin indutseerib metronidasooli metaboliseerivaid ensüüme ning seega kiirendab tema
metabolismi.
Tsimetidiin põhjustab metronidasooli metabolismi kiirenemist, mistõttu võib vajalik olla
metronidasooliannuste korrigeerimine.
Metronidasool võib vähendada fenütoiini kliirensit ja suurendada tema plasmakontsentratsiooni.
Alkoholi tarvitamine samaaegselt metronidasoolraviga põhjustab disulfiraamisarnaste nähtude
tekkimist (kõhukrambid, iiveldus, oksendamine, peavalu, nahaõhetus).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Metronidasool on loomkatsetes esile kutsunud embrüo/lootetoksilisust. Ravimit võib raseduse ajal
kasutada ainult hädavajadusel. Vältida tuleb suurte annuste kasutamist.
Metronidasool
eritub
rinnapiima;
kontsentratsioon
rinnapiimas
sarnaneb
ema
plasmakontsentratsiooniga. Ravi ajal on soovitatav imetamine katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim võib põhjustada uimasust, pearinglust jt kesknärvisüsteeminähte ning on seega potentsiaalselt
liiklusohtlik.

4.8. Kõrvaltoimed

Iiveldus, metallimaitse suus, isutus, oksendamine, peavalu. Perifeerne neuropaatia, müalgia, artralgia,
mööduvad epilepsiasarnased krambid. Nõrkus, uimasus, unetus, depressiivsed seisundid.
Mõnedel juhtudel on ilmnenud pearinglus, nahalööve ja sügelemine, angioödeem, anafülaksia, uriini
tumenemine, muutused maksafunktsioonitestides, hepatiit koos või ilma ikteruseta, samuti
leukopeenia, trombotsütopeenia ja aplastiline aneemia.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: imidasooli derivaadid, ATC-kood: J01XD01.

Metronidasool omab bakteritsiidset toimet enamiku obligaatsete anearoobsete bakterite ja protozoade
suhtes. Metronidasool redutseeritakse rakusiseselt unikaalse anaeroobse metabolismi käigus, tekkiv
metaboliit on tsütotoksiline, interakteerudes DNA-ga ning pärssides nukleiinhapete sünteesi
mikroorganismi rakus.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Metronidasool tungib paljudesse kudedesse ja organitesse, sh läbib platsentaar- ning
hematoentsefaalbarjääri. Seonduvus plasmavalkudega on madal: <20%. Ravim metaboliseerub
maksas peamiselt külgahela oksüdatsiooni ja konjugatsiooni teel glükuroniidhappega. Metronidasooli
poolväärtusaeg normaalse maksafunktsiooni korral on ligikaudu 8 tundi, alkohoolse maksakahjustuse
korral ligikaudu 18 tundi. Eliminatsioon toimub nii renaalsel (60…80%) kui ka fekaalsel teel
(6…15%); ligikaudu 20% eritub neerude kaudu muutumatul kujul.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, süstevesi.

6.2 Sobimatus

-
6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Avatud pakend on aseptilistes tingimustes säilitatuna kasutamiskõlblik 12 tundi.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte lasta külmuda. Hoida pudel välispakendis,
valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

100 ml infusioonilahust EuroCap korgiga polüetüleenpudelis.
Pakendi suurused:
1 x 100 ml
40 x 100 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Intravenoosseks manustamiseks.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poola


8. MÜÜGILOA NUMBER

320900


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

23. august 2000/28.03.2011


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed